Goudsche Courant, vrijdag 9 juli 1897

No 7317 TryziüDige Kiesvereeoiging GOUDA vi oor de a s Verkiezing van Zes Leden voor den Gemeenteraad worden dringend aanbevolen i Voor District f B F H G VAN ITERSO aftredend Lid H JAGER aftredend Lid Voor District H J A VAl DER REE G STRAVER aftredend Lid Vrfldag 9 Juli 1897 36ste JiCargaug mimm mum Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De UHgave dezer Courant geschiedt dagei ks met uitEondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is 1 36 franco per post 1 70 Alzonderlijke Nommers VütP CENTBIl ADVERTENTIEN worden geplaatst tm 1 5 regels a 50 Cent n iedere regel meer 10 Genten iroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertenties tot 1 viax des midd r i 1 Voor District til C G VAN DER POST aftredend Lid G FRINGE afliTdend Lid IÏ lïH Dr H IJSSEL de SCHEPPER Voorzitter J M NOOTHOVEN v GOOR Onder Voorz A C COSIJN Secretaris F HERMAN Fzn Penning meester tp J BELLA ART Vrijziiimg e Kiesvereeniging GOUDA De lilcaer § worden dringend ultgenoodlgd vóór een uur te gaan sicnimen HET BESTUUR Kiesveree niging ONS B ELANG Dringend wordt voor de verkiezing op 9 JULI a s voor Leden van den fciemeenteraad de Heer 1 A VAW DER REE in elk District den Kiezer aanbevolen JOH MULDER I C J GLADBACH i P M VAN WAAS C VAH ARDENNE J VERMEULEN H VERBRÜGGEN W C SMIT I F HOOGGEBOREN Te huur of te koop aangeboden om terstond te aanvaarden Eert pracla tig rxet in grericlxt HEERENHllIS met TllN staande aan den KATTENSïNGEL Wijk Q No 14L Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Reuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiingr een prachtige Gans met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas Waterleiding en geheel inger oht naar de eischen des t jds Te bevragen LAIÏGE TIENDK WEG D 29 ïlet Bes tu a r J N DE GROOT J A DE PEER Mr M M SCHIM v d LOEFE O A VAN DBB WANT De DROGISTZAAR van den heer A WOLFF is overgebracht van de Markt naar de Westha ven 198 XLIe Jaarffane van DE BAZAR Dames Modegids Watt nt D A M B 8 e K INDERMÜDES benevens nANDWBRlPATRONBN bevattend DAMBb en li u g gj jjj MOMMBR lo Uilgav mier gekl pU eu me 3 Binjpa r en 3 groo 9 geka pt pa r Per U rs 1 Ï6 p po t ƒ l 8e 1 do Ie uitg mot daarenboven a g keurd plalen 1 J sê 1 lïgekLpl eo 1 baz geVu p b j bol 6eno 50 J W 4e Se bühfll8ono Igeko M r n k a ei l o Wagonetraat 100 102 toriawater ui f de Vïctor ajBron f e Ober a hns few by£na Tafeldrank Vanhe f oninklykef uis derjfeder anden Per bas 90 et doozen CO en 30 et pakjes 15 et spnitje 60 en 35 et NIEUW MIDDEL tegen snot bj Hoenders en alle Plnimgedierte a 0 45 per A ooen met voer ter verdelffing van ratten en mmlon 35 en 20 et Pakj 8 10 et Alles met gebruiksaanwfliing Heeren eigenaren van 10 Jaar Abonneeren voor Oenrig en Onsobadelgk Zaiverings vet teqen kranderigheid klurachtige aangezichtê en cndete lichaaiM roven en wonden etrakheid en Hekingen bij verzweringen vjinterhanden en voetenbij echur t dautiorm enz Znivert van onrein insect onder in en op het vel en haar 10 Cents per doos Hulzen kunnen alch op voordeollge wUao voor de reinheid in hunne huurperceelen iivad Bnk vai A BSINKUAX k ZOON BINNENLAND GOUDA 8 Joli 1897 Met het oog op den itslsg der verkiezing nl oos Dommer van morgen een nor later varsohyneo Benige weken geleden werden door predi kaeten en pastoors van gemeenten tesstben Leiden en Qooda versoekscbrilten gericht aan