Goudsche Courant, dinsdag 20 juli 1897

Van wie ban jelui hoe heet je c De oudste Ik heet Flippie c En bg hoe beet bg By beet ook Flippta Ea waar ga je uaar toa Naar opoe in Den Baag c Ed hoe heet je pa want dit spoor gaat niet naar opoe het gaat naar Alkmaar Pa is naar Alkatar dan ga ik naar pa De in verlegenheid geraakte pa agier bracht den voornasni der kinderen io vanand met de erfelijkheid dier naam bg een der Beverwijkseba families en bg aeoig denken kwam hg weldra tot de overtaiging dat bg wi t van wie za waren altbans bg bet noemen van den familienaam gaven de kleinen blgk dat ze daaraan kennis hadden Door de vrieridelgke tntscbenkomat van denchef te Uitgeest werden de beide Flipjea metden volgenden trein weer naar Beverwgk gezonden oadat de verontruste ouders eersttelegraphiseh bericht badden ontvangen datda kleinen aldaar behouden waren aangekomen Tel Beurs van Amsterdam slotkrs VlS Op Japansch werk vindt men bgna gean huisdieren enkel vliegende vogels pauwen fazanten en reigers omdat de Japanners zoo goed als geen bnisdieren bebben Zg drinken geen melk en eten geen vleescb koeien hebben ze dus niet noodig Paarden zgn er niet veel bgna alleen vreemdelingen gebruiken ze het voertoig in Japan is een klein eeOpersoo 09 wagentje met een man tfr voor Halfwilde honden vindt men er wel maar de huishond is er zoo goed ala onbekend 1 du Japanners dia erg op ziodelgkheid gesteld zgn zoodeo te veel moeite met bem hebbep Katten zijn er meer Schapen en geiten zgn weer zeldzaam de Japanners dragen moer zgde en linnen dan wol Varkena kent men er bgna niet ezela in t geheel niet en ook bgna geeu eenden en geen duiven Zangvogels daarentegen telt Japan in menigte Een droevig ongeval heeft dezijr dagen in de nabijheid van bet station Friedricbsfeld plaats gehad De 15 jarige zoou van den reotmeeetar Deboust aldaar was bezig een paard af te rgden toen ao deu eeraten overweg dar Baden cbe apoorlgn het aterk galopperrende dier over de gesloten barrière sprong en halverwege bleef hangen Op hetzelfde oogeublik werd de roiter op de raila gealingerd Terwgl hg half verdoofd door den val moeite deed om overeind te komen snorde de treia van Mannheim naar Heidilberg voprbg die het lichaam run deo jongen man in tweeën sneed Het paard wnrd ook door de machine gegrepen en een eind verder verpletterd weggesliogerd Oolanga werd de bevolking van Tarnow ten hevigste verontrust door de mededeeling dat nit een tgdelgk aldaar vertoevende menagerie een panter waa ontsnapt Niemand waagde zich op straat e en de politie die uitgebreide maatregelen nam om bet dier op te sporen Eerst tegen middernacht alaagde men er in het roofdier in een steegje der voorstad te ontdekken waarop drie wakkere onderoffioieren van bet Ulanen regiment no 2 het zeldzame exemplaar n et acht schoten telden In weerwil van het gioote iud ringings ver mogen fan het Duitsobe repeteergeweer bliea de vluchteling eerat bij het acbtaie aohot den laatsteo adem ait Te Brussel werd de spoUgaat Wittouck voor een kle ne overtreding van hrt reglement gestraft Dit speelde d n nan in bet boofd omdat hg dacht nooit meer bevordering te snllen krggen s Nachts stond bg op zeggende dak hg niet wel was s morxeus vond men bem op de binnenplaats der kazeree opgehangen Hg was ongeveer 20 jaar in dienst was getrouwd en had verscheidene kinderen ADVERTENTIEN LOVIfil BII l €HOP aiQABBSBASUML Dubbelebuurt ü O TT D A Telephoonnummer 74 BeTeelt in t bijzonder aan het A MSTERDAMSen F ABRIKAAT Zomerdtenst 1897 Aangevangen 1 Mei BODDA ROTTEBDAll 1 14 8 48 8 87 4 88 4 8t 8 88 8 61 S 14 7 81 Directe Spoorwegverbindingen niet GOUDA iO a i7 M 10 11 ll l 