Goudsche Courant, maandag 19 juli 1897

1 61 14 7 81 7 58 f ff ff 7 69 ff ff 8 08 f ff ff 8 13 6 10 0 38 7 60 8 88 4 10 4 40 6 86 8 17 ff 4 50 ff 97 ff 4 67 ff 84 ff 6 04 ff 41 4 89 6 10 6 66 8 47 tlTgf to da berte Elhaumtóak LendanpyDen = tegen TUI U unl nwTUTÜig togen Jiubt LuuUnpvaen kortom Ier Ulrecte SpoorwcgverblndlDgen met GOUDA Zomerdlenst 1897 r AaoRevaogeD 1 Mei TUd vao GrecDWlcb GODDA aOTTKKOAU 19 86 1 84 8 48 8 57 4 68 4 55 6 88 19 88 J M 18 88 c 18 66 1 68 4 4 16 6 10 5 86 6 40 KOTTÏRDA M G O D D A 11 8 11 60 18 87 1 44 8 50 8 45 1 S4 n f 1 8 08 11 64 19 08 18 47 8 14 8 09 4 05 S SO 9 87 8 84 10 11 ll H 8 40 9 47 loas lo 80 11 88 7 88 8 8 40 8 88 7 45 8 18 9 00 9 47 10 18 OODDA DEN BAtLO touda Zeraaliuinn Moerkipelle Zoetermeer Zegwaard Voorbarg a Hige a 7 8U 8 80 8 17 9 84 10 14 11 15 18 18 18 88 1 87 8 45 4 48 8 88 5 84 S U 7 84 7 49 M 7 4S8 49 18 40 B ï 7 58 8 61 18 61 V 8 07 9 0S 1 06 aü 8 18 9 08 9 46 C4 10 44 11 48 18 481 10 8 05 4 18 8 16 6 66 88 8 89 8 14 8 81 e O B A UTSICHT Ooida 6 80 8 87 7 66 8 81 9 07 10 19 10 57 18 00 18 68 8 80 8 17 4 88 06 Uttdaw 6 41 8 64 11 14 8 87 Woeidw6 e8 7 8 8 18 11 88 8 46 8 84 8 84 UtMekl 8 18 7 88 8 8S 9 0 8 89 10 6111 46 18 88 1 88 8 08 8 50 6 08 4 DEN HAAQ 801IDA 10 1111 87 18 981 85 8 44 8 40 4 05 4 88 6 80 18 7 18 7 65 9 8810 0 10 17 ff ff 1 41 ff ff ff 4 8 ff 1 J J 10 88 ff ff 1 66 ff ff 4 H ff M J ir5 4 l 67l 80V i 73 l4 084r88 i i rM07 48 8 S 0 1010 8 10 16 o 8 ïl 3ri 7o 8S 6 54 46 5 6 7 5 9 07 10 0 10 84 10 88 ff 11 56 ff ff 4 18 ff ff 7 18 10 48 ff ff ff ff 4 84 89 8 64 9 6410 39 11 16 ff 10 08 ff ff ff 10 15 ff 10 87 ff 9 9 88 10 88 11 6 11 44 8 55 8 88 10 17 10 85 7 10 ff 10 84 ff 7 18 8 48 10 41 ff 7 88 8 69 11 18 11 18 J lüo U 11 li 8 VI 6 So ó 7 89 i8 x 1 u AHSTIKDAM 80BDA 8 18 9 08 10 48 8 68 9 14 10 08 18 111848 8 18 V ï M io 4 u 5 7 618 88 10 1 18 86 w u ii iwi 8 46 4 48 18 WJ 4 4J l t 4 MnbeltDg door gtDich het rgk Det uen de dftgeD toan ar sondar morceo f 300 f 350 voor e a rywiel betaald werd dtt tdn hoo ale 1 60 TOOT aanmaak had gekost miaschieo n5g minder Alle koelhoofdigen moeston iatieo dat de dagen deser iaocypryKeQ Toor rgwielen zoo ten eenemale buiten elke verhoading tot hun inoerlgke waarde eenmaal gedaan zonden agn Op een gegeven oogenblik beeft bet aanbod de vraag OTerrlengetd en toen n de Krach c in rijwielen alecbta een quaestie Tan tyd Maar da Krach c Ib spoediger gekomen doordien de Ameriknanscbe fabrikanten die een riog baddoD een soort van rgwielentru t oiet langer by machte bleken de combinatie te handharen ook wyt het publiek hier weigerde nog langer de Amerikaanf che pryzen te betalen die orerigene gelgken tred met do prylen in Engeland en op het Taate tand gebonden hadden Een belangrijke achteraitgang in rywielprgzen in de Yereenigdu Staten waar de beste merken Tan f 250 op f 190 vielen bad bier n taartyk terstond een gelyks ortige nawerking want de voornaamate Amerikaan cbe fabrikanten hebben hier ban agenten en die kregen aaoKegging dat zy bun prijzen Daar erenredigbeid te Terlagen hadden Dit he ft natoarlyk een erenredigen teruggtngderpryzea TOor de Engeliche rywiel n tengeTolge gebad waartoe de Ëndge Whitwortb maatachappy bet gedwongen initiatief acbynt te hebben geno men Dezelfde rgwielen eerste klaase welke een jaar geleden nog f 250 en méér konden bedingen zyn thana belaof rijk daarbeoeden terktygbaar £ n alle twee eiklaase rywielen sgni dat spreekt tot nog toq kleineren prys koop aar geworden De fabrikanten bopeQi door deie prya Terlagiogen de crisis nog te bezweren en een bernieawde Traag uit te lokken r