Goudsche Courant, woensdag 14 juli 1897

Voor de HERSTIilMMII G op a s DI SDAC worden dringend aanbevolen de aftredende Leden iVo 7322 Donderdag 15 Juli I8©7 36s e JaargBDg m mm mium Meuws en Adrerteniieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 y k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr J8 per drie maanden is 1 26 franco p r post ƒ 1 70 AiEonderlqke Nommers VUF CENTEN ADVERTEMTIEN worden geplaatst vui 1 6 r g l 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend aar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd m mmm OE TREKKING BEGINT Maandag 10 Juli a s LOTEN eo GEDEELTEN vsa LOTEN yn te bekomen ten Kantore Tan den Collectenr A C CosIJn TANDAltTS E CASSITO Turrmarkt 171 uouda van 10 tot 5 uur bakalre ZONDAGS en WOENSDAGS Toor Voor District I de Heer Voor District III de Heer 0PEHB R8 VEUOOFINe te GOUDA op DINSDAG 20 JUÜ 1897 roorm 9 uur in het locul Nienwiteeg K 17 ken oTenUan nul den Hotariê UOSTIJS ldii r tui Meubilaire en andere roerende goederen kil Uahoniehonton en andere Kaaten ïafeli Stoelen Ledekanten Bedden en Beddegoed Kaoheli Fornniun Spiegele Schilderyen Poroalein Olaten Aardewerk en verdere Hniihoudelgke Artikelen Voorti Qaikronen Lampen en eene partij Boeken en Tydiohriften en hetgeen rerder ten ▼ erkoop lal worden aangeboden Van e Be levering overl blevene 2000 stnkB loogenaamle Te bezichtigen du daagi teTonnTan9 12 n Tan 2 4 nar worden wBgfliis kUtna foaten ttlstJuiat TOlMnB modvt niinroardirnndan Z t d n NpotprUs vknft VI psr Btuk raohtUcMka MuaHH I niUi uwor ni uitT rkoolit IM o DIKKR e vnmlUlbiirr l fk iia mlii m bIm pii I In c I Ox M grout iliif het PnArd KflbMl iM d kk ndi donfcrrbrnlB m t bvuMilda r iuieti n vun i brMd trwpaii vontiipn Klein orr U EDgelsehe Spon Dubbel Pairdcn Dekens OrkiÜPkIrur Kr ok l jOxWB bannniil in t 4 po cbtlge braad traape vooMiaii blatlnii wij wagana aeir fringa alachU d r niR inan Tan bet vak bamarkbarai foutan k f A V atuk Uku warhelUkf wftArda ft KoninMük UaeMnale fabrUk DB BUNIQBLOEMt vn H K van 8chaik Co geTCitigd te Gravenhage Heppleritraal tf en M aaby de Regentese aan DnatalliBgan ta aandaa mat dul alljk Kdr M tagan voomltbaUUnf of rainboura aan Yeneiidhuis Merkmir ÜomiDKr rlit MHdUclinppy HrliDbert A o AtnMrtdam M V ort urgwallM Een ware Schal Tan Z 11 den KONING ran BELGIË InOHengiJhoeiit t gebruikt de allerwese bekroonde en Wereldberoemde Sn penor Dnii enBor t Honig Bxtract 1 A HIXjI A l r TH E3 FLACONS Tan 40 Ote TO CU en Terkrggbaar hy Firma WOLFF Co Weathaven 190 amda K H ViX MILD VeertUI B 120 te Jouda A BOUMAN Moerdrteht 3 C UATELAND Bot rop B T WIJK hidtuMirj H KOLKMAN W diiuuirntn Toor de ongelukkige slacbtofÜBrs der ZelfbCTlekkinff Onanie en gehe me aitepattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s KLFBRWARI O HonandBche uitgare oiet 27 fb Prgs 2 tfulden Ieder die aan de veraohrikkelgke gevolgen vau deze ondeugd lydt moet het lesen de oprechte leentig die het geeft redt jaariyks duizend van een sekeren dood Te verkrygen bg het Vertagi MagaEÏn te Leiptsig Neuutarkt 84 franco t en inzenduig van het bedn ook in posbu Ul en in eiken boekhuidel in Hollana StoUwerok sche Borstbonbons gefkbrioeord na vuonubrtft van den kon UniTOrsitoits Prof Uehm Hofrad Dr Harien Bonn hebben sedert 60 J u en ab Terzaohtend