Goudsche Courant, woensdag 14 juli 1897

baar kind Toen baalde men ben naar Rodrigee waar tg twee maanden bleven en goed behandeld werden Na dien tgd gingen sg naar Mauritius waar xg liefdergk werden verzorgd Zes der bemaoniog benevens mevrouw Christie en haar kind werden van daar met het ss Warwi CanUe naar Liverpool overgebracht Mevrouw Chri tie is tol lof over de toewgdiog an Ritcb en de verdere bemioniog voor haar en baat kind De Engelscbe bladen laken ten sterkste bet onmenscbelgk gedrag der bewoners van Rodrignez en deelen made dat hg de Britsche regearing een klacht daarover is ingediend Uit Pargs wordt daarentegen gemeld dat waar de Ëngelschen beweren dal Rodriguez een Franvche bezitting en door Fraoscheo bevolkt IS bet tot de EogelMihe bezitting Manritins behoort en dos Engelsch grondgebied is Overigens is er op Rodriguez geen gonvernenr maar een door Engel ind aangestelde commissaris Het eiland wordt door ongeveer 2000 meoseheo bewoond waaronder slechts weinig Europeanen meest negers en Indianen Aan tagenstrgdiga garuehten van welinge licbtec zgden nog geen gebrek De iRes bodet wist Zaterdag te vertellen dat de heer Gleicbmau met de samenstelling van een nieuw ministerie he ast sou zgu waarin bg o a deri beer Borgeoias roo opnemen En daarentegen berichtte het Dbl c te hebben vernomen dat door de Regentes nog geen opdracht wav geacbied tot vorming van eeu Kabiudt maar w in welingelichte kringen met groote waarscbijnlgkheid de opdracht daartoe aan deo beer RöbII werd ïegemoetgezieu Dit laatste heeft vanwege de woordenkeoa wel het aanzien van een officieos bericht Volgens bet Nbl v Ned zon de beer RÖall de opdracht wel gekregen maar baar in beraad genomen hebbeu eo zou de bedoeling sgn ern kabinet te vormen zooveel mogelgk buiten leden der Tweede Kamer o a met mr F S van Nierop directeur der Amsterdaoasche Bank ala miüister van Financiën en mr A Telders lid van den Hoogen Raad voor Justitie Men meldt uit Schiedam Zondag avond is het lO jarig dochtertje van j deo kermisreiiiger v Z io da Schie gevallen terwgl zij voor een jonger kind dat met bsar op de woonscfauit was achtergebleven een bal wilde opvieschen Het kind was reeds gezonken voor er hulp opdaagde Vruchteloos werd nog getracht haar met dreggen te vinden im Gi ter chtend werd baar Igfc opgehaald iS rte spoorwegverbindingen met GOUDA ïm f ijm Aangevangen 1 Mei TUd van Greenwich 80 7 86 8 18 8 36 80 8 87 8 64 10 U 11 1 U l 18 1 18 86 l l 18 86 1 84 8 4 8 67 4 88 4 6B 18 88 18 8 J 18 66 1 88 4 4 16 6 10 8 88 6 40 ItOTTlHDiM OOUDi 11 86 11 60 18 87 1 44 8 80 8 4 1 64 8 01 8 08 11 84 18 08 18 47 8 14 3 0 4 06 8 40 47 lo lS 10 80 11 88 7 88 8 40 é ïïa 6 87 6 86 7 46 SriS 00 47 10 8 10 4 vdi Kevanliutun Moerkapella Zofitenneer Zegiiaard Voorbarg Haga 7 SU 6 80 t l7 8 84 10 14 11 16 18 18 18 88 1 87 8 46 4 4 6 88 8 64 8 11 7 84 7 49 1 7 48 8 4 18 40 8 01 L7 68 8 81 I 18 81 t 8 18 P 88 8 84 8 64 10 8811 0 10 06 10 16 10 87 8 88 10 88 11 6 11 44 d 6 0 8 87 7 86 1 9 07 10 1 iJ f V I r 7 4 8 0 8 8 8 1 1 10 6 Oodaw 6 46 8 64 11 14 J j j J lrM 7 8S i ro 8 io 6iu i r 8 i i o 4 7 8 8 6 lu lu V 8 07 8 08 t 1 06 f 8 88 m 8 1 S OI 9 46 E4 10 44 11 46 18 46 1 10 8 08 4 18 6 18 8 86 8 88 8 8 8 04 8 81 AII8TÏ8DAM 18 10 4 11 U8 8 11 10 17 10 86 11 41 I Albardft had dese mededeeliog befmiigd vsdeoo AtUrd Djjkitra Aan dn Terklariog ii oog toegevoegd de Terklaritig vkd ë Riogia dat PaolatTkn Ü jlc d SyboDt Alberdi b m hebbeo medegedeeld dat zji en Allard DQk tra de ware tchaldigm warea bg de iobraak te BriUaiu Twee andere perronen H A de Joog en J Siooema verklaren dat Paoltti van Dyk oitdrakkiogea beeft gebezigd die de onwbald der gebroeders Heogerbaii