et staat echter te bezien of de uaatregalen der Amerikaaoacbe en Ëoropeescbe rywielfabrikanten nog tydig genoeg getroffen zyn en of zy rér genoeg gaan om den toestand te redden Er ïyn zooTCet rywielen Tervaardigd in den laatsten tyd dat de fabrikanten letterlyk opgepropt zitten met roorriad Eeeda boort man nit Cofontry en andere ceotroma der rgwielin duatrie hier te lande de gewone klachten ran OTerprodoctie fabrieken moeten gealoteo werkvolk afgedankt worden Dit toont aan hoe wydvertakt de crisis reeds v en het riodt Eyn natnnrlyk weemoedige naklanken op de Bears Uit een en ander Talt nog niet op te maken dat de gebeele populariteit der rywielen hier te lande hopeloos geleden heeft Dit lijkt onbetwistbaar dat er rooreerst genoeg rgwielen bestaan Toor een Terninderde vraag en dat Tooral de vraag der bemiddelden en modemenschen bevredigend is Zg dia zich nog niet hebban voorzien nemen een afwachtende bonding aan Zy weigeren de onde pryzeo te betalen en zy gelooven dat weldra de fabrikanten gedwongen zullen worden door ren toenemende mededinging oog veel lagere prgzen dan de tegenwoordige san te nemeo Het geetaobt der entboosiaaten en wieiryders en wielrgderessen qnand mêtnef ia m a w aitgestorven en nu beeft men te doen met de twyielaara en ongelooTigen de bezninigers en de critici die desnooda ja i 60 voir een goed rywiel willen geven maftr meer ook niet en dte f 60 rnim toldoende achten Keizer Wilhelm is naar Bergen vertrokken zyn toestand is bevredigend Aan boord van de Hobenzollero werd een lykdieust gehouden voor den zoo ongelukkig om het leTen geVomen toitenant von Habnke In den roeiwedatryd om de Diamond Scolls op de Theems Henley is gister onze landgepooi Bluasó geslagen door ten Eyck den gedncbten Amerikaanse ben roeier waarmede de Hollanders allen nit de baan waren Ten Ejck waa dadelgk róór en won gemakkelyk want B usaé gaf den btrgd beWerwega op My was door een zonne tenk getrof 8 88 8 48 8 49 8 C6 8 8S 8 08 11 ia te 80 7 W 7 M 7 7 Bt 8 88 4 88 8 08 5 14 8 11 17 ï a adi Uoordreeht meuwerVerk OapeUa Bottaidam 7 l 8 48 8 8 18 9J7 10 80 Oouda Rotterdam OapeUe Hieuwerkerk HoDcdieekt Qo id fen en werd naar bnis gebraobt waar hij volgens een telegram van gisteravond 9 uur aan t HbI tooschen leven en dood zweefde De kleio kaliber geweren By getegeubeid eener sobietoefening van het 165a rngioient infanterie te Doerpketbal bg Ooalar werd een wegarbeiditer op een afstand van 1910 meter do r een schot aan den hals getroffen Het la ailloo bad op de gebrnjke lyke wgze het terrein afgezet en bovendien in den geheelen omtrek roode v aggen hei siguaal onTeitigec opgesteld welke maati regelen toi beien afdoende bleken te zya Hat aohot ging dwars djor den bali van dngetroffene gelukkig londer een boofdader tetreffen De vroow is er naar aan toe do bmen hoopt haar iu het leren te koDneobonden i Kanstmüiiffe oogziekte Om bevj ijd te worden van bet Ustige schoolgaan beoben Hamburgscbe schooljoogeng een eenvoudig middel verzcnnen waarmede zg in staat zyn elkander wederkeerig oogziekten te bezorgen De eene knaap kgkt door het sleatelgat van een deur terwgl de andere er krachtig doorheen blaast deze operatie wordt zoolang vo rtgez t totdat beider oog o voorrood zyn gHWorden Zoo ontstonden oog ziekten c 9p school dte den omvantf Van een epidemie aannamen totdat eindelg en onderwyzer de jongens io fltKranti belraite Sedert moet de roodhaid der oog n op een ander lichaamsdeel overgeslagen z n i Io China weet men de kijp voort orend bezig te hooien Broedt ag niet haai eigen eieren nit dan dwingt men haar iiacbeieren uit te