Goudsche Courant, woensdag 14 juli 1897

36ste Jaargang Woensdag 14 Juli 1897 pjo Tsai TANDAET8 E CASSITO Turfmarkt 171 üouda öMiJisïismii van 10 tot 6 uur Muln ZONDAGS ea W0ËNSDA08 vwirgiiddag mmm courant NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst ran 1 5 regel a 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Atzonderlijke Nommers VU F CENTEN Lijders aan Dauw of Haarworm dronge vochtige Sehubbendanwworm en het met deze kwaal gepaara gaande zoo ondragelyk lastig i jeuken der huidt alsnok elke andere huidziekte wordt onder waarborg genezen zelfs by ben die door niemand mraMen konden worden door J r Hebra sFlechtentodK Onschadelijk Gebruik VUwendigt Prgs zes gulden Ned Ct tegen vooruitbetaling ook postzegels waarop toezending volgt vrg van port en inkomende rechten Verkrygbaar bg de St Marien Drogerie Dan lg Duitschland Wie zeker zgn wii de Ecbto I Elkel Cacao te ontvangen teaameirl gestold en na vele praifnemiogen In den I handel gekomen ondei deii naam dea 1 uitvinders Dr Mlchaelis verraardigd I op de boste machines in het wereldbe1 ramde étabbUaaement van Oebr Stoll I worok te Keulen eitche 1 J p miel2 LeIH Bikel eacao I in vierkanten bussen I I Deze Eikel Cacao is met melk gekookt I eene aangename gezonde drank tooi daI geiyksch gebruik een 2 theelepda Tan I t poeder Toor een kop Chooolatq Als I geneeskrachtige drank bij geval van I diarrhee sleohta met water te gebruiken I Verkrijgbaar by de vournaunato B 1 I Apotbekers enz Vi Ko K pnBtbnfje Hennep Enveloppen 2 2 50 en 5 de 1000 met t iiiua bedrukt bij Een ware 8chal voor de ongelukkige alachtolTers der Zelfbevlekkiug Onanie en geheime uitapattingen ia Het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEVVAKI VG EoUandBche ttitgare met 27 afb PrQg 2 ffDlden leder die aan de Teraohrik kelgke gevolgen van dese ondeugd Igdt moot het leien de oprechte leenng die het geeft redt iaarl ka duizend van een zekeren dood Te verkrygen bg hetVer I lags Magasin te Leipzig Neumarkt S4 mm wi jong of oad door onze M gio nikkel Zftkap Mb ak welke opeigenaardige wy e de luit tok Poor de lAarfk inriohÜnt dciar ipMUr b nk k n men wel kwÉJTfijei inwerpen m M het Mia niet weirnit nemen Ivoren a ll porto extra l yeen goip rd yn d r eerit aledan de ipaarbank elch autonmti h van selvi nprnt Ka ledere inwerping elnit Ich de ipaarbank automBtftch en geoit to lyk rtyd l ldfllylibotlngPw r eiiLedr gaa Nu geledigd te ayti m do tiaartank eer onvoudjg eftr ta luiten en t op nieuw de Inat tot eparen Veweniilng teg r m1 of voornltb VtT iiHlIiHls Morkur lumiiiKilt Manlucli ü 8 1 u ort o C HmiHrd ra N Z V o l r 1 franco tegen inzending van het bedrw ook in postzegels en in eiken boek I handel in Bolland BËKHOONDMËTGOUUëN MëDAILLB I I KRAEFBUEN HOLIS Prys 16 cells Quina Laroche Staalli udendeCtulnaLaroehc is de meest krachtige en versterkende KIS AWIJN Aanbevolen door tal I van binnen en buit nlandsche OeneesI heerei Verkrijgbaar in fiesaohen a 1 90 I en 1 00 CIGARETTEN TEGEN ASTHHA Wat bwta tawruTtal tegon Jiclil uïak Leodanpijoeo kortoii AlterPainExpeller De inademing van den rook dezer Cigaretten geelt den Igder aan Asthma terstond verlichting In £ tai 80 en 50 Cents puaen Tftn il iBtliii Kd fgfX Mut M Ml M l lU to wndan tagsi sgtokBr PrinIxpeller yffX muUt w rtndi Is M r ImiigeilD f Ankerf ainlxpeller Salmiak Pastilles i Ëen algemeen als goed erkend middel by Hoeat en Fer ufZ tei 2 oplossend en verzachtend Prgs per fleschje 20 Cent KuAGfiuBK UoLu Hofleveranciers j Depot te Ooiuta by den Beer A H TGËPË Apotheker en bg de meeste Apothekers en Drogisten verkrygbaar Pnja M owl 76 oeat en 1 2ti de Dm L ToorKliKlMi ifl d mwsto