Goudsche Courant, vrijdag 16 juli 1897

18 f t 7 80 4 40 6 86 4 6 a 4 67 8 04 6 10 6 66 Ulrecte SpoorwegverblndlDgen met GOUDA Zomerdlenst 1897 18 7 88 a 7 8 U 48 1 Ig f u io 10 01 f 10 18 7 1 8 80 87 8 64 10 11 11 18 t § II 8 40 1 47 10 18 7 86 8 8 i 68 4 4 18 8 10 KOTTIRDI M 0 p D P a 17 1 87 8 84 W61 6 47 DEU HiVe eoVDA 18 87 18 47 7 48 8 18 O 8 47 10 18 eonoa DEN b zas ZoatermaerZegwaaid Voorburg a Haga S ti n T84 iTSïïu lÏÏÏÏÏÏTlT 8 4 4 ïïr i4 8 l ÏÏ4 7 4 8 4 44 l l IV 8 Hagé 6 4 7 7 48 8 8 4 10 1111 87 IMll 8 44 8 40 4 0 4 Ml 7 18 7 86 1 88 l Sl 1 418 41 H 40 e V Ol 1 M i l l 11 lli f W M8 4 4 10 44 n 8 li 4 W o 1 1 6 l8 6 6 l l i i l lo U o U U tHuO M lO ufo l 7 iV OU lu Im 4 M6 6 7 4 li lO 10 1 T K I O H T 0 O n D A SB 7 41 8 4 9 10 lO ll 10 88 11 88 l 8 08 B B8 4 48 B B8 S 7 88 8 18 8 04 10 88 11 8 4 1 t 7 18 Ol DA UTliaHT OMda MO M 7ell 8Jl 07 10 U lO M ll OO 11 18 I IO S 17 4 BAMIOadav 1 41 8 K4 v a 11 14 8Y r Wewdal SS 7 8 8 11 ll BI t t 4B 8 84 Vtapaht ft U 7 18 8 18 4 0 V 89 10 1111 41 ll BI 1 18 8 08 8 80 1 08 10 84 i0 4 88 8 18 10 17 iO SI 7 10 10 84 M 8 14 7 18 1 48 10 41 t 4 7 89 t K9 U IS 11 U 1B 11 l Blffi 4 87 B BO 07 7 198 18 AMSTRlDAII aOIIPA8 M 9 08 10 41 S 8S l48 9 U 10 0B 11 11 1B4B 8 88 4 41 9 8 MUlO GOU UA iMSTBKDik M M 5 ftl 9 40 10 17 11 10 4 tl 1 10 1M B I8 10 11 lO BI 8 10 9J7 10 10 IJ UB 8 11 B 8B U 1I lUl Kboolkindaian md p V tlu gnm tit i Buuu niat ta ai g a Durofaf il oolangi eau ptocaa gafoetd Eao kwtjongaa had dan klok kaaloider aen tiaao naar bat boofd tworpen Da pradikant dia tarana aahoalopiianar ia üagat lich daarop aaat da Mbool waar da koaap tb ia bcboorde ao gaf bem in k dao itok raa dan oodaiwgcar aan pak alaag maar trof bam daaibjj ook op b t hoofd toodat aan builoatatand an ganeaakondiga bolp moait wordra iogeroapan Da arta aobtta dia bail oofal b dankalgk maar het li p goed at na toapaaatog Tan kooda omalagao Da rader aiicbta daarop nn dan predikant da koataa ran da gaoaeakondiga hnip tarng an da r btar aaa dien eiieh toe ondat bg in ga tacbtraoht te rar waa gagaan Da regeariog nam bat on op TOor dao pradikant en braobt da laak voor den adminiitratiaran raobtar bairareiide dat da leroordaalda igo raobt niet te bgitan wu gegaag Do piadikant xell verklaarde nog dat bg alaokta bg ongalok den knaap op bet hooid bad getrolFeQ omdat deze tgdena da tacbtiging plotaaliog omboog wae gaao ataaa Het adminiatratief gere htibof wa achter TU andara maening Ban pak ilaag op dao rag of ar lak ondar ia niet aadaalig TOor da gaundbeid too loidda da nitipra ik maar wel aen atag op bat boofd Had da aobooloptiaoar het hoofd tan deu knaap tnaleban sgn baanen ganoman dao roo hij bat hoofd niet geraakt hebban Na haalt b j door aalatigbaiJ aaa bnil rarooriaakt en moet de gafolgen daartan dragen Ta Soarahaja gn thana aooraal raliebatgkndaaldari dat da groola galdinatellingan aar gean al ta arattig onderioek naar batTOOrkofflaO daarran meer initpllen waooeerzyvan alkaodrr balangrgke badragao zilrergeldantrangan Zij kaataen bet dan alkunder weertoa Ook onder tomman ontraagan van i lande kw an van de Java eba Bank komanin da laatata maanden varraueod veel valacherykadaaldara voor Dit kan legt het 8oar Hbl door bat paraooaal altbaoevan de Bank moailgk voorkomen worden d w a door bat Enropeeicbe peraoneal batChioaaiebe latan wij om bagrgpelgka redenenliavar bnitan heacbonwing maar wel ionbat baatnnr dar Bank ar aen aanleiding inknnnaa vinden om da Uegaaring te wgun opdan oohondba eo toeilaod der groole mnat envooretellen tot rorbetering te doen Zoo son reada vaal gewnonen ï ga indien de voorratd ilvargald in partgeo naar de NedarlaodKbaDont ward gatondan om daar ta wordeoovergennnt mat