Goudsche Courant, zaterdag 10 juli 1897

30ste Jaargang Zaterdag 10 Juli J897 No T318 TrjjziBDige KiesvereenigiDg GOUDA mmim mmm NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Voor de ft s Verkiezing van Zes Leden voor den Gemeenteraad worden dringend anbevoien Voor District f D F H G VAN ITERSON aftredend Lid IH JAGER aftredend Lid Voor District ff TS k VAN DER REE G TRAVER aftredend Lid Voor District ill G VAN DER POST aftredend Lid G FROCE aftredend Lid ADVERTENTIEN worden geplaatst yan 1 6 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berek d Baar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 j k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr js per drie maanden is ƒ 1 26 franco p r post ƒ 1 70 Afaonderlijke Nommers VIJF CENTEN Dr H IJS8EL de SCHEPPER Voorzitter J M NOOTHOVEN v GOOR Onder Voorz A C COSIJN Secretaris F HBHMAN Fzn Penningmeester P J BELLA ART J Vrijziiiiiig B Kiesvereeniging GOÜDA De Klezer § worden dringend ultgenoo § vö6r een uur te gaan § tcninien HET BESTUUR mtmtmtm Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Beaa pxacla tigr ï et ingrericla t RENHOS met TllN staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een root Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas n Waterleiding en geheel ing naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE riKNDfcWEG D 29 SiSS Patent H StoUep mn iturf irmiMii luMua Du iliiig rn tule ttr il Faimiïut Warnvng tlrr groam fii olfl mm VUK nl H Slollif arrmgan lul Anlui lU 1 idiMmii tnorlhloêtn A o Mi n 7 n t i llu ktufl ialxi nM H w ra OM K w fa m udêtr Plattt f nibmlMlMH untMnp ntUUttm mil Zeu0ni e tntti liiH fn 1 Het SeG tra ux J N DB GROOT J A DE PEER Mr M M SCHIM v B ifcOEFF O A VAN DEB WANT Kiesveree niging ONS B ELANG Dringend wordt voor de verkiezing op 9 JULI a s voor Leden van den Gemeenteraad de Heer i A VAN DER REE C J GLADBAOH O TAS 4HDBNNE H VERBEUGGEN F HOOGGEBOREN in elk District den Kiezer aanbevolen JOH MDLDEE P M VAH WAAS J YERMEOLEN W O SMIT Tctoriawdt ui f de VictoriaBron te Oberlahnstein f Bns Tafeldrank Vanh£ oninklykef uis der Iederlanden eene zendingf Veriovings en Ondertrouwkaarten Kouwkaarten en Rouwpost Bestellingen worden ten spoedigste uitgevoerd bij A BRÜ ÜIIIAN en Zn BINNENLAND aOÜDA 9 Jali 1897 UITSLAG VKRKIEZINQ QEMEENTKBAAD late District OitfjebiMht 685 stemmen Vso onir rd 15 öeldig 670 stemmen Volstrekte meerderheid 386 stenmeo Uitgebracht weren op de fa h Dr F B G VAK ITBRSON 382 stemmen H JAGER 333 C BRÜNT 28a T G VA WIEKST 224 N A VAM DK EBE 60 A W ROES 12 Zoadat Rekoiea is de hser Dr F H G VA ITBRSON Zoodsl herstemming moet plaat bebben tasschen de hb H JAGER en C BRUNT J 2de District Uitgebraebl 580 stemmen Geldig 577 stemmen Volstrekte meerderheid 289 stemmen Uitgebracht weren op de b b C BKUNT 366 stesamen U B A STBAATER 348 6 8TEAVER 219 N A TAN D B REE 181 Zoodat gekoien ign de h h C BEUNT en M H A 8TRAATER 3dè District uitgebracht 441 stemmsn Van onwaarde 6 Geldige 435 stemmen Volstrekte meerderheid 218 stemmen Uitgebracht waren op de h h G KROOK 226 stemmen G PRINCE 205 A J VOS 194 C Q VAS Dï POST 153 N A VA Diï REE 62 Zoodat sa li n n is de heer G KROOK FEViLLETOlM SCHETSEH EN SCHETSJES DIT ONS INDISCH FAUUELEVEN Sü Zi iMfdea daarhenen eearoadig eo besohoideu HO aU het m t hun aird co opvoeding overeen kwam 1 u bleven door hun veranderde omitandigheden ver van dia wereld waarin ze ziah altjjd zoo vreemd hadden gevoeld en xe waren in het volle bent van ban kind Zeven jaren hadden ze haar gemist nooit zoozeer l emist