Goudsche Courant, dinsdag 13 juli 1897

iNo 7320 Dinsdag 13 Juli J807 36ste Jaargang mmmt mium Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prigs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 AfeonderUjke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst y n 1 5 regels a 50 Centen iedere tegd meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Agentaar hg de Firma Wed B08il M te Gouda Openb are Verko op mg Da NoUrii 1 P MAHLSTEDE te Btrgambacht ii voornemens om op WOENBDAQ 21 JCLl 1897 dei morgens ten ff aar tau huize t d K HoopiHsoiizitv te Retwgk in het openbaar te verkoopen s Het HUIS ingerioht tot 4 vaningen geteekend E No 159 IfiO 161 en 162 met 3 Sclinrcn grooten TdId en Waterlog taande en gelegen onder de gemeente ReeuwIJk aideeling Slaipwyk belend ooit J OouDsvAAvn est Jb Vi te tarnen groot 30 Mren SO tHeuUaren Orootendeels in eigen gebroik en overigens by monde verhunrd Ie aanvaarden by de betaling der Kooppenningen den 2 September 1897 Inlichtingen ten kantore van genoemden Notaris IJ Opterlcht 186 FRAMBOZEN LIMONADE t XO per rieteh Citroen Limonade 1 per Fleêch Lemon Squash 0MS per MTieack anbevelead Slotemaker Co Gevraagd een geschikt Persoon voor een dor aanïienljjkste LEVKN8VERZEKEKINGS My op te treden Zii die goede relatiën en veel vrjjen tjd hebben genieten de voorkeur Brieven franco onder letter M No 298 aan KÜOYKEB s Centraal Advertentie Bureau te Leiden Aan een DAGBLAD WORDEN GEVRAAGD TWEE SEBACTEüm vereischten groote bekwaamheid in het lelf fabriceeren van ingeionden stukken het verdrwid voorstellen van gemeenteiaken het handen van pedante nabetrachtingen op gemeenteroadKittingen on het belachelök maken van publieke personen Adres onder No 2474 aan het Bureau deier Courant Mej J i AD TA Stads Verloskundige Spiermgstraat F 24 POIKE OUDE f 2r SCHIEDAMMEK GENEVEE Merkt Verkrijgbaar bg M PEETEB8 Jz N B Aia bew i van eohtlieid UOMhet en kurk steedi Toor u I E n i u P i l9 aam dar Pino CHiePAW I p HOPPIS Het bMt ocuchadelylutt ra H makkelylut poetwüddel voor HttreB en vooral damM n tOnderKhoenwerk Is d Apprttuor Ttui C M MHIIer 4 Cr B rlli Btitk Str 14 Mtn ItttWfoMi MOi Op naam ra fabriekimcrk ¥ flrkry ftav ky Hmtm WM Hm hi ukMwwt itlaateHtR NIGHTOAF Wat ia d bMte Kbeunuluk UgVD iawruTUif togen Jioli LradeopyneD hurtuii H F AiikerFai Expefler Wat O aaalairasdeDteggii EEJÜj fafcer Pain Expeller Wat 1 r ImisgMui d eZ Ankep Paln Expeüer Pnjt 50 oenl 75 caot w 1 25 de I V W rl den ia d mMatc Apothokon hi h V A Wttiohtar 4 Oo te Botturdam Te GOUDA by A WOLFF Markt A144b en DE LAAT ea VAN SON apotheker Markt m STAATSLOTERIJ DE TREKKING BEGINT Maandag 19 Juli a s LOTEN en GEDEELTEN vsn LOTEN zgn te bekomen ten Kantore van den CUleeteur A € Cosijn Qiiina Laroche TAK KRAEPELIN HOLM verkrggbaar bg WOLVF en € o Weuthaven 198 IIOIiTHA DFl Vergeer iSaiiders Lever en Vuren Grenen Dennen en Eikenbestekhottt Alle soorten Binnen en Bniteiilaudsch gezaagd en geschaafd Bout aismede geploegde en geschaafde Delen en Kraalschrooten Amerikaansch Hout in alle maten voorhanden Prtjxen Concurreerend KATTENSINGEL Q 197 THEETUIN Ingang BBUO ZBUGSTBAAT over de Bank van Loonin j TANÜAUTS E CASSITO Turfmarkt 171 uouda lEllSML iffl van 10 tot S uur behalve ZONDAGS en WOENSDAGS voormiddag tedeirke Gasfabriek Ie GOUDA De prüs van het gas ia G cent per M en voor