een nianwen en govden beeldenaar natnnrigk en daarna gelegenheid t geren tot inwimlieg van alle onde mnntitakken Natnnrigk lal dat eanig geld kotten en ookarkannan wg tan volle dat bat middel niatandera ia dan can palliatief maar kat brengtgedeallelgke verfteleriug aan en dat ie in daMataande omitandighedeit en bg den onwilonaer regeardwe om ta to gan voor aan goed ïntwaieo raada vaal lm da aN K Ct e tehrgft man nit Kopenhagen 1 Hat vnatalijlta apliorwagoigalnk waardoor Daaamarkaa ooit gairollan ia had in dan afgaloopan oaoht plaata tagas hall tvanlf bg bat italioa ajentofte Dit ttatieo ligt dicht hg Eopanhagaó aleobti OP S kilonirler afatand ongavaer aan dan noordanpoOTweg waar a amera bgna altgd en op Zondagen vooral groota drukte ia van partonaa dia oiutapjee maken in deu omtrek Bet waa na lembeiden konde eu rFgenaebti e dagen hcarlgk aaooi Waar en de itrooa der pleiierreitigara wai ar ta grootar om Op tulk een zomeiecben zondagmiddag loopen er veel extra treioeo io baide richtingen toeecben Kopenhagen an HelaingBr eo ala da tijditippeu ven vertrek en aankouat daarbg ni t atipt in acht ganoman worden kan er liont eeo ongalok gebearen 8 18 8 88 8 48 8 48 8 C8 6 88 8 88 8 11 8 18 8 88 tM 0 da MDoidreekt Maawarkark QapaUa attardtm 1 JM tottardam Oapalla irinwetkarii Maofinekt S U 8 88 4 86 8 08 8 14 8 11 8 17 eo da O ft Oalokkig doet bat Deanerhe treinpertoneel nvar het algemeen voorbeeldig goed ig k en maar ceat laldan komt hak voor dat nie altea volgeaa bat programma aitatakend oaar ebeeit Maar hioidagnaebt ia boa weet men nog niat een rxtra train dia nit Belaingdr Baar Kapenhagen liap aa ta Gjantofta niet moaat stoppen op een personeatrein galoopao die aan dat atatioo atilatond Men legt dat de machinial die niet wiet dat de voorafgaande peraooai train te laat as de aeineo van bat atation eaiit gaaien baalt toen remmen niet meer bialp De aehok waa coo hevig dat da locomotief den laatetan agan van dan atiU Btaaoden trein gehrrl varbrgaalda en in den vöorlaatatan wagen bleal ateken Daie wagen wai er een met eao imperiale Da oraMge wageoa werden op alkaar geacboven eee paar vielen om en in deun vkracbrikka gkan chaoa totaehen de oterblgfaalen van da vernielde wagaoi ia lagen meer dan honderd doodeo ao cwaaTgewoudeD Da inipeoteor van het materiaal Stockfletb die vlak bg hrt atation Ojantofte woont waa dadalqk na bet ongalok op de plaata van da ramp an nam de leiding van het reddingawerk op sioh Ug liet eainen naar de inapeeiiebnreaax te Kopenhagen en naar bat eantraaU tation aldaar om bolptraioen verbaDdstobkeo en gfnemknndigen Ta Kopenhagen werd dadelgk naar da doctoren getelefoneerd en om half Ua ging een extratrein mat vier geneeiheeren op weg naar Ojentofta Ook werd aaa de hoapitalen te Kopenhagen telefonifch bericht gezonden dat zg dien nacht 100 beddea voor g kwetatün gereed moeaten honden Te hall twea vertrok de aarete Irein mat dooden en gewonden it Ojentofta naar da hoofdttad Het waa een trenrige rit die wagen vol dood en amarten heel langzaam over de raili glgdend Een nor duorde bet voor het kleine traject afgelegd waa Aan bat aution badden zich bg de aankomat van den Irein een dozgn geneeakondigen erzameld die onmiddellijk de conpd a openden en de oogelnkkigen begonnen te onderzoeken lo elke conp was een hn aar uit de kazerne te Ojentofta maegareiad om da wacht ta bonden Verachaiden zwaargewonden zgn gednrande die korte rit io weerwil van alia vooriorgamaatregelen oierleden In de wagena waa bat een graweljjk Bcbonwapel Alle beachikbare ambnlancewagani waren op het tstioniplein bgeengebtaubt en xoa konden de gekwetaten dadelijk na bet aerate onderzoek over de drie boipitalen verdeeld worden een