al toen ze meenden haar te hebben weerge vonden en ervaren moeiten hoe za met eiken dag van hen vervreemdde hoe ze uit de armen die te vergaefa beproefden haar te omstrcngeleo zich loanaakte om zich te keeren naar vraemdea Maar n nu waren ze allen weg de wereld die haar had gelokt en gevleid de aanitaande oodera wiar gezelaohap ze een oogenblik had konnen verkiezen boven vader en moeder de vnendin aan wie M het vertrouwen achonk waar moeder te vergeefs om smeekte de geliefde wien ze aanhing met ziel ea sianen Ze waren weg en nu was het alles voor hen het verrukkeljjlk laohje bet vriendelgk woord de blik dier heerlgke oogen de kus dier lieve lippen en meer dan dat de reine liefde van dat edele Ja h t waa of ten minste later ebeen kat Zoodat ber temtniog moet plaats bebbao taB cheB de hh a PaiNCE en A J VOS Bg kon besluit ii aan den officier by de dieastdoende sehatlerg alhier deo beer A H MD Dehn op zgo verzoek eervol ODtsIt g verleend ali 2a tQiteDaDt Tot direolear der Nfld MaaiBchappy ter b v van Nyverheid zgn door de daartoe bg de et aangewezen DDpaitemeotau beuofmd door Amsterdam da heer Armand Saueo door Rotterdam de heer M Symooa door Gouda de beer dr H IJase de Schepper Bedankt voor het beroep bij de Ned Hervormde Kerk te BruinisBe door ds W Zgtatra te WaddtDXveen Donderdag j l werd te Oadawater op foest telgke wgto bat 25 jarig beataan van de macbioefabriek de HollaodHcbe IJsel firma De JoDgb Go herdacht Mede bet 12 jarig be taan der sloomwaascherg onder derelfda directie en op een ontniddellyk daaraan grenzend terrein gelegen De fabrieken waren door de werklieden netjea versierd en dfze lantsten warden door da tmbrnona Koad onthaald Bovep dien kreeg ieder der werklieden een spaarbankboekje met een daarop ingeschreven bedrag geëvenredigd ann bet aantal dieoaijaren Yan ban kant vereerden de werkliedi n ban patroons prachtige portrftttea alsmede aan ieder banner een kearige theetafel met bonilioir Uit s Gravendeel wordt gemeld Gistere noch tend bad J P P vader van een talrgk gezin de verregaande roehelooeheid om met iemand een weddenschap ann te gaan dat bg de Dordtaéhe Kil op de hoogte van het rghsveer aldaar gekleed zou overzwemmen Na ziob van zgn jas en schoenen ontdaan te hebben sprong de man te water met het ongelukkig gevolg dat bg halfweg in de diepte verdween Zgn Igk ia tot heden nog niet gevischt De dag van het groote langerafeeat te Dor dreoht is bepaald op 12 Aogastaa Niet min der dan rnim 40 zangvereenigingen alle behoorende tot deu Bond van Oemengde Zangvereen igingvn sntlen dien dag zich doen hooren Baron De Thonari die door de rechtbank een jaar van volmnakt geluk dat jaar waarin do dochter alles gaf wat ze to geven had weartn de ouders dankend ontvingen meer dan ze zich hadden gedroomd in hun schoonste droomen Helaaal zoo we er somwglen bbd gelooven kunnen we weten dat volmaakt geluk nooit van lapgen duur mag z n t Begon met dat telkens en telkens wèfter uitstellen van het bezoek dat Leo beloofd had zijnVeisje te brengen Toen dat vragen naar brieven die niet kwamen Weldra Doortje Dirk opnaohtond by s d terugkeer oit de stad met bat gefluister Tots voor haar en maast het antwoord Neen niets Later gesprekken tnsaohen vader en moedor a a vUy lohijnl het erg druk te hebben tegenwoordig Ja yOf misscHien werd hü verhinderd f HKisaohieo Eb Doortje die aarzelend uitbrengt Dirk je denkt tooh niet F dat P Kd Dirk die zijn vrouw aanziet met doodsangst op het gelaat fluistert m tt wanhoop in de schorre stem Moeder ze zon het bpsterveo Niet lang daarna eiken avond