Goudsche Courant, maandag 12 juli 1897

NIEDWB PARAPLUIES A van OS Az Md Taillenr Kleiweg E 73 73o GOUDA Teieftkaon Xo 3i men aobi aageu igo wai uo gouwio p i ii i ii sw WU Sp r g rbM g n rt 6011DA 1897 Aaagevaj n 1 Ö W V er w cb 8 7 88 8 18 8 88 80 7 4 10 11 U l U H 18 18 1 8 1 84 8 48 8 87 4 88 4 85 8 6 U 7 7 80 7 9 84 10 11 U l 40 4710 l8 10 80 11 8 7 88 8 8 40 8 7 80 6 88 in 4 i8 6 10 K o T 11 R D i tP P h IIM 11 80 18 8Ï ll 64 18 08 18 47 7 48 8 18 8 00 47 lO lS eODDADEN BUKS ftouda Eevaakuisea Moerkapelle Zoelermeer Zegivaard Voorburg i Hige e 7 8U 8 80 17 8 84 10 14 11 18 18 1 18 88 1 87 8 48 4 4 8 88 6 84 11 7 84 7 49 P 88 8 84 iM 10 8 II O ÏM 7 48 8 48 1 18 40 8 01 10 08 1X7 68 8 81 lie 18 61 i 18 10 18 V 8 07 9 08 1 1 f 1 08 1 8 8 10 87 eU 8 18 0S 9 48 9 4 10 44 11 48 18 4 1 10 8 08 4 18 8 18 8 68 8 88 8 89 8 4 8 8P9 9 88 10 88 11 8 11 44 SOl i VTBlCBT Oonda 8 80 8 87 7 88 Jl 07 10 1 10 87 18 00 18 88 8 80 8 17 4 88 08 68 l 10 17 10 81 Uudaw 8 48 8 64 11 14 8 87 7 10 10 84 Wo rdsa6 88 7 8 8 18 Il 8i 8 48 8 84 84 7 18 8 48 10 41 Utnakt 18 7 88 8 88 8 0 8 10 8111 48 18 88 1 86 8 08 8 80 6 08 4 7 8 89 11 18 11 18 D E k h k A 8 OOUDA sHage 6 4 7 80 7 48 8 85 8 48 10 1111 87 18 881 88 8 44 8 40 4 06 4 88 6 80 1 7 18 7 66 10 £ f S 0 ri8 0 lVl i i 4 1 7lV o 8 i 8 4i 0 4 88 i 8 0 48j 8 i l010 8 tJTKÏOHT e OUD Utreebt 88 7 48 8 4 80 10 18 10 88 11 88 1 08 8 68 4 48 8 88 S 7 8 Weerdea 68 0 10 88 11 66 4 18 7 18 OudewalH 7 07 8 14 10 48 4 84 Oouda 7J8 8 17 81 10 6 11 10 18 111 88 8 48 4 87 8 80 07 7 8 8 88 AHSTStDlH SOIIDl 8 16 8 10 48 8 88 8 48 4 48 8 14 IM 18 11 1M 8 UT 10 84 10 64 8 lUt O I n k l HSTIIDIM r ll 4 tO il 18 10 4 U 1 4t 10 80 IJ 1 18 8 11 10 11 10 88 IIAÏ hot door lulk ana ftdrerteoiM badieoaan di boitao betrakkiug tgo er ioa kanDeo wordan gadrereo eea loon te trageo var ondar bet minimam in de hoop rftn iocb tÊÊMx baoadaD haona o btkanda coscarr ittad ta bliJTao dan vragen ij kan solk eeo apecotaaran op dan nood waarin lommiga bookhoaderi ch wellicht bafindeo er inderdaa wal door Hat sfcaUal van fraag an aanbod trvedi in daca tnoODca io tgn vernederendaten form op Niei wat man Ji wat man weak wat maa kao gaeft den doonlag bg da kanze maar Tooral met boa weioig loon mea xieh iavraden wil ateileo Het beaft er ten roioite alien lobgn ran Indien salk eeoa wgza raa annonoeeren gabraikelgk ward eod daarfan bet Doodsakeiyk gevolg sgn rartagiog van bet peil an onse kantoorbi ienilen ook van hoD gevoel van atgaowaarJe En bet aaotiea ODcar bandelsfirma a ioq er haoach niat by winoan I Vergalgkande proeven hebban herbaatdelgk beweian dat bat niet onvaricbit ig ia hoe er gemolken wordt Vooral het vlog malkeo heeft aan g Qitigan invloed op de boevaelbeid Bj wgxa van proef Het meo op aan boerderg earKt de koeien melken door een ood man ie zeer lang werk had en da tweede maal dorr een jonge goed geoefeade melkiter dia spoedig gereed wai De oitalag over rgf achtereenvolgende dagen waa in KQ Vlug Mlkn 1 64 77 i 69 103 s 99 5 147 4 80 6 86 6 89 1U 7 Dna twee rgen cjjfera zeggen meer dan honderd boekdeelen ig ign bet dnidelgke bewgi hoe door ring te melken ten gerolge ran een op de melkklieren nitgeotfende prikkeling een aaoiienlgke rermeerdering fan melkafacheiding plaate beeft Dak de laalele melk in den gier bat rgkit a D ret ii mag all bekend heaohonwd worden Bet iprrakwoord de laatile drop ia de bolerknopt wgat er voldoende op Dat het verschil in vetgehalte tuiechen de eerit en de laatit gemolken melk too aagiienlgk ia ali onder taand Igatje aanwgit ui menigeen niet gedaebt hebben Ben proefneming leerde Bg het eerate derde deel tan