aantal paraonen dia minder ernatige wonden bekomen bad lan werden naar bnia gezonilen Mat een laleren trein die om half vier ta Kopenhagen aankwam werden 30 doodeo en 12 gekwetaten getranaportaerd Eet parwnaal dar ambulancetremen verhaalde dat met tot ap het tijdêtip waarop de aerate trein Ojentofte verliet 40 Igken onder da wagena uitgehaald bad maar dat voor zoover man zien kon er nog minatena evenveel bier en daar varapraid lagen Dat waa otavdravan volgena daamb telgke opgaven bedraagt het aantal doodan 33 het aantal zwaargewoodeo 84 Rad Een groot aaotal apoorwegwerklieden an militairen ging dadelgk aan het werk om de Ign rg te maken en da vaak onhvrkanbare meDaaa Ijjke overblgfaelen bgeen te brengen Wie da personen waren die bg deze vreaaeijjke ramp om kat laven gekomen of zwaar gekwatat waran wist man gernimen Igd nog ilecbis bg benadering alleagi waa apoedig tiekand dat de jonger talantrolla schrijver Sophna Micbailit die jniet beden op i ton gaan naar Hollaod en België met agne vroow to de iwaargakweteteii behoorde lou I 1 14 ll n 18 18 11 81 11 88 11 48 81 18 88 18 86 18 88 18 88 18 4 18 88 10 80 11 88 O 8 81 8 68 l D 18 10 88 10 88 10 48 10 48 U 86 11 80 11 64 18 08 Qiatarochtand heb ik met eaniga booldambtanaren bü de spoorwegen en net aen paar ganeeahaaren dia naar Ojentofta geweest waren gaaprokeii maar da reenltaten van die bezoeken gn slechts garing geweeet Ieder geelt zgn eigen lazing van bat geval da bgzondprbedeu agn nog niet vaatgesteld Sleobta bat bnvan staande kan als zeker beaohonwd worden In oitse stnd apreeht men natnnrigk over niets anders dan de veracbrikkelgke ramp allen rnrkeeren io een droeriga atamming pn r ï Mia bloedverwaninn of vrienden miaafD loot en do i kenhnixan af en de lalro waar de Ijjken voorh psg naergeirgd tijn en waar telkens bartro reodo onaelen plaats hebban Bg de voortzetting an bet proces inzake maj E J V 8 verpleegater op Meeranberg conelndaarde da procnrenr geni raal bg bat garaehtabof ta Amsterdam tot vernietiging van bet vonnia der rechthaok te Haarlem eo rrgapraak van beklaagde voornaraslijk op grood der verklaringen van de doctoren Trenb en Meddea Dacoala dia de verbrandiog van da patienla niet bewezen achtten Da patiënte waa na bet gebaarde tamelijk wal en at nog Bjj braobt hnlda aan den directeur van Meerenberg die aen onderzoek niet acbroomde Mr Levy pleite mede vrijspraak Naar de Locom s verneemt nearseht de cholera thaos reeds in zaa an gftig deasaa der afdeeling Demak Van 28 Mei tot 14 Juni werden 175 iulandera door da ziekte sangetaal 101 zgn reeda baxweken ateobta 3 bareteld en 71 nog onder babandeling Al bet mogelyke wordt gedaao om de ziekte te bastrgdeo doch tot heden nog altgd zonder bet gewenscbte gevolg Ia het sBoar Hbl c laeat men Het bigkt ons dat men zich boiten Soera baja veel te oogonatige vooratalliogan vormt van den gezondbeidstoastand op onze plaata Bet ia Olkomen waar dat zich hier choleragevallen voordoen in enkele inlandaobe en Cbineaache buortao Rella niet zeldzaam maar de aigemeena gezondbeidatoestaod is zeer goed eo bet aterftecgfer is veel lager dan in de meeste afdeelingsen gaweatalgbe hoofdplaatsen in dan Oosthoek waar trouweoa ook overal cholera opgetreden is Dit bIgkt uit de op gaven vin deu burger ka stand die een zeer laag atarftecgfor aantoonen en ook nit de sterfteetatan der lulandacbe bevclkiog welke geregeld bg bet bastour worden ingediend Ér br alaat inderdaad niet de minste reden om zich ongerust te maken en nog vaal mimier om Soerabaja ta mgdan zooala eok le boren landers meenen te moeten doen Voorlocipig altbana ia bet bier ereo gezond ala op welke plaata in den Oosthoek ook Wg beriimeran er tevens aan dat