dezelfde samenspraak tuuehen de ouden Hoe vondt je Anna vandaag Wat bleekjes bèP f Ja erg bleekjes Maar andsrs vroolgkF 1 0 zeker heel vrootük Ik ik verbeeld me dat ze er sleoht uitziet Ja F Ooh teg dat niet moeder tZal van ds wamta wezen Denk je niat f Zefaeafthet te Hearsnveen wegens landlooperg tot 2 dagen hecbtenia n 3 jaren opzending naar een RgkswerkÏDDobting werd veroordeeld heeft zich tagea dat vonoia in caantie verzet Appèl waa I iel mogelgk wgl bet in cato aene ovartrediog gelüL Da Thouara wit niet naar Yaenhnizen omdat men daar zegt hg gedemoraliseerd i wordt 1 De beroemde villa Boi bese met haar park te Bome waarop door de sclinldeischers beslag ia gelild zat naar men verwacht niet worden afgebroken en voor bouwterrein verkocht nn zg oao de stad is anngebode t Toor 3 millloen lire een veel Inger som dan vroeger werd gerraagd Volgens de voordracht van het dagetijkscb bestuar knnnen het park en het gebouw ook als het eerste openbare wandelpiMts bip 75 4 100000 Itr ijaara op brengen t a bnrgemeeater tan Baarn verzoekt namens de echtgauoote opspoiing van ïsaak Ue erae 63 jaa geboren te Maasslai die zich mat een ipaarboekje ad ongeveer f350 op 27Jani oit de echtelgke woning heeft verwgdord Bg Igdt aan godsdienstwiansin Man vermoedt dat hg zich naar het bnitenland beeft begeven Eeü voor da wereldgesebiecleuis hoogst ba1takf lt ranKaink de vfopTotffiBg in bak vorfteadom Lippe is bealiHt Vulgena de sSchanmbnrg LippiBcbe Laodes eitaug heeft het acheidi preobt de aaD prakeu van graaf Ernst van Li ppe Bijster f el d erkend Tegenwoordig is prins Adolf van Scbaarabnrg Lippe zwager van den Duitachen keizer regent van het vorstendom Nienwe onderzoekingen van Berthelot wat betreft gereedsrhappen en wapenen van bet kopertgdperh in Sgjpte hebben aan het lÏÈht gebracht dat zg van de oudste Egyptincbf tgden dnteeren en uit zuiver koper zonder lm bestaan Benige koperen naalden in een graf te Ahjdoa gevonden bleken vervaardigd te zgn uït d mne bladen van metaal namelgk door die over elkander te vouwen eo dan te smeden Op dezelfde wgza was eeo kleine beitel gemaakt Merkwaardig waa eaoe holle koperen naald van dan koperblad gemaakt een wel op dezelfde wgza of gelgkeode op de tegenwoordige fabricatie van ach roef vormiga buizen voor twee Vleiers Onjoitt ia volgens het Vaderland t het ge mo vandaag nog verzeker I en dat ze gelukkig waa eu tevreden tfOat zegt ze telkens het lievo kind Het zal dan zeker verbeelding van me zgn geweest Eiodel k vader en moeder voor de gesloten deur van A nna a kamer elkaar vtounend om niet ooer te zinken bij het luisteren naar dat zwakke 8t mmetje daarbinnen iV kan niet meer ik kan niet meer t Hot veinun valt met zoo zwaar En toch ze mogen nieta weten Ze moeten aan mijn geluk bigven gelooron tot ik sterk genoeg ben Sterk genoeg om dat te dragen h t leven zonder hem F Leo t Leo I O m n lieveling Ik kan bet niet gelooven I We haddan elkaar zoo lief Alt ik maar atervon mocht I Arm vadertje arme moeder I Wat zouden ze beginnen zonder hun eenigste F Neen ik moet leven O God XV In de binnengalerij van haar fraaie woning op Tanahbang vinden we mevrouw Laoroix gezeten tasschen twee mooie jonge meisjes hare dochters Pe dames houden zich onledig mat een der smaakvolle handwerkjea dio eiudelgk ons eeuwigiiurend Bpiaaeereo hebben vervangen Ze zouden geen Kra s doohteren zgn zoo ze niet praatten onder haar werk ea dat zo een voor vronwen nooit uitgeput onderwerp behandelen blgkt nit de vraag waarmee msiaa zich nu tot de ouaste barer dochters wendt Maar deuk ja