den metktgd had men 1 04 pCt vet Bg het tweede derde deel van dan melktgd had men 3 76 Bg het derde deal van dêo malk tüd had men 8 61 Bg een andere proef hid de melk verdeeldin drie portiee bet volgende vetgehalte Impua anlkni Tli nulkn 1 70 pCt vet 2 45 pCt vel 1 76 3 14 2 10 4 08 D allerlaatate dropjea bavattan aoma 10 procent vet en meer Natnnriyk tgn kg het melken nog andere actoren in rekening te brengen dan het ving melken Toch bigtt hPt van belang dat de veahonder vooral goed acht geeft op het werk van de raelktteri of melken Boe beier gebomenrd de peraoon ia die melkt boe kalmer hy met het vee omgaat hoe minder hg ananwt of grauwt en boa meer bet vee aan bem gewend ie dei te grooter en beter zal de melkoficbeiding en du ook de opbrengat igo No nog overal hier te lande het mood en klaowaeer voorkomt achten wg het volgende bericht niet van belang ontbloot wgl hetwgit op het groote gevaar dat na maanden nog de beametting oplevert In bet einde van Maart 1895 w rd op een landgoed in Dniltchland het mond en klauwleer overgebracht door eeo koppel aangekochte oMcn Binnen acht dagen tgd wai de gehaele 8 88 B 48 8 4 8 C8 8 88 8 08 11 1 88 7 88 7 81 7 8 7 4 7 88 80 I f f 1 S8 4 88 8 08 8 14 8 81 8 87 Oooda Hoordreekt Hieuwerkerk OapeUa olterdam Bottardaa Oapalle Hieuwerkerk lloordiaebt 87 8 18 Oouda icai Oonda Mapei da tsrkeni er bg garekead aangaiait De siakte had een goedaardig verloop en den 15 Mei werden de atallen onder loeiiebt van overheidawege gedeaiofecteerd of ontamet Eeoige maanden later den 10 December brak op hetzelfde landgoed de liekte weer uit en taette de rnnileren alle aan de varkens bleven on edeerd No wai bet veiloop echter zeer kwaadaardig lo m weken tgdi had man gaan nieuw vee bggekocht en de geheele etreek waa niet beemct Bet plotuling rchgnbaar zonder eeoige aanleiding optreden der ziekte trok de aandacht en na veel zoekeo vond men de oorzaak Bg bet Mjhooomaken en deainfec teeren van den itti wav het afroerkanaal van den gi T naar de boiteogelegeo ziokpnt vergeten Tegen het eind van November waa bet kanaal reratopt geraakt soodat de gier niet meer oit de alal kon afioopen De geheele put werd opgebroken en bet kanaal weer opengemaakt Een paar dagen liter brak bet n ond en klauwzeer uit De ametatof beeft doa itellig in zeven maamlen bare werkzaamheid niet verloren Dat feit alleen ia zeker reeda van hooge beteekenii maar niet minder il het bel veracbgnsel dat in Un jaar tgda oeu geheele ital vol koeien tweemaal door de liakte il aangetait geworden Wie na bel opboodeo van bet mood en klauwi er zgne Italian ontamet en achooomaakt doe bet dui zorgvuldig en goed nieo ziet eeo herhaling ii niet uitgeiloten De Vereoniging voor handel ngverheid enz te iGravaobage heeft in een adrea aao de Tweede Kamer der Slaten Oeneraal waaraan afachrift ia gezonden aan den miuiater van joatitie er de aandacht op gevestigd dat io Nederland de onaoliede baedel iweodelanj en fleaachentrekkerg groole verhoudingen heeft aangenomen Naar het oordeel van reqaeatrante moet en van de oorzaken van dit treurig vertohgniel dut 0UZ3 haodelarnpatatie in bet buitenland reedi grootelgka heeft geschaad atellig gezocbt worden in de volkomen ontoereikendheid van de wetgeving op dit atuk Daarom wordt aangedrongen in onze wetgeving op de firma ingrgpende verbeteringen 10 te voeren dan door de niet behandelde wetaontwerpen op de firma en hei handelaregmter werden beoogd dewgl het invoeren van deze verbeteringen eeu dringende eiach bigft waar toch ona land te dezen opzichte verre achterataat bg de meeste Europeaache stalen met name hg Duitachland en Zwitaer aud