Goudsche Courant, zaterdag 17 juli 1897

Woidt aondar booMalike atoamiaii aanganonun Aan da orde Da ontwarp varordening op da hafflnganda invordering van opcantan op da paraonaala belasting Da beer van Galen Ia bat D ook bakand M de Voortitter hoe hoog ongarear dia ratte nitkaering tal tgn Ba Voonittar De kohieren tjjn nog niet a kondigd toodat dit nog niet bekend ia De haar van Galan H de V wordt ook die 50 parcent betaald van ban dia gaan balatting betalen Da Voonitter De hooiaaam dar totalen vaa da kohietan daar wordt 50 percant van betaald Da haar Vingerling Bjj mjj haah het aan viaamden indruk gemaakt daar aa bedragen zjjn dia geheat tot nul zgn garsduaaard en dan is da heffing van opoenten tear onraehtvaardig daarom ton ik ar voor tün in kat gebaat gean opcenten te hafhn De Voortitter B en W tgn van meaning da er wal opcenten moeten geheven worden mtMt de rud kan itmakan of man dit tal doeo De haar Vingerling Ik ton dit nog willaa uitatallen tot dot wg beter op de hoogte tjjn De Voora tter Ik moet dit ontraden doai da bagrooting voor het volgende aar moal woerden opgemaakt Nadat nog eeniga haaren hiarorar het woord badden gevoerd werd op voorstal van daM heer van der Pott basloten dit punt altmada h t volgende punt aan te honden Aan da orde Hat voorstel van B an W tothetaonratidan van het gaschenk van da kinderen ran dan heer Fortnjjn Drooglearer Dit wordt met algemeene stemman ondw hartelijke danktegging aaaganoman Mate maar aan da oAa tjjnda wordt i vergadering getlotan linsterdam Vrkft alMki Beurs van IJ JULI lltutauxo Csrt Nsd W a 8V Ailo dito diia 8 dito dito dito 8 tloHuta Obl Oaadl 1181 88 4 iTiLia Inscbriiviaii 1188 11 6 UosTIKS Obl in papier 1 8 ditj in sUver 18 8 r aTtiul Obl Het anipoa 8 dllo tiekat 8 anauKo Obl Bisusal 18 4 4 dito Gio ons 1810 4 dllo bi Bolks 18 4 dllo hl Hops 1881 80 4 dUolaiead ls a 1881 8 dllo dito dito 1184 1 SrsNI Psrp I sebsld 1881 4 T outU Oepr CoDV Issn liaO 4 Use leesioii aeiie D Oee Is nit serie 0 üuiuAra Ssr v alil I8 1 Mttioo Obl Bail Bek IIH 8 VtMtintLA 0 il 4 oulwp 1181 Awrtaoui OiilWalita 1186 1 Bontanu Sfd I 1814 8 Nso N Afr Hsiulsisv sind Arendsh T b Mg Caililetlea U liMt l oh ppii dito Am llvpotheskli psodbr 4 Cull Hjj dur Toralsol ssnd a Gr Hypolbeskli psu llir 81 Ifederlandacbe Ijsnlt asnd Nsd Kandel nsslaeb dito N W k P o Hvp b psfidhr I O a tl Hypothsekb psndbr 81 i 8ia llr Hypilbsskb dllo 8 OosTlHa Uo l Hon baak ssad 87 8Vs ni t s 80l 10 S I 844 i8 lOO a 18 100 I OO t s 88VlS l s 887 1 4 18 1011 801 88 100 88 141 I l ilVs loi i 1601 1861 k U ii Eusl Hyp Ihaekbanli paodb 4 AuiaitA Ëqa t fay olb pandbr 8 Hst L tj l r Lien eert 8 Ni HoU IJ 8poor Mi ssnl H j tot Ezpl t llt 8p soul Ned lad Hpoar S rei sand Nsd Zuid Afr Spm sasd 8 dito dito dito Ital dllot lTaui8ooor l l8t1 8 A itobl 8 Zuid IUl Spvoiij A H obl 8 PoLlK Wsraehsu K ssiisn ssod KlisL f r Ruu Sp Mli obl 4 tBslllsi be dim ssad Fsslows dilo ssnd 8 Ivsng Dombr lto ssud 8 Kursk bAao p kan obl 4 dito dite obli 4 Aluait 1 Cent PaF 8p Mi olil 8 SChie fc ortb W pr C v oaad dild dite Win 81 Pslsr obl 1 Denverk Bio Gr 8pn etrt v a Illlnoial hlrsl obl logend 4 Looisv kVsahrill Cen v saad Meiico N 8p Mü Is hvp Mlfa Ksnass V pet pr sand 84 Mei TUd vao Grceowlch I Sl 1 8 8 86 8 61 ZomerdteDSt 1897 AangevangeD 1 OOBDa ÏOTTIRBiM 18 88 1 84 8 48 8 81 4 8818 88 I SS 18 8 U 8r l7o Mr 4 4 808 11 84 18 08 18 41 1 14 Ulreeie SpoorwegverblBdlogen met GOüDik M 1 11 I U st i ió g i7 0 14 10 11 N York üntsaiofc WmI asod eXVC ito Pens Ubio oblig 8 08 Öspalla t 1 48 s I oHatdaai 1 I lt 8 S 08 4 4110 18 10 80 11 88 1 81 18 881 88 8 8 40 8 8 8 88 10 Oreion slif Isbïp lngoud 6 81 l Jil Mino kMsnil obl 1 Un Fse Hoofdlün oblig dllo dito Lino Col Is hyp Ojt CojiU Caa 8ontb Cert vsaad VlH 0 Ball kNs leb d e O Amaterd Omnibua Hjj stad Eolterd Tramseg MMU oaod NlD Stad Amalerdam sslld 8 Stad Bolterdam aas 8 BlLOlt Blad Aotwerpeii 18 1 Stad Hrusael 11881 UoHO TheUi BegallrGaaellMk I OosTtKt Slssulieulsg 18 0 1 K K Ooet B Cr 1180 8 SniiJi etod Usdrid 8 1968 Nn Ver Baa Hvp BpobU eert 10 8 ♦ I s VI m 100 lo is los a 1081 s l08 s ll 18 V DEK HllB 80DD1 w 1 