KookioesteUen of Motorea 4 et Onder zekere Toorwaardea worden peiceeten gratis aan de hoofdbuis Terbonden met 15 meter vr e leiding achter den taameter Voor 3 en 5 liobtaasmeters bedra t de haar 10 cent per maaDd Bewoners van perceelen van ten hoogste 2 25 per week kunnen wekelyka afrekenen en van de fabriek lampen kook toestellen enz tegen betaling ran eenige centen per week in hanr bekomen TENTOONSTELLING der Prijzen ¥ oor de Loterij en bate van de Nieuw Gebouwde SCHOOL der H K Inrichting van Lief ladig heid in liet Gebouw VrESTHAVEN B 182 We TentoimtteMMg mal m geopend MAANDAG DINSDAG WOENSDAG U OONBERDAO 15 VRIJDAG 16 ZATERDAG 17 ZONDAG 18 13 van s morgens 9 tot s avonds 7 nnr 9 9 11 12 JULI s namiddags 1 toe 7 uur entree tS Ct 7 nnr o S to 8 MO lO Ke ct lbaan Harmonie Vrjje BaaD Welstrp Praeblise prijzen J J WOÜBEJIBESB ytfde VictoriaSrort f e Oberlahnsfein byEms Tafe drank Van li£ i inklyke ui s der federlanden Maatschappij tot Exploitatie der t ictoria Bron gevestigd te Rotterdam Xuidblaak 8 Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Bexx pracla tig net irLg ericlit HËERËKHÜS met TLl staande aan den KAIT ENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingerioht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDKWEG D 29 Geurig en Onschade ZulverlngsTet tegen Wanderigheid IcUef achtige aangezichte en ahdere tichaamt roven en wonden strakheid en etekingen bij verzioeringent winterhattden en voettn bij echurft dautporm eng Zuivert van onrein insect onder in en op het vel en haar 10 Cents per doos Per bus 90 ct doozen 00 en 30 ct pakjes 15 ct spaitje 60 en 35 ct NIEUW MIDDEL tegen snot by Hoenders en alle Pluimgedierte 0 45 per Vi fleseh Dooen met voer ter verdelging van ratten en muizen 35 en 20 ct Pakj s 10 ct Alles met gebruiksaanwaiing Heeren eigenaren van Buizen kunnen zich op voordeellge wijze voor 10 Jaar Abonneeren voor de reinheid in hunne huurperceelen Hsmdgsli f 200 twee hondnd julden bg het aangaan van eene vrgwillige verbintenis voor XE8 jaren en voor ingeiyfden bg de Nationale Militie met onbepanld verlof of in iverheHJken dieniit bg het aangaan van een verbintenis om TWME JABES gedetacheerd te worden naar Oott IndU ikanbreiiggeld TWIHTIG GULDEN Men melde sich aan VrlJuiUUger en MUUiepHehtigèn met onbepaald verlof bg den Commandant van het Koloniaal WerldepAt te Bardemijk of bg oen der plaatselgko of Garnizoen Commandanten HttHtieplUhtigen onder de wapenen M bnn on middellgken Chef a ada Deuk vsn A BRINKMAN l ZOON i BINNENLAND GOUDA 12 Juli 1897 Ter gelegenheid van het concert op gieterenaiond in de Sociëteit 0n Genoegeo werd aan den Vooriitter den heer J M Noothoveii van Goor en ig echtgenoote een eigenaardigovatie gebracht bg gelegenheid van bet zilveren echtieest dat door hen giateleo werd gevierd Bg het binnenkomen van de jubilanisih met hunne kinderen en familie werden til door het muziekkorps van het 4Je regiment iolan erie net fanfares begroet Na afloop vai het programma werd het ilver echtpaar aangesproken on geluk gewenscht door de vicevoorzitler den Hoer H Jager waarna eerr boDgaalsche verlichting door den geheelen tuin word aatigestokeo die veel effect maakte er waarhg voorsl het geschilderde tsblesu vooi deze gelegenheid gemaakt door den Heer H C van Staveren zeer uitkwam Het muziekkorps spoolde eerst het Wien