Goudsche Courant, donderdag 15 juli 1897

Voor de HERSTKMMIl G op a s DI1 SDAG worden dringend aanbevolen de aftredi nde Leden Voor District 1 de Heer R JAGER Voor District lil de Heer G PRINCE VELE KIEZERS No 7323 Vrydag 16 Juli 1807 30ste Jaargang wmm coDBnvT Nieuw9 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Jit ve dezer Courant geschiedt dage 1 te met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 26 franco per JMMt 1 70 Afeonderl ke Nommers VIJF CENTEN ADVERTBNTIEN worden geplaattt viA 1 5 reg l So Centen iedere regd meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaataruimte Inzending van Advertentiën tot 1 anr dea midd Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen PLEÏzlÜETEEIir voor DEKDE KLASSE Beiiigeri ran BoUerdtm Hais Capelle Nieuwerkerk Moordrecht joudt en van Den Hug Voorburg Soetermeer ZegwMrd ZeTenhaiien Moerktpelle en Ouden ater naar Mrmkem tentoonitelling van NÖTetheid en Handel en naar xymegen en terug p WOENSDAG 21 JULI 1897 De rarkoop dar iiwoiala retoarkaarten rangt Mn op Woenidag U ioli 1897 en wordt ge loten op Dinedag 20 Jnli d a t dee naniddaga ten 3 ore of noeger indien het raatgeatelde aantal lal ign nitgegaren i Zie rerder de aanplak en atrooibilletten KontnhHJke MaeMnale Fabriek DB HüNIQBIiOBMi vu Ha van Schaik Co geTeetigd te s Oravenhoge Keppleritraat M en 90 uaby de Regen teeaelaan BOFLETERANCIEBS ran Z U den KONING lan BBLGIE Jnditn Oifhotmtn eb mikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior Proiren Boret Honig Eitract FLACONS ran 40 Cte 70 Cta en ft rerkrggbaar hg Firma WOLPK Co Weetharen M9 Omuh B a TIM MILD VeenUl B 126 te Jouda A BUUUAN Moordndit J C RATKLAND Bot cop B T WIJK Oudewa r M KOLKMAN Waddinntm m STAATSLOTERIJ DB TREKKING BEGINT Maandag 10 Juli a s LOTEN en GEDEELTES van LOTEN ign te bekomen ten Kantore van den Colleotmr A C CosIJn Ooad nik laa A BRINKMAN k ÜDÖN Stedelijke asfa1 rïek te GOUDA Da prije ran hot eaa ia 6 cent per M en voor Kooktoeatelleu of Motoren 4Vi et Onder ukere voorwaarden worden peiceelen gratie aan de hoofdbuia verbonden met 1 meter vrije leiding achter den gaemeter Voor 3 en lichtgaametere bedraagt da h or 10 cent per maand Bewonera van peroeelen van ten boogate 2 25 par week kunnen wekelgka afrekenen en van de fabriek lampen kooktoeatelleo enz tegen bttaling van eenige centen per week in baar beltomeu FEMSCHE STOOMVEEVEEU Ckemisehe WasseherIJ VIN H OPeU HEIilPJt 10 KniUkade Botterilam Qabrevetei r l l r Z M den Koning der Belgen Hoofddep t voor GOUDA de Heer A VAN 08 Az Specialiteit voor het atoomen en verven van alle Heeren en Uameagarderoben alaook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoom n van pluohemantela veeren bont enz Gord nen tafelkleeden enz worden uaar de nienwate en taatete methode geverfd Alle goedereu heti geatoomd of p itttti worden onachadelgk voor de geiondheid en volgena ataal bewerkt HOlJTnAKDEL Vergeer Sander § Leveren Vuren Grenen Oenuen en Eikenbeatekhont Alle aoorten Binnen en Boiteulandach gezaagd en geschaafd Hout alamede geploegde en geachaafde Delen en Kraaiachrooten Amerikaanach Hout in alle maten voorhanden Priluen Coneurretmïd KATTEN8INGEL Q 197 MM IIMIII THEETDIIV iMgang BBVG XBVGSTRAAT over de Bank van Leening Wlc zeker j jn u i Echte L Eikel üucau te outT flu n ie8 ma gesteld en na vele prvfifuemingen In dui handel gekumen uiitk dm naam des