Goudsche Courant, zaterdag 10 juli 1897

4 59 4 85 5 99 6 51 8 14 7 81 7 69 5 09 f K 7 59 r 5 09 K 8 00 6 18 0 8 18 6 10 5 85 5 40 6 10 0 88 7 80 8 89 DA 1 44 9 50 8 45 4 10 4 40 8 U 6 17 1 84 4 60 f 6 97 9 01 r f 4 57 f 6 84 9 08 K K 8 04 6 41 9 14 3 09 4 06 4 99 6 10 5 68 8 47 e 0 D D A A M8TIBDAII 6 87 91 9 48 10 87 19 10 4 11 P 8 18 9JI 10 80 IJt 1 11 8 18 Directe SpoorwegverblDdlngeii met GOUDA Zomerdlenst l897 AangevaDgen 1 Mei Tüd vao Greenwlcli g iO 87 9 84 10 11 ll li 9 40 9 4710 18 10 80 11 88 7 88 8 8 40 9 88 1 58 4 4 1B KOTTIRDAM 7 48 8 18 9 00 9 47 10 18 10 49 11 84 18 08 19 47 eODDl DEN HAAS oud Z8T 1iui Mo rk i lle Zoetormwr ZegirMra Voorb rg H a 7 80 8 80 9 17 9 94 10 14 U IS 19 16 18 98 1 87 8 45 4 49 8 98 5 54 8 11 7 84 7 49 P 89 8 54 M 4 10 89 U ïil 7 48 8 49 r f l 8 1 7 88 8 81 I f 18 81 V 8 07 9 08 1 08 DBN HAAO GOUDA iHlge 6 46 7 90 7 48 8 8S 9 46 10 1111 97 18 991 86 9 44 8 40 4 06 4 88 6 80 6 18 7 18 7 65 9 98 10 ot Toorb 6 59 f 10 17 i 1 41 4 89 6 18 9 84 Z ZwwO O 10 88 1 56 4 68 6 80 9 48 ZeT M 6 17 10 48 9 06 5 04 6 89 9 89 0 lad 8 98 7 60 8 18 9 08 10 1610 6411 57 18 60 8 17 8 14 4 08 4 88 6 16 6 6 60 7 48 8 88 10 10 10 88 8 01 I 10 06 8 18 10 16 105 H 8 18 9 Ö9 9 46 9 64 10 4411 48 18 46 1 10 8 06 4 16 6 18 6 86 6 99 8 89 8 04 8 81 9 9 89 10 89 11 6 11 44 Ol D A BTEIOHT UoBdl 8 80 8 87 7 66 8 91 9 07 10 19 10 57 18 00 19 68 9 90 üud w 6 46 6 64 11 54 8 87 Wo d 5 68 7 8 8 19 U UkMkt 8 18 7 18 8 98 8 0 9 8 10 5111 46 jtt 88 1 96 8 08 D T R s c H T e O u D a Utreeht 0 88 7 48 8 4 9 S0 10 18 10 88 11 88 1 8 08 8 65 4 48 B 8K Ov36 7 86 Weerden 6 58 8 08 10 88 11 8S 4 16 7 18 Oudewater 7 07 8 14 10 46 k t t n n n Gouda 7 28 8 17 9 S1 9 88 10 9 11 10 18 111 81 8 41 4 87 B 90 6 07 7 S98 S8 AMSTIEDl M G O V D A 7 10 8 18 9 08 10 48 t B8 8 48 4 4B 7JS 8 14 9 14 10 09 19 111148 8 86 4 4T 8 49 10 S4 10 64 8 17 4 88 6 05 6 55 8 6 10 17 10 85 7 10 10 84 6 4 7 18 8 48 10 41 4 7 89 e 89 11 18 11 19 11 10 9U6 U 10 10 17 10 08 11 41 De MmUiinde bargementar raa Den Haag ui de oogereer tefeDhoDderd en eersie zyo sedert 16 Norember 1559t toen op Terzoek der bnrgerg kooiDg Pbilipa Deo Haeg bargemeeate Bchoolt BD wel twee gelgk Twee blekeD niei roldoeadet want na 1591 waren er telkeni dria tegelgk aan het roer Na den FraDocbeo tijd ODtlook het driemiQKbap weer om in 1810 tot vier aao te groeien en ia 1824 in te krimpea tot éèüf ttl de door zgn beheer en beleid vermaard geworden heer L Ü B Copei ran Cattenharch die bgaa 30 jaar zgn ambt rervalde Zgn opvolger jhr mr U L H Hooft troonde maar vgf jaar ten Raadboiie maar jhr mr T G A Oevers Uegoootf die den heer Hooft opTolgde hield t langer nit nJ 24 jaar Toeo trad de heer Patgq op die t Tp ja r volhield en voor borgemeeiter te miozaam te vrleodeIgk te Toorkomendj te welwillend te goedhartig bleek Precies tegeoorergeateld was de heer Boeal die bet dobbel aantal jaren van den dieoet des heeren Pitgo op zgn coQdaite staat heeft genoteerd en wiens incceasie tot dusverre nog haogeode ii Het getal van oDg veer 700 burgemeesters sedert 1559 ie door dpn archivaris Servaasvao Roogen itdertgd bg benadering berekend ia een teuniwaardi boekska door Die Haghei aitgegeven waaruit o a blgkt dat ia den bloeitgd der repabltek de borgemeesters naar verhoadiog al eten oovoldoende betaald werden als nu maar leveriogea aan de gomeente mochten doen eo van t een en t aader ouder hnn beheer kaplaken genoten Ben bargemeester die mediognen voor de armen levert ea maaitgden voor den magistraat zon men na niet gaarne zien Onder bargemeest r Gopes kwam het mooiste en daarom zeker niet aitgevoerde plan tot stand om Den Haag Scheveuiogen en Delfland te helpen aan waterververschiog een Haren en behoorlgke Kfwatering t Dagteekent van 1828 en werd ontworpen door deu boofdinKenieor De Thoraeze Het oade kanaal naar Scbereningen zen dan afwateringskanaal met slaixen zgn geworden en een haven voor de vissoberg zon aan het eiodpant zgn ontttaan Na da 70 jaar is er nog geeo haven en een