middel tegen hoeaten beeechheid eo aandoening der adraning org nen uitsteekende diensten bewezen By apoedigo afwisseling Tan Trarme ec koude lucht is t bysonder aanbeTdena wtodig oen bon n te gebruiken Verpakking Oeele pakjee i 26 oeot Mom verkrljgbur Stedelijke aasfa1 riek te GOUDA De Toor pryi Tan het gae is 6 cent per M en Kooktaeatellen of Motoren 4 et Onder ekere Toorwaarden worden peiceelen gratie aan de hoofdbaia Terbonden met 15 meter rrüe leiding achter den gaemeter Voor 3 en 5 liohtgaemeters bedraagt de baar 10 cent per maand Bewonera Tan peroeelen Tan ten hoogete 2 25 pir week kunnen wekeiyka afrekenen n Tan de fabriek lampen kooktoeetellen ena tegen betaling Tan eenige centen per week in hoor bekomen Q ada Druk A BEiNKMAN k ZüOK H JAGER G PRINCE VELE KIEZERS Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Een pracla tigr aaet xrjLg exicla t HEEREKHUtS met TLI staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een root Balcon Zolder Mcidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingerichtnaar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIRNDEWEG D 29 tentoonstelling der PrIJzeu voor de Loterij ten bate van de Niebw Gebouwde SCHOOL der U K Inrichtingvan Liefdadigheid ia bt Geljouw WESTHAVEIT B 182 Ue Tent onÊleUiH0 mal U geópf MAANDAU 12 JULI s namiddags 1 tot 7 nor entree tt lO MS iO S go MO DINSDAG 13 WOENSDAG UDONBEBDAG IGVKIJDAO 16 ZATERDAG 17 ZONDAG 18 Tan s morgeni 9 tot s arotids 7 uaf 9 9 9 9 11 Oenrig en Onschadelgk Zaiveringa Tet teifen hrauderigheid klief achtige aartgezichti en andere tichaame roven en toonden êtrakheid en ttekingen hij vertweringen tointerhauden en voeten bij achuTft dauteorm eaz ZnÏTert Tan onrein insect onder in en op bet Tel en baar 10 Cents per doos Per bas 90 et doozen 00 en 80 et pakjes 15 et spaitje 60 en 35 et NIEUW MIDDEL tegen snot bg Hoenders en alle Plnimgedierte i 0 45 per flesch Dooen met roet ter Terdelging Tan ratten en muizen 35 en 20 et Pakj j 10 et Alles met gebrnikeaanwyzing Heetan eigeoareD van Buizen kunnen zich op voordpelige wUze vooi 10 asr Abonneeren voor de reinheid in hunne huurpwceelen Handgeld f 200 twee honderd gulden bg bet aangaan Tan eene TrgwiUige rerbintenis Toor ZES jaren en Toor ingeljjfden bg de Nationale Militie met onbepaald verlof of in werhelljken dienst ai het aangaan Tan een rerbintenit om IWBE JAREN gedetaeheerd te worden naar Ooil lndie Aanbrenggeld TWIMTIG GVLDEIV Men melde oh aan Vrijwüligers en MUUiepliohtii en met onbepeiald verlof bg den Commandant Yun het Koloniaal Werldepöt te Rardênsijk of bg een der plaatselgke of Qarnizoen Commandanten MÜitiepliehtigen onder de wapenen ioi hon onmiddell ykea Chef ftctoriawater ui f de VictóriaJBron f e Oberlahnsfein byims Tafeldrank Van h£ oninklykefi iii s e erjvecfer ancfen ÊÊdidtschappij tot Exploitatie der l ictoria Bron gevestigd te Rotterdam Ëuidblaak 8 BINNENLAND GOUDA 14 Juli 1897 TBEGADBMNG ta dsn GEMEENTERAAD Vrgdag den 16 Juli 1897 s namiddags H oor Aan de orde Hat TOorstel tot rerbeteriog il r rerliehting in de Arondtchool TOor ambacbtiliedeo Bel Tooraiel tot wgziging u bet aaotsl onderwgccrs eo bnone jaarwedden aan de ATOodscbool Toor ambachtslieden Het Toorstel tot wjjiigiog der gemeentebegrooliog dienst 1897 De ootwerp iraoidening regelrnde de