Goudsche Courant, donderdag 15 juli 1897

oon D t lOTTIXDAM n i U IS IKII 1 14 a 4 I7 4 M u ll II M ff ff 11 11 ff 11 11 r 11 41 IM a ff ff 11 1I M 11 11 1 4 11 1 10 KOTTIIDa U e 0 U D i I ll 10 1 11 11 u ll 11 17 1 44 10 1 r 1 1 14 e ff 1 01 10 41 ff I OI D U 10 4 11 14 11 01 11 47 1 14 Directe Spoorwegverblodlngeo met GOIDA Zoowdleost 1897 Aani evaogeD 1 Mei Tyd vaa GreeDwIch U t ll U W M I7 M 10 U 11 11 ll l If U Itas ur i 4 H M i M I H U J H J Ml H 10 i io ii a u 10 11 11 11 MO 1 4710 11 10 10 11 11 IJl I 1 40 Il 7 10 i il 17 IJ7 ff J4 0 41 4Jt 1 10 i ll 47 Dm Haas eoVDA IM I ll 00 47 aocDa DIN Bta da tevaakiiliaaMoaikipaUa ZoetarmMr Zig iard Voorbatg a Haga 8 7 IJ0t n J41U4 11 16 11 1 11 18 uS 41 4 41 I ll l l4 I ll 7 4 7 4 Ml 1 14 U4 lO M UM ULT 41MI ff ff H ff ff ff ff 0l ff 0 M 7 UI I1 ff ff ff ff ff lf i ff ff ff ff J j T I It I M ff ff ff 1 01 Iff ff ff ff ff ff 1 Hjl U 1 01 4I t t4 10 44 11 41 1I 41 1 10 1 014 111 11 I H Ml Ml M4 1 11 I ll 10 11 11 1 11 44 eOl Dl DTIlOBT Ooada i U 1 17 7 11 Ml 0 07 10 1110 17 11 00 U IS I MOadaw 1 41 1 14 1114 7 Waa t l 7 1 11 ff ff ff 11 11 Itaaikl Mi 7 H IJl 1 0 l l 10 1111 41 U U 1 11 S Oi aHagl 6 417 10 7 4i U5 1 41 10 11 U 7 11 11 I M 1 441 40 4 01 4 J11 i0 U 7 11 7 11 10 0J Voorb i ll ff ff 10 17 ff ff 1 41 ff ff 4 i ff 1 fff Z ÏIJWM ff ff ff 10 M ff ff 1 61 ff ff ff 4 61 ff 10 Zav jl 17 ff 10 4i ff I OI ff 6 04 ff M a ff 6 ff aodda 1 7 10 i li OH0 U 10 1411 17 11 101 17 1 14 4 01 iS i ll 1 10 7 41 l li UTftlGHT OÜDA ütreeht e 88 1M 8 49 9 10 lO lS 10 88 11 88 l 8 08 8 65 4 48 S 8 58 7 M Woetdea 8 88 8 08 10 88 11 88 4 16 7 18 Oudawater 7 0Ï 8 14 w 10 48 e f Oonda 7 88 8 Ï7 8 81 8 18 lO W 11 1011 111 88 8 48 4 87 0 8 0T ï 888 88 A1I8TI DAII 0ÜDAAMstardaMOaflC T Ï0 8 18 9 08 10 48 8 58 8 45 4 48 tt aa Tatl 8a4 8 14 10 08 ISall 1IJ8 8 88 4 41 8 48 t l7 M Ml I ll I II ff ff ff 7 ff 10 14 ff t l4 1 14 19 1 41 10 41 S IO I OI 4 7 M I U U U U 10 W 11 10 9 48 uao SODUt AII tBIBll H f l ♦ 10 17 11 10 4 U Jt l Ut 10 10 IJ UI UI in etoiiiUt Dit kwun btn tndKht Toor fudMr dit dg politie mrd gewurschiiwd Tmd dn d n mu ubtcrTolgde tetta bg htt op a loopn gooide h t ilMKb wrg n proDg o ta oatkomaD in bat Spaaroe aarnit bg mat ean drag wwd pgetiwbt Hji bleek la ago lakere Viiier die egeai laodlooperg ta YeaDhoiuo waa gedatioeerd doch daar waa aatvloeht k igo medeplicbtiga ward gtarraeteard ean bardlooper Oe Loodar ganaamd Hat flaaiab ootTrermd bg dan ilagar Polak op da Ooda Uroenaarkt ward in baalag ganoman Id da onmiddallgka nabgbaid nn Awan ii daiar dagan door den Oraojeboad tan Orde aen atuk baidegrond aangekocht groat ongeraar 10 bact mat bat doel daarop enige arbaidarawoniagan la laten bouwen waarmede nog dit jaar aan aanrand lal warden gemaakt Die woningen inllen nitilaitend aan inwonen nn Anan aanrankelgk worden arhoord met bet Toornitiiebt ran erfpacbtirerkrüging Voor netullde doel wordt e racbt een etok heidegrond te koopau in de oabgheid tan Essen gelegen tutechen ÜarneTald en Kootwgk d 4r waar binnenkort de Nederl Heida mulicbappjj roor rekening ran dan Staat lot beboeeohiog lal oiargaan Uai taint nit Poadarojan aan da N R Ct Oittaraiddag balf ean ii ta Poaderojan aan traatelgke brand uitgebroken Er sgn negentien faoisen verbrand banarent da kerk an da toren Ook reel bnot terbranddr De paatorit en da icbool bieren getpatrd Da brand ontatond bg dan landboawer Joh Bak in da kom ran het dorp Twaa naarden tgn daarbg omgekomen Veel baiaan hooi en inboadtli tgn nitt erukard School foor KonitngTerbeid te Haarlem lo da taranlianda jaarlgkiaka ttrgadariag fan dan Rtad fan Beitnnr fto lïat Matenm ran Knnttngfarbtid te Haarlem dia den 10 jali II gebonden werd il tot