bepleitea Ziterdag werd onder Oosterbeak een wolf gescholeD vermoedelgk daielfde die toasefaeD Emmerik eo Amiterdam oit een trein wa ootsnapte en bestemd wat roor Arlii Zaterdag en Zondag TOnd het Ijjk io bet dier op de boerderg ran de wed Schildering wier zoon deo wolf doodde E00 eel bek kf dat een matige entree werd gebeven Uit Staphorst wordt gemeld Zaterd aamiddag roia 5 anr ootetond er brand io de boerenwoniog ran J Braggera alhier waardoor die woning spoedig geheel in aicb werd gelegd Door den bevigen wind sloegen de vlammen op de in die nabgoeid Men vermoedt dat de braad ontstaan is doordat de kinderen tbo B met lucifers speelden Bubalve eenige kippen en een varke i ia er geeo vee verbrand Met een drietal oit Meppel UDgenikte brandspuiten kon wegens gebrek uo voldoend water niet gewerkt worden Wanneer men niet eindeluk een b dreigd hoia met brindzeilen bad kranen bedekken zouden er welliebt nog meer haizen cyn verbrand Uit Meppe Zwolle en omstreken wareo Zondag faooderde toeacbonwers aanwezig Men bad een panr bussen geplaatst tot bet QDtvaogflD van liefdegaven daar de meesten Diets hadden verzekerd In Berlga geschiedt thaoa het boteronderzoek döor de politie in de winkels Ia deo vroegen ochtend komen de controleura nemen uit elk vat een monster dat geuuuiinerd wordt en doen iets er van in de evenzuo ffeiiummerde gUzsD buisjes TBD een kooktoeatelletje met spiritoslamp dat zy meebrengen Na korten tgd is de boter getmoUen eu worden de glaasjes met inbond tegen bet licht gehouden Is de gesmolten stof dan troebel of slecht van klear dan worjt het vat waaroit bet monster is geoomeut gesloten verzegeld eo tot nader onderzoek door den tiedelgken scbeikundigen meegenomen Dat alles geschiedt in tegenwoordigbeid van den winkelier zoodat hg niet kan beweren dat de monsters niet van hem zgo Beo bierhnishouder te Amsterdam die ook ID hooger beroep tot f 25 boete wa veroordeeld wegene bet verkoopen au sterken drank in bet klein zooder verguDuiog wus van bet vonnis in cassatie gekomen op grond dat niet by self maar een tuner bedienden het aan dezen bestelde had verkocht Da Booge Uaad beeft bet beroep verworpen eu wel omdat de houder van een bierbais die get jk hier gebleken was de bt Btelliogen door de bezoekers aan zgn bediende gedaan zelf in gereedheid brengt zoodat de bediende ze daarop kan toedienen en daarvoor betaling sauneemt aangemerkt moeit worden ate de verkooper van bet op die wga bestelde Te Liverpool zgn de overlevenden der bemanning van het vergane as Traveller aangekomen en onder ben bevond zich de weduwe van den kapitein Andrew Christie die een hartroerend verbaal deed van al de ellende die de 8ct ipbrenkelingen hebben doorataan be Traveller was geladen met suiker en op reis van Java naar Delaware Breakwater Een paar dagen nadat bet schip Java verlaten had brak aan boord de gele koorts nit waardoor allen werden aangetast ook mevrouw Christie en hnfir znnnti van 1 1 maanden De een na 7 86 7 88 7 88 7 46 7 68 11 48 8 49 8 08 8 88 8 08 6 11 8 1 8 86 s ss 4 66 6 06 6 14 6 81 6 87 Qauda Uoordreeht Nieawerkark Oapalle Rotterdam 7 tottardim Oaptlle Hieawwkeik Uooclnoht Sooda Soudi G M 1X7 68 8 61 GOUDA 10 67 U 8 48 10 60 87 8 18 81 8 8 Qouda iL rtwUai cat V 8 07 8 08 dea aader stierf es werd over boord gezet Een der bemaaniog een HoUaoderf sprong in zgn koortswaaozio over boord eo kwam ia de goUea om De Ie officier atierf deo l4eo December en den 28 d a v overleed ook kapitein Christie Dit wu een zware ramp Soaomij eo der bemanning herstelden maar ftiderea stierven nog zoodat er II overleden zgn Toen waren er n 10 mannen aan boord waarhy de tweede staiirmao Bitcb van Liverpool Deze nam höi