48 8 18 8 00 41 10 18 ouda Irvaahuissa Moarkspetle Zoelarmear Zegwasrd Toorboig s Ha S 1 8 80 Il 8 8410 14 11 18 18 14 18 88 1 81 8 48 4 48 8 88 B 848 111 841 4r 111 1 488 48 18 40 8 01 iEl 88 8 tl 18 81 8 18 f 8 018 08 1 08 8 88 dl 8 18 08 a 48 I4 10 41 H 48 18 48 1 10 8 08 4 18 8 18 8 88 8 J8 8 8 8 114 8 81 O VD tUTIlCBT Urnda 8 80 8 81 1 88 8J1 t 01 lO l 10 81 18 00 18 88 8 80 8 114 88 8 08 Oadaw 8 48 8 84 11 14 8 81 aaid a8 B8 1 8 8 18 llJ8 8 48 8 84 8 14 UISMkt 8 18 1 18 8J8 0 8 10 81 11 48 18 88 1 81 8 08 8 8 8 08 4 sHsje 6 481 y 488 48 10 1111 81 18 1 8 44 8 40 4 06 8 8 IJ 1 18 U Vo S 8 18 ff lOJI ff Jl ff JJJ 48 gZsfwJ ff loS 1 6 O 8 1810 8411 81 18 60 8 11 8 14 08 4 88 iTl OHT OODl 10 10 18 10J8 11 88 l M8 8 66 4 48 10 88 11 86 jm 4 18 10 48 i 11 88 8 64 J4 10 8 11 1 10 08 10 1 r 10 81 8 10 88 11 8 11 44 8 86 8 18 10 17 10 81 7 10 10 84 7 18 8 4 10 41 7 88 8 8 11 18 11 18 S d ii io8ri88 iVi8ÏÏ t i iii 6oV i i4 o84r8 i 68 mreeht l é 8 4 O 10 1 ll iïïfj l ïiS T W erd 8 68 8 08 10 88 11 66 J 4 1 Li n J l7S Jl lï ll 10lï lU W8tlÏ6 0 8 1 1 M 1M T D1I 0DD1 46 88 110 sO V u 1 1 MsTiiom 10 87 18 10 4 11 J 6 80 t 61 8 88 U 17 10 88 l IJ 8 M8 8 88 10 16 11 1 Ou fnliauB btdroagan au gawondao fiar Enropaaaeha naaliara an fiar AniMaaaicUa ailitairaD Ou d D tyand afdoaada ta vardrgrao ia dan Sn Jaoi opniaaw aan koloona van Kota Badja naar Lepong gegaan Uaalcand door bat gaaobatiaar Tan da Uadan i ward aane taaoan ventarkidg bg Ritiang gaooman waarna da kolonna naar maadjid Lapong Toortrnkla waar ig bat biTak betrok Bg bat namen Tan V gaDoemde Teratarkiag ward d le Initanant Ifc Wahar lafanegafaarlgk tfewond In da gabaala ugi der XXV moekioi ignda da IV da VI de IX moekima en da UI moakina Doeroa heeracbta ongestoorde roet Oa aangraosenda baareltarreioan ao ook bat gebergte werden barhaaldelgk doorkrniat door kleiaa troepeoafdeeliOKen maar nargeni werden nadertattiogan aangetroffen De Tolgelingan van de iname van LimLanb en L m Ara vertoonden ieh weder enkele maten in de vlakte Eenmaal koodea xg gflbruik nakende vao de sorgelooebaid van aan paar lodiushe fnielien die bg een treniport op poit geetald waren een tweetal geweren bauechtigen na beide faeeliers verradarIgk ta bebben vermoord Ook werd toiaoben Ijambaroe en Samahani da talefooniga eenmaal doorgesneden bovendien werd nabg Long Lemot bet door Atjelieri r badianda vlaawh an broodtranaportaangavallan Oe dekking van de wegwtrkara dia tbans baooaten de Peogapit den weg n ar 3elimoan aanleggen werd meerdere malen op grooten nfatand haaobotan Ballen bet tbaoa door one beietta gebi td der XXII moikims Iraden onw troepen weder aanige malen op om niataw op eriebte vai igingen van dtf vgandige partg in bet gebergte op ta toeken en te verbranden Koo mkta den 29n Mei eana kolsnne van Qli Kamhing nit lange de Kroeng Djeiir en de KroangLan Karanng Van een tweetal vlneblanJa Atjehars werd er een neargeaoliatsn Ook werd bet gebergte bg Lamara Toenong doortoebt waarbg twee buisan verbrand en aan geweer bnilgamaakt werd Van boogar gelegen tappen waar de vgand niat te bereiken waa werden de troepen aan weinig ba ohoUn Dan 3n Jani warden de veratsrkingen van Puglima Polim bjj Tjot Olé Oleiing andermul genomen en gaeleeht een lalrgke vgand vertoonde aioh maar bood gaan kraobtigen tegenstand Onw verlleien bedroegen gaeneaveld een anboineeeab needier gewaad twee anboioaesabe an aan Inlandsob fafelier In de aagi der XXVI moekims bleef het matig T Tjoat Toaogkoeb moet licb tbani naat LamKabir nabg limoen begeven kabban Bü het aloopan van een bonten beaohot in aan taal van het atadbnia te Neurenberg tgn ar in dan nunr twintig folianten en een groots menigte losse brieven en acten gevonden die vpor het grootate gedeelte dit de 16s aanw dataaren Kataurlgk ie de gevonden sebst die vtn groot bslang voor de geschiedenis geaoht wordt aanstonds in hei etedeiyk nrobiaf gedeponeard Oa voriga werk warden aan bel postkantoor M Pirna in Saktan een brief met 40 000 ark en nog aenige andere te aamen 52 000 mark vermist Men kreeg vydenking op den beambte die den vorigen avf d den dienst ka l gehad en op ign vertoek voOt 