Goudsche Courant, zaterdag 17 juli 1897

VRIJZINNIGE KIESVEREENIGING GOUDA INo 7335 Maandag 10 Juli J807 36ste Jaargang eOüMHE COHANT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Bg fe Herstemming voor den Gemeenteraad op aanstaanden DIN8DAG Ikvorden dringend aanbevolen 5 JCL H J A G i R aftredeod Lid ixa lOistxict ZZZ C PIvIllvES aftredend Lid ADVERTENTIEN worden geplaatst ran 1 5 regels a 60 Centen iedere regeel meer 10 Genten Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prqs per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN Het Best u iax tor H uèSEL DB SCHEPPER Voorzitter J M NOOTHOVEN v GOOR Onder Voorz A C iTCOBIJN Secretaris F HÉEMAN Fzn Penningmeester P J BELLAART KoninleHfk UaeMnale Fabriek DB BONIOBLOKM vam H N van Schalk f o geTeetigd te Oravenhage aieppterUrtmt en 9 Baby de Begentesaelaan ras Z U den KONING Tan BELGIË Indien gijhoest 11 gebrniktdeallerwege bekroonde en Wereldberoemde Snperiot DruiTenBorst Honig Eitraot FLACONS ïan 40 Cts TO Cts en 1 terkrjgbaar hj Firma WOLFF Co Westhave f 0S Gmda B H vi MILD Veerstal B 126 te Goudm k BOUMAN Moordrecht 3 C RATELAND Boéloop B V WIJK Oudewatrr M KOLKMAN Waddinavem Stedelpe Gasfal riek te GOUDA De prij van het voor Kooktoeatellen ol is 6 cent per M en otoren 4 et Onder lekere voorwaarden worden peiceelen gratis aan de hoofdbnis verbonden met 15 meter vrge leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 lichtgasmeters bedraagt de hanr 10 cent per maand Bewonen van perceelen van ten hoogste 22B per week kunnen wekeljks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling van eenige centen per week in hnnr bekomen BO HSHTINO A van OS Az Md TaiUenr Kleiweg E 73 73a GOUDA OJtiÊu r k TM K BRINKMA fc ZOON Lijders aaa Dauw of Haarworm dronge vochtige Schnbbendanwworm en het met deze kwaal gepaard gaande loo ondragelyk lastig t jeuken der huid alsook elke andere huidziekte wordt onder aarborg genezen zelfs by hen die door niemand genezen konden worden door JOr Bebra s Mechtentodt tentodt Onschadelijk Gebruik Vitwendig Prgs zes gnlden Ned Ct tegen voornitbetaling ook postzegels waarop toezending volgt vrg van port en inkomende rechten Verkrygbaar by de St Marieu Itrogerie Dan ig Dnitscfaland 355 5TAAT510TBBIJ DE TREKKING BEGINT Maandag 19 Juli a s LOTEN n GEDEELTEN v d OTEN zgn te bekomen ten Kantore van dèn Col lectenr A € € o§IJn jBiBmiiB worm ryk jong of ond doot oaiA flfUir fclo nikkal ifelke opelgon atdigo wyw de Init tot Siitran opwekt oor de Bioryka t anohtln2 deier apaAr bank kan man wal kwartyaa in werpen maar het geld niet Prys 15 cei s poirto extra iivi irdhilis Merkui I oiiriii iiidit Ataatsch il ilirit n Co AmiiardfcDi weto nltnemen alvorena fl mr byeen geepAftrd nyn dMtr eratkladan de apaarbank zich aat matisob vmn x lv4 peot Naiedereinwerping Init uien de Bpaarbankaulonintiifch en goalt tegelykettydrldiilMjIihetingnworpentiedrReBitiiN Koedigil B zya li de apa rfank dig we6r te IgentaoT b de Firmft Wed B08 iA ¥ teGoinla PÜtKB ÖTJDB f Sf SCHIEDAMMER GEÏTEVEE Merkt NiaHTCAF Verkrijgbaar b M PEETERS Jz N fi A Ib bew s van echtheid U oaohet en kurk steeds voor J N DB GROOT J A DE PEER Mr M M SCHIM v d LOEFF O A VAN DBH WANT Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Ben prac3a tigr xxet ian erexiclit HEERËKHOS met TlIN staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat f eneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtig e Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Watefbeaproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingerichtnaar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 TENTOONSTELLING der Prijzen voor de Loterij ten bate van de Nieuw Gebouwde SCHOOL der R K Inrichting van Liefdadigheid in het Gebouw WESTHAVEIT B 182 I III J I 11 I IITT Tentaontumng mal U geepeua