ook ta Balariaen io Middenen WastJava de cholera uifgebruken ia Dank zg t prachtig wee is het fee t waarmee bet veertigjarig bestaan der Bottardarascha Disrgaarda werd herdacht uitnemend geslaagd Veilii kan worderi aaogenomen dat meer dan twintigduizend peiaoneu aan de feeetelijkbeid hebben deelganomeo Schitterend waa da illuminatie van tain en geboowen waarvoor o a elektrioite t van wege de gemeente werd gele ard terwgl de a gioroo verlichte lanen een tooverachtig efiect maakten E in mooi vuurwerk werd ten slotte afgeatoken Dan geheelan avond bewoog zich ook buiten dan tuin een groote menigte die aoma nog harder juichte dan zg die binnen wareb Om zich goede plaateen te ver ekeren hadden velen zich reeda des morgana in dan tuin geoestald Da Naderl gezant dar Vereenigde Staten mr W F H von Weokherlin ia giatar nit Waabingtoo in Den Haag aangekomen om daar zgn v rloftgd door te brengen Hoa strog in Berlijn de learplicbt wnrdt gebsndbulil blgkt nit hel bealeil van de sobooleommiaaie dat de hoofden tan de scholen zelkn worden nitgauoodigd van alle ki deren die een school niet volledig hebben doorloopeo de namen terstond na het vertrek op te geven om te konnttt naiiaao of zg eldere worden overgaplaats en aldus te voorkomen dat agcwelaolooie ouderat de wet ontduiken Oistcren namiddag ontspoorde de stoomtram van Veghel naar Helmond Drie wagens tie au uit de lailt en zoodanig tegan elkander dat alle totaal vernield werden Peraoonlgke ongelukken kwamen niet voor alleen wprd de atoker licht nan bat boofd gewond AaogevaDgeD 1 Mei S 87 6 08 6 08 8 18 6 86 8 80 6 40 Mi t M 4 68 1 44 1 84 1 01 8 08 8 14 4 08 Utrwsht Woardeo Oadewater 7 07 8 14 10 40 Oouda 7 IB 8 17 9 1 9 8110 89 11 10 7 10 844 AiMtatdaa O St a da 1M 8 10 4 10 Kaïtoigereeht te Goida Zitting van Woanedag U luli 1897 De volgeode paraonen ago veroordeeld wegene Viaaafaorg overtrading J V te Ke nwgk tot f 2 nf 2 dageiL O S U Oou a lot f 6 of 4 dagen Overtrediog pro v reglamenl A d K en P A W ta Boakoop Tb J t Waddingavean lader tot f O 5U of l dag A d H til Nienwarkerk a d IJsaI en J S la Bodegraven ieder tot f 1 of 1 dag A d H ta Nieowetkark a d IJael tot f 6 of 2 dagen Overtreding Wat op S 8 C B Ie Oudewater t t f 0 50 of 1 dag Overtrediog politieverordening van Waddiagtveen B V T tja Waddinga wn lot f 1 of 1 dag J T zwervende vrggeaprakenOvertreding politieverordening te Gouda P J A B A L V W eo 8 P v d K allen ts Gouda ieder tot f 0 50 of 1 dag Overtreding atiafwet an alraatacbandery W H A t Waddingavean tot f 3 of 2 d Orertrediog alrafwat 0 D B ie Gouda tot f 1 of I dag L W to Amsterdam tot f 3 ol 3 dagan A V d B ta Zevenhoizao vrjjgasprokaip Oprubare dronkeoaobap en bnreogeracht A V D te Bleiawgk tot f 5 of 5 dagen Nietigheid van dagvaarding A A D zwerceade Openbare dronkenacbap G d J te Reanwgk 8 G zwervende H B te Utrecht C Q d J en G d J te Gouda C V E te Berkeowooda en fl F i R te Gouda ieder tot f 1 of 2 degen K H K V d P P V d B en Q C B allen te Gouda ieder tet f 3 of 3 dagan A W ta St ilwgli tot f 5 ol 3 dagen J A te Gouda tot f 10 of 3 dagon Openbare dronkenschap bg 2de herhaling O J te Gouda tot een week hechtenis Openbare drookaoachap bg 3da herhaling P H te Gonda tot 3 weken beobtenis Opeobare dronkenacbap bg 4de herhaling C J V E te Gonderak tot 4 dagea becbtenia en Opzending voor den tgd van één jaar Openbare dronkenschap 2maal bj 5e berba ing 0 K te Gouda tet 6 weken hechtenia Openbare dronkenacbap bg 12de herhalii g T V d H ta Gouda tot 4 dagen hecbtenia en opzending voor den tgd van 1 jaar BuiteDiandsch Uverzicbt Alle mogtrodbadea bebbeii sich vut aanflBDge Iot0Q ea mds tad Io togen da pogiofteo Tan dea Saltao varklaard m h a g ir f