Neerlandach Bloed en daarna nog do Hocbzeitamarscb Gisteren had de wedvinoht plaats van de postdoivon vereeniging de Smerlec van uit Frankfort a d Main 345 K M De duiven werden ten ongeveer 6 nnr lo gelaten Do oerito drie worden ton 10 32 26 aangeboden door don heer P M van Waa die do drie oeisto ptgton behaalde ten 10 32 53 werd de vierde duif aangeboden door den beer B Vonnik die de tierde prgs verwierf Ten 10 33 52 presenteerde men een duif an den hoer Brakel on ton 10 38 3 twee van den heer Degraa f Roods geruinion tgd on vooral op marktdagen werden van do verschillende kaaswageoe kleine voorwerpen ontvreemd als schoen n pluimgedierte enz Giitoron is het de politie gelukt den jeugdigen dader do 17 jarigo J J S aan te houden tegen wien een strafvervolging is ingesteld Gisterenmiddag ongeveer half Iwoo heeft in de Wilholmioastrsat een hevige vechtpartg plaats gehad met het govelg dat een der vechtenden een blao oog werd geslagen Door do politie is prooos verbaal opgemaakt Heden morgen o 11 uur had rie feostelgke opening plaats van do tentoonstelling van voorworpen ten voordeele van da nieuw goboowdo Bchoollokalen van do II K gemeente Onder de gonoodigden bemerkten wg don heer Burgemeester de l eirie Wethouder leden van FEilLH iilO y SCHETSEN ENI SCHETSJES UIT ONS INDISCH FAHILIELEVEN 83 Foei welk een TooronderntelliDgl Al8 het daarom ziJQ moch zeg hem dat i hard werken wil tot tot ik er by neerval tog hem dat we iederen cent uitsparen voor haar dat we Haar nog rgk zullen maken ïoor onzen dood leg hem dat ik ameek het u we zullen hnn ons Kuis geven al wat we bezitten wg hebben niets noodig alleen dat ons kind gelukkig e 1 MevroQW Ijacroii ziet deu emeekeling niet anders ware e wellicht g troffen door het grqs gebogen hoofd door den zieliangat op dat droef gelaat maar Kjj huudt dan blik goïestigd op de pondole waarran de wijier langzaam voortgaat naar één uur Ia het omdat we te min zijn te bargprlqk t gaat hij voort m t kiimmenden drang Laat hem baar meenemen ver van oni af Zij behoeft opi niet meer te kennen U moogt baar voor ons vervreemden Zij mag u toebehooren Wg tullen kfatand van haar doen Ze hoort het oiet dien kreet van liet bloedend vaderhart te hoort alle i dat de pendule ééa uur iaat Mijnhe r Bloem ik geloof dat het nergens too dienen kan dit gesprek voort te zatten Het doet mg innig l td dat ik n oogsiroMt moet heeaiunden deo gemeenteraad den Ecboolopzieoer ilr coinmAodaut der schatterü en nog vele curpo ratiëa meer De ZeerEerw Heet P C Th MaüüRré opende deze tentooostelling met een eokel woord hy bracht io heri nBri lg dat reedteedert een 40 tal jaren hier ter stede door de Eerwaarde Zuatera de jeugil was opgeleid en hoopte dat die Eusters op den ingealageu weg zoodeo voortgaan om de kiuderan te leeien wal goed Bcbo6D en waar wae Nog bracht Z Hlerw buide aan den onvermoeideti gver van den kapelaan Do YoghelTOOr hetgeen by gedaan bad om deze tentoonstelling op tyd te kannen openen en een waardig aanzien te doen hebben Nacbl en dag bad bg zich daarvoor opgeofferd hij boüpta dat deze tentoonatelliiig zeer zeu bgdragen tot het onderwg in deze gemeente Na deze toenpraak begaven de genoodigden zich naar de tentoonstelling om depry en in oogeoachouw te nemen en tevens de nieowe fichoollokalen te brzicbtigen I eze laataten zgn zeer goed ingericht zg zyn luchtig