Goudsche Courant, dinsdag 20 juli 1897

No 73S7 Woensdag 2t Juli 1807a 36ste Jaargaog VRIJZINNIGE KIESVEREENIGING GOUDA mmm nmm NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Bij de Eferstemming voor den Gemeenteraad op aanstaanden ÖII 8DAG worden dringend aanbevolen ian lDistrq ct I Iji JAGER aÉredeiid Lid ZXX j f 11 CE aftredeid Liil De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelqks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is ƒ 1 25 franco p r t ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 legei a 50 Centen iedere regd meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd liaa district III Het Bèsfu u 3 i Dr H IJSSEL de SCHEPPER Vootótter j M NOOTHOVEN v GpO Onder Voorfc COSIJN Secretaris ERMaN Fzn Penniifc mëester i BBLLAART f ï svereenigingi GrOÏÏDA y Ma T n het gat is cent per M en j ooktoestellen of l oi K i l et On er rakere Toorwiartlen w r en peiceelen tgnti un de hoofdbni rerb Jm en met 15 mcteè vrge leiding achter den gwpieter Voor 3 en 5 lichtgM metere ll raagt dehasr 10 cent per mund il I Baironen van perceelen ytm liten hoogste 2 25 er week knnnen wekeiyks afrekenen eb Tan de fabriek lampen kooktpestellen enz tégen betaling van eenige centei per week in kpnr bekomen knnr bekomen j lAiËESTËmÖ BDRGEUBESTBR eu WETHOUDERS ran Oouda nUan DINSDA den 27 JOU 1897 bg enkele inachcgnng aanbesteden De Bestrating van de Heerenkade De Inichr Tingsbiljetten moeten den26JQU 1897 Toor des midd s Yjjf are ier GemeenteBeoretarie bezorgd zyn AaDwlJEingen en inlichtingen worden gegeTen door den Gemeente Boawmeester TlTni i beattf iawruviue tegen litlii nai Bheamatiak LendsapgneDi ortuti Aiker PalnExpeller Wat la mat kat Inti HM au la wendan tegei t takBr fUn Expeller VaiteaOaMf g Miir PalfrExpBlIer Pnja eo aant 7li omt aa fl 25 de Ow h VeorlÜDdaa in da maaeta Apotheken an by r AL acktar t Oa ta Bottaifcun Te GOUDA by A WOLFF Markt AU4b ra DE LAAT ei TAN SON apatheker Markt FEANSCÏÏE STOOMVEEVEEIJ IN Cbeiuisehe W sscherij 11 opi ë1 iii imek 19 Kruiskade Botterdam Oabnveteorii door Z M den Koning der Belgen B ofddep t voor QODDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit Toor het toornen en verre van alle Hearenen Oameagarderoben alaook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoom B van plnche mantela veeren bont ena Gordgnen tafelkleeden enz worden naar de nienwate en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onachadeljk voor de getondheid en volgena ataal bewerkt Q oda nik vaa A BRIKKHAN fc ZÜON dlg yéé één urir te ga au leJniiiei Te huil oftikoopaahieboderi I öm tcrstfnd te aanvaarderii B©3n racla tLg riet ingrericla t HEERËNHtlS mmm staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Kpuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een g root Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingerichtnaar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 Het groote aantal zenuwkwalen OiMtonweg namelijklangad ptaysioloi Bobe ontdekking cedun beeft die na honderde proèmemiiigen thans over de geheele wereld verbreldlfl en terwijl liTfii wetensohappebjke knngea de boonte beUnnteUinK wekï tevuu een weldMd blUkt te tl n voor de md lennwliweaen lijdende menBobheid Deie geneeewijie oltgeTonden door den geweien Ofiloler tm Getondheit Dr Eoman weiatmwin te VU hofen en benut op da on dervtnding opgedun in eene EO Jarige praktijk Door waasektnc van het haord enniMd per dMTi werden 4a rtoe geaehU t toffen door de tanld onoilddeligk aam het aennw eatel medegedeeld Hst deze geseeawljEe weiden werkelijk Bobltterende reinltatea TMArtgea en kU maakte zooveel opgang dat van een door dea