waar op dit gebied krachtige wetten ago tot atand gekomen Derhalve verzoekt de Vereeniging dat eeo afdoende regeling van deze matei ie tot aMnd gebracht arde In verband met de uitgifte van valacbe bankbiljetten is te Rubrort gearresteerd een herbergier bg wieo een brief werd gevonden waaruit bleek dat de vervaardiger en levarUDcier van de valiche 100 Markscheiue te Antwerpen moet wonen althaoi er wordt io den niet ondetteekeuden brief geichreveo dat de eeretvolgende zending vogeltjes beter aan zgne eischen zou beaotwoordea daar die heter waren meegevallen De valacha binkbiljetten van f 25 moeten te Dusieldorp zgn gemaakt 18 88 18 88 18 8 1S 4 18 88 U l 18 18 11 83 11 88 n 4 81 U 88 68 10 1 10 8 10 88 10 48 10 4 T 81 8 88 8 88 10 18 6 S Voor de ATroodiaaemenIs Rechtbank Ie Botterdan atond giateren o a tetecbt W T 54 jaar koetsier aldaar Den 17ea October jl had beklaagde ala voerman met een met twee paarden bespannen vierwieligen vrachtwagen waarvan de afataod toiichen de beide asaen grooter waa dan 2i meter en waarmede bg alioo op een vlakken straatweg niet harder dan atapvoata mocht rgden loo hard gereden dat toen de 61 jarige voerman Dirk W A Janien aich nabg het Staditimmerbnia voor de paarden bevond hg de dieren niet meer kon inhouden tengevolge woarvao Jansen werd omgeworpen en een der wielen hem over hpt reohlerbeen ging dat daardoor brak Jansen die aanvankalgk behandeld ward door dr Ever werd den 28en October 1896 io in bet Ziekechois opgenomen en eant den 22en Hei jl due zeven naandee later ait die iurichtiog outalagen Oeheel beratetd ia de mau nog nist daar bg zich slecbta met de grootste voorzichtigheid kan verplaalseo Zgo betrekking als koetsier aao de voormalige Uguapoorwegmaatscbappg kan hg derhalve niet wsaruemen Wat zeer ten nadeele van beklaagde pleitte was de omitaodigheid dat hg na het ooijeval io geatrekten draf doorreeil hoewel een der getuigen da beer P Van der Knoy bem toeriep dttt hg zou atoppe I Deze getuige bezocht bet alacbtofi er eeoige malen in het Ziekenbois doch beklaagde die het vorig jaar ook reeda iemaod overreed met bet gevolg dat de overredeoe bezweek keek in t geheel niet meer naar Jansen om Herbaardelgk werd beklaigde wegene te hard rgden bekeurd doch betacbgut wel dat er mensohen zgn die nooit leeren vooruamelgk all ie doorloopend onder den invloed van sterken drank zgn zooala het O M van beklaagde kon zeggen Onbekwaam io zgn vak ia T niet en het gebroik van alcohol schgnt bem ook niet van lijn stok te brengen Ben der getaigen lid van de firma Bierman ft Go die tgdena bet ongeluk naast beklaagde op den bok zat verklaarde dan ook dat de man zoo goed bg zgo positieven was dat hg toen bet feit gebeurde op eeoigen afstand van de plaata dei onbeili zeide Er ia al volk bg niet omkgkeni Deze verklaring gevoegd bg amaos hooget onverschillig boudiiig ter terechtzitting die zelfa geen sehyu van medelijden met deu gelaeleerde verried gaf den dooralag Mr Modderman noemde het gepleegde feit ergerlgk omdat iedereen Ie Bot terdam er voor blootstaat door dergelgke ruwe klanten te worden overreden en rcqiiireerde met het oog op het ongelok het vorig jaar door beklaagde veioorzaaat waarvoor bg echter door bjjzendere omalandigbeden niet werd vervolgd veroordeeliog tot 2 maaoden hechtenis met last dat beklaagde vo r deu tgd van 2 jaar en 2 maanden bet recht zal worden ontoomen zgo beroep als voerman nit te oefeoen In I enver in den staat Colorado atond aan bet hoofd van een atemboreau eeo zekere mevr Gertrude Allen Al haar ajmpathie was voor deo repoblikeinschen candidaat Deze kreeg helaaa maar heel weinig stemmen en de