Goudsche Courant, zaterdag 10 juli 1897

No T310 Maandag IS Juli J807 30ste Jaargang TANDARTS E CASSUTO Turfmarkt 171 iouda MMHE COURANT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 y k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prigs per drie maanden is 1 26 franco p v post 1 70 Afzonderlyke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regel a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd INHAAK UmU Terkrggbsar bg ¥ OLFr en € o Wegthaven 198 Konlnhlijke Uaehinnle Fabriek DE HONIG BLOEM v II iM van Schaik Co gareatigd te s Oravenhage Hepplerttraat S en M0a Baby de Kegeutesaelaan Ttn Z M deu KONING im BELOIE Indien gühoent l gebrnikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorat Honig Extraci FLACONS an 40 Cta 70 Cta en 1 ferkrügbaar hg F H A WOLFF ürogiat Markt Gouda E H vi MILD Veeratal B 120 te Gouda A BüUMAN Moordrecht J e RATKLAND BosUop B ï WIJK Oudewairr M KOLKMAN Waddinmtm BEKROOND MET GOÜÜEN MEDAILLE tRAEPEUEN HOLM S Quiiia Laroche staalt iidendeaulnaLaioehc ia da meest kraehtlge en ver terkendeKINAWIJN Aanbevolen door tal ran binnen en bnitenlandache Geneeaheeroi Verkragbaar in Beaachon 1 90 en 1 00 CIGAREHEN TE6EN ASTHMA De inademing Tan den rook dener Cigaretten geeft den Igder aan Atthtna terstond ïerliohting In Etui 80 en 60 Cents Salmiak Pastilles Een algemeen ala goed erkend middel bS Hoett on FerAoMiJ ieiiI oplosaend en teraaobtend PrBa per floscbjeZOCent K iBP i nK HotM Hoflejeranciera Dep6t te Oouda bg den Heer A H TBBPB Apotheker en bg de meeste Apotkakera en Drogieten yerkrggbaar Een ware Schal Toor de ongelnkkige alacbloffcra der Zelfberlekking Onanie en gehe me nitapattingen ia Tiet beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIJVIG BoUandsobe uitgare met 27 afb Prga 2 galden Ieder die aan de lerschnkkelgke gevolgen van deie ondeugd Igdt moet het leien de oprechte leenng die het geeft redt iMirlgka duiiend van een lekeren dood Te verkrggen bg l Verlaga Magaiin te Leipiig Nenmarkt 34 franco tegen iniending van hot bedrag ook in poataogola en in eiken boekhandel in HoUanJ Ooada Brek vaa A BRINKMAN t ZOON IJIÜUU IL UUll van 10 tot S uur behalve ZONDAGS en WOENSDAGS voormiddag Lijders aan Dauw of Haarworm dronge vochtige Sehnbbendanwworm en het met deze kwaal gepaard gaande zoo ondrageIgk laatig jeuken der huid f alsook elke andere huidziekte wordt onder naarborg genezen zelfs bg hen die door niemand genezbn konden worden door tVr Bebra s FleeKt ntod OnBcKadeHlk Gebruik pitwendigt Prgs zes gniden Ned Ct tegen voornitbetaling ook postzegels waarop toe 7 nding volgt vrg van port en inkomende rechten Verkrggbaar bg de 8 M rieu Urogerie Daniitg Doitschland D ie aRjLifijB MA ojLaurm du PriiiteiQps TB PARU S Zenden gratis nfranco b t praohtiff KeiUuitreerd IIM AUHn nwk D rler andiooen of firanioh n tektt b Tiitende de afbeeidingaQ der lutst uitgakoran inodelldn roor het Zom pa iKO n tm kleederen boeden enz Toorheeren d mM ra kinderen op gelVankeerde aanvraag aaa I JULES JALUZOT 6 Stalen van lUdan woUan an tlföil r T ttoffsQ laken ens enz wordeo aveneani franco toagaionden dooh men gelieve da voor de soorten op te geven en ongeveer u prijzen ta bepalen Dit album bevat tevens de Inllehtingaa elke voor da goede en prompte ultvoerlngea der bastelllngen benoodigd q n SuMttiifa MW