Goudsche Courant, donderdag 22 juli 1897

Directe SpoorwegverblDdlngen met GOUDA Zomerdlesst 1897 AaDgevaogeD 1 Met TUd vao Greeowlcb GODDi aOTTÏKDAM e S 1 8 1S 8 35 D iO g i7 9 S4 10 11 11 11 11 11 18 11 1 84 IM 8 67 tM 8 M i il 8 U 7 81 7 II 8 88 8 B1 67 lO M 8 80 87 9 8 10 11 11H 40 lo lB 10 80 11 88 7 85 8 8 40 9 98 7 60 6 86 15 8 4 iS 6 10 R O Til R D KU e O U D l li84 8 01 8 08 8 14 11 86 ll sl U 17 Qanla 6 17 6 15 7 46 8 18 9 00 9 47 10 18 10 49 11 84 11 08 11 OOtDA DEN HAAS obda ZeveahsiieB Hoerkapelle Zoetermeer Zegwaard Voorberg a Ha a a 7 S0 8 80 9 17 10 14 11 16 11 1811 18 1 87 8 45 4 4 6 16 5 641 11 7 84 7 49 H Sl 8 64 9 4 10 8 U 1 6 ÏU 7 418 41 r li 0 8 01 10 06 rE Z 7 68 8 51 11 51 8 11 10 16 V 8 0T 9 08 1 08 8 18 10 17 f H 8 11 9 08 9 46 9 E4 10 44 11 4111 48 1 10 1 66 4 15 15 5 55 6 11 89 8 04 8 81 9 9 11 10 8111 6 11 44 Bti a AA G BODDA ÜTRROHT BOUDA Utrecht 88 7 4 8 4 9 80 10 15 10 88 11 88 1 8 08 8 66 4 48 6 86 6 7 W rden 58 8 08 10 88 11 55 4 1 ar S ll 5 l U lO l ll 1 1 4 4 7 5 10 6 07 7 11 1 e O l D A U T RICHT ao 4a 5 80 1 87 7 55 8 Jl 9 07 10 19 10 67 11 00 11 58 1 10 Ondew 6 46 6 54 11 14 1 87 Woa deii5 68 7 8 8 18 11 11 1 45 Ulnakt 8 8 7 18 8 18 9 0 9 89 10 5111 46 11 81 1 16 8 08 8 17 4 8 05 6 55 8 86 10 17 10 86 7 10 10 84 8 84 6 14 7 18 8 48 10 41 8 6 6 08 4 7 89 8 69 U ll U ll AM8TR DilJ fO V68 816 05 10 41 5 1 ii ilium i 1 46 U 1I AHSTEROAII 18 10 4 11 1 18 U 10 17 10 88 U 41 JMriyks de kolooies niUeodt aitUii de kiuderen in een lief Tenje Voordat Eg ata kaone ia de laal wtchteode moeders werden lernggegeran sprak de Toorsiiter van bet comité dr Menno HuiEiDga de kinderen en huD oaders een bsrtel k woordje toe waarbg hy banden weg we som betgaede tbans Yerkiegeo blarend te doen z n Geregeld toelicht op de leTenswgze en na t werk oaar buiten in de vrije natonr AlTorens zg oithetgymDastieklokaal vertrokken werden de kospeo en meisjes nog verrast met de toezegging dat sg binnen eenige dagen mede mogen met de wandelkolonie Drie jougslieden van Toarcoiog deden een uitstapje per fiets naar Doornik In den namiddag bezocbten zg dnn Mout Saiat Aobert ran waar zg om 6 nar terugkeerden Zg begingen ds onToorzichtigheid rgdende van den berg af te komen met zulk een verbazende snelheid dat zg zich niet meer faondeo t enbonden op eeoe plaats waar de weg eene korte kromming maakt De Toorrgder Armaod Jubarro werd orer eena grsoht en met bet hoofd tegen een muur geworpen Zgne Trieoden welke dt zagen sproDgsn van bun wiel eu zooder aandacht te TeD op de kneuziogeOf ie zg zelf bg dien ge aarlgken sprong bekwamen soolden zg Jubarro ter hulp die bevosteloos op zga TerbrQzelde maobine was blgven liggeo Het hooid was slechts Un wond zgn scbedel was gebarsten zijne armeu gebroken en de iogewandeo hingen uit den buik Seoiga minaten later gaf Jubarra den geest Prof Each is te Dar ei Salaam iu DuitscbOost Afrika aangekomen Na hier eenigea tgd Tertoefd te hebben gaat de hoogteeraar naar dt Zuid west Af rikaauscbe koloniot om er ds maatregelen tegen de veepest te leiden De rechtbank te s GravaDhage legde gisteren een geTangeniistraf van 1 jaar eu 6 maanden op aan den arbeider die in de Korta Poten aldftar een rgknecbt van H M de Koningin om een luttele reden een zware Torwondiog aan den liakerbovenarm toebracht In de ersebillende belastingwvtten wordt met strengheid opgetreden tegen allen die irande plegen Uit eea geval dat oos dezer dagen oit een Gelderschs gemeente werd medegedeeld blgkt dat men bg da persooeele belasting nog niet tegen alle middelen waarbg men de schatkist zoekt te benadeeleo maatregelen heeft getroffen Voor eeniga weken vond d6 tehfttting van bet mobilair plaats Dat de ohattere io aantocht of te wachten zgo daarop beeft men op een dorp al spoedig zgn aandacht gevestigd De schatters