Goudsche Courant, woensdag 21 juli 1897

36 te Jaargang Donderdag 22 Juli 1897 No 7388 I ONINKLUKE JSieuwS en Advertentieblad vaor Gouda en Omstreken A D V EETENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels a 50 Centen iedere regd meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afeonderlflke Nommers VLTF CENTEN Sh PRÖEFNUmER EN PROSPECTUS ALÖI BE BELINFANTE Or nb e HandgelcL f 200 twee honderd gulden bg het aangaan ran eene rrjwillige rerbintenis roor ZES jaren en roor ingelgfden bg de Nationale Militie met onbepaald verlof of in werkeUJken dienst bg het aan gaan ran een rerbintenis om IWMM JA BEN gedetacheerd te worden naar Ooti Indi Aanbrenggeld TWiniTIG GIJEDEN Men melde zich aan rrUwiUiger en MUittepliehtigenmet onbepaald verlof bia den Commandant run bet Koloniaal Werldepdt te HaréUntijl o bg een der plaatseljka of GarniaoonGommandanten UUitiepliehtigen onder de wapenen tot hnn onmiddellgken Chel Heeren eigenaren vao Bui n kunnen loh op voordeelige wtlae voor 10 jaar Abonneeren voor de reinheid In hunne hunrperceelen Oünda Brok raa k BttINKMAN k ZOON Stedelpe Qasfalinek te GOUDA D Dr s van het gas is 6 eent per M en voor Kooktoestellea of Motoren 4V et Onder zekere voorwaarden worden peiceelen gratU aan de hoofdbaia rerbonilen met 15 meier vrge leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 Hcbtgasmeters bedraagt de banr 10 cent per maand Bewoners van perceelen van ten boogate 2 25 per week kunnen wekelgks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoeatellen enz t n betaling van eenige centen per week in knar bekomen i Jicht kortom 1 EhsomiMak LencunpQnsn Mer Pain Expelier teg n u ard yffH laiutlutMiimiiautaw it itsgeii ü fcikerj aiiilxpeller g Biott én itwdi b üdar huiagezip = Ankerfaiiifxpeller Pqjl SO out 70 cent n 1 25 de Ban L Tooriüudeii fat da mawto Apotheken en bg r liAUohter t Od tl Dottanllin T GOUDA bn A WOLFP Markt AU4b OE LAAT ei TAN SON npttheker M rkt TANDARTS E CASSliTO van 10 tot a uur kakaln ZONDAGS en WOENSDAGS towmiddtg Turfniurkl 171 uouda JBflBrfifiu worm ryk jong of ond door onstt bHa gia ntkkal v ka ap ig a urdl wTM d lait tot partin opw kt Itoor da auuryke Inriahting daaer p a buik kAn men wal kwartjea iüwerpMi tn M Wat Raid niet 15 cents porto extra Pfrns cents hlr byaen geipftftvd ayn dütr e rat aUdati de apftarhMnk cloh ftQ nifttlaoh vftn selveobent K iadere inwerp ig Hluit sio £ da apaftrbank an oiiintLii li en geeft teKelykertjrd ifiildflyk iel 1 n ga worp en baar ag AU Nn K lLiligil ta ayii ia de apaacbank saiti iirourtig we6r te alnlten en we t lp nieuw da laat tot sparen Venamllng teg remb of voonutb Verzriidliuls Merkur roiiiiiiitiidlt Kaatsch a Bntinbort n Co AmtUrdim Een ware Schal Toor de ongelukkige alaohtoffers der ZelfbeTlekking Onanie en gehe jne nitapat tisgan il het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIiMG EolUndüche nitgare met 27 afb Proa 2 gulden ledefr die a n de vereohrikkelgke gerolgen ran dezS den d Igdt moet het leun de oprecbie leenng die het geeft redt jaarl kB dnitend vaa een adcenn dood Te Terkrggen bg hetVïK laga Magaiin te Leipiig Neuuarkt 34 fitanoo iegen imendmg ran het bednu ook in poetiegala en in elkeir boekhandel in Bolland Stollwerclsfsche Borstbonbons C rioeerd na roonuhrüt ran den 1 UnirersiteitBProt Gehm Hofrad Or HariSM Bonn hebben sedert 60 Jaren ah TMzachtend middel tegen hoeeten beeachheid en aandoening der ademingsorganen uitsteekende diensten bewezen Bij Bpoedigp afwisseling ran warme 1 er koude lucht is t b zonder aanberelens1 wardig een bonbon te