Goudsche Courant, woensdag 21 juli 1897

0 waarbg een afdeeliog geniesoldaten zichooderacheidde door ware dood verachting Het bleek dat 13 personen hetzg deor de instorting van de brug hetzg door den val op en tusschen het materieel war u gewond Ouder de gewonden bevinden zich twee ingenienrs der Compagnie dn Midi eenige offierea en minderen der genie een machinist en twee stoker Io bet hoapitaal ie Tarbea waarheen men de slachtoffers vervoerde had men het tot laat in den nacht druk met bet afzetten van ledematen en bet verbinden en zfften van gewonde en gebroken ticbaamsdeelen M n Ttrmoedt dat de ramp veroorzaakt werd door de uitzetting van den bovenbouw der 45 meter Uoge brug door de buitengewone zcnnehitte der laatste dagen Kapitein Dehoej der genia die den rampzaligen tocht op een der macbinea meemaakte had vóór bet onheil er op gewezen dat de belasting te groot was zoodat bij opalleeventnaliteiten geprepareerd bg bet iasakken der brug in het diepe anelstroomeode water sprong en zioh redde door naar den oever te zwemmen en A J Hooier 14 Marrigje onders P Hoogendoorn en C Loeve OVERLEDEN U Juli M A Lommerse 1 j 12 P M Boeltaan 7 m Zaterdagnacht brak in de naiihlabronnen ran het zoogeaaamd3 Soheroj Gorodek te Baku in Bualand een brand uit die we dra zulk een nitgebreidheid verkreeg dat mylen in het rond de nacht in di herschapen scheen Vgf uaphta raffioadergen en een haveninrichting 2gD vernield en de overige raffioadergen rollen het werk moeten staken Verscheidene personen kwamen in de vlammen om acht meoschen bekwamen zware brandwoudea Ongeveer 2 000 000 pod erosine gingen iu de vlammen op Te Pgnaoker ontanaptT de landbouwer H Zegwaard aan een bgoa wissen dood In bet veld aan den arbeid zgc de ward hg onverwacht door een loagebroken atier aaugevallen Het woedende dier zou den man zeker hebben gedood doch werd daarin intgda verhinderd door glings toegescboten hulp van ren paar met knuppels gewapende arbeiders Yrg ernstig verwond werd den man de eerste heelkundige hulp verleend door dr Van der Horat Vrgdag avood bad in het Metalen Kruis te Utrecht een vergadering plaats der nfd Utrecht van de Nederlandscbe Vereeniging van Spoorwegambtenaren waarin aau de orde was geatetd het door een der leden ingediend voorstel om btt hoofdbestuur oit te noodigen den directeur generaal der Maatschappg tot Exploitatie van Staalsspoorwegeo te verzoeken de promotie ad 10 procent weder evenata vroeger om de twee jaar te doen plaata hebbeo Het oorstel van een der leden om wegens de slechte opkomst deze zaak in een volgende vergadering te behandelen wordt verworpen waarua bet voorstel tot bet doen VBD gemeld verzoek aan bet hoofdbestuur in stemming wordt gebracht en aangenomen Da gewezen president der Vereenigde Staten Cleveland die zien naMcKiQle7 s inbDldigingc uit het openbare leven teruggetrokken heeft op z n buitenplaats te Princeton heeft een aanbod geweigerd dat menigeen met beide band n zon hebben aangegrepen Een der vooroaamate letterkundige sjndicateu verzocht hem een veertiendaagBcb artikel te schrgveu tegen f 150 000 per jaar doa Ugen ongeveer f 6000 per artikel Cleveland echter weigerde beslist ala reden opgevenA dal hg een veel te omvangrgke studie vin do gebeurteniseen van den dag zou moeteu maken omeenigen anderen arbeid er bg te knnnen doen Ieder artikel onderteekend met dea naam Cleveland zou algemeFO de aandacht trekken en elk woord zou door het pobliek gewikt en gewogen worden zoodat de achrgver gedncht op zgoa hoede zou móeten wezen hg het volbrengen van snik een tank Men zegt dat da ex preaident van plan ia een gescbied nia van de tobt jaren van zyn bestuur te schrgveu en daaraan weldra zal begione Dit ia een werk dat al ryn vrijen Directe Spoorwegverbindingen niet GOUDA Zomerdtenst 1897 Aangevangeo 1 Nel THd van Greenwicb BOODA HOTTISDAM 80 7 t U 8 S5 9 80 0 7 0 4 10 11 11 11 ll l U ll li St 1 84 8 4S 8 B7 i tS 4 6 5 SS 1 1 14 7 81 7 t 8 86 I Bl 0 l 18 86 18 88 18 89 11 48 18 66 ll n 18 18 ll SS 11 86 11 48 1 61 U 