MAANDAG 12 JULI s namiddags 1 tot 7 nnr entree S Ct DINSDAG 13 WOENSDAG UOONBEBDAG 16 VEIJDAO 16 ZATERDAG 17 ZONDAG 18 van s morgens 9 tot s avonds 7 nnr lO 9 7 t 9S 9 7 JO 9 io as 9 10 40 11 10 JO Handgeld f 200 twee tonderd gulden eiyfden by hetaan oitIndi by het aangaan de Nationale Militie van eene vrsmlligi verbintenis voor ZES jaren en voor ingeli tie met onbepaalA verlof of in leerkelijken dieniit hn gaan van een verbintenis om XWBM JABBN gedetacheerd te worden naat Oi Aanbreuggeld TWIITIG GULDEl Men melde lich aan j i i j i VrljwiUigersmMimiepliehUiienmet onbepaald verlof H Oommandant van het Koloniaal Weridepót t Bardmrijk of bg een der plaatseiyko of Garniioen Commandanten MOUiepltchtigen onder de wapenen tot hnn onmiddeliyken Chef Wi uifde VlctorJ ron f e Oberfa ins einby£ms Tafeldrank VanhgAoninklykeffuisderXederlanderi Maatschappij tot Exploitatie der Victoria Bron gevestigd te Rotterdam Xuidblaak 8 BINNENLAND GOUDA 17 Joli 1897 Da heer 8 vao Eek geboren alhier ïb li a ka alomnii geplaatst om opgeleid te worden Toor ambtenaar b het boschWezen in N Iiidië Br waren lechta vier plaateeo dïBponibe Door de ArroDdisBementa Rechtbank te Rotterdam werden giateren o a de Tolgende vod DÏaseo gewewenen A S 36 jttar oodroeat koopmaD te Uoada wegens beschad ging vao eea ateanen pritait toebebooreode aan P A Lafeber tot f 5 boete labB 5 dagen bechtenid P G S 30 jaar koopman te Gouda wegent beleediging vao een ambtenaar lot 1 boete sabs 1 dag bachteniB 8 van der E 25 jaar elpeperaknecbt te Gouda wegens mishaDdeling tot t 5 boete sabi 5 dagen bechieoia By kon besluit is S 0 Tuymelaar benoemd tot borgem der gemeente WaddioxTeen oiet toekaBDÏng van eerrol ontalsg als borgem der gemeenta Adoard Mfff W il ii tf ft ui l Htes t wch t Jo Ue kennel = hondenfokkerg Nimrod vao omen inwoner den heer A P M Dupper D Az heeft op de laatat gehoodeo oUrnationale hondententoonstelliDg te Nömogen bet Qccea gehad haar goed geveatigdeo naam weer ie Torboogen en veertien hekrooingsn met bare honden te Teroveren nl als volgt voor laogharigfl Daiteche staande hondeo den eereprys Toor de beate en mooiste teef van de geheele tentoonstelling en bovendieo één eerateo twee tweede twee derde één vierden prijs en twee zeer eervolle vermeldiDgen Voor Eogelsche Setters twee eerste een tweeden prya eo een Termelding Voor Gordon Settera éóo eerTolle rermeidiog Men iohryfl uit Nieuwerkerk a d IJsel Dinsdagavond jJ vergaderde het beatanr onzer afdeelJng van de HoU Maatscb van Laodb Tengevolge van de drubte door den hooiboow was de vergadering zeer slecht bsloeht Na de opaoiog der vergadering werdeo i notalea gelezen en onveranderd goedgekeurd mededeeling gedaan van de ingekomen stokken die voor notificatie werdeo aangenomen bealoteo werd den 2den Aog e k een afdéelingsvergaderiog te houden en daaraan te rer FEVlLLETO NICHT TRLI Truitje wint er geea doekjea om zei men dan lachende Daar zat de kooop ik gaf m n indrukken weer zooala ik ze kreeg eo dit vond mcD allergrmpigst Evenmin als vroeger bemoeide mijn vader zich veel met mij toch hield h me scherp in t oog Het verdroot hem dat de jonge offioieieu van het garnizoen mij om strjjd het hof maakten yóóx 80 was er onder de bnrgerq een vooroordeel tegen het leger dat zelfs thans ala ik t wel beb niet geheel geweken is eo hij meende te moeten waarschuwen waar ik mij met de dartelheid van een vlinder tuMcbea de uQi ormeu bewoog Maar wat bekreaudo ik ze ventieojarige bloem mg daar oml In maagdelyken overmoed kende ik geen roorziohtigheid Aan dit aoliittereud leven zou plotseling een einde komen In de stad brak een epidemie uit en mija vader werd het slachtoffer van £ ga plicht Hij stierf ea sinds dat oogenblik begon moeder te kwqnen De doode eik schonk geen voedsel meer aan de plant die zich sedert tal vao jaren aan