gebmikea Verpakking 0 ele pakjee 26 Alom verkrijgbaar KoninkHlke Maohinale Fabriek DE BONIQBLOEMt raa H i van Hchaik Co gereatigd te a Qravenhage HeppUrttraat 0 en XOa naby de Regenteaselaan ran Z M den KONING tan BELGIË Indien gijhoent 11 geb ruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Snperior DruirenBorat Honig Extract FLACONS ran 40 Ct 70 Cta e 1 rerkrjgbaar bg Firma WOLFF Co Weatharen tOS Oouda E B rm MILD Veeratal U 126 te flouda A BODllAN Moordrtckt J C RATBLAND Boi rop B r WIJK Oudexcalrr M KOLKMAN Waddinmem Mej Ja I Al TA Stads Verloskundig e Spieringstraat F 24 Lijders aan Dauw of Haamorm drooge rochtige Sehnbbendauwwora OT et met deze kwaal gepaard gaande zoo ondrageIgk laatig tjeuken der huid als iok e ke andere huidziekte wordt ouder aarborg genezen elfs bg hen die door niemand genezen konden worden door tj r Hebra Meehtentod Onsehademk Gebruik Uitwendig Prgs zes golden Ned Ct t en rooraitbetaling ook poatzegela waarop loezending rolgt rrg van port en inkomende rechten Yerkrggbaar bg de St MaKieu Drogerie Dantelg Daitachland HUITIIANDËL Vergeer ISander Lerereu Vuren Grenen Dennen én Eikenfaeatekhout Alle aoorten Binnen m Bniteiilandach gezaagd en geschaald Éoit alsmede geploegde en geaobaafde Delen n Kraalschrooten Amerikaansch Hout in alle maten roorhanden Pri xen Conpiirreerend KATTENSINGEL Q 197 1 Iv exlct THEETUIN Ingang BBÜG ZBUOaTBAAV orer de Bank ran Leening Hennep Enveloppen 2 2 50 en 5 de iOOO iiietHrma bedrukt bij A BRINKMAN ZN H P VAN WIJNGAARDEN Coiffeur Klei veg l 42 Gouda Specialiteit ixa Haar werDsexi PARFUMERIËN Toileten Scheerbenoodigdheden Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Een praclitigr ira et irLgrericla t HËËRËKHÜS met TIIN staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gaa en Waterleiding en geheel ingerichtnaar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 Het groote aantal zenuwkwalen rma MnQwhoofdplia af tot de votrafgunda kenteekesenvan prinlinli TitntnbBrt i rt tot trotiiiii iM nog iteadi aU mldielea door de mediaohe wetenicbap aangnrcsd Kent aan des nlenvttt tüd koMt de eer toe dat sij door bet gebnilk maken van den enTOudlgiten mg ntaielljk lann da hudl mm phyaioloKlMtie ontdekking gedaan heeft dia na bonderde proèbiemiiuen Uuuu over de geke ëvenU ▼ rbreifli eatenrijl ly Qiveteosohappelijkekring dehoontëbalangitemng wekt tevemema weldaad bUfkt te xljii voor da aan Mnawkwalen lijdende menaöhheld Deie ganeeawijM la nlteavDiidaa door den geweien Offioler van Oeaondbeit Dr Roman w iHntanu ta Tilabofta en beroaTOD da on dervinding opgedaan In eene CO Jarife praktijk JMor wuaehlur vbb het mmiM awmI r r d v wairdcH 4a rt g MUkt BUff a d r d taald nailddcUUk u k t tel laedecedeeld Hot doie geaewwyxo worden werkeüfc acbltt raiule reanltaten vaAvafMb B cl maakt ioovael opgang dat van een door den uitvinder geaohteven werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE kara voorkonihii n xlngbinnen korten tijd reedi de ïle drnk veraobenen Ie Dit boekje bevat niet alleen vor kat groot pnVliek verataanbare verklaringen omtrent bet weseo der nienwere therapie en de daarnud xelfa van preHMaar praktiiaaraad lenieaheer aaa Nt kraak aroiimann mari r arrend arta teJVMIaiaa In wanhopige gevallen Verkregen mtwerking maar ook vindt men daarin wetanaobappelUke baudelingen mïde medUehelniRdeiidleaandeiegeneeiwlJae gowUdtlJn aoomede anohrift tal van gatninchrlften van hooggeplaatate geneeaknadigea onder welke P Aéalèr mtd ir areh aande polyfclinTtkla Parl i rae flouBanoat 10 Sïalagrebar mad dr lanlgea gesticht