onvo doend kanaal aan den anderen kant Van het tegenwoordige Kabinet verwatbt men geen oieawen burgemeester De benoemiog zal doa wel niet spoedig komen Beide residentiëo waar HB MM het meest vertoeven zgn na borgemeesterlooa Apeldoorn ziet uit naar een opvolger van deo beer Van Hasselt er zijn vele sollicitanten en Deo Haag naar een dito van deo heer Roest Men meldt oit Den Haag aan de N R Ct i Bg eene wedowe woneode aan de Tarfmarkt die sedert jaren gemeabelde vertrekken verhuartt meldden zich Dinsdag twee net gekleede heeren aan om bovenappartementen te huren De een beweerde te behooren tot bet kanstenaaregezeliobap van bet oircns Oarré en de ander zeide reizend koopman in maoafactnren en gros te zgn De kamers werden verhunrd en al spoedig bleken de nieuwe bewoners jovikle luidjes te sgo die zich zeer minzaam betoonden jegens hunne hospita die zg zelfs nog denzelfdea a ood wensobten te oothalen op koekjes en gebak Den volgenden dag verxooht een der heerea verlof om wegens de volgens hem heerschende warmte op vgue kamer des middags de koflQe ie mogen gebruiken op de kamer der hospita hetgeen bereidwillig werd toegestaan Dit gebeurde omstreeks 2 nar toen het dienstmeisje vao de weduwe dat steeds na twee uur huiswaarts keert vertrokken waa Er ontspon zich een gesprek over koetjes eo kalfjes waarbg de oienwe huurder de fraaie meubels van de juffrouw seer roemde en io den loop van welk gesprek de joSronwer zich over uitliet dat zg vaak aan zennwlgden onderhevig was Toor zennwlgden had de huurder eau probatt middel bij zich zeide hg want ook hg had tast tan zenuwen Hg overreedde de juffrouw om een lepeltje van dit middel in te i n 7 S 7 81 7 4 7 15 8 3 8 49 8 49 Cl t ti t OS 11 S l 8 ti S SS 4 iB t Oi 1 14 i ll t t7 0 iad I Mooidreoht Ntettwerlrerk 0 peU kotterdui Ooada O H BotUtdm Oftp lle Hievwerluik Hoordnolit Otiad nemen en gaf zelf bet voorbeeld om alle wantrouwen te voorkomen aangezien de juffrouw neg gekscherend vroeg of mgnheer haar toch niet vergiftigen zon Naowelgks had zg het middel gebruikt of een loomheid overviel haar Zg liet zich in eeo gemakstoel neer en viel in een diepen slaap waaruit zg eerst Woensdagavond ontwaakte Bg haar ontwaken bespeurde zg verdachte diagen Doozen en papieren lagen over den grond verspreid en toen zg met een angstig vermoeden haar linnenkast eeus nauwkeurig onderzocht bleek haar dat al haar eontanteo ongeveer f 600 benevens bare juweelsu effecten gouden en tiheren sieraden ens verdwenen waren De beide huurders hadden nstaarlgk het hnisverlatcD zoodat der juffrouw niets andere overbleef dan van dezen brutalen diefstal kennis te geven aan de politie die op dit oogenbÜk baar onderzoek heeft sangevangen De geldawaarden enz welke ootvreemd zgn bg den medegedeeldeo brntalen diefstal ten nadeele eener weduwe aan de Turfmarkt te s Graveohege zgn de volgende Eei coupon Nederlandsche Werkelgke Schuld van een certificaat groot f 100 ad 3 pet adm kantoor S en D Saportav van Msarseveen eo Le Jolle en Boys eu Kerkhoven do 13334 C vervallende 1 Heptember 1897 een coupon dito no 12773 C eeo coupon dito do 12901 C een coupon dito 4 pet no 3319 adm kantoor Brondgeest en Zoon Cbemet en Weetjen eo C Oortman en Zoon een coupon pito 4 pet no 01286 C adm kantoor 8 en D Ssportaa Van Maarseveen en Le Jolle en Boys en Kerkhoven twee coupona ioacbrgviogen grootboek ad f 100 ad 4 pet adm kantoor Eetwick eo Vooruberg en wed Willem Boraki no 6228 C en 13517 C en 13517 C vervallende 1 September 6897 Twee coupona vao Anlwerpsobe loteu aerie s 38766 no 08 en 09 betaalbaar Januari 1898 een bankbiljet groot f 100 een dito groot f 40 DO onbekend een gouden tienguldeuatuk een zwart lederen portamonnaie met knopjessloiting inhoudende vier rgksdaalders en vgf gulden een 1 20 lot van de thans trekkende staatsloterg no 1569 of 1596 kantoor Mooyman a Gravenhage een knip met fluweelen zakje eo koperen koipsluitiDg met een bankbiljet van f 40 oo onbekend eo zes gulden Uit f en bakje een rgksdaalder en