11 80 10 09 10 1710 18 10 80 11 8 7 85 8 40 9 S8 1 4 4 18 6 10 O T T 1 D i M S O U D A 11 86 11 80 18 87 1 44 8 01 11 64 18 08 18 47 8 14 T 48 8 18 too 47 80ÜDiDBN HiAe Denohmim UoerkiiMll Zoetenneer Zegwurd Tooibug H e 7 8U 8 80 8 17 9 84 10 14 U 16 18 1 18 88 1 87 8 46 4 4 6 86 S 64 8 117 84 7 49 f 88 8 64 64 10 89 11 6 £ 11 7 488 48 18 40 8 01 lO Ot I Z 7 88 8 81 18 61 8 18 10 18 V 8 07 08 1 1 08 8 88 10 87 H 8 18 9 08 46 14 10 44 11 48 18 48 1 10 8 08 4 16 6 18 6 66 6 88 8 89 8 81 9 88 10 88 11 6 11 44 eOUDA UTKIOHT K dL 6 80 8 87 7 68 8 81 07 10 1810 67 18 00 18 68 8 80 HU 4 88 8 06 6 66 8 16 10 17 10 86 Uadtw 6 48 64 11 14 8 87 W RlaiB 68 7 8 8 18 11 88 8 46 8 84 aifwkt 8 18 7 88 8 88 8 0 9 8 10 61 11 46 18 88 1 86 8 08 8 88 8 08 7 10 10 84 8 84 1 18 8 48 10 41 4 7 88 8 69 11 18 11 18 e O U U k L USTIBDAM 4 8 81 8 41 10 87 18 10 4 U 6 80 7 61 8 88 10 17 10 86 8 16 8 81 10 80 IJ U8 6 18 8 88 18 16 11 41 van het A geoiéeii Reglemeat Toorfaet vervoer op de ipoorwpgeD door ziohrttooder behoorlgk piuUbewgi ia deo ireÏD te teviodeo Woe sdagaroDft hield de SchoeamakeriVereeniging Id tyds gezorgd eene boiteogewone TorgaderiDg ie du zaal van den heer Tagtbof ter oathnlliag van het prachtige Taandel met toonkast door de leden ala een blijfeade gedaohteois met eea oeot per lid eo per week bQieogebraabt Staande de vergndering werd het beetnur nog verrast door de toezending van een voorz tters hamer in den vorm van den hamer hg een ichoenmaker in gebraik welke getchoaken werd doer eea be gQDf tiger Voor het eigen geboow der dooUtommeaVenwDiging door Liefde Saamgebrachtc te Amsterilam werd door deo heer P W J te Amsterdam f 1000 en door Mej A V te Utrecht eveneens f 1009 toegezonden Moge deze edele voorbeelden navolging vinden zeker sal dan het doel ter leniging vzn den betreareoswaardigeo toeetand der arme Nederlandeche doofstommen spoedig bereikt zgn Voor giften is bet adres Mevr M J BlaseHellingmant Naasankade ll2j Amsterdam Mat bet oog op de mogelijke stichting van een alganeen pensioenfonds voor pleegzoeters worden de hoofden van inrichliagen en de pleegzoatera die hiermede gebaat kunnen eo willeo worden beleefd oitgeooodigd bare oa men mede te deelen aan een der leden van het Oomif te Alkmaar 1 eD einde zooveel mogel k volledig ingelicht te worden spreekt het Comité deo wensch ait dat bg de opgave mede vermeld worde de leeftgd en de inrichting waarin hare dienntea worden verleend Van de ontvangen mededeelingen aal een kieich gebroik worden gemaakt Het Comité te Alkmaar H Goopmans C D Oooatb S M S Modderman Dr R Sleeawgk K F L Weber Terwgl Donderdag oa afloop der wedrennen een aantal mensohen zaten m een café in dv roe da FUodre te Gent viel een geheeld hoQwde gevelsteen naar beneden en trof een der twzoekere op het boofd De man waa onniddellgk dood De InohtballoD die met drte reizigers tgdeni het nationale fe st te Havre opsteeg en het Kanaal overdreef is terecht Na een reis van aeht ttur boven de zee is de ballon op bet vasteland neergekomen Men echrgft uit Barnareld Door de politie is prooes verbaal opgemaakt tegen den 15jarigen boerenknecnt G 3 alhier die Zondagavond nabg de halte Tersohuar even voor het pasaeeren vao eea paar paasa gieritretnen op de rails ven den spoorweg een steen en een etnk bont had gelegd Nadat dese voorwerpen door de looomotieven veiwgderd of stakgereden waren trok S een 50 Q M dikken eikeopaal uit den grond n legde ook dieo op de ta h even vóór bet paaaeereo van een goederentrein Ook deze paal werd gelukkig atukgereden soodat geen ontsporing volgde Ala reden gaf 3 aan de politie op esoa Ie hebhen willen zien hoe zoo d ontsporing toeh