oitvinder geiohreven werkje OVER ZENUWLIÜDEN EN BEROERTE hare voorkoming en eailni binnen korttn tijd reeds de Die dmk verschenen is Slt boekje bevat niet allen vor het groote pnbHek verstaanbare verklaringen omtrent het wezen der nienwere therapie en de daarmede zelfs in wanhopige gevaUen verkregen nttwerking maar ook vindt men daarin wetenschappelijke verhandelingen oTt de medlaehe bladen die aan deze geneeswijze gewijd ziln zoomede anohrift van tal van getnigaahriften van hooggeplaatste geneeskoadigen onder welke P iéHière neil dr prerstaor aan e polykllBTeh tt Pari rue Rouaenont 10 STatnsretier med dr praktltaersnd gtneeahaer aan het krankilnnlufl gaatlotil ds Chsrsnton SanltMiratb Dr Oohn ts SUttln Srostmann ned dr arrosd arts tt jebUssen Or FTForaatter snaa ha r dlraeteur van bet hoapltaal te Agsn Oakeinratb Dr Sabsrlng kastaal Qtitanfela Bad Emi Daraas ad dr tsneathear dlrsetaer dar galvaao IbBraptutlaDhe iRriabttsg voor lanHWllldera te Parlja me et Honoré 334 CoBSat vsa Aiolianbaeh nsiTdr ts Corfu Dr Iinbub arread arta da kirkniti ObaraUbaarit Jeehl med dr ta Waanas Dr 0 Besgaval ta La Farrltre ure lid vaa iu Otmü Otatral d hyglèna at da Santi Ir Frankrijk en vele anderen Aan allen wier aennwreatel H er of minder aauradaaa 1 of aan aevenaaBade enawaehtliheld lijden waarvan dekenteekenen zijn ahroalaeha haeniiljn migraine aoliala boofdBlJa bleedandrBKfl groota prikkalbavhald gejaagdbald alapBleoabald llDbami Jke enrsay n OBbahasall ke teastand verder alle zieken die door beroerte getroffen werden en nog lijden aan de gaf olgen daarvan zooals variammisBas oavarnogen tot aprakan iwars tongval maelal k alHttan aUJfbsld der gewrlolllBB met voert durende plln plaatasnjke iwakta verxwskklng van gehangen enz eilD ilj die reeds onder geneeaknndige behandeling geweest zijn maar door de bekende middelen alB ontbondlngsen o koadwaterknnr wrijven electriseersn stoomtool of meebaden geen genezing of leniging hunner kwaal gevonden hebben en ten slotte zlJ die vreea Bevoel en roar beroerte en daartoe reden hebben wegena verBohilnselen alt ilsh aanhoudand angstig vaelM verdsovlna In hat baefH haafdBlIn mat dnhailgleld Ikkeringen en doskar worden voor da oggan drukkende pijn onder bat veerboafd anlilng In da ooran bat vos en van krisbsling In en bel alapan ven haaden en voeten aan al daze drie oat orien van aeanwlUdera ala ook aan jesga melajea ll danda aan bleehtuoht sn krashtslDDsheld ooE an gezonde lelfl aan jongs paraonan dia vaal mat hst hoofd werkon en geeetalijke reactie willen voorkomen wordt dringend aangeraden zich het hoven vermelde werkje aan te achalTen hetwelk op aanvrage koataloos an anoo ver zonden wordt door Amaterdam door H CI llBABr Co Heiligeweg 42 FE Tftu SAK rElV HOCFF Apothekir Korte Boofsteeg 1 Utreeht I OBRY i ÖBT6K7Önd eiracïft blJ i Op de Jongste tiygleiiniRch medloiaale tentoonetelllag la da l r e Jk or de Hedisclie JurlJ met da Kllvrruu HedaDle b hre OBTOK Ondegracht blJ de Gaardbrog F aa da Hr Welaamann iohe GeneeB behreond WlJl XLIe Jaarg ang ran DE BAZAR Dames Modegids rattende DAMES en KINDEEM0DE8 benevens HANDWERKPATRONEN lEDERK WEEK VERSCHIJNT EEN MÜMMEB Ib ieder a Éékst mwmrte pinten modekroniek feuiiieton enz enz Ie Uitgave onder gekl pUten met S Boijpatr en 3 groote gekoipte patrt Per 18 ars 1 85 p potC 1 45 Se aU do Ie uitg mit daareuboven 6 gekleurde platen 1 76j 1 90 Se r Ie t 4r k Sb f bSjhelSeno 1 geko patr D kuaTe 18e jr eon gekleurd Iraaie handwefkpatroon 8 S 20 PÜOIiFlIIMIi EN PROSPECTUS ALÖI tog ar QBBB BELINPANTE Ora aat ge Wagenatraat IHO lOi J N DB GROOT k A DE PEER 1 f Mr M tM SCHIM v D LQi5FF O A VAN DEK W