bat opaoan fan dan Coram roor artiatiaka metialbewerking het drgran en eiaalaeran alt aaofnlling fan bat faktaekanen en koeteearer fan data afdaaling beeloten loodat thaot gflegenbeid beitaat iioh onder bakwama leiding tot bat tak foor ta bereiden Bg bat hervatten fao da letaan op 1 Saptaaihar tal de aideeliog in werking tredta Than it men beiig mer bet inrichten der arkplaata waartoe da bette geraadtchappen oil Pargi ontboden warden Hit programma van de Carina aal nadir bekend orden gemaakt Tot ooriitter van dan Raad fan Baatnur word gakotan de Bear F M Baron fan Lgnden la flaarlam Baa daiknadiga haaft da waarde barakand fU da Britwsba vloot dia onlanga te Spithaèl büaan wai Da 11 moderne pantaerecheiien vertegenwoordigao eane uitgtal van ll4 millioen gul den en da 10 andere ongeveer 75 millioen amen dm 189 millioen Hit dnortta aabip wat da tlnfi iibln dal boitan bat geKbnt rnim 11 millioen bieft gikoal Dl IS krniairi virlagenwoordigen ruim 68 B da 14 2 klani kruiiert 60 millioio Dt 141 lobapan gaachikl om aan tan gefaabt deal ta nemin dia ar lanien waren hebben bg elkaar raiu 372 iuillio a gakoil aa daarrau ii 250 millioen na 1886 u tgegeren Met iabagrip van gaickutan proviand ttggt da geheala waarde tol dicht by 480 millioen galden Voor hnn pleiiicr nil waren Zordag ig dia mal den goidkoopin trein ran digje in Brniiel gingen doorbrengen Nabg Capellen brak van een dar rgtnigan eigenlgk beitemd voor de warkplaati te Venloo om nagaii ta worden maar aan dan pletieitriin neagagavan da knppelitang in I ll 1 41 1 49 I OI i ll Ot I ll 7 SI 1M OMda Uooidreekt inattwackaik OapaUa ntttidui 4 t 1 01 1 14 I ll 1 kttaidam Oapidla Hieawatkark Soada 0 1 l aardnibt door dan achok kwamen da raiogari vrg ooucbt lagan alkaar in iiip manigaan een bail ol Khrao op Voorbg Mecbelan brak d Weatingboasaren waardoor weder opontbood ontstond Zoo kwamen de pltttierreitigera in plaata van omitraakt 9 aar larat over twaalven ta Brutaal aan Dal nacbla op de terogriia ittan velen in bet donker daar bet licht ouderwrg uilging fU niemand f aa het treiaperaoneei op Belgiicfa grondgebied eanige moeite deed om bet wear te ootataken Door ovargroote onfoorsicbtigbeid sgn ta Wailbnrg twee warktiedan omgakoman Zg waran oitgegaan om te viaacbeo in de Labo en waran vooroemeua viaacbeo te doodeo door djnamiet Door bun onbandigbeid ontpbfta de patroon ta vroeg en tuiden werden gedood Nader bigkt dat Frinkel aen der beide oplichtart die da Haagicbe politie vervolgde wegeoa deo laoodea diefitat op dftTurfmarkt niat te Brniial maar la AntijPpen op de Handelilei ii gearreateard H i hield lich daar bg aen jeffronw van ferdaebte aadan tcbnil £ en aroatig ongatnk had giiteren namiddagla raim 2 nre ia de Poltbroek te Zntphen tenbniia van dan kno mao J l Tinleman plaala Op farxoak fan igne vrouw wilde T de kaebelunmakeo waartoe bg eartt vlam in de kachelmaakte en daarna ail eene kan petrolanm erop wilde giatan Ongelakkigerwgza fatte dapatrolenm in de kan vlam en tloeg deudieotengifolge met een knal niteen loidatzicb de brandende petroleom door het boltferapreidde Hierdoor kregen de trouw au tenkind aan groote boevealbeid brandende petroleom over het Igf wairdoor genoeffl da parioneo vreeielgki braadwoodin bat kind ovir betgeheele lichaam en de vronw aan het boveolgf hoofd tn armen bekaamen tarwgl de man bg hel doen vao pogingen lot bloatohing brandwonden aan de handen bekwam Moederen kind welk laalata leventgevatrlgk verwondmoet ego sgn naar het siekinhnit ovargebracht Z Ct Omtrent dan moord ta Sappemaer op Zatardagtvond wordt nader gameid Oe fongeini Harm Wilkeua en Jakobnt Spoor kregea opde karmit booggaaaden twiat over aan meitje laatitgenoamda beeft