eigenlji c ging Ingevolge bealait van den Raad te Middf barg ii tbana door Borg ea Weth aldaar aangevangen met het plaateen vao de dainwateraotomalen Daarvan kan men tegen een cent per emmer gebraik maken Andrée is met zgn ballon verleden Zondagmiddag van Spitsbergen opgeitegen bg gnostige weersgesteldheid dit verrassende bericht heeft de stoomboot Sveu kand te Tromsö teruggekombn meegebracht 8 S5 8 4S Ai 9 Ot t l s os u t i t U OswU t SO liMidrwlit Mlniwnkark kpaUa kottudu Bottwiui Cpdl Kie w rkMk Hoordnekt Soul 7 S 7 8 T M 1M 7 S St tM t Ot t U t il t l7 SMd O De groote vraag die heel de beschaafde were d bezighondt is nu zal bg de Koordpool bereiken ea ztl bg terogkomen De wakkera reiziger rekent Hd ennoodig te hebbon zgn voorraad levensmiddelen ia echter voor langer tgd voldoende Andrée is 43 jaar oad een krachtig flink man iageniear en tot dosver in staatsbetrek king te Stockholm In het Frieiich Volksblad c wordt de zaak van de gebroeders Hoogerhoia die indertgd wegens inbraak ooder Britaora tot gevaogenia straf veroordeeld werdeo nog steeds levendig gebonden Nu een nieuw ooderzoek op last van dea minister van justitie ingesteld niet tot optreden van de jnititie geleid heeft en de redactie van genoemd blad verleden Vrgdag van den officier van justitie alle bescheideo terug ontving die door haar waren verschaft publiceert dit blad eene scbrlftelgke verklaring van Klaas Jan Stienstra te Beetgum die lóór eenige maaodsn aan den minister van justitie werd ter hand gesteld In deze verklaring wordt gezegd datPanlni van Dgk vrachtryder van Bee um op Leeuwarden aan den schrgver onder vermelding van vtreehiliende bijzooderheden had medegedeeld dat hg met S boat Alberda en Allard Dgklrtra da inbraak bad gepleegd Sjbout Alberda had deze mededaeling bevefitigd nvenzoo AU lard Dgkatrs Aan deze verklaring is nog toegevoegd de verklaring van £ Riogia dat Faalns van Dgk en Sjbout Alberda bem hebben med edeeld dat zg en Allard Dgkstra de ware 8obaldif en waren bg de inbraak te Britsam Twee andere personen H A de Jong en J Sionema verklaren dat Pauloa van Dgk aitdrukkiogen heeft gebezigd die de onsehnld det gebroeders Hoogerhuis bepUiten Een buitengewoon klein paard Te Milaan wordt door deo paardenkoopman Carnano een der grootste paardenfokkers van Lombsrdge sedert eenige dagen in die stad een paard tentoongesteld dat door zgn geringe afmetiogen en door de baiteogewooe ohoonheid zgper vormen allerwege de aaodaobt trekt De ponej ia alecbts 60 cM hoog daarbg echter goed gevormd levendig an iterk De heer Carcano gebruikt zgne xierlgke pooeja welke niet grooter zgn dan een bond van middelbare lengte als vierspan voor lichte mandenwagens eo verzekert dat tg in vlugheid en volharding be WO udereos waardig cgn Voor den hovenier G F te Bergep op Zooa zal de gemeenteraadsverkiezing nog eeu atsartje hebben Tegen hem ia nl procesverbaal op gemaakt omdat hg bg de verkiezing zgo atem heeft uitgebracht in bet 2e stemdiatrict tarwgl bg iu het Ie tbuia behoorde Later heeft bg zich begeven naar het Ie district en beeft daar nogmaals gestemd nadat hg op de secretarie onder voorgeven dat hg zijn oproepingskaart had verliren eene nieuwe kaart bad getraagd en verkregen Naar aanleiding van de berichten omtrent de twee DuitBchen die in de residentie een dame hebben bedwelmd en daarna bestolen scbrgft Scriba io de N Rott Ct c Een jaar geleden vervoegden licb bg mgne kiuderen te X twee op H gelicht en naar de kleediog te tordeelen nette jongeliedao Zg werden in bet salon genoodigd waar zg naar oodbeden vroegen allea ter hand names schoon zij geen kennis hadden van oudheden zoo i sobean Zg bleken