daCbareMon SaallitirathOr Cohn testatttn Bro Dr P Foraatiir geaeeahaar dlraateur van hal hoapltaal ta Agea BehalnH atk Or SoherUii kaaleel Oataarela Bad Erna Oarsea med dr gaaaaakaor dlraeteur der galvaao lbarapanllaoha inHohttag vaar lanawllldere ta Parijs nie 81 Hoaeri 334 Ceaaul ven Asobenkaek B d dr ta CarAi Br Baakaab airsad arts da Zlrkalti Ok staktant Jeokl med dr Is Weanea Dr C Boaiaval te La FarrMra Ears l d vu dee Ceus Csniral d kyglkae at de SanU in Frankrltk en vete anderen Aan allen wier MnwB t l neer f nalndar amice4 K 1 t san MMda ennw fllittg h l l IIJd B waarvan de konteekenea aljn abrealsaha ke nai ni mlgralae lahal kaefdpljn bleadaadrang araeta prikkalbaarhald gejaaidkaid alapaleeaktid llohamatiika anmtt en onbshagaH ka latstand i verder alle aleken die door beroerte getroffen werden en nog UJden aan de gevolgen daamran KooalB verlasimlngan onvamiQgeH tol sprsfcen iwars tengval naaielljk aHkkan oU rhald der gawriohtaa nat vaartdurende pilH piaatsallllia iwtkte wanwakblng van geheugen enz i aij die reeda onder geneoakandig behandeling gewenet ziJn maar door de bekende middelen ale onthondlngsen en kondwaterknnr wrllven electriseeren etoomloot of zeebaden geen geneelng of leniiiag hnunar kwaal gevonden heboen en ten alottezlJ die vreca cevseleR rouw b roert anoautoo reden hebban wegena verschljnaelen als iloh aankeudend angatig voelen vardooving In kal kosM keafdpija nat daluii 1iald flkksrlnaen en donker worden voor de oofan drukkends pijn ondar nst voarhesN nfilag In de eeren kat vee sa van krieballng In en kat alapan van handen an voatan aan al deze drie oategorUhi van aaawlIJderB ala ook aan jonge mstalss lijdende aan klaakiuehl an kraohtslooaheld ook an gezonde tslfs aan jengn paraoBSn die veel nkt kat haofd werkan en geeatelijke reaotie willen voorkomen wsrdt dringend aangeraden zlcb het boven vermelde weikje aan te sohaffen hetwelk op aanvrage kestaloes en franae var Bondea wordt door Anist rd M door 91 CLBBAW dk € o Hetllgeweg 43 Botterdam F E vnn BANTBV KOLFF Apotheker Korte HooMeeg 1 Utreeht LOBRV A PORTOSr Ondegracht blJ de Gaardbrng F ltt Op de lonfcate hyglenniaoh medicinale tentoon stel ling la da l r WHaamann aohe Oaneiawljze door de Medische JurlJ ntel da Kllvvrou Medaille bekreand XLIe Jaargang van DE BAZAR Dames Modegids bevattende D A MË 8 en K IN D ERMO D ËS benevens nANDWËBKPAT ONËN r IEDERE WEEK VERSCHIJNT EEN MUMMER In ieder b Uk t mwarte ptateUf modehrouiek feuilleton enz ene 1 90 S AO la Uitgave ïondor gekl piaten met 8 iiypatr en 3 groote geknipt pair Per 12 nrt ƒ 1 86 p poat 1 46 Se K ftU clo uitg mat daareuboven 6 gekleurde platen 1 7 9e Ie K 4r g i k 8u bijhel6dD0 Vgeli D patr n kttUM ISe S tO een geklcnrd raaie bwdwerkpatrooo 3 tanG Geurig en OMchadelgk ZuiverlngaTCt Ugm hmniütnghM klierachtige aanggtiehU en ndere lichaami nven n vsonden Hrakheid m ttf kingen bij wr iM tny i tointerhanaen en voeten iit eehur t dauworm ent Znirert ran onrein insect onder in en op bet rel en haar 10 Cents per doos Per bus 90 ct doozen GO en 30 ct pakjes 15 ct apeitje 60 en 35 ct NIEUW MIDDEL tegen snot by Hoendera en alle Plnimgedierte a 0 45 per i fleaob Dooen met roer ter rerdelging ran ratten en muizen 35 en 20 ct Pak 8 10 ct AUea met gebrniksaanwflzing Wagenstraat 100 lOS BINNENLAND GOUDA 21 Juli 1897 In eene gecombineerde vergadering van de b BtDreb der ungvereenigingen te Stolwyk Gouder k Moordrecht Ouderkerk en Berkenwoude werd Maandag besloten de reis naar hei Eangarafeest te Dordrecht te doen met de salonboot IJ8el II van den haer Van