vrouwelyke president van het bureau wist uu niet beter te doen dan 104 stemmen voor hem uit te tellen in plaata van de 78 die hjj werkelgk kreeg Maar de zaak werd ontde t en Gertrode Allen zit nu achter de grendela Te Berlgn wordt aan de ooitzgde vao het ruime pl in Loatgarteo dat ten noorden door de groote musea eu ten zuiden door het keizerlgk paleis begrensd wordt eea renuehtiga Dom gebouwd De steiger die bg het voortboowen allengs hooger ia geworden beeft thaos een hoogte van 120 meter bereikt De planken voor dieo atgger gebroikt hebbeo te zamen eeo leogte van 250 kilometer en zg worden aaraengeboudeo door 150000 ijzeren bonten Dit gevakrie alleen heeft een waarde van een half millioen mark Het zit dan ook zóó atevig in elkaar dat men steenhlokken van 22500 kilog kan ophgschen wat met eleetriscbo kracht geachiedt De hgschmachine die zelf 15000 kilo Weegt kan over sporen worden voortbewogen Voor de ladders en trappen die de verschillende deelen van den steiger met elkander verbinden ii groote zorg gedragen wat de veiligheid betreft Ook tegen braod zgo voorzorgmautregeleo genomen o a door het aanbrengen van 16 bliksemafleiders 4 86 6 0 8 0 6 18 6 86 8 60 6 40 lA i 6 10 4 10 8 88 4 40 4 60 4 67 8 04 6 10 1 44 1 84 i oi 8 08 8 14 a Ó 4 Ó8 4 8 7 10 8 14 AMaterdaa O Bt Onla 7 88 Te St Petorsbarg waar elk wieirgder een nummer moet koopen voor 3 75 ropbel is nu ook dorr de politie voorgeschreven dat vrooweo zioh niet andera op eeo rgwiet langs den openbaren weg mogen vertoonen dan in voorgeschreven dracht gelgk de EogeUcbe wielrgdstera dragen nl een wgden pantalon die in Boaland charivari genoemd wordt met jacquet of in een vereeniging vao beidao tot n kleed Woensdag had op het landgoed sMiddaebten bet 34ite Cbr Nationaal Zendingsfeeat plaata In elk opzicht behoort dit eest tot de beat geslaagde Eerstens wat het weer betreft dat zich na 10 onr uitstekend hield Dan wat kat aantal bezoekers aaogoat dal geschat werd op 10 000 terijjl bg t laatste feest daar ter pliatse in 1894 dat getal slechts 7000 bedroeg En eiudelgk niet t minst wat dit landgoed betreft Siods 1868 had dit feest daar tbaoa voor de achtate maal plaats Middacbien met zijn prachtige lanen mime bosacheo lommerrgke geboomten en uitstekende spreekplaataeu levert eau eigenaardig gezicht UITSLAG DER VKRKIEZING VAN LEDEN DEB GEMEENTERADEN Bergschenhoek Gekozen W van den Berg en A Schipper beide aftr Haastrecht Ditgabrachi 222 itammao van de 255 Daarvan verkregen de bh B Dittenhogaart 190 en D Reneman 123 terwgl op den beer J Janaen 94 stemmen waren uitgebracht Alzoo herkozen de hh H Uittenbogaart en D Reneman Uazerawoude Herkozen A de Brugn G C de Jong P Noordam en A W Straatbof Reeuwgk Herkozen W Stolwgk Sr en L ven Dook Vliit Uitgebracht 44 stemmen van da 67 at Daarvan verkregen de bh L Linschoten 40 A Nobel 31 G Rgkelgkbnizen 12 en A de Jong 5 slemmeo Aizoo herkozen de bh L Linschoten en A Nobel Moordrecht logeleverd 126 stembiljetten De heer P Vrglandt Cz verkreeg 89 de heer G Hoogerdgk 91 en de heer J J Rnpke 41 stemmen van onwaarde 2 biljetten zoodat de aftredende leden P Vrglandt Ca en C Hoogerdgk herkozen zgn De uililag van de heralemming voor de Provinciale Staten in de districten II IV en V te Rotterdam is geweest District II Aantal kiezers 3385 Uitgebracht 2230 etemmeo van onwaarde 17 Gekozen de beer J HUDIQ lib met 1383 stemmen De heer J M Voorhoeve antii bad 830 atemmen District IV AauUl kieure 3830 Uitgebracht 2463 stemmen van onwaarde 9 Gekozen mr B C J LODER lib met 1496 teanneo De beer W Yaandragar Qan utie bad 958 stemmen District V Aantal kiezeia 3337 Uitgebracht 