Apotbeketi en bn f A Woliter do to Bottenl m T OÜUDA bö A WOLFF Markt AU4b 1 DE LAAT ei TAN BON tpatheker M rkt Vergeer üanders LeTaron Vuren Grenen Dennen en Kikenbestekhont Alle aoorten Binnen en Bniteiilandach gezaagd en geschaafd Bont alsmede geploegde en geschaafde Delen en Kraalichrooten Amerikaansch Hout in alle maten voorhanden Pr1J en Coneur eCMid KATTENSINGEL Q 197 WlMIVKl WKl lliMlMVriWl RI l ll ll cll v sSTlll lJ Agentuur bü de Firma 1 Wed BCM M tü te Gouda FBAJISCHE STOOMVEEVEEIJ Clieuilscli WassoheriJ Prij f J 0 TÖö i 0 35 GenoraalTWtegonwoordiger toot Heder and JuHus Mattenklodt Amnterdam Kalvoiatraat 103 Tim 19 Krut thtile Bntterdam QebreTetaord i t r Z M den Koning der B lffMi BoofddepAt voor GOUDA de Beer A VAN OS Az Speoialiieit voor het stoomen en Terven van alle Ueerenen Dameagarderoben alsook alle Kindargoederen üpeciale inrichting Toor het atoom u van plnclie maotels veeren bont eni Oordgnen tafelkleeden ent worden naar de nieuwate en iMtste methode geverid Alle goederen hetsg geatoomd of geverfdworden onachadel k voor de gezondheid en Igena ftiaal bewerkt H t bMH oaiohulelrlato an maklHlykate poatsmUdil rnor Hewn a vooral duiH ea Klndvachocnwerki 9 UdtApptMmrvuCM IItUarliCe S arlla Baalli Str l4 MraUnii o d ir t S t naam tn fabrlsluinvrfc da Bl k vaa A BRINKMAN k ZOON afiryaatM 4M BMirUI Oaaatky w aarltMMa Aniba TENTOONSTELLING der Prijzen voor de Loterij ten bate van de Nieuw Gebouwde SCHOOL der R K Inrichting van Liefdadigheid ia het Geito uw WESTHAV EN B 182 e TentoontteUing mal ittjn geopend MAANDAG 12 JULI a namiddaga 1 tot 7 uur entree S Ct DINSDAG 13 van s morgens 9 tot a aronds 7 nar f O WOENSDAG U 9 7 i t MS DONBEBDAGU 9 7 fO VRIJDAG 16 9 7 tA ZATEBDAQ 17 9 7 iO ZONDAG 18 11 7 IO Kegelbaan Harmonie Trije BaaD Welstryi Prachllse prijzen J J WflüDEMBEBB Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Een pxaclSLtigr n et iin g ericla t I HEËRËNHIJIS met IM staande aan den KAITENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Sen e Keuken en prachtige I Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder I Meidenkaraers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige I Gang met Vestibule wit marmeren Tegels I Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDK WEG ü 29 ui f de Victoria JBron f e Oberlahnsfein by Erna Tafeldrank Van h£ oninklykeJfuis derjfederlanden Maatschappij tot Exploitatie der Victoria Bron gevestigd te Rotterdam Zuidblaak 8 Het groote aantal zenuwkwalen Tan Kennwhoofdpijn af tot de voorargaanaeKenteesenenvanapupiD is uBa v nog Bt ed8 alle middelen door de mediarlie wetenschap aangewend Bent aan den nlenwen tiid ktmt r toe dat ilj door het gebruik maken van den eenvondlgsten weg namelijk lang de hola MM vn B h ft die na honderde proéSiemlnMn tbani over de gelieel w rtód 6 lioonte felangatamng wekt torani euft phyaioiogisolie oatdekking gedaan tteett dia na bondetda pi verbreid is en terwijl iLfmwetaniahappellJke kringen de weldaad blijkt te zijn voor de aan genwkw len lijdende i fnVuLSkSiK oiS Srt e doop den Itvlnd J ctó watkj OVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE wn kort ld d de SI dn M r rc i fSlw J f ird m5r ffiS ll k r t M h ïS vertLrlnjeo omtrent Mwnm i ll JSA m iVIlL ver t U ieeté IR Frtakrijk en vele anderen awad iniilng bOB TOÏMTtWI iwewM verBcbÜnaelen ala ilolTaaitboudsiid aa tla v alea viriaaviaa b t hun ka r M i net 4abiH 1iil kkiriiiMn aa doekir worden voor de ee M rinikkeade p eader Eet vMrbetM Hlilai U eeraa M ¥ w vBe krliDallRB kat ilipen vim handen en voilaR aan al daae drie catw n L tui enitwlu aU ook aan Jsrm mtlajta iljdande aan blaekiuBht ir kraohteloMkeld ooS au