8 7 0 6 88 1 68 4 4 16 6 10 H O I T ï B D A M 0 o € A 40 9 4710 18 10 80 11 88 11 86 11 60 9 68 7 86 8 8 40 10 1 10 89 10 88 10 48 10 40 7 46 8 18 9 00 9 47 10 18 10 49 11 64 18 08 18 47 OOVDA DENBAAO ouda Zavsahnitoa Moerkapelle Zoetenneer Zegwaard Voorborg s Hage a 7 80 8 80 9 17 9 94 10 14 11 16 18 18 18 881 87 8 46 4 49 6 86 6 64 117 84 7 49 88 8 64 9 64 10 89 ll O ÏM 7 48B 4I 18 40 8 01 10 08 8X7 68 8 61 18 61 8 18 10 18 V 8 07 9 08 l 0 8 88 10 87 sH 8 119 08 9 46 0 E4 10 44 11 46 18 48 1 10 8 06 4 16 6 16 6 66 8 88 8 8 8 04 8 81 9 9 89 10 88 11 6 11 44 8 O l D A B T E E O H T looda 6 10 87 7 68 8 81 9 07 10 19 10 67 19 00 18 8 8 80 8 17 4 88 8 06 8 10 17 10 86 Onéaw 6 46 8 64 11 14 9 87 7 10 10 84 Woafd 6 68 7 8 8 18 11 88 8 46 8 84 8 14 7 18 8 48 10 41 UtSMbt 8 18 7 98 8 88 9 0 9 8 10 6111 46 18 88 1 88 8 08 8 68 6 08 4 7 89 8 9 11 18 ll lSj DBN HAAS OOUDA sHage 4 7 80 7 48 8 8S 9 48 10 1111 87 18 881 86 8 44 8 40 4 06 4 88 5 80 8 18 7 18 7 55 9 98 10 0 Voorb 6 8 10 17 1 41 4 39 6 18 9 84 Z Zegw 8 Zev H 17 Qouda 8 88 7 508 189 08 10 1810 5411 57 18 60 10 48 9 08 5 04 6 S9 8 17 8 14 4 08 4 88 6 16 8 60 7 48 8 t8 10 10 10 88 ÜTREOHT B OUDA ütreekt 8 88 7 48 8 49 9 90 10 15 10 88 11 88 1 8 08 8 66 4 48 5 86 6 58 7 66 Wwirden 6 58 8 0 10 88 11 56 4 16 7 18 8 J Jl9 l 9 ll l01 lll 88 4 V 80 0 7 Ï OB Ï 10 4 ll lO AHSTEKDA M 8 OUDA 8 16 06 10 4 8 8 8 4 4 48 8 11 IA 14 10 0 19 11 18 tS 8 8 4 41 4 T 4 84 ttjt 6 O V I A A HSTERDAH t U 81 9 48 10 57 18 10 4 1 8 18 9 8T lO iO 1 8 1 18 18 5 90 7 61 8 8 8 10 18 10 17 10 86 11 41 Da scbryfiiiBcbiDe heeft deur dageo un leiding gegeteo tot een debftt io het ËDgeU Bcha Lagerhaii Ër wai eeo verzoekubriii iagekomen dat met kdIIc een toeatel wai varTftardigd Het werd op zyde gelegd omdat rolgens bet reglemaat ran orde eukul ge BchfeTea adreiseo worden aangeootnea De voorzitter erkende dat het reglement gemaakt was in een tyd toen men oog geen BobryfrnscbineB lype wnteri kende maar dat toob de bepaling daidelgk van geichre ven apreekt en men met zulk een toestel drakt maar niet achrgft Ëen der parlementiltiden kondigde du aan dat by certtdaaga zal voorstellen bet reglement te Tfrenderen Met betrekking tot de ondraaglgke warmte welke liada eenige dagen te Boaie heerschte wordt tau daar bet rolgeode geschroren Een die lut moet tracht zich te vergewisHn aar bg ae meest mogelyke scbudow vindt Maar Bone i du eenmaal koo gebouwd dat men wiliena of oiet altijd eenige woeatgoen die men bier Piazza i noemt beeft over te atekeo en dan staat de hulpelooze voetganger plotseling als T or een zee ren vlammen Hat paaseeren bgr ran uit de sohadow van den portiaato tan tËsedra Offer de zonnige Piazza Termini levert serifni gevaar op voor zonnesteek Er ia dan ook een uienwe indnitrie ontstaan niet oagelgk MQ dia der barcainole die iemand per boot van den eenen oever eener rivier of kanaal naar den anderen brengen de industrie fan den ombreïlone een groote parasol foor bet overtrekken der Piazza s van Borne gedurende den zomer Het ia een industrie die hoewel te voet op de Soeoda eilanden al lang bestaat en ook in Amerika wordt uitgeoefend in tgden van groote bitte Voor een soldo beeft men het recht om plaata te nemen onder een ombri UoQe vastgemaakt op en kleinen automobiel en men kan ziob loo van den eenen kant der piazza naar den overkant laten rijden onder beaoherming van een breede eobaduw Een geheel onverwachte ramp ia er nog bygekomen Onder de intense warmte der laatste dagen heelt Bome nog gebrek gekregen aan ya I Er zgn daar twee ijafabrieken maar ze waren met bun beiden ditmaal niet opgewassen tegen da boitengewone vraag vooral ook omdat de giproductie langzsmer in baar werk gMt naarmate de temperateor hoogeris Zaterdagmorgen omstreeks 7 unr heeft te Tarbes in Frankrgk een ernstige catastrophe plaats gehad De spoorbrug over de Adonr die door de jongste overstrtiomiogen vernield werd was sedert door de genie geheel veraienwd volgens bet systeem Marcille en zou des morgens officieel worden beproefd