1478 atemmen van onwaarde 15 Gekozen jk heer P R MEES lib met 879 stemmen De heer H H Thooft lib had 584 atemmen Het plan bestaat de Tweade Kamer kort vóór de aluiting van het zittiogjaar te doen bgeenkonen tot vaatatelling van de buiihoudeIgke raming De werkstaking der melieloara bg den bouw eener opeobareichool te Amsterdam is geëindigd met inwilliging door den aannemer van den eisch van 29 cent loon per uur Uit Amsterdam meldt men ons Opnieuw heeft de politie gewaarschuwd dat hier ter atede oog telkens valacbe bankbiljetten van f 25 worden gewisaeld zg meent dat de bron der vervalicbing te Dfliaeldorf gezocht moet worden De Italiaanscha politie zoekt nog altgd naar medeplichtingeo Tan Acciarito deo dader van den aaoalag op koning Umherto Donderdag zgn te Rome weder acht anarchisten aangebonden onder verdenking van medeplichtigheid aan den aanslag 67 10 04 lO U 10 18 10 87 7 68 7 81 0 8 18 8 88 10 88 1 Ij 8 8S 10 ll 0 10 0 7 8 8 17 87 84 8 41 8 47 87 47 4 10 01 10 07 8 80 7 48 6 88 8 07 10 08 1 88 1 88 4 10 84 7 4 M 18 1 48 lOJ Buiteniandseh Overzicht pa ReiBtacbe Recaot te KonstaDtinopel de ieer De NelidoCF wordt overgeplaatst naar Bofnp Ëerit werd beweerd dat de e oterpliatetDg geschiedde omdat de gezant de Ras he regeering oiet voldoende bad ingehobt er den waren stand van zaken in Turkg hanfl verneemt man echter dat de heer De Nehdoff op zgo eigen erzoek tan het ambt te Konitantiuop l wordt ontheTeo By gaat ittni chen eerêt dko been als de frtdeioaderhandelingen cgn afgeloopen Meer hieruit fioeit weer niet Toort datmeo het met deze onderhandelingen erniitif meent De Franache gesant gaat orer een datg of acht omar Frankryk om zjjn vroow naar eeu badplaats te geleiden en met den beer Banotaox te raadplegen orer den toestand Ia de vrede bg het vertrek ran den heer Cambon nog niet geteekeud dan zal de heer De la Boalimè e ali saakgelaetigde syo plaats in den raad der getanlen innemen SolUn Abdoel Bamid moet ie een onderhoud met een hooggeplaatst ambtenaar gezegd hebben dat hi hoopt dat de mogendheden nooit tot overeenstemming zallen geraken om hem te dwingen TbesaaliS te ontraimeo eo hg moet daarbg genoegd hebben Ik ben Toornemens oog enkele di en te wachten Waaneer mg geen eoaccsaiëo worden gedaan zalikaanmyD troepen bevel geven op te rukken en zat ik mgn voorwaarden te Athene zelf voorfchrgveD t Sen trotech woord maar bg het oitapreken vergeet de Bebeerscberder Getoovigen dal bg niet met Griekenland doch met de mogendheden onderbandeU £ q deze zntleo niet alleen eeo hervatting van den oorlog weten te voorkomen maar den Turkscheu vorst weten te dwingen de voorwaarden aan te nemen die sg stellen Dnidelgk hebben de mogendheden zii h uitgesproken De voorwaarden door de gezanten medegedeeld vormen bet uiterste ilut Europa den Boltan kan toestaan Bn die rpgeeriogen zijn op dit pont volkomen eenstemmig De Duitscbe regeerio aau wier instemming geIwgfeld werd beeft officieel verklaard op betzelfde standpaot te staan ala de andere mogendheden Er is dns geen twgfel aan of de Snttan zal 100 bg bg zgn wei eriog bIgft voir arden met de tocbtroede vao Europa kennis maken En dat zon 7i a ondergaoi en die van z jn rgk beteekeneot zegt de xVoaa Ztg De Sultan dm omq zeer verstandig man is weet dit heel goed Eii daarom is er geen twgfel aan of bg zat ten slotte eindigeo met de voorwaarden uau te Uemen die de mogendIfeMUn bsm roorsobreveil Het ia mb feik dat ds onderbaodelingen zpjo afgebroken maar lang zal deze toestand met duren De presbie van Rostand zal haar nitwerking niet missen In denzeUdeo zin spreekt ook bet Wiener Fremdeoblatt f het orgaan