hem I ad vaatgebecht Nu kwamen er nog bovendien geldelgke zorgea want in zijn hooghartigheid had mgn vader niet te atipt boekgehouden Pgnljjk was die ervaring Ik kon het ttatje madtljjdeQ niet verdragen dat in bioden een verloting Nadet de agenda voor die vergadering was opgemaakt en vastgesteld werd de bgeeDkomat door deo voorzitter den heer A C Koolmees gesloten J Eilerr de zidf noemende direcleorg6n Baal der zwarte recBercbe die giateren wa ged gvaard voor den recbter commissana te Haarlem ten einde te worden gehoord in de tegOD hem ingebrachte beaoholdigiog aD beleediging in gedrukt geschrift vau den officier ftn jostitie mr Rwtbaao Macaré heeft geweigerd te Terscbynen Een inwoner van Amersfoort en een van flilversora en waarBchyuIöli nog wel anderen zgn dope geworden van een flflsscbentrekker Ben beer oit Amsterdam wiit bao een filiaal aan te praten van eene aldaar gevestigde inrichting van welke hg zich directeur noemde Men bad niets anders te doen als goedereu die in die inrichiiog werden gefabriceerd aan buis te verkoopen daarvoor zou men genieten behalve een salaris van f 10 per week vergoeding voor wiokelhoishuur 2jt pot van de opbrengBt dor goederen en 20 pet van de ingekomen liefdegiften Beideo vlogen er in Het contract nog wel door een notaris voor den Amerafoorter althans opgemiakt werd f Weekend en de gevorderde aom vau 500 door deo filiaalhouder geitort Twee of drie weken werd bet traktement betaald verder hoorde men niets En toen men op informatie aan het kantoor te Amsterdam oitgiog bleken èn directeur en borgtocht ver dwenen in de plaats van weikeu Isataten men nu eenige kleine goederen bezit ter waarde Tan circa f 75 a 80 Om de f 500 te kunnen storten had de Amarsfoorft eene hypotheek op zgo bois moeten nemeo De rechtbank te Bo iw eeft twee Hollandsohe arbeiders HegïJ anB eo Arbeider vrggesproken die beacbatdigd waren van gewelddadig verzet tegen de politie Beiden hadden zich den I3en Jirni wat vroolyk aangesteld op de Rgnwerf waarop een politieagent hen sommeerde aan b ord van buo vaartuig te gaan Toen zg bierarin niet onmiddellgk voldeden wilde de agent ben medeneoten naar bet boreao Hoewel zg zich niet verzetten tracht e de man eeo van hen te binden Deze stribbelde tegen waarop de agent bem met een hard voorwerp op bet hoofd sloeg zoodat hy neerviel Toen hg was opgestaan kreeg bij eeo sabelhouw die met zooveel woede werd toegebracht dat de kling brak D mishandeling werd toen voortgezet met het gevest onze verhouding tot vriendea en kennieaea sloop ik gevoelde dat menBchen mijn rader hard rielen na zgn dood wie tijn talent eenmaal had gered en onwillekeurig trokken we ons zacbtkens aan uit de samenleving terug Trouwens boe kon er vao uitgaan sprake zijn daar ik weldra mijne moeder dag en nacht moest oppasien Hare hoofdpgnen namen in herigheid toe en wat gevreesd werd gebeurde na maanden Igdens bezweek eg aan een hersenziekte Welk eeo nacht toen ik voor het laatst aan haar bed stend en zij mg half bewusteloos de hand drukte I Er was iemand die mg weer heenleidde naar de huiskamer ik volgde als in een droom Daar stond aan het raam haar stoel en met een doffen kreet zonk ik met het hoofd in Aa kussens Zonderling dat mij toen een overweldigende slaap bekroop nimmer begreep ik zoo goed de folterende worsteling tegen den slaap van Jezus discipelen aan den ingang van Gethstmané I Onze oude meid hielp mg op de kanapé Stakkertl mompelde ze Keeda brak de dag aan toen men mg behoedzaam wekte Ik had vaat en zwaar geslapen en oign smart vergeten daar herinnerde ik t me een pijnlijke steek drong mg in de horst Ik ijlde naar moeder de doodstrijd was oangevangen Hoe lang zat ik we daar staroogende op die beminde trekkeal Naarmate dat loven wegvloot ontzonk mg de wereld ik gevoelde de nucht van het onverbiddeIgkfl