de beatnren van verschillende gemeeDten langs den Rgn om te bepalen dat gedurende de godsdienstoefeningen de opbaalbrnggen over den R4jn gesloten moesten blyven De meeste deser gemeente besturen maakten echter beswaar om aan dit verzoek te voldoen n slechts in enkele gemeenten werd eene verordening gemaakt waarbg bet aan etoomboot n verboden sal sgo op Zondagen en algemeen erkend Cbristeiyks feestdagen met atoom te floitsn met den hoorn aignalen Ie gaven mosisk te maken en te zingen In den Raad der gemeente Kondekerk waarda vorige maal de stemmen hadden gestaaktover een ongeveer gel kluidend voorstel vaneen der leden dat door den voorzitter werdbestreden als eene aanvniliog van de bestsandeZondagswet staakten in de joogatgebondenVMgiid riug d stemmen opuieaw zoodat dit is verworpen Van rar Tak van Poortvliet is te Amtlerdam het bericht ontvangen dat hö de beneeming voor Beverw k aanneemt en dus voor district 9 te Amsterdam bedankt De nitslag vao de verkiezing voor een lid der Provinciale Staten in het district Schagen was als volgt L v i Vijzel te Smt Panoras Liberale Unie 1610 J Koomen te Winkel oandidaat der E K antitevoUtiooairen en proteotionistoo 849 i jbr mr P van Foreest te Heilo hberoal 416 C Prine te Anna Panbwna liberaal 392 Herstemming tasschen de hoeren L v d Vgtel en J Koomen De heer Oscar Carr zegt met September a s de cironsworeld vaarwel bj ontbindt zyn eirens en gaat te Kenlen ali ambteloos borger wonen De jonge Carre s zullen waarsebjnlgk verbonden wordenjaan den eirens van den heer Sslomonski zwager van den beer Carré die de paarden van den aftredecdenlcirenskoning zal overnemen Ook de h er Rsbe secretaris van Carré vestigt zich in Kooien zoodat hg zgn FEVILLETOni SCHETSEN EN SCHETSJES UIT ONS INQISCH FAHIUELEVEN 1 Ook kwam er een brief ran Adrienne rol deelDeming rol troostwoorden en wBt Anna niet wflioift Tflrbaasde rol driagetide aaamaoingen om tooH te trouwen te trouwen uiettegenataande allo te trouwen róór er iets tuuohf n betden kwam te trouwen zonder uititel I Zij sou wel belpeo wat de finantièn betrof voor de huishuur konden ze rast op haar rekenen en als het verder noodig mocht Egn se had geen man ran fortuin gtnomen om baar beate Triendin en baar lieven broer ongelukkig te tien worden ffOortogelijkl E i Anna v t Is heel rriendelgk ran Adrienne maar tis onm gel kl Vind je zelf niet Leo Geloof je datP Als als er maar niets tufisohen beiden komt zooals zig ichrijft irFoei Leol Ik herken m n flinken moedigen ridder niet meer Ab er maar niets tusaohenbeiden komt 1 Of we elkaar niet reel te liefhadden daarroorl Anna laister naar Adrieanes raad Ea rader en moeder Je weet hoezeer ze me noodig hebben Ja H haddm haar noodig de oude man rooral chef met wien hg zooveel jaren verbonden was niet zal verlaten Men meldt ait Auaterdam By dec botiw eener opeabare lagere acbool op het oode Leidsche Kerkhof ia de arbeid gestaakt De netaf Iaars die 27 cent per uar rerdienden dit ia nog 4 cent bovea het bestek Terlaogen tbana 30 cent per onr hetgeen de aannemer de beer Leoo niet kao oitkeereo De opperlieden kregen 22 oent per our tlit ia ook 4 cent boren bet bestek ea verlaDgeu 10 cent extra per dagwerk Ia de baart van bet terrein en voor bet bek ia een aterke politiema iht aanwezig rm ereDtveele on geregel dhednn te roorkomen Te ColgnapUat doet zicb bet zeker leldzame garal Toor dat de stemming roor tid ran den raad