toen in sgn drift eanmrs gelrokken en daHrmade aan Wilkani eenmettleak boven bat hart toagebracbt welke soohevig aankwam dat da gewonde binnen eenkwartier dan geeet gaf 4 Olarboon Spoor allei ontkent sgn reedt eenige getuigen verhoord waarnit moei blaken dat de politie den dader in handen beeft Qg il retdi Zondagmorgen naar Winicboten overgebracht Dr i Tb Da Vinar icbrgft nil Driebeigtn aan bat Bbl i Zooeven laai ik in nw blad dat ik in da vergadering van den Amaterdamachen Kerkeraad heb verklaard bet Kamerlidmaatacbap van diatrici I Bollardam ta sullen aannemao Daarop vol l dan Of de haar De Viiaar al dan niat predikant te Amaterdam sal bigvan il nog niet bailial UO 10 17 1141 7 11 Ml t 11 lt ll Dit bericht geeft tooali bit daar ttaat door sgni onvolledigheid een oojoitten indruk van den loop dir aaak Wat ia het gival In da vergadering van den algameanen karkeraad van j l Donderdag it door mg mededeeling gedaan van voonlellen die ik in de vergadering van dan bgsouderan karkeraad dianaelfden avond te bonden soa indienen en dia badoaldea de goedkeuring t tragen op faal maken van aobikkingen in mgn pattoralen irtieid waardoor bet mg moiitlyk too tgo predikant la blgvao en laveni bal lidmaat chip dir Tweede Kamer aan ta nimin In mijge toelichting daarop heb ik oitdrnkkilijk getegd dal ik indien de kerkeraad sa niet aanna a predikant la Amtterdam bigvea an vnor mgn M ertelel bedanken ton De kerkeraad nam achter ngna roorataHaa aan laodat daaraada bf 8liat ia dat ik predikant bigf en tegelgk bet Kamerlidmaattchap aanoöem Kn reedt soa ik de officiSale atukkaa hebbea versondeo ware het niet dat ik nog antwoord virwaebtte van dan preeident ootar ijoode op eaa vraag ZHEW gedaan Ik ttat er hoogen prga op dat mgoa gameaote wate dat er geen apraka waa vanonbaaliithiid om baar voorganger ta bigvan Ean ongeluk voorkomen dpor een wieligder I De raisigert van Zaterdagmiddag 1 15 met de Oeldareebe iloomtrkm van floog Eeppel niar fitag Keppel tgn getuigen geweeet van eau moedige daad Nauwalgki wh de tram Mn der bochten van deteo weg voorbg gereden of de macbioitt ontdekta op korten afitaod eau driejarig kindje dat met ign kruiwagentje ipaelda tnncben de railt Niettegeotttaode het krachtig remmen tan den macbiniat sou bel kind verpletterd tgo indien niat 4éu der twee wielrgdera die toevallig naait de tram reden in volle vaart van sgn wiel wat geaprongen en met krachtige vlugge beenen de tram voorbgg nelJ Vlak vddr de machina liep bg de raila over en redde met een vlaggen greep de kleine van Ma andere wieaen dood waarna hg hel kind in da handen der hevig veracbrikte moeder ovargtf Het kroiwagentje wtrd geheel verbrgsald Da moedige ielrgder self reed tantond weer kalm oaait ina makker voort Zgn naam II oohakind gebleven Een onizetland ipoorwegoogeluk beeft te middernacht tuiacben Zondag en Maandag plaats gehad hg het station van Qjentolte niet var van Kopenhagen Meer dnn honderd mentehen sgn gedood of sear swaar gewond 1 De na bttneltrein die om tien nor van Helaingfor vertrekt en ni elf nur in Kopenhagen aankomt atoolle bg Gjentoft een klnioe etad nabg Kopenhagen in vol e vtart op eeo dia ttiletaanden peraonentrein Acbt wagens overvol met terugkiereode Zoodagsreitigera werden vermorsetd Een akelig var doorklinkand gehuil aleag uit de rnïoen der apoorwagent op Dadelgkwaaer balp bg de band om te trachiea de meoteben uit de vervormingen van atukkeo bout en gser weg te balen Twee ambnlaneatreinen brachten nog in deoselfden nacht acbtareenvolgeni veertig Igken en zestig swaargewondeo naar Kopenhagen waar de laatiten oter de siekenbuisen verdeeld werden De meeate ttachtoffers sgn arbeiders Dit is in hel kort de geachiedeois van