echter ottatekend op de hoogte te tgn van de geheela familie Mgn dochter bad de zaak vreemd gevonden en mg terstond de gebeele toedracht geschreven Eo waarlgk niet overbodig Korten tgd daarna karnen ook in mgn woonplaats twee personen de een die bniten lileef z er niet net ntt naar de klaeding De ander vervoegde zich aan mgn woning Deze bad eenfataoenIgk gezicht Ik waa afwezig Mgn vrouw en dochter ontvingen bem Üg gaf voor door i gu dochter te X naar ons te ign gezonden 001 oudheden te koopen en vroeg of hg intR ll ll 18 18 11 88 11 8B 11 48 t 81 18 88 18 88 5 88 10 1 10 88 10 88 10 48 10 48 10 18 18 88 18 81 ll 4 18 8b mcoht zien De poneleiokaat wordt geopend Hg beziet t een en ander bood veel voor iets lorrigp vrt eg naar groote meubelen en drong er aierk op aan dat beide vroowan eena naar boveu zouden gaan om te zien ot zg nog oad good gooden ketttokjea al waren l maai stokjes betaten daar hg er veel geld voor gaf Ook vroeg bg of mgn huiigenooten ook adressen wisten van atleen wonende dames I Tf e zie nog eens rond zei hg van uw dochter te X heb ik een prachtig antiek zilveren blad gekocht dal zg NB niet eeae bezit en een bgbel met goadeo antiek slot dat zg voor geen geld ter wereld missen wil t latnaschen wilde hg dat de vrouwen zich verwgderdeo van de opeu porseleinkast Maar jnist nn werd hg aoherper op de vingers gezien en begon hg zelf ten alotte ook scherp ja grof te worden Hg zon t wel verhalen op mgn dochter te X die hem om niet zolk n reia uit België had lat n maken Toen hg ten slotte de kamer verliet vervulde een oa aaagename bedwelmde locht het vertrek an er tasacben deze lieden verband beataftn En zoo deze berinuering laat komt sg kan nog tot waarachnwing atrekken Een inzender in bat Leidsche Dagbl t scbrgft Er werd Donderdagavond hier ter atedeeen nienwe winkel geopend ea zooala te doen ge bruikelgk ia bigft men allicht bg t passeeren even stilstaan evenala zooveel anderen die daar to Ddeo Na eeu minont of 5 gekeken te hebben ging er een luid gelach onder de menigte op en ik bemerkte dat het om mg wat Wse ik aoms niig minschieo onbewust of zag ik er helacbelgk nit c Het scheen zoo Maar bet omgekeerde was waar nl men scbeeo inzonderheid twee exemplaren der achoooe sokae ook in de oo ten van de omstanders bgzonder niig Wat had men dan gedaan De tweebedoelde damei badden zeer vrprzicbtig met een spe d onder aao mgn jas tuo groot etnk papier vas emaakt en om het effect te verhoogen in braod gestoken tot welke ontdekking ik kwam door het luid getauh Waar men zich al niet mede vermaakt Alles liep toefatlig goed af maar wat bad die aardigheid een geheel ander verloop kunnen hebben I Stampend en snoivend staat de spoortrein voor bet atntion Beverwijk em weldra de reiv naar Uitgeest voort te zetten Verschillende passagiers maken zich gereed io den trein te stappen waaronder ook een jaffrouw Eren te voren is een aardig kiaderpaar van 3 Ik 4 jaar waarvan de oudste een sportkar dnwde bet perron opgereden en de juffrouw op de voet volgend klautert de oudste met veel moeite den trein io Bet andere kind dat geen kana ziet den voor zgn leeftgd halabrekenden toer te ondernemen maar die den wil daartoe tooh openbaart wordt door een paaaagier die haast beeft in te stggen omdat de portieren reeds worden gesloten fluks opgetild en in den warren gezet Het portier sluit zich achter hea en weldra is de trein io beweging De kleintjes hebben onder veel pret en trekken de aandacht van den gedienstigen passagier Ge hebt een paar aardige kinderen bg n jnffronw t zijn lieve jongens Ik is t antwoord ze hoorea niet bg mg Hoe hooreo ze niet bg n en ze jfingen u achteraan de