bezocbteu dan ook een aaozienlgk ingezetene die bet vertrouwen van het grootste deel der burgerg heeft gewonnen door de Teracbillende eerepoaten die hg bekleedt Zg vooden bg dien man bg wien een pas getrouwd zoon inwoont zulke versleten meubels dat de sohatting slechts weinig kon bedragen Kenige dagen liter gaat een der schatters weder voorbg en ziet van verre dat het huis voor eeniga dsgeo door hem bezoeht veel in aanzien gewonnen heeft Bg treedt nader waagt hst een kgkje door de ramen te netneu en ziet dat de oude voor oisDwe meaheleo bebben plaats gemaakt en er de iadrok werkelgk it zooals men dit hy een man van dien stnod zou verwacbteu De schatter kgkt wel verdrietig dat hg epdie wijze was misleid su dat mensofaen diqeennaam t verliezea hebben voor eenige guldensde schatkist niet geven wat baar toekomt £ ris echter nieta aan te doen Da mao is eenmaal geschaï en daarmee nit De miileiderheeft loon van zjjn werk Zon hij dit echterook hebben kanneo doen bg de vermogensen bvdröfsbelasting of bg eenige aangifte vanoguahare goederen Aroh Ct c 1 Dinxperlo 8 35 8 48 8 4 a 6 9 C5 S 5S 8 08 11 8 1 8 95 7 S 7 88 7 8 7 7 18 8 88 4 88 8 05 5 14 8 81 5 7 a Ja Moordreeht Menwerkerk Oapalle o ardaB Rottardaa e O u u A 10 67 9 41 10 50 SM Qoada baüatteaat 8 18 OapeUe Hieuwerkerk Hootdreeht Oanda Uen scïirgft uit Leerdam aan De Tel c Zondagmiddag sprak de beer F Domela Nieawenhuis te Aspereo in de zsal van de wed Zond Voor een groot pahliek ook uit omliggende dorpen zette bg aïsgewooDlgk de socialistische denkbeelden uiteen Bg cgu heengaan naar Leerdam om aldaar met den trein te vertrekken werd bet hem nogal lastig gemaakt door boeren enz d e van zgn optreden niet waren gediend en voor ham ait liepen te zingen eo hem te Igf wilden Door versterkte potitiemaeht uit omliggeade plaatsen werd hg veillg oaar Leerdsm uitgeleide gedaan De brievengaarder in bet dorp Scharoegoutum bg Snenk op wien eenigen tgd geleden de blaam rustte dat hg 23 Juni j l verkiezingsbiljetten zou hebben opgehouden eo tegen wien daarom door de liberale kiesvereenigingen Soaekc en Bauwderhem bg den inspecteur der postergen een klacht was ingediend is van het hem ten taste gelegde vrggesprokeo De man is daarmee geheel io sgo eer hersteld Het wss even voor kerktgd toen zïob Zoodagochteod een hevige slag in de kom der gemeente Hattem deed hooreu Velen liepende straat op vragende eo zoekende naar dooorzaalc daarvan toeo ten slotte bleek dateen tusscbeo de Zaksteeg en den Adelaarshoekstaand gebouw vso den beer P J baroo vanHeemstra in gebruik by B Treep was ingestort Alvorens ter kerke te gaan gtog Treepeven in den stal waariu zich een tweetalvarkens en een geit bevonden kgkeo of dedieren goed verzorgd waren en nauwelgks washg in het aangrenzend woonvertrek teroggekeerd of met donderend geraas zakte de stalmet zgu hoog paonedak ineen de dakgoot eohet dak boveo het door Treep bewoonde gedeslte van het perceel in zyn val medeslepeud De land des tyds bad het zyne gedaan Dater geen oogelakkeo bg plaats bebben gevondenmag wel zeer gelukkig beeten ook de varkensen de geit kwamen later ongedeerd onder deopuinhoop te voorsohgn Zw Ot f In de gisteren avond varscbenea Haagsohe bladen komt hel bericht voor dat het nienws Sabinet aldus zon zgn voorgedragen Piersoo Kabinetsformeerder floanoiën Bflell binnenlandscbe zaken Lely waterstaat Van Goltstein buitenlandsche zakeo Van Dam van hselt oerlog Cremer koloniau Mac Laod marine Drooker justitie Vrgdag zonden de portefeuilles worden overgedragen Wy geven dit berioht Kooals het werd medegedeeld zonder in staat te tija het te bevestigen Door de politie io Den Haag is aangehouden eo ter besohikkiog van de jnititis gesteld een persoon die io verschillende plaatsea bg bet oolporteeren valsche con trachten heeft opge