commondo over bet schip en trachtte eerst Mauritios t bereiken later zette hg koerj naar bet eiland Rodriguez Behalve Hitch waren er nof slechts twee maonan op het schip die konden werken Met da groottte moeite naderde hg Rodriguez eu liet het aoker vallen Zg dachten dat zg hier help eo geneesmiddelen zouden viuden en dat alle gevaar geweken was Da behandeling dia zg dftar echter ondervonden hebben beacbrgtt mevrouw Christie als uiterst onmenschelgk te meer wauneer men den jemmerlgkeo toestand der overlevenden io aanmerking neemt Rodriguez wordt boofdzabetgk bewoond door Fransche creolen De gouverneur en de dokter evenwel wareu blanke i en spraken Ëugelscb boewei zg Franaobeo zgn De loods kwam ia sgn kotter ua r bet schip maar toen hg van de zie te die daar beersehte hoorde wilde hg het niet biooeobalen en keerde hg naar den wai terug om zgo rapport uit te brengen De bulpbshoeveode schepeliogeu wacfatteu het eene uur voor bet aodere oor na op hg stand maar er kwam niets en daar bet pcbip dreigde te stranden besloot Ritch met zijd bemanoiDg aan Itiud te gaan Een sloep werd uitgezet en Ritch en zgn twee beratelde zeelieden brachten mevrouw Christie baar kind en de zieke acbepeliogeo daarin Toen zg bet eiland naderden kwam de goaverneur met een aan si bewoners aan het strand eu dreigde 0 i de boot te doen schieten wanneer zg landde Bitcb vroeg of zg Christenen waren dat xg Qoodlgdenden zoo behandelden Zgn mannen zei la bg hadden geen kracht meer om naar bet achip terug e roeien en zg zonden zeker allen Terdriukan Hg vroeg of meu bem hnlp wilde geven om het achip uit sgn gevaarlgken toestaud te verlossen eo geneesmiddelen voor de zieken Qeen antwoord volgde en uit vrees door de eilanders beecboten te worden roeiden de ongelukkigen near boord terug Meer dood dan levend en na een boveomenicbelgke inapanning kwamen zg daar aau Juist bad de laatste man de sloep vorlateo toen deze io de diepte wegzonk Qeen hulp werd er naar het schip gezonden evenmin een dokter als manoen om het vaartuig binnen ta halen In deu nacht werd de Travellen op rif geworpen en begon te zinken Gelukkig werd het chip niet in stukken geslagen anders waren allen verloren gewi ost Ni merude man op Rodriguez dat er toch ieta gedaan moest worden en daarom zond men den volgeuden morgan den loods in sgn boot die mevrouw Cbrist e en baar kind afhaalde Ritch giug met de verdere bemauniog io de reddingsboot van het cbip maar daar de menschen te veel nitgepat waren om te roeien zond mr o eenige negers van den wal Alle acbipUreukelingen werden naar een onbewoonde zandplaat gebracht en daar bleven zg 22 dagen Zg woonden in stroohntten en lagen op stroo Zoo bevreesd wareo de bewouers van Rodriguez voor aanraking met de zieken dat zg levensmiddelen zonden io kleine bootjes en ban die van verre toewierp D Na veertien dagen kwam de dokter eens kgken maar hg bl ef ia zgn boot op een eerbiedi n afstand en beschouwde de zieken door een hynoole Den morgen na de schipbreuk stierf nog eeu Hohot van de bemanning eu de overheid vao Rodriguez liet hem door negers wegbrengen eo in zee werpen Later stierf er nog een matroos die door Riteh be graven werd Op den 22en dag bemorkte men te Rodriguez di t bg den vloed de zand j plaat zoo onderloopen zoodat dan alleo verdrinken moeaten Hun aantal was nu gesbn U n 18 18 11 48 61 18 88 8 68 10 18 10 8 10 88 10 48 10 4 7 81 8 88 8 68 lO ll 8 80 ken tot acht benevens mevrouw Chrifltie en een maebtigen stroom lava nit De stad Laboy werd geheel verwoest mee dan een derde dar inwoners 600 weoechen kwaoaea om De volgende dagen hielden de uitbarstingen nog aan Het geheele eantat slachtoffers ts nog niet bekend maar men vreest