ANT Koninklijk UaeMnate Fabriek Dë HüNIQBLOEMc vnm H i van Schalk 6l Co gevestigd te Gravenhage Êiepplerttraal 9 en tOa naby de Begentesaelaan van Z M den KONING van BELQIB Indien gijhoeatH gebrniktdeallerwege bekroonde en Wereldberoemde 8nperioT DraivenBorst Honig Extraot PLA ONS van 40 Cts 7 O Cta en verkrygbaar hg Firma WOLFF Co Westhaven f98 GmUa E H vas MILD Veerstal B 126 te fJouda A BÜUMAN Moordrecht J C RATELAND Bos rop B V WIJK Oudewalrr M KOLKMAN Waddmx im Een ware Schal voor de ongelukkige siaohtoffers der Zelf faevlekking Onanie en gehe me nitspattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s KLFBEWARIlXG HoUandsche uitgave met 27 afb Prga 2 galden Ieder die aan de versohrikkeiyka gevolgen van deze ondengd Igdt moet het leien de oprechte leenng die het geeft redt jaarljjkB dnizend van een zekeren dood Te verkregen bj hetVerlagatMagazin te Leipzig Nenmarkt M frai co tegen inzending van het bednu ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Zeer nette Gesteendrukte NAAmiETJES worden GELEVERD door A BRINKMAN ZOON BINNENLAND QOUÖA 20 Jfili 1897 DiUleg Bf herstem mingen loor Leden ran den Gemeenteraad Bte Dietrici Unhl kiezers 808 UitgebrBofat 686 itenimeD Van onwaarde 6 Geldige 6B0 8fce iimeD Uitgebracht werdeü op de h b H JAGER 364Btüoiman C BRÜNT 316 Zoodat berkocen ie de heer H JAGER J 3de Diafcrict AftjitAl kieiera 565 Uitgebracht j 472 Btemmen Van onwaarde L 3 t3eldige 469itemmen Uitgebracht werden op de h h G PRINCE 250Btemmeo A J VOS 219 Zoodat herkozen ia de heer G PRINCE Ooae aladgenoot do heer H P van Wyngaarden heefi blgkeaa achteraiaanda advorten tie op den Kleiweg E 42 eeo salon iogericht TOor knippen en Bcheereo Bg een beioek op heden aan geooeinde inrichtiog darveD wg gerust deo heer vao Wgogaarden aanberelen daar al bet megelghe ii gedaan otn het zijae beioekers naBrdeozin te maken de iorichtiog ia soo nieowmogelgk De saloB is Bmaakvol iogericht terwyl de winkel feneens in aierlyke vorm is daarge steld en voorzien ia vaa eeae flinke sorteeriog parfameriSo toilet en scheerbenoodigdheden 4 Angnstoa a 8 zal te Stolwp worden iDgekwarlierd een detachement Veld Artillerie nit den Haag TOor een nacht ter sterkte van 12 officieren 124 minderen en 150 paarden op weg DMr het Kamp bg Oldenbroek De fortificatie opsiohter der 3e klasse J L Tan Marie is benoemd tot fortificatie opzichter der 2e klasse Men schrgft nit Rotterdam Rotte s Mannenkoor maakte Zondag een pleisiertoohtje naar Dordrecht waaraan en groot aantal leden met hnnne dames deelna FEViLLETOai NICBT TRLI 7 ffTrui riep Betsy op eens met een piteaa geziobtje va moeten terug wat zal papa wel Zeggen I Koeat Hector 1 wees jij de wijste Bedorven kiodjel spotte ik lachend mijn arm door den haren stekend lotusBchen volgden wij weder den groeten weg atreken onze japonnetjes glad en de zwierende haren van de gloeiende waDgen toen we bij den ingang vaa aena prachtige breode laan die afwaarta voerde en tuBBohen deunenbossohen door een verrukkelgk vergezicht opende op Betuwsche akkers een sobilder ontwaarden die op zijn vouwstoel in de schaduw van een grootcn boom doodbedaard het penseel hanteerde fËen kikvorsoh op een klaitjet fiuisterdeik Betsy in bet oor en zij aan het lachen al was de vergaHjkiag gewaagd jfBütt zei ik en meteen groette by ons terwgl we baal stemmig voorbijgingen maar onze vraolijkheid achter de parasol varborgen Nu wou Hector nader kenaia maken en bedreigde in sjjo qver al suuffeleade in wilde vaart bet gebeele atelier met den ondergang toen een klein keffertje dat tich bij zyn meester in den zonnesohün koesterde hem te lyf ging Heotor mat hem even met