Diuadag niet kou plaats hebben datr io den Torigen nacht de candidaat der antirerolationaire partg plotseling waa orarleden Met sekerheid ralt omtreot het heengaaaof bet Toorloopjg aanblgven ran bet Ministerie nog niets te melden Verscbillende geruchten doen de ronde £ r wordt beweerd dat de be prekiogen van H M de EoniDgiD Regentea metankele raadaHeden der Kroon tot reaalUai aondnrr lv h lI i l aan tien oaa MiniBwr Pinraon Ha RaDïaelaformatie zou zgn aangeboden Volgen anderen toa H M Dinadag den beer Tak van Poortrliei geraadpleegd hebben over een door hem te formeeren Kabinet Het waarschgnliikste is wel dat bet Kabi netVan Bonten wordt aitgenoodigd aan te biyren tol ia September de Tweede Kamer weer bgeengekomen is Doe wel en rte niet om Dat lesje op do schooibanken geleerd en verkeerd begrepeu wordt ia bet latere lerta door relea betracht Men beoefeot pbilaotropbie overal en altgd ten zegen en ten verderva zonder raak te weten agn wien of wat men offert en dia verkeerde gewoonte kankert zóó ia dat men zelfs bij bet verriabten der liefdewerken oiet eens meer denkt Ik dacht nan een en ander toen deter d ea de veldwachter aan mgne dear kwam met eene bod voor de o gewapendf D dienst Voor wie de iagebomen giften toob bestemd zgn Het antwoord op die vraag zat bet gros der offeraars Wfl schuldig blgven Ëeriyk DOet ik bekennen dat ik ook het rechte er niet van snap en ook de veld wachtercollectant l et ma in den iteek Bg wist er precies even eel of evea Wfini ran h bad haar noodig om zich te koesteren m den zoDDaiab n van haar rsinen blik om nieawen moed te patten uit den blümoedigen laoh waarmee ze hem tegentrad om onderwerping te leeren uit het laohte vrome gezichtje waarmee zg sprak ran Hem die weet wat goed is roor lijn kinderen Nieuwe arbeid was met nieuwen ijver begonnen Maar ats hij nu des avonds in zgn kantoor kwam dan zweefde hem daar het tenger figuurtje tegemoet dat hem een engelengestalte was en een stem die geh l het stil vertrek vervulde met liefelijk beid vroeg jirSobrijfwerk mjJBboer Fransche of Duit che correspoodentie P uw klerk wacht manheer Nu was e heer Bloem een uitmuntend bouwmeester een man begaafd met buitengewoon veel speoulatiegeest maat dit nam niet weg dat b levenslang en treurig figuur had gemaakt zoodra hij een pon in de hand kreeg Zija schrift was onleesbaar zyn Hollandscb onmogelijk zijn beoijferiagen niet te ontogferen zijn teekeningen voor ingetvljden begrijpel k misschien recht duidelijk voor niemand Nu stond Leo gereed hem de bchulpeame hand te bieden bij al de tekortkomingen willig offerde hg de avonduren die hg anders sleet in zoete ledigheid willig bracht hg ze door aan de teekeatafet onder het heete gaslicht want dat licht beicbeen een goadgelokt hoofd dat zich ijverig boog over het schrijfwerk Somwiijlen ook stond ze naast hem en reikte hem passer en liniaal of puntte hem de potloodcn dan drukte hg de Here handjes en als hg somwijlen klaagde dat die handjes hard waren geworden ia deu laatsten tijd dan fluisterde zij voel die van moeda als ik namelgk dat bet geld be itemd was voor inralide soldaleo Maar oader wiat onze man iiat niet Iemand meende dat het geld bestemd Was voor oad Btrgders van Waterloo Als dat SCO was konden ze soetjesaan we met het collecteeren er voor ophouden dunkt me An deren gelooren dat de mthtairen van Atjeb en Lombok er bun aandeel van krijgen Nog auderen giasen