daze bniveringwekkande ramp later tgn enkele bgsoodarbeden varnomeu Bg de ro np zalf sgn dadelgk 33 personen gedood waaronder 9 kinderen 5 personen stierven onder bel transport oanr Kopeobagen an anderea stierven in hel hospitaal tóór de dag kwam Juitt wat ar Zondag ean plaiiiartooht van dl lociaaldemocratiKba kiatvsreeniging te Kopeoli aen vandaar dat de pertooantrein zoo ofer ol was Tooneelen ftn wanhopige tmart werlen tfgetpaald vödr bat Jobanaet faoipitaal aarbaen de Igken gebracht werden en voor de andere bospitilen dadelgk nadat in de tlad bekend wai geworden wal ar nabg Gjenlofte wu gebeurd en de blaedverwanten der reizigers op ondertoek nitg ogeu De itriek tniachen Reltiugforan Kopetbagen werdt druk door vreemdelingen becocht Men rei t er in open wagent wtaroit men aen prachtig targesiobt heeft over meren an wondan 4 IS I OI I OI I ll UB 1 10 1 10 4 10 1 40 l 4t il 4 40 4 10 4 17 f 04 1 10 4 01 3 01 In den avond van 30 Mei ontmoette een rgkuaebt van de Koningin vier licht beacbonken p raonen in de Korte Poten Een banner liep hem met geweld tegen het Igf waarop door hem de opmerkiog werd gemaakt akan je niet zien naar je loopt c Zonder verdere aanleiding kreeg bg daarop een alag dia hem legen den grond deed taimelen en weer opgetltan kreef bg van een van bel vierta een ijoower uit Voorborg een ilaek net een mee in den urn wurdoor ean slagader en edbige ipirren en lennweo werden doorgeeneden soodat de verwonde het gebr iik van ean oi meer vingera sal moeten mtataa Badoalde 21 jariga tjonwar had licb giiteren deawiga voor de rechtbank ta verantwoorden Hg en ook sgoe kimeraden beweerden tió beaehonken ta igu geweeet dat za van niata maar witian maar da tergeuii majoor der Jigera Breevoort en da beer HafR dia bekl bel eerst hadden aangehooden en daarvoor een tevredooheidabetoiging tan deo preaidenl der rechtbank kregen terklaarden dil bekl trel drank had gebruikt maar voltlrikt niat zoo dronken waa gew eal dal hg niet ton gewataa hebben wat bg deed geinige ook da inalbeid waarmede bg trachtte te ontkomen Zooals iodertgd reedt werd gemeld bad de verwo ido bel bebood van tgo laven la danken aan de ipoedige verbinding in bat militaire boapilaal H t nilvevrig getuiganverboar leverde weinig meer op dan reeiii werd gemeld Hel O M Keel er op dat tot ds vechtpartg door dan miahandelde boegaoaamd geen aanleiding waa gegeven en acblte daarom een sw ra atraf gepast De eiich WH dan ook 1 jaar gavangeniaatraf Dl loettand fau keisir Wilhelm ii bigkena n dere berichten teer hevradigand De bloaduitatorling in het oog ia niet toegenomen Het ongeluk dat den keizer trol ii veroorraakt doordit van ean der lierlgke maaien de ter beicbulting legio rook an roal die oende bak leeding losgeraakt waa Die bekleeding bestaat uit licht saildoek en ia vastgemaakt met dunne touwen Alleen de groote hoogte aarvin dal doek naar beneden viel miakte dat de alig van bel touwtja nog al aankwam Bg al da rampen vaa hongerinood peil aardbevingen komt die oo nog vao sprinkhanen welke in da omatreken van Bombay in onisaglgka zwermen tgn neargeslrehen en net name ta Balgnm allet verwoest hebben wal da droogte van den oogit oog overgelaten bad BnlteDlandsch Overzicht Een beel traemd voontel heeft da Saltan uo de mogeDdbedeu gedano hg beeft haar gevraagd 4fl Diet goed eoa zgo ats hg de troepoD opVV reta wat ventsrkta I Zoa de SqIUd zoo plecht ingelicht vga dal by b1A begrgpt datr dit olie in h t Tonr koq sgo Of II het MD loort nulreteit waarachter een beel boel alimheid rerborgea In ieder geval de mogendhoden hebben bet den Saltan afgeraden afgeraden is goed I n het zal na wel niet gebenren J7 10 04 10 11 lo ii 10 17 7 11 7 11 I Ot li i ii ft l