en goed geventileerd Over de teotoonat 1liog zelve hopen w io ooH volgend nummer meer te kunnen mededoelen Te Aaaen wordnn pogingen gedaan cm den nachtarbeid van de bakkers te doen ophouden Een aantal verbrnikera uit alle standen en gazindteD hebban acbrïflelijk ferkUaid dat ZQ vau het gebrnik van letscb brood bij t OGtbgl afzien De e verklaring zal aan de bakkerspatroons meegedeeld worden De sergeant majoor K der koloniale reserve te NgmegOD die medio Juni jl met pl ra f 500 der menaget elden deserteerde ii inzyn garnizoen tern tgekoerd en heeft zich Zaterdag vrijwillig in arrest begeven Het geld was tf Brussel opgemaakt Aan van den cïvielen en militaii eo goavernear van Atjeh en onderhoorigbeden ontvangen telegrimmen wordt door de Java Ct c bot volgende ontleend Bg het sieltingiiAmen bg Long lemoh vau eene Üankdekking voor het transport naar Indrapoeri op 27 Mei werd de Europeesohe ialanteriat In klasje Keur a g stamb no 21831 niet levensgevaarlijk gewond Ka de vestiging eener colonne in Lepong keerde de bevolking in grootvn getale in l are kampongs terug en wns zij de troepen behulpzaam in bet bge nbrengen an mnteriaten Den 6en dezer werd eeno verkeuniog gemaakt in het dal der Sarah marneh alleou op den terogmnrsch wwrd door eun zeer st r En als hij ontifwogulijk staroogend zitten blijft Uw rijtuig il geloof ik vóór Adiea mijnheer Bloem eo daar bij nog steeds niot oprgst verlaat ze hit vertrek met een atatige buiging Dan hoort hij in da voorgalerij het bevel Karetta toewan Bloera on kort daaroji het rollen van eer waijen die vdórkomt Ala zij is heengegaan nla het atit ia geworden wgkt eindelijk de overspanning die hem staande hield Een steeneo beeld gelgk geheel vergetend waar hij is blijft hij onb iwee j lijk zitten 4én oogenblik dan buigt zich hot moede hoofd hij valt voorover op de tafel en in d stilte weerklinkt een snikken eerst luide als van een kind dan doffer en doffor als van een man wien liet harte breken gavt Dan wordt hem een hand op den obouder gelegd Mijnhoer Bloem O hond op wat ik u bidden mag houd op Hg vliegt overeind Dan tertrgl de grijsaard en de jongeling elkander aanstaren komt over beider lippen in een smarlkreet dezelfden naam Anna Ja Anna spreekt do 7adttr met een wereld van verwijt io dat woord Maar reeds besterft hem het verwyt op de lippen reeds heeft hg geblikt in dat bleek vervallen gelaat rseda ziet hij dat i oofd zich buigen in ootmoed en sohnldbeaef reede klinkt bet bem tegen met stokkende stemjfVergevin vergevingP Hij wondt zich af Het ia hem als hoort hij weet dien kreet Als ik maar starrea mooht 1 eo da tong kleeft hem aan het verhemelta en hij kan niet spreken ook al wil hy Leo gjrijpt JQ bud an wild bartstiobtel k roept ilireide klejne bende op grooteo afitaod getaord Den 8en werd iu het dal Lamith opgerukt txtt booostea den Qoeooeag Seneng aan eerzgdnn van bet dat bevonden zich op de hoogten kleine benden welke verdreven werden bji welke gelegenheid de Ambnioeeache faselier Zwaan alg atamb no 43612 niet leveo geTnariyk en de Amhoineeicbefnaeliur Uaumabu ticbt gewond werden Als een cor eos gival wordt aan de Arüh Ct gemeld dat de er dagen een landbouwer verscheidene eendvogels vermiste en dacht dat deze gestolen werden waarop men des avonds op den loer ging staati Men kwam tot de ontd kkiog dat ueu paar otters de slapende