2 dagen vvrlol had gekregen om naar Bresino ta reiteo He leak dat bg ean biljet naar Ooitsnrgk had genomen en terstond werd naar alle kanten geseind Ben dag tater werd de ontrouwe heambU te Budapest aangeaonden hg had at bet gstd op 1055 mark na nog in tgn betit Ben groota fabriek van tgtnigan en automobielen iu de Roe du Ponohai Ie Pargs is afgebrand Hitt otir wss luits raii ilu r oiivrtortir itiu 48 8 4 t8 7 81 1 8 1 48 4 88 8 88 8 08 tM 8 14 8 U 8 81 8 81 8 88 loltardais Oanaba miawarksck Hootdimkt 8 M 81 8 S8 l at 8 18 8JI 10 80 Uvadal Hwudiaaht Hituwaikstk Oapalla faeid van twee iabfakart dia aan rgtaig kwamen stelen D schade bedraagt S OXXX frs £ r tgn lestig aotamobielen vernisU De in brekersbrandstichters lijn aatgshonden Een niaaw toeetal voor oodertoekiageo ruder water een sondarteeecb arbaiderv Male da nitvindar Piatti dal Potzu het noemt is datar dagen op da 8eioe bg de brug van Cbois Is Roj beproefd Het is een varbeiarde doikerklok een groota bot van 3 meter middelign Men komt ar in door een aiangai dat hermetisch wordt gealoten en daalt met ao trapje naar de kajuit waar men aan werrskanten kan uitzien op den bodem ran het water i waar de verichillandt toeatellen tjja tot het hestoren van den bql en bet aitvoeren van ondsrseesch wetk Zes personen kunnen naar de uitvinder vertekert een halven dag lang in den bol vsrloaven tonder gebrek aan lucht Oa bol wordt aan ean kabel van een icbip ai neergelaten en btgft voortdurend in telfloniscbe gemeenschap met dat schip toodat men telkens het ewio lot ophalen kan geven Uocfat de kabel breken dan ia er nog geen gevaar Men heell dan alecbu in da kajuit door het verletten vaa een haiboom den ballast nit ta werpen en de bol wordt licht genoeg om naar boven Ie drgwn Te Ghoi 7 la Roy is da Sein slecbU 10 k 12 meter diap Uaar men tal eeraldaaga nieuw proeven nemen te H vre op 250 meter ta te Brest op 500 meter diepte No de openingsdag der reclametenMioosiet liug te Amsterdam reeds anostaande is neemt bet saotal intandingen nog dagelgks sterk toe Onder anderen beeft near saoleidiog van een opmerking in da dagbladen omtrent het lich onthanden der oseto koninginnen een banner de beer A Drieeeen uit Rotterdam dezer dsgen een aantienigke plaatsruimte besproken De officiSala opening ie voorloopig vattgeeteld op 31 Juli des namiddags aaroa de vetechillende feettalgkheden oomiddellgk tullen begionen De eerste vyf dagen tal de beroemde Itatiaansehs BersaglierilCapetle die op da Kunstansstelluog te Dresden giootsn opgang maakte s middags en e avonds optreden Door de toogeoaamde Violett Select Dsnenkapelle die geregeld mating in ditn tain tal geven wordt den betocker e lta werkelijke verrassing bereidt Bebsive ean overtioht van de moderne roolarne tal een historisch overtiebt van de rsclAue worden geëxposeerd Daartoe heeft een bekend vorsamelaar en ondbsidkauiiiii da hear R W P da Vriet tgn welwillende mfdiwprkiog toagetegd Onder den koepel van bat Paleii iforilt duor den arohileol W Krembont Cm lid van bet uitvoerend comité oen üotk ontworpen n opgetrokneo In het middengedeelte van da groote rkal wordt rn reclamtttraat gebouwd gevormd door versohillende kabinetjes waarin een aantal firma s tullen expo eeren en enkelen reclame en action verlooDeo Dete slraat belooft het brandpont van de tentoonslelliog ta worden Men ton allicht denken dat de tentoonetelling gevaren meebracht maar dit is niet het geval at worden de betoekere op allerlei wgten svertekerd s Ieder krjjgt sootli men weet een polii voor veriakaring trgen ongelnkken ap voor een oitkaaring van f 5000 Uaar bovendien beeft da tnnoolsehap Hjgieit firma Simoni Soff k Cn aan bet comité een volledigen amboUnea dienet aangehoden met raderhsar draagh iar Teldbed verbandkiste t q welke intending in het midden van de tentoonstelling wordt opgsttald U 18 U n 18 18 U 8 s 11 88 s 11 48 10 18 10 8 10 88 10 48 10 4 8 8 ff Toan targistaren middag op da Linker Rottaktde te Rotterdam een Itsgrafenisstoet van de algemeene begraafplaats te Crooswjjk t rng keerds wierp een jongmenseh lekete Q v d S een hoeveelheid vitriool uit een fleschje iu aan der