samenstelling eo de besoldigiiig ran bet personeel ter game ateB cretarie De ontwaip Terordeniugen op de brffing en de ioTordaring ran opoeoteo op de personeel belasting Da ontwsrp Terordeniogen op de heffing en da iofotdenng tan kaai en liggelden en Tan can broggeld Da nilslig Tan kat oiergangs examen aan bet Gjfflnaaiaa ii nis rolgt Dit I naar II bemrderd J Tan Andal J W Taa dea Bweli P L Honcoop roorw B P M Joakim foorwj K Koognriui C Maipidanl aMaw M Paai A nm dar Spek A R Visief E J Wienljes Niet bsTorderd 3 Uit II naar III J C Aaldar 8 H J Berkalbach Tkn der Sprenkel L tan Daatiig J M Harte D Nieborg L W Tan Rijn ran Alkemade H A Scbonten Toorw C G Yoi Niftt beforderd 4 Dit III naar IV Ja Ca Brouwer J W A Bglama E ran Deldon oorw M Fortngn Droogleeier P D Holsman roorw Wa de Jongh W Kooreraar roorw Ha W Kramers A Loois J C P J Torster Uit IV naar V D Boer W P A Jonker L Pool D A Voralel Niet barorderd 4 waarran l niet heelt deel genomen aan btt examen üit V naar VI J J Dergsraa toorw A ten BoMh toorw P A Both oorw C Q Boga E A A lobee Toorw j Greop A C Heg Toorw E tan Kekero roorw I G Eoottneriis loorw B P Sobim tan der LoeS H ran der Maer toorw G J Vf Oldeman toorw J R Oldemao roorw O P Tan Reenttgh L J Tan Voortbagien toorw Niet bftorderd 1 De Iterlinüen der 6e klasse hebben reedt allan met gonatig gernlg aind eiamen afgelegd FElJiLLETOlM mCHt TRLI £ o lie all s da eeDUiae ptden Tolgden plukten E i de Moderlge bloemkens om ce atraki ia d gelinoeo hannsr geltikk ger tutten uit te strooien cieh oflf aencl ia xelfverlooohcDing en toewgdiog atlof zy iDitiootmatig begrep B dat hienn hot iirurtepont Taa hiar geluk moet gelegen eya werden xij de weldoende engelea vao het meoscbeigk gestsrht Er igo nitzondsTiogea waar vindt nen ze niet Doch met het beeld ran niolit Trui TOor oogeo Teaiig ik liever den blik op die btiaoheiden onderrindingrijke hujprasrdiga oagehuwde vrouwan van leeftgd die in welken Verkkn g ook een voortdu durend proteat aaoteekenen tegen de inriobting onzer tegenwoordige aaatiohappi Het duurde niet lang of het hrieaeheud atoompaard roerda nicht nii in onte amen Dit ia fetlerlijkeD tin Het iou wreed geweest zyn zieh aan zulke hartelijke omheliinfiea te he ben ontirokken Wel Prita Fri al wat l k je op je vader lachte ty vij tegei met va Terbazing nitges oken handffn Z stond nog op den drempel onzer haiskamer en daobt er net aan zioh van hoed en shawl te ofitdoea yWat een t ia dat geleden m e jongen I oiet Door de politie alhier ago aaogeboodao t ce geaigoaleerdsa de een M ds GaMer die nog 8 dagen hecbteois moet ondergaan wegens miibandeliug de andere W de Lil moet ook oog getaogeniastraf ondergaan Gistarenatond had op het Jaagpad een rrg ernstige Tccbtpartij plaats lusscheo eenige be ohODken heden die eerst gesameolgk hadden gedrookau en daarna onaenigbeden b bben gekregen De beraohte Bnotohoteo die reeds meer tonni sen heelt ondergaan Toor her rechten eo bet toebrengen ran terwondingen beeft sekere S met een mes terwood De politie doet ondersoek De Majoor l6tandaat Winekel Toetiendecbef a er de MiliUire VerplegioRsinrichtiogen betocht beden de militaire inrichtingen Toor de Arrondisstmenta Raohtbaok ta Rotterdam stood glitereo o a tereobt De t36 jarige oadroeitkoopmrin A S wo neude te Gouda dia iiiit ran bet