tnonde lalfl ur laaie 1 fc M OU rA tftiirbn r ntlft wlllBn TMtkoiBeii wordt drlonnd aaa hebben en ten ilotte eIJ die reca ¥ r r bep rte n Sïin rSiïï B v SJAb WoK ip thek r Korte Hoofliteeg 1 Sfr Sr lOBRr toRTO 0uferra h thU V n in Rcfe Gene üj dllonpte bygiUnt ob medlo naie tentooDatel Ing i V o d wtlae door de Bedlicke JunJ met 4 a Ur w aig l g fc Tan Manwhoofdpijü afj tot de voerafgaand kenteekenen vao apoplM de BINNENLAND GOUDA 13 Juli 1897 Wy lezen ïd een buitenlaDciRch blad dat onze etadgeuoot de heer D W IJssel de Schepper dea Mont Blano met Bucces heelt b ategfiD Maandag 21 Juni vertrokken in gezelschap Tan den heer Max Gebhnrd nit EIberfeldt ook een jonKmeosch van 24 jaar brachten zy den nacht door nau de Grands Mulet eu bereikten deu 22 des nam te 3 uur den top van deo beri pcbooo op dat uur vaa den dag d beklimming nift emakknlgk is Dien avond waren zg nog te Graude Maleta terug en WoeoedagmorguD te 10 uur waren zy weer goed en wel te ChamoDix Zoo ziet men dat de lage landen aa de zea ook koene bergbestggers kuuoea opleveren Id ona nummer van giatpren hebben wy reeds een enkel woord gezegd over de opening der teotoonstelling der U E Inrichting van Weldadigheid Deze ten toonstelling wordt gehouden in het perceel op de Westhaven vrorger bewoond door den heer P de Jong eo aangekocht door de R K Leeavereeniging fiÜ bet binnentreden der zaal reobta ia bov a d n Ingang het woortl Watltofii iMag bracht Iq de raal zelve is tusachen de twee ramen op een wit satijn kussen onder een glazen kaat teotoongeateld de kanalig ge neden camee tru l H deo Paua over deze etalage is aangebracht een baldakyn met het pauRelijk wapen Deze eamée ia zeer kuoatig bewerkt en wordt zeer zeker een der hooidpryspD Op deo schoorateenmaotel Btntt een prachtige pendule met coopea gecchonken door den üeerEerw heer P C Tb Maliogré deken alhier boven d zfn pry prgkt het wapen van yii ZeerEorw No gen wij een portret van Z H deo Pand P idt ire BoKMPrt dat medo zeer amaakTot ia Om het duizendtal prezen arzonderlyk te bcfipreken kan ninn van ons niel vergen er Ago Inie artikelen de een al mooier d n den ander eeten diiukwa o bg Ook kan men op zgo lot eeo bon winnen voor enn tul ao l of een taait Bg het bpznekeo dezer teiitoooBtelIiug kan men eeo kop koffie ol een glas port bekomen de koffie die geachookeo wordt ia cadean gegeven eveoals de wgn die door de firma van Zon te Rotterdam ia verschaft De firma Benadorp eo Drieasen hebben gra FEVILJ ETOX NICHT TRLI 1 Ik was amper drie maanden etrotiwd Bit ia nu wel peen feit dat zich zóó van bet alledaagsche onderscheidt om aan da vergetelheid te worden onlnikt maar het wettigde m n wrevel aan do koffietafel Daar lag een brief naaat mijn bord toen ik van het kantoor thuis kwam Mijn lief dartel vrouwtje was mij als eeo vlinder tegemoet govlogea en had er m j reeda op voorbereid Van een oud Hef fluisterde lo my schalks ia toor naar den brief wijzend welks adres een echte vrouwebaud verried i Maar ik heb b m niet opengemaakt voegde zij er dadelijk hg Goh bestel glimlachte ik al beviel mg dat zalfbedwaag als een gunstig voorteeken voor latei en ik nam den brief ter hand Noen m akjy hem maar open zei ik als in een vlaag van edelmoedigheid Hiertegen was geen nieuwsgierigheid ha tand Zg scheurde het couvert loa bekeek het schrift van boven tot onderen keerde h t blad om voor de handteekeoing en riep eindslyk over het koffieblad mij op komiek wanbopigen toon toe Van nicht Trui Ik schaterde het uit Op de tranen aa kon geen Kiobe er trenrijar hebben oitgsaien tia verachilteode pakketten chocolade ge chon keo die mede voor bet goede doel verkocht worden Nog heeft men een