wezenlijk dat za van Lee houdt F ffZeker mama I Bn jo gelooft dua dat als hy haar vroeg zij hem aooeptaeren zou F klinkt hel weder ivQadeoideerd Tronwant walk mei e ton ham rucht waarvan het Dagblad c een poaitlef bericht he ft gemaakt dat de heer Tak van PoortvUot door da Regentes in gehoor lottsga ontvangen DeFransoHe ingenienr Segoj heeft aan toe atellatje nitgedaebt lorgnette homaina genoemd om nret X stralen den inbond van gesloten postpakketten en koffers na te gaan Zaterdi ia in tegenwoordigheid van den directear der invoerrechten te Pai s daarmede een proef genomen In aan kwartier tgds werden 30 postpakkettan doorkeken In een ag men tnsschen twee hoeden dnidelg k een pop In een ander kon men medaillons en horlogee onderaohetdeo tn schen twee sohoeDoa aa vrachten ingepakt In ean derde pakket volgens het opaehrifk bevattende monsters van linnengoed aonder waarde cag men drie pakjes cigarettan In een ander pakket zag man ocetalen knoopjw in papier gewikkrM het bleek Zeedscbe handschoenen te bevatten waarvan bet leder oiat zichtbaar was Hat toestel pchgot doe in mtnig opiiebt goede dieoaten te konoan bewgzan tegen ostdoiking van invoarrechteo Ter hoogte van boei 4 is gisterenavond op de rivier de sleepboot Staalhandel van de flraia Brand te Dordrecht in aanvaring gekomen met d vtaebtbont Siaypbos nit Maaialaie Da sleepboot kreeg een groot gat in den boeg vóór aan stunrbuordzgde doch bleef op haar waterdicht schot drgven Naar da Willemskade gesleept beeft men daar bg de kraan de lading gelost N R Ci Sen 14 jarige knaap werd Donderdag te Vlaardiogen levenloos opgehaald uit de haven Vermoedelgk is bg vao de schuit waarop hg bg zgn vader werkzaam was in bet water güvallen zonder door iemand te zgo opgemerkt Iemand te Zoelmond kocht vyf jaren gateden io den omtrek een hond Het dier kwam niet bg den weg dan als trekhond en Isg anders thuis aan den ketting Dezer dagen brak het dier loi on zocht zgn ouden baai veder op Te KIberfeld is Dinsdagochtend de groote verffabriek van Bager tbana aan ean vennootschap behoorende grooteodeels afgebrand Ongeveer 400 000 kilo verfstoffen zgn verbrand de schade wordt op 1 millioen mark geraamd een refiiiis geven F fZog lat niet Ren ing nienr tweede klasse mat weinig rooruitziohten tift een luxe die alleen een rgke erfgename als Üorry tioh permitteeren kan Maar Leo ia immers geëngageerd mamaP vraagt nu de jonge dame die tot duiver te sear verdiept was in haar werk om deel te nemen a n het gesprek Geëngageerd P geéngageerd F boe kon je zoo praten F Je hebt er immers geen woord over gerapt F legen Corry bedoel ik Neen Maar Adrienne beeft het haar verteld AdrienneF en een donkere wolk zweeft over het voorhoofd dat sinds kort d eerate rinapets toonde Adrienne moest lievt r op ziohzelve passen dan zioh m t eena aodera zaken bemoeien Kon pynlijke alilto volgt dan vraagt de oudata der twre meiajes Mama is het waar wat de mensohen zeggen dat dia mynheer o weet wel Adrieooe s eerste liefde u geweest P Toornig rood komt mevrouw Lacroix a gelaat bedekk n Je Boooat je schamen ülara zulke dingen voort te zeggen Ia het niet genoeg dat een ngner dochters zioh compromitteert door haar gedrag moeten da anderen het nu doen duor haar gebabbel F Maar mama iedereen spreekt er over Dan wil ik dat gg er over zwggt klinkt het gebiedend maar rustig £ n na een poosje Om op dat engagement van Leo terng te komen ik zou wel wenaohen meiajes dat jullie eons voor altfjd begreept hoe die geheole geachiedenis kinderwerk geweeat ia onzin kalverliefde mots anders yf ordt vtnolfi