kleinste beb ik in den trein gebolpen omdat hg er nog voDr stond Dat kan wel maar ze booren niet b mij c Tablean Da gedienstige passagier raakte ia verlegen beid en bemerkte dat de diensten dien hg de juffrouw dacht te bieden door den kleine te helpen instggeo wel wat voorbarig wareo TUd vao Greenwicli 10 88 l 8 67 10 04 10 11 10 18 10 87 4 86 6 08 6 0 6 18 6 86 8 80 7 68 7 6 8 08 8 18 8 88 8 68 8 10 7 86 8 0 6 40 8 46 8 10 4 10 7 80 8 86 8 88 4 40 4 60 4 67 6 04 6 10 8 87 9 47 9 64 10 01 10 07 8 17 6 87 6 84 8 41 8 47 DIK HAAG aOtlDA 8 80 10 1111 87 18 881 86 8 44 8 40 4 06 4 38 6 80 8 18 7 18 7 66 IM 4 68 6 80 48 J 04 6 89 9 6 Hage 6 467 807 48 8 81 8 48 Voorb 8 68 Z Zegw6 S Z T iL 17 1 41 1 66 8 08 10 17 10 88 10 48 Go r i8S 60 8 i8 8 0 l 18r T4 U7 lV80ri 7 8 4 08 4r8 Tü 8 60 7 48 W Zich tot de bigde kleinen wendende die inmiddels voor de ramen kraaiden van pret trachtte hg nn meer te weten te komen 8 88 7 46 8 49 80 10 16 10 88 11 88 1 8 68 8 08 10 88 11 66 UtrMht Woerden 70ÏS M4 486 88 5 7 J 1 M 0M 4 18 7 18 8 88 10 64 0 dew tw 7 07 8 14 10 48 t 11 in óï l jts 88 4 1 11 Ooudi 7 88 8 S7 81 68 10 68 11 10 18 111 88 8 48 4 87 6 80 6 07 ï t M8 11 1 1M 8 4 K AKiteidua 8 Sw Ooud 7 88 10 0 18 1118 88 8 88 4 47 6 49 t 8 Uit New york wordAet volgende ongelnk gemeld Het dubbele reservoir van de Fiakiebergen dat de atad Fiakie en de naborigs plaatsen van water voorziet ia Vrgdagmorgen gebariten het water beeft het dal van de Dotsh overstroomd huizen verwoestend hoornen ontwortelend en vernielend wat zich op zgn weg bevond Negen Igken zgn reeds gevonden Een grappig voorval beeft zich io bet omniboB station in de Rne St Lazère te Parga voorgedaan Ala altgd was bet sr vol menachen die oogedoldig wachtten op de aan en afrgdendo omnibufl en Io den achteTste hoek van bet station zat een geeetelgke gansohelgk verdiept in bet gebedenboek d t hg in de hand bield een oude man die de luidrnrbtige vrooIgkheid vóór eo om bem zelfs niet scheen te hooien Plotseling slo de grgze eerwaarde mei eenbmnskbeid die men niet van hem verwachtzoo hebben het gebedenboek dicht eo atondbg op T elgker tgd wierpen eeLt e mannen dia zich daar blgkbaar bevoegd toe achtten licb op een groep an mannen sn vrouwen wie zg de boeien aanlegden en die voordatbet verdere publiek bekomen wav van zgoverbazing reeds geladen waren in twee gesloten rpuigen Ook de priester was verdwenen De Temps geeft de verklaring van het raadiielacbtig geval Een e ctive zat een bendf bekende zakkenrollers op de hielen Om ben op heeterdaad te kunnen eoappen had hg zich verkleed als geestelgke De noodiga agenten in burgerkleeding volgden hem op een afstand eo verbeidden een afgesproken teekeo Twee mannen en vier vronwen allen Italianen werden op dese wgze gevangen genomen Men ia te Groningen er niets op zgn gemak over dat profeaeor Döderlein die paa deo len Mei het profeisoraat aldaar aanvaarddf en van alle zgdeu medewerking ondervond tbana ter wil e an scboooe aanbiedingen naar Tubingen dos naar de Heimat terugkeert Prof Treob die inderdaad voorspelde dat de DuitBcbe hooggeleerde wel spoedig naar zgn geboorteland zou terogkeereo beeft belaas eer van zgne profetie Men wil na in Groningen zulke verrassingen voor t vurvolg voorkomen door de nieow benoemde professoren een contract te lateu taekenen waarb ig zich verbinden minstens 5 jaar hon ambt aan de hoogesobool waar te nemen De bganfaonders ia Gooi en EemUnd bebben tot dosver alle reden tot roemen Nu bet zwermen is atgeloopen blgkt het aantal korven bgna verdubbeld De bgen zgn goed deo winter doorgekomen eo hadden geen voedselgebrek Niettegenstaande bet weder begin voorjaar koQcF