ongeveer 4 gulden aan kleingeld twee brlllaote damesriagen en een gouden met diamant drie goudeu damearingen de een zwart geëmailleerd met grooteo brillaot de tweede met vyf roosjes de derde met een brillantle op een blauw turquoise een zilveren onderwetsoh dame h rloge remontoir met platte zilveren aotiekeof ketting waaraan een zilveren fruitmandje een zwart nikkelen horloge remontoir met een klein gouden kettinkje met gouden varkentje en twee cachetten met donker blauwe steeuen eed jaweelen broche io deo vorm van een waaier eeu dito broche in den vorm van een blad geheel bezet met rooajea twee dof gouden gevlochten armbaodan een paar dof gooden oorbeltee in den vorm van har pen een gevlochten gouden broche met twee robgnen met bgbehoorende oorbellen ieder met een robgn een ovaal zilveren broche met ronden steen waarop kopjes van wit csmée een paar oorbellen van perle d amoor met gooden oogjes en lan e peren een zilveren broche klaverblad roet drie paretijea Ben mosaiqne broche faotaiaie eeo lange zilrereo broche waario valsobe diamaoteu een broche vervaardigd van ond zilveren geldstukken een ooderwetscb stok geld tuo zilver een zilververgulde lorgnet met ditoketting met pareltjes een gooden broche van achter van zilter groot waarin van binnen een vronweop rtret verscbilleode fantaisie vrouwea sieraden niet nader te omschrgveu een zilveren haak van een beugel eeu doos met drie stokken zeep 60 1 84 18 88 18 88 18 89 18 48 18 88 8 48 H l 18 18 11 8S 11 88 11 48 1 81 18 89 ll Si 11 80 10 19 10 98 10 88 10 48 10 49 9 88 8 84 8 69 6 08 B tO 7 11 8 S8 1 11 10 1 Al deze voorwerpen zgo op 7 Juli 1897 gestoleo door twee Duitachers die gelijk ook reeds werd gemeld om deo diefstal e makkelgk te maken hun hospita de bestoleoe bedwelmd hebbeo Zg zgo sedert fisteravond voortvluchtix De eeo is Israëliet de aoder is cbristeo Beideo sprekeo gebrokeo Hollandsch Zg lieten achter een getoigsohrift van Paul Hugo Fraukel cootroleor afgegeven door de firms Abrabamsobo en Kabn Rotterdam eu Hamburg telefooonnmar 475 De een ia lang 26 jaren oud donkerbload haar blauwe oogen donkere knevel knap g zioht meger postuur getonde kleur gekleed met bruiu jaquet costogcD liggend boord rose das overhemd met rose etrepeo eo wit en zwart atrooboed De ander is 25 jaren lang douker bruin haar donkere oogeo dooker brulue koevel teager postuur gekleed met grga costuora liggend boord witte lange das blauw gestreept front en wit en zwart stroohoed De commiaaaris van politie der 2e afdeeliog verzoekt hoooe aanhooding net alles wat op hen bevonden wordt eo bericht Ëeo achrgft aao de N B Ct c oit Hozen daal Nog nooit is het alhier bg gemeenteraadsverkiezing zoo heftig toegegaan als bg de periodieke aftreding van vgf leden waarvoor gister gekozen moeit worden £ en der aftredeode ledeo moest er uit Strooibiljet op strooib Ijet brachten de gnmoederen in de laatste dagea niet weinig io beweging In de vooroaamste koffiehuizen waren gister zelfs totalisators komen opdagen waarbg men eveoala bg wedrennen op paarden tbana op de elf officieele caodidaten nasr bet stemmengetal kon wedden Werklieden die nooit aan dvzen doen waagden er een kwartje aao Bij de stembnreaox is bet eeo drukte van belang Een eigen gebouw der doo tommeii Vereeoiging door Liefde Saamgebr oht J A Dooa TOÜRS Aan de etille zgdo der Westermarkt staat een perceel N 16 thans leeg en onbewoond maar niet lang zal bet doreo of elke kamer groot en klein is betrokken en doet belangrgke dieoaten Door de goede zorgeo van deo heer G Hellingman deo aebotspatroon van boveogeooemde Vereeoiging ia het aangekocht om te worden ingericht tot een vriendelijk en gastvrg tehoia der doofstommen die als leden dier Vereeuiging een naow aaoeengesloten groep van vrienden en vriendinnen vormen Zoadag 27 Juni 1 1 waa het buie voor da ledeo te zien Ze kwamen er maoneu vrouwen en kinderen en toen ze de gangen doortoopea de trappen op en af geklommen de kamers bezichtigd hadden toen drukteo zg elkander vao blgdscbap de