Daartoe had men twee zware locomotieven voor drie met staafgzer en hardsteen zwaarbeladen waggons gespannen teneinde te eonstateeren of de brug onder deze overbelasting werkte Eenige iogenieui s van de apoorwegmaat chappg en erscbeidene officieren en minderen der genie alsmede het noodige Bpoorwegperionei 1 woonden de proeloeming bij Opmerking verdient bat dat eenige trein macbioiaten die tot het geleiden van de locometieveu waren aangewezen geweigetd hadden dezen dieuHt waar te nemen omdat zg de brog niet vertrouwden Te deier zake bad de maatschappij hen gestraft met 30 dagen schorsing Achteraf hétchonwd mogen deze gestraften van geluk preken want de brng werkte c inderdaad en wel zoodanig dat zg toen de treiu haar pasaeerde plotieling met alles wat er op was in de rivier plofte Een twintigtal personen geraakten te water onder de machines en toBscbea de waggons Het waa een Tereolirikkelgk oogenblik en voordat men er aan denken kon hulp te bieden atonden de toeachoowers als aan den grond genageld van ontzettiog Gelukkig slaagde men er weldra in de drenkelingen met inspanning van alle krachten op het droge te brengen 8 88 9 48 8 40 0 88 0 08 6 81 8 08 8 11 8 1 8 88 7 7 8 7 8 7 4 7 BS 8 S8 4 56 S Oi 14 8 11 5 S7 7 Qaoda Uoordreebt IHeawarkak OapaUe otterdam 0 81 Ilottsrdam 3apeUe meowerkerk lioofdreeht Soada tyd in beslag zal nemen De geiohiedenia zoo evenwel aent vereohgoen na den dood van den achrgver De heer Gilbert die nn veertien maanden geldden van Parga vertrok om de wereld te voet door te reizen en op 1 Mei 1900 aldaar moet zgn teruggekeerd um als zijn taak oasr bebooreo volbracht is 250 000 franca ie beuren als premie van een weddensohap vertrok op 12 Jaai des ochteods te 9 unr van Modjokerto en hoopte den volgenden dag des avonds te zes uur te Soerabaja te arrirearen Hg ondernam zgn reis zinder eenig geld op zak draagt zgo bagage ze f en mag geen geschenken aannemen Hg geeft conferences waarin hy van zgn reis verhaalt en waarmee bg voldoende hoopt te verdienen om in zgn onderhoud te voorzien en de pasaage te betalen van de booten die hg gebruiken moet Wegens ziekte wae hg verplicht geworden eenige dagen raat te houden te Djombaog Omtrent het gevecht bg Glieëng op 16 Mei hebben wg indertgd reeds een en auder ontleend aan eene Atjeh oorrespoudeotie van de J B Het Bat Nbid c bevat nu eene beFcbrgviug ervan door een ooggetnige Na vermeld te hebben boe reeds twee itormaanvallen afgeslagen waren vervolgt deze chrgver Vooruitc was het commando men snelde vooruit om de kameraden te kunnen wreken den vyand onze gzeren hand te doen gevoelen doch vergaefs de sanval stuitte alweer af op de fl erke oamboedoeri verKpurriiig Maar thans kwam er een ommekeer onze kleine dappere Benesse commaadaot der genietroepen ook mee ten ten aanval vooroitgegaan mat een paar syoer manschappen en onderofficieren slaat eene opening door de versperring kruipt zgn kleeren aan fl irden scheurende en schrammen bekomende er door been atelt zich met zgo dapperen tegen de borstwering op en werpt er eenige dynamietbommen in er ontstaat door de ontploffing verwarring een neervallen der verdedigen en epn luid gesohreenw Van dit oogenblik maakt men veer gebrnik om tot den aanval over te gaan een Amboioeesch sergeant met zgn sectie stormt vooruit dringt door de versperring been en staat eenige oogenbljkken later bp de borstwering een snelvuur wordt afgeget en en onze salvo s treffen doel Op de andere flaok stormt Soelers met zgn compagnie en ook hy staat weldra op de borstwering de vluebteude gand wordt by den uitgang neergeschoten tet eindelijk geeu d r bezetting meer Is Uit de andere bentioga waa het vaar rueda lang veroainderd en men zag den v aad later op de verafgelegen heuvels zgn bohoteo naar de dooreanwoelendfl maaaa richten Langzaam was de dag aaogebroken de zon zond baar stralen door het gebladerte aarzelend als waa ze bang het hartverscheurende tooneel der levende wereld ta doea aanBchonweu 4 6 6 08 6 0 6 18 6 8 8 0 40 8 46 8 10 4 10 4 40 