Goudsche Courant, vrijdag 9 juli 1897

Directe SpoorwegverWödlDgen met GOUDA Zomerdlenst 1897 Aangevangen 1 Mei TUd van Greenwlcli a te 7 M 8 U 8 S5 0 17 9 64 10 11 11 11 UM Ü K ll Si 1 84 1 41 S t7 4 tS 4 11 ii SI 0 14 7 S1 7 1 8 S 1 1 7 10 11 U M 0 7 10 04 10 11 1 8 4 IS 8 1 KOTTIHBA M 8 O O DA 9 40 9 47 10 18 8 8 40 DBH HAAG OODDi 7 46 8 18 9 00 9 47 oohda den Haas ouda Zeveahuiaea Moerkapelle Zeetermeer Zegwaard Voorberg s Haga O 7 80 8 80 9 17 9 94 10 14 11 16 18 18 18 88 1 87 8 46 4 49 Y 64 11 7 84 7 49 88 8 4 9 4 10 89 ll 6 ÏH 7 48 8 4 f e t 18 40 8 01 10 08 tA7 8 8 1 18 61 8 18 lO K T 8 07 9 0 1 0 r 8 88 10 87 aH 8 18 9 08 9 46 9 4 10 44 11 46 11 48 1 10 1 06 4 1 16 66 89 89 8 04 8 819 9 88 10 88 11 6 11 44 10 U 11 87 18 99 1 86 9 44 8 40 4 06 4 88 80 6 1 7 18 7 6 8 10 0B 1 41 4 8 6 18 9 84 1 S6 4 68 8 80 9 48 04 89 I 9 89 607 48 8 98 10 1010 18 ouVTis r 60 U 9 08 10 1610 6411 67 19 08 17 8 14 4 084 88 16 nTRl OHT 0 OUDA 8 88 7 48 8 49 9 90 10 16 10 88 11 38 1 8 08 8 6 4 48 6 86 8 SII 7 68 8 8 08 10 88 ll 4 16 10 84 10 4 eOl OA I T IOHT Oonda 80 8 87 7 8 8 11 9 07 lt 19 10 7 18 00 19 8 8 90 8 17 4 88 8 06 Oudaw 4 8 4 11 14 9 87 Wewdaii 68 7 8 8 19 U U 4 UISMkt 18 7 88 8 88 9 0 0 S9 10 6111 46 19 8i 1 86 8 08 8 98 10 17 l l 8 7 10 10 84 8 4 7 18 8 48 10 41 4 7 89 8 9 11 19 11 19 Oudbwater 7 07 8 14 10 46 4 94 9 10 Goud 7 89 8 17 9 81 9 9 10 9 11 1018 111 89 8 4 4 87 90 8 07 7 898 88 9 49 10 84 11 10 AHBTIRDA M G OUDA81 9 08 10 49 8 46 4 4 Im 1M 1 111 JW 4 U l G O U U A A HSTIBSAM 48 10 7 19 10 4 11 O 10 0 1 1 U 11 10 17 M 8 11 41 ATTENTIE t ri Edele Hearen Kieuri roor Leden ven den Gemeentenad te SitUrd Het u UEd leedi inng bekend dat ik mg UB eandidaat stellen Welnn I Die tijd ia gekomen en bereel mg ten leents in nne gonst aao Bet lal mgn grootste atreren ign nwe belengen in den gemeenteraad met bart eu aiel te bebartigeo eu niet aarseleo om voor allee vat noodiakelgk ia mede te werken en ngoe beate krachten daartoe in te apannen Haogaohtend Qroeta Aco Eiiira genaamd dar alte Angoat Een man die nwe recblen heelt gehandhaafd door lioh eandidaat Ie atellen Toor de Tweede Kamer want zonder ngn optreden waa n allen nw kiezererecht ontnomen en moest gg n hg eene inteekenlgst van eenige kiezers oeerleggen en er viel niets te stemmen Dua ze badden n allen niet noodig en schnifden hnnnen eandidaat maar zoo van de plank af maar halt loo ging het nieti Door mg hebt gij allen nw stemrecht teruggekregen en hebt a s kiezer awe rrye kenze kannen doen en eens goed atemmen geleerd dat n in t sarrolg weet boe te stemmen voor owe gemeentebelangen daarom moet n nu D E kVa Avaviru niet vergoten en zgn pnntje eens behoorlgk wart maken U kont hem allen goed genoeg en weet dat hij niet bevroren is maar recht door zee gaat om owe belangen te handhaven en te verdedigen Een man die dnrft spreken ala het tgd ia en Tolgena zgn programma organ ikl lo Dat onze onde kermia weder op den ouden Igd gevierd wordt want hierdoor hebben alle neringdoenden groot nadeel 2o Vermindering van dien overdreven hoofdelgken omslag 3o Vernieowiog onzer straten die zoo miaerabel sleebt zgn dat niet alleen de lieden maar paarden en karren den hals breken ofschoon er geen arme boer of voerman met een oa in de atad kan komen of moet tooh opg alraatgeld betalen zonden dan die lieden daardoor geen aanspraak hebben op goede nienwe bestrating 40 Aanstelling van 2 it 3 arbeiders eitia en alleen voor dagelgksobe straatreiniging 5o Een fiinke en goede torenklok wsar ik Goddank als ood vakman nog al veel keunis van heb doa dal t ona geen prul kannen leveren 6o Verbetering der wege n en kaoa en in maar aondar eigen belang 7o