eerst in de beklaagdanliauk Terscheau too den 16en Mei jl m ago taderKtad een steanao gemctaeld pritaat toebehoorend aan P A Lefeber hebben teroiftd aïtbans besebadigd door en ateeneo en een zinken afroerpgp af e breken Hat blaak dat men hier weer te doen had asat san aioHdomsqaMatia met f eo dapendantfn aooals daar i n reebten Tan nitpad Toatpad erfdienstbaarheid oitzicbt enr ena al te gader Baken dke aanleiding kunnen geren tot prooeasen die tot dan jongsten dag dnren en nog droger sgn dan een peperkoek jan acht toiTers Lafeber had een privaat oitgebonwd op de grenaign tan sgn erf waardoor S zgo oitpad at aicb oumiddellgk daarachter uitstrekte Teraperd achtte Zjjn moeder was salfs tot tweemaal toe oter bet pritaat getallen en toen xg deswege door Lafebera werktolk aitgejoawd werd bad hg in drift de saak afgebroken Merkwaardig mag het heelen dat bajilasgde dit geheel in aijn eentje doende de gebeele buurt in opacbodding bracht door bet geroep tan moord I IntuBBotieu kwam de heer L Bnrge radgk rooimeestet te Goude ala getuige k 6charge terklsreo dat Tolgeos de opinie tab Jïem en zgu collega s Lafeber gnen recht ha J het nitpad tan 8 oogetraagd Ie belemmeren Het O M bij monde tan mr I K U Euderlein meende dat de qiiaaatie tan nit of Toetpadarscbten in citilibus xai beliooreo te worden uitgemaakt en requirearde wegens ternieling f 5 boete aobs 5 dagen bechtenia Ook ward o a het tonnis geweaen tegen waar zoo mag ik hera immera wel noemen meTronw eF Kn hoe stel jx t welf Oab watJien ik big dat je de oude tiel eens bfliban wili Tk verlangde toch zoo jo te tien in je huis houd entje en eoQi met je jonge vrouwtje kennis te maken dat ik naar de stoute aohoenen aan rok en v Ons eens komt verrassen s het niet niohtF laohte miJB vrouw de olijke huiobelaanter vKomaan tet u op u v gemak Metettn dribtielde ze heen an weer naar boven en beneden mot een yver dien ik tot myc verbazing gejieel in tegenspraak vond met hitar vroegere opinie De vesting was klaarbl jkelyk overrompeld on deelendc in haar ineonse J aentie wreef ik al met hetzelfde plcizirr m n hao en toen is Wi t goede mensoh daar in den hoek der kanapé tag zitten of ik een pryi in de loterg gewonnen had Nu wat zegt u er wel van f vroeg ik met da rroolyke zelfgenoegzaamheid van een gelukkig besitter met mijn hoofd aaftr de deur wgtend die mijn vrouw juist wat uitgagaan f Ken gelnkkigft keus geloof ik joogenliefl Ket acbiJDt me een best wyQe toe Kieht Trni was dan goed en wet bij ons jfeiastalleerd en vreemd I het scheen mij toe alsof k er aliyd waa geweest Zjj wat een en al oplettendheid voor ons Vroeg uit da veeren bad zy de thee al gezet dor dat myn vroa beueden kwam geen handiger kamenier dan zjj ala we er op ait moeHteii om onseu oijoa te beulen aan de samenleving en vrouwlief die daar trouwens veel van hield zich met lint en strik optooide niemand zorgzamor rooriek r Mjdtu Mse tbwntie dan e dia voor haa Z A 26jaar tch panjagar te Gnnda wegens waderspannigbeid tot 14 dagan getangenisatraf Voorts rafniraerde het O M f 1 boete sabt 1 dag hsobtenis tegen P O S 30 jaar koopman te Gouda wegens bakediging tan den op 28 Mei jl ta Stolwgkttilaii snrteilleeranden rgksteldwaehter J t Spanje f 10 auba 10 dagen tegen S Van der E 2S jaar sleeperaknecht te Gonda die in den nacht tan 7 