4 50 4 67 04 10 18 87 1 44 1 4 9 01 8 08 8 14 7 10 14 AMStardam 0 St Soada Met iedere seconde van helder worden overzag men meer au meer bet ontznttendeBchoovBpel hier vab pyn kermende manschappen trachtende hun lyden te weerstaan na met den haat voor den Atjeher in hetgelaal daar een elkander helpen van gewonden ginds een paar lyken van dapperen die getrachtbadden door de bamboedoeri veraperring tekruipen bet waa in een woord ten diep weemoedig gezicht Eenige tientalten meters vandit schouwspel Ug geheel ve laten etn officiermet eeo drietal mauacbappen allen gewond dit bandje vot dapperen met repeteergewerenbewapend waa ne den eersten aauva vooruitt esneld net een gedeelte der sectie doch doorde duisternis mialeid en aangetrokken doorbetvnnr der naastliggende benting hierheen gestormd doch helaas zy vielen spoedig gewondneer hulp kwam er niet opdagen ieder oogenblik een uitval dncbteud der verdedigers metangst uitziende naar te hulp snellende makken zóó bleven zy daar liggen tot de dageraad henaan de kameraden toonde In bet Dbl leun wo De muud Jali z l wel altgd eeo ea ganstige muod loor BtmnmiDgea blgren enbet cbgot dat er onorrrlcaiii lglte bezweren obs evennel onbekend zgn om door eenkleine leranderiug der Gemeaotewat deienloeatand gebawerd op de lomencbe opfattingen fan een origa generaüe te reibeteren Dat wij t met de Btelling eana ago wetenonae leaera Maar de onoterkomelgka be awaren welke beletten om aooala t iDlil cwenschen zou dia f erkiesiogeo naar Septemberte Teraobuiven knaoen wg tocb wel aangereo In de eerste dagen dier maand moet degemeentebegrootiog ingediend en ondsrzoobt en in October moet ig met kennis van zakenbehandeld worden Vielen no de verkiezingenin September dan kon t voorkomen dat wethouders die de begroeting indienden bg harebehandeling vervangen waren door andere nogniet voldoende in zaken thois en ook dat aandie behandeling nienwa raadsleden deelnamen door wie het voorbereidend onderzoek eist waabggewoood Naar onze meening ware t daarom beter de periodieke aftreding der raadsleden te stellen op l Mei en de algemeene raadsverkieiingen in Maart te doen bonden De heer M C Filet vroeger directeer van het telegraafkantoor ta Ttrecbt beklaagde zich onlangs bg de Tweede Kamer over het hem gegeven ontslag Uil de inlichtingen van den minister van Waterstaat ens blgkt na dat hem reeds ten vorigen jare waa medegedeeld dat bet voornemen bestond hem tegen 1 April 1897 op pensioen te stellen en daar hg geeo gevolg gaf aan da tot 1 Jannari hem gebodrn gelegenheid om dit desverkiezende zelf te verzoeken maar integendeel het verlangen kenbaar maakte om io dienst te blgven werd het bem gegeven Zyue klacht dat tot zgo ontslag zoo zgo besloteo om aan joogere ambteoareu promntie te verschaffen i zegt de minister niet joist de Regeering achtte het tgdstip aangebroken waarop de betrekking beter aan eeo Ambtenaar van minder gevorderden leeftgd dan loim 66 jvar ware toevertronwd Het ontslag is met ingang vao 1 April 1897 verleend Toen echter de nieuwbenotmde directonr door bijzondere omstandigheden niet vóór 1 Joni koa optreden is de beer Filet oog tot dien datom in dienst gebleveo Adressant heeft aanspraak op vol pensioen In een hoofdartikel in het sDbl f wordt verhaald dat de president van een der kiesvereenigingeo te s Baga preciM den dag vóór de stemming voor den gemeenteraad is op reis gegaao Zoo iemand dan had hg ago vertrek een dag moeten oitstelleo zegt het blad Wat oog oooit io den zomer op Texelstroom geboorde wordt nn beproefd door een paar garnalenvisscbers nl om met bet visscheo en koken ook in den zomer voort te gaan Tot dusver icbgnl de onderneming nog bshoorl ik winst op te leveren Dat t lot no toe io deo zomer nooit gebeurde vindt men wellicht verklsard door dezelfde overweg ng die ook de jacht in den zomer doet sloiteo Wil men nottige dieren niet uitroeien dan moet me i ze met rost lateo in den tgd der voortplsiiting Door deCpolitie te Barueveld is procesverbaal opgemaakt tegen een 15jarigen