Plaatsing van minalena twee pompen in dese dorpen in plaats van die amerige open putten waar alle vuilnis ingeworpen kan worden en bet drinkwater daardoor dus zeer sohadeiyk voor de gesoodheid is Deze lieden betalen toch ook belasting 8o Da miserabel slechte verlichting in de stad waar wg voorloopig echter door bet slechte gasnet nog een beetje gednid mede moeten hebben tot ik er ben 9o Voor t doorleggen van den trein 61 stoomtram van Wehr tot boven nan de Potatraat en niet achterom om deie sohoona naar doode atraat wat op te beuren Edele Heeren Eieura Ziehier eenige artikels van mgn program de rest zal ik wel ann de groene tafel uitmaken aU het tgd ia en veraeker n allen dat ik voor niets bevreesd ben en met gver en wilskraoht uwe belangen zal blgven verdedigen en tot stand doen breni an wat noodig is ala ook het groene laken aan mgn kant wat eerder versleten is Das Edele Heeren Kiezels ik houd mg bij eene getroawe opkomst op den atemdag beleeld aanbevolen Nogmaals groete met alle achting Ato Kabps 8 8 8 48 8 49 9 8 C 8 a 08 11 8 19 7 M 7 M 7 8 7 4 Ontda Uooidrecht Nieuwerkerk t OapaUa otterdam f Bottardam OapeUe Hieuwerkerk Uoordreckt Qeada 8 88 4 8 0 14 11 87 f 81 9JT 8 87 8 18 aouda CI 8I PS Ze badden zeker al lont geroken van mgn program door den een of ander want Donderdag den In Juli bebbrn ze met drie man flink aan da Torenklok gewerkt nadi ze bgna een jaar totaal heeft atilgealaan Een kind van U Colgn te Sleeuwgk et kleine van oog maar even een jaar oud ia een onbewaakt oogeoblik in een op den vloi staanden pot met kokend beete brg gevalle waardoor bet aan beide beentjes deerlgt brandwonden kreeg van zulk een ernstigs aard dat men vrwsde dnt het arme kind r bet leven niet bjj al brengen zou Op eeu Russische spoorigu tnsschen Oharkv en Nikolajew heeft een jacht op eeu s jooi trein pisata gehad Een trein met arbeide bad siob bg Kremeotschng juist in bewegio gezet toen de machinist op eeu zglgo ee locomotief bemerkte die met groote snelbei naderde Daar hg een botsing vreeade gaf b tegenstoom Daarbg brak de stoompgp e uit de opening droog met groot geruisch stoot eu heet water op den machinist en den atokf aao De eerste kon door de pgn den regnla leur niet langer honden en deze vloog m t geweld terug zoodat de trein thans niet mer n atuord voorwaarts bolde met een snelhei van 80 K M per nnr De machinist van A rangeerende locomotief joeg nn zonder bede king den trein na Ondertnsschsn beproefd vele reizigers die onraad bemerkteo nit dei trein te springen en sommigen werden daartj ernstig gewond Een jong meisje de dochtr van een trein beambte sloeg met het hoot tegen een boom en bleef op da plaats dood Intnsscbeo had de machinist van den trein ziel vermand en greep hg weer den regnlateor ei begon te remmen met het gevolg dat detreii vlak voor een geopende apoorwegbrog bletf staan Oomiddellgk daarop kwam ook de af zooderlgke locomotief aan de maohiniat daarvan Snelde dadelgk naar zgn collega en bei bleek daar dat de ketel op het punt stond U springen Niettegenstaande bet gevaar gin de aangekomen machinist terstond aan bat werk om de voren te dooven Zood ende were stellig een groot ongel ok verhoed Het volgende uatourverscbgnsel werd onlangs te Paramaribo waargenomen Terwgl de Incbt nagenoeg grga was weid een helderblauw veld omsloten door een cirkel wiens middelign zooder deo grooten afstand in aannerkiog te neme i met bel bbote oog op minstens 50 U geschat mocbt worden De helder scbgosnde maan vormde van dezen ko lossalen cirkel hel middelpunt Bet verschgnsel duurde tjuim een unr vorig jaar met 69 207 geslagen en bedrieg volgens de beiolkiogaregiaters op 1 Jan 1897 4 928 658 