uitvinders Dr MiohaallB vervaardigd op de boste machioes in het wereldbensmde ótabblisseraeiit van Gebl StoUwerok te Keulen ItcbM J r n21c t IH Bikel Cacao is Tierkanteo bussen Oen Sikel Cacaa ia met molk gekookt I een tangenama gezunda drank voor da1 lyksch gebruik een i 2 Uie l nlB no poeder Toor een kop Chocolate Als 1 eneeakracbtigo drank by geval van diarrhee slechts met water ta gebruiken Terkrygbaai by de voomawnate H 1 ApotMcws en Vi Ko Kol prafbnijea t M 6 0 90 tt ass Oaneraalverteenwoordigar voor Heder and Jullut MattmldwH Amnterdam EalvoisiTaat 103 TENTOONSTELLING der Prijzen voor de Loterij ten bate van de Nieuw Gebouwde 8CHOOL der K K Inrichting van Liefdadigheid in liet Gebouw WESTHAVEN B 182 e TmtUMtntteUing mat myn geopen MAANDAG 12 JULI a namiddags 1 tot 7 uur eutrée MS Ct DINSDAG 13 van a morgens 9 tot a avonda 7 uur O WOENSDAG U 9 as DONBEBDAG 15 9 xe VRIJDAG 16 9 M ZATERDAG 17 9 xe ZONDAG 18 11 xo Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden BeEL pracli tlgr riet irLgr©3 lcla t HËËRENHIJIS mei TUIN staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingeri iht naar de eischen des tflds Te bevragen LANGE TJKNDKWEG D 29 Het groote aantal zenuwkwalen fks xanawboofdpUR ftf tot de voorafgaande kenteekenea van apoplexU li rMnberoart to trotaMi a no itsflda All midduan door de medlaobe watenacbap aaoKewand Ront aan dan alnim ttfd kaart de eer tos dat il door het fobrnlk maken van deneenvondiintenwec namelijk lanfa d hud shyalologiaobe oatdekkiug gedaan beeft die na bonderda prQememlii en tfaana orar de cehadtwenU Terbreld la en terwtjl aif In weteneohappelijke krlnga de boo te balaiifitalliac wekt tareaa eaae TerbreidlB euterwyi tij Iniretefleohappelijke krlngndeboonl weldaad blijkt t aijn voor da aan aenawKwalen lijdende menaóbbeld Deie geBeeawtjM li nlt eTo den door dan geweien Oflloiar van Qeiondbalt Dr Roman Waiiamann ta VUihofea ea banat op deon derrindlog opgedaan la eene BOJarlge praktijk r waaaeklac vaa het aaoM aaKaaaalper dac w nl B égmrt gaaaUlUaaUffaBdaar 4a knld f d4 UUl a aatal wadaaadaaM Het dexe geaeaawljse werden werkelijk obittereade ramütatan Tttteagea en lU naakte looveil opgaaf dat vaa een door den oltvlnder geaohreven warl a OVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE bare veortemlii an Meeilns binnen kortea tijd reedi de Sle druk TeraoheneD U l it bonkje bevat niet alleaa Tor het greata onbliflk veiVtaanbare verklaringen omtrent het weien der nieawere therapie en de daarmede iolfa lu waoliopige gevallen verkregen aitwerklng maar ook vindt men daarla wetensobappalljke ver bniidellngen nit de maillaclia bladen die aan deie geneeawijie gewUd sUa loomede afaohrlft van tal vao getalgaobrlften vaa hooggeplaatate geneaikasdigen onder welke f ttmttrt and r prafbwer a ia polytlInTak It raHJi rat RaaiaMeel t9 IWairaber ned ir praktlMaraad leaeatliear aan hal kraakilanjgee leeUsM 4e Chtrenteii lanlUtarath Dr Oaba ta Btattia BraaaaiBiiB Md r arraad aria ta MlUatia Dl P Fereatlar iieeaahMr dlraDUur vaa het heifltaal ta A aa galitiavatb Dr tahttiai Uateel aateafetit Bad Eini Daraet na r liaeetbear ilrealear der Ba vM tberaHiitlaoba larieMai vaar ieBa H dari ta f artia rae tt Ntaerd SM Otnial vee Aaabaakaeli nèdir ta Darht Dr lartaab arraad arU da Urfcalt Oker tabaartt Uahl ad dr ta Weaaaa Dr O aaiaval la La Farrièra Eare Hd vaa daa Oaaat ieatral d hyiliaa at