der Garden alhier Dit uitstekend ÏDgericbte schip IB door genoemde rereenigingen voor dien dag afgebnnrd Met dezelfde boot werd verleden jaar de reii naar Oad Beierland gemaakt Op initiatief van eenige kiezen te Zefeahnisen werd 11 Maandag avond eene vergadering belegd ter beeprekiog van de gemeeotebelaogen De candidaten voor den gemeenteraad gesteld waren geen van allen versohenen Eoodat zooals een der aanwesigen het ui drukte er by gebrek aaa eieren een eierkoek kon gebakken worden Erenwel kwam de boofdetyke omslag ter sprake wairbg herinnerd werü dat de grondslag waarop de hoofdeiyke omslag rostte dringend verandering vereisohte wgl het kapitaal huns inziens te weinig betaalde Ook kwam ter sprake de algémeene gezoud heidstoeitand Boswel die nu niets te wenschen overliet was hel tooh weoaehelgk dat er van mWBsntsinrflTi voorzien werd ia goed drinkwater b V door het slaan van norioopompeD terwyi er door anderen werd aangedrongen dat er eene verordening kwsm op goed drinkwater io de haiien Weer anderen bepleitten het opr obten van eene kieevereeniging als bet middel om de wenschen van de gemeenteleden san de candidaten kenbaar te maken Bepaalde besluiten werden evenwel niet genomen In de heden gehouden zitting der Provinciale Staten van Zoid Hollaud heblen de nieawbeooemde leden de heersn Hadig Loder en Meea zitting genomen Goedgekeurd werd het afw zend praeadvies op het subBidie verzoek van de regeliogscommiisie voor bet ie Dordrecht te bonden Ned taalen letteikondig congres alamede het afwyzeud praeadvies op bet verzoek van bet bestoor van den polder d Tills om subsidie voor wegverbetering Na goedkeuring van w zigiogen in verschillende polderreglementen werd ter vervanging van deo beer Yaillant tot bniteogewooD hd van Ged Stalen benoemd de beer De Bie die deze benoeming ainnam Goedgekeurd werden voorts de gratificatie van f 500 aan Frwn Hflrtoc dmMj ie werkf n FEVILLETOX NICHT TRÜi Is dat ook uw meeniog mejuffrouw vroeg bij m maar aoeteea aohreed bij voort in de richting VBQ de twee heeren die hem bartolgk verwelkou leD Dit verwMulorde mij niet deze joogeliog met zijne fiere bevallige bonding z n open blik en aangenaam uiterlijk die zioh zoo gemakkelijk be oog mooat wel de maanea aantrekken voor de vrouveu miste hy dat bewusteyn van kracht hetwelk de ekerste hefboom voor vnrawenliefd is Hq was op en top een gentleman bjj sprak zonder affeotatie eeo aadnre taal daa wy legde een zekeren gedistiageerden tongval in de uitspraak ea zyne vrye ongedwongen gebaren versobilden hemalsbreed van die van anderen Met een meeatergraad in reobtskfianis van de booge aobool teruggekeerd kon hy de rijke grondbezitter io de toekomït alles worden doob ik vreesde dat hy den groeten reeda platgetreden weg van andere jongelui Zon bewandelpn en ziob gebeel ann amusement vryden ach sou latec voortleven zonder initistipf en dai zHn geld hem aldus ten vloek werd Een geheel ander soan schoonoudel was dominee Staal Daar zat wilskracht in dieua gelaat dat aaa Goethe deed donken streng tagenoter anderen wai hij het bovenal voor zich zelreu maar een zekere oudBollaudsobe gulhartü id ontnam er at bet stroeve aan i hy bad dea ümA lief en bezat juist daarom der vaartverbetering tusscbea Rgn en Scbie een ongelok bekwam de ontwerp verordeoing van politie voor de Gouwe geschoeid op de beginselen van bet politiureglemeol voor bet vaarwater tusscben Rijn en Scbie bet voorstel om bet aantal brogkneohts aan den Waterweg RynSchie meer bepaald mot het oog op h t personeel aan de Rotterdamsohe poort en aan de Koepoort