i op dfl gsvarfD waaraan bgvich eo bvt Torksebe rgk blootstelt ala hg cicb btyit Tercetlen tegen de ToorntellaD der mo eDdhedeD Hau nota uo Tewfik paoba laidt aldni 1 De oDdenfatcekende gesanten hebben da eer Zgna ExceDeutie den ministitr van baiteolaodscha zaken uieda te dealen dat ag met bat oog op da bealuilelooibeid der Verheven Porto tan opiiobta van da rectificatie der Tbaauliaohe greuB van honna regaeriogaa easbtaipmig an kalhegoriioh de of racht ootvingan te vark la ren De groota roogendhadan hebWan bat pUc tot itratagiscbe ractificatia aaogenomea looali bet il ifitgawarkt dcor da miliuira attaebé s eo medagUleatd a D de Verhaven Forte Dieoteogevolge jjn eg overecDgakonieo Mn da Tnrkioka rrgaeriog te Ttrzekareo dftt ag tot bei rasta beilait gekomen ttjn eeo einde te mAkaD Rn aao obstractie wier acoig dool ie bat alaitao van eeo rrede te Toorkoasen dia too bg aitstak ia het belang vao Eoropa ii De Standard c rarneemt uit Athene dat dfte Doia zoowel als bat bealait v a dao DoiiBcbea keiter licb geheel bg bat Coooart aan ta slaiteo groote lofiedeaheid au diepen indrok heeft gawekCin Athens De baily Telegraph Ternaemt dal all da ooderbaadeÜDgan niet tpoedig tot eeo einda worden geboerd de Griakscbo rfgeeriog eaa üprofping tot da inoBendh an kaI richteOj TUd vaa Greenwlcb 8 87 10 04 10 11 10 18 lO M 8 16 7 1 7 18 08 1 18 8 18 10 88 y 1 8 8 10 7 16 8 0 s 7 46 8J0 10 64 8 87 0 47 8 84 9 07 10 01 9 B8 i 9 88 9 49 10 B4 18 7 i T 4B Ml 11 10 10 01 10 01 om aoa aiadff ta aakaa aan aaa tooaUad dia TOor GriakanUad avan noodlottig ti ala ao oorlog Da Oriakiche regearing lal ar o wgcao dat ag bereid ia alle door de magend badao gaatalda voorwaarden aan te Daman an dat alleen Totkge da acbnid draagt lan bat akakao dar vradaaofytarbandalingaQ Da aSolaiU ontTaagfc ottSt Peterabargaokala madadaehsgeD die net da vredeaonder bandelingan io verband itaan Daarin wordt ge meld Tarkga aal op alle ponten da aiscbeo moeten inwilligen TheaaaliS aal worden ontroimd ao bat daal dar provincie dat aao dan Sottao aal worden loagawateo sal niet grootar tga dao een werat Geen tad m Tbeualië aal aaa den Soltan wordeo afgavtaao Wat da biooeDlaDdacha herroriniDgan in Tnrkga aautwlangt wg eiachan dat dia oomplaat eo afdoende tollen ago Wg gtaan niet langer op bet itaodpant van dao Krim oorleg Bailand i ekark en kraebtig en het kan apraken ala baheerscbar van deo toeataud Bovaodieo zgn wg io Tolkomeo O eraanatem miog mat Ooatanrgk Tegeaataad ven de ztjtle van Torkije aoojleideo tot eeo militnire iotar vantia waarvan BoaUnd da leiding op sicb aon namen Döoh Tarkga wanacbf totlnog toe geen aelfmoord ta begaan en bet eet seer goed dat bet een qaaeatia op laveo eo dood toiaebao ooa wordt In elk geval moet een bealisaing worden geoomeo KonataLtinopel voor dan inltao of TOor deo csaar Dat ia b t dilemma waarroor Knropa ui gpplaatat wordao Da moraela nederlaag van het kabinatBadaoi ia Ooatanrgk ia Tolkomec zegt de Voaa Ztg Graaf Badeoi heaft oog alecbta da kaoa taaaehen aftreden of aen coop d état Hat remltaat der bgaeokomat ta Eger ia xoo HOgelgk oog overtreffen door de eircalaire dat ooDatitnüoneale groot grondbezittera die daaiin da regeering ban atean opzeggen Dese oircolatre ia vastgesteld in oad btjeenkümst dia werd bygewoond door dapriosao Aaaraberg Fflrataoberg Starhemberg en Traotmannadorfl en die geleid werd door graaf Oawald TUaD In agn upeningtirad w ca graaf Tbnn op den draigendeD toeataod die ootataan is door de taalverordeoing walke ondanks atte waaracbowiogea U aitgevaanJigd en wordt gehaadbaafd Graaf Tbnn deelde meda dat bg ToornnmeoB ia gewaaat ptgiogan toteeppchikio het werk te atellen maar dat graat Badeoi geweigerd heeft