di Saaw ta FraakH k en Tele anderen I I liffV l MSWWHia flIKKan I T WP r HWtHBaan mwi twi 1 flabeafaiL at en i ale reeda onder geneeaknndige behandeling gaweeat ign maar door de bdkende qiiddelen all onthdndingaan a kondwaUrktwr wrijven electrlaeeran atoomiooU of seebaden geen geneiing of lealglng aanner kwaal g voaden hebben en ten alotte eIJ die vreea caToclaa Taar beraarte ea daartoe radMi hebben wegene veraehiloaeleD ala iloh aaHheMdead anHtia vaaMa vardoevlag la bat liaefd haafitlia at dataan ald MhkartBiee ea ankar ardaa veor d aeiea drakkaada plje aider Kat vearineN aaltlag ia a aeraa M vei ea vaa krieialiag la e hat aligiii vae baadaa aa voataa aan al deie drie eatagorUn vaa BaaaiwlUaars all ook aan leen aitlajaa Mjdande aaa hIeehiuDM en kraeMeleeaheM ook an gaaonde talfi aan Iftaga aareaaea die vaal net bet hoofd werkea n Keeetelljke reactie willen voorkomen vrordt dringend aangaraOaa ilcb bet boven vermelde werkje aan te lohaflan hetwelk op aanvrage keettlaaa aafraaoa ver Aan allen wier laanwBaatel aacer af mlndar aaacadaea la af aaa aaveoaMada aanaweelitlKhald lUdaa waarvan dekent ekeneniija abre leehalman l a ari ralaa aebalabeefdaltn kleadaadraRg araetaarftkalbaarheld geiaaidbatd alapalaeabald HelMiMatiika aaraat en eabahaialljka teaatand verder alle aleken die door beroerte getrotnn werden ea nog UJden aan de gevolgen d lOoalB verlaaintRiea aavanaeiaa tet aiHatan iwan teafval aieetaillk aDkkaa atljfbeld dar Hwrtobtea durende MK plaaUaillka iwafu varawakklai vaa flakei garadü Bieb bet boven vermelde werkje i oaden wordt door Aaai t r l Bi door H XHBA € Heilir weg RolterdnSi P K ven BANTBW kOLtr XpotheMr Korte Hoohteeg 1 iKreeht I OHRV dt POBTOM OndepacUI blJ de Oaardbmg P Up de lonsHtfl hvgleoDtacli medioloale tentoonstelllng la da Ur WataaHaeBn eohe Oanaea wijae door da Uedle he JorlJ aiet 4e Kllvrrca Weda Ote fcahraaad behandeling gaweeat ilJn naar door de bekende Per bus 90 t dooun GO en 3a ot pakjea 15 ot 8pait 4 60 ei jJ5 ct tegen iDoi bü adttn en lie PlnimgRUérte 0 45 per Vt ft en met Toef ter verdelging van ratten en nniaen S5 en 20 ct Fakj I 10 ei Alles met gebruiksMnwönng Heeren eigenaren van 10 Jaar Abonneeren voor Geurig n Oascbadeiyk Zalverl in vtt Ugen hnndériglmd Hitraehtige aangeziehf en ndtre liehaamt roven an vonden etraktuid en etetmgm bij veriKeringen winterhanden en voeim hij echur t daweorm enz Zuivert van onrein ipaect onder in u op het vel en haar 10 Centa per dooa kunnen öch op voordeeUgeVwU vopr beid In hunne huurperceeleir Uge wij Pt BINNENLAND GOOOA 15 Juli 1897 Aan het eerite admiaiie eiameo voor de Bjjka Haagere Burgeiaofaool alkier wordt daelgtsoman door 34 oaadidaten wnareudar 7 MiajM Tot da la klaue ago toaRelatan P Broer H C van dar Bijl O A D J Carrière oorw H W Cremer K Goudavraard W den Hertog J J Hoogendoorn J da Jongb M Kuiter voorw G van der Leo L K vau Loon voorw Job Manachot P M Hootga M J J NielMu J J Palm 8 H A Pmo voorw J van Rgo vau Alkemaile A D J van dar Bregg s O Burgeradgk CV Hardgarr J van Kampen A P Kerabergèo alleu voor rolledig onderwga Voor enkele laaaau B J Bilter S CaU I vee der Waet ea G Sprugt Algeweaen 7 jongena eu 1 meiaje Het examaa voor de hoogere k laaien wordt haden nog voortgeiet Da atataian vao de vrtjaiunige kieavereeaiging Qanda ign bg koninkliik baaluit van 30 Juni j l goadgekeerd fl Man Hbrgft nit Gouda aandeaStacdaarda