votgrijtuigan mat het doel een meisjs te treffen dal in bat rgtuig geteleu waa en wnarmde hii vfo aer ifofirtffHfff srd w s r W est In plaats van bet bawoeta mmaja Ie treilen bakiraaian haar toiler en een tweatat beeren brandwonden ean de handen ao hal galaai Door aenige vaorbjigangare werd de dader achter da R K begraafplaata gearrosteard ea aan de politie overgeleverd Ean treurig ongeluk bad deiar dagen in de nabijheid van bet Station Friedrichsfeld plaats De 15 jarige toon vau dan reutmeeeter D houit aldaar was bezig een paaid af te rgdeo to n aan deu eer ten overweg der Badansche apoorlijn bet sterk gtlop eerende diar over de geeloUn barrUra sprong en halverwege bleef baogeo Op betielfde oogenblik werd de ruiter op de raila geslingerd Terwgl hij balfverdoofd door deo va moeite deed om overeind ta komen snorde de trein van Mannheim naar Heidelberg voorbg die het lichaam van den jongen mso in IweeSn snaed Het paard werd door de machine geerepen en On eiud verder verpletterd weggeslingerd Hoe echraat dikwgts bg kas een betoek aan het Korbtua moet er bjj den Hagenaar al al zou een kostbaar atnk er voor near den tombard warden gebracht Een aardig staaltje daarvan deelt de Hangscbe Sprokkeliogeo van bet Dtr Dagblad mede Hg haalt een historisch feit aan sdat dezer dagen met de uoodige glimlachen van mond tot mond ging en misschien nog i meest werd oververteld door personen die er zelreu t aasst bg tgn iu de afgeloopen week vond iemand op straat een portemoonaie met een dubbeltje een Kerbausksart en een lombardhriefje van f 50 t Ergste voor de eigenarea was nog dat èn de naam op de kaart en de gezamenlgke wasrde ruim f 50 baar dwong tegenover d n eerlgken tinder voor den dag Ie komen en te erkennen dat tg die plii btmalig aan het Kurbaus kont voorwerpan van waarde naar de bank van leening mo t brengen om aldos tooala men dat noemt baar atand op te honden Zóó leeft men in Den Hang 1 En elders ook Naar wg vernemen heeft liet kellnerspersoneel van bet calé Do Commerce in de Kalvprstraat te Amsterdam zijn ontslag geoumeo naar aanleiding van hat volgeode Het pereoneet heeft ut bezwaar dat ter wjjl bunnertgdt drie kellners vóór de bedieuing voldoende geaoht worden de beer Vernimmen de eigenaar van hst mfé de bediening aan vijt kalluere opdraagt dat waar tg f 1 10 per week voor het waascban van de gtaten bat vegen van de taal des nachts van bon fooien moeten toabetateo eu noch valartn noch kost of inwoning genieten de verdiensten te gering zgn om daarvan b iboorlgk rood te komen Toen gistersu ochtend bg monde van deuoudathn kellner deie betwaren bg den beerVeruimmej werden ingebracht Iréeg hg tenantwoord dat indien hem de bestaande rage ling niet aanstond hg dan kon gaan Uftoverige personeel verklaarde ticb daarop solidairmet hun collegs ao legde voorloopig het werk naer Amat Ct at Hof te Qoimpar baalt een notaris Sinqoiu Bannatec wegens misbruik van vertroowen en vatsinheid in gefcohrilte tot tien jaar opsluiting veroordeeld Dete man had schoon bg geen cent betat iijn aétnde of kantoor voor 100 000 fics gekocht welke Bom hg betaalde met bet geld dat zjjne cliënten hg bem deponeerden Volkomen onbekwaam nam hg tonder eenig onderioek allerlei schurken in dienst en het eind is geweest dat hg een groot aantat tandbonwers te gronde richtte en nu in de gevangenis gaat mat een passief van 350 000 Iros Men schrijft nit Scbotarland aal De Stand Het ia ta verwachten dat er in het district rfrliottrlitnl in 1898 W r eo ic verkr rinir voor 4 88 8 08 8 08 8 18 8 88 8 10 4 10 8 88 8 81 l 8 40 8 8t 8 80 8 48 4 8 1 0 4 08 4 40 4 80 4 87 8 04 8 10 da Twaoda Kaaei tal noatan plaata ImMim Intaiara bet ia niet aan te namaa dat da haar O L v d Zwaag lid van den Socia lietenkond bg de inhuldiging vaL H M da Kouiagin in 1898 tal voli aan bat bepaalde bg art 52 der Clrondwet wearbji ieder Kamerlid boofdeljjk moet twwaa ot balovaa de ouschandbaarheid an da mhtm de kroon te tnllan bandhavan s De bgtondere committia voor gioap VIII tuinbouw en boomkweekerg ter behartiging van de afdeelingen Nederland en zjjne koloniën op de in 1900 te Pargs Ie bondoa wereldten toonatalling