faocy fair ingericht eveneeod ten voordeete van de atichtiog Aan het einde der zaal heeft men e a viarhvermaak opgericht waar ieder naar eeo prgaje kan viaschen deze opbrengst is eveoeena ten voordeelt der nieuw gehoowde schoot De Qrnaa Koek heeft gratii bier toegezegd wat meo il den tuin knn gebruiken De kamer Wiiar uilslnilend dnmethaodwer ken rijn tentoongeateld is een bezoek overwaard de dame zoUon zeker daar fraae hnndwerkeu zien en die bewonderen Ën ze 4tftl spreien zyn opgehangen hat aantal kl edjea groot of klein ia ontelbaar Üe tentoonatujling zal zektr door velen be ocht no den de lage entree in aanmerking nemende alamedti bet goede dotl De heer Megor veitogenwoordiger der firma Wiabron eu Liffmaun heeft het geheet g drapeerd en wel op zotk eene wgze dat iedere afdeeling aN bet ware enn gi betl maakt Et u aat tal jonge dames doet haar beat oradelolen aan deo man te brengen en ieder op zgn wenken te bedienen en ieder uitnoodigeode esDs bier of daar te treklten te loteo cf te ïiagchet Te Wadlioxreen zyo tot rMd teden herkozen ds hjaeren J v Qer geti a r met 236 st D Bremmer J a r met 227 st en U Sprayt Az hb met 173 st Heratemming taaschen de bh H Jongenburger a r aftredend lid met 154 st eo D V Dalkeo lib met 130 st Man meldt uit Hazerswonde Dior deo heer J Heemskerk laodbouwer te Bazersffoude is met 208 ingezetenen van Bazerswoode Kondekerk Leiderdorp Zoeterwoode Oudshoorn Aarlanderveen en Alphen a d Rijn nan de Bargeneeeters rao bovengenoemde gemeenien blijkens het door genoemden beer Ueeroskerk ni egeven btad Oui tfeveo c gewgd aan de belaiigeu au aodbunw eo nyTerfaeid een adrts gericht om te willen medewerken tot het tegengaan der lu die atrekeo zoo sterk tocgenomi n bcdelary De heer Heemskerk zegt aan bet slut vau 4P0 door hem gesteld hoofdartikel naar aanleiding vao dat adrea sLateo voorts nlle werkgevers da billijkheid en rscbtraardi heid betrachten t geuover hoo je arbeiders en werklieden f De ondergeteekeode heeft gedurende den langen tgd dat God hem io het landbouwbedrgf gezegend heeft velo duizendeu galdena Nu wat maakt dat uitP Ze is toch welP vroeg ik terwgl mija roet een stak kip gewapeuda vork haar bestemming volgde hetgeen haar uitroep eeu oogenblik had vertraagd O springlevend mani Maar ze heeft voor ik weet niet hoeveel weken wel belet gevraagd Nicht Trui vroeg ik Ja kijk maar was het treurig antwoord en ze gaf mij don briof torutc Het BS zoo ik savoureerde mijn wittebroodsweken of liever de aaar ik hoopte eindelooie verlenging daarvan on zie daar vroeg er een om voor loopig der Dritte im Bunde te zijn We konden iedtjreen missen als kiespijn Mgn jong geestig wgQe mijn vroolijk gezellig intérieur mgn bezigheden en liefhebberijen ik had er genoeg aan de conversatie ia de stad onzer inwoning hadden wij tot bet allernoodzaktttgkste beperkt We hadden een vreedzaam complot gesmeel tegen al te grooto bolanaistelling voornemeDs het teven te genieten flomme deux éobappés du college zou de Franaohman zeggen maar ja wel daar kwam nicht T uit Er was niets aan te doen en met een kalme berusting die mg tot bewondering van mijzelven stemde sprak tk in dit onialig tgdsgewricht de gedenkwaardige woorden nit Lieve schenk mij een kop koffie in Was nicht Trui zjo n verschrikkelyk wezen Toeh niet integendeel Haar zacht liefelyk beeld vloeide samen met de dierbaarste herinneriiigen mijner jeugd Mgn goede moeder hield veel van baar en trachtte haar altgd te beschermen tegen onze speelscho joligbeid Haar ouderwelscbe njtioule was altyd met het en en ander gevald dat in odm gargaotaaaagan aan arbeidsloon aan werklieden oitgegereo 3 B r deieu ook nooit ver ootia als eg