Goudsche Courant, maandag 19 juli 1897

VRIJZINNIGE KIESVEREENIGING GOUDA No 7326 Dinsdag 20 Juli J807 30ste Jaargang Bi de Herstemming voor den Gemeenteraad op aanstaanden ÜI 8DAG worden dringend aanbevolen Ï TX IDlstrict Z H J A G E Rr aftredefld Lid isn HDistrict XZZ Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdaggen De pr js per drie maanden js ƒ 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VUF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst Tan 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters woi den berekend aar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd G PRINC lEIet B©st a ia x Dr H IJS8EL iIe SCHEPPER Voorzitter J M NOOTHOVEN v GOOR Onder Voorz A C COSIJN Secretaris F HERMAN Fzn Penningmeester P J BELLA4RT van 10 tot B uur behalve ZONDAGS en WOENSDAGS voormiddag AAWBESTEpme QDBaEMEESTER en WKTHODDERS raa Oauda isnllen DINSDAG den 27 JULI 1897 bg enkele inschrijving aanbesteden De Bestrating v n de Heerenkade Da Inachryringabiljetlen moeten den 26Jali 1897 Toor des middags rgf nre ter GsmeenteSecretAfie bezorgd zgn Aanwjjiingen eo inlichtingen worden gegeven door den Gemeente Bouwmeester Openliaro Verkoo ping De Notaris J P MAHLSTEDB te Bergambacht is Toornei meng om op WOENSDAG 21 JULI 1897 des morgens ten f J nor ten haise van E Hoogbhboizsm te Reeu vüh in het openbaar te verkoop t Het HUIS ingericht tot 4 woningen geteekend E No 159 160 161 en 162 met 3 Schuren grooten Tnio en Watering taande en gelegen onder de gemeente ReenwIJk afdeeling Slnipwgk belend oost 1 GosgewAAsn west Jb Tis te zamen groot 30 Mren SO CeHttare Orootendeels in eigen gebruik en overigens bg monde verhi nrd Te aanvaarden bg de betaling der Kooppenningen den 2 September 1897 Inlichtingen ten kantore van ge ioemden Notaris OPBNBARfi VSRK00PIN6 te GOUDA op DINSDAG 20 JCLI 1897 s voorm 9 uur in het locaal Nieuwsteeg E 17 ten overstaan van den Notaris MOSTIJü aldaar va Meubilaire ea andere poerende goederen als Mahoniehouten en andere Kasten Tafels Stoelen Ledekanten Hedden en Beddegoed Kachels Fornnizen Spiegels Schildergen Poreelein Glasen Aardewerk en verdere Huithoudelgke Artikelen Voorts Oaskronen Lampen en eene party Boeken en Tödscbriften en hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden Te bezichtigen des daags te voren van 9 12 en van 2 4 nnr e id Orak fm A BBtNKUAN fc ZOON II THEETUIN Ingang BBVO ZMUOSTBAAT over de Bank van Leening UOGTHAKDEL Vergeer Standers Leveren Vuren Grenen Dennen en Eikenbestekhont Alle soorten Binnen en Buiteiilandach gezaagd en geschaafd Hout alsmede geploegde en geschaafde Delen en Kraalschrooten Amerihaansch Hout in alle maten voorhanden Prijiten Concurreer nd KATTEN8INGEL Q 197 Eraepelien en Holm s ËIKEL CACilO bij WOLFE ea € o Westhaven 198 Mej J l AL TA Stads Verloskundige Spierïngstraat F 24 355 S mTSLDT EBIJf DE TREKKING BEGINT Maandag 19 Juli a s LOTEN eo GEDEELTEN van LOTEN zgn te bekomen ten Kantore van den OoU lecteur JHMMaa A € € o§iJa TANDARTS E cAssrm UJKS II CiJ Turfmarkt 171 üouda aftredend Lid J N DB GROOT J A DB PEER Mr M M SCHIM v d LOEFF O A VAN DBB WANT TENTOONSTELLING der Prijzen voor de Loterij ten bate van de Nieuw Gebouwde SCHOOL der R K Inrichting van Liefdadigheid in liet Gebouw WESTHAVEN B 182 e TeHtoontielUng mal Kffn geopeiM MAANDAG 12 JULI s namiddags 1 tot 7 unr entree X8 Ct DINSDAG 13 van s morgens 9 tot s avonds 7 nnr lO WOENSDAG 14 9 7 as DONBEBDAG 15 9 1 7 MO VEIJDAG 16 9 10 9S ZATERDAG 17 9 10 MO ZONDAG 18 11 10 fO Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Eeaa