van het departement van baitenland ohe zaken te Weeneu Bet keort de bonding van Turkye af en betoogt dat de aaltan zal moeten inzien dat de mogendheden eensgezind zgo eo dat daartegen niets te beginnen is De staatkunde der Ports zal verkeerd uitkomen ats daarbg gerekend wordt op verBchillen van meening tosRohen de regeeringeo Alleu zonder ooderdchetd zgu overtuigd dat de vrede moet tot stand komen onder de voorwaarden door de geianteo lo gemeen overleg opgesteld De Polit Corr c meldt dat de Sultan bg de dezer dagen tot den Turkscben gezant te Weeneu gerichte communicatie betreffende bet vraagBtok van de rectificatie der grenzen een telegrana heeft gevoegd voor deo Keizer van OoBtenrgk het verzoek behelzend dat laatst geLoemde het vertoog van den Soltan guo tig mooht opnemen Hierop heeft de Keizer per telegraaf aan den Soltan Keeutwoord De vriendaohap waar p door Uwe Majesteit trreebt em beroep wordt gedaan legt mg dfu plicht op in het belang van Uwe Maje teit eo van Torkga o aau te raJeq deo vrede met Griekenland te sluiten op de grondslagen door de ambaseadenrs voorgesteld beproefd Opmerkelgk Da Eogelscbe mini ter van koloniën de beer Chamberlain beeft eeo langdurige oooferentie gehad met de te Loodeo aanwezige ministerpresidenten van de verschillende ËDgetsche koloniën Het doet dier oonferentia was de vaststelling van den grondslag voor het sloiten van een federatie tasachno alle deelen van het Bfiteche wereldrgk Dit is een zaer lastig onderwerp waaraan reeds vele ministers van koloniëa tevj rgeefs hun krachten hebben wat de hertog van Devon shire zeide in zga toespraak tot de ministers Bg wees er opl dat de totstandkoming van een nauwere rerhioding het gevolg ee oiet de oorzaak van bet satoangaan in kleine en chgnbaar onbeteckeoeude zaken moet zgn Eerst als eenstemmigbeid geU ood is in de vele qnaestibs die tnischen bet moederla id on de koloniën bestaan kan van een inniger band sprake wezen En die ponten zgn zeer tairgk Een der bladen noemt er enkele op de r liag der inkomsleo en sucoessiebelastiDg voor beaittingen in een der koloniën de bijdragen dai koloniën voor leger en vloot hot aanleggen van een onderaeeschen kabel door de Stille Zse bei gebruiken van kotrlie i eo kleurliogeu a s arbeiders deintoering van deo Veonj post voor bet Rgk eo alle koloniën da toepassing van het burgerlgk recht voor alle ingezetenen der koloniën en ele andere Eer op al deze pouten eenstemmigheid onder de regeeringen der koU niën verkregen is moet er nog heel water door da Theems vloeien Het tanefoDtwerp dat dour den Amerikaaoschen Senaat is aaegeoomtin ii aan de Kamer teruggezonden en met toejaichiugen ootvaogen Het ontw rp ging vergezeld ven een boodschap waarin de Sefiaat om een conferentie vertocbt om te beraadslagen over de wgKigingen die dit licbaam io btt ontwerp der Kamer he ft gebrscht Het Huis van Afgevaardigden verklaarde voor den vorm dat bet ticb niet kao vereeuigen met alle emendemeoteu en beeloot mft 142 tegen 104 stemmen het ontwerp oaar eeu gemengde commisNie te verxenden waarop de voorzitter de leden dier commusie aanwees De Senaat lieeft gelgk meo weet zyn afgevaardigdeo reeds benoemd Meo verwacht dat de beraadslagingen der commissie tien of eetlien dagen zulli n doren Er zgo 800 amendemeoteo nao den Seni at Suiker wo en buideo zgo de voornaamste pnoten van verschil De meerdertieid van tien waarmede de Senaat het ontwerp beeft aaui euomeu is onvt rwaobt groot De meTderbeid bestond oit 35 repo likeioen twee zil ermanoao en eeu democraat In de minderheid stemden 25 denocraten twee PopuliBteu en een ziUerrepobtikeio Vgf populisten en twee