dat het U voor hen die in 1830 deu kr g tegen lonze Zaidelgke 1 roedera hebben meegeatreden Maar aam ma kammarum zgo er waarachgulyk bedroefd weinigen te vinden dis de portee an de zaak weten en ona uit den droom kuonen helpeo IntDBschen de giften voor de n gewapende n dieoBt dieoeu bepaald tot een goed doel en daarom durf ik den lezers vaa dit artikeltje gerost aaaradeu een offer er aan te geven of te blgven geven al acht ik het weiaig eervol van de landsregeering dat ze de verzor iag yan de somt boo genoemde landikinderen ie ia si nds dienst versleten of invalide sgn geworden aan de pnblieke liefdadigheid over Uit bet oogpoDt der roeding stelt bet warme jaai etgde anHere eischen dan koud weder In tropische en half tropuche landen rinJt men een menigte vrachten en een Tervloedigen ptao tengroei Daaruit zoadot lala bet ware op te ip i fc k B sijn dat deze Vg warm weder de meeat v iïW itr ïrv2re 3ne re ei egi Bt w ratten die in de beboeften vaa bet liobaam g durende de zomermaaiideD voorzien daar zg van het ver ter iag i ver mogen de minste kraobtsiuRpadoing vorderen om er nat van te trokkeb Ofschoon vrucbten vele eigenschappen bezitten die gnnstig voor de gczondbeid zgn zoo zyn zy alleen genattigd voor de voedingon oldoeode Da voedingswaarde der vruchten ig verschillend De dadel de pisang en zgn variëteit de banaan staan in dat opzicht bovenaan daar elk dezer vroohtea gedurende langen tyd bet ievea kan onderhouden Het gebruik van vruchten is nuttig Io ter afwisseling van het diëet 2o tot lessching van den dorst en om water io bet organisme toe te voeren 3o als voeding 4o voor den toevoer vaa de voor da voeding zoo belangrgke organische zouten 5o tot versterking der nierea tot bevordering der waterloozing en om het zoargehalte der arine te verminderen 6o om de laxeerende werking 7o om den eetlust np te webken en te verbeteren 8o als middel tf gen scheurbuik Maandblad tegen de vervaleohingeD De dood van den president van den Hoogen wmmrmm eens I En voort ging het weer met schrijven en t ekenan Maar als bet laat werd te Iaat voor den ver11 oeiden grgzou man dan kwamen ze met toedereo drang hem wegvoeion de piano werd op ngeslagen het eene vroolgke airije volgde het andere een enkele maal viel Doortje in bg de twee jeugdige stemmen die wat zachter zongen opdat toch vioral va der zou hoeren hoe vroolgk moedor was XIV ffNiet waar Anne we wisten dat hg vroeg of laat zou worden overgeplaatst t is wel I eel pi tseling dat ralt niet te ontkennen f Komaan Batavia en Soerabaie liggen niot ver van elkaar frArm kind moeder za je Hen wachtenstgd wel doorhelpen ffEn vader is er ook nog liefje I Aldus op bewogen tonn de oude lui Rloem Het meisje antwoordt niet Ze houdt den blik gericht op den weg zoo vroolgk to zijn gouden bad van oahtendconnesohija op het open rgtuig dat voortrolt langs dien weg op don geliefde daarin overeind genzen baar zgn afsohoidsgroei loewairend de slanke gestalte tot baar gekeerd bet aohoone hoofd gekroond met een aureool ran kleurige stralen Kindelijk als bet op dien weg met squ morgenglansen nacht is geworden roor baar keert ze zieh om ivVader u behoeft bet a niet zoo aan te trekken voor my tis zoo sr niet hondarde geëngageerde meisjes moeten hetzelfde dooriiaaQ wecenlgk t is zoo erg niet Kaad bracht een oode aneodota in herianerfBg Ëen handelaar ia antiquiteHen en euriositeiten had veroomen dat bij Justitie een