Het daglicht drong spookachtig door de venstergordiinen klokken luidden het was Zondag men ging ter kerk O moeder moeder fluisterde ik Niemand stoorde mft jidaar voelde ik in eens een band op mijn sohou7b irTruitjel kloak het t iBëwarig Ik kaak op en Aldai Inidt het verhaal dal een ooggetuige vaa kei voorval gaf De agent stelde de znak andM voor maar werd in het ongelgk gesteld daar zgn verklaring ook in tegeospraak waa met die van andere getuigen Dinsdagavond is te Schiedam door de patroaai eeo byeenkomst gehouden in verband met bet verzoek der timmerlieden om het loon te bepalen op 20 cent minimam De loonoD bedraden tbaoa vaak 15 k 16 cent per uur doch dan wordt door het bgberekenen vao 3 of 4 uren meer dan er gewerkt is door da gezellen toch een radelyk loon verworven Mat dit stelsel dat tot misbruik aanleiding geven kao wcDaobten dfl gezellen te breken Ongeveer 25 patroons waren ter rergidering gekomen N eenige discussie en nadat 19 cent als mioimamlooB verworpen was werd by stemming dat minimum op 18 cent bepaald d icb de vrgheid voorbeboudeo om door het beiekeoen van meerdere uren tegen lagpr tarief te konun tot de 18 c voor de werkelyke arbeidsoren Bet Snonck van Looseopark te Enkhuiien zal baandag 19 dezsr worden geopend De maevte woningen zyn reeds betrokken Dea auHjj wordt het geheele park door gai loei licht verlicht Omtreot den st nd van da mioisterieele crisis vernemen wy dat de voorcitter der drie hoogste Staatscoltegee die door H M de Koningin geraadpleegd zyn in dezen zin zouden hebben geadviseerd dat eeo opdracht aan deo minister Böell tot recooatruotie vaa het tegenwoordige kabinet in de gegeven omatAodigheden het meest raadzaam ia te echten Of in dien geest reeds stappen zyn gadaan ia tot dusver nog niet gebleken De kTentooQstelling van vrouwenarbeid die het votgend jaar gedurende de zomermaanden io Den Haag gehouden wordt zat eeo geheel ander karakter dragen dan exposities gewooolyk hebben omdat deze in hoofdzaak geen reclame maar studie van de maatschappelgke positie der vrouw beoogt Telkens vormen zich nieuwe pisatselyke comilé a eo de verschillende rubriek commissies hebbeo succes bg hun pogen tot het sameobreDgen vao volledige cotlectiën De ligging van het tentoonstelliuftsterreïn zal zyn tegenover bet Hdtel dn la Promeoade by den Ouden Scheveningacbeo wag en danrop zal staarde in hot trouwhartige gelaat van mijn oom baar broeder ffTruitje herhaalde hg en nam mgne handen met zachten druk in de zgne ik zal voor je zorgen mgn kind I ik zal vader en moeder voor je zijn De tranen de eerste tranen sprongen mg in de oogen en ik verborg mgn gloeiend gezicht aao zgn borst Mgn oom hield woord hij nam rog mee naar cijn Isnilgoed gelegen in bet Gelderiohe Gedeeltelgk deden wg de reie per diligence WooToedig scheidde ik van al de bekende plekjes waaraan zoovele gelukkige herinneringen verbonden waren Toch ware ik niet gaarne achtergebleven Het was een kende najaarsdag sfillekena dook ik in een hoek luisterende naar het eentonig paardengetrappel dat mg elk oogenblik verder wegvoerde We spraken weinig nu on dan alleen sloeg oom de reisdektn dichter om mg heen Droomerig staarde ik naar de rivier dia wg volgden Aan een veerfaaii waar de diligence ophield stapten we uit vKindliefl zei hg op zochten opgernimden toon eet en drink nu eens wat meteen gaan we verder mijn rgtuig staat ingespannen Ik voelde boe men aan bet veerbuis met mMwarigen blik het in zwaren rouw gekleede meisje naoogde Maar ik kon niets gebruiktn en spoedig reden we voort Thans behoefde ik mg niet ia te houden en liet ik mu n tranen den vrgen loop Mgn oom putte zich niet uit io ijdele troottredenen maar terwgl hg mg kuste eu vriondelgk in de oogen keek leidde hg mijne gedachten af door mg nu dit dan dot Ie wgzen in de streek die wg passeerden