zilverrepublikeiueo oninielden zicb De etrgd io den Senaat hf eft zes woken geduurd JSCHLTTEHljr BEKENDMAKING BURGEMEESTER e WETHOUDERS der gemeente GOUDA vuldorude aan art 21 van Zgufr Mdjesteits besluit vao 28 Juni 1S28 Staatsblad No 42 brengen ter kennis van beliinghebbeoden dat de Commissie van onderzoek omocbreven lu art 15 der Wet op de SCnUTTERUEN van 11 Aptil 1827 Staatiblad No 17 zitting zal houilen io het Raadhuis dezer gemeente op Mtiaiuta den I9n Juli 1897 des voorroidd igs ten 10 ure en roepen bii deze op alle de voo de Scbutterg ingeschreven per oueo om voor gf tjoemde Commissie te vercbgo n teo einde red ufo van vrgstelling hebbende die aan bet oordeel der Commissie te onderwerpen Voorts worden belanghebbenden aaiigemaa td om oiet te versaimea op deo bepaalden i voor de Commissie van onderzoek te verscbguen daar zg die niet mochten opkomen gobouden worden geene redenen tot vrgstelling ie hebben en voor zooverre buo dienstplichtige nnmmprs zgn ten deei gevallen bg de Scbotterg zulten worden ingetgfd Gouda d o 7 Juli 1897 Burgemeeater en Wetbouilera voornoemd R L MARTENS Db Sfcrelaris BROUWER KEKKISGEVli G InRICHTINGBH WBLKB OBVAAE HOHADB 01 HINDEB KU ïNEÏf VEROORZAKBW BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gezien art 8 der Hinderwet Doen te weten Dat zg vergunning hebben verleend aan C Urbanus en gne recbtverkrggendeo tot bet opricbten van eene Kuiperg in eene schnor staande achter het perceel aan de Nieone Haven wijk N No 33 en kadastrasi bekend sectie B No 428 Gouda d n 9 Juli 1897 Borgemeester len Wet ioüderd voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Burgerl ke Stand GEBOREN 8 Juli Leendert oudrs H Goodriaan en H Rijnbout 9 Maria ooderit J Nieowenbuiflen en P van Vliet Klaas ouders J Oosterwgk en C Treure ONDERTROUWD 9 Juli H van Baaien 22 j en W de Rotte 24 j Foulard Zijds 60 Cts tot 3 Xa per Meter Japanach Chineesch etc in de nieuwste dessins en klenren aoowel Zwarte Witte en geklaarde Henneherg fe Tan as ets tot 14 SS per M Glad Gestreept Oernit Gewerkt Damast etc circa 240 verach qualiteiten en 2000 rersch kleuren deasine etc fry ran pori eu reehie in hui STALEN per omgaande Dubbel briefport naar Zwitserland G HeDneli3n sZijile fabrieken K enK Uog aÜRicn Beurs van Xmstcrdam Vrkn aloikrs 887 M 98 JU 99 8V 104 10 JIIU H D ai Nu Cffl Ne 1 W S J dito dito lilo 8 dito dilo dilo 3 HoKOiH O il 0 udl 1881 88 4 iTMilB lnsohry inKl86ï 8l 5 1 86 OosTENK O d lu pipierlSflS 6 86 g diti m zil er 18 8 B 85 86 k PoaTVOAL Obl m t onnpou S ilito Uciiet 3 i Sl i 81 Rusland OIiI Umngul 1894 4 6 aS duo Oifona 1890 4 97 4 dilo bii Rolhs 1899 4 9 i dito bj Hope 1819 90 4 9 dito in goud lorn 1888 8 j dito dito duo 1884 8 ld Spanje Perp 1 ohal I 1881 4 1 68Vi TljaKEU OaprConT eon 1890 4 67 1 Ure IsrniiiK serie I iO l üeo la nisjiserieC 90 V 11 ZuiD Ara Rep ï oM 1898 1057 Mexico üM Boit Sfli 1890 e 9 Veneuela Oil 4ouliep 1S81 41 Amsteeda OMi Nteu 1895 3 100 RoTTEauAH 8t d Ire i 1894 3 9t i Neb N Afr Huilde Mu l 4 Ariind li Tnb Mij Cerlifi stou 841 Di li M iil oh ipij dili 986 Atn llvpoihidkli pin ll r 4 lOm uU M il ir Vowniil aaud 601 Or Hypo liralli i sullir 3 100 S l liiii l i hu lm ik la id 800 Nol llnnlolma noli dito US i I N W II F 0 Hvp li p iidl r 5 0 i K Hypothookb p ni br S 9S I l lr Hyp lliBekb duo 87 977 OoaTl a Do I IIouk bauk a ud 135 RDSl llyp tboikbankiandb 47 99 AüEaiKA Bqu t bypolh pandb 5 74 M 111V L i l r Loii oort 8 24 Nei Holl iJ Sioor VI j imd 109 M lotEipl sl Spw aanl 101 Ne l Ind Hpoorirei m aand 807 Ned Zui l Afr Spin and 8 888 dilo dilo dito 1 f9 1 dilo 1 UJO iTAUESm iir 1887 89 A Eob