ver smadeaden blik ea aprong weer vooruit Ztikn wu meo Aan boord ran de stoomboot Vreeswgk TOor dit doel afgehuord heerscbte een gezellige geest en voor allerlei aardigheden waa door het bestaur gezorgd Men stelde te Dordrecht veel prga op dit bezoek Zelfs had het teotoonatelHngsbestQar aangeboden da Vereenigiog met muziek aan de stoomboot te ootvangen doch daarvoor was bedankt Bg de aankomst in de laan Avelke naar de tentoonstelling leidt itond daar de muziek van da schuttcrg van Gouda die juist aanwoïig was tot deelneming aan eeo festival gereed om de gasten ta ontvangen eo naar de feestzaal te geleiden Daar nam de beer Ybq Zanten bet woord om Rotte s Mannenkoor welkom ta heeten en dank te betuigen voor zgoe komst daar men weet dat ivat deze vereeoigiBg ten gehoore brengt op den naam van hoogere kunst aanspraak mag naken TevaoB bood hg de herinneringBmedaille der ten toonstelling de venenigïng aan De voorzitter vsd het bestnur van Rotta s Mannenkoor bedantte voor de gastvrije ontvangst en gaf de rzekerïng dat Rotterdam dat de naam heelTt van de tweede koopstad dea Rgks toch nimmer vergeten zal dat Dordrecht da eerete stad des Rgka ia geweest waar handel en scheepvaart bloeide Nog werd door bet tentoo netel II ugsbestnur bet programma dat Rotte s Mannenkoor zon ten gehoore brengen op oud hollaDdaon papier gedraki aangeboden Onder het genot van den aangeboden eerewgn woarbg ook nog een buide werd gebracht aan Gouda s muziekcorps voor de betoonde welwillendheid om Rotte s Macneokoor te ontvangen bleef man oog eaaige oogeobHkken bijeen waarna de tocht naar Oud Dordrecbt werd voortgezet De zangers namen ep het oude marktplein plaats en brachten onder belaDgstellend gehoor der tairgke bezoekers een 7 tal nummera ten gehoore welke luide toejuichingen verwierven Behalve eenige kooroammers üet ook het kwarto zich hooreo terwgl voorts door den beer A J F Bovendeert een paar solonum ners werden voorgedragen Na a6oop werd Rotte s Mannenkoor dour het bestnur van Ouil Dordrecbt voor de bewezeo eer dank gezegd Omstreeks half vgf werd de terugtocht naar Rotterdam weder aanvaard welke onder begunstiging van het prachtigste weder volbracht werd Bg het departement van koloniën is ontvangen bet volgende van 18 dezer gedagteekende telegram van den KO eroeDr generaal van NederlandscbIndië betreffende de gebaartenisaen in Groot Atjeh dit niet naar den zin van het dartele diertje en het had al spoedig een volant van mqn japon beat Met mijn parasol weerde ik mij dapper maar Betsy noch ik ugen in onze klnohtige verlegenheid kans dien verwoeden aanval te koeren toen de schilder haastig op OQs toeschoot het hondje glimlachend opnsm en met zijn breedgeranden atroohoed in de hand ons Byna eiouses maakte sPardoD dames I de jeugd is speelsch Daar weten wij van mee te praten dacht ik en bloosde tot over de ooren toen ik ia zyn blik myne gedachte meende te lezen Met een beleefde buiging vervolgden wij otizen weg yËen knappe man BetiyU riep ik uit irTindt je P spotte ze mij in da oogen kijkend Zoo n roturier I O dat aristooratisch hartje Je zult hem toch wel kennen P vroeg ik ffNeen lieve meid I denk je dat ik al dat reizend volkje ken P ffNn meisjes 1 goed dat ja er beat we eten vandaag wat vroef er want dominee komt riep Barbara ons in da deur al toe terwjjl ze bedrijvig heen en weer dribbelde en wij puffend op de kanapé zonken Wip was ze weer verdwena met eene vlugheid die alteen te verklaren waa uit den onbea rensden eerbied dien het goede mensoh voor zieleberdera koesterde En dominee Staal die zijn geestelgkeu staf over de naburige gemeente zwaaide wae geen gewoon man Als hij