welke commissie bestaat uit de haaren J D Onderwater Heematede Voortiltar Dr J Th üattie Directeur der Rgkttuinbouwscbool te Wageningen J H Kralaga Voonitter der Algemeene Vereeniging voorde bloemboltenonttnur te Haarlem Q baron De Senarclens de Groncj lid van het Hoofdbestuur der Nadert Ujj voor Tuinbouw en Plantkunde ta Vnght O J Quintos Onder Voonittar dei Afd Öron van de Ned Mg voor Tuinbonw en Plantknnde te Groningen H Witte Hortultnus aan a Rjjka Academiescbool te Leid in en H C Zwart sacretarii penningmeester der Hg vodr tuinbouw en plantknnde ta Watergraafsmeer secretaris heeft aan de verschillende tttinbouwvereenigingeu een circulaire gericht met vertoek om medewerking door haar opgave ta verstrekken vaa die tninbouwindnstrieelen welke zouden kunnen bgdragen door inr ndingen betzg geheel op iicbzelreu of collectief met anderen om met het buitenland in het strgdperk te treden Het zou der commissie aangenaam tgn indien zg deze opgave mochten ontvangen vóór l Augustus ten einde dan met de genoemde firma s in overleg te treden over mogelgke in L e achtste groep tal als volgt tgn samen isseiu 43e Klasse Materieel en methoden van den tuinbouw en de boomkweekerg Gereedschappen voor tuinbouw en boomkweekerg spaden houweelen hakken moaimachines rollen Qe reedechappen voor het snoeien het enten het plukken het inpakken en het vervoer van productan snoeimessen entmessen laddera enz Werktuigen voor besproeiing Toeatellen en voorwarpen tot verfraaiing van tulpen vazen pottan stoeten banken fonteinen etiqnetten enz Broeitcossen met toebehooren verwarmingstoestellen strooeu matUsdekkingen enz Kamerbroeikassen AquariwBi voor waterplanten Tuinaanleg plannen teekaningan modellen boeken schüdergen ent 44e klasse Groenten Groenten voor cuttu ren in het groot groentan voor moestninao aardappelen koot wortelen rapen radgs peperartisjokkan champignons van kweekbedden waterkers enz vruchten in versohen toestand 45e Klasse Vrnchtboomen en vruchten Soorten en variëteiten Stam en leiboomen Prodacten van de groote cultuur boomgaar I den en oraiijerieën ciderappelen en peren I Jcerien pruimen oranjeappelen citroenen amandelen noten ent Producten van atadstuinen vruchten van den kouden grond vruchten van leiboomen Nieuwe aoortan en variëteiten 46e Kjaaae Boomen struiken planten en bloemen tot versiering Sierboomen op stttm niet geënt Sierboomen op stam geënt Struiken en strpikgewassen tot veralier ng met afvallend blad groeablijvende heesters Planten voor parken planten voor tuinen Planten van den kouden grond Dahlias Chrysanthemums enz enz Bloemstnkken en btoemkorven Bouqoetten van natnnrlgke bloemen 4 7e Klasse üroeikasptanten Verschillendesoorten van cultuur in verschillende landengevolgd met het oog op uut en genoegen Verkregen voortbren eTan van getrokken groentan en vruchten Soorten en variëteiten gekweekt tot versiering planten uit gematigdekaasen en uit warme kassen A 48e Klaaae Zaden en stekken voor d tuinbouw en boomkweekergen Verzameling van zaden en laai zaden van groenten Stok ken van geënte en niet geënle boomen 61 10 88 1 1 10 04 10 11 ff 10 18 10 1 10 64 1 8 1 8 8 08 8 13 8 8 8 63 10 1 1 8 0 11 80 1 80 1 88 s f 8 88 10 0 ff 8 81 8 47 84 10 01 1 80 10 07 8 11 8 1 8 84 8 41 8 41 1 48 8 89 s 8 8 60 7 48 8J8 10 10 10J8 10 84 10 64 Deu 15n Augustus lal op bel terrein der 4 oril cho tunioonSlelling een gccoslomoerd Ijluewenfeeel woideo geboiideii wurnn da leidiag ie opgedrageDModeirielercteb Salrec Hek pragrua omrat iiroep B van reeoigiDges Tu den A N W B efiooderlijke damee m bwren en redame voor heodelareo Coetaam u Terplicht gettetd Tereeoigtageo BOgeo obter io oIobkleediDg aitkomeo Ne 3 aar hebbeo o den hoateii iloer road de mutiekfceot peleo pleata wwrwut door ieder kao wordeo daelgeooneo eea redatrgd in bat tangunm rgdeb riugeteken ens Tot itot ui MO bekend kanetrijder optreden Te Berlgn ie Dinida eea svlduuue trammiog TM bet r erkeer ooi komen Van eea Trachtwagea viel een groote flaecb met zoutaoar in ecbeiTea en de byteode inhoud teripreidde tieh OTer de straat zoudat aiemaod siob daaroter waagde en tal Tan rgtoigeo oeeUn wacbten