De 5 millioen zijn dos nou niet bereikt en zullen ook in t eind an 1897 nog niet aanwezig zgn teoz de vermeerdering in den loop van dit jaar iels grooter is dan in 1896 Daartoe zoo de toeneming nog niet eens zooveel behoeven te bedragen als in 1895 toeo ziJ op 195 na 100 000 bedroeg Bovendien is bg elke volkstelling gebleken dat de cgfers der bevolkingsregiaters te hoog waren in het eind van 1889 was het verschil 37 181 In allen gevalb mag men aannemen dat op het tgdstip ivaarop H M de Koningin de regeering zal aanvaarden haar rijk in Europa over de 5 000 000 inwoners zal tellen tweemalen zooveel als waarover haar overgrootvader 75 jaren geleden wat Noord Neiierland betreft regeerde De vermeerdering bedroeg ia 1896 1 4 pCt over het gebeele land maar liep in de verachillende provinciën nog al uiteen In Friealand was zg slechts 1 6 pCt ruim 500 nadst zg in die profincie over 1895 1559 bad bedrageu en io de beide vorige jaren evenals van 18871890 zelfs aohternilgegaan 18 8 11 88 18 89 19 48 18 U n 18 1 11 88 ll S I 11 4 1 1 18 88 10 80 11 88 11 88 11 0 10 19 10 89 10 88 10 48 10 49 9 8 9 88 11 4 18 08 10 18 8 84 8 60 6 08 6 90 7 61 8 88 8 68 1 16 In Zuid Holland wfs de toeneming daarentegen rbim 1 9 pCt io Noord Holland Overgsel eu Limburg 1 5 pCt In Zeeland was de stgging slechts 1 pCt in Brabant en Utrecht 1 2 i Ct in de andere provinciën ongeveer als die van het geheele rgk De vermeerdering door overschot van levendgeborenen boven lie overledenen is in 1896 evenwel grooter geweest dau in een der vorige jaren nl 75 933 tegen 68 123 in 1895 en 66 752 in 1894 Do bevolking nam echter minder toe omdat 6726 personen meei uit de gemeenten vertrokken dan zich daar vestigden In 1895 waa het nadeelig verschil 3300 in 1894 3984 Wel weten we zegt da Arnb Ct dat het ministerie zgn ontslag heelt aangeboden maar niet welk motief daarvoor wordt aangevoerd Meent het ministerie dat na de aanneming en invoering van de kieewet bare beperkte taak is afgewerht en het mitsdien beboortjjaf te treden I 01 wijkt bet voor den uitslag der verkiezingen welke als gekant legen de clericale overheerscbing tevens bet vonnis beeft geveld over eene Begeering die in naam liberaa blgkens de erkenning raa bare eigen leden door de genade der clericalen hel leven be hield en gedwongen was na te lateu wal haar eigen politiek begioael vorderde om niet den onmiabareu steon der clericalen te verliezen Men ziet in dat er een groot onderscheid tusBcheo deze twdft motieven van aftreding bestaat Geldt als danig alleen de afgewerkte taak dan zon er wellicht van eene reconstructie van het ministerie Böell sprake kannen zgn waarbg zich echter twee bezwaren voordoen Io de eerste plaats bet praotisrbe bezwaar dat wanneer in het gereconstrueerde Ministerie niet opgenomen wierden zg die zioh bg elke partg oomogelgk hebben gemaakt de zwakke elementen die bg elke reconstructie uitvallen en zij die ban mandaat begeeren neder te leggen misschien de heer Röell zelf alteen alt Minister van het tegenwoordig achttal zon overblgven aoodat bet denkbeeld van reconstructie geheel op den achtergrond zou raken Hat tweed bezwaar dat een aldna gereconstrueerd Ministerie zou nnnen ontmoeten zon zich zonder twgfel in September voordoen Want f het aan de bestaande formatie van bet kabinet tot grondslag liggende denkbeeld zon bg dereoon stiuctie geheel moeten opgeofferd worden en dan was ze geen reconstructie meer M er zon conflict met de nienwe Tweede Kamer ontstaan die baar mandaat van anticlericalisme Eiegeering welke op clericalen bgstand stennt c Een eenvoudig doorgaan io deselfde richting acht bet blad oomogelgk het kan alleen voor een paar