op 8 Juni jL ta Btolwgkaraleis gansente Stolwgk moedwillig Dirk Den Brahar nul een ba sleutels herig tagen het hoofd gitlagan en blrredeud rerwond bad Uitspraak Vrgdag a s Men achrgft ait Oodewalar Ter aanvalling tan bet bericht oterdafaes tal ke herdeokiog tan bet 25 jarig beülaan du machinefai riek en het lH jartg be taan dar wascbinrichting tan de firma de Joeg Jk Ca dieoe het tolgendo Behalte de getdelgke geschenken aan da maDOalgke en troowelgka arbeiders is door da neren patroons in de kas tan het aiekenfonda aan het personeel der wasohinricbting gestort rans som tan I 300 terwijl 4 gouden horlogas x n aangeboden n t aan da beide teeken meesters en den megasgnmaaater dar machina fabriek en aan mej Joh tan Doorn directrice dar wascbiuriebtiag Men sebrgft uil Berkenwonde dd 8 Juli In da beden atond gehouden tergadering tan leden tan ons nutsdepaitement deed de penningmeester rekening orer het algeloopen dienitjaar Daaruit bleek dat er een aardig batig saldo wat hoewel ar nog at aokele bgsondera Ditgsreo wareu gedaan Tot beatnura leden werden gekoaen de beeren J da Vitaer Z Vink R Tan der Bas W Uroeoandyk C M da Jong AJa au Q D Beha t De Enirelcursus la Zevenbnisen onder lai diog ran den heer A Bos zulteloon nlent toorZoidHoJland ia geëindigd Een dertigtalraaisjas namen er aan deel Het getel s ogrooter geweeat ign maar daar binnenkortte WaddingiTeeu ook ean cursus gshoadenwordt zjjii er enkele bg dien cursus ingedeeld Men if Z cr tetredan oter de leiding au Terden beer Preogt die zgn gereedschap en ague melk zoo bereidwillig ten dienste san da afdeeling geiteld heeft Ta Al au a d Rgn ign barkoaen als lid na den gemeenteraad ü Tan Abshoten cons M de Jong n r TT Los a r A Streng r k zetra zoo weinig eiichend was en w h de meid wier despotisme wy ter wille harer kookkunst duldden vond de oude juffrouw niks aslraotig on bemoeiallig Zacht en onmerkbaar was de Invloed dien ie uitoefende zonder dat zij den sch jn aannam dien invloed te willen Het kon dan ook niet anders of ayne vrouw was spoedig zeer met haar ingenomen en het was een aardig gezellig gesicht wanneer ik in den namiddag myn huitkamer betrad dje twee vrouwen dia ieder een veriehiUend tydperk mijni levens vert gen woord igd en z o genoegelyk bg elkaar te zien zitten mi bjj het binnenkomen hartelijk verwelkomend Dat nichtsohap scheen m a vrouw te iotrigeeren Wat Voor soort van nicht is ze toch wel van ja f vroeg zy eens want ze was natuurlyk vry wel op de hoogte van mijn familie maar kon er dezen schakel niet tusschen voegen Ik moest glimlachen om den ongedutdigen toon dier vraag Zoo waar ik leef ik weet het zalf niet gaf ik ten antwoord nHot in mijn stamboom na te zien gaat niet want ik houd er zoo n eerwaardig docameni niet op ca Maar ik denk dat bet naar een titel ia in partibus infidalium dat gebeurt wel meer met zulke fiamilïestukken £ n zoo was het ook Nicht Trui had geen druppel bloed van ons geti obt in de aderen Ik begreep dat wel zouder meergcmolden stamboom die voor een eerbaar poortersgeslaoht waaruit ik gesproken ben mg vry overbodig voorkomt en my dit trouwens over t algemeen zoo toesehynt waar ik onwillekenrtg hewoDderiog koeeter voor het woord van Napoleon Je suis la premier de n a familie I een fiat woord Ta Niaawarkerk a d IJsel J Baa ao T 4a