Goudsche Courant, donderdag 22 juli 1897

Vrijdag 83 Juli 180T No 7329 36ste Jaargang ONINKLUKE MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prqs per drie maanden is 1 26 franco per post ƒ 1 70 AfzonderUjke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst ran 1 5 regels a 50 Centen iedere regd meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des tiddd mms EmiEH WOLVF ea € o Westhaven 198 Stedelijke Gasfal riek te GOUDA De pr s van het gas is 6 coDi per M en voor Kooktoestellea of Motoren 4Vg et Ond r zekere Toorwaarden worden peiceelen gratis aan de hoofdbais verbonden met 15 meter vrye leiding achter den gaBmeter Voor S en 5 licbtsasmeters bedraagt dt haar 10 cent per maand Bewoners van perceeten van ten hoogste Van e iie levering over geblevent 2000 Btnks Eoogenaamde 2 25 per week kunnen wekelgks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling ran eenige centen per week in haar bekomen wordMi WflB na kleine foQUci niet JalM Tolgena modal aitcaroerda Hiden fe t den BpotpMjB T fl 7S per Btuk reohtetreeki Mn HJt IjnndbiTiweri dn uitverkooht De UIKKB O T r 1Utbftre lipk na lUn wnrw KlH e Pel o IM X S Hj cU urout dus het Paard gebeel bedekkend dunfcerbnilH met beDMÜde randen en v n 8 breedfi tTMpen voaraien Klafna oorrtu Engelsehe Sport Dabbtl Paardin Dekens OranJeklevr gr en i oxm benjaald met 4 praobtige breede treepea voor ien bieden wij wegeni aeor gnringe sle bt daar tttannen Tan het vak bemerkbare fontan 4 p atnk aau wsrkaUjk waarde fl BeetAlliagvu te lenden mat dolfteUJk adwB Ugen Tooruftbataltof of rembours aan TerzendhoiB erkuur Oommandlt Haataohappy e ISehiibert Co At ut r am N B Yootbnrgwal Een ware Schat TOor de ODgelakkiffe slachtoffBrB der ZetfbeTlekking OnBme en gehe me nitapatttBgen u net beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARI JG Hollsndeche mtgare met 27 fb Prj 8 2 mlden Ieder die Mn da Tereohrikkeljke gevolgen van deze onden d Ipt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt ja riBfca duizend van een zekeren dood Te Terkrflgen bg hetVerlagB Magaziu te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzendmg van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Bolland PEANSCHE STOOMVEEVEEIJ N Ohemische Wasscherij Vi II oi i E iii iinEK 19 KrutsJrade Botterilnm QabrevetMrl 1 r Z M den Koning der Belgen Boofddepdt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heereoen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom n vaa plaoWmantels veeren bont enz Oordgnen tafelkleeden eni worden naar de nlenwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzj gestoomd of geverfd worden onschsdelök voor de gezondheid en volgens staal bewerkt PDIKE ODDE GENEVEE Uerkt NIGHTCAP VerkrÜBbur bq i PEETER8 Jz AU bew B van echtheid it oBohet en kurk stMdi Toorlien vaD den naam der Firma P HOPPB Uki ft j beate onachadelykste en g i maklKlykate poelamlddel voor Heereo ea vooral dames en KlnderschoeDwerk ia de Appretuur van C M MUII r k Ce V Berlin BeuthStr 14 Men lettetgoed MOl op naam en fabriekamerit Verkryflbatr by Kiarvn Whikallari In ithHnnarfc lalttitariea reiarvflfleai lu B ai al D et by W Sir4eaiaaa AralieH f Sr SCHIEDAMMEK B P VAN WIJNGAARDEN Coiffeur Kleiweg l 42 Oouda Specialiteit in Haar 77 erls e3=L