maa ideo de quaestie verdragen Na de oitspraak der kiezers is eene clericale en eene protectionistische Kegeering oeneonmogeIgkheid in de Tweede Kamer optreden dan tot nogtoe dit voordeel hebben sij behaald ten koste van de oodliberalen en de katholieken Oe roorBit trerende MberaWn staan echter nog roim twiotif en de antirefolutioniiren id welker gelederen bovendien geeo folkomeo orereeoBtemaing beersebt zegt het blad nog veel verder n de meerderheid gevolgelgk is geen van deze partyen gerechtigd omdat se niet in fltaat ia het bewind te voeren De conclusie van de A roh Ct fl ia dat op het oogenblik niet te denken alt aan een politiek ministerie omdat er geen parlementair ministerie kan gevormd worden Een zuiver cabinet d affaires ia het hoogate wat te bereiken is en nog wel oen in den meest eenvoudigea vorm dat de zaken ifaande houdt en zich zorgvuld g onthoadt van al die onderwerpen waaromtrent tnischen de elkander in de toekomatige Tweede Kamer opwegende politiek partgen eenig verschil bebtiat De Franaobe grensambtenareu te Rgiset hebben Zaterdag aangebonden de locomotief van den trein uit Doornik 1 De machine bleek een magazgn te weien vao allerlei smokkelwaar tabaki sigaren lucifers enz Machinist en stoker amokkeldep sedert jaren Beiden zijn dadelgk ontatagen 4 66 08 6 09 ie 96 8 0 40 8 4t e io 4 10 8 88 4 40 4 0 4 7 04 10 1 44 1 4 t Ol 8 08 8 14 18 47 s Hago 48 7 80 7 48 8 85 9 46 Voorb 6 6 L Z Zegw6 V V A ïev iLvn 10 17 10 88 10 48 7 10 14 Am8tarda 0 8 Ooada 7 1 De Belgische regeering tracht nn bare loco nofcief terag te krygeD w replM lagiigalegd In het Noorden tan Engeland beataat de gewoonte een flink maal aan te richten in geval er een tao de faiailie aterft Algemeen wordt ali het piece de résistancef van zulk een maal beschoawd een konde ham voor het verorberen van welkvn alle vrienden en verwanten worden oitgenoodigd Ëen dezer dagen lag in Yorkshire een man op het ziekbed Oe dokter bezocht hem reed gernimen tgd en moeat eindelgk aan de weeneude echtgenoote mededeelen dat de aren van bur man op deze aarde geteld waren en dat ig hem gemat alle voedsel kon geven waarin hg trek kreeg Is er ieta dat je erg giaag last lievefchatf vroeg ze hem Nee vrouw zei hg zwakjes ïkhebnergeua trek i i PlotaeUng viel ds blik zgnerhalf geatoten oogen op een versob gekooktenbam die op da beste tafel lag keurig uitgepakt met groen en papier ïk sou wel een stakje van dien hamdaar Inaten fluisterde hg Aoh neen man daar kan ik nn niet aankomen snikte zg Die Is voor da begrafenis De heer Th J Wgnoldy DaniSU secretaris der gemeente Yelaen schrgfL ia het N v d D eeu waarschnwend woord tot ouders en voogden die in de meeniog verkeeren dat jongelui met bekrompen denkvermoi ena in de gemeentandmioiRtratie een toekomst zonden hebban De Bchrgver vindt daartoe aanleiding in een advertentie die dezer dagen in een blad voorkwam en nogal aandacht trok van den volgeuden inhoud Een QemeenteSecretaris gedipl leidt jongelai met bekrompen denkvermogen of begrip op in de Gemeen te Administratie tegen bilIgke vergoeding Bet beleedigeode geheel voo den iozender dezer advertentie latende wgst de heer DamSls er op dat op het gebied van opleiding in de gemeeotfl administratie somwglen gebeQahaasd wordt zoowel door klaardrillerg per brief voor eeo examen zooder dat van ernstige praciuehe en theoretische vorming van den toekematigen ambtenaar km sprake zgn als door voorspiegel iugen die op niets moeten nitloopeo Aan betrekkingen in de gemeenteadminiatratie van f 250 ik 300 worden somwglen zelfs zulke hooge eiaohen van praotisobe en theoretische bekwaaabeid gesteld dat er meermalen in adninistratieve en andera bladen