broeden De vischkuit woi it in eenl eierschaal gedaan welke b rmetiscn ifeslolen en ouder de argelooze kip gelégd Na eeoige dagen neemt men de eieTSobkaj weg en breekt die voorzichtig opeo wa rjLa de viaobkuit waarin zich door de wariJdle bet leven ont wikkeld heeft in een ondiepen doc r de zoi Torwarmden vyrer gedeponm d wordt Hier worden de zich spoedig ontwikkelende gron delingen gekweekt totdat zy terk g noeg zyn in een meer of sirglpm overgesr ht te woi dau Het beatanr TBn betgenoottchap Liefdadigheid naar Yermogft c te Amsterdam deelt mede dat verleden maar j r door bet Geoootaobap eeu baal gemalen ko werd ontvangen van een anooiemen schenkfr eeu geschenk dat als versnapering Tootde onderitenndèn nii4 U d ecbap en dankbaarheid werd aangenomen Voordat men evenwel tot uitdaeien kwam meende men een verdachte klenr en geur aan de koffie te bespeuren Uit voorzichtigheid tiet men een monster ervan microscopisch onderzoeken en nu bleek dat het cadeau bsstood u t koffiedoppen rogge en maïameel kortom een mengelmoes dat zelfs in de verte niet op koffie geleek Wy gelooven gaarne dat de dankbaarheid van het bestuur van bet Genootaohap veranderde in verontwaardiging over een zoo lage daad en dat bet van barte wenscbt in hot vervolg van zalke giften verschoond te blyven 11 Donderdagavond heeft men zich door isklimming gepaard met braak toegang verschaft in een bnis aan bet Sarpbatipark te Amsterdam ten einde ztcn meester te maken van den inboedel De politie die onmiddellyk met het geval in kennia werd gesteld werd door den inbreker de toegang belet De bonrder inmiddels door de politie gewaarschuwd liet door een smid de etraatdeor openbreken en den inbreker arresteeren Men void den geheelen inboedel ingepakt en toi vervoer gereed 11 1 18 18 11 8S 11 85 11 48 I 51 18 88 9 8 10 19 10 89 10 88 10 48 10 49 8 01 8 18 8 88 De oomraissie ter inzameling van giften voor de slachtoffers bg de ramp te Schoveningen ontving bericht dat bij den directeur generaal der maatscbappy Zeebad Scheveoingen vanwege Bare Majesteiten de Koninginnen eeobydrage van f 1000 il iogeteekend De kapitein S van bet 2de regimentveld artillerie bad Donderdag toen by in bet Haagacbe Bosch met zyn paard over eeu hindernis wilde sp iugeo het ongeluk te valler De ruiter die op hel boofd terecht kwam bezetjrile zich nogal ernatig Nadat dr Jochema uit Utrecht de eerste holp had lerleend werd de verwonde officier per rgtoig naer het Militair Hospitaal gebracht Schuldig maar niet veroordeeld Hbt bof van Assifiet iu het kanton Nauchatel beeft een handelsreiziger vrijgesproken die bescbnldigd erd dat hg 1000 frc bad ontsto en aan zgn patroon De schuld was bewezen de beklaagde bekende maar toch sprak bet Hof hem Tig In zyn requisitoir richtte het O M strenge verwytin aan den patroon want voor een ergoadini van 15 iroi per week voor reis en verblyfkoeten kan niemand een eertyken reitiger verwachten 1 Te Gorinchem heeft dit jaar de gemeentersadsverkiezing een byzoodere en voor die gemeente niet onbelangrgke beteekenis gebad Sinds een aantal jaren wordt aldaar op enTweeden Paascbdag en den Tweeden Pinksterdag en ook wanneer de tweede Kerstdagop e Q Maandag valt de gewone wekelykscb erktdag toch igehondeo ep korteo tijdmarktdag verlet gewessË p Dinsdag weer spoedig als te voren n rateld as9cljten hebben de antirerolntionnairöndaartegen gehad wyl zy van oordeel i dezcfMeestdjige ejij nalB in ftlteplaatsen vép ons la d mpf it en gevierd h en dat vele behoefte h l eL om op I die ifgen hetzglt deJtad te te bfibben O k i Am d Ü dat daa op die dagen fninder Boben de tad in