Yau de vroegere 17 liberale vaderau bebbaa laagaaaarbaad au Uaatal hun afaohaid gakregea Zg ago wgaelgk vervaogen door 6 antirerel en 4 Roomaeben Dinadag bopeo e bg de beratammiog nog 1 of 2 aetela aan het LiberHÜame Ie ontwriagen zoodat dao au bet oude keorcorpi oog aan vgftal overblglt De juiate verhouding ttgt deTergoawacbaf taieobt Mear dan 5 letela komt bxt aan weelde gewone graag op eena auderamanabeora feataerende ond tibaraliame warkelgk niet toe Een enkel woord van dank tij om vergoed Dat wg aoover mocbteo komen hebban wg naar aller opinie middellyk vooral te danken aan den vurigan gver van dan beer H M Darokaan en aan de trouwe en gverige waaka mheid van den haar O K Eger redacteur van aVolkablada en Tergonwicliaf Dat beide mannen Tergouw nog lang mogen dienen oom atad tot heil ooia partij tot iaraad onae madeatrgdora in deo lande tol bamoadiaiog In 1887 waa het Liberalitma opperraacbtig In 1897 ligt het veralageo Ziet hier wat onder Ooda aegeo onafmat bare propaganda eu vaatbaraden tactiek vermag FEV1LLET0 NICHT TIlLIe De kraditroire frissohe schoonheid van den maa heeft xtbb opgelost in dea weemoed van rtjpar leeftjjd H is ia orereeiiatitraniinK met de melsnohoÜf die op dea bodem vaa elke meneohenziel sluimert hij stemt tot terugblik eo beepieKeliag en als het oog mijmerend dwaalt langs de kleurschakeerinj an der bosscheo tich verliautid in het wazig blauw der laohtea is het of gg dan teedaren moederkns ontwaart die den hartatooht d r Bacchante heeft verTBDf n Al wie luit heeft lot wandeUn neme den staf ter hand I In die friaacbe atmoafee cooveel te meer gewaardeerd na doorgestane lomerhïtte gratig door de longen opgeslurpt is het of de mensch tot e i aader teven ontwaakt De kalmte der natuur die raede f A knuag beeft van den vinteralasp welke kaar vecht ea die bier en daar slechts door bat blaffen van een wachtend op een boerenerf het ritselen van aan dorrsa tak of het melodisch gehi van een dorpsklok wordt afgebrjkei stemt tot kalmte De woelige maatrchappji ontvloden is de eeQEaamheül dubbel lief en g kant a voor een wjjl ntft de neiging van den kluizenaar voorstellen die UD dan bonem eener tiafelgka nahiur balsem toeki roor de woaden die het worstelend men cheDlaT6D Naar wjj veroemrn al de taetoonatelliog op de Weethaven ten b boeve dir hoow der cbolan van bet R K Lieldadigbeidageaticbt geopend tgn tol 10 nor lerwgl Vrydagavoed eene groote verraaaing voor de bezoekera aal plaata hebben Men meldt uit Ameraloort Gi tereneacht ongeveer halfean ia ten hoiae van den behanger J Hopman een felle braod ootitaao De lammen haddeo in een oogwenk zulk eau geweldigen omvang gekregen dat alleen aan bat redden van de kinderen kou worden gedacht Dat reddingawark met moed eu kracht ondernotneo mocht hetaai aleobta ten deel gelukken Een jongetje van achtjarigen leeftgd kon oiet meer worden bereikt en kwam jam merlgk in da vlammen om terwgl eeo meieje dat gered werd met brandwonden was orerdekt De brandweer aaoatoud toegaanrid kun niet verboedeo dal bet aaagetaate perreel nagenoeg geheel uitbrandde en ook de aaugreoaende woningen leden achnde door vour eo water Alias waa tegeo biandscbade verzekerd Nog een ander peraooolgk ongeluk ia bg deseo brand te hetreuran Do rappe brandspnitgast Weaael Van Daal Hel van bat dak eener aangrenzende woniog en bekwam zóó ernttige inwendige kneuzingao dat man voor het behoud