Vaa de tramt ipaade men de paarden af om u OTer bet verhoogde foetpad Toorbg de gevaarlüke plek te leiden de xporea werden met laod be ttraoid ea de wageoi dafiroTergedavd De brandweer spoedde met eeotge flinke itraten water bet bgtende Toeht weg BuiteDlandscb Overalcht Telkenmale wanneer president Fanre zich naar I inebamps begeaft betzg voor e n wapeaschoowing betzjj voor een sGrand Frixi heeft hg zgn klBineii aanslag Gelukkig zonder ernstige givotgea Deze aanatsg n ijju niet naar den zin der politie dia daarom voor 14 Jitli van dit jaar groote Toonorgsmaalregelen heeft genomen Dete zgn 1 Een klopjacht in het Bols de Boulogne door da agen en van de soreti onder leiding van den heer Cochefert in hoogst eigen persoon Dit is de eerste maal dal een preaidentieete jacht niet wordt geleid door dan heer de Lagaranne den jacbtmaeiter van dan heer Fanre 1 Opstelling van zeten commissarissen lus schau den Are de Triomphe en den toegang tot dan wesgtoestel 3 Bgzonder toelicht in deu omtrek vanden waterval door de tweede brigade van derecherche en 4 Lest best Agenten op rgwielen znlUnticb gereed bonden voor hst gevsl een snstlevervolging noodig mocht tgn I Da Fransche regaering heeft i i een paar Geatboeken de dirlomstieke voorgissohied niu van daa Gri kich Turkschan oorlog madrga deetd De sTempsa zegt dat die Geelboekeu hoewel weinig nieuws vertelbnd toch een eigenaardigen blik doeo slaan op de zonderlinge toestanden die in h t concert voorkwamen en die de oorzaak geworden zgii van de botsing die tater is ontstaan Voora Engeland moet door agn socderlioge houding daarvan de schold dragen Da Tempa trgt daarvao sSedert bet tiegin der maand Maart tiet hat liof van Sl James neigingen tot afzon darlgk ontredeo doorschemeren die wellicht tot Bind4r ernstige gevolgen too den geleid hebbeo indien tg tot het einde waren doorge voerd maar die thans slechts gediend hebban om iu Griekenland illaiies te doen ontstaan en bet later aan zgn ongelukkig lot over te laten y Engeland heeft er veel toe hggedragen om de Kr tenser qnaeitie tot zulk e n stêksligeu toastaud te brengen d or zich te ersett n lagen het namen van afdoende maalragel o dia bet ontsebepen der Orieksche troepen zouden hebben voorkomen Bet sloot ticb erst bQ ds btakkada vso Kreta aan toen deze re praasief ward in plaats van preventitf Zoodra ar quaealie was vsn een coofiict op het va te hind werd de noodzakelijkheid beeprokeft om ter reobtar Ijjd de Grieksche havens la blokJ earen Ook toen verzette Engeland ticb langan tjjd tegen de blokkade vhn Volo Het dead bat denkbaetd aan da band de beija parigan gelgktgdig te sommeeren baar troepeiP terug te trekken en e a neutrale zl oe van 50 KM aan beide tgden der grens af te palen Dit sleebt ontworpen plan dat een wjjk plaata van 100 tM had geboden aan de Oriekschs Turksohe rooverg en dat in Athene de ongegronde hoop weder bad aangewakkerd werd opgegeven lord Salisbury eindigde met loa te stemmen in het denkbeeld der blokkade vu Volo liiaar hst waa te laat Toen de blokkade ton worden afgekondigd was da oorlog nitgebrokenv Ea too ging bet altooa Bjj site oodékhandelingen dia volgden of tg ten doel iuM dan prasaia nit te oefenen te Athene of lantregelen te beramen voor Kreta stend Engaland allaan telkens lang genoeg om plannentot emeanschappatjjk optraden te doen misIttkksn het stoot lich bg de andera mogandbaden aan als bat juiste oogenblik om te ban delen voorbjj was Toch uu bat onrechtvaardig sgn ttgt de ffTampis aan Eagaland allean da Khuld te garen van alle misverstanden Vaak was het Dnitschland dat zgn loa tamming slechta aanalend gaf en tich slachls sohnjiraatand irilda aanalniten bij aan gamaen schappelgke aetia Eu Ooalanrgk dat door graaf Golochowski telkens weder op deu voorgrond werd geschoven had oak vreeasdsoortige aanvallen van verkoaliog Met elkan nieawan atep moest men met torg en moeite da aanstemmigheid baralallaa datan een balealdheid bewjjten dien een conoassia doen voor alL n buigen lieve woordjes veil hebben en attgd olie bg de band om de raderen van den Ëaropeaaebao wageu te smeren c Dei Tempea betoogt dat Fiankrgk en Rus