dat de ergste verwacbtiogeo oog overlroffeu zullen worden door de werkelgkhaid De dezer d en vermelde werkstaking d schutters te Assen zal voor beo een goej verloop hebben Near men verneemt ii At schnttersraad van oordeel dat da schotlevs gelgk hebben daar later dan een half nor vóór zinsondergang van de oefening in bet ücbgfschieten werd teruggekeerd Het incident zal seer waarscbgniyk ook nog dit gevolg hebbeo dat voortaan niet meer naar bet Witterveld zal worden uitgerukt om achgf te Bcbiateo daar de afstand ruim drie kwartier gsaufl et onmogelgk maakt op tgd terug te konen Het leggen van den telefoonkabel die Urk thans met den vasten wal verbindt bad Zaterd onder begnnatigiog van een kalme zee plaat Iq den vroegen morgen werd hel einde van den kab l bg de kaap aan wal gebracht en om H uur was de zuidpunt van scbotlaod om half U de Ketel bereikt Ofschoon de kabel waarvoor verledeujaar door de Regeering f 25 000 op de begrootiug werd oitgetrokken over Schokland ligt blgveu de bewoners daar nog van aanfluiting verstoken Maar bet plan bt ataat later bet Noordeinde om zgn haven het belaogrgkste door een 4 5 KM langen telefoookabel of draad naar het Zoideinde met Urk en den vasten wal te verbinden Een nuttige uitvinding voor fletsrüders is gtfdaan door aeker n beer Otto Wolf te Leipzig Deze beeft Doitach patent aangevraagd voor een remflot waarmee men het rgwiel als men t hier of daar laat staan zoodanig kan sfaloi ten dat het voor een vreemde oomogelgk is er mee weg te rydeo Uit Sappemeer meldt men van II dezer In den afgeloopen nacht bg gelegenheid van de kermiii is hier een moord gepleegd Twee jonge mannen kregen twiat de messen werden getrokken eo da eau ontving eeu steek waarop de dood oumiddtillgk volgde Drankmisbruik is de oorzaak De dader is in hechtenis genomen it Bergen op Zoom meldt men dat bet aldaar zoo nooit bg d varkteaiog soj den Bemeeoteraad druk is geweeat als gisteren Vóór acht uur verd ong men zich aan de atembareaoi Door de verschillende partgen werden de stemgerechtigden in de koffiehuizen rgkelgk onthaald Niet minder dan V3 strooibiljetleu verschillend van ioboud werden verspreid Met spanning werd de uitslsg tegetnoetgezien De gepensiouneerde O I militair C W te Badel 78 jaren oud Wurtemberger vau geboorte wilde dezer dagen zoo gaarne naar 7 gn vaderland terugkeeren Dpar bem evenwel bij zgu klein pensioen de middelen ontbraken om de reis te bekostigen wendde hij zich tot 11 M de Koningin Regeotes met eerbiedig versoek hem tot de reis in staat te willen Btellen Donderdag van dn vorige week kwam bg dan borgemeester van Badel bet bericbt dat H M op zgn bede gunstig bad beschikt eo den burgemeester verzocht oor de reis te willen zorgen Dat de mau reobt in zgn schik i en dankbaar voor Hr Ma hulp de reis naar zgo Heimath aanvaardt behoeft zeker gee i nader betoog Zondagavond omstreeks 7 uur werd de eeiugever De Ngs op bet terrein van dea spoorweg te Haarlem bg den Eroisweg door een trein omgeworpen waarhg hem de beide beeoen werden afgereden Per radarbaar naar het Gasthuis vervoerd bezweek bij ua een smartelgk lijden eenige uren later Hg laat eene weduwe en kinderen na De spoorwegatbeider Brandt die Zaterdag te Peperga bg bet koppelen van eeuiga losae wagens tuaschen de buffers bekoeld raakte ia een uur na bet ongeval aan inwendige kneuzingen ïu de borat overleden De ongelukkige was pas 25 jaar oud eo verving den wiaselwaobter dte zes dagen verlof had Over de uitbarsting van een ulkaan op bet eiland Luzon Philippgnen wordt nader bericht Den 25o Jnui te midden vau een zwaren storm begon de bsrg Mayou na tientallen van jaren in ruat te zgn gebleven wolken asch nit te werpen die