markwaardige kist waf Hg begreep dat het Departement van Jaatitie waa bedoeld an ging daa heaa maar de concierge tot wien hg aïoh wendde antwoordde dat hem van bet beataan vaa zoodanig voorwerp niets bekand was Ten orervloede vroeg bg een ambtenaar die jaiat naar zgn bureao giog of deze daarfao ooit iets had gehoord Ëen kist £ en ki t Neen ik kan maar ééa kist btj Justiti bg den Hoogen Raa d De anti aaar begaf zich nu onmiddellgk naar genoemd college en informeerde bg een der boden hem eene fooi belovende als hg ham aan de bist hielp Oek de bode was er onbewnst vaa maar zou bet aan den kamerbewaarder vragen Da kimerbewaarder zou er met dan president over spreken Toea hg daartoe gelegenheid vond kreeg hg ten antwoord dat die kist door den Koning aan den Boogen Raad was gegevea ea niet te koop was De antiqaaar waa met dat antwoord niet tevreden allea s te koop dacht bg en hg vro aan dea bode wie de president was om zich dan tot dezea in penoon te wenden Mgabeer Kist zei da bode De antiquaar deed gafQ verdere moeite Bg eea daneswedstrgd te Amtterdam heeft nej B naar men meldt eeD koen stok volbracht Zg sprong bg het fignnriwemOiea met het dochtertje vao de onderwgzerea naar schatting 4 jaar oud op baar echoaders boren oit dea zwamtoren en zwom met baar naar het vlot Het kleinfl kind dat niet kon zwammeo waa niets bevreesd Zoodra beiden onder daverend gejuich twrenkwamso wuifde bat graoiens met haar bandje t Was evenals de twintig deelneemstera aan het flgaurzwemmeo ia donkerblauw met bloote beentjes en gelooid met een ajerp der clubkleuren geel en rond Als het ia een spel gsbearde voegt de Arob Ct hier terecht bg zoo da politie bat waarscbgulgk verbieden en wjj londen baar gelgk geren De beer Aug Kamps te Sittnrd die bg da jongste Kamerverbieziog in dat distriet caadidaal werd gesteld en daardoor stemming nood zakelgb maaktp is nn weer gesteld voor den geraeenterasd Hg hieft di candidataur aan vaard ea beveelt zich io de gonst der heeren kiezers aan m het volgende manifeat Tocb dat arme strakke gtiziohtje die brandeiide oogen die kramp cbtig saamgoklemde handen ie ztjn in Ignrochte tegenspraak met haar bewering vik wou dftt zo oen deuntje huilde denkt de heer Bloem Hij trekt haar naast zich op den dfvan drukt do gskonde handjes ia de zgnen en beitint te spreken orer de toekomst de toekomst met Leo De toekomst mot Leo O dat is nog zoo ver weg Laten we daar nng niet over praten ik wil aan u denken roor a leven U neemt me altgd uff moedig meisje ik moet nu eens toonen hoe mosdig ik ben Ik wou lat ze een deuntje huilde denkt dovader weer Daar komt Do irtje naar binnen stuiven rood la een pioenroos met oogen dik gezwollen van het s h reien nüch groole grut I ii me dnt een hartklopping I Dirk ik voel het nu pat ik voel het aan rafjn be rrauwdheid I Ik hield dol van deu jongen ik hield van hem of het mgn eigen zoon was en ze valt buiten adem neer op den divan Dit 18 bet toorerwoord dat de sluizen opent voor Anna s lang bedwongen tranenstroom een zachte gloed verspreidt zich over haar bleek gezichtje een teedere glimlach opent de vast opeen geklemde lippen en ze valt inikkenil in moeders armen Als het mogelijk is dat er op aarde reel geluk gevonden wordt en somwijlen kunnen we het wol eens voor korten lijd geloovBO god ank als bet mogelijk la dan smoaktau de heer en merrouw Bloem het in het jaar dat op Leo s vertrek volgde ITprit tenél0i