racla tigr ïxet i3a grerxcla t HEERËNHÜS met IM staande aan den KATTEN8INGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDKr WEG D 29 Kegelbaan Harmonie Vrye Baao Wedstryi Prachtige prijzen J J WOÜBENSEBS Geurig en Onschadelgk Zuiverinrs ret tegen hranderigheid kUer achtiggt aangezicht en under e lichaame roven n wonden strakheid en stekingen hij verzweringeny lointerhanaen en voeten bij Bchur t dauworm enz Zoirert ran onrein insect onder in en op het rel en haar 10 Cents per doosOp voordeellge wijze voor huurperceelen Per bD8 90 ct doozen GO en 30 cfc pakjes 15 ctt spuitje 60 en 35 ct mmW MIDDEL tegen snot by Hoenders en alle Plnimgedierte a 0 45 per Aesch Dooen met roer ter verdelging ran ratten en maizen 35 en 20 ct Pakj 8 10 ct Alles met gebrniksaan wgzing Heeren eigreaaren van Huisen kunnen zich 10 jaar Abonneren voor de reinheid in hunne De herstemming voor den Gemeenteraad De uitslag van de verkiezing voor den Eaad op 9 dezer heeft om leed gedaan omdat twee verdienstelijke leden zijn uitgevallen die naar onze meening door hun ijverig behartigen van de zaken der gemeente verdiend hadden herkozen te worden Daarenboven komen in twee districten aftredende leden in herstemming in het eerste district de heer Jager met den heer Brunt in het derde de heer Prince met den heer Vos Zooals wij reeds vroeger schreven is deze afloop te wijten aan de inmenging van de staatkunde op het gebied der gemeenteverkiezingen Katholieken en antirevolutionairen hebhen samengespannen om al de liberalen uit den raad te verdrijven alleen omdat zij in staatkundige meening met hen verschillen Wat zij voor andere redenen opgeven houdt geen steek Zy beweren een eigen gemeentelijk programma te hebben waarvan het ecnig artikel luidt zuinig beheer Zg verwgten aan do liberalen dat zij grootscheeps zeilen en meer doen dan de draagkracht der gemeente toelaat Maar heeft dan de tegenwoordige meerderheid niet steeds de zuinigheid betracht en bevinden zich de financiën niet in goeden toestand Reeds hebben wij vroeger gewezen op de vermindering van de stedelijke inkomstenhelasting waardoor bewezen wordt dat de zuinigheid bij bet stedelijk bestuur voorzit ea lUt met beleid gestreeld wordt naar Terlichting der lasten van de ingezetenen Wat de liberalen hebben gedaan was eenvoudig het uitvoeren van de rijkswetten in den geest waarin deze zijn ontworpen Wat er vo r onderwijs wordt uitgegeven berust op wettelijke bepalingen waaraan ook de kerkelijke partijen en dus de nieuwe meerderheid van den raad gehoorzaamheid verschuldigd zijn Wat men BU zal doen is langs een omweg te reageeren tegen deze milde bepalingen die de overheid gemaakt heeft om de welvaart en de volksontwikkeling te verhoogen Men zal den burgerstand en den hand FEVILLET OM INICHT TRlJir e Een stemmig gekleed oorpuleot vrouwije met een Tri ndel ik n trek of het gelul k m weggelend aaetrippelen Naar ik hoorde nam zy at jaran de hniahouding waar Haai gerimpeld gericht had wel wat rao een oude renet daoht me Mejuffrouw Barbara I preienteerde Betiy auaii deftig Deugniet lachte deie met den ringrr dreigend mear dadelijk daarop dwong zij baar mond tot een enisliger plooi eo ktek mij meeiydend aan Vfel tis zonde zoo n jong dingske Ik moest baar een omstandig rerhaal doen fan mijn moeders sterren waarin zü de grootste belangstelling toonde en weer kwamen de waterlanders voor den dag Hat was daarom maar gelukkig dat Betsy er een eind aan maakte I aar arm door den mijnen stak eu mij meenam naar buiten t Was beerlijk weer de ondergaande