weldra de viachtbare velden aan den voet mglen ver met een verslikkond kleed bedekte Dea nachta barstte een wolkbrenk loa die vier dorpen mei 12 000 iuwonera overstroomde De menschen hsddeo zich weten te redden maar het vee de velden en de huizen waren prg gegeven aan de woedende elementen 9 87 10 86 10 04 10 11 10 18 8 10 10 87 10 64 11 80 1 1 7 68 7 6 8 06 8 18 8 88 6 10 8 88 4 10 Den volgenden dag bedaarden de storm en dt aschregen maar den 28n wi rp de M y n 7 60 6 88 7 86 10 0 4 40 4 80 4 87 8 04 6 10 8 17 6 87 6 84 8 41 8 47 8 0 8 87 8 47 64 10 81 8 80 10 07 4 8 lOM DEN HAiG OOIIDL Hage 6 4 7 807 48 8 8S 4 10 1111 87 18 881 88 8 44 8 40 4 08 4 S8 6 80 18 7 11 7 66 8 88 10 08 Voorb 6 68 10 17 1 41 4 89 1 t Z Z glr6 S 10 88 1 66 4 68 8 80 8 48 ZeT M 17 10 48 8 08 6 04 8 8 8 Ooada 8 88 7 608 18 8 08 10 1810 6411 67 18 608 17 8 14 4 08 4 88 6 16 6 60 7 48 8 18 10 10 10 88 ÏÖi64 Utwakl 8 88 7 468 499 8010 16 r0 8n 8 8 7 8V88 664 486 86 S8 7 68 J M 10 08 10 84 Woardas 6 68 1 08 10 88 11 88 4 18 7 18 i S 8 iJ 8 i ïï 8 11 10 iJ i 8 4 7 6 o 8 7 8 8 8 4 io 4 11 1 = Wa öSU 7 10 8 f6 ï ï l M8 w 8 46 4 4 M8 7 4 èSST 7i 8 Ji Mi ii 18 11 18J 4 W Den 35en Jnni is aan den bovenloop van de Soeifoen die dicht bg Wladiwoetok io zee fait een afdeeling Russiacbe spoorwegingeiliears en werklui die aan t opmeten waren voor jio Chineeschen Oosttrspoorweg door een bittde Chioeeacbe roovars overvallen eo bescholao De Russen schoten terog Ëpu Rnsaisobe werkman en een paard werden gedoo terwgl de roovers drie doodeo badden waaronder de hoofdman Io het dal van da Seifo u hebben drie honderd Cbineezen zich geneaield en slaan de bewegingen vnn de vreemdelingen gnde Zij dreigen dat zg den dood van hun makkers zullen wreken De Russen werken na onder bescherming van een sterke wacht van kozakken De rooiers vgu met uitstekende geweren gewapend en hebben veel patronen hg zich Te Rome is in een ïomertbeater wanr een Daitacb fobietkonstensar zgu bekwaamheid zon toonen een reeselgk ongelijk gebeurd Toen de achotter op het tooneel kwam ging 4 or een noodlottig toeval zgu geweer af ta bet Bcbot trof em jeugdige zangeres die weinige oogenltfikben daarna den geest gat Een paar maanden ge eden heeft een dergelijk ongeluk bij B rllju plaats gehad waar een ecfaattar bg het uitvoeren vau een zguer kunsteo zgn eigeu zuster doodelgk trof De Duitsche minister van Spoorwegen heeft een nieuwe tegemoetkoming vo r de reizigera ingevoerd Aan hen die 10 plaatsen 3e klasse of 8 pliat en 2e klasse tegelijk nemen en dos een gebeele coupé vollen wordt vergund binnen tien dagen na aanvaarding van de reia de terugreis te makep londer iets meer te belalen BuitenlandsGh Overzlcht De aultan heeft zich over zi U behandeling beklaagd In een telegram uan de verschillende vorsten van Europa heeft by met eent beroep op goeda vriendschap of nabunr cbap bun hulp ingeroepen om van de voorwaarden der gezanten af te komen De verwachtingen van Abdoel Hamid zgn niet vervuld Natunrlgk wa dit geheele plannetje ontworpen met de bg j edacbte dat er allicht eeu onder de nekrooode hoofden wezen zoo uit wiens antwoord een atraaltje medelgdeu zon neerduleo op den armen gopaagden Turk van Yildiz Kiosk Hij heeft zich echter mi rekend Het eerste kwam het antwoord van den keizer van OQgteorgk Uyii oprechte en lojat ripQilscbaf voor Uwe Majesteit een vriendschap waarop Zg zich terecht beroept dringt mg zoowel in bet belang van Uwe Majesteit ala iu die van het Ottomaanscbe Rgk haar den raad te geven vrede met Griekeolaud te sluiten op de grondslagen die eenstemmig door de gezanten der mogendheden Ie Konstaotinopel zgn voorgesteld De grenslgn voorgesteld door de vereeoigde militaire