latossohen iii nog niets eer bepsald omtrent dfl regeeriog die Krsta stl trggen De Figaroc h 6ft dat uit een zeer gOMle bron van Numa Drox den oad preeideot van dan Zwitseraohen Bondsraad voorgedragen voor gouterneur van bet betwiste eiland uU Nnnia Dros heeft aan een nedewerker van deo Figaro verklaard dat deae meer kans bad hem in bet najaar te Bern dan to Kandea to vinden roaar bg i bereid ts gaan als men ben werkelgk benoemt Bg heeft de noeilgkheden waarmede g to Itampen ui hebben reeds go d beatndeerd en beeft met Kret reel op Hg is nooh voor de Oriekeu noch voor de Tnrken i t hg en toen hg boorde dat men beiQ verdacht van Tnrbechaat heeft hg toritond naar Parge gea breren dat hg wanneer man hem dergelgke gevoelens toedichtto van de Mak niets meer weten wou Hy ia overtuigd dat de Kretenaers zicb zeer spoedig aan politieke ïelffltandigbeid en xeltbestnnr znllen wennen Het eiland bondt bg voor zeer bevoorrecht het klimaat is aiUtokend biiv ook oor aanatorii en de bocht vau SulE is prachtig voor de Rcheepvaart Het eerste wat op het eiland I IS 1 10 7JI 1 0 v ff ff ff 7 4I MO t S7 1 47 0 14 10 11 10 07 IIJO lO O 10 84 10 64 0 07 10 08 0 88 9 86 9 49 10 84 7 8 49 18 1 46 10 11 Moodig is gn vagan Op haal Kreta is maar ft0i kilonetor weg Overigens xoo Noma Drox iracbtoo xoo goedkoup mogelgk te regeereu f a een doren staf van regeeringsanibto naren aas wil bg nieU wetoik Vandaag loopen de meesto tormgoen vea dienstops ging af die de Ëageleohe fabrikanton en de werklieden in bet machioevak elkaar gedaan hebben Hedenavond zaUen waaracbgolgk 100 000 man xga oltgealoton of het werk bebtten gestaakt Deae werkatakiog om hei soo maar to noemen is ontotaan doordat de werkliadea in drie fabrieken he werk bebbsD oeer l d toen xg geen achtorigea arbeidsdag konden verkrggen Daarom babben de werkgevers niet alleen in drie fabrieken maar in het heele land een kwart van hnn werh oik naar hnis ge aooden naar bet scbgot om dan atrgd over een grootor oppe vlakto ie Terspreideo omdat do stakers anders dopr hnn vereeoiginfieo zoadon tgn ond rhoudtiQ eo die drie fabrikantoo bet dan aaker zonden hebben verloren Daarop hebben alle werklieden hnn diensten opgezegd De kansen van dezen traorigen strgd xgn zeer ontekar Het pnbliek zal voor deae werksto era zeker iet zooveel voelen als foor de mgowerkera die streden voor eeo ahving wagec ook al is bel heel moeilgk to xeggen wat een aliviog wagec is wat niet In een aanial maohioe abrieken beitaat evenwel de aehtarjge werkdag men kan das niet aeggen dat hg niet mogelgk is Beide partgen beweren dat tg geheel gereed zgo voor den strijd Wat de werklieden kracht verleent is bet laatoto rapport van den hertog van Norfolk als chef der postorgeo die een bg a geeetdriftig rapport heeft uitgebracht over de warking vao den achtnngea werkdag in de werkplaatoan oor de tolegraphie In acbt onr wordt evenveel gedaan zegt de hertog ali vro ger in negen Bo eadien verklareu de opzichtors der werkplaatsen dat de werkliedeu er tegenwoordig veel betor uitzien en zich faiaotnolgkar gedragen Dit rapport is wel geschikt om toor de werksukers de sympathie to winnen van het pnbliek Bet staatkoodig verbond door de twaeaoiter repnblieken in Zoid Afrika gesloten beiat naar men we t in hoofdtaak de bepalingen dat de Z A R en de O V zich rarbtoden elkaar et alle beaehikbara kraobleo en middelen to ood rstoansB waaneer de oaatbaokelgkheid vaa aen der twee stoton bedreigt of aangetast mocht worden f tenzg de staat die de oader stonning aoa nioeton verleenen de onrechtvaardigheid van de zaak vao den andaren staat aantoont Voorta dat de regaeringèn elkaar inlIcbi ngBn tan staaUtaadig belang lolten verstrekken De Volk atom