J raaw m ktofr wor dan met aane varhooging van 6 0 0 tnum tracht morll u Inkimmit r htm in alfê plaMtn ta SvUrUmd UK kult ttztrtA M klanten hebben f formalitaitaa Toor de inklaring of andaralnta ta varvullet daar ona riixpUllltkult tt KUMiut Noor Brabant daarmede betast la nssssssBssr Mej J I AUTA Stads Verloskundige Spieringstraat F 24 PDIKE OUDE f J 8CHIEDAMMEB SENEVER merkt NIOHTCAP Verkrijgbaar b M PEETER8 Jz ISr B A ls bewiJB ran eotitluid it oaobat en kurk iteeda voorEien van den naam der Virma F HOPPE Hennep Enveloppen ƒ 2 2 50 en 5 de 1000 met Firma bedrukt bg A BRiNKM4K Z Te huur of te koop aangeboden om tcrgtond te aanvaarden Bezx racla tXÊT 3=Let ing erlcla t HËERE HIIIS met TOK staande aan den KAITENSÏNGEL Wijk Q No 141 Hét Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 Per bns 90 ct doozen 60 en 30 ct pakjes 15 ct apnitje 60 en 35 ct NIEÜW MIDDEL tegen snot bg Hoenders en alle Plnimgedierte ii 0 45 per V flesch üooen met voer ter verdelging van ratten en maizen 35 en 20 ct Pakj a 10 ct Alles met gebroiksaanwgzing Heeran eigenaren van 10 Jaar Abouneeren voor Geurig en Onachadelg Znlverlng s Tet Itqtn iranderigkeid klierachtigt aangeziehts en andei e lichaama roven en wonden itrakkeid en stekingen bij verzweringenf teinterhanden en voeten bij echur t dauworm ent Znivert ran onrein insect onder ia en op hei rel en haar 10 Cents per dooa Huizen kunnen zich op voordeelige wijze voor de reinheid in hunne huurperceelen Het groote aantal zenuwkwalen VK zeiiuwhoofdpljnaf totdfl voerafKaand kent eke eiivuiftpoplaxU hirMnb roarto toa trotM6Ma nof iteedi alle middelen door d mediBohe wetoaBcbsp aaiiKQWfliid E nt aua den nlflnwcil tUd kont de eer toe det slj door het gebruik intken van den eenvooalnten w nameMJk langs de hnU MM phyelolngisclie ontdekklnr gedun heeft die ns honderde proememinf en thuu over de gehaeleweMUl verbreid IB en terwijl ilf in wetenichappeUjke kringen de hoogite helangiteUlnc wekt tevoui Moa weldaad blijkt te k Jd voor de aan eennwkwaien lijdende mensonheld Beve geneeawijie U nitgersnden door den geweien OTAcler van Qezondhelt Dr Soman Welesnuuui ta VUabofeD en bemit op de on dervtnding opgedun In ene fiO Jarig praktijk Ita wauMhlac tmi k t tfté eaaeMtl per dac worden daartoe geaahlktesMtfon door d hntd onaitddollijk aan kat aeanwgeatel modoaediOAld Het deie geneeewljie werden werkelijk aohitterenda raanltatan TarkngMl en vlj maakte xooveel opgang dat van een door des uitvinder geschreven werkj OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE binnen korten tijd reedi de ïle dmk veriobenen is Dit boekje bevat nlat allen vor het grooto pabtipk v rst anbare verklaringen omtrent het wetea der nienwere therapie en de daanneila seiraIn wanhopige gevallen verkregm aitwerking maar ook vindt men daarls wetenaohapMdlJke verhnii l Mnf n uit de medUeke bladen die aan deze geneeewijae gewUd cUn loomede anoulft vantal vuu gntnlnelulften van hooggepiaaUte Keneeaknndigen onder welke f iéeiért med ir prefHaar aai dii DDlykilfllaktt Parlla rua RaaMmeat 10 atolHirabar mH 4r arakliaaaread taeeealiear aa Ml kraakilitnhian taattaht OMMiiilaa aaHlUtirath Dr Oeha U StalHa BraMJMRa ma ir arraad arta taJlMtaBMi Br F Far tlir itaakêar 41raata r vaa Ut hMa laal ta A iii aabilMraUi Dr tehiriag kaetaal flatanfela Bad Emi Dartel mad