haod eo gaveo bun vreugde ta kennen door allerlei gebaren en geluideo toen voelden allen zich rgk io hun eigeu gebouw Merkwaardig is de opgewektheid die deze raisdeelden bezielt de vroolijkbeid waarmede zg elkander naderen en toeaprek O Toeo zg daaroa io de groote zaal vao Ons Huisceene tentoooatelling van aquarellen bezochten waren zij vaa alle bezoekers de mee t belangstellende Zg stonden on bier dao ginds te kgken wezen elkander op wat zg het mooist vonden en wisselden van gedachten met eene viogervluKheid die men moet hebben gezien om er zich eene joista voorstelling van te kunnen vormen 18 97 Amsterdam 0 at Ooada Perceel No 16 der Westermarkt ruim 2 aren groot is een nïterat geschikt hois voor het biar genoemde doel Het ligt vrgwel in bet midden der itad Amsterdam en is voor allen gemakkelgk te bereiken Het zal bevatten een lokaal voor ver aderingen eu gezellige bgeeokomsten eene zaal voor godsdienstoefeniogen van den Zondagmorgen eeo paar logeerkamers voor doofstommeo die vao elders komen en hier korten tgd vertoeveo eene wooing voor eeo directeur eeue andere voor deo ooooierge een kantoor lokalen voor de werkverschaffintt Q een grooten kelder als bai fplaats voor materieel De breede poort kan dienen als toegang voor de werkplaatieo en wagens en karren doorlaten Inderdaad als dit huis na het ondergaan van kleioe eranderingeo in gebruik zal aya genomen zal elk die het ziet moeten erkeooeu dat de doofstommen die bier zich vereenigeo eeo veilig toevlochtsoord eeo vriandelgke verblgfplaata hebbeo gevonden Nog geen twee jaren geladen begon da genoemde heer Bellingman bggestaan door eeu dams comité zgo plannen tot het verkr geo vao eeo eigeo geboow teo uitvoer te breogen Niet minder dao honderd acht eo twintig duizend circulaires werdeo naar alle steden en dorpen van ons vaderland verzonden Zg bielden het ver oek io eeoe bgdrage io den vorm van eeo postzegel over te zenden Ofschoon de kosten van drnkkeo eo verze oden slect B zeer matig werdeo vergoed werd de aaodaoht op de Vereeoigiog die tot oog toe vrg oobekeod was gevestigd en de bekendheid die nu verkregen werd had allerlei gunstige gevolgen Ook toen een kleine schets door deo scbrgver dier regeleo in veraohiUende dagbladen geplaattt door deo heer Helliogmao als brochore met ioschrgvingsbiljet io vele exensplaren werd verzonden werden veracbeiden jaarlgkscbe bgdragen of giften in ééns aangeboden De Yereeniging ging nog verder en met het oog op doofstommen uit andere landen die zg somswglen bg hun doortocht door Amsterdam ateunt had zg deo eigeoaurdigeo iuval zich schriftelgk tot alle gekrooode hoofden van Eoropa te richteo met verzoek om geldeIgke hulp oorloopif niet zonder eenig resultaat Vorst Johau II van Licbteusteiu gaf bet goede voorbeeld dat wie weet door welke moosrcbeo nog zal gevolgd worden en zond eeoe gift van f 200 Vergeteo wg oiet te vermeldeo dat onza Koninginnen waren voorgegaan en elk i 100 had bggedrageo 9 57 10 86 1 1 10 04 10 11 10 18 ff 10 97 10 64 11 80 0 9 87 10 09 9 47 f 9 84 V lO Ol f 10 10 07 10 S9 7 86 7 46 9 07 10 09 9 98 9 86 9 49 10 84 6 18 T 46 7 41 Zoo kwam eene som van roim 5 mille in de kas van den penoiogmeester eo werd aao jaarlgkscbe bgdrageo f 1555 toegezegd Het geboow dat met overdracht voor ruim 13 mille werd gekocht is dus nog oiet vrg eigeodom der Vereeoiging maar de maooeo die het koohteo bebbeo geloof in de medewerking der borgerg en geloof geeft moed Voor vertimmeriog aaoBchaffiog van meubels zal een sommetje noodig zgn evenzeer als voor aanvulling van hetgeen aan de koopsom ontbreekt Naar berekeoing zoo de Vereeoiging met 10 k 12 mille geholpen zgn zal zij zooveel ontvangen Voorzeker Niet in ééns en niet in een paar weken maar langzamerhand in kleinere en grootere giften die ait alle oorden vau ons land znllen toevloeien Zoo spoedig het gebonw gereed is zal bet voor eeo leder ter bezichtiging gesteld worden Eerst dan zal de werkzaamheid d r Vcreenigiog worden gekend en gewaardeerd Wie daar de