concrete vooratellan ta doen De Zoid Afrikaanaobe aDquéte commif aie beeft haar rapport vaatgeitald Da mia of meer aatanlieke uitlrakaela die de avoodbladen er nit mAdedealaD komao graoteodeela overeen Inl wat da Timea vroeger reeds pabliceerde Hei rapport ward door alle leden gataukeod babalve Blake eo Lnkoacbere Laatatgeooamde haaft aan eigen v rala ingediend waarto bg o a in bet lichtVrit dat Rhodes we terdege JameaOQ machtigde zoo t ift f nliBtteTranavaal binnen te ralteo nadat da JobaoDeeborgera besloten baddeo dat de inval moeat wordeo oitgesteld immers Bbodea eaiiida na dan iovat aan Flora Saw Chamberlain ta bidden hem en Jameeon alaoog te ateanen De meerderheid der oommiaaia acbt bet niat bewareo dat Jameaou op laat vao Bbodaa vertrok i maar overigani l t ze voor dea inval de Tolle Taraotwoordelgkheid op den AfrikaanBcfaeo Bianrarck Welke reobtvaardi iinK ook TOor da Jobaonssbargar moge gelden Bbodaa bad ar geeo voor het beramen en ateanea aa den inval met geld Hg haaft soo beet het do regeeriogen van het Bgk en van de kolooign io erfiatii e moaiiykhedeD gebracht en maakte aen farwoodarlgka inbre k op de interuatio nale alleTOodheid Hg misleidde voorts dan goaTarneor dar Kaapkolonie lord Boimead en bield gn plannen verborgen voor ign madedirectoDrea an het Kaapscbe Mininteria Wat zal men dd dan man doen dia soovaal op zgn kerfstok beeft XjaveDdiff laten loopen om in kindertaal te spreken Want kinderachtig is bet dat de oommisvie aerit da sohuld vaat telt Tan Bbodea 6n dan zegt dat noodzakelg e stappen tegeaorer hem met oot tgdvarliei zoodon gepaard gaan Maar bepaald rgtrlgk is bet dat de commissta ui t eeos aan gerachtolgke vervolging van Bbodes aanbaveelt Dat mag aen waardig alotbadrgf van hael bet eomedie vertoon hosten Wat de aodere personages betreft spreekt do commiasio lord Bosmead dan beer Joaeph Chamjieilain en de ooderftaatssearetanssao gehaal vrg acht don beer Bowar rgkaaacretaris Tan daaKtapkolonie sclialdig san erosttg plichtTorznim ëü z t dat de beer Nawto native oommisaionar van Becbnanalaod heeft getaa d maar io minder ornatigon graad Ook bafda laatstan moeten ar maar met dan aofarik afkomen meent de commissie lisbooehère spreekt echter in zgn sftonderlgk rsp Ï Ort nit dat Bhod a met Beit on directear ir Ghartared dia er alles tu wiat uar zgn meening Utren g istraft behooreo te warden mdat zg den Engelscbeo oaam bebbelb bezo ald Maar de znak tal na wel dea doofpot ingaan Za fa achgot het rapport der com isaia da talegrammen van Flora Sbaw eo de wngaring tso Bawkalj om do talagrammeo Tan Rhodaa over ta loggen zonder oommoD taar la Tormoldao en ook daarToor gan b straffing te eiacban Ia dan omtrok van Pratoti oa Tooral in bat Weatan der Transvaalaobe Republiek woedt da koorta hevig De voornaamste oorsaak der tiekte wordt getocht in het blgven liggvn van da gestorven dieren Da president beeft ge last d t do igken oomiddaDgk bagravea mna ten worden Do sVolkuieax haaft een inscbrgving geopend om halp te verleaneo aao de bahoefiige koortslgdfrt in da zwaarst baproafdo distnctso Zontpanabarg eo BosteoborK Zg heeft al aardig wat ontvangen Eakale firma s te Pretoria tonden vyftig eo twintig pond sterling prasident Kragor gaf tien pood en or knmpn zelf hótlragea nit Oranje YrgiUat NIEü WE PARAPLUIGS A vaa OS As Mii Tailleor Kleiweg G 73 73a OOUDA Telepk 0n Xo 3M Beurs van Imslerdam lotlun 88 14 JULI Vrkn MiunLiHO Gert Nbd W S 8 t dito itita dilo 8 w dito duo di u 3 98 i UoNOiH Oil Qoadl l8Bl 8 4 104 Ituii leiehrgrinjl 1881 81 B it U 86 i SI OoBTlNa OM inpapjerlSOS S u dit in tilrer 1888 86 POBTDOU OW 01 t ooupon S dfto tiokrt 8 lVis EcsUND Olil Uisoanl 1894 4 8 V dito Goeoni 1S80 4 T i