to Pretoria rerBohgnend zegt van desa bepalingen 0p zichzelf zouden deze artikelen van slecht betrekkelijk gewicht wezen ware bet niet dat ia Tergezeld gingen van een hoogat intoresaant protocol dat mede tor goedkeuring der betrokken parlementen tal worden overgelegd Dit protocol boodt io het schema van een Federalen Bud van advies te allen zgc nmengestold nii vgf afge aardigdan van elk der beide repobliekeu en elk jaur aenmaat minstons to zullen vergaderen ton ei nde in behandeling to nemen en de respectieve r eeringen van raad to dienen over alle onderwerpen van Vtgstoatsch TranHvaalsch beUng De beteekenii van ded eu Federalen Raad kan Bwt genoeg w rden in bet oog gevat en indien ook het politiek verbond mat aankleve van dien door de twee Volksraden wordt Aangenomen en geratificeerd dan mag dit wel als aen bgzonder belangrgke Zoid Afrikaansche gebeortenis gelden ft In den tekst van bet boveaaangehaald Verbond is een woord waarop n aandacht gevaaiigd moet worden Het Potohefstroomtrac taat van 1889 bepaalde dat alleen In geval een der verbonden Staten van boiten werd aangevallen da andere Staat tot hal p verplicht was Tbaos luidt de ndactia veel rnimer namelgk vranneer de onafbankelgkbeid van Oen der twee Stoton bedreigd of aangetut moiht worden tal de andere moeton helpeo Deze uitbreiding ie het gevolg van den georganiseerden opataad die in JanoAri 1896 had bebooren uitgebroken to sgn te Jobanoeebnrg daar waa van geen aanval van builen sprake maar van aan verraad van binnen Ook d tn lallon de Vrgstators ban Transvaalsche stomverwanton onderstoanen gelgk sg trouwens reads tijdens de reformer beweging gedaan hebban toen ean sterk obaervatia korps ten zuiden van da Vaalrivier verzameld werd om bet hoofd to bieden aan een mogelgkan inval van uit Kimbarlay naar den Witwatorsrand In verband met het bovenstaande is de vol f enda depêche van belang die door Reator oit retoria wordt orergeeeind De Volksraad heeft bg acclamatie de verdragen aaogenomen die strekken om den staatkond tan band met Oranfe Vigsiaat nauwer aan to baleoa Hg beraadslaagt thans over de protooollan die bg de verdragen bahooren Da Britsch Sgyptische expeditie van Dongola an verder zuidwaarts nanr Berber Aboe Hamed an Khartoem tal eerlang met kracht hervat worden De opper be vel hebber of siroar Sir Honea Kitohener ia 30 Jani net zgn adja daatea per aperiala atoombarku das N$1 opgei raa tot aan de grens der teganwoordigabazetting en loodra da rivier genoeg g waa sen is lat hei expeditiekorps aaarAboe Hamedoprakkeo waar reeds leaen het einde dezermaand een bealiMeod treffen verwaebt wordt ton minste zoo de kalief Abdoeliab vaoOemDurman aen ioereikead leger in bat veldkan brengen t Tot dnaver ts dit laatsto oog teer de vraag want van Aboe Hamed zoowel als vat Berber deeerteeren iu den laatateu tgd een groot deel sgoar mannen en ton tuiden van Khartoem is naar gemald wordt ook nog een optland tegen hem ai ebarston Daarom is zelfs de mogelükbeid oiea uitgesloten dat hg al tgo troepen van Aboe Hamed en Berber eo misachien zelfs van Khartoem torogirakt en zioh mei ago gebeele mkeht op Kordofan coneentreert vooral indien zich bevestigt dat Engeland een ovoreeokom t met AbbeeeyoiS gesloten beeft tot een gemeenschappelgk opereeren tegen de Derwi chen Eenige stammen iu den omtrek van Berber onder de gegeven omatondighedan bigkbaar weinig op ban gemak bebbeo reeds gemeene taak gemaakt met de £ yptonareo Na de Tohg confer ntie is afgeloopen is het niét ongeichikt da oorzaak van den twist io herianering ie brengen Togo een Duii che kolonie aan de kaai van Gaiuea wedgvert met het weatelgk gelden Engelsche gebied der Goadkost eo bet oosi lgk gvlegeo