r gtaHihtar dlreataur dar BalvanoMbarapaiiUaolii InHahUng vaor laaawHIdtra ta Partje rue ftl Honori 334 Cgaaul ven AloNaabash aiad dr la Cerh Or Buikaoli arraad arte da Zlrknlti Obar labiarit Jtohl mad dr ta Waanan Dr C Bongaval ta La FarrItra Euri lid vaa daa Oanaall Central d hygtiaa at de fesnté In Frankri k en vele anderen Aan allen wier cenowceatel meer of nnlnder aanK daaii of aan xBgenaanida Kciinwaelitlaheld lljdea waarvan da kanteekenen xijn ahraalioha tioofdpljn migraine lohela hoofdpijn blnndandrang groots prikkelbaarheid gejaagdhsld slapstooihald llohanistllkt anrast n oabehagslljka taeatartd veiilcr alle zickitn die dooi beroerte getroffeu werden en nog lijden aan de gevolgen daarvan zooals vBrismmingon onvermogsn tot ipreksn iwars tongvil moelfllljk BlIkhsN stljnsld dar gearlantaa mat vaortdurende plin piaatisltjKa iwakte veriwakklng van gahsugen enz eUizU die reedi onder geneeskondige belinndeling g ewe Bt Ei n maai door de bekende middelen als onthoudlngaen en koudwaterknar wriiveu elei trlseoren itoomlooi of seebaden geen genezing of le lglng hnnnar kwaal gevonden hcbbKi en ten slotte li die vreea fevoelenvoar beroerte enaaartoe reden hebben wegena verschijaitelen ala tlo6 aanhoudend angstig vaala vardoovlnp la hal baofd boaftolla nat dHlaall aM llkkerlnaan en donker worrisn voor ds oogsn drukksnde pl n onder Rat vearheafd eatiln la de aeraa kat vee ea van krisDRiing In en tiet ilspen vsn handen ea voetan aan at deze drie oatagorlin vaa aanawlljderai als ook aan longo meiijsi lijdende aan bleekiuoht en kraobteloosheld ook an geaonde talfs aan Jonge panonen die veel met het hoofd werkrn en Keestelijke reactie willen voorkomen wordt dringend aangeraden zich het boven vermelde wei kje aan te nchaffen hetwelk op aanvrage kaslalaoa aaftanaover zonden wordt dooi Anuterdam door M XRBAV Co Heiligeweg 4a Rotterdam F K van SAWTBW HOLFF Apotheker Korte HoofSteeg 1 Utrecht LOHBV FORTOM Ondegranlit bij de Oaardbmg F SS üp de ioaHte hTgienniaoh medlelnale tentoonstelllog is de Ur WelasMann sohe Qaneeawijze door de tfedische JuriJ niet do Kllv r n Niednille bekraond Handgeld f 200 twee honderd gulden bn het nngaan van eene rrgwillige verbintenis voor XES jaren en voor ingeiyfden bg de Nationale Militie met onbepaald verlof of in werkaijken dienat bg het a ngaau Tan een ïerbintenie om TWEE JABES gedetacheerd to worden naar Oott lnda Aanbrenggelil TWINTIG GULDEN Men melde zich aan VriJwiaigerB en MUUiepUehtlgen met onbepaald verlof hij den CommandantTim het Koloniaal Werldepót Ie Hardtraijl of bg een der plaataelgké of G rniio n Comraandanten ni i JUiHtiepltehiigen onder de wapenen tot hnn onmiddellgken tbel Gebri StoU werck s Chocolade en Cacao M l n DrolmaUge door do nieuwste uitTindingen op machinaal jfeMod Terteterd brie tle I on uitiiliiitmd gebruik Tan m en fijnste grondstoffen garandoerei Jen Terbruiker Tan StoUwerck s Chocolade en Cacao een aanbeTtlenswaardig ibrii t nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der re p Etiketten De irma behaalde 27 Brerets als HofleTeraacier 44 Eero Dlploma s gouden enz Medailles een beiwije fan nitarantend fljn fchrikaat Keed 1874 achreef de Accadomi national de Faris Hou Tou d Mmona me Hedaille T vremlère tlMse en ooii ld r tlon wl Totr exo llant tebrioation de Ohooolat bonbon varlöB eto