HeerIgk BfitawBche laodoair n strakten siofa uit langs naar men meedeelt eau volgeoi de iozicbiea der regeliogaeorama ie ingericht gebouw wordsp gezet dat zoowel door doelmatige Tordeelng der expositielokaleo en bet bezit eener raime gehoorzaal voor vergader ingeo musiekn it voeringen enz als door inrichtingen van bet terrein rondom tot een gezellige plaaU van samenkopistf aan het doel sal beaotvroorden Op dat terrein wil men o V iracbtan een dnidelgke voorstelling te geven van den aard van bedrgf en bestaan der vrouwen in IndiS door een soort kampong temaken metlodischa huisjes waarin min vrouwen aan bet werk cal zien terwgl in een Indiscbe gaarkeuken waroeng allerlei echt Indische apyzeo sulleD te krijgen zyn door de vroDwen van bet land bereid By verdere bekendwording der icboone ao goede plannen der dames ook in h t bnitenlaod kunnen Den Haag en Scbeveniogen en zelfs bet geheele land nut hebben van deze mut het kroniogsjaar onzer jeugdige Vorstin sameovalleude poging om het lot der op ciob zelf staande vrouw te verbeteren De nationale bakkerg tentoonstelliog io d feestzaal van de tentooDatelling te Dordrecht zal gebonden worden van 17 tot o met 20 Aagostus a s Er syn naar da Dord Ct aan deze mededeeliog toevoegt roodi Tar oheidene toezeggingan gedaan De Londensohecorrespondent der N R Ci 4 sohrgft De lang voorziene en voorspelde de natoarlijkfl en oDvernydalyke crisis in rywielen ia eindelyk ia vollen aantoohi De opsobroeverë der aandeeleo in schier talloou maatMbappijao welke rywieleo maken of wel hun toebefaooren inzonderheid da gnmmibsnden vervaardigen beeft reeds sedert eenigen tyd voor Mn eroitige reactie in prgzeo plaats gecaakt Er ia een aan deel boude rscrisia maar er ia ook eau fabrikantencrisis een wielrydersorisis De eerste ii een gevolg van de laatste Zoolang de vraag naar rywieleD feitolyk onbeperkt bleef eo de moJe het wieirydvn voorschreef als het deftigste en mooi te tgdrerdryf der nieuwere tyden zoolang konden de fabrikaoteo min of meer willekeurige prgzen berekenen welke trouweni verband moastnn honden met de ooteeringen der fabrikanten vao geoctrooieerde ooderdeelen in rywielen Uit dezen golden tyd dagteekenen de prachtige magazyoen en winkels welke men hier io het Weet Êiid in sommige straten lobier huis aao huis zag openen de ontelbare dépAts voor rijwielen in de groote eo kleine voorstedeo van Londeo io alle prov nriale stednn van eentg dan met zwaar geboomte beplanten straatweg diea we thans insloegen Komaan komaan riep bij vroolgk nu sobrtian we niet meer Beter is veel te big dat zg een vriendinnetje krggt Je kent hatr immers nov wel F Zeker kende ik haar al was het lang geladen sedert ik haar als kind zag oom was mg minder bekend sinds bg weduwnasr was geworden verliet bg zelden zgn atudeerkamsr ea alleen eene gabeurteoia sla deze kou hem tot reizen bewegen We reden een zglaan in daar sloeg een h k open en ejn ailertiefst meisjesfiguurlje in een lichtblauw japonaetje de blonde krullen fladderend io den wind vloog mg tegemoet Zij overstelpte mg met kuisen □ voor ik bot wist was ik meegetroond en zat ik voor een grooten baard met vlammende houtblokken in deo gemakkelgksten stoel die er in het vertrek te rindeo wai Lieve meid I ik heet Betsy en jg Truitje niet waarP Hoe beerlek dat papa je beeft ueegebrooht I t II wel erg treung voor je en haar groote blauwe oogen werden voctitig dat je mBan Maar kom viel ze zich zei ven opgeruimd in de rede en gaf mg weer een hartelgken zoen terwgl M druk heen en weer dri belde om het eeo en sader gereed te zetten ik zal je wel opvroolgkei We hebben h er een ouderwetsob leventje Papa vindt alles goed au Barben je Wie is Barber eP vroeg ik glimlaohend bg dien woordtfovloed Ma duègoel fluisterde z op sobslksehen toon Kgk daar komt ze aani f ordi 99rtol§d I