maakt M ao meldt uit Arnhem De oraojtrie van de teotoonstelling op Sonsbeek waarin de beroemde Aposteleuklok een veriameliog oude horologes verschillende kunatwerkeu beeldeo beneveos de schilderij Dante s Hel en Betnel te zien waren is geheel door brand vernield 11 15 11 88 11 89 IM 18 55 ll n 18 18 11 88 11 88 11 41 1 51 11 88 9 68 10 1 10 89 10 8 10 48 10 49 6 10 a 7 51 8 18 1 85 10 16 De tuin van het Lnxembourg te PariJRf ïs behalve van al de mannelijke eo vroawelgke jeugd uit bet studenten kwartier bat meest beminde toevUchtaoord der Pargsche minnen Die kloeke jonge vrouwen met bun kleurige tulbandmotseo met tange breede linten vormen op mooie zomermiddagen zelfs een der zeer bekooriyke eigeaaardighedeo van bet prachtige park Men vrage slechts eiken Franschen infanteriit die te Parijs in garnizoen heeft gelegen 1 Maar dezer dagen is op kolossale manier de schrik om de levenslustig kloppende harten aller nounoo s geslagen Een beer was opeens voor een van hen klgven staan had een revolver getrokken en drie schoten gelost op baftr zuigeling gelukkig zonder het kind te raken TAmx nu zwaaide bg het vuurwapen door de lucht en stootte ooverstaaobare woorden oit die iohrikkelgk dreigend klonken Al de miooen liepen op een hoop als een bedreigde kodde en vormden een massa kleorig als een renzebloem Tot er twee agenten kwamen die moedig waren en den man arresteerden Het bleek een krankzinnige ArmeniSr te zgu die dood aan den soltancriep Io zön zakken vood men een manifest ten bate van Griekenland Te Hamborg hebben en menigte arrestaties plaats gehad die in verband staan met reusachtige diefstallen van koopmansgoederen hg bet bevrachten van achepeo Deze diefstallen hadden stelselmatig plaats Tot no toe zgn 31 personen gevangen gehouden Twee klerken van de correctioneel e giiffie te Pargs dreven een mooi zaakje Ze hadden zicb ia relatie gesteld met een zaakwaarnemer zekeren Prévoat Zoodra zg vernamen dat e n rechter geene termen voud om iamand tegen wien een bescnuldiging was ingebracht te vervolgen erd fluks Prévoit gewaartchowd die glings san den iemand een briefje schreef of deze op zgn kantoor woa komen DTe gerecbtelgke zaak ttgeo o sprak dan Prévo9t op e n toon van magistraal gersf neemt een leelgke wending Men beeft allerlei grieven tegen n beusch bet loopt mis Daarom heb ik u verzocht eens hier te komen Ik heb veel invloed ik wil n helpen So bgna attgd stortte de iemand de som die PrévoBt voor zgn tasscbeokomit eiscbte Tijt ten slotte de kruik gebarsten is en de twee klerken plus Prévost zgn ingerekeüd Woensdagavond werd te Ljon een jongmeusch van Duitsohe afkomit Wioterbalter geheeten onder vreeselijke omstandigheden vermoord Wiüterhalter die 32 jaar oud was had een gondsmidswinkel eo leeode kleine sommen Kelds op kostbaarheden Woensdagavond tegen 8 uur was hij jiiat van plan zijn winkel te sluiten tosn een klant binnentrad en naar den prgs van een stalen horloge informeerde Eenige oogenblikken later werden de buren verschrikt door bet geschreeuw van moord 1 helpl Door de winkelruit aagen zg dat in deu winkel een hevige worsteling plaats vond De heer Wioterbalter lag op den grond terwgl de bezoeker ciüb over hem beenboot eo met eeo mes naar zgn hoofd stak Oomiddellgk braken zg de denr open doch het was te laat de winkelier was reeds een lijk Bg de doorzoeking van het buis vood men den moordenaar op de eerste verdieping in een kast onder kleederen verborgen Zoodra bg zich ontdekt zag viel hij op de knieën en smeekte om geoade Doch een vriend van bet slachtoffer die zgo woede niet kon beteoKe en sloeg hem met eeu dikken stok zoodanig op het hoofd dat hg bewaRteloos ineeuzakte 4 66 5 01 5 09 5 18 5 86 8 60 8 10 I 4 10 5 40 8 46 4 40 4 50 4 57 5 04 5 10 S Ó 4 06 4 19 7 10 8 14 Amataidaa 8 8t Oaida 7 M