daar s Zondaits op den kansel stond met zijn rozige gestatte en terwyl de gemeente den lofzang aanhief onder het omslaan der Bijbelbladen nadenkend den aoherpea blik liet rusten op die sohare van mannen en rreaweBi die Eergi8tereQ werd pcd tocht door het gebergte beooaten KoU Ba Thene gedaan waarbg eenkorporaal werd gewond t Stel Zoodngavond ia de windmolen van de wad Verbeggeu te HiUarenbeek door brand vernield Niels ia er gered kunnen worden Alles il verzekerd Voor de twee £ maal werd Staphorst met brand bedreigd De landbouwer B bad uit zgn Terbrand perceel eeo voer hooi gehaald en dit eenige huizen verder aan een steeg laten taan Een voorbggaDger bemerkte dat er ziob voukaa door de lacht erapreidden en op zgn geroep van braod kwamen een dertigtal personen toeanellen Oumiddetlgk werd eau paard aaDgespknuan en voordat men ziob boiten de hoizenrg bevond sloegen de vlammen aangewakkerd door een sterke bries een huia hoog Met vereende krachten had men evenwel de voldoening het vtge veld te bereiken waar de wagen omgeworpen en de brand gehlnscbt werd Óe heer Pjtt sen die onlange bedankte voor de hem met anderen door do Liberale Kiaf vereen igiqg te Leeuwarden aangeboden TooVloo ge candidatuur voor de Tweede Kamer toen hg daardoor zoo komen te Htaao tegeoovtf M aftredend Ud den heei Gerritsen beeft Ih ft0jla ham door die vareeaigiog aangeboden candidatuur aauvaardf Door de arr recbtbaok te Amsterdam Ie kamer is blijkens bet W v h R oo 6984 dd 8 Juni deze beslissing genomen Onder de woorden van in het buitenland geteatigden in de artt 1 9 der wet op de bedrgfsbelasting zgn aiet begrepen de io Ned India geveatigdeo De te Batavia gevestigde vennootschap De Javaiche zeeen brandaaaurantiec is in de belasting op bedrgfa en andere inkomsteo over het belastingjaar 1895 96 aangeslagen op grond dat zg bier te lande door tuaschenkomst van haren gemachtigde den beer J ter Maaien overeeukomsten aangaat tot brand en zeeverzekering Die aanslag niet betaald zgnde op den daartoe bestemden tgd is door den ontvanger van de directe belasting ta Amsterdam dan heer M Uaeotjes een dwangbevel oitge voardigd tegen de vennootschap voornoemd hetwelk behoorlgk ia executoir verklaard en beteakend Tegen dit dwangbevel kwamen de vaonootBchip buven ermeld en zoover ooodig haar vertegenwoordiger de heer Ter Meulan alhier in verzet op grond dat eerste oppoaaot noch hj allen kende en wier eigenaardigs karaktertrekken hg doorgrondde was er irenigeen die dien blik ontweek Men had ontzag voor hom en had hem lief Zijn straffend woord werd door menige liefdei aad vorzaoht on de kornaehtige epitheta die hij in zqae rede vlechtte lieten geen wrevel of liitterbaid achter gZóó kwaad meent by het niet zeide de boeren t Was zelfs aardig om te zien want wg togen met Barbara elke week ter kerke om oom pleizier te doen die er zelf niet aan deed iioe menige welgestelde Botuwer by zoo n uitval indrukwekkend mei het hoofd knikte en meteen vry farizeesoh cyn oog liet rusten op een minder bedeelden broeder want zoe ergens dan was hier vooral armoede en ondeugd Meidlief daar komt dominee all riep Betsy verschrikt en op vroolyken toon toen we ons boven ns tafel verkleeddea fk keek uit het raam Eigenaardig was de kalme tevreden genoogelijlte wyze waarop de waardige man op dezen hoerlgken zomeroaraiddag rustig voortwandelend de laan naar het hais insloeg Nu en dan stond hij stil nam den driekaLten steek af wisohte zich het hoofd en blikte met onverholen bewondering op zijn stok leunend m t rond AU s trok z jn aandaobt in de hem omringende natuur in zyn eerbied voor het kleinste huldigde by deu Schepper Bij hot