eto fabrikaat ia verkrügbaar bij 11 H Confiaeora Banketbakker ens GaoeraalTertegenwoordiger voor Nederland Miu HBthsnUodt mn Anaterdam Kalveratraat 103 mBBBSsmmm BINNENLAND GOODA 10 Juli 1897 Beden werd de uitulag bekend aa da otergangs extmens aan de Bgka Hoogere Bnrgerscbool alhier BoTorderd warden Van I naar II NellT Bonte J P L Brediaa P C dr Mol A J W Vortter C P Backer H J Kolkman C A Holler L C Becking J Schim T d Loeff D U tan Nahogi Anna Haber A M M Van Loon A P Van Nea W lan der ijluga H éaa de Raadt W F T an drr Bgl A Tb Hamaken J C Sohill roorw Voor enkele laaien I Roieveld U J SprogI Cato ÜTerboaoh Marie ran Wgngaardoa Patr Bamaom an Marti ran Bnuren Niet boiorderd 5 Van II naar III Johanaa de Biddrr üopbia Sohootao A na der Leedao U J Bionendgk Oeeitruidi Bnrgeradgk J C Kaptjjn M Eikelenboom A A Boon ö J Bon Lia an Schonwenbarg W P Stakmao A tan Wgk B C M Martenl toorw O W Vtldhuiien toorw V Itiig Baioe toorw Veer tAAm lacMt M Eoietold W M Coater Corn Brinkman Sophie Rond toorw Niet betorderd 5 Van III naar IV B D W J tan öarderen W Haterkarop P Haterkamp Joha Kooj O A Abeodanoo A tan Dantiig M Hoogendgk fl W P Bonte L N Swart A L J Breebaart A D Donk D W W tan Haansbergen M ühl B E Cankrieo J L Lifeber J L C Overbosob A Tom M J ö E tan der Horst Voor enkele lesseo N Schinkel A Monaacfa Marie Stakman Bermine Beitelman Niet betorderd 3 Van IV naar V A Barman P C Sohri k J G B t Heek M E Öcht8der M C Valk L P tan Batenawaag J M Valk C A W Foornier J Grebe D C 8am om A tan Kalkeren A F J Kiehl A J F tan Haltoro H Pont toorw Voor enkele lessen W F Kerpar Annie do Schenper Charlotte Wundai Ni t hftordurd 1 FEVILLETOX SCHETSEN EN SCHETSJES DIT ONS INDISCH FAIILIELEVEN Sl fGe eastf ïi bet dus uit mamaf Merrouv Lacroix bedeukt zich een oojenMik dao spreekt sa op Tasten toon Ja het ia uit Voor goed uit ffSpada klinkt het in de voorgalarij Die forsche item doet me rouir Lacroix opsprin S BQ Tan haar oauseuie en ala de jongen het leitje ÏQ enbreQgt waarop da bezoeker tijo naam echreef leest OD herleest ze dien naam als kon ie niet gelooran aan de waarheid Tan hetgeen u las Op eens begiot haar hand te beren en een raalbleekrerspreidt sich over baar doodelijk ontsteld gelaat Wat is er mama wat scheelt uP Tragao de meisjes EflD korte strijd en ze staat daar weder ta al den trots Taa haar koele Mlfbeheersching den toreadore gelgk die den brulienden stier xiet naderen en xiofa gereed maakt i a woeste kracht te Terwinnen door liat en behendigheid tGaat naar ja kamer meiijes eo komt onder geen Toorwandse hier temg segt te tot baar dochters meteen bereelt ae den bediende Vraag ofmijahecr biooea wil koaen Dan tnedt h den besoeker tegeD met aïtgeatoken Voor den nieaweo curias znllen examen doen 32 candidtten toll ondeiw Is Klasar 4 toor enkele lessen Voor ile 2e kl 3 toll ond Voor de 3e ki O o 2 e I Voor de 4e kl I terwgl L aapgenomen wordt krachtens diploma aldera Naar men ons mededeelt sallsa morgen bg ganslig weder te Frankfort a d Main de doi eD der poatdaiten societeit de Smerlet worden losgelaten eo zal dan ook het concours plaats hebben hetwelk toor teertien dagen was oitgescbreten en tien tertiel daar de duiten niet werden losgelaten Het lokaal waar de doiten tiepresenteerd moeten worden is het koffiehuis Harmonist op de Markt Door den