rw en roerl zoi liftordien echteK op eü aad raadrjuit liberalen bestaat die qe bewer i gen der autirevolotioö j iren overdre U ronJep edt meer hechtten aAn de overwefwl A i eeu ingezetene o p di groot aantal gei t zeer marktda i vete voordeden genoten bleta 9ïI gao gehandhaafd I W Thans nn het getal kiezers mw ongeveer 500 vermeerderd wilden de antirevolntion nairen d ingezetenen uitspraak lÉten doen Vandaar dat de verkieziug voor den gemeenteraad ditmaal bijna evenveel belangstelt ng wekte ala onlangs dp verkiezing voor de Tweede Kamer en de partyen zich groepeerden als voorstandera ot afschaffers van bedoelde marktdagen pe uitslag der verkiezing is geweest dat de aftredende liberale leden allen herkezen zyn en hiermede wel over het beboiid van de veelbesproken marktdagen beslist zal wezen Voor de tweede maal in nog geen jaar tijdsis de stoom meubel fabriek van gebroeders vanHontum aan de Ie Ooaterparkütraat te Amsterdam door brand bezocht Evenals den vorigenkeer woedde bet vunr ook thans aan de acbterzgde in bet mothok achter de atookplaats Even na half 12 eergiateravond zagen de bewoners der buurt aan de achterzgde van hnnwoning de vlam nit de fabriek slaan Ookde vrouw van den machinist der fabriek zaghet en zeide Hendrik je mag wel eens gaankyken ik geloof dat er weer brand is Zoowas bet inderdaad maar hoe ernstig het zichook liet aantien de brandweer was bet vnnrspoedig meester Door baar cordaat optreden brandde enkel bet mothok oit Er was oenaanzenigke machl aangerukt waaronder eeaigestoomspoiten maar deze konden onverrichterzake hniswa riB keeren Hage 6 48 7 80 7 48 8 8S 8 48 Toorb 6 68 ff i Zegw6 8 ff ff f Zev U 8 17 ff ff ff Sonda 8 88 7 60 8 18 9 08 10 18 Otreebt 8 88 7 46 8 49 9 80 Weerden 8 68 8 08 Oudew ter 7 07 8 14 Oouda 7 88 8 87 9 819 58 AaiatardaM 0 S Soida a 7 10 T M 8 1 Naar de Echo verneemt zkl de directie der Hollandsobe Spoor een jaar lang een weekgeld van f 12 en daarna in e n3 f 1000 oitkeeren aan oe weduwe De Nys te Haarlem wier man Zondagmiddag aan d n Kroisweg aldaar werd overreden PosterUeo es Telegraphle PobU ca telegrulliiutoor ta Meppel luuvMt f 26iX en tge oning PeiuiugMrond l g f 2950 BS gl h + t 3800 Poiten tnlegrufbaDtoor te Haiten Jaarwedde f 1300 en irje wooing PeosioeoigroDdalag f 15 Borgtocht f 1800 OficbooD aao de ambtenarfO vao de beide iauBtTd EheQ Tryteid wofdt gelaUo om zich aan tojjiueldpo hebben tcAsh iogeiolge de bepaliDgW Tao het Konioliiyk beiloit taa 21 Maart i894 No 17 de telegraafambieoaien roor tnie directieo den voorrang SoUMtatiëu io te zeodeD ló r 26 Joli e k teenoemd Tot directeor laa het poit en teleIjraDtoor te Zevenbergen W A J Kristen lim gc iyke betrekking te Boisen Terplaatat Oe aflsiatent J Hollanberg van B naar Aniater am telegrajilkantoor toTorderd Tot commieB der pottergeo lets klaiie Jmmies 2d klaise F J W Tan Ctoor jipOorwegpoatkantore No 2 te Amater Imet Terplaataiog naar het postkantoor I 1 oommiei der poiifenjen 2de klasse ds idiea de klaaae G j Beins ten spoorwe Mctol No 1 te Mmaterdam met vef ïng jaar het spo nwpgpoatka tors No 2 il i f 9trm Terleend wegene liebe 3 Jif$ Ath deu cMnm p dar telefi ai I M i Hj Meppei Groningen 4 t 3li AllAnalins a S ft 8 f Ath deu cpinniitis dar teleHraphie 3de ron van der F4tz et l I klerk der pi i Efpersi telTolen ir m ontelagkn D klerk f r tej ri iloldef te AnateiicialaT D brieTehgi s Sra Uleilaiae t gnat aa a M2deJ l 3 postillen lrnh k i tot NieKi éJ pV A B Trrta G ArT 1 OptvftDe knderdireolenr deriteï rf A t4 Rotterdam L ei W dej r irerd te Ëdo een R llbtel f raafkanloor in Wereenigiog met het