te Delft met twee te vermeerderen het voorstel tot toekenoiog van f 700 subsidie per jaar aan de commissie van toezicht op de rgksproefreldao in dit gewest het voorstel tot het aangaan eener geldleening van f 1 230 000 voor kosten tan den waterw tuiscben den IJael by Gouda en de Ringvaart van den Haarlemmermeerpolder en voor het renteloos voorschot aan de Rotterdamsohe TramwegmaatBcbappy voor een stoomtramweg van Rotterdam naar Zuid Beierland Voor het Sophia kinderziekenbois en de PleegzuBtervereeoiging te Rotterdam is de provinciale subsidie van f 1000 gebracht op f 1500 Ter bevordering van de stierenkeuriijij is een subsidie van f8000 uiigotrokken en voot den znivetconsolent ia opnieuw aan de HoU landscbe Maatsohappy van Landbouw f 1000 toegekend Den lÖdeo Joti 1897 zgn vermist de 4 navolgende aangeteekende brieven per spoor vervoerd en beatwad voor bet posikmttoor É Leiden I afgezonden te HasBelt aan het adres van HutsmaoB te Hazerawoude inhoudende dagvaardingatukken 1 afgezonden e Locbem bestemd voor LudïTJg Frèr te Hillcgom bevattende eene onbetaald gebleven quitaotie groot f 61 87 1 uit Goes bestemd voor den beer J L Goemans te Leiden inhoodende een bankbiljet van 100 golden F V 9781 bet couvert daarfaa was klein en voorzien van 5 lakstempels met gealacbtswapen I uit Zierikzee aan hetadres van Mejuffrouw Bortha Muller te Leiden post restant bevattende een muntbiljet ad l 10 De Commissaris van Politie te Leiden verzoekt opsporing en inbeslagneming van voor zegde brieven en inbond alsmede bg vinding bericht De bezitter van het bankbiljet ad f 100 F V 9781 kan daarvoor f 125 beko mso indien hg omtrent de herkomat iolicbtiogun weet te geven De 34 jarige koopman A H wonende te Woerden kreeg den 20en Mei jl in een herberg te Hekeudorp ruzie met den 62 jarigeo Jnn van Harten een vArkenshoer over den tevens du av der waardeenn die t t tevrodenho d en geluk sttmt En was by met gelukkig in sijn eenvoudige paatoiie P Zoo peinsde ik gebogen over de rugleuning van Betay s stoel terwijl dominee op zijne eigenaardige opgeruimde manier voortnrsa te on nu en dan een imakelijkfin baal aan de Goudsoho pyp deed of deze vertronwelyk ea om meer klem aan zyn woorden te geven met den steel al tikkende tegen ooms borst bewoog Betsy zag er vennoeid uit met eou ho g blosje op de koon dat eoherp tegen baar bleeke gelaatskleur afstak Tooh wierp zy van tijd tot tyd een uitdagend spottend lachje in het gesprek dat oom wet eens het voorhoofd ft onsen deed Intusschen luisterde de joige baron Van Starrebauvel met een glimlach om de lippen en draaide in aoHtelooze houding den üjueo blonden knevel op fGaarne zei bij toen oom Lem een sigaar aanbood rEn waarom geen pijpt barstte dominee los Och ooh I bet jonge geslacht vervreemdt van zyn vadereu ik geloof waratje dat ze dia vaderlandsche pijp nitt merr kannen stoppen of te los of te vast En wat e n gesukkel daa l Maar om nog eens op myc chapiter terug te komen dien dag mijn vriend I zoo wendde by ziob tot Van Starrebauvel irheb ik een baasje van mevronw de donairière uwe geëerde moeder cadeau gekregen dat bierby bracht hij den gesloten duim en wijsvinger der reobterbaad met verrukking aan den mond jykostelijk was yWel dominee I dat treft uitmuutaod ik wist niet dat u zooveel vau wild bieldti kom er dan nog eeui een probeeren op de plaats Over nw keu I verkoop ran 21 biggen Van Harten zou tot deo koopman hebben gezegd dat hg te gemeen eo te smerig waB om die bigi en te koopeo ea de koopman zon daarop volgens de tegeo h m ingebrachte aanklacht Van Harten hebbon