land wellicht met lulië de eantge mogaodheden aren die op bun tellen pasten mat de ernatii btdoeling om tet een goed einde te kow u Bet is te hopen dat in de vradeeonderhandelingen de mogendheden wat beter samangaau Er ia gaan enkel beay sagtda Wastm Gazettes dat de Tuiksche regeering tot toegeven bereid i hoewel zg op den stean van geen der nogendbedea kan rekenen De anltan beeft opnieow aan telegram geaonden aan den kniter van Rusland eu gallas wgst er op dat de staatkunde van tegenstand tal worden voortgezet en dat dwaogmaatregelsn moeten genomen worden De Stendard verneamt zelfs dat de gezanten niet verder ooderhaudelen willen voor tij weten shoe den sultan bet pistool op da borst sat etet orden en wie bel doen tals wsnt souder bedreiging zoo noodig door e n daad gevolgd komt er toch oiete tet Ktand De Hi heuzollern met keiier Wilhelm asu boord is nog niet gelgk verwacht werd Dinsdag naar Bergen vertrokken Ds ketter wilde no een dag te Odde bigveu Zgn toestand is zeer bevredigend de genoting notingheelt het gewone verloop Dinsdsg bleef de ksiier een paar uur aan dek De nachtrnst is nitetekend De keizer van Uoitenr k eu de koning van Italië hebben toodra zjj vao het ougeluk hoorden oomiddellgk oni bericbteu van di u toestand geseind Zjj ontvingen beide zeer bevredigende antwoorden Iet oogelak ta Odde brengt het sVolkseen ander ongeluk in gedachten waarbjj keizer Wilhelm dank zg zgn tegenwoordighaid van g sat aan een vallenden mast ontkwaoi Ht t was Ie lilliing in 1892 Da voret voer nan hoord van de sKeblberg naar de Schicbauacba werf Eet schip moi st twee bruggen passeeren Voor de Legeobrug zag de keizer toevallig omboog Bemerkende dat de brug niet boog ganoeg was om het schip door Is laten riep bg den kapitein toe Kapitein dat gaat niet Op beteelfde oogenblik raakte de mast de brug en sterlte bet boveneinde naar banedei Ds keizer sprong snel op zg bet stuk viel joist Isngs bem heen Bet wnrdt vervelen lederen dag melding Ie maken van de verschillsnde telegrammen oil het Oosten omdat sr in den staat v u zaken Woh geen wjjriging tornt Na de scherpe nota das gezanten en den vriendenraod van da hoofden van vijf booge rageeiingeu bad men wel gedacht dat de Porie dadelgk de ontruiming van Thessalii ton teegtzagd hebhen maar Abdoel Hamid overweegt en knoeit n g staede door Dinsdag heelt de Torksohe ministerraad vergaderd in Yildizkioak en heden zouden de ambassadeurs nog een bgeenkoNist hebben vóór het vertrek van den beer Cambon naar Pargi Om spgkers met koppen te laan Daar hoort men niets VKKGADERIMVANDEi GEHKSKTERMD VRIJDAG 16 JULI 1897 Yooriilter de heer R L Slarlaos bnrgameealer Tegenwoordig de bh Noothoven tan Goor iüin Vreumingen van der Post Dercksen van Gaten van Iterson Boogenboom Viugerting Jaspers en de Raadt Afwezig de hli Prince van der Sonden Straver Jager H rman Dessing en Nederhorst de 0 eerstgenoemden met kennisaeving De notulen der vorige vergadhring worden voorgelezen oo onveranderd goedgekeurd Ingekomen Het rapport der raadseommisaie betastgeweest met het onderzoek der rekeningen dergesubsidieerde Instellingen zan Weldadigheid dienst 1896 Deze commissie adviseert totgoedkeuring Ter visia Da rekening der stedelgke bank vanleening over 189 fer visie Een schrgven van den heer Mr J Fortngn Droogleevar daarhg aanbiedende eenaantel munten en gedenkpenningen nagelatendoor den heer W J Fortngn Droogleever Bjjdit schrgven waa een rapport gevoegd vanB en W aJviseerende onder dankbetuigingoon de kinderon van den heer FortngnDroogleever het geschenk te aanvaarden endit n plaate te geren in het Museum vanOudheden De Voorzitter Ik itel voor dit te behandelen nc afloop van de agenda van heden Aldus besloten 4 Een briaf van B en W inzendende henstaat van oninvorderbare posten der plaatseIjjka directe balaating van 56 personen tot een getamenljjk bwlng van 598 32 Tot viKa Ion brief van B en W hoadanda praaadvies S i bet adres van de agenten van politieom vrga genaeakundige behandeling en geneeaBiddalan B en VV stellen hierin veor eenvaato geneesheer daarvoor aan te wgzen en deganaaamiddelen uit de gemaente apothaek te varschaflan