Fransche Dttbomej om hetbinneulaod toBscnen de golf van Gomea en de bocht van dan Niger Alle drie de koIoniSn strekken sirh uit tot ongeveer den negenden breediegraad Tot het midden van 1894 werd op het HlkterIand vtn dit gebiel door oiemaDd aanspraak gemaakt bet eenige verdrag waarbg deze streek an Afrika betrokken was dagteekeode van 5 Auaustns 1890 en wm tuaechfu Engeland eo Frankrgk gealotjn het betrof echtor slecht het gebied ton ooston va i den Niger Bg die overeenkomst werd de grens ge trokken tnsaoheo de sfeer van invloed vao Frankrgk en van Engeland to rekeosn vao Saj aan den Niger tot Barroea aan het Tsjnd meer In het najaar van 1894 vertrokken exp ditia van de knat naar bet noorden van den Eogelschen kant de Mulat Fergosson die io gemeenschappelgke opdracht vaa Daitschlaod en Engeland moest handelen maar in bet onzydiga gebied vao SaUga d t E gelaohe vlag heeacb Ds Duit irher dr Grumer trok toon nii Togolaad naar bet noorden na die vlag te Salaga ueergebaald to hebben Uit Dahomey waren een paar maaodeo to voreo Bioger Decoenr en toufée naar het binnenland getrokken Tnsaohen de expedities van Dacoeor en Qioner ontstond toen een formeele wedloop Om da geschillen ontotaan over de tractoton die door de versohiltende leidere mei de hoofden der inboorlingen gesloton waren bg to leggen wu ds tbaos geëindigde conferentie bgeeogekomen E osa HK iJ BiNr LU3T van briavao giadrMMerd aau onbikiodia gidaroode do 2a belft dar maand Jani 1897 en tarag te verkrjjgio door totaebeokomit vao brt pottkantoor te Oooda Versondan van Oo da J de Jong Boikoop H WoerdiD A t d Higdio Niaowkoop J d Brain Rottardim T Briiboold Wed A M Winkel Valp A J Slinkara f Da Direelaar van bet Pottkintoor V0B8TER IN Q EZO N DE N De laaiite rerkieiiog beeit naar ik vernaem tot ieta oieawa voor deae gemeftote aaoleidiog gKgeven t tgean wel de aandaabt verdient er cbljot oamrlgk vin plan te butaan om een Igat nit te gaven van alle nerioftdoendeo waarbg vermeld wordt tol welke partg ie bebooren eo tal ir dan aan bood worden opgericnt waarbg de ledao sicb verbinden nitilnitend bg partigganootan banna goederea te koopan en tolleo r voor tooverre dia niet mocbten beattan nianwa winkelt worden opgeriobt Zeer sonde dit ta betreuren tgn daar dit partgbaat ten gevolge moet bebben naar tocb kan ik bnn gaeo oogelgk geven EEN 4B0NNÊ Kleinhandel io Sterken Drank BÜEGEMEESTÉfi en WETHOUDERS van Oonda brengen ingevolge art 5 der Wet van 28 Aoguatoi 1881 aStaatibladv no 97 ter openbare kenoit dat bg ben ii ingekomen een veiaoekicbrift van dan oavolgandanpanoon waarbgVarganning wordt garnugd om iu da bg baar naam rarmalda loealitait atitfcea druk ia bat klain ta mo Tarkoopen alt Naam v d varaoakalar Aaad dir loealitait C do Waal wad A Uoliawerf B 31 E E Utalbaeb Gooda dan 14 Jnli 1897 Bargameettar an Watboadara voornoamd K L MARTENS Da Saeretarit BROOWER NIEUWE PARAPLUIBS A van OS Al Hd Taillear EMwog K 73 73a OOUDA VHeyftMtt JVa ai Beurs van Vrkn 887 98 104 86V it lt I 97 f 10 V 10 1081 100 91 41 44 988 1001 601 leikra i IV Va 10 JULIl a itu n Crt N a W S I dito dito dito jdito dito dito 8 Honajt Oil Omdl llStSS 4 iTiLti Injokniriiu U l 81 OoeM a Oil in papier 1888 t ilil3 ID nlvar 1888 SPoaTOou Obl m t eiupon Sdito tiokat 3 81 l l BUUA D Obl Bianaol 1894 4 dito Cneona 18S0 4 dito bij Sollia 1889 4 dito ba Hoiia 1839 90 4 dito io joüd Ie n 1888 dito dito dito 1884 Spiiili Perpl aoboll 1881 4 Tvanij OeprC nv eeo 1890 4 Ore laeoiim aerie D Qee Ia nitg aerie C ZuiDAr Rip V obl 18 i Uaxloo Olil Buit Snh 1890 8 Vikuuiul Oil 4onlitp 1881 Aviriaoui Olili aleu 1895 3 BomiDiH Si d Ina 1894 8 Nlu N Kfr Haiidilav und Arandab Tab M j CeltififMen DaliHaaUchappü dlli