uitgemaakt roor smeerlap en dweil waarbg b hem tegelijkertyd een opst pper tegen den neaa toediende Wat aanleiding tot de e Hakeudorpsohe causa o bra gaf bleef vrywel in tdoliter maar zolier is het dat d qualiteiten van Jan van Harten als dorpsredenaar hem in dit geval le gke parten speelden De man ia namelgk isaaad dia tegen de Iwite viscbvrouw op kan pratea en bet bleek ter tereobtzittiog dat hg er bIIh nitflapt wat hem voor den mond komt reden om te vermoeden dat bet in de borberg ook wel zoo lal zgu gegaan Tobd president mr V A J Boovio met bat oog op zyn fluz de booobe hem o a io gsmosde vroeg of hg misschien niet een beetje te vsfll tegen den koopman had gezegd gaf hst varkeosboertje ten antwoord Wel ben je ror raar Een hevige uitbrander was het gevolg want proBident Boavin ia in zulke dingen lang niei malseh en Z K A wist den man dan ook zoa ontzagwekkend op zga p aats te zetten dat hjj uit pure betentering vergat zgn pet in de reobtcaal op ta zetten wat anders de traditionoile uiting van zelfvoldoening bg dergelgke Uioen t lm O M achtte na de gevoerde debatten d ten laste gelegde beleedigmg niet bewezen en requireerdfl ter zake van deo stomp tegen deo neus een geldboete van f 2 snbs 2 dagen hecbteois Verder reqoireerde bet O M f 10 boete sobs 10 dagen beehtenis tegin L M 31 jaar boerenknecht te Viist die den 14en Juni j l moedwillig Maria van Vegteu die evenals hg by den landbouwer Lioichoteu dieude en met wia hg niet overweg kon met een juk hevig op de haodeo gesli an en bloedend verwond had Tot lid van de Provinciale Staten van N H TOor het district Schagen is bg herstemming gekozen de beer L v d Vyzel borgemeetter vaa St Paacras candidaat der Liberale Doie m t 2039 stemmen De heer J Koomen burgemiester vau Winkel protect onist verkreeg 1318 stemmen Het gerechtshof te Amsterdam gister oitspraak doende in de zaak van mej v Steen sprak bekl vrg van het baar ten laste gelegde overwegende o m dat niet bewezen was d t d temperatonr van het badwater zoo boog kcnmeid kau ik niet oordeelen wel over de kookkunst van juffrouw Barbara hier hoog hy meteen fiJD la hje voor da goede vrouw dia juist een nieuwe fletch wijn op tafel zette maar dan durf ik beweren dat onze prinses het zelfs haar nog afwint Barbara keek eaoa even op en scliudde bet hoofd fTop zei dominee en gaf Van StarrebeuVel een kernnobtigen klap op den schouder zaodat dezen een blos over bet gelaat vlcog ik neem het aan wanneer il de party P Dat zal van meneer Van der BUt afhangen Van mij riep oom f Wel zeker want o komt ook en wat meer zegt de beide dames van dezen huize zullen het wild jagen Aanstaanden Donderdag heb ik met eeo mijner buren een drijfjaoht georganiseerd Het zou ons een waar feest zyn wanneer zij ons het genoegen wilden bewijzen daaraan deel te ueraon yNa dametjes I zet oom zich naar ons koerende wat denkt ge er van f Obw atralendt blikken zeiden genoeg We badden van picitier dien jongen knappen edelman wel om den bals willen vHegrn Ik zie bet al riep deze vroolgk uit ik beb miJD eerste pleidooi gewonnen en aangezien mijne heereu 1 dit het voornaamste doet van mijn komst was heb ik de eer u verder te salneeren Hiermee stond by op en wij lieten hem het bek uit Maar alvorens bij de laan inging keerde hy zich nog even om en zei op dartelen toon Ik hoop het voorreaht te hebben dames 1 u by de jacht een myner beste vrienden te presenteeren Met ongeduld gingen wg den bewusteo Donderdag was dat het brandwonden kon verooraaken en tevens dat evenmio bawazen was dat da dood van de verpleegde hei gevolg