dilobiiBithi 188 4 9 dito bj Hope 18 9 90 4 9 dito io goud la n 1888 O dilo dilo dilo 1884 6 I SpiLKjl Perpl sohiilllSSl 4 68 TuBtau Oepr a nr eea 1890 4 87 6ro leeoinit serie D Vis Oee Ie nilg serie C lO Vi ZuiDAra BiP T obl 1898 l IOB7 Manco O il Buit h 1890 9 V VsNBiuau Olil 4o l ep 1881 ♦ AvariaDAii OMi alea 1896 3 100 RoTTESDUl 81 d Iren 1894 8 9 1 Nio N Afr Haii le ar and 46 Arrodili Tab Mtj Cetti alon 44 D hHui eh ppg dit 1 9 Aid H povbcwkh ptudlir 4 100 Cult Mg dur Vorsleul aaud 60 s Or Ujrpotluiekh paadbr 8 t lOOS leilerlanilsish hsiik and 800 Nel Handelmailseh dito lt s N W k Vie Hyp b pandbr 6 f O U It Hjrpotbeekb pandbr SVi Va l tr Hyp lheekb dilo S i Vs OoatiNl Uo l HoDg bauk asad 1S BusL llyp lhnekbaok pandh 47 99 Amsiiia Ei u I bjrpoth psiidb 6 74 M i L O Pr L au oart 4 j Nm Holl IJ apoor Mü aand l My tol Elpl St Spar aaod 101 Ned lad Spoorwegm aand 807 Ned Zuid Afr Spm sand 6 lSi dito dito dito 1 91 dito t 100 64 61 lTAUl9ooari l l887 I9 A Sobl S 64 Zaïd Itel pvmij A H obl S 6 PoLSH arsohau t eeuenaand 4 1 144 RuSL nr Eo s pw Mjjobl 7 99 Baltisrba dilo aand Faslowa dito aand 6 f 76 Inng Domb dilo aand 5 1 VI I 99 1601 186 10 lOO i 487 io f 1 108 70 li or k h Asow p kap obl 4 101 dilo dito oblig 4 AMiaiai Jsat P e 8p Mij obi 6 Chle k Vortb W pr C r aand d to dito Win Ui Peler obl 7 Denver jt Bio Gr Spm rert v a lUiu israidralobl ingond 4 Looi f ssh vilU Cerl v aand Meiio N Spw Mg Ie fayp 6 Hifs Kauaa r 4pot prtrf aand N Tork Önlaaiok West aand dito Peau Ohio oblig 6 Ongon Calif lahyp in goud 8t Paul Mina k Manil obl 7 Un Pao lloofdljja oblig 6 dito dito l incCol Uhyp O S 7 19 100 lOO i io V i 1081 108V 11 Hl CAHkHk an Boutb Cert r aand Vai O Kall k Na lo h d 0 O Amsterd Omnibus Mij aand Botlerd Tramveg Hsats aand Ned Btad Amslerdum aand S Stad Uollerdnm aan 8 BlLoiE Htad Antwerpen 18 7 tl i Stad Brussel 188 HOKO Tbeft BegullrOesell ab 4 OoSTEtfa Slaatalraning ISfiO 6 K K Oo t B Pr 1880 8 Span Stai Madrid S 1808 Na Ver Bei Hvp 8pobl oert 8 UO fl HARKTBEBIOHT Bitr Qonda 16 luli 1897 De aanroer Tan iolandaoku granea bestond hoofdlakalijk nit Tarwe Andere artikelen konten bijlis niat meer roor Tarwe tO i 86 ets hooger Mais net goede vraag eTeoaeDs hooger Tarwer Zeeawsolie 96 i 7 S6 Mindere dito O tO i t 86 Afwijkende 6 86 i 6 40 Folder 40 k 76 Bogger Zeeuwséke 4 80 II 4 40 Polder f f baitaalaadaeko yaa 10 kUopasa ƒ i Qerati Wiatar l f loaaar f f CkaraUiar 4 76 i ƒ 6 1 Uatari par kaot 8 16 i 8 76 per 100 kUo a Haoaapaaad Inludsek i Boitenlandselie ƒ 6 i 6 60 Eaaa riasaad i tOa 7 60 Koalaaad aieti i Erwtea Kookerwlaa i Niet kokende i Baitenksilseke Toarerwleu per 80 CUo ƒ 4 40 4 4 00 Booaea Bruine boonen 4 WilU kooaen f if DuiTOiboooen 6 101 60 Faardaabooaea 1 Mais per 100 Kilo Boata Anurikaanseke f 4 60 k 4 80 Cio oantina 6 60 k 6 76 Foiaaiaa ƒ 4 60 4 6 10 lalaadiche Maliag i VuMAan Malkrea red aaarear keadel eaprijzaklsBw Vette rarkaaa goede aanroer kandel rlag 1 k 19 d p uif KO Biggen roor Eagalaad rad aaaioar handel flauw 141 k 1 at per haU CQ Magere biggea goede aanroer kaadal Batig 0 86 k 1 80 per waak VetM aakapea pede aanroer handel laow ƒ 17 k 84 Zuig Lammarea red aauroer handel rlog k Naehtera kalran red aaofoar haadel lauw 4 i Fpkkalrerea Aangaroard 148 parijen kau Uaadal slug la anal M f n i io k 88 Zwaardere 18 NooidUollaad sdha f l k 4 Botar ltd aanroer handel rlai Ooehotei 1 10 k ƒ l JO Weibour O90 k 1 00 p Kilo KENNISGEVING De Burgaineealrr ran Qooda brfpgt bg deae i r keaoia vao de belanghebbeodeo dat door den Baar Direcieur dar Directe Belaitiogan ent Ie Rotterdam op deo 10 Juli 1897 exeootoir i rerklaard Ben kohier der belaatiog op het Peraoaeel dieoat 1897 00 5 Dat roormald