Nadat bg op bet politiebureau by kennis was gekomen legde de moordenaar dia eerst 30 jaar oud bleek te zgo een merkwaardige bekentenis af Bg verklaarde ta zgo Paul Louis Lamj geboren te Asnières nabg Pargs eo deelde mede dat bg vroeger electricieu bg de WesterSpoorweg maatschappg wns geweest Hg waa pas ait Brussel gekomen en bad den Torigen dag bg den beer Winterhalter een horloge gekocht doch om dat het niet liep wilde hg het ruilen Terwgl hg het aan den winkelier liet zien sp olde deze onopboodelgk met een aantal ringen en joweeleu die op de toonbank lagen Lamj die geen geld meer had werd gehypnotiseerd door het gezicht van bet goud Bg wist niet hoe het kwam maar plotseliog bad bg een mes io de hand dat io zijn nabgheid lag en werktnigetgk maakte hg er een stekende beweging mede Zgn sUcbtoffar sprong achteruit met den kreet Schurk je wilt me doodsteken I Lamy om zijn eigen woorden te gebruiken zag bet voor zgn oogen vlaumeod r od wordenen stak nogmaals eo nogmaals met het wapen Toen viel de winkelier en op dat oogen blik voelde da moordenaar dat een aantal mensohen door de winkelruit naar bem keken waarop by glings naar boven vluchtte De rechter van instructie zond Lamj na een kort verhoor naar de gevangenis waarheen een ontzatteode menigte raakgierigen hem volgde Do politie had de grootste moeite hem tegen de woede van het volk in beachérmiog te nemen In een brief dien de beer J van Deno te Groningen van zgn schoonzoon te Swaroe afdeeliog Malang Jara Zondag ontving leeit men het volgende Vao einde April tot einde Mei hadden wg bier een eigenaardig veischgneel lederen avond vao omstreeks 8 uur tot 9 aur werd eeo huis ia de dessa met steenen harde aardktniteo of stukken van gebakken steenen gegooid Zooals a weet is het steenen gooien iets bekends hier op Java Kenige mslen gingen Joh en ik er heen om dat te zien eo om als bet kon opheldering te verkrggeo De steenen vielen meest iu de goot van het voorste of aohterste dak zelden op het erf en het eigenaardige is dat nooit een van de vele toeschouwers is getrofleo Ik liet huis en erf omsingelen en onderzoeken lui zaten op den nok van het dak om daar bet lichte maan was te zien of zg iets konden ontdekken doch zonder eenig gevolg Het raadsel bleef onopgelost Van ren er naast gelegen huis is eenige malen des nachts de deur heen o weer geschud terwgl men mg vertelde dat aens do r bet dak been op de slaapplaats eeo regen van zand viel Vru de waarheid hiervan heb ik mg niet kunoen overtuigen Dat alles bedriegerg is geweest kan ik niet aannemen want wie soa bet zoolang bebben uitgehouden en dan zon men wel bevreesd zgn geworden toeo er onderzoek werd gedaan Wat bet echter geweest it weet ik niet Zou bet iets van spiritietiachen aard kunnen zyn De inlanders wisten wel te vertellen wie het deed n l een soort geest De luitjes waren natouriyk vervuld met Ah vreemde verschgnsel Het was eigenaardig om die steenen op het dak te booren neerploffen Er waren er die eenige ponden zwaar wogen Langzamerhand ia het opgehouden Den eenan dag waa de regen van steenen grooter dan op een andere Pr Gr Ct Bulteolandsch Overzicht Hefc rapport tko de eommittie uifc het ËDgeliohe Lagerhoie oTer den iii al rao JatnesOQ zal nn tooh in bet hnie t r aprake koinea De leider der oppoiilie ir William Harcoart beeft self gerraagd dat er een dag Toor de discnxiie zon worden aaogaveien en de minister Balfonr heeft gezegd dat er een dag zon worden geronden wanneer er maar een bepaalde motie waa Nn dia waa er didelgk de heer Stanhope de leider der radicalen zeide et terstond een toe waarin afkenring over het onvolledig onderzoek der anfaêta commisaie zon worden aitg iproken Ën niet alleen de beer Staabope ook La bouohere znl roor eeo motie zorgen hg heeft er zelfs twee roor ééa De Dailj Chrooiolec