Ooatkaptoor TOOIr het atgameen verkeer geO jeddï BulteDiandscb Ovensicht Uit Oosteorgk ea Hoii arge komen s er ongoDstige berichten In Sobemen neemt de verbitterde stemming taseoben Duitschers en Czecben voortdurend toe het gevolg der dwaze taaiverordening door het kabinet Badeni uitgevaardigd Een kenaobetseod staaltje van den toestand wordt door de Weeuer bladen medegedeeld In de DaitBcbe greoeatad Bodenbasb die nitslnitond door Doitacbers bewoond wordt beeft een tentoonstelling plaata en de stadhouder van Bohème had bet vooroemen die te bezoeken Onder den indrak der jongste gebdurtenisaen beeft het bestuur ènt tentoonstelling den stadhouder schriftelyk verzocht van bet voorgenomen bezoek af te zien met bet oog op de besluiten van de gemeenteraden van Tetachen en Bodendach de geprikkelde stemming en het welslagen dar tentooostelling t De stemming der Dnitsche bevolking is toch zoo dat men voor ongeregeldheden vreest als de etadbooder die de Czeohiscbe politie naar Eger zondt als gast in Bodeubacb zon aakomea Men zon dit beschouwen een oitdaging en het bestuur der tentoonstelling die den atadbouder met de voorgeschreven eerbawyzen zou meeten ontvangen zon gevaar loopeo door alle Dnitaohers geboycot te worden 9 57 10 86 10 04 ff 10 11 ff 10 18 ff 10 87 10 64 1 18 ff ff lUO 0 8 87 9 47 9 4 10 01 10 10 07 10 0 r f lo so 8 51 8 10 7 85 8 0 7 45 9 88 De stadhouder van Bohème graaf Toodenhove heeft dan ook zyn voorgenomen bezoek uitgesteld Ml m 1 Da mogendheden willen den Trede tot atand brengen en zoo Torkge nog langer door zgn j tegenatand de oDderbaodelingea in gevaar brengt aal het door eeu nltimatam overtuigd worden van den weosoh van Baropa oB un den toestand inlhet üosten en einde ts maken Berichten nit Weenen leggen ten ninate dat aao de Porte een nltimatam zal geateld worden voar de ontroimiog van TheaaaliB ea berichten nit Konitantinopsl en Athene bevestigen dit Uo Timesc meldt dat de gezanten mondeling aan Tewfik pacba verzocht hebbon de vergadering v D heden bg te wonen zjj willen van den minister de nitdrnakelyke verklaring vragen of de Porte bereid is op de grondslagen door de mogendheden aangegeven te ondeihaudelea of niet De Daily Telegraph ontvangt nit Athene ket bericht dat de mogendheden aan den toestand aen einde willen maken zoo noodig door geweld Indien dwangmaatregelen noodig ign inllen Roeland OosMnrSk pn Engeland daarmede ibelast worden Rusisud zal drn BosporoB Engeland de Dardanellen blukkeereo Oosteorgk op den spoorweg naar Salonika beslag leggen En iodien de Porte h den in de bgeenkomit der gezanten geen bevredigende verklaringen iflegl zullen de vertegenwoor digeri der mogendheden morgen een nltimatam overhandigen Of al desa bedreigingen reeds gewerkt hebben De s Standard t meent van wet UitEonatantinopel ontvangt het blad bet beticht dat de ministerraad op verzoek van den Saltan be Bloten heeft den eisoh tot acKadeloosatelling van acht tot zeil millioen pd t te verminderen Volgens dfnzelfdbn berichtgever heeft de Saltan nwr aanleiding vao een rapport van den ministerraad waarin het Europeesob concert ea Verbond des Krdiises tegenover de Halve Majii gei emd wordt een Irsdé uitgevaardigd waarinj ï M zegt otertni d tszgn dat dp mogendheijlen niets anders verlangen den den Trede in Ea opa te tiandhaven Daarom beveelt bg zijn ministens de vredesonderhan n delingen tot een goed einde te brengen opdat I de preliminsiren too spoedig mogelgk knnnen geleekend wordanj Het is raadza m de jaistheid dezer mede j deeling aan de feiten te toetsen er is nog met veel bewgs voor dat het psychologiioh i