verschillende doofstommen aao den arbeid of io gezellig verkeer vereenigd zal zien zal de groote waarde van dit vereeoigingspunt beseffen en gaarne ieta bgdragen in bet belang van hen die zooveel mitseo en die in deo regel met bet weioigje dat ze hebben zoo tevredeo zgn Men vergete niet dat dit groepje mannan eo Trouweo een iooig gevoel vao gemeenacbap kweekt eo de eeo zich veraotwoordelgk ttett voor het wel en eo wee van deo aoder Vrieodschappelgk gaan zq met elkander om en geeo wooder is bet ook dstzg onderling howelgkeo aloiten waaroit io deo regel hoerende kindereo worden geboren Ia bet geeo voorr cht voor oozB samenleving dat deze Vereenigiog voor de raisdeelden van haren aard zich in de bres stelt en verdient zg ook daarom niet den steun van wie wat missen kan Zoo gebeurde t oog onlangi dat tot de Vereenigiog eeo doofstomme kwam die twee nachten onder den hlooten hemel en zoo goed als zonder voedsel bad doorgebracht Te vergeefs had hg hier en daar aangeklopt om hnlp Ëen doofstomme toist de handigheid en geratbeid die hoorenden koDoeo aaoweoden om hun l klag te doen Welnu de Vereenifting hesft die zwervende de baud toegestoken £ eo goed verbigf eo voedsel ziJD hem verstrekt en hg de wdrkversobaffinfr ii bsm arbeid aandewezAo Zoo ia desa ongelukkige ia den kring opgenomen en voor Tordere onheilen behoed Zoo wcrdt de werkveraohatBng dagelgka helocht door twee broeders waarvan de jongste ja zgn jeugd geeoerlei onderwga heelt genoten omdat burgerlgke noch kerkelgke overheid ran het dorp zgner inwoning dat onderwga kon hekostigeo Teo einde raad hebben zgne ouders hem gezonden naar de Vereeoiging door Liefde Saamgebrachtc en deie stiet hem oiet af maar oam hen aao Oe oienwe lotgeooot b int na in den vrieodeokring op te leveo en leert allerlei dat hem vroeger niet onder de oogen gebracht werd Van de weikverschaffiog gesproken deo gebeeleo wioter die achter ons ligt door werden vao 24 tot 26 doofstommen aan deo arbeid gezet thans is nog eeo 15 tal aan t werk Kleediogstukken eo voedingsmiddelen werden hen verstrekt die te weioig met hun handen verdienden om zg het ook sober beatsan te kunnen leideu Deze Vereeoiging die niet vrsagt uaar godsdienstige belgdenis en mannen en vrooweo van elk kerbgt nootschap gaarne opneemt zal zoo vertrouwen wg een nieuw en verhoogd leven te gemoed gaan Rondom aller vriaod Vader Heltiogsman die ateeda bedacht is op aller welxgn en die zooveel voor hen voelt omdat hg vao oabg al den jammer der doofstombeid moest leereo keooen eo die door zgoe dochter eo bebowdzooo krachtig gesteuod wordt vereenigen zich de leden der Vereeniging zoo gaarne Maar niet minder gaarne rondom bun lutgenoot den beer J Stobr die des Zoodag voor de Protests ntscbe vrienden eene leerrede voordraagt in de zao eigenaardige godsdieostoefeniog eo deo beer J Beeleo die ala hooreode de tolk is tegenover de buitenwereld en t liet en leed met allen indi jaren deelt Dat beide mennen als directeur en concierge io bet nieuwe huis zuMen inwonen dat 18 allen een waarborg dat zg het er goed zullen hebben Welaan dao laat ons eeo bewgs onzer belangstelling zenden naar het oieuwa gebouw als het gereed ia en gifteo ootvaogt of reeds dadelgk aao deo hejlr G HeDingmao Naasaukade 113 of aao dfl oorzitster van het damescomité me r M J BlaKe Hellingman Nas aukade 112 Boeken oor deontspanningszaal meobela voor de veracbillende lokalen en versieringen voor de wanden allerlei kleinigheden die in eeo bois te pas komeo giften in geld TOor de kas van den penoiogmeester alles ia welkom zeer welkom Ëo al kao maar deze of gene dia aonder sich zelf te booren de knniit van sprekeo heeft geleerd U dank zegtfen met hoorbare klanken alleo zullen met sprekend oog o de hand drakkeo en een woord van erkentelgkfaeid stamelen Wie een goed oogenblik wil doorbrengen ga met gevulde hand naar de Westermarkt stille zgde No 16 Amsterdam Hg keert huiswaarts rgker dan hg ging BulteDlandscli Overzicht De mogendheden bigven aan het beraadslagen en de Turken