deelt er deo tekat tan mede In de eerete atelt Labonohere roor dat het Lagerhoia aan de Koningin lende eeo eerbiedig verzoek den Bight Bon Cecil Hhodei die door de commiaaie veroordeeld ia wegene zgn betrekking tot den inval in een vreemden etaat en aijn eed all privy conocillor heeft geachoodeni oit haar Ptivy Council te verwgderen De tweede motie bebalet een volatrekte afkenring en veroordeeling van het gedrag der commiaiie die het hnie niet in kenoia atelde van de weigering ven den heer Bawkabj om dooomenten over te leggen het dna niet de gelegenheid gat tegen deze weigering maatregelen te nemen en het daardoor belaobelgk maakte Een aardige critiek van het rapport der Zaidafrikaanache commiaaie deelt de Weet I minater Gazelle mede Io eerat waa de heer 9 67 10 04 10 11 10 18 10 17 7 81 7 6 8 08 8 18 8 11 1 1 f 10 64 9 10 8 0 7 16 v 9 87 9 47 t l4 10 01 10 07 8 17 6 17 6 84 8 41 8 47 ll lO 10 09 f 7 46 8 10 5 55 10 84 10 64 11 10 9 0T 10 01 9 18 1 9 S 4 10 14 T 4 M 1 11 I 4 4 41 6 4 8 46 4 41 10 19 Chamberlain haal zeker dat Oeoil Rhodes nieta met den inval te maken bad 2o Bg ia nn even zeker dat het depertement Tan kolonie er nieta mee te maken had 3o Het is gebleken dat hg zich in het eerste geval vergiste 40 Waarom zon bg zich io het tweede niet ook vergist hebben c Er zgn zoo enkele parlementen in Enropa die een treurig getuigenis afleggen van de geschiktbeid der landen waarin zg thois hooren voor een pailementairen regeeringsvorm Wat verleden week in Italië gebeurd is bewgst weer welk oen prachtig stel afgevaardigden io Rome bgeen is Bgeen was want de zitting is goaloten Maar vóór de zitting gesloten werd hebben de vrienden vao den aoarobist Cipriani nog eien een atreek uitgehaald ten zijnen voordeele De vraag waa of Cipriani kon zitting nemen in de Kamer Het antwoord moest ooodzakaiyk ontkennend leiden Cipriani ia tengevolge eeuer veronrdeeling niet in het veile bezit zgner burgerlgke en burgersohapsroohten Tronwena zgn verkiezing ia reeds vöfmaal ongeldig verklaard De niterete linkerzijde wilde eohler probeeren Cipriani gedurende de vacantie van do Kamer te laten in het bezit dor voorrechten die in Italië bigkbaar een gekozen afgevaardigde geniet ook al heeft hg nog niet zitting genomen En dit is deo hoeren socialisten en radicalen maar al te wel gelukt Eerst hebbeo zg voorgesteld de zaak aan te honden en toeo hierover gestemd tcoest worden waa het vtreiacbta aantal leden niet tegenwoordig Deo volgenden dag deo laataten van de zitting kwam na eenig geharrewar dan tocb het onderzoek der geloofsbrieven aan de orde Een lid meende dat de Kamer nu niet meer io etaat waa een zoo belangrijke zaak Ie behandelen maar de voorzitter hield voet bg stuk Toen stelden de radicalen weer verdagiog voor en toen daarover mondeling geatemd zoo wordeo liepen de vrienden ao Cipriani alteu da zaal nit zoodat weer geen befoe de vergadering aanwezig was Éen eerbiedwaardig parlement waar zoo iets mogelgk ia Het rapport der mgocommiseie in de Zuid Atrikaansobe Hepabliek is gereed op de concluaie en de vertaling na Het rapport is met algemeene etemmeu goedgekeurd en zal waarscbgnlgk nog deze week aan de regeering worden ter band gesteld Te gelgkertgd zal bet dan worden bekend gemaakt De eTimeec verzekert op gezag van raadgevende leden der commiaaie dat de mgn industrie er zeer wel bg varen zal wanneer de regeeriug de aanbevelingen der commiagie in haar geheel nakomt Het blad beschouwt de goedkeuring der regeering als zeker aangezien bet rapport is geteekend door twee leden van dan Uitvperanden Raad Een der EngeUcha bladen verneemt dat Czaar Nicolaaa bevel heaft gegeven zoo snel ipogelgk voort te maken met den bonw van den spoorweg door Mant oerge De BussiechCfaineeiche Bank heeft twaalf groote schepen uitgerust voor