oud werden c Waoneer fabrikanten en werkgevers in dt steden eo inzonderheid te Leiden dit ook deden door aan oude manoeD en vrouwen in de katoen eu andere fabrieken zittead werk te lieven dan werd voorseker et platteland too niet afgfloopen door oude mannen en vrouwen üt leiden die hnnne jeui d in de fabrieken ertleten hebbon en op üon ouden dag door Itedelen in ban onderhoad moeten voorzien fn Leideo zgn er booderdeo meisje die van liuu 15de tot bun 258te jaar in de fabriek doorbrengen om tater ala ze voorde buiabouding of andere vrouwelgka bezigheden totaal nngeachikt zijn het bedelpad op te gaan Ook tegen deze sociale wanverhouding gaat ona protest uit wanneer we de groote steden verplirhten onderstenot uw afgewerkt fattrieksvolkia zelt Gb deze at m der rechtvaardigheid door geheel Nederland en drioge se door tot de tooren vao alle patroons en werkKevera d De e woorden verdienen de aandacht van nlkeu weldenkende Aan bet maandelykscb overzicht ao bet vve4er in Jou medegedeeld door het Kon Sed Meteorologisch In titunt i het volgende ontleend M l k daoe maand kwamen drie tydvkkkeu van helder warm weer voor dia van elkaar gescheiden waren door twee van koud regenachtig weer Gedurende het eerste tgdvak is de lochtdrnkking ten Noorden van Schotland hoog de wiad Ooateigk en de teinperatuor boog Oen 4den ontwikkelt zich een vlakke depresaie over Oost Europa waardoor de wind Noordelyk Tvordt eo de hemel zich bedekte Deo 9deo strekt zich eeo depressiegnhiedtan Ierland lot Italië uit dat zich met regen al naar Ooit Earopa tdo rtbnweegt De luchtdrukking wardt daarna in onze streken wederhoog en den Uden treed heb tweede tgdvakvan helder warm weer in Deo I5den eveowel veracbgnt een d preaietan Weiteo van Ierland die dan IGlen hoteu Schotland ligt en by welker nadering da hemel betrekt Terwgl ze zich verder naar de Noorachekoat voortbeweegt is het weer koud eo boiïg Deo 7deD wordt ze dol eeo tweede depressie gevolgd die evenwel Zuidelgker over ons land trekt en Vrydag den lOden eeo bevigen Westerstorm veroorzaakt fn de volgende ilageo blyft bet weer onder den invtacd vao depreHÏes over Engeland eo Schotland koad en hniïg tot den 22sten zich een gebied vao verdween en geen jongenspUg ry kon den goedlinrtigen glimtaoh wegvagen waarmede ie naiir onze vorderingen op school informeerde en vergoelykond onze krullebollen wreef wanneer mijn vader de tuchtroede meende to moeten hantooren Kon coour li ori getuigde deze dikwyls maar wy begrepen liom niet en nagen mot onzon onmeedoogendcD laehliist a leen de grijze krullen en het puntlijf dat uit een vorige eeuw dateerde Ja tocb eens gevovtde in den invloed van haar nobel karakter Ik was ziek en worstelde mot de koorts ik was toen nauwulgks tien jaar oud en met mgn overspannen zenuwgestel was het ergste la vroezan Op zekeren nacht toen ik voor eeo oogenblik verlost van drukkende visioenen woer voor het werkelijke leven ontwaakte voelde ik den zaohteo druk oener hand en ontmoette mijn blik een trouwhartig oog Ihe toeder klonk mij die vraag gaat het wat beter jonffenlief terwyl zij de kuBsens opschudde en my tevens tot rust maande Zy waakte aan mya bed als een goede genius dagen eu nachten achtereen Weldadig was de kalmte die van haar uitging En toen ik beterende was voor bet teven teruggewonnen omringde zg mij met duizend kleine zcrgen en deed allea om mij at verstrooiing te venohaffen ie hebt mgn kind gered sprak mgos moeder met eeo dankbaren traan in t oog Niets waa meer Wilt Ik wentcbtf nü dit alles voor 4vi geest te halen om met het denX tet l ve eM raken ds oude nicht onder mgn da uic fttijii ik had dien terugblik iioodig om t nwicbï tt