zon wierp een laatsten goodgloed door bet gebladerte Is dit allemaal ran jullie vroeg ik toen wij door den bloem eo moestuin achter het groote heerenbuis de lanen volgden van een uitgestrekt park ICen oud nest antwoordde Betay loswog Dan moest je eens de plaats au de Starreheurels zien Zij zei dit meer moedwillig dan spijtig want met de meeste opgewondenheid liet ze my den vy er werksraan meer schoolgeld laten betalen en dergelijke dingen meer die in verband staan met hun politiek Maar voor openbare werken die ook groote sommen kosten werd nooit meer uitgegeven dan dringend noodig was en men zal toch de stedelgke eigendommen en werken niet willen verwaarloozea In hoofdzaak zal alles bij het oude blijven al de groote woorden hebben alleen gediend om de vrienden op het kussen te brengen en de tegenpartij te verjagen Zou het nu in het werkelijlc belang van de stad zijn indien ook aah de heeren Jager en Prince hun mandaat ontnomen werd De heer Jager heeft ons reeds 15 jaar met eere vertegenwoordigd en in dien tijd een ondervinding in den raad opgedaan die men natuurlijk niet bij een nieuw lid kan verwachten De heer Prince vertegenwoordigt mede een belangrijk deel van de Goudsche industrie en behoort tot eene familie in welke het ijveren voor de belangen der gemeente eene traditie geworden is Zou het dankbaar verstandig zelfs zijn van de kiezers in het leen 3e district indien zij gehoor gaven aan den aandrang van hen die ziofa hoofdzakelijk laten leiden door kerkelijke overwegingen welke met de plichten van een goed raadslid in geen verband staan Het gevaar dreigt thans dat wij eene gioote meerderheid in den Raad zullen krijgen die verwarring stichten zal door voortdurende oppositie tegen den bestaanden toestand en den geest der wetten welke de gemeenteraad heeft toe te passen louter omdat zij op godsdienstig gebicd anders denken dan de tegenwoordige meerderheid Ernstig moeten wij de kiezers waarschuwen tegen dat verbond der Katholieken en antirevolutionairen die wel samen veel kunnen tegenhouden en afbreken maar weinig tot stand zullen brengen De katholieken zijn uiteraard conservatief en bevreesd voor den geest van onzen tijd hetgeen van sommige antirevolutionairen ondanks hun naam niet kan gezegd worden Spoedig zal er oneenigheid ontstaan als het op praohtisohe maatregelen aan komt en de gemeentebelangen zullen er onder lijden Wij verwachten dan ook van onze vrijzinnige geestverwanten dat zij als één bewonderea die zioh aohildsraohtig door het bosch atÏHgerde ea ann wienB uiterste punt tegen een helling een koepel of eoogeDaamd zitje een heerlijk uitEioht gaf op de itreek Oom zag ik niet meer roor we aan iata gingen nog lang onderhield hij zich sacht en rertrouwelijk met mü leta bnitengewoons verzekerde Helay En zoo ging de eerste dag voorby onder die goede menachen die m miJD ouderlgk hnia terug sohonken Gevoelde ik mig te huis P Welk een leegte in en om me toen ik a avondi mijn eenzame en toob zoo zorgzaam ingerichte kamer betrad I Er waa in mijn binnenate een snaar gesprongen die de harmonie van mijn leven wegnam Kalm vloot de winter voorbg Ik ging natuurlijk niet uit en Betay offerde zich vrywitlig op Maar mgn vroegere opgeruimdheid keerde al heel spoedig terug Soms maakte ik er mij wel een verwyt van en hoe gelukkig was het toch I Mijn jeugdige veerkracht aohiep m nieuwen levenalust Nu en dan mocht ik wel aeni peiniend uil myn raam over akkars eo velden heenturen in de richting der oude woonplaats maar Belay Het mg geen tijd tot nadenken Vlug als een eekhorentja