bigveo bg huo bewering dat de greosregeling zooala zg is voorgesteld door de mogendhedeD onmogelgk fdoor hen kan worden goedgekeurd en aan de Turkache gezanten sgu dienovereeokomstig de ooodige instructies gegeven De Qrieksche regeering kan onmogelgk voorzien in alle el eode welke tbaos in Griekenland heeracht De armoede io Athene en Piraeos ia ongekend groot de straten wemelen vao havelooze personen te Piraeos staat de ioduatrie osgeooeg geheel atil en verbetering ia oiet te hopeo vóór de vrede ia gealoten Het is dus niet te verwoodereo dat de Oriekeebe regeeriog aaodringt op bet makeo vao spoed bg de vredeeooderhaodelingeo De mogeodhedeo hebben haar reeds deo raad gegeveo om ter besparing van ookosteo de reserve troepeo oaar bais te zeodeo DeJ Griekeo hebbeo hierop oiet geaotwoord doch het is te verwachten dat de reaervisteo zelf de quaoftie znlleo uitmaken door eenvoudig te deoerleeren I Terwgl dos de natiooale trots der Grieken een gevoeligen knak heeft gekregen wordt dia der Torkan door den loop der gebeurtenissen ten toppunt gevoerd Volgens eeo depêche nit Eoostantinopel aan den Lokal Anzeigerc heerfcht onder de Mobamedaansche bevolking groote opgewondenheid De correspoodeot bad een onderhoud met een der Turkücbe maaricbatken die verklaarde dat alles goed zoo gaan waoneer da Torkeo io het bezit hleveo vao Thessalië Zonder deze concessie aan Torkije zoo eeo bigvende vrede echter oomt elgk zgn Zeker zal de drok der mogeodhedeo sterk moeten d wanneer zg Torkge witleo dwiogen omnet veroverde gebied le ootroimeo Want de ganeehe oatie zoowel ala het leger staan er op dat de bezette provincie welke zooveel bloed heeft gekost bg bet Torksche rgk worde iogelgfd Eeo der leideode Staafcsliwien verzekerde tevens dat de jaogsta oorlog het fanatisme sterk hau aangewakkerd want algemeen heereebt onder de bevolking de overtoigiog dat Allah hoo goed geeiud is Eo ala de Turk eeomaal die overtoigiog heeft ataat het ergste te vreezen Het atrgdgewoel zal zich voorloopïg wel tot bel terrein der ngverheid bepalen Maar daar gaat bet de laatste dagen warm toe Reeds laog was eeu groot gedeelte d r Britsche stokers eo maobinisteo lo het genot van eeo arbeidadag van 8 oor maar het was er verre van dat dezo algemeeo waa iogMteld Ettelgke doizeodeo bleven veratoken van het door huo kameradeo behaalde voordeel en zoo was het oiet onoatunrlgk dat zu die zich misdeeld acbtteo met meer kracht obq vroeger aaodroogeo op eeo korterea werkdag De eerste pogiogeo mialukten maar weldra oaaeu de arbeidersayndicaten de zaak ter hand met bet gevolg dut reeds Vrgdag ouder bedreiging nset een werkstaking de algemeeue invoering van den arbeidadag van 8 uur werd verlangd OndertuBSchen hadden ook de patroons zich vereenigd eu loeo viel het reeds voor eeoige d en vermelde besluit dat eeo werkstaking bg een der aangesloten patroons zou worden beantwoord met het ontslag van 1 4 der tot den bood behooreode werklieden een besluit waarmee ziob weldra de patruous in andere deelea van Engeland vereenigden De bond gevoelde zich door zgn rgk dom hij beeft een tonda vao 4 miljoen gulden beachikbaar in staat de patroona te weerstaan en besloot de uitBluttiog van zgn leden met een algemeeue werkstaking te beantwoorden Dit beslnit werd reedi aanstonds leo uitvoer gebracht en zoo neemt sedert de eerste dageor dezer week de werkstaking steeds toe oaa men vernachtte zou het aantal stakers nog vóór het einde dezer week tot wel 100 000 zgn gestegen Zoo ia dan weer een van die reusachtige worstelingen uitgebroken welke een der merkwaardigste maar treurigste verschgnseleo van onzen tgd vormen Terwgl overal elders eeo beweging als deze oiet veel meer zon zgn dao een met het hoofd tegen den muur loopen ia dit in Engeland anders De reusachtige kapitalen welke de Bood tot ego beschikking be ft en de steun welke door andere vak vereen igingen kan worden verleeud makeo io Eogeland den strgd tusschen arbeid en kapitaal niet sper sec tot een ongelgkeo kamp Welke machte mid