over wordt geweeklaagd I Eeo jongen di aan de Bingdgk te W I t uig r w ift mem mU iaarliftn oeida iets zwaars aan zgn bengel Bg het ophalen bleek het een drenkeling te zgu vau ongeveer 40 a 45jarigeD leeftgd middelmatige lengte en met grgten baard PosterUeo es Telegraphic Benoemd 1 Juli Tot adsistent te Zaltbommel B E van den Boich geegreëerd klerk aldaar 16 Juli Tot directeur van het poat en tele graafkantoor te Sittard H J Messiek thans commies der poatergeu 2de klasse te ULrecht tot directeor vso bet postkantoor te Scbeemda J J de Klerk thans commies der postergen 3de klasse te Hilversum tot brieveagaarder te Rilland P A van Boven Verplaatst 1 Juli De commies der postergen en telegra phie 4de klasse B J Doedena van Zaandam nasr bet spoorwegpostkautoor no 1 stand plaats Amsterdam de adsistent L N Weber van Amersfoort naar bel bureel van den inspecteur der pnete rgen en telegraphie te Utrecht 16 Juli De vronwelgke klerk iet postergen en telegraphie 2de klasse S Leverland van 9 7 10 88 1 18 10 04 K 10 11 Ê 10 18 K 10 87 10 4 11 80 0 9 87 10 09 9 47 9 4 10 61 B 0 10 07 lO tS 7 9 7 9 8 08 8 18 8 88 7 0 8 7 8 6 17 8 9 84 41 8 47 7 4 8 08 9 07 10 09 i 9 88 7 18 7 4 1 4 18 1 48 Amsterdam telegraafkantoor naar Aengeloo Verlof verleend wegens ziekte 1 Juli Aan den commiea der telegraphie 3do klaaae F A vaa Tlotea te Arnhem tot 31 Juli a s Eervol ontslagen Juli Oa klerk der telegraphie 2de klasse Q Mabesoone te Amaterdam Buitenlaodsch Overzicht fUada Dinsdag heeft da Frantche begroo Ingaoommissie vevülag oitf ebracht oier de eredia taan vraag voor Fanre s reis en oatunrlgk tot aanneming geadviseerd Dejeanta b treed de voordracht befiin Men heeft in Frankrgk niet de repnbliik uitgeroepen om hulde te gaan brengen aan eeo dwingeland en men deed beter het geld dat du ferspild zal worden aao te wenden lot leniging TBO d werkliedeo Brisaon merkte op dat het geen geld verjpOleD iflf bIb inen een besodï brengt dat getuigt van hoffelgkheid en vriendschap Maar de socialisten Uefen het fooretel be trgden Renoox sprak van schorsiog ran bet presidentschap Faberot zeide dat niemand over de reis voldaan was Janrès seide datiedereen haar betrenrde Faberot noemde het een geldrerspilling om een bezoek te brengeo aan den beul van Rusland Vooral deze uitlating wekte een stroom van protesten terwgl Brisaon verklaarde dat deze woorden door gansch Frankrgk veroordeelde souden worden liaogdurige en herhaalae toejuicbiegen volgden waaraan ook da ntterstelinkerzgde deelnam De credieten werden mat 447 tegen 29 stemmen goedgrkeürd Dejante riep daarop iLere de wereld republiek waarna de kamer overging tot behandeling ran het rapport over de verkiezing van abbé Qajrand le Brest welke beraadslaging eindigde met de nietigverklaring Gelgk men weet heeft deze afgevaardigde reeds geruimen tgd zitting in de kamer en alfa een lerendig aandeel in de beraadslagingen genomeoe De eredietaanvraag is onmiddellgk nnar den senaat gegaan De Lareint achtte btt bedr onvoldoende voor een waardige vertegenwoordiging en eteldr voor het te verdubbelen maar Banotaox verklaarde dat de ontvaufit vad den czaar in Frankrgk waardig was geveeat en dat de president ook wel zorgen zal voor de waardigheid bg bet tegenbezoek Het voorstel de Lareiuty werd verworpen en het erediet mft algemeeoe stemmen verleend De aTimesc behelst oogensohgnlgk nit gezagbabbende bron eput aieawa over de fitting van d Zuid A f rikaansche commissie van Dinsdag Het hoo3t het volgende in De voorzitter Jaekaon las een brief voor van Blake waarin dese sohrgft aan de beraadslagingen over bet rapport niet te willen deetoemen eu de getuigenissen onvolledig te achten zonder