van kgn leven eraatige vreea koeatert Van 15 Juli tot 15 Saptenhn ge H de Hollandaobe Spoorwegmaatachappg abonoemeutakaarten nit Hat reizen met deae kaartaoj geldig gednr ode volle veertien dagen en dagelyka verkrggbaar ia geheel oubeperkt zoodat man binnen hnar geldigheididnor zooveel van da treinen gebruik makeo kan ala meo verkieat Aangaande den brand te Poedero en achrgft men one nader De brand begon omtrent balf Mo amiddaga door ouiekende oorzaak in het twrade heia aan de oostzgde van de kom vaoj bel dorp Dexe beataat nit buizen ter weerazgde vao dan Maaadijk op kleine afataoden vab elkaoder slaande en aoma door eau boomgaardjegeacbat dan Die Miaadgk loopt van het Ooeten naar het Weaten en er woei eeo flinke opateowiod die bet vaar dadelgk het dorp i idraef De groote droogte van de meeatal riaien daken de outraggke aaaaaa a hooi in eob dehnizeo opgeatapeld want de booibouw waa bijna geëiudigd deden ieder epoedig inaien lat een groota ramp het dorp aoo treffen Aao bUaacheo of aluiteo vao bet vuur viel niet te denken en zoover tot de Maaidijk eene andere riebtinff aiooeemt wa weldra allee vnar eo Zie dese litifde voor het buitenleven bexaten ook mgn beide huisgenooten Nielit Trui as waarlyk OBvarmoeid ea uiden restte sg op mgn arm ali we laoga de pittoresk met gele bla eren bestrooide wegen huiswaarts keerdeii Bens een boschpad volgend dat aioh tussohen hoogstammig masthout slingerde waran g weer aitgekonen op den breeden net diepe larmporen doorploegdeD rijweg toen ooi aan den hoek van het bosoh een jonge man pabseerde die ons e ia beleefden groeti bracht Hij droeg een korte frak met hoogc laanen en met prettige rermetelheid oratrwcdfde sijn donker snorretje de bovenlip fWat scheelt n nicht ri p ik Hei ras of sg een geest sag loo starot gde haar blik Ook hg keek onwillekeafig om rNiets aiet4 Frits stamelde ze ueer dan sg sprak en meteen grefl ag mgn arm tCenoen juk lie dat Jonge messoh vroeg se een oogénbhk later 0 dat is fieaDefeldl RennafetdF herhaalde ia f Datdaontjik wel Zoo kent u hem dan ook merkte inijn vrouw een zins verironderd op Het is eeo beele knappe jongen niet aar man Hg komt trel Ibij ons san huis maar na is hjj een i dlang uit de ijtad geweest biy zgn rader Bn traar woont dief vroeg sg baaatlg Ergens in Gelderland geloof ik Üe soon is hier ingeaieur aan de lijo die ons met A verbinden moet Nicht sprak geen woord meer maar lohaan erg Temoaid zooals bet trillen vau baar trm in den myneir verried Thuis looht zg dadelgk iiaar kamer op ra b odtt rerstrooid aan lafef ta sat dun rook l Wm büna te vargeafi dat do brand apnitaa uit bgoa alia omliggende dorpeo kwamen keipen Zaatien meeatal boeronliuiaen de Nad here kerk met toren acht gevolde hooibergea vele acbnreo en booioiüten ajjo afgebrand De paatoria da openbare acbool de ondervgaerawoDing eeoe bakkerg en eena boerdarg bla ao ofacboon door bet voer gebavaad geapaard Vao de iuboedela ia niet veel gered Twea varkaoa ago verbrand De achade ia teer groot en veal vooral hooi ia verloreo wat niet verzekerd waa Ook aan fruitboom n dia ver cbroaid tgo ia aanmarkelgk acbada Vier en dertig jaar geleden ward oogaveer helaalMe gedeelte van bet dorp in aacb gelegd Door den miniatar van bionenlandeeha ukan ia bet volgende aobrijven gefooden aao de GommïltarisaaD dar Koniogio in da ooder aeheideae provinoiio Het la mü gebleken dat verecbil van me nioi