was werd er op het oliezaad en hout flink houiug f ewonnen Boekweit staat er goed voor ea bloeit reed volop soodat de ogvere kerfbewoners bg gunstig weer den booingvoorraad aanmerkelgk zullen kunnen vermeerderen Levert de heide daarna ook nog wat op dan wordt 97 voor de gmkersgeena eeu goed JMT Weaken voor de Kiezers De kiezers die reeds oulangs driemalen in bet vuur geweest zgn bebben zeker geen inlichting meer noodig Voor die enkelen dia vüor de ei rate maal ter aiembns gaan is het volgende bestemd De kiezer begeeft i iob voorzUn van aijn oproepingakaartf naar het s ernbureau lu t i lokaal dat op die kaart ia genoemd Het stem bureau is geopend van 8 tot 5 uur Hg untvaagt van deu roorsit er een atemHljel waarop bg zgn keus doet nit de opgegeven candidatou door met zwart potlood bet blokje vóór den naam geheel zwart te maken Bg vouwe dan het biljet dobbel toont den stempel aan den voorzitter en steekt het iu de bna Ieder kiezer kiest thans alecbts één lid voor den raad Het stembiljet in district I Stadhuis vuile nen aldus ioi C Brnnt Joget In district lit Nienwe Haven N A H E N TOOELrrTKM m Prince Q D Vos A J Aan bet ftemhiljet moet niets gedaan worden dan een blokje zwart maken duê gun naman doorkaUn of aamchrappm Van onwaarde zgu dua de stemb Ijetten waarop geen der caodidaten is gekozen waarop de namen van andera persooen dande candidaten of waarop andere bgvoegingengeplaatst zgn waarop meer caOdidaten dan één zgn aan gewezen waarop de aanwgzing van een candidaat isgeschied op eeme apdero wgze dan voorgeschreven is die een aandnidiog van den kiezer bevatten die niet voorzien zijn van den voorgeschreven stempel Niemand raag den kiezer helpen niemand aan het bnreau mag hem naar ziju candidaat vragen Alleen liohamelgk hulpbehoevenden mogen zich met verlof van den voorzitter door en ander dot u bgstaao Wie zich vergist mag éénmaal een ander biljet vragen mita bg het eerste aan den voorzitter teruggeeft De opening der stembriefjes geschiedt dadelijk oa afloopfder stemming zoodat dejj uitslag spoedig bekend wordt Bnltenlandscb Overzicht Torkge heeft toegegeven De vastberadenheid en de aaneensluiting der mogendheden hebben indruk gemaakt op den Saltan en zgn omgeving Het tpsjcbotogiaob momeDt waarvan de bladen aprakjen ii eiodelgk gekomen In een langdurige ooofereotie met deo Saltan ie t Tewflk paobi gelukt zgn gebiedar te overtuigen dat eea Ibotaiug itfet de mogendbeden slechte noodlottig kan worden voor Turkge ea dat het bestejwat de Salanfen de Porte doen kan ia toegevendheid te bttoonen Eleeda VrgdagQtdeelde da Post f mede dat in politieke kringen te Berlgn en Weenen de overtuiging heerachte dat de tegenstand der Porte gebroken was Eo Zaterdag kwam het bericht oit Louden dat volKeoa een Standardtelegram uit KoDstantinopel Tewfik pacha Donderdag aan de gezanten heeft medegedeeld dat de Soltan iu begiosel de t red es voorwaarde o aaoneemt door de lAogendheden opgssteld eo bereid ia deze voorwaardea formeel goed Ie keurea Slechts enkele ondergeschikte punten wenscbt de Sultait gewgzigd te zien Zoogstelt bg voor dat Thessalië gelgdtilgk door de Turksche troepeu zal outruirad worden naarmate de Qnekscbe regeering de opgelegde oorlogsecbatting zal betaten De Timesff acht het waarscbglgk dat de vredesondfrhandelingea ten einde zouden loopea Voordat de gezanten met Tewfik pacha vergaderen zullen de militaire attaches met de Torkache militaire commissie bgeeukomeo om de greniregeling in Thessalië vast te stelten Zoe is dan bet einde van den strgd en van de diplomatieke onderhandelingen nabg Indien de Turksche regeeriog niet nogmaals van houding en van meening