Ter visia Ben brief van B en W hetreSende hetdoor wjjlen Mr A A van Bargen Uaandoómhaaproken legaat rl dan grooten tnin en danmoestuin met daarop staande gebouwen B enW stellen voor dit te voagsn bg het nlantsoen over den Fluweelen Singel hetwelk een uitgaaf van f 4000 ton vorderen te vindendoor het aangaan eener geldleaoiiig Tar viaia 7 Oa rakening der maente over 1896 wordt geateld in handen eener oommissie waarin worden benpemd de bh Straver Dessing en de Baadt 8 Ben adres van F Keiler dank betuigende voor tgn benoeming tet brugwachtai Aangenomen voor kennisgeving 9 Een adres van dan heer P de Raadt vergunning verzoekende tet het hebben vane n brug in bet nieuw aan te te gan plantaoan daar dit door B en W raede was algeweaan In handen van B en W om adviee 10 San adres van den heer P A Schroot ontelag verzoekende ale directeur der avondschool voor ambachlslieden Dit ontslag wordt eetvol varleand op een nader te bepalen dag in overleg met den heer Schroot 11 Adraasen van de hb J A P Montijuen A van Raedl Dortland houdende vertoektot Makelaars te worden aangesteld Ter visie Aan de orde Bet voorstel tot verbetering der verlichting in da Avondschool voor ambachtelieden Wordt aangenomen Aan de orde Hat voorstel tot wjjtiging van het aantel onderwjjters en hunne jaarwedden aan i Avondschool voor ambachtelieden De heer van Gaten M de Voortitter ikkan net dit voorstel wal medegaan maar tochton ik het voorstel wet eenigstins willen wijzigen door de benoeming te doen zjjn vantgdelgken aard Ik heb de leauren eens nagegaan en bet zou zee goed kunnen zgn datwg na e4n jaar een leeroaf in bet Nederlandsehover hadden en een in het leekenen te kort kwa i u De Voorzitte B en W hebben gean bezwaar dit ovar te nemen Bet vooratel wo t alzoo gewjjiigd aangenomen Aan de orde Bet voorstel tot wjjtiging iW gameante bensating dienst 1897 V Da heer van Galen Ik was van meening dat B en W dat gal zonden gebruiken tot sohulddelgiug en dit niet zouden brengen op den post voor onvoorziene uitgaven het is toch gel van de gemeente en dan knnntn wjj dabj daarvoor ook gebruiken De Voorzitter B en W hebhen voorgesteld d a 9000 die ovei zullen bljjven op den post voor onvoorziene uitgaven teailaatsan en wanneer wjj voordeetiger dan S i pCt kunnen teenen dan kan dit in mindering worden gebracht later moet er toch een besluit komen aangaande die 9000 De beer vun Galen op de begrootiug van de goafabriek zie ik dat slechte f4000 zal worden afgelost laten wg dan f 8000 af tossen ik ben zoo bang dat die f9000 op een gloeiende plaat zullen vatten De Voorzitter Ik kan mjj voorstellen dat u weinig vertrouwen stelt In B en W maar OU die f9000 te gebruiken van den post vdbr oavoorj iene uitgaven moet toch een besluit van den raad genomen worden De heir Van Gaten Het is volstrekt geen kwestie van wantrouwen in B en W maar wanneer wg een ruime 1 hebben kunnen wjj wel eens wat ruimer uitgi ren en daarom wil ik het nu liever aflossen De Voorzitter Mag ik u renoeken er een voorstel van te maken De heer Van Galen IX entchte te laten vervallen Ie artikel 2 van Hootdstok V der inkomsten aOeldleening ter voorziening in de kosten van openbare werken f 4335 ej al te lossen f 4000 zoodat de post onvoorziene nitgaran alachta rerhoogd u worden met De Voorzitter Ik moet den raad ernstig pntraden dit roorstat aan te nemen de heer Van Galen il slechte f 4000 aflossen en B en W willen 900O aflossen dus het voorstel van den heer Van Galen strekt juist in tegenovergestelden geest Oe heer van hten Ik moet opkomen daartegen daar B en W niet willen aflossen en ik wil 4000 aflossen Do Voorzitter Voor de derde maal doe ik hier mededeeling dat B en W die 9000 willen doen strekken tot achnlddelging Het voorstel van Galen wordt in etemmiiy gebracht Voor stemmen de hh Vingerling de Raadt Jaspers Deroksen en van Galen Tegen stemmen do hh v d Post Boogenboom van Vreumingen Noothoven van Goor en van Iterson Daar de stemmen staken wordt het voorstel aangehouden tot eene volgende Vergadering Aan de orde De ontwerp rerordening regelende de samenstelling en de bezoldiging vaiv het partoneel er gemeentesecreterie