versohaffeu aan nga barbaarsob ego ae va Uuwd mao Zoo booge lacbtdrnkking van nit Frankrgk ovm CentraatEuropa ontwikkelt eo bet weer belder en warm wordt Den 243ten eo 25steD brengen vlakkt depresaiea over de Kanaalstreek onwedera erenzoo deo 27tten eo 29 ten De gemiddelden der elementen TerrahilteD maar weinig van de nor maal wurden alleen IS de maand I 2 te warm ea de verdamping zeer groot geweest Onze correnpoudent Ie Batavia teint om onder dngteekeniug vao gisteren Door Atjnhera werd toaaobsn Telok Samnween Diamautpunt eene stachting aaogeriobtonder da bemanning van hfi Engelsohe stoom schip Pegu Kapitein Kois en 3 van dn b manriing werden gedood 15 van de bemanning gewond De Atjehera vertieten bet sobip EeoMilaudscb Btonrman atnurde het naar Telok Semawé N R Cl De katholieke kieavereenigiog te Leenwardeo lieeft besloten bg de aaostaande verkiriing ao tin lid der Tweede Kamar geeo eigen candidaat te stellen en de baiHsaing over de bg die verkiezing do r haar aao te oemeo houding itt te stelten tot e ne vergadering die eeaige dagen v6ór de stemming zal plaats hebbeo De vryzianige kiesvereeoiging Bnrgerplioht te Naaldwyk beeft voor de verkiezing van een lid dar Pro innale Stalen in de plaats van wyten den beer Waldeck oandidaat gesteld den heer P R Dingemans van de KaHeele bargemeeater van e Gravenzande In het Frieach Votksblad wordt de zaak vande gebroflden Hnogerhaia die iodertgd wegensinbraak onder Brittum tot gevangenisstrafveroordeeld werdeq oog steeds levendig galiooden No eeo nieaw onderzoek op la t ao dwn minister van justitie ingeateld niet tot optreden van de justitie geleid heeft eo de redactie van het Frieach Volkablad verleden Vrgdag van den officier van justitie alle besoheideo terog ontving die door haar waren verschaft publioeart dit blad eene schriftelijke verkiariog van Klaas Jan Htieostra te Beetgnm die vóór eeoige maanden nan den miniater van jnstitie werd ter hand gestold In deze verklaring wordt gezegd dat Paolns van Dgk vracbtrgder van Beetgum op Leenwardeo aan den achrijver onder vermelding vao verschillende bgzoode heden had medegedeald dat hg met Sjbont Alberda eo Attard Dykstrs de inbraak had gepleegd Sybont vyzelde ik haar ook op hg myii pruttulund vrouwtje Je kunt nog veel van haar leeron t Is oau huishoudster op en t op vUoo ik het dan niet naar je tin Frits f boodaerde ze met een haagood lipje jrOpperbesl maar frMaar je vindt toob zoo n dwarskijkitar niet kwaad hi r vroeg z me half lachend in de oogrn ziende Ik wou juist oen duren red zwerm dat nog nimmer iergelyka booze planaca in myn goest waron opgerezen toen ze mij een flinken zoen gaf on op dartelen toon uttriap Laat ze maar komen de oude vrgslerl De oude vrijsler I O vrouwen wat zjjt ge met at uwe lieftalliglioid soms nvorhiddelyk voor dei onterfden der budendaagschs mantaohappy I Welk een sarcasme ligt er in dit leelijk epitheton oroaos vorhorgOD waar het onbillgkerwijs bg de ongehuwde vrouw een voortdurend streven onderstelt om tot eeu buwelyk ta geraken I Valt het nlot te miakeanea dat er io haar leven eoa laomta blyft haersohen die dt meesten met on verklaarbaren trots ootkeDoeo mist het dat naluurtyk oomptemaat waardoor w meer het ideaal van roensohzijn naderee eerlyka waardeering vao het goede an krachtige dat van haar in Je sameotaving uitgaat sterome ons veeleer tot erkeutelykheid I O haar gMiehtakrIog heeft zich veetal bepaald tot de eentoDige vlakten door haar roet Iwtrwlen zg hebben niet de hooga bergtoppen beklommen en zyo niat afgedaald ia da lachende valleien haar tevensstryd was wellicht hardnekkiger maar zij miste tegenover de hevige worsteImg een teng uit den godeobeker