verandert kan men aanuemeu dat de prdioiiaairen zooal niet geteekend dan toch vastgesteld zullen worden Doch de ongelukkige oorzaak van dezen strgd IS nog steeds aiet nit den weg geruimd Kreta waoht nog steeds op eeu regeling waardoor het niet langer het atrnikelblok wezen zal voor den vrede in het Ooften De Poste verneemt dat de gezanten bg de Porte tevens eeu voorstel bebben ingediend voor de invoering vaj een voorloopig bewind np Kreta Daarin wordt bet eiland volkomen autonomie toegekend Een gonvernenr die door de zes groote mogendheden aangewezen worden zal en van den Snlan zgn benoeming moet ontvangen zal met het bestnar van bet eiland worden belast Voorts zal Kreta aan Torkge scbstplichng worden verklaard doch de Porte zal geen recbt brbben zich met de binoeolandsche aangetegenheduu van het eiland te bemoeien of er troepen fe onderbonden De rejjoering zal worden opgedragen aan den gonverLeor en een nationale vergadering welker leden door algemeen kiesrecht zalleo gekozeo worden De Griekache taal zal de offic eele zgn De jnatitie zal worden georganiaeerd naar Enropeescb model nwt den Gode Napo j to o o K HTIl €l A ran OS As Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA Telepkoom Èo 3i léon als voorloopig wetboek Een militie zal worden ingesteld met kaders van vreemde uationaliteit En bovendien zulten de mogendheden eeu leening garandeeren voor het inrichten der nienwe rageering Vrkra 887 8Vs 8 104 BV 8B A 86 lVl 8 Vs 1 88 b 67 80 80 105 v ♦ 1 100 t 4fi 844 986 100 801 100 aoo 4 U6V SO M s 97 101 907 mV 100 S4V Sf UI lolf lOl ll v 1801 I5 l 10 100 4SV io V ll l i V lOS 70 17 JULI KanisLAHo Cert Ned W S S i dito dito dito Udito dito dito 8 HoKOiE Obl Geudl 1881 88 4 iTALia InsohriJTiDg 1862 81 K OosTKNR 01 1 in papier 1888 6 dita ia silver 186S 5 FoaTüoiX Obl met ooupoo Sdito ticket 8 Rusi i Nn Obl fitDiienl 1894 4 dito Gecons 1880 4 dito bi ftoths 1869 4 dito bg Uopel839 S0 4 dito in goud leen 1888 6 dito dito dito 1884 6 Spinjb Perpt Bohuldl88l 4 TuROiJ Gepr Conv leeo 1890 4 Geo teeaing serie D Geo Ie niag serie C ZuiDAra EiP v ob I89S 5 Mexico Obl Bait Sok 1890 8 Venbzdsla Obl 4onbep 1881 AwbtiodjUI ObUifntien 1896 8 RoTTiaouc Stid leen 1894 3 NsD N Afr Haodelsv aiind Arendsb Tab My Certificaten DeliM atsobappij dito Am Hvpocheekb psodbr 4 Cult My der Torstenl aand s Gr Hypotheekb pandbr 8 Kederlaudsohe bank aand Ned H andelmaatsob dito N W fc Pao Hyp b pandbr 5 ttttt Hypotheekb pandbr 8 U tr Hyp oiheakb dito 8 Vi OosTiNa Oo8t Hong bauk aand Edsl Hyp 1 the ekbank pandb 4Vi AMsaiKA Equ t hypoth pandb 6 Maxw L G Pr L eu oert 6 Nkd Holl IJ Spoorff Uy aiDd Mütot Expl T St apw aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afr 3pm aaad 6 dito dito dito 1891 dito B lTAUa8poorwl 1887 89 A Eobl 8 ZmdItal Spwmq A H obl a PoLiN Warsohau eeuen aand 4 KusL Gr Ruti Spw Uij obl 4Va Baltisobo dito aand Faslowa dilo aand K IVBDf Bombr dito aaoJ Knrak Ch Asow jp kap obl 4 dito dito oblig 4 Ahesika Cent PHD Bp Mij obl S Ohio k Iortb W pr C r aand d to dito Wm 8t Peter obl 7 Denverit Eio Gr Spm rert v a Illinois Central obl in goud 4 LouiBV SsBhvillnOert v aand Meiioo N Spw My Ie hyp o 6 Miri Kansas v 4pot pref aand N York Ontasiok Weet sand dito Peau Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud St Paul Mmn b Manit obl 7 U a Pao Hoofdiqo oblig 8 dito dito Lino Col lehyp 0 5 CAKADi Can Bonth Cert r aand Vin G Rall b Na Ie h d o O Amsterd Omnibus My aand Kotterd Tramweg MsatB aand Ned Stad Amsterdam aand 8 Stad Rotterdam aan 8 BiiiQii Stad Antwerpen 18 7 Vt Stad Brussel 1880 tl HoNO Theism Begullr GeselUch 4 OosTBHa Staatoleening 1880 i K K OoBt B Cr 