de tel rammen van Khodt s en Hawkslej De commissie verwierp het rapport ontwerp van liabooobere die ChamberUin eo Lord Rosmead vrgspreekt maar betreurt dat de beschuldiging als zou het ministerie van koloniën aan den inval van Jameson medeplichtig zgn niet tot op den bodem onderzocht is Voor Jackson s rapport dat der meerderheid zullen voor kleine wgz gingen nog twee of drie zittingen noodig wezen Dit rapport veroordeelt streng wat Ehodes te Johanneiborg hesft gedaan alsook wegens den inval hoewel het erkent dat Jamesou zonder Ehodes machtiging ingevallen is Het rapport gaat dan Verder en beschuldigt Rhodes vau schending van het ▼ olkenreoht en misleiding van Ijord Roamaad de Eaapiobe regeeriog het bestuur der Chartered Company alsmede van zgu eigen ondergeschikten Het rapport spreekt echter Chamberlain en zgn onder minister Lord Selborne alsook Lord Roamead van fcbutd vrg Sir Graham Bower en Newton worden vermoedetgk berispt Zoowel Jackson s als Labouchere s rapport erkent dat de aittanders io Transvaal grieven hebben maar Labooohere vindt ze oiet de bekende bedoelingen erg overdreven Ook ia Labouohere van oordeeï dat behalve Rhodes Beit een strenge straf verdient Hg is echter van meening dat Sir John Willoughbj en de andere offioieren van Jameson hno brevet terug behooren te krggen omdat zg aao den inval deelnamen in de eerlgke overtuiging dat de Briiache regwring dien goedkeurde De Timea verneemt uit Kaapstad President Eruger spreekt ten stelligste en afkeurend het praatje van de Daily Mail tegen all Boa de Delagoabaai aan een DnitschTraas TMlaoh syndicaat onder de Mozambique maatlebappg verpacht zgu De opstand in Gazaland neent verontrostend toe De Portageeiche gouverneur voert porsoonlgk de troepen die den opstand moetei dempen aan De Times € verneemt nit New York De tnkken over de Hawaïsanscbe quaestie zgn gepubliceerd en toonen aan dat de Jopansche gesant van zgoe regeering lait had gekregen de nota van protest tegen de inlgving van Hawaï in ta dienen In die nota die overigens gematigd van loon ia ontkent Japan dat bet d Unie lastig wil vallen eo spntkt bet aga vertroawen nït tn dan reobtaain es de earlgkheid der Amerikanen Da Franache Panama commissie slaat een geheel anderen weg in dau de Bogelache Parlementaire commissie Date onderzocht te weinig gene wil te veel hooi op haar vork nemen In bet volte besef van de groote machtwaarover zg beaohikken kan breidt zij voortdurend haar arbeidsveld nit Nadat zg lmbert gehoord heeft die met het onderzoekvan de nalatenschap van baron Reioaoh belast waa eu die den reobter van Instmotiebeschuldigd beeft de 2aak niet alleen nietopgehelderd maar nog meer verward tehebben besloot de cnmmisste ook de gebeelehandel docomenten der Zuiderspoorwegquaeatiein baar opderzoek op te nemen Dit is een uitbreiding van haar volmacht die noch door de Kamer bedoeld is noch door de regeering k n worden goedgeke ird Wat zal de heer Méline doen Zal hg bet conflict dat reeds lang gezocht wordt doen opatggen uit den afgrondt door ago veto uit te spreken Of zal hg bet toelaten dat een parlementaire commissie haar volmacht overschrgdend als een allerhoogste rechtbank optreedt om alterlei zakan die door de rechterlijke macht zgn behandeld te casaeeren eo opnieuw aan de orde ta stelluo Reeds heeft de vroegere adrocaat generaal Quesoay de Beaurepaire thans president van het bof nn cassatie geweigerd voor de Panamacommissie te verschijaeu om getuigenis af te leggen betreffeode zgn vroeger onderzoek in de PaoamazBtik De voorzitter der Panamacommiaaie wil dese weigering in de Kamer ter sprake brecgen om er een beslissing over uit te lokken t at kunnen