delen de patroons daartegeuover stellen is niet bekend Maar dat zg die wel konden weten waaraan zg sioh bloot alellea deu sirgd aaoTaard hebben bewgst dat ook daar bewnstzgo van krarbt zit Tegeoover dezeo strgd is die io België natuorlgk kioderwerk ook al omvat de beweging daar te lande een grooter aantal mgo werkers dao bij eeoige vorige werkstakiog De weigeriog van de regeering om zich met deze zaak io te lateo heeft in het kamp der socialisten nataorlgk kwaad bloed gezet en er is oog een geheele zitti ig besteed aan de reeds beiprokeo ioterpellatie waarhg bet gelgk te begrgpeo ia warm toeging Alfred Defuisseaux stelde in deo loop der debatteo eo motte waarhg de rageenng werd uitgeooodigd om bioueo acht dageo de afdselingeo der ogverbeid en arbeidaradeo bgeen te roepen teneinde de reglementen te ooderzoekeo en de partgen te bevredigeo Maar de regeering weigerde daartoe te besluiteo daar dit eeo onderwerping zou zijn aao het tocialistisch drgven De radeo zgo bgeen geweest eo hebben de reglementen ontworpen Men kan se dan niet aodermaal bgeeoroepen Verder herhaalde de minister dat de socialisteo de werkstakiog hadden uitgelokt Het einde vao de berandalagiug waa dat de kamer met 54 tegeo 34 stemmen overging tot loitiog vao bet debat po mot 54 tegen 30 stemmen de motie lerwierp Prios Hooenlohe schijot eindelgk ook een staatssecretaris van financiën te hebben gevondeo Dr Bucheoberger beeft geweigerd de erfenis van graaf Voo Posadowskj Webogr te aanvaarden waarop met den Doitschen gezant e Waafaiogtoo baron Tbielmann onderhandelingen zgn aangeknoopt Deze schgnen leeds tot het gewsnscbte resultaat te hebbeo geleid Baroo Tbielmann die te Leoox in Massachosetta vertoeft heeft bet gerucht bevestigd dat hg teruggeroepen ia om als minister vao fioancian van Duitafihland op te treden Hg verzekerde dat hij zgn benoeming reeds eeo dag of veertien geleden heeft ootvangeo De Frankf Zig c verwacht van den nieuwen candidaat dat hg de tot dnaver gevolgde handelsslaatkunde zal voortzetten Bg is wel geeo vrghandelaar maar eveomin agrariër De nieuwe mioister is eeo verklaard voorstander vao den gooden ataodaard Io de Ilaliaaoflcbe Kamer zullen de heeren Raodaccio Pais Toaldi eo Loparioi den Minister van Oorlog vragen wat hg denkt te doen ten opzichte vao de beacbuldiging van Prina Henri van Orleaoa tegeo de Italiaaoache officieren en aoldttten die zich aU gevangenen van Menelik schandelgk toadea hebben gedragen Die beschuldigingen zgo opentgk uitgesproken eo wel io de Fütaroa waario genoessde Prios gevrooolgk igo brieven plaatat De Italiaansche geoeraal Albêrtooe die eveoeeoa tot degevaogeneo beeft behoort ia reeds ia de Tribuoa te eD de aaotjjgiDgeo opgekoroeo Hg verklaart dat hg niet gelooven kan dat die beschuldigingen zgn gedaan tot deo Prins daar zg eeo edelman ao eeo man vao eer onwaardig zgo Bg wil zgn ontslag uit deo dienst nemeu om geheel vrg te zgo tegeoover den Prins indieo deze ioderdaad de schrgTar is van dezen lasterlgkeo brief Oogevb r gelgktgdig hiermee bomt bet bericht dat gooeraal Mbertone op voorstel van den Miniiter vau Oorlog btj Koninklgk beslnit io actieven dienst is hersteld en benoemd lot commandant van twee rsgilueoteo lofaoterie te Napels eeo bewgs dat de commissie van eoqoête hem onschuldig be vonden beeft aan generaal Barati ri a nederlsag NIEUWE PARAPLUIES A vaa OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73o GOUDA Telepkoou JVo 3g Beurs van Vrkrs 88 987 8 104 86 86 86 81 l s 97 10 1 68 IV 80 80 1067 98 100 91 46 644 986 1001 60 V 8 JULI Vrkrs slotkrs Mll uliD Ofrt NbiI W S 8 S8 8 i duo dito dilo 8 W gSO dito dito dito 3 98 i 8 i HoNOiR OjI Gtudl 1881 88 4 iTilu InsokrijvLng 1888 81 6 OoSTBSs O il in papier W88 O ditj m 2il er 1868 i H l 88Vi FoBTliou Obl met ooupon 3 dito llotet 3 l i Sl i RuiLUlD Obl Biimeul 18114 4 tVj 887 dilo G od 1880 4 dito bii Bolhs 1889 4 dito bj Hope 1839 90 4 dito ia goud le D 1888 6 dito dito dilo 1884 6 SpiNJl Porp t sohuldlSSl 4 TURHU Gepr CoDT eoo 