Vos Ta Oodawatar is gakoiea O N 1 na 4a PaToord aftr lid Hersteasming tHsebas H Schep aftr lid aa O J Varboaf Bg da dan 13 Jnli la Stolwgk gaboadan Terkiasiog Toor twaa ladaa Taa den gameantaraad werden n lgvbraefat 180 staaaao waartan 3 tan onwaarde Bieriao terkregan da hk C Verdoold Ita 126 N Dochtaram 121 G de Jong 4 aa W Broer Ts 45 stoBoau Da batda aftradaade libetalaa C Ve doold en N Ooglarom sgn dos asat OTargroole meerderheid berkoaeo Ta Ouderkerk a d Usaat heeft gistermkidag ean lOjarig meisje deordien het met roar in aanraking kwam solke swara brandwonden baboaien dat bat spoedig daarna ia oterladaa Dieht bg de kom der gemeeate Stolwgk la Benedenkerk liggaa kort bg elkaar oter da Vaart twee ophaalbruggen Ueermatan nu is t geblekaa dat in rarbaad met da riobttag der Vaart die bruggen niet goad gelegd waren oodat groote schepen real moeite baddan oai ze te pasiaersn aoms was tgelieol onmogaiyk Toen beitoot bet bestoor ran de Krimpenarwaar l daaria tarbeteriag Ie brengen do r een dar brnggan te daan Tatlaggan Verladaa waak werd dat welk aankaatead 16 Uljetlen werden ingeleier4 au Mn don miaataa laaahrüaar den beer 8 tan den Oetar te Baig Ambaaht werd bel werk gegund da aaaaamingsaan bedraagt f 3140 Men saini aan da K B Ot a alt Laanwarden De heer Pytterien is met 62 tan da 62 stsmmen door de Liberale Kteetereenigiag eandidaat gaatald tear de T teade Kaaar BIgkans een door Insaebaakomal tan den Belgiachen geuni te s QaTanhaga ontTangen bericht aal tan 30 Angea ns tot en met 8 September onder bet aeretoorzittertchap ran Z K H dan Graaf tan VIsandarao ta Brnssel gahooden worden bat seade iularnalioaaal eongree lot wering tan drsnkmisbroik Voor alle laliohlingen tal dit oongras b trekketgk knonen beiangttelleeden aicb wandentot dr A V da Vaacleroj algemeen naar taris Taa bel aitroerend oootili A tan natoniae 290 U Biassal Htcl Oa HaarlsBseba politis beeft ean goada Tangat gedaan rgara aan ileaaoh op Maandagatoud ragen eenige bnr man toopen met ran groot stuk al legde het metreo een brutale ipoaa over diens roorgeslaobt tt il In elk geval wel wat dalsten in bier verleden ging ik voort Zool took ni t F aarsatde nyne viouw Nietff tol haar oneer pi itte ik tetwat heftig maar Ik heriaser m oit eektfie uitdrukkingen die mijn moeiler tioh ontvslleo liet dat ly een min of meer bewogett leven moft hebben gehad Kerder dan mlju nieuwsgierig wijfje hel vermoaddf zon nioht Trui selve d n alaisr opliebten die ever haar verleden lag uitgeaprci a Wij waren alle drie groote liefhebbers van wandelen Uen scheen dit onder onM konnisaeD een lie te vinden een soort van goedaardige manie j want wie heeft laar tegenwoordig nog lust ie als by op zijn gemak en met weinig geld overal per aa l an komen Vrouwen vooral doen r niet meer aan siodi de hoogo hakjes eqnilibnititcbe toerlj s van de draagsters eitohen Maar if kondei geen tcboonen dageraad bf roften of bet verlangen rees bü om op de voeipees te strekken en Oods frisBche lucht op te snuiven Nu deden de fraa onstreken daar het hunne toe on bet wi in den herfst Heerlijke herfstdagen I De schitterende ovemoedige s mer met z n jabelenden lach verlaat ons Nog even zien wij dea slip van stjn feestgewaad wanneer tusschen het roodbruin en lepia der ontblad e booaun da ludwa hur porpfrtinten trooit