moment te Yildiz kiosk reeds is ingekomen Maar flat het komen zal daaraan twgfelt niemand Oe Sn tsu 7bI als hg ziet dat het ernst wordt en als hg de mogendheden met vloten en troepen op zi t dagen zgn rgk en ajfu regwriog niet blootitellen aan het gevaat vün een botsing met Europa Er ia een aanmerkelgke verbetering gekomen in de geapannen verhouding tossoben den hoofdrechter en de regcering der Zoidafrikaansobe repabliek De heer Kotzé heeft aan den president een brief Keschreven waarin hg hem in zeer gematigde termen er op wgst dat de president door de grondwetsherziening op te dragen aan een commissie alt den Volksraad in plaats van zelf een voorstel te doen zich niet hondt aan de ovsreenkomat van Maart jl De heer Kotzé merkt op dat de thans gevolgde weg vertraging medebrengt en ernstige ongerustheid en wantrouwen Verder vestigt bg de aandscbt op de wenschelgkheid om de aanspraken der Uitlanders te erkennen bg eenige herziening van de grondwet De correspondent meldt dat de hoofdrechter na bei verzenden van dezen brief een bgeenkomat met den heer Krnger had om den toestand te bespreken Het onderhoud leidde tot bet geweoBchte resnltaat de heer Kotzé atemde er io toe het rapport van de Volksraadoommisaie af te wachten Het bericht ran de inneming Tan Csnodoa schijnt wel wat te voorbarig te zgn geweest De Stsatsconrant der republiek deelt den korten inhoad mede van een telegram van generaal Os ar aan da regeering gedagteekond 9 Juli De generaal meldt dat het bombardement Tan CanndoB nog voortduurt Etken dag wordt j er hevig gevochten Da opstandelingen zgn goed Tan ammunitie voorzien en doeo oit hinderlagen herhaaldelgk aanvallen op de regeoringatroepan Zg zgn er io geslaagd den weg naar Monto Santo te bezetten waarlanga de regeeringstroepen materiaal en versterkingen moeten ontvangen Uit Rio de Janeiro zjjn 1200 man laar Bahis vertrokken om dezen weg vrg te maken en te Tordedigan tegen de dweepers Volgena offlcieele opgaven hebben de regeeringstroepen reeds 700 dooden en gewonden In het Engelsche Lagerhaii heeft gisteren de heer Stanhope een motie ingediend om den heer Hawkale den rechtskundigen raadsman van Cecil Rhodes voor de balie Tan het Buie te dagen ten einde hem te dwiogeo de telegrammen over te leggen die bg aan de enqnitecommissie geweigerd heeft Aan de bebande ling dier motie wilde de radicale partg tevens een debat over het rapport dier oomraissie vastknoopen edoch Balfonr weigerde een dag daarroor te bepalen Hg lag niet in dat zulk een diaensiie algemeen nut zou hebben I Met andere woorden bet schandaal ran den eersten rang gelgk uker Eugelsch blad het noemt moet maar bedekt bigven In de rnile massa wil de regeeriog niet meer geroerd zien oit Trees wellicht dat de eer van old Engeland nog meer zal bezoedeld worden Da leider der radicalen do beer Stanhope verklaarde intnsschen dal hg wel middelen zou vinden om de qoaeetie op het tapgt ta brengen zoodia bel rapport roodgedeeld is Io de werkstaking van het macbinevak in En eland wordt van geen van beide zgdan neiging tot toegeving getoond De staking en het lockuit zijn nog op een aantal fabrieken in verschillende dcelen des lands toegepast maar toch wordt er beweerd dat de ataking niet die uitbreiding heeft welke men vermoedt Volgens sommige berichten staken te Lnden 2600 man aao de CIjrde 3500 te Manchester 2500 te Belfast 350 aan de Tyoe 3000 aan de waar 400 aan de Tees 400 te Hnll 750 te West Ridding 200 te Leicester 50 te Cbelmlsford 50 te Slongh 30 samen 13 850 leden van den Vereenigdeo Bond der machinebouwers Drie LoQdenscbe firma s hebben den