1890 4 Geo laflniiiK serie D 80 i SI Oeo lo niig wrie C 80 81 i 87V 136 9 74 84 109 101 807 833 100 64 66 148 63 76 lOl ll 99 1601 1381 10 1001 437 lOSf ll l 18 108 70 Zuid Afs B F V olil 189 S Meiioo Obl BuiLSoh 1890 6 V NMUIIA Old 4oubep 1881 AunsKDijt OI li Dt ea 1695 3 Rom si ii 8tid leen 1894 3 N D N Afr H iidel r uod Arendth Tab Mu Cettificatan DeliMaattohapplj dito Are Hypollieekl pandbr 4 OiritP Mi dor Vorrteol fiaud Gr Hypolheokb p a lhr 8 lOO f ed rland be bank aaud 200 Ned tlanileimattBoh dito l 8 s N W tl Pao Hyp b p ndlir 6 rO ïctt Hypotheelrb pandbr 31 Utr Hypotheekb dilo 3 i OosTIK Uost Hong bank and Kusi Hypilberkbaiik pandb 4 AtlEUxa Equ t bypoth pandb 6 Mtiw L i Pr Leu eert 6 NïD HoU IJ 3poor M i and Hg tot Eipl St Spw aaod Ned lad Spoorwegm aand Ned Zuid Afr Spm aand 8 dilo dito dilo 1891 dito 5 lTAUE3Door 1 1887 89 A Bobl 3 64 i 64 Zuid It l p rn ij A II oW 8 86 i 5S PoLïN Warvohau V eeuen Band 4 Busi Gr Hubi Spw Mjj obl 4 llaltiacho dito aaod Faatowa dito aand 6 Iwwïg Dombr dito aan I 6 Korak Ch Aeov p kap obl 4 dilo dito oblig 4 Ahuii Cent 1031 11 181 88 110 Stvl Brussel 1886 2 Hom Tbeisi Begullr Geselhch 4 Oosten Staatslcening 1860 5 K K Ooit B Or 1880 8 Spanje Slad Madrid 3 1868 Ne Ver Bes Hyp Spobl oerl 881 R E aXjA 2i i E Foulard Zijde 60 Cts tot 3 9S per Meter Japansch ühineeech etc ia de nieuwste desBiDs en klenren zoowel IthAü Witte en geklenrde BepnebergmyOe na aS cti tot t4 SS per M Qlad Oeitteept Qeirait Gevnkt Damart etc ciirca 240 T noh quliteiten en 2000 ranoh klaaron deaaine etc Frif eai8 port en rechten in hut STALEN per omgaande Dnbbel briefport naar Zwitserland 6 Bennéoi s Zijde férieken K m ï M zÜRicn ADVSRTENTIEN Een net MEISJE ood 17 jaar P ü cag ich gaarne tegen 1 AUGUSTUS ot vroeger geptaaUt iu een Grutters of BankelkkberswiDkel ook niet ongenegen in het hnisgetin behulpzaam te VQn Zal meer op goede behandeling dan op teel loon gelet worden Br fr lett J M bg den boekhandelaar SANDKBS Boétgnntn Aan een DAGBLAD WOBDKN GEVRAAGD TWEE REBACIEÜSEII Tereiechten groote bekwaamheid iu het aeU fabriceeren van ingezonden etukken het verdraaid Toorstelleu van gemeentezaken het honden van pedante uabetrachtingen op gemeen teraadezittingen en het belachelyk maken ▼ an publieke personen Adres onder No 2474 aan het Bureau desar Courant met selaa rs Twee Metselaars gevraagd door € MOIIR Mr Metselaar te Onderkerk a d Uiel ÊF 1 Mer PainExpeller Vg l mat bet Ml imil aan tt wenden te en l Üa£l Anl er l l ExpellBr Wat l l r bnlagnui HnliBr Palii Expelle Ih dtt bwitt Inwruvuitf tegeu Jiütit houdaa Pnja 60 oent 76 oanl en f S do tlxs li Voorhanden In da maeote ipothoken sn bn r liVRjoatar A Co I Rottenlam Te GOUDA by A WOLFF Markt AU4b en De laat ei VAN SON apatheker Markt Stedelpe Gasfabriek te GOUDA De prfJB van het gas is G cent per M en voor Kook toestellen of Motoren 4 ct Onder zekere roorwaarden worden peiceelan gratis aan de hoofdbnis verbonden met 15 meter vrjie leiding achter den gaameter Voor 3 en 5 lichtgasmetera bedraagt ds huur 10 cent per maand Bewoners van perceeten van ten hoogste 2 25 per week kunnen wekelgks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling van eenige centen per week in huur bekomen Aj pP j vering over cltlevena 2000 Htnkfl Koo enaamde wordan wega kluine fnutan Di tjuiit ToliC im niodnt ni anvnerdsiHodani t t ilcii patprUü Vftit a 1 7 1 ct ruk rHuht tr ek Ma K Uvndh nw r 011c iiitvflr cht Die l fHKK OM illjlliitrii ikfiiM BÜn M nlH 4 0 l lM Oli 1M X ror t h l Pniird gehB ld dtinkrrbriila mat THcitli ii flil vnn br le rtiiB KUInc foorraad Dy lsche Spori Dub iel Paarden eHens Ornnji hli nr fc i X bennHiil niVt pritcliU i brMds tref t u vi oi i ii hlpil t Ij wefCnni lair Hi fo xlei l tN do r iriKnnan YWi liot viik Lemerkhnrai T lttten k f A V ttik kkii w tkaliikB wixiird r BAiMlIiDKan t Kinilftn m dulAel k iulr a tAKnn vooruiitiatAliiif of rambnnra min TerzendhnlH Merkuur Commm dit Mriatai Imci y fl Hclinbert A 4 o Amterdam N Z Voorlmrgwai H6B