S 54V 64 Znid Ital piviofl A H o il 8 56 51 PoLKN V arsohaii VI eeiiiin ftaiid 4 14i KUBLlir Uu pw V u nbl 47 99 Haltiurho duo aand 18 Fasloffu dito aand 5 78 IwanK Domb dilo ani 5 Wl Knrsk h Asow p kap obl 4 101 1 tHTO dito oblig 4 AüEaiKA ent I lll p IlJ o t B H Obio Il Vorth W pr v aand 1507 d todilo Win St l eliir obl 7 1351 DenierV RioOrSpin cort ï a 10 lUini il f oiilral obl m BOud 4 100 LouisT Vashvill C ort v sand 437 Meiioo N Spu Mij lo hjp 1 6 10 Mils Kaunas ï 4pct pr if aand 1 1 N ïork OntasloJi WoBt aand 18V dito l enn Dhio ublig 8 108 Oregon slif Ishyp ln goud 5 j 70 SI Paul Mlnn k Manit obl 7 Un i ao Hoofdlgn oblig 6 dit dito I mo Colrl hyp 0 5 207 I Canada Can South ert T aand 47 Ven O Rall Na lob dc O 7 Amstord Omnibus Mij aand 190 Rolteid Trani og M ati aand 800 I Nfd Stad Am lBrd m aand 8 10 j Stad Rollordam aan 5 i 106 Beloie Stad Antuerpon 18 7 87 1037 Sud llrussol 188 3 j 1037 I HoNa Theisi UegullrOeselUh 4 II17 OoSTlNa Staatsli eiiing 1880 5 I 181 i K K O0 I B Cr 1880 S Spanjb Stad Uailrid 3 1968 38 I 317 Neb Vet Bot Hvp Sp bl oorl 110 ADVERTENTIEN DE TENTOONSTELLING DEK VOORWERPEN door de Weesmeisjes vervaardigd bestemd oor de VERLOTING zal gehouden worden op Woensdag Icnl 4 Julll 897 in het Weeshnis Regenten kamer en geopend zyn van e namiddage i tot 5 uur Trekking avond ten 7 uur eenige degen ia de ran onda gerenommeerde IMIeuwe Bessen Jenever gereed bestellingen wordeu aangenomen en direct besteld zoodra deze ter aflerering gereed is bg J F Herman Zn Konlii HJke MaeMnnle Fabriek DE HUNIGBLOKM m ll van Schaik Co gevestigd te gOravenhaye Hepplerttraat en S9o naby de Regentesselaaii ran Z M den KONING lan BELGIË i rt en gijhoent tl gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior ürunenBorst IIomg Extract DVL E3IjI A ITTECB FLACONS van 40 Cta TO Cta eu 1 verkrijgbaar hj Firma WOLFF Co Westhaven t t icuda E U VAN MILD Veerstal B 120 te Gouda A BüUMAN Moordrecht J 0 UATKLAND iJos cop B V WIJK Oudnoo T M KOLKMAN Waddinmtn JeiBfBBi lomi ï jy dÓnr OHM lrf Ki ntkkal witlk Ojwlgeu iinr lf a wyM iln luat tot SfeV imrnn inwakt itoor il ilnryk Inrtatitittg Amtnr HfftAf bank kflii man 1 kwarto iw ir ti i K r WP hxt hM nUt PiyslöceDls wflAr uil i porlo PxtrR IjrtLn K M K r Fjii Amur rit ikliflnn leipitArhii h Minh nut ma i nl NftUd ro tld ti tftnMnlv lii riilDK Hlutt tl Il i i Minuirlkrik tiiit1 l 1 lint nK i mBB ilyhorljrl Nft ffolBdiB l tB n i tJiiuMiflurlHnk Irftor emtviiudlK w I r to nlultea en 1 eKt np iii nw tii Inttt IM apArmt Vnrldii lliiH tog re ui iif voorultfa Vprzt iidinils Mdikui ommnmilt MniïtRCh il SrhnlKtrt 11 o Amilerdim N Vn irl r V hI Eon ware Schat voor de ongelukkige slachtoffiirs der Zeltberlekking Onanie en gehe jne uitepattingen is het beroemde werk Dr Retau z IXFIIEWAIUXG HoUandscbe uitgave met 27 afb Pr s 2 gulden Ieder die aan de vereohrikkelyke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt Jaarlykii duizend van een zekeren dood Te verkregen bjj hetVerlags Magazin te Leipzig Neiiinarkt 34 franco tegen inzending van het bediiig ook in poitzegeis en in filken boekhandel in Holland FEMSCHE ST00MVEE7EEIJ Cbeiiiiscbfl Wasscherij II OlU K IIKIMElt 19 KruhhaiU HoUerilam GebreveUitril di ir Z M den Koning der Belgen Hoofddep t voor ÜOUDA de Heer A VAN OS Xz Specialiteit voor het stoomen en verre VM alle Ueerenen Damesgarderoben alsook alia Kindergoederen Hpeciale inrichting voor het atoom n van pluche mantela veeren boot enz Gordgnen tafelkleeden enz worden naar d nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of gevertd worden onachadeljk voor de geiondhaid en rslgana ttacl bewerkt