attschéa beantwoord geheel aan bet beginsel der strategische grensregeling van den beginne af door Uwe Majesteit aangenomen en vormt met de andere vredeavoorwaarden bet mazimnm der concessies die door het congres der groote mogendheden toelaatbaar worden geacht De mogendheden vast eu aaneengesloten willen vóór altea een toestand ïu bet leven ruepen die aan Europa hechte waarborgen van vrede en ruat aaobiedt Ik bidde diensvolgens Uwe Majesteit mgne raadgevingen in ernstige overweging te nemen eu ik neem deze gelegenheid te baat omHaiir opnieuw de verzekering te geven van mgLe gevoelens van boogachting en hechte vriendschap c Dit was een tegenslag voor deo Beheerscber der Qeloovigen Van keizer Frauz Joieph io da eerste plaats had hg toenaderiog eu steun verwacht En on dezen kalmeo en toch onverbiddeIgken raadt Schik u in uw lot er is niets aan te doen mgn vriend t Het telegram van keizer Frauz Jozepb werd op den voet gevolgd door bgna gelgkloidende en iu elk geval gelgk van bedoeling zgode antwoorden der keizers van Rusland en van Duiischlaod van den koning van Italië en van president Felix Paure die allen bun hoogen vriend bezweren de voorwaarden der gezanten aan te nemen en hem verzekeren dat zg volkomen eenstemmig zgn io huu gevoelens ten opzichte der Oosterscbe quaeatie Van bet antwoord der Ëngetscbe regeering hebben wg nogi niets vernomen doch dat zal ook wel niet ver nit dese koers vallen Waarscbgolgk teu gevolge eeuer uitnoodiging hunner mogendheden vergaderden de gezanten te Konstan tin opel Zaterdag oog tot bat opstellen eener gemeenschappblgks nota waarin aan de Porte gevraagd wordt een einde ta maken aan baar staatkunde van obstructionisme waardoor de vredeaonderHandelingen lecbtfi worden Vertraagd Dit alles heeft in bet Oosten den indruk gewektf dut bet met den tegenstand der Porte gedaaji is en dat binnen enlcele dagen de vrede lal worden gesloten De gisteren gebo deo bgeenkomit van Tewfik pacha mat de gexao tea wordt geaekt de laatite fe ign den Sultan chiet na de mededeeliogen der mogendheden niets anders over dan zgn goedkeuring te heenten aan de voorwaarden en dag en plaats te bepalen waarop de vrede zal worden gesloten Het schgnt er in Marokko slecht uit te zien voor sultan Abdoel Aziz Een paar weken geleden werd gemeld dat den regeeringatroepen door de opstandelingen een nederlaag was to ehracht Uit nadere berichten bigkt thans dat de Kabylen van Rajamua en Tefitet een leger v£n zevenduizend man dat de auttao tegen ben bad afgezonden geheel hebben vernietigd Dat zou eea zeer zware nederlaag zgo die naar alle waaricbgnlgkhe d niet zonder gevol gen zal blgveo De troon van den Marokkaanschen sultan atsat reeds ata bet roatig beet iu zgn rgk op uiterst onvaste pooten eu na zulk een kracbtigen stoot kan hg niet veel meer velen Als de algemeene opstand tegen Abdoel Aziz die de sint Korr c voorspelt losbreekt is Jiet boogalwaaraohgnlgk gedaan met de ri geering van dezen vorst Of in dat jeval de Ëuropeesche mogendheden met name Spanje Fraokrjjk en Engeland een woordje zullen willen medespreken by de regeling der zaken in Marokko zal de tgd leeren De werkatsking in de Borinage wordt met kracht voortgezet Wel is waar is in enkele putten de arbeid hervat doch dtt heeft betrekking op hoog8tens G00 ii 700 man D staking heeft overigens eeu kalm verloop biet en daar heeft men kleine bot iugeu geconatateerd hoofdiakelgk een gevolg an wraakneming tegenover werkheden die niet aan de strike iwill ij deelnemen doch buitensporigheden welke diKwgIa de overige werkntakingen hebben gekenmerkt o iet men gelukkig thaos Wie verwacht bad dat de steenkoleubaudel p otseling tot stilstand zou komen beeft