heaiaat omtrent de aitlaggiog van de artikelen 86 en 91 der kieswet Naar aanWdiog biervan heb ik de eer u ta varuekeo bet volgeode ter kaonia te brengen van da bnrgeiaaaiten in uw geweat De wet Bcbrgft aleobta voor ién verzegeld pak te maken voor de alukken h doald ia art 36 vóórdat tot de warkraambeden vao art 87 word aa aif na ao ai aveaoaai én vrttagald pak Ie maken waarin de atambiljattea vrorden gealoteo la deze pakken moe en bjj toepaiaing van art 86 da oiet gebruikte en de teroggegeven atembiljeltan au bg toepaaiiog van art 91 de geldige en de van onwaarde verklaarde aterabiljetten afaoaderiyk wordeo gehoeden doch alhoewel dit ook geeoazio ver boden ia het ii niet atellig oorgeMhre ea dat dit geeohiede door ze in afiooderlgk verzegelde pakken Ie aluiteo lo geval een atemburean meent door de wet verpliijit te zgn elke aoort atukken afzonder Igk in óea verzegeld papier ta aloiten ia het tocb aaubeveleuRWaardigi da pakketten bedoeld in art 86 eo die bedoeld in art 91 io twee verzegelde papieren te verzamelen Elkatwjjfat of aau da wet voldaan wordt ia dan leker o tgealoteo Meo flchrgfl oit Zaandam io adaTelagraafa De veikieziog van gemeenieraadalaileo albiar heeft haal wat hoofden waru gamaakt t Spreekt vanzelf dat da alaiabouwkweetia waarover oolanga zooveel u gavalleo opoieow ala boemao dienat moeat doen Vao RoomaohKatbolieke zi de begon en daarmede door bjj de caodideering te vermeldea dat eokel autialnisboawma ioeo waren gecaodiHeerd Van avond toon we als naar gewoonte gezellig om de vr olijk schonende lamp waren gegroepeerd stillokens over haar breiwerl gebogen Maar aan geen van ons beiden ontsnapte de traaa dien ze b wijlea heiinetgk wegivischte Iets Igdends kwam op haar gelaat en verstoorde de kalme blijmoedigheid welke het eigan waa f Wel nicht I vroeg ik s ochtends baar rroolgk op den schouder kloppend goed gerustP Beat mgn jongen I gaf ze mtt schuwen blik tenantwoord Maar toen ik haar ongeloovig isAeek was er een pgnIgkW gedwongenheid in de poging die s deed om mg gerust te stellen Ooh ik word at een daagje ouder nielwaarP Ka het eten nochten we gadrne schemeren Wie kent niet bet ache meruurtje ui kkend tot vertroa weljjkbeidf Wie waardeert het nieti Het is of yooie kinderjaren te krachtiger voor onze verbeelding opdoemen als de schaduwen zich verbreeden het vuur in den haard flikkert en wg odi na welvolbracblcn arbeid van den ettpt oudigen smakelijkeii maaligd rondom den haard schikken Vfrj meenen weer dqg oeiende vertellingen te hoor a waarop vader oca rergaatte zien weer roofridders edetrrouwen wegvoeren uit trotsche bnrggevaarten daelen opnieuw in den jammer van oaschuldigegerangenen die in kerkerfaolen zuchten en juichen als de varradar zgn verdiend loon krggt Terwgl de duiiiemis toeneemt en het licht der flikkerende vlammen de voorwerpen om ons been met spóelsche glansen over dekt wat aan allea een tooverao tig aanzien geeft rast de geest en rerirerkt at égmerend de denif radicale tgie beaon man daarop avaoaua op dit aanbeeld ta kloppeaaadal nia tagwataaada bgaa ieder weet dat ar laar veal kaöa bealaat dat doe kwaatie lot allor gaaorgea aal worden opgaloot Walao I apook beaft goadandianat aiiaiii want van de 4 gekoaeoea tijn 3 aati elniaboewaaonao en onder de 4 in benfaaiaioa komende eandidateo bevinden aioh eveaeeoa 8 buoaar Da uilalag beeft vilaa talaargeateld I In de aerala plaata