boerenknecht die Zondsgavond nabg de halt Terschonr even voor het passeeren van een paar treinen op den spoorweg een steen en een stuk hoot had gelegd en nadat deze voorwerpen door de locomotieven verwgderd of stnkgereden waren een 50 cM dikken eikenpaal diegelnkkigöók werd siukgereden aoodat geen ontsporing volgde Als reden gaf bg aan de politie op eens te hebben willen sien hoe zoo n ontsporing toch eigeolgk ging 9 67 10 04 10 11 10 18 10 87 7 58 7 9 8 08 8 18 8 88 10 88 1 18 8 8 9 10 7 8 8 0 10 64 9 87 9 47 4 10 01 10 07 8 17 6 87 6 84 8 41 8 47 ll 0 10 0 7 46 8 80 9 48 6 10 84 10 64 9 07 10 08 9 88 9 88 io 9 De kleermakers van het ryke centraal magazyn voor militaire kleeding en uitruating te Delft hebbeu aan den minister van oorlog het verzoek gericht verbetering in hun toestand te bewerken zoodat zy even als andere werkliedin van a ryks militaire inrichtiugen deelen in bet vooroitzicht op pensioen en geneeskundige hnip voer hen en hun gezin Buitenlandsch Overzicht Eergisteren zoo wordt nit Konstantitiopel aan de l imes gemeld was bepaald dat de militaire attacbós te Top Haué te 9 nor een samenkomst zouden hebben met de Tnrkscbe militaire comraisiie ten einde te beraadslagen over de strategivcbe grenslyn en de uitkomst TBU deze besprekiogen aan de vredesconferentie mede te deelen die te 10 unr zoo vergaderen Da militaire attacbéa kwamen op lyd maar de Torkache militaira commisaie kwam niet De ambasaadeors waren te 10 pur byeengekomeo maar aangezien Tewfik niet kwam begaven 7 y zich van Top Hané naar bet gebouw van het Oostenrgksche gezantschap Ie Pera waar Tewfik tegen twaalf uur verscheen verklarende dat de Sultan hem en de leden van de militaire commissie zoolang te Jildiz had opgehouden Dtf ambaasadeur namen mat dese verontaobuldigiog genoegen en stelden voor aan het werk te gaan Maar Tewfik antwoordde dat by eerst de ambassadeurs moest verwittigen dat de Sultan Zekki Pa ja en Saad ed Din Pasja benoemd bad tot militaire gevolmochtigden by de vredesconferentie De ambassadeurs weigerden eenstemmig en beslist by buu besprekingen iemand anders toe te laten dan Tewfik Zekki die io een zykamer wachtte ging nu heen De besprekingen werden nog eeuigea tyd voortgezet maai er werd niets anders besloten dan dat men de volgende week nog eens zoo byeenkomen Aan Tewfik werd overgelaten den dag te bepalen Heden zouden de ambasadeors te Boejoekdere vergaderen Bet Julinummer van the Labour Gazette bevat een overzioht van de wet van 14 Juni 1 1 by welke de arbeidsduur voor mannen in fabrieken en werkplaatsen in Busland werd geregeld De wet is van toepaaaing op alle fabrieken en werkplaatsen met nitzondering van die welke ressorteeren onder het departement van oorlog en marine voor welke de bestaande byzondere regelingen van kraobt blyven Zy is da vrocht van het onderzoek eener ïn Januari benoemde staatscommissie welke ioderdaai met byzondere spoed zich vao baar opdracht btykt galtweïen te hebben Voor werklieden die alleen over dag werken m de werktyd niet meer dan 11 uur bedri ei Op Zaterdagen en op de dagen welke aan de 14 nevens de Zondagen ala rustdagen door de wet aangewezen dagen voorafgaan mag niet meer dan 10 uur worden gearleid Eveneens mag de werktyd indien hy geheel ot ten deele valt tusschen 9 uur s avonds en 5 nor s morgens niet meer dan 10 unr bedragen Voor werktyd geldt de tyd dat de arbeider op het werk of de fabriek vertoeven moet daaronder voor myowerkers begrepen de tyd noodig voor bet aldaleu en opstygeo De bepaling der noodige ro ttyden is overgelaten aau de betrokken minintara in overleg met den minister van binnenlandsohe zaken By overeenkomst toischen patroon en werkman waarvan aan de autorile ten moet worden keonia gegeven kan bepaald worden dat de Zondag door een ras dag in de waek wordt vervBDgen Omtrent overwerk mogen eveneens speciale overeenkomsten worden getroffen doch alleen dan wanoeer de toestand van de betrokken industrie overwerk onvermydelyk maakt De wet die op 1 Jannari aanstaande in werking treedt