Kohier ter ioTordtiriag ia gesteld io haodeo ao daa Heer Ontraoger dat ieder die daarop roorkomk verpliebi ia sünen aanalag op den bg de wet bepaaldeo loet Ie eldoeo en dat beden ingaat da termgn tan aaa wekeo biooeo welken de reolamea behooreo ta worden ioge diaod Ooada deo 1 Juli 1897 Oe Burgemeester roornoamd R L MARTEN BurgsrlUks Stand OEBOKKN 12 Juli Johannes Wilbeloioa Hobartus Maria oadara J W H Slappere es O Dgkstra 14 Maartao Teooia oadara J ran Es eo A Hol Goroelis Jobanoaa ooders L rao dar Valk en J Karraman 15 Aotonia ohders D den Held en L P ran der SUoot JTERLEDBS 14 Joil i M Wiaaar wed J B san deo Boseb 64 j SEHDWD 14 Juli A H Foarniar ao il Hytama H Bona ao A raa dan Berg C Sobeer en C Verhoog D J Jager ao U a Leopold ReenwUk OEBOREVi Jao ouders W ran dar Laag an G de Enikter Paaine oadara G Borger en W den Hondgker ADVERTJQNTIEN V L Heer en Uerronw NOOTHOVENTIK OOORRoan tik LiiiBiiaa bataigen ooknamens hnnoe Kinderen bnnnan oprechtendank roor da vela hartelgke bewgxan ran belangatelling en rriendsohap daiar dagenondorronden Oouila 14 Jnli 1897 V Or F H O TA ITBB80N betnigttgn harUiyken dank roor da Iblgken an be langstelling dezer dagen ondorrondan Maatschappij tot Exploitatie van Staal ggpoorwegen PLEIZ TREIN Toor DERDE KLASSE Raiiigera ran Rotterdam Hta$ rapelle Nieawerkerk Hoordrechl Goada en van Deo Haag Vvorburg Soeternieer Zegwaafd Zevenbaizen Moerkapelle en Oudewater naar MrvMem tentoonstelling van Ng rerheid en Handel en naar Mymegen en terug op WOENSDAG 21 JUIJ 1897 De Terkoop der speciale reltourkaarten rangt aan op Woensdag H Jnli 1897 en wojdt gesloten op Dinsdag 20 Jnli d a t de na niidd s ten 3 ure of rro er indien bet vastgeatetde aantal zal zgn ni egeven IflT Zie rerder te aanplak ea strooibillfttten Mr I MOLENAAR Notaris ta ITaiMtaniaais aal tan Tanoaka agner prinoipalao TB C3 OU1D A in bat Verkoop Lokaal ran bat CaK sUBT SCHAAKBORD baide dagan tau tt nr a morgana jraAIMk t erlc M f 3 Kapitale wel onderhouden bg alkandar galagao EOESEN BOFmOEH ta amen groot 7 A Mm 40 Ara 63 Ceiliira iEUIOa 1 Da BODirUANairOSINQ e O BhifniHeht galagaa ta Bodtratm 6 Z No 16 met WEI an HOOILANDBN bg elkander gelegen onder Bodigrmn LmgtruignMt e i iamayit Sluipwgk groot ie es r Beet In bnar bg dan bewoner H r d Uil ta Bodiffrmnn 2 De BOUWMANSWOmiia e BsMtoord galagen a d OraTekoopaobasdgk Wgk F No 63 ta Aaeaiayi matWEIen HOOILANDBN bg elkandargelegen ondar iMawyil Slnipwgk n Ihimdorp groot 74 r4 Beet In baar bg dan bewoner B Kosrni Ha te Stnuijk 3 De BOÜWMAyaWOSmO e o RuinuUht galegan alsroran Wgk t No 01 met WEI en BOOILANDEN bg alkander gelagen onder Runwiilc Slnip wijk ter groote ran m OV U Beet lp bnar bg da bawoonatrr da Wad B Koaraa St i ta Rtmv k Da paroaelen tgn na 8 AUOUSTUS 1897 dagelgka aitgea daa Zondags ta boiichtigen Broederen te tanpraidan billetten an in gadrnkia SOTtTlÈlf bevattende d oaasbrjjnng dar 16 paraaalaaopgara ran lasten bnren namaa dat balan denda siganaian reomaamate Terkoopamidi tita eui an walka aotitien na 8 Augnstaa 1897 op franeo aan rage gratis rarkrggbaar ijo ten Kantore ran dan Nolaria W J M DB BABta sOraM i Ur I MOLBNAABta WaiiUmnmt KoNniiauKi KM HAAG KaoEur Koalnldljke Maehtnate Fabriek tDE HONIQBLOBUs v u H IV vanSchaik Co garaatigd te tGravenhage Hejvlervfraaf M9 en 0 nabg de Begentaaaelaan HOFLElTEeill ClERS ran Z H dan KONING ran BELGIË Indien gijhoentU Kebroikt da allerwe e bekroonde en Wereldberoemde Saperior DroirenBorat Honig Eitraet ik4 EiXji A isrTi3 e FLACONS tan 40 Cto 70 CU aa rerkrggbaar hg Firma WOLPF k Co Westbaven f 9S timuia E a Ti MILD Vearatal B 126 te G md A BüUMAN M H rdTKkL i C RATELANU os ooii B T WIJK Oudewairr M KOLKMAN WtddiiwMm