Art Hvpotheekb pandbr 4 Otdt H dor Toraleol aand u t Br Hypolbwilib pandhr 8 lOO I N d rlaii la 4l bank aand OOI Nld Handelinaalaoh dito l al H y k P C llyp b pandbr 1 tO 1 ai tl Uipotbaekb pandbr 99 Vtr Hypilliaekb dito S iVf Oofrirai Uo 1 Hong bank tand l Snit Hjrp IbockbiNk paodb 4 99 Aaiuu Equ t hjifiotb paodb t 74 Mai L O Pr Liu nart 8 i4 4 NlD lloll IJ apoorir MtJ atnj lOt M j tol Kipl 8t 5pw aand 101 X I Ind 8poorwigm aand 107 Nid Zuid Ktr gpm atnd 8 i8l t dito dito dito 1891 dilot 100 lTil tlSDOor l l887 89 A Kobl J 54 54 Z id It l pirinij A ll obi 5 V H HoL K Wartohau eauen aand 4 141 HuBl Or Bu a fpw Mijobl 4l i i Btltiarho dito tand IVi Fiatova dito atnd 5 TS laang Dombr dito aan 1 5 lOl Korak b Aioiv p kap obl 4 101 dito dito oblig 4 lAuuiil Cent Pae Bp Mlj o d 8 99 PWl k Voiib W pr I v tand I50 d to dito Win 81 Pit r obl 7 18 1 Denrerk Rio Or Spm rerl v t 10 niinoia neutral nbl iu goud 4 100 Untav k laabrill Cerl v aand 43 Mliloo M Spw Mfj Ie bvp i 8 10l Miaa Kanaaa V 4pot pruf aand 11 N York OnlaaiofcWeat aand 11 dito Penn Oblo obli 8 101 dragon raiif la hyp io goud 5 70 SI Paul Uinn k Hanit obl 7 Un Paa HoordlIJn oblig dito dito Line Col la hjp OjS IO CAlikBik Cin 3oatb Cert vatnd 47 Via O Ballw kNa leb d o O 7 Anialerd Omnibua Mij aand 190 Bollard Trtmveg Maati aand 100 NiD Stad Anilardam tand 3 108 Stad Bollerdam aan 3 108 BiMia Slad Antwerpen 18 7 i 1031 Stad nroaael 1886 8 lOSV HONS TbeUi Begullr UaaaUHb 4 Il Vi OolTlxi SlaaUlreniog 1380 8 lil K K Ooit B Cr 1880 3 iruilt Stad Uadrid 3 l t8 33 S3V Nia Ter Bei Hvp SpoW eert 110 ADVERTENTIEN V Oa Mwdi D 1 JAQEB Si Laitaiiant Knrtianneaatar la iTmwIir n B O LEOPOLD dia mada nameni wtdangdacha Familia hu bartelgken dank bataigan voor da vala UgkeB van balaagitalling bg bon hnwalgk ontTaogan Oowla U Jnli 1897 a aiii a a Hf MBB V Da Haar an Motronw NOOTHOVENvan UOORRaüT rta Likbdio balnigan ooknamant hnnna indaren hannan oprachtandank voor da vele bartalgka bawgaan vaabelaagatelling en vriandaebap daiar dagaaondervonden OpMla U Jnli 1897 PBO DEO SIRSTUANKONIIDINfi Bg vonaii dar Arronditwraenti Reohtbaak U Rotttrdcm dd 31 Mei 1897 bg vanlak gawaain it Inuaben JANNIOJE VERBOOM wonende ta Bodtgnan in haar man PIETRR BOULOGNE wonande ta OmuU tan vanoaka van aarilganoamdanitgatprokanda k MdNf vait a a on bad Da Proaaranr vaa da varaoakitar Hr M M SCHIM vix nu LOEFF aank baa saaa Advocaat Procnranr Otuda wal kwaf M lawarpaa ataai hal nld kM PiysIScBii t 2r Mrto sitn byMB MyMta RlaitNn da ipKkrbukk slak Mt Utii cplf ittil ünh U aiMUurtMali aafcA IAaiaiaak AAI lub a J kt xiHuw da Ittal lot Mm Varaatt II g tafi rbMbt f Toonltk Vfr riidhiiU lorkar oiHinstt41t Maataek s i owt tL fs t mmi$tm H Vitf Mi f W l I Een ware Schat voor da ongalnkkiga alaebtoflbn dar ZaXbavlakking Onanie an gaha ma nitapaU tingen ia nat beroamde mrk Z Dr Retau s ËLFBEWARIi BoUandiobi nitgave met 27 aib Prna 2 f nlden Ieder die aan da verwbrikkelgke gevolgen van deae onden Igdt moat bat leien de opracbta laenng dia het geeft redt jiarlgki duiiand van lan lakann dood Te verkrggen bg betVerlagt Migaiin ta Laipiig Nenmarkt 84 franco tegen intending van bet bednw ook in poitugeli an in elku boakkandal in Holland tafan Jiulii kortuii lavrOvioi 1 Lmhh AilarfiliExpeHBf Wnl ia da baita la Rhmmtaak tagim Mjnen van ll leHal aardr Vit llMtkettllllMMtaallwiadaati HS fafar itolxpellBr Ylt l ar balataala = Mnrf liiIxpEller Prna 90 oaot 78 oaat aa 1 30 da laaah VoorKudao la da maaata Apothekan ao bv r AuVlUottar t Oo tl Rottantain Ta OOUDA bg A WOLFF Markt Altdk aa DE LAAT ai TAN SON apathakar Markt lANDAKTB E CASSllTO van I tot S t i r babalva ZONDAGS an WOiWSDAOS itnmiddag Turfoiarkt 171 uooda