zich bedrogen Er was nog zulk een groote voorraad aanwezig dat men aan de loopende contracten heeft kaunen voldoen Wanneer de staking evenwel oog een veertien dagen duurt zal ook deze voorraad oitgeput zgn Het is echter te hopen dat de wurkheden eerder tot betinning zullen komen of dat de patroons sullen inzien dat zg oogcigk hebben gehad met bun re tlemeuten Want anders zal aan ile Helgische kolenraarkt een gevoeligeo slag worden toegebracht Berekend wordt dat de markt reeds nu een verlies heeft geleden van meer dan 70 000 frauc Dh leider der opstandelingen iu Britsch Borneo Mat Lalley viel Zondagmorgen te vier uur met ZH tig volgelingen de rou ver neme ritatationa bg Goja aan plunderde de atad die bg daarna iu brand stak vermoordde een korporaal der politietroepeo en twee gavang nen p1underd de gouvernemeotskas eo uaro den officier van dienst Neubronner gevaog u Het bedrag in de gouvernaiiDentskus aanwezig wordt geschat op ongeveer 9000 dollars De waarnemend resident van Labuan Óodfrey f ervitt en de adsiatent resident Joseph Wheatlej verlieten gtstHrmorgi o met een kleine macht Dayaka en kon gistermiddag Goya b reiken BurgorlUke Stand GEBOBE J 8 Juli Maria ouders T Balk en A E Houthoff 9 Philippus Jatoboa ouders P J laarin en W C lioowman Arie Pauloa ouderd C Rndenbacb eo W Hofman 10 Johanna Maria onders P de Gruil en E van Mnsren II Jobaona ouders S Timbergen en M van der Mispel 12 Theodoros Antooios ouders A D Poosioen en L Smit Adriana Maria oudera A van Leeuwen en P Lngpen Alida ouders W van Loon en A van Bnoren Adrianus Antouins onders C J Drugoel en P Grendel 13 Susanna ouders G Slootjes ea M Rietveld Aartje ouders A D van Vreumiogen en J C Beekenkamp OVERLEDEN 12 Juli W Zeverboom 71 j KlelDbandel in Sterkeo Drank BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ingevolge art 5 der Wet van 28 Augustus 1881 Staatsblad no 97 ter openbare kennis dat bg hen is ingekomen een verzoekschrift vftnden navolgenden persoon waarhg Vergunning wordt gevraagd om iu de bg zgn naam vermelde localiteit sterken drank in het klein te mogen verkoopen ala Naam v d verzoeker Aaod der localiteit I Cats Lange Dwarsstraat H 117 Gouda deo 12 Juli 1897 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER NIKDWE PARAPLUIES A van OS Az Md Taillenr Kleiweg E 73 73a GOUDA Teiepk0 m Mo 3t Beurs van Xmslerdain Vrlire siotkre i 7t 8 i 104 86 86 l Sl l 7 f 1 z 68V 67 SOI si l l 1057 Wl ♦ 1 100 m M 644 Hï6 1001 BO 100 200 1 6V ro IS 74 4V 109 lOU 207 8S2 100 54 54 6b 5 141 99 62 76 l l 101 it 1601 1351 10 lOO i 43 08f ll i 1 103 70 207 17 V 190 800 106V 106V 108 lOSV IKV 131 32 3 Vi 110 10 JUU ffEOzaLiNu Cert Ned W S IVt dito tiio dito 8 dito dito dito 8 HoNOiB OU G u ll tS81 8S 4 lTAi iz lnsobrijviD ïl88S Sl B OosTBMB 0 1 in papier 1868 0 dit in zilver 1S68 6 PoftTUOAL Obt ni t coupon 8 dito ticket 8 RimuKD 01 1 Kinnenl 189 t 4 dito G onB 1880 4 dito bij Rotha 1889 4 dito bj Hoi e 1830 90 4 dito in goud Ie n 1883 8 dilo dito dito 1884 6 Spanjx Ptirp t ohul 11881 4 TuBKEij OoprCiinv een 1890 4 Geo let ain t serie D Goc Ie Disjt serie C ZUIDAra Rzp v oM 1899 5 Meiico O i Buit 8 h 1890 B Venezirla 0 1 4otilt ii 1 81 AMariBiUM O li xteii 1895 i aoiTKKOiM St d l e 1894 3 NSD N Afr Usn le iv HHiil Arendii Ti li Mij Curtifi nlon IiV tfttia oh ppij dil I Am lnp t i ekb pin i r 4 ultMg il T Vorsten nHiid s Gr Myp i h o t j so Idr 8 MftftirlRidmho U ik i a ui Ne lUn lölniatlsflh ilito N W Si l c Hyp I pHi ai r 6 K tt llypotlieokb paa ibr SVj Ur Hyp tlteekb ilit 8 OoSTKNK Oo t Urn banV amd KnsL llyp tb kba k randb 4 Ani KiKA Ëqu t hypoth pm lb B Mbxw L 1 I r Le i oerl B Niü lloll IJ apoor v Vly anl My tot Kx l V Ht Spw aao