doordien da haar P Klnjver dia bgoa 25 jaar laag lid van den ga eeoteraad wia eo ook een aaotal jaraa dini wetboodarazetel Jooam ii gevallen De berkiaaiog van den beer J Wlndhoower PlB net eene aoo groote meerderheid aal taker velen genoegen doen avauala da oitalag in diatrict I waar de twea afiredaüde leden de buren P Paaw en B van de Sladt Can werden herkoten Dat de beer B AIM Biel en de heeren Van Heek en Brinkman io ditIriol III aal io heratama ag bomeo ia aaa taganvallertje voor de liberale partij die b eao dien ook veel kaaa haaft ook baren tweeden candidaat in dit diitriet e zien vallen De pariy welke met recbi mag jaiohtn la de radicale Zy die tot doavarre niete koa ultriobten waa nu da earalr die eandidateo atelde en ziet 4 daarvan tgo gekotan en de 2 andere komen in heritemmiug Deta aalleu bovendien leet aareehijol k ouk gakoien worden Da grootale orerwmmpg behaalde ii ecbler doat de verkieziog van den heer J Baitzer Ato wiena verkieaiog bbvtndiea atarkwaardig ia deordiao bjj praciee da maardarbeid behaalde 321 vao de 641 geldige alemi an Io den Birijd toiicbeo dan baar Verkade en Swiliar patroon en badieuda kaaft dat da laatale da ovarwiaoing behaald Dinadag kort vóór tjio vertrek van 11 milatdlÉ per fiela oaar Tranavaal ootviog de doof atomma wiairgdar Sutherland Roraarda ail Braokalau volgeod talegram aDeakbeeldig vergexel ik u op uw ratéNt ooderoemiag Dodok da Wil laodlooparc Tot op bat eogaablik van ajjo vertrek waa de doofatomme wielrijder opgewekt eo vol noed voor den veorgeuomeo tocht De reia oaar Tranavaal deokt de reiziger ala volgt te oenen Leidea Den Baag Rotterdam Dordrecht Antwerpen Parja Madrid Gibraltar Algieri over deo N l oaar Jaroziten terog oaar bat Ngigebied Nabil Abaa ioii laoga de Oo tkoil naar Tranavaal door atieken oog weinig vóór bea beiaeU la Proiaen mogen de ebor beelden en illualln die b oos oprezen tgdeu de dagtaak Da afstand dte oaa ran het rerladen scheidt Is iegekroapeo n mei welfaTallea rolgt de blik de kronkaleoda rnurs iraleq wasrin w droomeoda oirs toakamsdg geink net at z n idaalM trachten op la sf eren Besehauwends naturen zlJn het geen llobtaehewef sooala men wailioht denken zou die het schemer uurtje op prgs stellen in dm seboot van beV gezin ala de oude moeder ia faasr walbakand wam koekje op het gevoffl af de kous broldt trouwlisf dichter btj ons aanschuift en de kiaderen aWk op een stoof of roetbankje aan onze kniela vl jaa De waarde dier kostbare oögenblikkon wordt ecb er alet bcirepan door positieve geesten met bun koude praktl sahe lerensopvalting Hoeveel w ook un bea rer plicht zgn voor den voorailgang der wif aehappea waarmede de welvaart der maateobapp samenhangt in bnnne sobaiiiiw verbleekt de pdSzie eo sluit kaar teedere blaadjes Voor ben geen rostl Het repot ailleurs vau Marnii ran St Ald uU sebr vee ook E ia bon wa pensobild Z faollea hel lerep oor jagende naar het eens voo geatolda doel zonder rechts of links te sien ofevea adem lesrheppea b een mjjlpaal aan den r Nicht behoorde aiel tot die menschen doeb zg knapte er licht ea uiltje bt Op zekeren avond waa de lamp oog niet binneagebracht Buiten stormde het kletterend sloeg de regen tegen de nriten en met eeo selfinehtig al bebagelgk gevoel sohovcn we dichter b bet kaa ruar Ik daeht aieht at laag osder leil toea M me ep eens met de mededaeling i erraste ofét tm pkai dagen ta willen vartrekken