achturigen werkdag toegestaan RElXXiSGEriXG De BURGEMEESTER van GOUDA Gezien Art 55 der Kieswet Brengt ter openbare kennis dat in bet Ie $ a 3e Kiesdistrict dezer gemeente de herstemming ter vervulling van eene plaats in den Gemeenteraad in elk dier districten zal geschieden op DINSDAG den 20o Joh aanBtaan e tusschen des voormiddags Acht en dea njimiddags Vgf uur Dat voor deze VeIrkieBing als Oandidateuzgn geateld I in het Eerste Kiesdistrict C BRUNT t H JAGER j in het Derde Kiesdistrict I i G PRINCE A J VOS Ëo herinnert aan den inhoud van Art 128 van het Wetboek van Strafrecht loideode Hg d C opzettelgk zich voor esn ander uitgevende aan eene krachtens Weltelgk voorachrift bitge chrsven verkiezing deelneemt wordt gestraft met gevangenisatraf van ten hoogste een jaar Oouda dan 16 Juli 1897 De Burgemeester voornoemd R h MARTENS KE nilSGEVII G BURGEMEESTER en WETH0ÜDEB8 van Gouda brengen ter kennis van de Ingezetenen dat de Rekening van de Inkomsten en Uitgaven dar Gemeente over het dienstjaar 1896 gedurende veertien dagen de Zoo eo Feestdagen nitgezonderd op de Secretarie ter lezing van een leder is nedergelegd van dea morgens ten tien tot dea namiddags ten één ure terwgl bovendien tegen betaling der kosten afschrift di r reke ing kan worden verkregen Qonda den 16 Joli 1897 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Sncretaris BROUWER Burgerlijke Stand GEBOREN 15 Juli Willem ouders W Vermg en E Zeverboom 16 Cornelia Johanna oudere J Visser en C M Lisaendorp OVERLEDEN 15 Juli A Vredenborg 78 i 16 W Kraan 3 m A van 0 3 w ONDERTROUWD 16 Juli J S Lngtbart te Rotterdam 23 j en G O deOrnil 19 j K van den Berg te Amsterdam 30 j en T van de Putte 24 j N J Meger 20 j en M Kooi 22 j UaaeAireoht I GEBOREN Gerrit oudere C de Pater en P M Slingerland LambertoB ouders J van den Hoek en M Steenbergen OVERLEDEN J D den Hartog 84 j TlUti GEBOREN Cornelius Johannai ondera A A Streng en J Nobel K E O Xj A Is I E RuTre Zijde EASTELEES f 8 65 tot 4X aS per atof voor compl Robe Tussors on Shantung Pongoae zoowel Zwarte en gekleurde Henneherg m fAe Tan 3k ets tot ƒ t4 Mi per M Glad Gestreept Geruit Gewerkt Damast etc circa 240 rersch qualiteiten en 2000 Terach kleuren deasine etc Wry van pwrt enrecMen 98 htUl STALEN per omgaande Dubbel briefport naar Zvritserland G Benné3rg sZijde fabrieken eni Hoil aiJnicB A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 r73a GOUDA Telephoon Xo 3t Beurs van Amsterdam alotkrs 88 8 V 98 16 JULI Vrkrs W Baai 4 D Cert NeJ W S Sl 8 98 l 8 i 104 86 85 86 l l 647 97 I 9 1 68 VJ 20i 80 106 96V l a 100 91 46 644 9S6 lOOV 601 86Vl ea a dito dito dito 8 fvdito duo dito 3 UoNaiB Ool Gbudl l88188 4 IUJ IS Insohr jving 1868 81 5 OoSTBHï Olil iD pipier 1868 6 dila m zilver 1888 6 PoariIOil OW m t coupon 3 dito ticket 8 acauiin OM Bimionl 1894 4 dito Gpcom 1880 4 dito bij E th 1889 4 duo b j Hope 18S9 90 4 dito ia goud leen 1863 6 dito dito dito 1884 B SPiWa Perp t schnlJ 1881 4 Toaïiu Qepr CMV eeii 1890 4 Geo leeoiuf serie 0 Qoo Ie nisg lerie C ZuidAfï Ebp t obl 1898 S Manco OW Buil Soh 1890 6 Vkhizobla Obl 4 0übep 1981 AwsTBaDuf ObliLraten 1885 s BomaBAii 3t d l ei 1894 3 Nbd N Afr Hsuilels saml Arcndsb Tab Mq CBrtifii aloD DrfhMaalpchappy dit Am Hvpothookb pandbr 4 Cull M der Voratenl asnd aGr H polheokii p n dte 8i 100 800 U6 to a 97 186 99 74 84 109 1011 807 888 100 B4V 66 14J 99 62 WIV lOl l 99 IBOV 1351 10 lOO a 43 I02V ll l 13 103 70 Sederlandacbo ba ik aand Ned Handelmaitaob dito K W k P O Hyp b paodhr 6 tt tt Hjpothoekb pandbr 81 Itr Hjpjlhsekb dito SV OoSTKNa Oo l UoDg baoli annd KusL H vp