t Nel Ind J poorweKm asnd Ned Zu 1 Afr Spin ami 6 dito dilo dito I tUl dito 5 iTAUïïi inorwl 1887 89 K Kob S Zuid Ita pwirij A ll obl 8 Polen U arsdhau Vi eeiion aHrid 4 KusuCr Ku s pw MtJol 1 4ViHalt a hl dito aaod Fat toirn dito aand Iwao Dombr Hito aitn I Knrsk b AAow p kap obl 4 dito dito oblig 4 AwmhltX tVnt P r p lij o 1 6 Chic fc 0 til W pr e V uttii l d in dito V i t I e er obl 7 henver tto i 8pm rorl v a Illini Co tral obl in Roud 4 lAiuisv VnshviUCorl v iiiL Vexico N apw Mij löhy B MifS Kansas v 4pot pn f aflod N York Ontasiok West aand dito l oaa Ohio oblig fl Oregon Rlif lehyp io goud 6 St Paul Minn b Manit obl 7 Uu I ac Hoofdlijn oblig 6 dito dito I ino Col iu hyp 0 5 aksda an South CorLv aand Vrn C KalU Na leb d e O Amstord Omnibus Mg aand i Rotterd Tram üg Msati aaud Ned Stad Am iVerdura and 8 i Stad RoltordHm aan 3 Bklqib Hlad Antwerpen 18 7 Vi Stad PruBSol 1886 HoNO Tbeis Hegullr IJesell ch 4 OoBTïN Staatsbening I860 5 K K Oost B Cr 1880 8 Sfanjb Stad Madrid 8 1S6S Ned Ver Bei Hvp 8p bLcort ADVERTENTIEN Bevallen van een Docbter J C TiN VREÜMINGEN ÜKKKKNKAMP Oouda 13 Juli 1897 De Heer en Mevroaw A W ROESDsiissiN betnigen huu dank voor de belang stelling by de geboorte Tan ban Zoou ondervonden Kraamvmteê worden bij voorkeur afgewacht op Donderdag en Vrijdag 15 16 Juli umumma aan denHeerö VAN WIJNGAARDEN INBTÏTÜTBÜR Pins Hendrikplein te s Oravenhaffe aan wiens inrichting mgn zooq ARNOLD op 14jarigen leeftyd met goed gevolg examen beeft afgelegd voor de 3e klasse H B S 5j onrcns aldaar Mefr de Wed D J GRÓOTHOFPDkböw Weimftritratt 1 ê Qrav4Hhag Sociëteit Ons Genoegen Au belanghebbenden wordt bg deie bekend gemulft dtt de eentTolgende BALLOTAQB Toor het lidmutachtp der Sociëteit kl plute hebben op ZATEKDAG 24 JULI i en de BallotageLgst op VRIJDAO 16 JULI 1897 gealoten wordt Namens het Baitaar F HERMAN Fi Secretarii Ooiida 13 Jnli 1897 lipmüTsmËF Middel teg en Vliegen en Mugg en Verkrygbaar bg WOLFff en Co Westhaven 198 K anAinam IrMemps TB PAR Zenden gratisis franco bet praohtiff geïllustreerd lOK UNM mei oederlandscben of fransohen tekst beraitende de afbeeldingen der laatst ultRekomen iDodollen toot bet Zomer avIzOAn van kleederen hoeden enz voor beeren damei eo kinderen op genmnkeerde aanrraag aaa I JULES 4U IIZ0T ê f PARIJS SlalMi Tan it dan wollen an katoenaa stoffen laken eni ens worden STeneent firanoo toegezonden dooh man KeliaTe daarToor de aoortan op ta larsn oniaraer iê prUien ta bepalen Dit albnm boTat taTans da InUohUnfe elk Toor de goadeen prompt ultroarinni dar baitalUngan banoodlid iU SuitlhngèH ffa 9t frmct m k n $ w wor den met eene arhooglng Tan B 0 0 Av IM tnuht tntrti m tHktmtnf nthttn i aUt ftaiuun o Snttrlmd u kult imrti Xm klanten hakbap gaane formalTtalUn Toor da inklaring orandarslnts t TarTnIlea daar ons réMféilllikuli f Kêtminl Nimi Brabant daaBmnile belast s v PDIKB OCD £ GEUE7EE kerkt f SCHIEDAMMEH Vorkrügbur bQ PEETEU8 Jz A 1b bewijs VBD eobthoid ts cttohot en kurk steeds roorsion van den num der Firma P HOPPE BEKIIOONÜMCTGOUIJEN MEDAILLE KRAEPELIEN HOLH S Quina Laroche Slaalli udende dulna Laroclic i de meest krncMlffo en vernier kende KINAWIJN Asnberolen door tal van binnen en buitenlandache Ueneesbeeren Verkrijgbaar in Qesschen a ƒ 1 00 en 1 00 CIGARETTEN TEGEN ASTHNA Uo iiiuileming Tan den rook dezer Cigaretten geelt den lyder aap Anthtnti terstond rerlichting In Etni 80 en 50 Cents Salmiak Pastilles Een algemeen als goed erkend middel bg Hoettt en Verkoudheld of Q teüi Khashmik iioLH Hofleveranciers Depot te Qouda bg den Heer A H TEEPE Apotheldfe en bg de meeste Apothekers en DntJIiten verkrijgbaar Il en rerzachtend Prgs per flescbje 20Cent Zeitt