of eerder voor die bedryven voor welke dit by ministerieel besluit wordt voorgeachreven geit niet voor vrouwen en kinderen vnor welke de wet van 1888 van kracht blyft Daarbg is arbeid van vrouwen en personen tusichen 15 en 17 jaar in fabrieken verbodejp tosschtfn 10 unr s avooda en 4 Dur s morgens en bovendien voor Poten alle mynarbeid van vrouwen Arbeid van kinderen beneden 12 jaar is evenzoo verboden terwyl personen tnsscben 12 en 15 jaar niet langer mogen werken dan 8 unr per etmaal meteen roatpooa na 4 nur of 6 uur per etmaal wanneer zonder rustpoos gewerkt wordt Men zal zich herinneren dat eene wettelyke regeling dezer aangelegenheid door de regeering waa toegezegd naar aanleiding der ten vorigen jare in Petersburg en elders op groote schaal uitgebroken werkstakingen Wat verleden Vrydag in het Sngelaobe Hoogerhuis gebeurd is ia waarsobgnlgk zonder vctorbeetd in de Eogeliche geaohiedenie Er waa een wetsvoorstel aan de orde ingediend door den hertog van Devonahire minister van onderwys en lord president of the coonciic over de verdeeling van fondsen nagelaten voor onderwysdoeleinden Deze fondaen werden tot na toe gebruikt voor de opvoeding van weesmeisjes uie op icholen van de Eogelache kerk gaan Het wetsvoorstel bad de strekking dit geld te verdeelen ook onder andere kinderen en was dns ala men wil gericht tegen de Engeliobe Staatskerk Vandaar dan ook dat de biasbhop vBn St Aaaph in Wales in wiens district de bedoelde stichting thois hoort aich over het wetsvoorstel ongerust maakte en bewerkte dat er door den aartfibisscbop van Canterbury een motie tot verwerping er van werd ingediend Het voorstel werd door den hertog van Devonshire den oniooiat in het kabinet Salisbury warm vardedigd Maar de aanvaiys waren seer sterk Niet alleen de aartabisichop van Gantarbnry W ho fd der Ëngeleoie kerk kwam er tegen op maar ook fe eerate minister lord Salisbury hield èbtt rede tegen het voor tel voornamelyk om te betoogen dat het hoogerhuis wel het recht bad in deze een beslissing te nemen hetg eu de hertog ven Devonshire op grond eener vioegere wet bestreden bad Tegen deze macht was de voorsteller niet bestand en bet wetsvoorstel werd verworpen met 72 legen 33 stemmen Dat er zoo weiuig leden waren moet worden toegeschreien aan wedrennen die er dien dag waren te Saudown Zelfs was het aantal leden voor een race dag zeer groot te noemen De Daily News f vraagt of de hertog van Devonshire na dezen snubc van zyn chef niet moest aftreden Als by een gevoelig man was met eerbied voor zich zelf dan wel zegt het blad maar nu zal hy wd blgven Grappig is wat de Spectator verleden Vrgdag zeide over een ander wetsvoorstel van den heer Chamberlaiu afkomstig Lord Salisbury en de andere leden van bet Kabinet die in het HoogerbHis zitten zgn geotlemen en ataat liedeo en zullan bon vrienden collega niet in den ateek laten c Dat zy dit doen zouden noemt de Spectatorc eenvoadig bela obelgk Op denzelfden avond gebeorde in het Hoogerhuis wat wij boven verteld bobben en lord Salisbury weet nu dat de Spectator c hem niet voor een gentleman houdt Het Sloveoiscb gymnasium te Cilli in Stiermarken waarover zoo veel te doen iggeweeat en waarvan de oprichting het begio ia geweest van de sterke Duitsche beweging in heel Oostenrijk heeft al weer opgehouden te bestAan De Duitaehers zgn er in geslaagd den post voor bet gymnasium van de begrooiing gescbrapt te krygen en de miniater van onderwijs heeft nu de sluiting tegen het eind van Augustus bevolen De Sloveoische leerlingen zallen op het Duitsebe Staatsgymoasinm geplaatst worden Men hoopt dat de zaa met medewerking der beide nationaliteiien zal kunnen worden geregeld maar van het ministerie dat de taalverordeniogen uitvaardigde is alles te verwachten De Britsobe ambtenaar Neubronner u nog steeds in handen van Mat Salleb maar wordt goed behandeld De leider der opstandelingen houdt met 150 ït 300 volgelingen een versterkte stelling aan de Jaanam ri ier bezet Het heet dat twee volksstammen zich by hem hebben