en bewegelgk als een ogel baalde zg allerlei grappen uit Al heel apoedig was ik op de hoogte van haar geheele garderobe en van al het moois dat zg bezat Hoe rermptel soma kon zjj toch zoo naïef en kinderlgk kijd dat ik van ge ijk n leeflgd als zg met mija achttien jaren wel een oudere zuster scheen Toch wist zg van heel veel dingen moer af dan ik vooral wat bet buitenleven betrof Opgewonden van aard een en al uduw waa zg een impresaiooabel man zullen opkomen om de bedreigde zetels te behouden voor de aftredende leden en de liberale partij t Zou kunnen gebeuren dat enkele kiezers persoonlijk niet ingenomen zijn met de candidaton onzer richting wellicht hebben zij daartoe gegronde redenen Als het echter op stemmen aankomt dan moet men dergelijke dingen vergeten en alleen vragen of zij de richting vertegenwoordigen die men in het belang van het algemeen wenscht gevolgd te zien Velen onzer zijn bij de eerste stemming nog weggebleven laten zQ toch zich een gang naar de stembus getroosten het is hun eigen zaak die het hier geldt Yoor de kiezers van het 2e district is het een eigenaardige gewaarwording dat zij toeschouwers moeten blyven nu er over raadsleden gestemd wordt ij zullen er wel aan wennen maar deze eerste toepassing der nieuwe wet heeft iets vreemds Laten zij echter bedenken dat ook zij indirect tot bet begeerde resultaat kunnen medewerken door in de beide andere districten hun vrienden en kennissen op te wekken lauwen en onverschilligen aan te sporen in Aéuwoord iets van hun thans tot werkeloosheid gedoemde belangstelling over te gieten in den boezem van hen voor wie Dinsdag de stembus weder geopend is Ook rekenen wij op den hartelijken steun van de werklieden die den heer Van der Ree bij de eerste stemming de voorkeur gaven Moge hun candidaat met twee der onze toen niet zijn verkozen of in herstemming gebracht zij kunnen zich overtuigd houden dat bij eene volgende gelegenheid de heer Van der Ree weer den steun der liberalen zal hebben en dat ons in een ander district te eeniger tijd zal gelukken wat thans niet kon een vertegenwoordiger van hun belangen in den Raad te brengen Blijven wij vereenigd en brengen wij al onze mannen in het vuur dan zal op den duur de overmacht der olerioale partijen gebroken worden Alle hens aan dek daar moet het heen Nog te veel zijn onverschillig ook onder de nieuwe kiezers een ruim arbeidsveld is nog open voor hen die warm zijn voor de zaken van Staat en gemeente Niemand verzuime dus Dinsdag zlJn karakter dat nisiofaien te vroeg aan moederlijke leiding was ontrukt Het voorjaar kwam in t land Wel blies er somwglen een ngdtge ooordewind d e de zwellende btoasemknoppen van schrik deed veratgvea maar de nataur was mat nieuw frieoh laven overgoten We snakten naar buiten en er waa een verbazende bedrijvigheid in huis toen Jan de koetsier die zoowat als majordom UB al de finctien in huis waarnam den hittenwagen moest inspannen Betsy trilde ran pleiüier Ku zul je eens zien hoe ik men riep ze uit En wezenlijk tfïitiK uitstekend Heerlgk heerlijk I juichte ik toen het vurig diertje ona pijlsnel langs relden en wegen voerde We deden ook veel aan handelen Daar heb ik altgd van gehouden Met ons beidjea dwaalden wg Hoor de bosscfaen klomms tegen de begrocidti beu veltoppen op baanden oni een weg door rijk beladen graanvelden en maakten ruikers van koren ea and re veldbloemen cm dan weer in de schaduw van een hoogen boom dwepend onze blikken te laten weiden over de sohoone Geldersohe strr ek wa r de zon Bchuilhoekje spetlde met da grillige