1880 8 SFiNJC Stad Uadrid 3 1868 Nm Ver Bes Hvp Spobl oert Wg hebben indertgd medegedeeld het oordeel V n prins Henri vaa Orleans over do Italianen die in Abetsjn ache gevangenschap hebben verkeerd De Italianen achten zich daar oor zeer verongelgkt wat te begrgpen ia want bgzonder vleiend was het oordeel van den priuB over hen niet met de punt van bun degen willen zg hun eer verdedigen en daa gaan sg prins Henri uitdagen tot een tweegevecht De prins heeft reeds een uitdaging ontvangen of zal d ze binnenkort ontvangen van luitenant Piui een broeder van den beroemden Italiaanaohen schermmeester 86V i Over dia uildaging geeft de Figaro c deze fagzonderhsden De brieven van print Heuri in de kFigara en de Herald hebben protesten te voorschgo geroepen van Italiaanache bladen die met den prins afrekenden w geus zgn oordeel over het gedrag der Italiaansche gevangenen in AbbeasiniS Zekere Italiaanache MB eo met welke wg zegt de Figaro noch prins Haori zich behoeven in te lateu omdat zg te onbeteekeod zgn antwoordden Op prins Henn i brieven met bewoordingen ontleend aan een woordenboek hetwelk niet gebruikt wordt onder de bladen die zich self respectaereo f In elk geval schgnt de woede iu luliS niet tot bedaren te willen komen Een telegram uit Rome verzekert nl dat de officieren die vaa Harrar zgo teruggekeerd geloot bebben om te bepalen wie hunner aan prins Henri herstel vaa eer door middel van wapenen zou vragen Het toeval dat gelgk de Figaro met bgtend sarcasme opmerkt altgd verstandig ii heeft gewild dat de keuze viel op luitenant Pini Een brief opgesteld door den broeder van den beroemden maitre d armes is aan den prins gezonden uaar drie verdchilleode adressen Djibouti Maraeille en Pargs Aldus de Figaro c Uit al hetwelk men kan leeren dat print Henri van Orleans heel aardig op weg is om populsir te worden Moge bet lot bem nu nog slechts gonstig zga en bem in bet twee gevecht een wonde toe brengen dan ii hg nog dichter bg zgu populariteit dan ooit te voren I Koningin Louise van Denemarken de moedar van Earopat gelgk zg dikwgia wordt geaoemd zal den 7den September haar taobtigaten geboortedag vieren Dan zal zich op het slot Fredensborg rondom haar en haar grgzen gemaal de geheela familie scharen Daar zalleu zgn de keizer en de keizerin van Bosland de koning en de koniogiu vaa Griekenland als ten minste de vrede daa reeds gesloleu is de koniog van Zwoden de Prius eo de prinses van Wales de hertog en de hertogin van Cambertaod de landgraaf en de landgraviu van Hessen de prias en de prinses van Schanmburg Lippe INGISZONDEN Jf de Rédacteur r 180 100 io V 106 108 108V IU Gisterenavond bad het berm on ie co neer t plaats onder directie van den beer N A Bouwman in den tuin der Sociëteit OasOeaoegea Dit concert te besprekeu ligt aiet op mgu weg t was prachtig eu ik heb genoten doch ik zon gaarne door middel van uw dagblad wal iels ter kennis willen breogen van het bestuur misschien dat dit aanleiding kit verbetering kan geven 110 Zon er niet gezorgd kannen worden dat er niet bediend werd tijdens de muziek speelt bet ia bepaa d bioderlgk en zonden voorts de bedienden niet verboden kunnen worden dat y geregeld rond de taMs loopen ook onder bet spelen Eo eiodelgk zou het geen aaobevaliag verdi Q o van het bg buffist asn den tniu de deuren te sluiteo waar de bedieuden bet hnu W tklde opgeveu en iu ontvangst aemeo eveneens ter wille van de stilte De bedieudeu kannen toch gebraik maken van den ingang in de groote zaal zoodat dit geen stoornis te Weeg zal brengen Een lid tevens tronw bezoeker van de concerten Kegelbaan Harmonie Trjje laaD Welsiryi Praelillge prijzen j j woüiEiims t