het vervoeren van materiaal naar de Sungari rivier In de Boriusge is alles vrgwel bg het oude gebleven de werkstaking duurt nu drie weken en de ellende is dan ook ecbrikbarend hoog gestegen Er beginnen gelden toe te vloeien en gaan inschrgringstgsten rond doch het einde van de werkstaking ie niet te voorzieo Alle onderhandelingen over wgzigiog van het reglement zgn tot heden op nieta nitgeloepen Te Jemapprs hebben werkslakers en werklieden die den arbeid hervatten elkaar met steenen bestookt dooh de gendarmerie die de atakera niteendreef maakte apoodig aan het gevecht een einde Ook in de nabgheid van Bergen moest de geudarmerie optreden In het centrum van de Borinage waar de toestand hier en daar geapanneo begint te worden is de gendarmerie versterkt Oit Turgu is aan de Fopolo Romano bericht dat de graaf van Turgu ne zich vergewist te hebben dat de mededeelingen van den prins van Orieana over de Italiaanacbe gevangenen iu Abjaeinië lasterlgk waren van deo prins voldoening had geëiscbt Er Wdrd bggevoegd dat de graat van Turgu in deze zaak niemand den voorrang zoo laten Intnsscheo wordt oit Turgn aan de Measaggero geseind dat van het bericht van deze uitdaging geen woord waar is Iu do omstreken van Ferrara zgn andermaal oninaten onder de veldarbeiders uitgebroken die o a bg Mirabello getracht hebben bet biinenbalen van den oogat met geweld te beletteo Er zgn wear troepen en karabiniërs derwaarts gestoord INOEZOHDEN De Cursus voor artistieke metaalbewerking is bestemd voor hen die zich in het vakteekenen en boetseereo in het drgven van plastische voorwerpen als bekers kannen vazen schotels kandelaars enz in het vervaardigen van onderdaelen van eoortgelgke voorwerpen on het aaaenstellen van deze tot een geheel alsook in het vervaardigen van ornamentale veraieringen in hoog on laag drgfwerk wen aohen te oefenen Deze Cnrans wordt gevolgd door leerlingen d lioh al dadelgk na hot verlaten der lagere school voor de werkplaats Toorberaidm alsook door beo die reeds in de praktgk werkzaam agn en zich in bovengenoeBde vakken verder wenaohen te bekwamen Er zal alle mogelgks zorg wordeo bestred opdat deo leerling eene gezonde artistieke richting worde ingeprent Zg zullen met de verschillende eigenaardigheden io de compositie vao de stglrichtingen der Middeleenwen der Banaisaance en die welke onder de regeeriogen van Lodewgk XIV XV en XVI en latere tgdperken in zwang kwamen en met de beginaelen die in de pro docteo dezer tgdperken liggen opgeetoteo bekeod wordeo gemaakt terwgl het stglleeren der natuurvormen en ht t ontwerpen van op het vak betrekking hebbende voorwerpen en siervormen eeo voornaam punt van theoretisch onderwijs zal oitmaken Voor bet theoretisch gedeelte zolten de leerlingen van dezeo Cnrsas de teeken en boet cpr essen volgen zooals die reeds vroeger io de school gegeven werden terwgl bet practiaoh gedeelte aan de goede zorgeo ran een bekwame werkkracht den Heer F Zwollo zal worden toevertrouw De leerwerkplaata werd ingericht met de beate nit Pargs ontboden gereedschappen Er zollen voorloopig slechts een gering aan ital leerlingen worden toegelateo Het materiaal wordt geleverd door de school terwgl de vervaardigde werkstukken het eigendom der Bohool bigven Van het begin van den Coraua 1 September tot einde December bedraagt het rcboolgeld f 95 terwgl voor de volgende schooljaren bet schoolgeld op f 50 is vastgesteld Het Terblgf der leerlingen in Haarlem kost gemiddeld f 6 a f 7 per week De Directeur der School voor Konstngserheid E ïON SAHER Haarlem Juli 97 355 Staats loterij Ie Klasse Trakling van DinsJag JO Juli No 19661 1600 Ko 409S en 1S40S ieder 1000 Nd 64 eo 156211 ieder ƒ 400 No 8198 13 at IBOer 16S79 18867 en 80886 ieder 100 Pryzen van 90 16 2947 6887 8437 10SS8 18484 16986 18780 106 9056 