hek kwamen we hem te gensoet Bonam omen lieve dames 1 betgean overgeiet beteekent niets liefelijkers kon ik op mijn weg ontmoeten zoi bij op vriendelyken toon en een breeds glimlaeh vloog over züd gelaat teen hy ons by dB hand vatte Wal welf ging hij gemoedalijk hiei te lande noob io het bnitenlaodi maar in NedarlandBoh OoatIndiS gevestigd zgnde niet valt onder de bapaliogeo van de wet van 2 Oet 1893 St bl no 149 tot heffing van debelaatiog op bedrgfa en andere inkomsten en mïfcadien niet beloBtiogplichtig ii De bealisaing van dit gesahil hing alioo il van da beantwoording der vraag is Naderlandsch Indifi voor de toepanelgkheid der Iwdrgfsbelaatiug als baiteolaud te beicboaweu f De recbtbflink besliste volgens ooDolusie van den sabst officier Van Haogeat baron d Ivoj dat dit niet het geval is By eeo winkelierater in goud en zilver in de Havenstraat te Rotterdam kwamen twee ala bearen gekleede peraoneo ringen koopen voor hunne maisjes Toen er verschillende besichtigd waren vertrokkeo zg zeggeode dat de meiajea later selven wel eena zouden komen uitzoeken Eenigen tjjd na ban vertrek miBte de winkelierater twee gouden ringen met diamanten ter waarde van f elk Da rechtbank te Brussel heeft 1 jaar goTangenisatraf opgel aau dengravenrSimmondB uit Verviers wegens het maken ran valaob HoUaadach bankpapiar De tDordtache Gt meldt nader dat de Kooioginnen bet beioek aan Dordreefai loUaa breageo tnsaohen 17 en 25 Augustas e k Of HH MM ook da tentoooitalliog zullen beioekeu is nog oiat raitgesteld Hoewel de Groothertog van Sakieo Weimar dit jaar wegens den rouw van zgu HaiB niet zijn gewoon verblgf te Scheveoiogen zal houden Z K H toch Toornemena de volgende maand een bezoek te brengen aan Hare Majeiteiten op het Loo Bg de politie is aangifte gedaan dat ia een der grootste hotels te s Gravenbage een valacbe wissel groot f 150 lu betaling is gegeven De zaak is in onderzoek Een in de ambtenaarawereld zeldzaam dieiatfeest wordt op 23 dezer gevierd door den beer L R Wentbolt directear der belaaiingen te Zwolle het zal dau zestig jsren zgo geleden dat bg tot surnumerair werd benoemd Te Amersfoort zgn dezer dagen opnelingen gedaan voor den bouw van een oienw station ten dienste van de Nederlands he Centraal en de Hollandacbe Spoorwegmaatschappy voort gezondheid eo levenslust niets gaat daar boven Daar naderde oom en wy snelden heen om nset Barbare die zonder opgemerkt te worden at tallooso nijgiugen had gemaakt rondom den grootea boom voor het huis de gemakkelyke tuinstoelen te sohikken en de tafel van wgn en lange p pen ta voorzien Das dominee t nog altyd gezond en in het land der levenden P vroeg oom schertsend op da zeldzame bezoeken doelend van zijn onden vriend terwjjl hy hem roet eeo glas beaoheid deed vVerstokte dat mag ik u wel vragen die het woord des levens nooit komt belaisteren was bM half schertsend half bestraffend antwoord Dominee stopte welbehagolijk een pijp en terwjjl Barbara in da weer bleef om de heeren te bedienen die aldra in een druk gesprek waren verdiept lieten wy te verder aan hun lot over en togen aan bet jeu de grElce als wilde sohepseltjes die geen minuut beweging kunnen missen Bravo bravo klonk het plotseling au ean laid haodgeklap deed ons hst spel staken Mag ik £ 00 maar bioneb komen damaaP liet was eau slank jongman die ons een beleefden groet toabraoht het hek opende fluks oen der ringen van den grond raapte en hem aau Beti ova bandigda i Ik ben te haastig geweest freale I Welke faun stoorde immer de nimfen in zulk bevallig spel Öaen in elk geval die ze bespieden mocht mpneer Van Starrehauvel gaf BeUy lachend ten antwoord H vn i pwr l d