heer J J Woudenberg Café Harmonie is een trge baan wsdstrgd nitgescbreren op de nieuw aangelegde Kegelbaan om fraaie kno ttoorwerpeu Er worden 12bals kaarten uitgegeten tegen f O 30 per kaart De prgzen B stuks die voor detau wedstrijd sgn aangekocht lokken bg besiohtlKing ieder alt een kansja is wagen want wie wil niet gaarne een prachtige salon lamp een pendule tan het atlernieuwate soort en meer dergelgke Toorwerpeo trachten te wiouen Velen hebben reeds een kans gewaagd en bg algemeene brkendheid salten d kegaltiélhebbars aieb it l met elkander gaan meten Wg testigen de aandacht oolor lesers op achterstaande adrertentie waarbg de openstel ting wordt bekeod gemaakt tan de Tentoonstelling der prgzen ten bate tan de n enw gebouwde school der R K Inrichting tan Liefdadigheid alhier De kleine entree zal niemand terughouden daar een bezoek te brengen wy zgu orertuigd dat deze tentoonstelling een bezoek oterwaard zal zgo Aan de noiversileit te Amsterdam is afgelegd het theoretiecb geneeskundig examen door mej J W C tan Kesleren Had men reeds dagen gehoord de raare dat de klokken in aantocht waren telkens teroam meo het tegendeel Eindelgk boorde men ie Haastrecht Woensdag du bigde tgding dat zg er waren Iedereen kwam na ir bet dorp om die getierde toorwerpeo te zien en tetens bg te wooeo hoe zg naar boten zoud n gnttanrporteerd worden Na een uur arbeids was de groote klok + 1000 KG zwaar boten en jioedig in een daartoor bestemden stosl ge hsnd met een uitdrukkibg ran rriendelyke deeloeming op het kalm schoon gelaat dat geen spoor clrasgt ran ontroering Mijiiheer Bloem I Hoe gaat het Zien we u eindelijk ook eens op BataTia P Dal is Koed Ga ilten Maar df 1 eer Bloem gaat niet uitten Hij staat ttokstjjf tegenover haar en ziet ii ar toornig in de oogen terwijl ijja stentorstem weerktiokt door de morgenstilte Ik heb u gesohreren mevrouw Lacroix tweemaal geBcbreren Waarom hebt u rag niet geantwoord Zacht en rustig terwijl ze zich neerzet ea hem met een barer Torstelijke gebaren een aetel wgst spreekt nu Leo s moeder sOmdat ik hot roor beide partjjen beier rond Niet waar io zulks teere taken is elk woord dat gaeproken vordt een woord te veel U zult dat b eenig nadenken met me eens zya Daarbij komt dat dit gerat ons dubbel loed di er daar we uwe liero Ënnie reeds hadden leerea beschooirea ali onie schoondochter Dat wil zeggen P Wees duidel k mevrouw wees duidelyk I rMgnheer Bloem waartoe onder woorden te brengen wat ons beiden zoo smartelijk aandoet Mgn uon wil Ënnie gaarne de e r tattn De er hijgt de rader De eer En dan tervyl de doodsangst hem de koude iireetdroppolen op het Toorhoofd parelen dott Maar mijn Oed merrouw b rijpt u daa niet dat mgn kind bet besterft fis Ennie ziek Wal dal spijt me Wat aeheelt haai piMtat sD lo D ja toen kon oibd zich niet btdwingeD mea mofsi eeua laideo want sedert 28 Nor 1896 had meo hier goeo ktekgeloi m ir Teroomen De geestdrift was groot ja Jong en oud iedereen juichte meê maar tereos ipcak ieder o er de helderheid en lairerheid u het geloid zoodat de bewerkeri de heereu Peiil k Frilcen te A rte K xtel eer hebben tftD hun werk Na een flink hoera en eenige roolyk oogeoblikkeo werd het werk her Ht ea de kleine klok giug naar boTHi Ëere aau den Asoneraer den Heer C W Deo Hoed TOor hei flink optreden bg hel wprk dur ftUl4 