6381 8B1S 10906 13474 16111 18877 926 2966 6481 8660 11016 18S89 1612 18898 847 sua 6506 8577 11017 13648 IB168 18984 802 8174 6618 8691 U044 18568 16188 19098 898 8979 6683 S731 110 9 13589 1 897 19080 537 1297 5724 8787 11074 18691 16308 1B064 540 8388 5783 8800 11108 18728 16400 19114 67B 8397 5760 8814 11371 13766 16419 19171 834 8411 6768 9117 11284 13176 16468 19309 827 86tl 6793 9069 11298 13871 16487 19118 868 3706 6809 9098 11811 13943 16613 19 18 977 3793 6817 9174 11814 14067 16783 19338 1006 8T46 6839 0312 11318 14101 16784 19381 1063 3804 68S3 9336 11350 14105 16870 J924 1061 3818 6948 9266 11869 14113 16891 19279 1073 884 69 S 9377 11468 14133 16894 19387 1142 3898 6969 9381 11462 14196 17036 10366 1167 8901 5976 9888 11610 14130 17049 19878 1187 6924 6141 9396 11636 14165 17 66 19405 1303 8937 6226 9398 11639 14173 17809 19446 1246 8986 6 g6 9446 11660 14318 17883 19461 1866 S990 6887 945 11685 14863 I73l 3 19486 1439 4078 6361 9468 11707 14378 17390 19687 1466 4101 6360 9473 11777 14390 17380 1953 1694 4128 6426 9633 11816 1434 17381 196B6 1637 4146 6426 9641 11821 14491 17890 19626 1663 4188 6457 966S 11870 14496 17426 19665 1679 4190 6623 9658 11890 14611 17488 19698 1711 4841 6689 9663 1192 14 j37 17604 19718 1738 4860 6652 9665 19003 14568 1768 19783 1770 4263 6563 9668 12094 14676 17706 19780 1798 4297 6632 9664 12058 14678 17714 19854 1805 4398 6732 9673 13068 14680 17791 19871 1167 4306 6791 9674 18166 14741 17804 19887 1910 4816 H898 9737 U218 14781 17882 19936 1978 4368 6954 9744 12225 14903 17876 19950 8256 43116 691 97 8 13289 14927 17889 19978 3387 4374 7007 9760 13393 14941 17938 30013 308 4506 7101 9870 12899 14967 17934 30153 2313 4692 7157 9872 19498 14993 18019 2 1801 3316 4614 7178 9 30 18443 15030 11105 80400 3324 4676 7272 9961 13478 16080 18135 80438 3347 4714 7365 10007 184 3 16183 18173 80485 3501 4S30 7404 10048 13E17 15199 18199 80608 2612 4878 7503 10078 13678 1 208 18S31 30639 2539 4980 7686 10131 12704 16339 18337 20539 2543 4939 767110818 18917 16 81 18 38 20617 3547 4963 7713 10386 13942 15247 18841 20618 3698 4096 7850 10838 13964 15256 18281 20664 2638 6014 8006 10869 12969 16818 18384 30781 3646 5041 804410391 13037 16366 18389 20707 3667 50 8 8050 10899 18110 16876 184S0 208 4 1708 5073 818110414 18134 15377 18468 20986 2780 5078 3303 10497 13156 15488 18486 20949 2830 5081 8360 10607 13186 16490 18541 30863 3870 6092 880410609 18829 15616 18610 30966 3897 5183 8883 10644 13333 15658 1868 3097 1901 5360 833110662 18890 16717 19710 30099 1909 5383 887410770 18433 16826 18788 869 3980 5801 8400 10841 13440 15868 18746 3939 Ie Klaaae Ie Lijst No 9807 m z 9307 M o K HTIN A van OS Az Md Taillonr Kleiweg E 73 73 i GOUDA Telepkoon Xo 3M Beurs van Amsterdam slotkrs 881 98 V 98 20 JULI I Vrkre 86 Via SI 631 21 637 97 i 9 Vs 1 68 67 80l 30 1061 9 V ♦ 1 NzBElliüu Cerl Ned W S B 88Viduo dilo dim 8 99 dito dito dito 3 98 Hoson Ooi Gtudl 1881 88 4 104 iTillI InsohrijriDg 1862 81 6 86 OoBTSNE OSI i ip pi8rl868 6 86 dito m zilver 1868 6 85 PoaTOOU OM m t ooupon 8 dito ticket 3 31 21i 145 644 986 1001 60 4 Roauiin Obl llmnenl 1894 4 dito Gecoes 1880 4 dito biilLotlis 1889 4 dito bu Hope 1889 90 4 dito in goud leen 1888 6 dito dito dito 1684 6 Spasii Perp t sohuM 1881 4 ToMlIJ Gepr Cinv leao 1890 4 Geo leeeinK aerie D Oec Ie nieg serie C ZuiDAra Ezp v obl 1893 6 Mzilco Obl Buit Soh 1890 Vbnbzojia Obl 4onbep 1881 AMBrzaDiK Obliinlien 1895 8 1 lOÓ aoTTZlDAK 81 d lees 1894 3 9t Nan N Afr HsuHolav and Areodsb Tab Mij Cettificalon DdllMaaUohappq dili Are Hvpolhnekb paodbr 4 Oult Mij der Vorstenl nd s Gr Hypolheekb p ndbr B 100 Neilerleadsrhe bank aend l 200 Nad H ndelmaalseb dito 145 186 99 74 34 4 109 101 307 283 100 64 66 143 99 76 lOlV lOl A 99 1601 1361 10 100 437 102f