wolkschaduwen Allengs werd er eenr mate van Tcrtrouwalijkheid tusrehen ona geboren die juist door het aiteenloopende ouzer karakters hare friscbheid behield Van oom merkte ik heel weinig hij zat naar net acheen avond en morgen tass hen sgne boeken en papieren soms vroeg ik müzelve af wat hij eigenigk uitvoerde maar het ontzag voor zgne studeerkamer breidelde mijne nieuwsgierigheid Later merkte ik meermalen op hoe verwomlerlijk veel prHtige de menaoheQ plicht te doen In district I ia candidaat onzer richting de heer H JAGER die zeker de voorkeur verdient bovenden heer Brunt die trouwens reeds in district II is verkozen in district III bevelen wg aan den heer G PRIKCB die wel nog niet vele jaren lid is maar wiens ijver en belangstelling voor de openbare zaak bekend is en die de stad in vele opzichten aan zich heeft verplicht Kiezers uit de districten I en III bedenkt nu vooral dat kiesrecht kiesplicht is en dat van een goede keuze voor den Raad het welzijn der gemeente en dus ook van U afhangt BINNENLAND GOUDA 19 Jali 1897 Op den nationalan xwemwedntrgd uitgaRrhreren door de Rotterdamnche Zwemolab op Zoadag 18 Jali j l behaalde den heer A L J Breehaart twee tweede pr jzea Toor BorsttwemmeD Jaoioree 80 M in 1 12 mïti ea rogzwemiDeD Senioren 80 M ia 1 17 mm De cotnmiiaifl der Provinciale Staten beitst met bet ondorzopk ran de sebeepTaartverordeDiog of het reglement Tan politie Toor de OooweTereeoigt zich met de Toorstellea van Ged Staten die zoofeel mogelgk zgn gerolgd mar het regl van politie Toor het vaarwater tniicbea Rijd en Sobie en stelt eeniga vgziginiteD voor die D et de begioaetan der Terordsaingbetreffeo doch alteeD BirekkeD tot verdaidel kiog Ged Staten bopen in de t genbeidte zulleD 7QÜ in de aaDstaaiide aajaarsrergada riog een vooratet anobaafrig temaken omtrent bet oodnrhoDd der Goawekede Dn voor 1898 geraamde 5 ton dieaea ia boofdeaak veor de uitToeriog rao het werk waartoe cal worden overgegnao zoodra der gaog der oDtei eoiog zulks toelaat De krygsraad te s Grafenhage veroordeelde Zaterdag J C H G milioiea by bet 4e reg iof te Gouda tot eeo geldboete van f 0 50t iDbflidiair ênu dag hpchtnniH wi gena overtredtog ontleenen aan isolement Kom langalaapster er uit I riep ik en loende Betsy wakker die mg met een geeuw begroette Ik wiap het venster open Een zachte koelte waifde door de jonge bladeren er was iets feestelgks in da luch en de fijne primulaverls schitterde met z jn hedaawd kleed in de zon ala een edelgesteente Jo lijkt wel een leeuwerik pruttelde Betay terwgl se het bod uitsprong en om het helder dagliobt te weren met de band een scherm voor haar oogen maakte gX at ia een oomplimeut cei ik Dan moeten we maar dadelijk uitvliegenl Zg lachte en viol mjj om den hals Je moot ook altgd je zin hebben Daar gingen we dan weer in ouze luchtige lomar kleedjes licht geschoeid en vlug ter been met dat benijdenswaardig jeugd g gevoel alsof terwgt allea ons tegenlftchte wg over de bergen heen konden springen Ook de bood ging mee Gewoonlijk lag hg aan den ketting maar we konden thans zgo sUverng niet aanzien waar alles in de natuar tot vrgheid riep Daarom vooruit Hector t O h l we behoefden hem niet aan te sporen Met een luid geblaf sebudde h zich elk slavengtvoel van de la den keek ons een wgl met z jne groote bruine oogen trouwhartig aan en weg was bg de laan al in met en paar rervaarlijke fproagen die Beisy deden schateren van lachen De ton stond al vrg boog aan den hemel ea v stoeiden on dartelden door bosch n struik met ons driëen dat bet een lust was fTwrét wpoifd