ordeijjk en zopder ongvlukkaa afgeloopeu is De komst der justitie ta Vlisslngen op ei iit r9u gold een onderzoek naar reimiite brItiriB met geldswanrdeu nit Engeland Io rcrbind daarmede ii aaogehonden en naar bet huil van bewariug te Middelburg overgebracht H T commies der poaterjjen ie VliMintien die reedi een rojledige bek nteoia moet atge legd babben De man is ge wd en beeft 10 kindereD Bg was reeds 24 jareo in d onst Te Siltard wasr beden da aiamming plaats heeft roor Uden taq den gemeenteraad is o candidaat gesteld de heer Aug Kamps deselfde die ook onlangs voor de Tweede Kimer caiididaat gesteld waa De heir Kamps iHiadlt glitpren ren beiovk un de tot de it d behoorende gehuchten om zioh aan daar wonende kiezers te ertooneu Hg ah dsarbjj rergezeld ran drie personen waarvan er een op een trom sloeg en een ander een Lord droeg waarop te lerpb stond Nonje 1897 Nuuje = nieowe A KAMPS Wit puntje Ewari maken Niet schrgveD Der alie Angnst Zgn derde heg leider was de persoon die Kgo ciroalaires bg de kiezers bad bezorgd Het was een zonderlinge Tertooniag die veel meaachen op de been bracht Ter gelegenheid ran dan 17deo verjaardag van B M onze gfëerbiedigde KooingiD beeft Z üoogËdflIgeb hr Qrsaf van Limbarg Stirum Hofmaarschalk van wijlen K K fl Prins Frederik besloten a o de Wassenaar se he jengd raim 700 kinderen op zga landgoed NleuwRgki dorp een grootsoh binderfeest aan te bie den evenals vroeger Z K H Prins Fredenk eu H K H Prinses voa Wied meermilen deden Omdat echter op den dag zeUen door hH lebeele laod feefiie tjkheden zallea plaats hebben Er behoort moed too meer moed dnn de meeste vrouwen bfsitten om voort te gnao op ilirntuon en dssrbij to staren in hot gelaat rWat haar scheelt gilt de ongelukkige getergd tot het uiterste rseeod van woede en wanhoop nwat banr scheelt Dat zo vermoord wordt vormoord door uw zoon O mynheer Bloom hoe dramatisch I spreekt nu meirouw Lacroix eri pend frDie arme Leol A sof het zijn schuld was dat joogensliefde niet altgd bestand is legen den tijd 1 JongensliefdeP Maar het was geanjongeoiHrfde t Neen noen I Hjj kan htar niet vergeten hebben lulk een engel vergeet mon niet Er lijn meer engelen dan uwe dochter mijnheer Bloem spreekt du mevrouw Lscroix saoht langzaam ru lig de koude grgze oogon onafgewend op baar slacbto er Als e gefolterde wien kokende vloeistof wordt gegoten in de open rond n zoo vliegt bij overciod Dus is het voor eene andere voor eene andere dat hjj haar varstoot brutt hg Waar is bij de ellendeling Waar is hij Ik wil ham zien neen niet zienl Maar hem spuwen in zgn valseh verra derlijk gezicht Ik wil hem doodslaan d n moor denaar dis me mijn kind den dief die me mijn eenig ooilam kwam cntstelen Waar i bij Waar is hÜ P Antwoord 1 sn hij grgpt haar bij de polsen rMijnheer Hloem I a r rgeet stok spreekt ze waardig ifZeg mo waar bjj is Ik mo t het weten I flAo is op reis voor geruJmen tyd op reis Dan ui Ik wachten tot hg terugkomt Voor het eeiaC rarliert mevrouw Laorois kau heeft Z Ho Ëd lgeb besloten h t feest eenig o tgd te vervroegen aoodai dit opa s Woens g is Vftstge teld De geheele leiding van het feest ia opgedragen aau den Hof lllaiïonial M P Okhagieo te Roiterdanc Tul en letterkoadlg congrM Dordrecht 23 tot 26 Aogostus 1897 Op hei coDgrea allen ds volgeode sprekers aliQog de volgende