itheekbaiik pandb 47 AMBUxi Equ t bjrpotb pandb 5 Mai L a Vx L eu eert 6 64 6 NlD Holl lj f poor Mö aand Mij lol Eipl f St 8pw aand Nel Ind Spooriregm aand Ned Zu d Afr Spin aand 6 dito dito dito 1891 dito S lTi iBSpoorwi l887 89 A EobI 8 Zaid Ital Ppwmü UK obl 8 PoLSi Waraohau W eeuen aand 4 nsi Gr Ru 8 Spw Mg obl 4 t Baltiarbo dito aand Faatowa dito aand 6 ulvauB Dooibr dito aanl 6 Koralc Ch Azow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 20 47 V 19U 200 106 108 1081 103 11 12J 32 110 AUK iKi Cent PacSp Mg ohl 6 Chic k lar W pr C v aand d lo dito Win 81 Peier obl 7 Denver j Bio Gr Spm rert v a Ulinoi Central nbi in goud 4 LouiBV VashviUn CerLv aand Mexico N Spw Mij Ie hyp o 6 Mits Kanaas v 4pct pr f annd N ïork Ontaaioft Weal jand dito Penn Ohio oblig Oregon Calif la byp in goud B 8t Paul Minn Manit obl 7 ün Pao Hoofdlijn oblig dito dito I inn Col Ie hyp 0 5 Canada Can South Cert v aand Vb O KalW iNa leb do O Amaterd Omnibus Mij aand Kotterd Tramweg Mnata aand Ned Stad Araslerdani aand 8 Stad Eo lerdam aan S BlMl Stad Antwerpen 18 7 i j Stad Bruaael 1886 HoNO Tbeiaa Eegullr Heaellioli 4 OoaTBN Staataliening 1860 5 K K Oost B Cr 1880 3 ivkmt Stad Madrid 8 1868 Nai Ver Boa Hvp Sp ibl eert 321 ADV ERTENTIEN OEGELBESPELIITG in de Groote of 8t Janskerk op 1 I SDAG 20 JULI 1897 des aronds 7 nor door den lm J H li SPAANDERMAN met welwillende Medewerking van de H H M A TAN ZÜTPBEN viool en JACOB F TiK ZÜTPBEN violoncel M Programma s tevens bewezen van toegang zjjn tegen betaling van tO Cent verkrugbaar bg de Boekhandelaars J TiS BENTÜM ZOON en bö den Koster Bekroond TentoonBtellinKSohoenmakary B HagB Aug 18Ö6 Wwaldbwoemdo SohoenAppre tuar t ip rin 8 tln en lyn de boete middelen voor het ionder moelW kenriff poeUen van wie wart en BflkleSr ichoenwerk Verkrygbaw Ey wuikflhere in ohoenwerk 0 tenen Drogeryen ene Men lette zoed op n m en fabnekraaerk GenAgent W todemiM Arnhem aaatewaadsDtagea Vgt lamatkatlsitii S Ankerfainlxpelier W meat du slsada veerhaa f leder haiaceaia J AnkBr Pain Expsllep PruB 60 oent 76 oent aa 1 26 de Oes b Toorlümdeo m ds meeete Apotheken en b F AAüohter t Oo te Rotterdam Te GOUDA bj A WOUF Markt AU4k en DE LAAT ea VAN BON ap thoker Markt AvoDdschool votr AmbachtsliedeD SoUleltatlë n naar de betrekking Tan tijdelijk LEERAJtR in de WISKUNDE en het NEDEELANDSCH op eene jaarwedde Tan 300 en Tan LEERAAR in het TEEKENEN op eene jaarwedde Tan ƒ 400 worden vóór 1 AUGUSTUS a e ingewacht by den Burgemeester Hfc OnaaAVnSïEL p JS EUXXIK 1 V KOMMVIJ IKI SriiiiMvi ini Ri i C iiiiMisi iii w ssriiii ii Agentanr by de Firma Wed BOSMAl teGoada FHANSCHE STOOMVEEYEEIJ Ghemiscbe WasseheriJ Tl H OPl E HEIMER 19 SruUkade Botterdam GobrcTeteord door Z M den Koning der Belgen BoofddepOt Toor QOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit Toor het stoomen en TorTon Tan alle Ueerenen Damasgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting Toor het atoom n rai ploohe mantels Teeren bont ens Gordgnen tafelklecden ens worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschsdeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt KoninhHJke MaoMnale Fabriek DE HÜNIQBLOEMv van 11 van Sch ik Co gevestigd te Oravenhage Hepplerttraat en a naby de Begentesselaan van Z M den KONING van BELGIË Indien gijhoeat tl gebruikt de aller wege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorst Honig Bxtract FLAüONS van 40 Cts 70 Cta en f 1 Torkrygbaar hj Firma WOLFF Co Weathaven lOS Gmida E H TAS MILD Veeratal B 126 te Gmia A BOUMAN Moordmht 1 C RATELAND Boaloop B T WUK Oudmalrr M KOLKMAN Waddinxvem