aangesloten Een EogelHcbe expeditie van Laboean ia te Gagr aanhekomen waar zij versterkingen afwacht Keizer Wilhelm wordt hedenmorgen te Kiel verwacht waar de keizerin bem komt bezoeken Hertog Karl Tbeodoor van Beieren d e oogarta is zal bet oog van deo keizer onderzoeken Daaruit volgt nu niet dadelyk dat de verwonding van ernstig4 k aard is maar aaoge zien na dargelyke kwetsuren zich dikwyl eeo verandering van bet netvlies voordoet gebiedt de voorzichtigheid een nauwkeurig onderzoek De spoedige terugkeer van deb keizer ia misschien ook voor een deel tft wgten aan den plotselingen dood van luitenant Voo Hahnke die de stemming voor het pleizierreisje heeft bedorven Een later telegram meldt evenwel dat de keizer niet naar Kiel terugkeert maar de reis voortzet Hertog Karl Tneodoor van Beieren zal zich tot den keiter begeven en dezen ver gezellen op de uitstapjes naar het Lagnefjord naar Molde en Drontbeim De Frankf Ztg c verneemt dnt de hertog niet als oogenspecialite t is ontboden maar als gaat de reu zal medemaken De Bussisohe regeering heeft een bestuit genomen dat de stelling van het Gzarenryk in de Zwarte Zee aanmerkelyk zal vtraterken Volgens Kronstadisky Wjestnik heeft de re geering besloten een groote aoheepswerf Ie Sehastapol aan ta koopeu De Rnsaische vloot in de Zwarte Zee krijgt daardoor de beaohikking over drie groote en ovenveel kle ne dokken met uitgestrekte werkplaatsen waar zelfs groote schepen kunnen worden gebouwd Bargariyke Stand GEBOREN 17 Joti Johannes onders 0 Blom en P van der Zwalm 18 Jan Üerrit oeders B J H Boers en A B de Mooy Willem onders T Broer en M F van Wilgen 19 Marinns Johaunei ouders K Krijgsman en 8 C Flux Hendrica Johanna ouders G Wagter en U de Ruiter OVERLEDEN 17 Juli E W Wildschut 7 j 19 L van Leenwen 63 j Stolwijk GEBOREN 3 Juli Dina onden T Koot 90 c o KOHTINCI A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA Tetephoon mo 3M Beurs van Vrkra slotkn 887 887 98 V 8 104 86 86 86 86 SI 6 63 97 g 1 9 7 IP 68 67 201 81 20 i 21 1 1057 96V 41 100 91 46 644 S6 10 60V ioo 200V 115 10 97 186 74 24V 109 lorv 207 2321 100 54V 54 66 5bV 141 9 62 76 inv 101 9 z 1501 1361 10 100 20 JULI KBoam sD Cert Ned W S i dito dito dito It dito diui itito 3 HoNGAR OjI Gbudt 1881 88 4 iTAiiï ÏQSohrgviug 1862 81 6 9MTRMa OM ÏD papier 1868 6 dito in zilver 1868 6 PoBTUOAL Ohl mot coupon 3 dito ticket 8 EiiSUND Obl BiRueot 18Ï4 4 dito Goéoas 1880 4 dito bii B iths 1889 4 dito bg Hope 1838 90 4 dito m goud lenD 1883 6 dito dito dito 1884 5 Spabjb Perp t aohul 11881 4 TuaKBU Gepr Co v een 1890 4 Geo leeninu BTie D Goo Ie Dix f serie G Zu dAfb Rep v oW 1892 B Mbhco OIjI Buit Sfh 1890 6 Vbnbeukla Old 4oubep 1881 AvBTBBDut OMii Htten 1895 S Maiw L G Pr L eu eert 6 KsD Holl J Spoorff Mü aand My tot Ex r Si Spw B8D t Ned lad Vpoorwegm aand Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dUo 1891 ditoll lTAl lBSj oorwl l887 B9 A ÏÏob S Zmd Ital Spwmii A H oM 8 POLBN M Briohau eeuen aand 4 Rdsl ïr Huas Spw My obl 4Vi Battisrhe dito aand Fastowa dito aand 6 Iwang Domhr dito aau l 6 Knrsk Ch Azow Sp kap obl 4 dito dito obtig 487 1027 soy 47 V 190 200 106 106 lOSV Amebika Cent Par Sp Mij oM 6 Chic Ie Vorth W pr O v aand dito dito Wm St Peter obl 7 Denver Rio Gr Spm eert T a Iltiaois Central obl in goud 4 LouiBr SsVashfillttCert T aand Meiico N Spw Mü Ie hyp o 6 Mips Kansas v 4pot prof aapd ll 6 N Tork 0QtB8io V est aand 187 dito PeuD Ohio oblig H 103 Oregon f alif Ie hyp ia goud fi i 70 St Paal Minn Maait obl 7 Vn Pao Hoofdtga oblig 6 l dito dito Lino Col 1 hyp OiB CASkDi Caa South Cert v sand Vbn O Ballw Sc Na Io h dc O Amsterd Omnibus Mg aand i Rottefd Tramneg Maatn aand I Ned 9tad Amsterdam aand 8 Stad Bollerdrtm aan S j Bblqib t8d Antwerpen 18 7 2Vi Stad Brussel 1886 8 tOSVi HoKQ Theiss Begullr Gesallsch 4 1 1S 1 4 OosTBNK Staatslcening 1860 S 12 K K OoBt B Gr l880 8 Span b Stad Madrid 8 1868 88 88V1 Ne Ver Bet Hvp Spobl eert I 110 355 Staats loterij la Klaud TreVling an Hundag It Juli No US 10 6000 No B6S8 en 