interessante debatten worden die hierover zullen gehouden worden MARKT B ERICHT EN Gouda 8 Juh UB7 Orsnen met weinig unvoer Stemming seer vast Tarwe 20 ot hooger Mais met veel vraag belangrijk honger Tarwe Zeeuwsoha ƒ 6 65 b 7 L0 Mindere dito 6 50 a 6 76 Afwijkenda 6 4 6 85 Polder 6 85 it 6 50 ttogga Zeeuwsohe 4 80 JL 4 0 Polder 4 i 4 80 buitenlaDdsche per 70 kilogram ƒ i f Gerst Winter i Zomer ƒ i ƒ Chevallier ƒ 4 75 l ƒ S Haver per heet 8 S5 k ƒ 3 75 per 100 kilo 7 86 i f TM Hennepzaad Inlandsob 6 50 i 6 60 Buitenlandsohe 5 85 6 0 KanarÏBMad f O i 7 50 Koolzaad nieu 4 Srwien i Kookerwten ik Niet kokende f i ƒ Baitenlandeoba voererwteu per 80 KUo 4 60 i 4 80 Boonen Bruico boonen i Witte boonen f l f DuiTenboonen 6 1011 6 50 Paardenboonen B 4 6 60 Mais per 100 Kilo Bonte Amerikaanaohe f 4 86 k 4 76 Cinqaantins 5 50 a 5 80 Foiaoian 4 80 a 6 10 Inlaudsobe mesting i f Vebuaekt Melkvee weinig aanroer handel en prijzen matig Vette varkens goede aanvoer han del matig 151 UVsot per half KO Biggen voor Engeland red aanvoer handel vry wet 15 17 ot per half KQ Magera biggen goed aanvoer handel vrg wel 0 S6 k 1 30 per week Vel schapen red aanvoer handel vlug 18 i 85 Zuig Lammeren red aanvoer handel vlug 16 a SO Nuchtere kalven red aanvoer handel vrij wel 6 a 9 Fokkalveren 7 i IS Aangevoerd 176 partyen kaas Handel vlug Ie qual 84 l f 26 8e qual 80 a 88 Zwaardere 7 NoordHolland sche k f Boter weinig aanvoer handel matig Goeboter I IO 1 20 Weiboter 0 90 rL 1 00 p Kilo REPimSGEVlNG iNBICHTINaXH WILTll OETAIB SCHiBI 0 HINDE KDTOBH TIEOOEIAKBS BURGEMEESTER en WETHOUDERS Tan Qoada Gelet op de artt 6 en 7 der Hinderwet Brengen ter atgemecne kenui dat op de Secretaria ter riiie 1 0 gelegd Terioebeo net bylagen Tan lo K L Reokere te Goada om vergonuiog tot uitbreiding zgner koeli en banketbakkery in het perceel gelegen lan de Gouwe te Gonda Wijk C No 170 Kidaalraal bekend Sectie D No 118 en 2o J Tan Holst om verganniog tot oprichting eener koek en euikerballenbakkerQ op een epen terrein uitkomende aan de Nieuws Har Eadaatraal bekend Sectie B No 248 Dat op Woensdag den 21 Juli 1897 des namiddags ten li are op het Raadhuis gelegenheid ie 031 bezwaren tegen de gerraagde TergBDoing in te brengen en dat gedurende drie dagen vóör dien dag op de Secretarie dor Gemeente tan de ter zake ingekomen ichriftureo kan worden kennis genomen Oonda den 7 Juli 1897 Bnrgemeeiter en Wethoaders rnornoemd K L MARTENS De Sfcrelari BROUWER H ElOXjJLlv Bl Poulard Zpe 60 Cts tot S Zlt per Meter Japanach Ohineesch etc in de nieuwste dessias en kleuren soowel Zwarte Witte en gekleurde Uemneberg mtjée tan as ot tot 14 SS per M Glad Gestreept Qernit Gewerkt Damast etc circa 240 versch qaaliteiten en 2000 Tersch kleuren dessins etc Frtf tMIM port em reekleu In hui STALEN per omgaande Dubbel briefport naar Zwitserland G HenDé3n sZij le éri iken i nLHoO z ü n I c n NIEUWE PARAPLUIES A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73 GOUDA Telet aoM ilTo SÉ Beurs van Amsterdam Blotkrs 887 Vrkn 887 987 8 104 H l 8Bt 88 l l 97 10 68 91 4 844 986 1001 80V 100 300 H5 O 97 1 9 V Ü4 109 101 807 338 100 54 86 14J 99 6 76 II 1 lOl t 99 IBOl 13B1 10 100 437 ll l 18 108 70 7 JOLI Kbdjiiakd Oert Ned W S dilo dito dilo 8 dito dito dito 8 HoNO a O il Obudl 1881 88 4 ÏTUJB ÏQSohrqvmg 1869 81 6 Ooalm Obl iapap erl8g8 8 ilit in zilver 1SS8 i PoaTCOiL Obl ni t coupon 3 dito tioket 3 831 il 1 RusuHD Obl Binnenl ieg4 4 dito GocoD 1880 4 dilo bli R itli 188 4 dito hij Hopo 1839 90 4 dilo in goud I n 1888 6 dito dilo dito 1884 6 apiWJ Perp I soUuld 1881 4 ToMFij Gepr Conr leen 1890 G J leeniofi lerie D Gec lo nisg eno C ZuiDAta Kip v obl 1891 I Mllloo