onderwerpen behandelen Prof Vercoullie Uent sZuid NederUnd en de vereenvoudiging onzer sehrgftaalc Jan Boucherg Antwerpen Taalatrgd mevronw Maria IJpes Speet Amsterdam t De oitspraak van het Nedcrtandsrh in verband mei hjgienec Het eereliilmaatsobnp van bet oongret ia aanvaard door dr Hendrik P N Muller CoPHol Geaeraal van den Oranje VrgstMt te t Qrarenbage Hei boofdbesiaar der regelingsoommisiie ontvjog dezer dagan een officieel vohrgren vtn het hoofd comité der Nationale Te n too natel I ing van Ngverheid en Kanst waarin dii ajin besluit mededeelde om hei beataur vin het cvngrea op d tentoonatelling officieel ie recipieeren eo bizondere feestelgkheden roor dia gelegenheid te doen plaats hebben De leden van het congres znllen dan op vertoon van hun kMrt rrgen toegang hebben tot t hoofdterrein en Oüd Dordt De heer Hldde Ngland heeft beloofd dan congresteden vreemdelingen in de gelagmiheid te zullen stellen igo soboooe verzameling schildergen ie bezicbügeus Daar deze bisondsr rgk il aan voortbreogseteu nit de nieuwere school zal dit vooral voor de bewonderaars van deze kanstrichting een welkome gast zgo Dagelgks ontvangt het hooMbestnnr nieuwe bericbtea van toetreding zoodat ook dit con gres druk bt xoobt belooft te zallau worden Wg herinneren er aan dat de coatriboiia i 2 50 bedraagt en dat leden ea sprekers aiob nog altgd bg beo der secretarissen kunnen opgareo De congreskaari die men di rna ontvangt is ontworpen door den schilder Willy SIniter en vertoont ons een hoogst artiiüek geieekenden vendrig te paard Het Nieuws r d Dag beeft een advertentie gezien waarin een haodelsflrma een boekhooder vraagt ea brieven verioekt mei op gaaf van verlaogd salaris Uet Nieuwst ziet daarin leo poging om bet stelsel van vroag en aanbod op de rohrilat megelgke wgze iu ifiepassing te fcrengeo een poging om de markt te drakben en noemt die mei oavolgenswiard Als wj er nan denken if gt hit sNienwit kalmto Kr ii een licbto bovmg in hoiir stem all Ku na ecniga seconden van slilïwijgvn begint tU kunt natuurlijk doeu eoosIs n verkiest Haar ik weet dat uw tgd kostbaar is en wat sat het u batea U kunt hem toch niet dwingen uw doohler te trou wen als bg baar niet neer lief eeft alt z n hart aan eene anders to behoort Denkt n dan dat wij ham niet reeds mearmaleo geweien bobliea op bat onbeboorlgke iii zija gedrag Deakt u d t kat ons geen leed doet roor die arme Hare Knnia Het duurt een langen tijd voov er wederom geB roken wordt De pendule op een dor marmeren consoles likt hoorbaar is het door dit likktrn dat de aandacht dor gastvrouw zw geboeid wordt door do wgzers Mevrouw begint eindelijk de bfioeker en zijn item klinkt als de an ar van en ge broken ipeeltuig merrouw u zijt zelve atoader a moet kunnen begrepen wat er in mg omgaat wat het is Haar to zien lijden haar dierbaar gezichtje ta zien vermageren nooit meor haar lachje nooit meer haar gezang te booren Mevrouw u hebt invlowl op Ijeo bnjikdt n invloed roor mgn kind maak dat k tot kWt terugkeert heb medetijden I Onmogelijk Tijobeer Bloem onmogelijk l Hij heeft baar toch wol bemind van dat bij eea knaap was Ko se i zoo lief zoo mooi loo goed ze ton hem die andere spoedig doen vergelen Ik kan mü niet begrijpen mijnheer dttnUt f0 waardigheid als vader u verbiedt Als bet misschien sijn moobtf ondat we arm rerdeos