enden aanvielen ben wurgden een eindweegs DtedesleepteQ en ii den grond begroeven Vrijdagmiddag xgo uit Hamburg per spoor t euige kisten met wilde diereu beitemd voor Arti naar Amsterdam gezonden Daaronder wif ook een kist waarin twee wolven waren Te Emmerik werden de dieren door den begeleider gevoederd die er zich van overtuigen kon dat hun toestand toen nieti te weusoben liet Te ongeveer 12 uur Vrydagnaiht stoomde da tri iu door naar Amrterdnm en kwam lerdagoclitend tï uur aan het goederenatation Kedgk aan wm bleek da mm nn d twee woWen v rdwen n was Het dier had in de kist nabg da trali seen opening weten te maken en zich daar doorheen naar boiten gewerkt De wagen was met het oog op de behoefte an lusht gedeeltelgk opengelaten en die verleiding schgnt bet beest te sterk te sgn geweest t Waagde den sprong en is thans bezig op een gedeelte van drzen klas itiken bodem der vrgheid eeu soort van vreemdelingenverkeer te bevorderen een weinig ongew nscbter dan men in het reisseïzoea verwachten mag De mogelijkheid is niet buitengesloten dalbet dier gebrnik heeft gemaakt van bet stil houden van den trein aan een der vele tusschenstations zoodat een onderzoek in de omgeving dier slatioos voor de hand ligt en ookwel zal ingesteld ign N v d D Een wietrgder te Brtgn werd vervolgd omdat bg s avonds zyn voertu g niet verlicht had Hg voerde hierlegen aan dat bg niet er op had gezeten en joist omdat bg zg i lantaarn had vergeten naa 4t het wiel had ge loopen Het Op Ministfrie ontkende dat dit n strafbaarheid ophi f onid t itan ook opn hij zijn achuld zijn berouw itii O ik weel het is lafhartig van me geweest laag verraderlijk I Ik weet een geheel leven vol liofdtt en toewijding zal niet kunnen vergo den wat ik misdeed I Maar ik bul u laat ing hot boproe ea taat mo hot beproeven Kn als Anna s vader zwijgen blijft ff Ha u verstoot me Ja ik begrijp heli ik be grgp dat ik u eon olleadeliag moet scbgnen Immers u weet uiut hoe vrceaelijk de macht ia die mo heeft geregoenl hoe duivelachlig de listen r gn waarin ik ben vcistrikt geworden vlk vermoed het Leo Tooh dat neemt mijn schuld niet weg Ik had ntet m gf Q toogeveo Ik had de atrijd moeten volhoudrn Zg waa waard dat er om haar geloden werd ftZij verdiendo ten minste niet vorstooton te worden voor eene andore Ver tooton voor eene anderobf Voor eens andere haar Wit dutfda dat tffggeuP Neen antwoord me utet I Ik weet er is mair ééao die dal hoeft kanoen doer I dezelfde die me beeft laton overplaalaea om te beproeven wat eon cheiding vermocht dezelfde die mijn brieven beeft onderschept dezelfde dio me het meisje in de armen beefi gevoerd dat Anna s plaats moest innemen Noen mgnheer Bloem ik hen wol achuldig maar als zg u dat geiegd heeft dan hee t mgn moeder baar zoon nog belasterd Anna vergeten voor een andere ik zal baar DOoit vergeten ik kan het oieti Alleen ik wilde baar opgaven dwaas die ik was I Ik heb lang wesralaad geboden P Maar mevrouw Lacroii is weliprekend als se een doel bereikso wil vraagdat koetsier niet strafbaar zou ayo die a afondi naast het paard loopf Dde zgn niet verlicht rgtnig lou laten voortrydeo Da rechter beeft in beide instantiea den wielrgder in hei gelgk gesteld Volgens het vonnis is een tweewiel niet g tgk een driawiel gelgk te stellen naet een vervoermiddel waaibg verlichting ia voorgeschreven Gevaar