OW Buit Soh 1890 ViNBZllïUi Obl 4onbe i 1881 AnsTiiDui Obliualièn 1898 3 BolTB DiH Slid Icea 1894 3 Nan N Afr H ndel ml j Areodsb Tab Mij Certifioaton Dali MaAtEohappü dit t Am Hvpotheekh pandbr 4 Cult Mij dor Voratonl and a Hjpolheokti pandbl Si IfWIerlaadBche bank nand Ns l llandetmaataoli dito I N W 11 Pac Hyp b pandbr 5 U Hypotheekb pandbr 3Vi l tr Hypntheekb dilo 3 i OoSTENB Oo l HonR bank aaad fiuSL ilyp theekbaulÉ pendb 4 Ahibika Equ t hypolh pamlb 6 B4V Maj L a Pr Lieu oert fl Nb HoU rj 9poor Mü a nl BÜ tot Eipl f 81 8p aan I Nel nd Spoorwegm aand Ned Zuid Afr Spni aand 6 dito dito dito IB91 dito 5 lTia U SDOorwl 1887 89 A Eobl 8 ZuidItal fp uig A H oU 3 PoLlN Waraobau W eouen aund 4 Kml Or Raaa Spw Mij obl 4 Baltiirho dito aand ïa tow dito aand 8 I ng Dombr dito aan I 6 Knrak Uh Azow p kap obl 4 dito dito oblig 4 AMBBlKi Oenl P p 8p Hi obl 6 Chio fc orth W pr O y aend d to dilo Win Si Peler obl 7 Denver ttio Gr Spm rerl v a Illiaciir eittralobl inffoud 4 Loui iNBah ill Csrt v aand Mtxioo N Spw Mij lo byp 6 Mi a Kaniaa r 4pot pn f aand N Tork Ontaaiolt Weal aand dito Penn Ohio oUig 8 Oregon Calif Ie hyp in goud 8 Bt Paal Minn k Manit obl 7 ün Pao Hoofdlijn oblig dito dito Lino Col 1 hyp 0 6 Cakada Oan 8oath Cert r aand iP V 190 too 106 106 1031 lOSV 11 U 33 110 Vbs O Kall k Ne Ie b d o O Anuterd Omoibua Mij and j Eottetd Tram og Maat aand Ned Stad Amsterdam aand 3 Stad Rotterdam aan 3 j Bbuiib Stad Antwerpen 18 7 iVi Blad Rruiael 1886 HoNO Thei BeguUr Geaellack 4 üosTiXi Staataleening 1860 5 K K Ooit B Cr 1880 8 SpiNJS Stad Madrid S 1868 Nbi Ver Bei Hvp Spobl oert 8J1 BargerlUks Stand GEBOREN 5 Juli Johannes ouders C Broekhuisen en C Boer 6 Wilhelmus Johannea Antoniue ouders J J ran Leeuwen en A G Vergeer Johanna ouders J Klune en C J de Bruin OVERLEDEN 7 Juli D A raa Stoel 86 jaar GEHUWD 7 Juli G H Gorissen en J C Klaarwater O D ran der Aart eo J Tan der Kemp D A Nonnai en W RaiterTald ZannholBsni GEBOREN Antbonie oudere H Jongen len en J den Brabor Adrians ouders P Hagendgk en M Klein Wiggni Willem ouders T Karreman en N van den Heuvel Dirkje oudere J Verhoef en ü Schmidt Klaas ouders J C Lnoblenburg en T Versijde Adrianua oudere S Hoiman eoC Vastenhout Wouter Johannes ouderaL Verhoeff en H J Via Johannes oadarsN Douker eo H Hoogendooro OVERLEDEN M Brrkelaar 42 j A Tan Helden 1 ns J T Metselaar 4 w Reenw k GEHUWD A Borst en A Roggrok P Blok en A Kraayeobrink ADVSRTJBNTIEN Heden ororleed plotseling zacht en kalm mgna innig geliefde Eohtgentota en der Kinderen zorgiame Moedar Mej B A A LAMPE m den leeitgd fan 37 jaren O J 8PARNAAIJ Amtlerdam 7 Juli 1897 Utreohtaohestraat 48 Aan een DAGBLAD WORDEN GEVRAAGD TWEE REEADTEÜSEN rereischteu groote bekwaambeid ia h t self fabriceeren van iDgesoadeu aiokken het verdraaid Toontellen van gemeentezaken het honden van pedante uabetraohtingen op genteen teraadszittiDgeu en het belachalgk maken van publieke personen Adrea onder No 2474 aaa het Bureau dezer Courant PRAliSCHB Quina la Roche verkrögbaar bg WOLPr en Co Westhaven 19S I ONINKiUKJ eTAe Ouptr i l ïKAIt6 KoninkHjke UaeMnale JPabriek DG HONIG BLOEM t v m II van Schalk Co gevestigd te ê Gravenhage Kepplerttraal en 0 nabij de Regen tesselaan ran Z U den KONING ran BELGIË Indien gijhoeiit It gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruiienBorst Honig Eitraot FLACONS ran iO Cta TO Cts en l rerkrggbaar hg F H A WOLFF Drogist Markt Oouda B H Ti MILD Veerstal B 126 te aoxtda A BOUMAN MoordndU J C RATELANÜ Bo cop B I WIJK Oudeuairr M KOLKMAN Waddinmtm Suikerballetjesmakerskneclit en een JONGEN bekend met t Tak r tonrl OEVBAA6D bg P tah DOESBURG V ri BaliitTMit 82 ütnckt