waa goweest van de groote hitta van het badvatar Aan teUgrafiache barichtao van don goQvarnear van 15 ea 16 Juni wordt bat volgeiide ontleend Den morgen van den 14n dezer rokten 5 compagnieën infanterie 2 pelotons cavalerie 2 sectiëo artillerie ééoe sectie geniotroepen en 8 brigades maréobaaaaéa uit van Indrapoeri naar Gliëog De stelling vau Paogtima Polim waa sterk bezet op henvala waren door ban vgt iterka bantings en aeaiga borstwariogaa opgericht en ook aan den bovenloop van dan Kroeng Kir waren versterkingen door hem bezet Deze vgandeiyke stelling werd door ons geuoman en bezat eo ean 3 ponderkanoa boitgemaakt Gesneuveld is een Anboineoicba sergeant niet lovenigevaariyk werden gewond de sergeanten HoU en Verhagen de oavaleriat Wildeman da aiekeooppasser van Dgk en S Amboiueezen De le tuitenaal Vetbaka kreeg Mn matten kogel De vyand liet alf doodeo liggan Bet bivak der koloooe dea nachts op Tjot Gli werd van tyd tot tgd beschoten waardoor licht ga wond werd een Amboineesobe hoornblazer en de fuselier Spies die een schampschot kreeg Dan volgenden morgen werd oa slechting der veraterkiogan n Polim om half aoht opgemkt door LonUing en Laaoengoe waar d rivier werd ovargeatofcan en door Tjapoeog en Ritja waar d vyand van de heuvels tea Zuiden van deze kampoog werd verdreven en over Kemiree naar Indrapoari teruggekeerd De tegenstand was gering de vijaud vunrda alteen op verren afstand Licht gewond werden 4 Amboineezen alsmede de sergeant Körrer door een randjoewond aan den arm Gezond en friaoh keardeo gisteren oit Brabnnt te s Gravenbage terug de kinderen van de eerste gezondheidskolonie welke drie weken geleden was uitgezonden Wat zagen sg er vroolgk en opgewekt uit mat stralende ongen de kort geleden nog bleeke wangen gebruind door den zoo toen zg maandagmiddag in hal gymnastieklokaal van de school aan de Loièbardatraat stonden aangetreden om gewogen eo gemeten te worden De versterkende locbt in Brabants dreveo bad waderom wonderen gedaan aan de kleinen Allen badden er bQ gewonnen Er waren jongens die celfs 5 kilo gram zwaarder en ruim 2 centimeter langer waren geworden en by de meisjes wu ditzelfde resnltaat waar te nemen Hnnne dentthnArbeid jc£r n het c mité dit tegemoet Haast deden we als de kletue kinderen en berekenden hoeveul nachten wy nog es eateu slapen v 5 r het feest plaats bad Betsy toch wist ar van mee te praten hoo hoeriyk men ziob by de Van Starreheuvels amuseerde en had er aty zooveel van verteld dat ik lolterlyk opsprong van genot Nu bet freuletje niet minder zooals ik baar na het bezoek van den jongen baron soherUend plaagde Maar dan werd zy boos Waarom niet F ipama was tooh van adel t Ik bad geen lust om hierover te redetwisten ze waa boe prikkelbaar ook te goedhartig en bovendtea wilde ik baar humeur dat tooh vry gevoelig was niet bederven Ëindelyk brak de dag aan Helaas met ecd heel fijn motregentje dat klaarblykeiyk het vyandige plan koeaterle de party iu duigen te werpen Jaa de koetsier die naar ket scheen ook da betrekking van weerpro eet bekleedde kou ons alleen troosten met de verzekering dat zulk weer preoies van pas kwam voor de jaeht eo t kon nog wel verkeeren meende by Waariyk het had or veel van I Toen hü met bat rytuig ooms open ri iswagen voorkiiam had de re gen bgna opgeboudsu De wind steekt in een goeden hoek juffers I riep Jan en klets 1 ging de zweep en voerde ons ia prettigen draf den straatweg op Betsy waa m een elegant amazoneaeostaam ze zag er allerilefat uit Jammer lei ze loavag ydat Je ook niet te paard til iJTtrii wtrwoffé Tl 1 if 4