voor du veiligheid levert een tweewiet niet op als de geleider bet met de band vooribewefgt Als men de politieverordening zoover zou uitstrekken zouden ook kinderwagentjes s avonds niet zonder aaugeatokeo lantaarn op straat mogen gebruikt worden De beklaagde werd daarom vrggesprokeo Uit de rabriek sreohtatakeo iu de sArnb Ct E n besohouken metselaar stoeide met een opperman dia ook niet nuchter was Ueiden waren beschonken geworden door bat gebrui ken TiD jenever bg boa w rk aan eeo in aanbouw zgnd ba s te Miiligen t Wrrd kaljesipel De opperman stiet den melselaar tegen oen stypiteen de metialaar trok cgn mes en sneed den opperman over den linker bovenarm vao den Khooder tot den Heboog Do obirurgyn moest de wond dichtnaaien en de oppsroiau mocht enigen tgd zgo gewoon werk oiet verrichten De metselaar die een paar uren later nadat hg bad uitgeslapen zich niets meer van het gebeorde herinnerde heeft aan de moeder van den opperman kos ptd betaald en geld gegeven om den heelmeester te l atateQ Tegen den metselaar Is geëischt twee maanden gsvan gecisstrat H j verzocht aeer beUefd om etne niet te hooge geldbot te Zulten deze lieden nu voortaan geen sterk drank meer drinken voor of gednreude den arbeidstijd Wg hopen bet t Is een schande t Levert slecht en daar werk eo ongelukkige mannen en gnzionsn Men meldt aan de iN R Ct c ait Deo Haag Dank zg de aitati kende maatregelen door de politie a hier genomen n waarbg de commisaaris in de tweede afdeeliog de beer Diett die het onderzoek leidde zeer krachtig werd gesteund door de politie iu andere steden en in het buitenland is het gelukt de twee per Bonen verdacht van den diefstal bg de wednwo Atberge alhier die zij bewusteloos hebben gemaakt nan te houden Beide personen hebben en oacbt te Dordrecht doorgebracht waar sg dM ochtends enkele gestolen coopooa hebben te gelde gemaakt en zgn toen unmidlellgk naar Brussel vertrokken wsar zg op aanwijzing der pnliliH alhier zgn annueb iuden Hu ne raun zustiir en ik was hut gaan ge ooviin zuoals Adrienuo bet eenmaal gel ofde dat ik afstand moest doen van mgn vaato liefde dat we te arm waren om samen golukkig te worden Ja ik wilde Anna opgeven Miasohiun waa ik krankzinnig Ik bon or genoeg voor gefolierd maar ofaehoo het me nu ongeloofelljk schgnt ik weet dat ik het gewild heb Mijnheer Blorm o ik smeek u ge adol Ik gevoel dat u me reraoht en u hebt r r bet recht toe maar als Anna voor me verloren moet zgi hoor mij dan ten minate aan geloof mr als ik u bezvoer dat ik nift hub toegegeven dan na langen vreeselljken strijd geloof me als ik God tot mijn getuige roep dat ik haar nooit zoo hef heb gehad als m dit uur dat ik alles alles zou willrn opofferen voor het geluk van baar waardig te lijn Vior wokair later aanaohouwda Soaraljdo een eenvoudige huwelijkspleohtigheld eon huwslijksplechtigbeid zonder e nigen glans zonder eenige heerlijkheid of het mooat de glans zijn die daar straalde uit vier paar oogen vol geluk of bot mofst de beerlijkbeid zijn dio daar ligt in jeugd en schoonhe d vereooigd door liofda Maar wat Soerabaie niet zag wat alleen do bluade bruid aanschouwde mot d n engDlHuglimlaoh fan vroeger dagen stralend door haar aluier beoB dat waa de oeiiige zoon der Laoroiz s geknield voor Dirk on Doorijs Bloem nederig smeekend Vader moedor ik heb geen ander meer raag ik kw kind wneoF