isvl 103 70 N W k Pao Hyp b pandbr 6 O KüU Hypolheekb paodbr 3V 99 l tr Hyp ilhaokb dito 81 OoBTZsa Oo l Hcng beuk a nd Büsl Hypolhe eVbauk paudb 4 AkzaIKA ËquÜ hypoth paudb 5 64 66 Mn L G Pr Lieu eert 6 Nzn Uoll lJ 9poor Mij sand H j tot Eipl r at Spvr asnd Ne l Ind Spoorwegm aend Nod Zuid 300 106 106 103 103V 119 191 33 110 AuiaiKA Cent Pftfl Sp Mlj obl 6 Ohiij fc Sorlli W pr 0 v aand dito dito Win SI Peler obl 7 Denver Rio Gr Spm rert r a Illinois entral obl io goud 4 Loaisv bVashvillnCert T aaDd Moiioo N Spw Mij Ie byp o 6 Miss Kansas v 4pct prei aaud N Tork Onlaaiok West aand dito Feno Ohio oblig 6 Dragon Calif Ie hyp in goud 6 St Paul Hinn k Msnit obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col la hyp 0 5 ÜANAOA Can 8outh Cert v aaod Vin O Ballw lsNa leb d e O Amaterd Omoibua Mij aand Botterd Tramn eg Haats aaod NsD Stad Amsterdam aand 3 Stad Bo terdnm aan 3 BIWIB Stad Antwerpon 18 S Stad Brussel 1986 3 HOHO Thsiii Begullr Heaellicli 4 OesTZNa Slaataleening I960 6 K K Oost B Cr 1880 3 8n SUd Madrid 8 1868 Na Ver Bes Hvp Spobl carl 83 ADVERTENTIEN Wnt la da beste bwriivin teeen Jioht Rhenmaüek Lendenpgnsn kortom EF AnlierPainExpeHer fal Ia Bot kei tuil iSMaaa te wenden tegea TeikaVdbeU HSlJïrtai aawoi4aa b leder buiageslD Pr s 60 eent 76 oent en f 1 26 de iwat Toorbudea la de meeste Apclkeken en bq r AiWoblsr t Ck te Botterdam Te GOUDA bg A WOLFF Markt AUlk en DE LAAT ei TAN SON apathokor Markt Zeer nette Gesteendrukte MMMTJES worden GELEVERD door A BRINKMAN ZOON DOCTnAIÜDEL Vergeer ISander § LoTor en Vown Grenen Dennen en Eikenbestekhout Alle soorten Binnen en Buiteiilandach gezaagd en geschaafd Bout ntemede geploegde en geschaafde Delen en Kraalschrooten Amerikaanaoh Hout in alle maten voorhanden PtiJ en Coneurreermtd KATTENSINGEL Q 197 Lijders aanl auw of Haaxworm dronge vochtige Sehubbendanwworm en het met deze kwaal gepaard gaande zoo ondrageIgk lastig Jeuken der huid alanok elke andere huidziekte wordt onder waarborg genezen zelfa bg hen die door niemand genezen konden worden door Bebra Meohtentod OnaehadeHjk Gtin uik Vittoendig Prgs zes galden Ned Gt tegen vooroitbetaiing ook postzegels waarop toezending volgt vr van port en inkomende rechten Verkrggbaar bg do St Marien Drogerie Danitig Duitsohland fJEKROOND MET GOUDEN MEDAILLE KRAEPEUEN HOLK S Quina Laroche N Staalhnudeode Q ulna Larocb ia de meest krachtig en veritlerkend KiyA WIJN Aanbevolen door tal van binnenen bnitenlandsche Geneesheerea Verkrggbaar iu flesachen k ƒ 1 90 en 1 00 CI6ARETTEN TË6EN ASTHMA De inademing van den rook dezer Cigaretlen geeft den Igder aan Aathma terstond verlichting In Etni 80 en 50 Cents Salmiak Pastilles Ben algemeen als goed erkend middel bg Boe t en FerfeoudAe4 i oplossend en verzachtend Prüs per fleachje20Cent KitAsnuBK Houi HoSeveranciers Zeüt DopOt te Qouda bg den Heer A H TEEPB Apotheker en bg de meeate THEETIJIIV Ingang BBVG ZBUOSTBAAT over de Bank van Leening aoaa VINKELfcCT I Apothekers eu Drogisten verkrggbaar Agentnnr h de Firma Wed BOSM4M te Gouda Wie zeker zgn wu d Echte I Eikel Cacao te ontvangen teaamen I gesteld en na vele proefnemiDgon In dun I handel gekomen onder de naam des I uitTinders Dr MiohEielis verraardigd I op de beste machines in het wereldbe I roemde ëtabblissement van Qebra Stoll I werok te Keulen alsche I J rTI2iel2SLeIlV Bikel eacao in vlerkanten bnsaen 1 Deze Eikel Cacao ia met melk gekookt I eene aangename gezonde drank roor d 1 gelgkach gebruik een 1 2 theelqpela vaa 1 t poeder voor een kop Chooolatq Ala I goneeekracbtige drank bij geval Tan 1 diarrhee slechts met water te gebruiken Verkrijgbaar bg de Toornaamata B 1 1 Apothekers ena 1 Vt Ko Ko prceftrojea f 1 80 0 0 90 6 0 35 0 nera lT rtogenwoordiger to Heder and JgHut Mattenklodt I Amoterdam Kalvetstraat 103