104 6 iedor 1000 No 1908 400 No 1627 4978 6S01 8S85 9451 ea 11 88 ieder 100 FrÜEBQ van 80 11 8093 6498 8288 10400 18016 16694 18143 SO 8164 6636 8886 10472 13101 16777 in64 89 3186 6U 8401 10478 18118 16778 18845 148 3S09 66Si 8468 10602 18186 16781 18279 160 8271 6710 8461 10626 1814 16987 18294 204 8881 6761 8498 10641 1 217 H022 1880J 866 830 6777 8671 10647 18271 160 0 18319 S64 8887 6824 8678 1066 18279 16117 18878 276 8871 6886 8613 10574 13S89 16164 18418 876 8484 6913 8651 10686 18294 16166 18426 549 3464 6996 8688 10647 13877 16252 1842 571 8586 6086 8688 10663 13898 16366 184 689 8614 6026 70n 10725 18441 16SS7 18608 651 3651 6083 876 10747 13561 16412 18607 746 3681 8016 8780 10863 18688 16121 18687 768 3684 6817 8818 10864 11664 16422 18775 784 8767 6294 6844 10917 18680 16468 1882 820 9780 8S1S 88M 10967 18701 11801 1886 986 3796 6899 8911 11037 18867 16640 18943 964 3629 6403 8919 11064 13879 16561 19157 9 8836 6443 8981 11189 18953 16591 19169 lilt 8851 6446 8989 11169 18962 16610 19207 1032 8872 644 8968 11461 18 86 16616 19262 9002 11608 14081 16680 19874 9070 11542 14111 16667 19802 a08l 116 9 14161 16718 19841 1187 11601 14184 16869 19873 982 11722 14198 16918 19406 9276 11773 14267 1694 19426 9807 11887 14818 17007 19434 1518 4260 6946 9332 11846 14329 17015 19 86 1628 4822 7028 9356 11376 14443 17019 19494 1666 4326 7030 9440 11878 14670 17048 19583 1701 4881 7031 9448 11899 14618 1707 1 588 144 4848 7088 9508 11993 14611 17116 1 5 6 1868 43 1 70 3 61 12041 14677 17162 19609 1873 4861 7130 9515 12096 14685 17200 19662 2020 4448 7132 9551 12162 14587 17877 19698 2047 4456 7312 9687 12381 14679 17527 19921 081 4468 7368 9683 18274 1476 17608 20046 210H 4492 7372 9659 12316 14777 17688 2 l050 8129 44 7420 9708 128E 1 796 l 6i4 S006I 2190 4560 7486 9793 12868 14863 17688 20188 2196 4566 7447 9883 18886 14893 17712 20169 2882 46S6 7466 9888 18410 14926 17749 20212 2386 4732 7636 877 12622 14983 17811 202 4 2481 4748 7647 14 12631 14948 17833 20388 2538 4818 767610058 12663 16040 17840 20384 2680 4623 7677 10068 18607 18078 17865 20862 2608 4900 7699 10096 12614 15204 17888 20876 Uil 4912 7726 10116 12648 16296 17902 20887 2721 4942 7858 10204 12707 15346 17 08 20398 2740 4967 7888 10211 U729 15489 179 1 2019 2765 5017 795110217 12768 16447 17958 80673 27 2 6044 7 61 102K 12624 16460 18027 20586 27 5050 8000 10264 U837 15605 18081 80601 2806 6101 8086 10289 12867 16511 18042 20681 2906 5109 8069 10309 18866 15616 1B077 20668 2968 6196 809710348 12874 15646 11189 20678 299 5845 816710377 12876 15E99 20716 20782 20725 80761 20888 20981 80986 20998 3077 5469 APVERTENTIEN Heden orerleed t Leiden in den oaderdoiu t q 59 jaren onze gelielde Broeder W J D tik ITBB80N Dr P H G vm 1TER80N J M yiB ITERSüN GUIPLAHD Govia 18 Jttl 1897 Wegene mtetedigheid kunnen geen beioeken a gewacht worden NIEVVrB BESSENSAP SLOTEIAK£R T AAN EESTED ITO BDRQEMEESTEB en WETHOUDERS run Gouda zallen DINSDAG den 27 JULI 1897 bg enkele ingchrgriDg aanbesteden De Bestrating 7as de Heerenkade De loschryringibiljetten moeien den 26 Jali 1897 voor des middags ryf are ter Otmeent Socretarie bezorgd zgn Aanwjjziiigeu en inlichtingen worden gegeren door den Gemeente Boowmeeater FEANSCHE ST00MVEB7EEIJ Ghemisclie Wïssckerij TIN H Pi l HEIAIEK 19 Kruiskade Botterdatn Gebreveteürd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepót voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het atoomen en verren ru alle Üeerenen Oameagarderoben alsook kil Kinder oederen Speciale inrichting voor het atoom n vu plache mantels veeren bont enz Qordynen tafelkleeden enz worden naar de ttienwate en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onachadetgk voor de gezondheid en velgens staal bewerkt Bekroond Tsutoon HaeJf Aug 1896 W Idb r md Bobomi Appr taor Lipi nii Sfttln eas lyn d bMte midoslaa voor lut aondsr mositc k nric postMO van aUo wwmri an kl iird Mbomwwk ywkiriibMr Cv wliik U n In ahoanw rk QftlftnI terUn l rotH r ii ati L lUn UtU AnhNB