PARFUMERIËN Toileten Scheerbenoodigdheden OFFIOIEELE TRERRINGSLIJSTEN DËR VERLOTING voor bet R H Lief iege§tlclit zijn zoo spoedig mogelijk en alleen verkrijgbaar bij A BEIHKMAn Zn LANGE TIEN DE WEG Pril S Cent Kegelbaan Harmonie Vrije Baaa Wedstryd Prachllse prijzen J J WOÜDSNBESB Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden BerrL pracla tigr aet ixigrericlxt HEEraHLlS met im staande aan den KAÏtMSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kajners met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingeriohtnaar de eischen des tijüs Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 H t groote aantal zenuwkwalen van lenawboofdpljii af tot de voarafEMndekentaekenenvan apoplexie Chetiaiiberoerta toa troUaeraa nog Btfl dB alle mldlalen door de m di obe watenichap aangeweod Kerat aan den oleniren tijdkomt deaertoe dat ilj door het gebmik maken van den eenvondinten weg namelijk langi de bnld aana phyiiolodaolie ontdekking gedaan beeft die na honderde prosmemli an tbana ov r de geheeleweiald varbteldIs en terwtjl tiim weteniiobappeUJke kringen de hoogate belangatelllng wekt taveni eeae weldaad blijkt te aljn voor de aan zennwkwalen lijdende meaaobbeid Dexe geneeawljie li uitgevonden door den geweien Officier van Gesondbelt Dr Boman Welaamann te TUahofen es bomat op de OQ dervinding opgedaan in eene b uige praktijk Door vraasehliiir van het hoofd MDmMtl r r dfts worden daartoe goaehikteaioireii door de hnf d onMiddelltJk Mua het acMMW itel modeiedeeld Hat deie gtneeiwljaa werden werkelijk Bohltterende reeoltatan vaskracaB aa bU maakte aooveel opgang dat van een door den uitvinder geBohreven werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE kregen uitwerking maar ook vindt men daarin wetensohappelljke v i nedliehe bladen die aan doze geneeswijze gewijd zijn zoomede araohrlft v ooggeplaatste geneaskundlgen onder welke P Éinltra msd dr pinfisi JOHHMont 10 SïaiNflrBkar mad dr praktleaaraad ganeeatiBer aaa het hra llanlsea gaetlohl deCharaatea UaltltirathDr Cohn te Steltin Orosamaen ned dr arrend arts tB JHIiMaaaa Dr P Fereatltr ssneaBhser dlreeteur vaa hst hespltaal ta Agin Sahelsiralh Dr Seherlsg kaatSBl Bstinfels Bed £ Darsaa msd ir gsnsesliesr dlrsotesr der galvsHa taeraiisatlaoha Inrfoirtlaa veer leHswHIdBrs ts Perils res 8t Honor 334 Oeaiul voa AioftBnbseh nsd dr ts Corfti Dr Busaaeb arrasd arts da Ztrkniti ObarBtabsarit Jeoht sisd dr ts Wsensn Dr C Bongavei ts Le Fsrrltra EHrs lid vaa den Oensell Csntral d hygttaa at ds Santé in Frankrijk en vele anderen Aan allen wter xenawgeatel er of minder a g eda n la of aan ogenaanade navraehtlsheid lijden waarvan dekenteekenenzijn ohronlsshB hoofdplin migratns tohele bsDf Bijnl blesdaadrang araots srikksihaarhsld gejaagdbsld ilapaleDihald llohamttijhe asrust en nnbshagelljha tea iand verder alle feken die door li m i ji Il verlanailngss envsrmossa tet sprsksn iware tsngvai ds pIjK plaitislllke nrakte vsrxwakklng van gabeugs taebandellng geweest zijn maar door de bekende middelen ala onthondlngaanankondwatarknur leotrlse jnl verder alle zfeken die door beroerte getroffen werden en nog lijden aan de gevolgen daarvan aooali verlanailngss envsmossa tet sprsksn iware tongval aiesletljk sllkksn atljfbald dar gewilolitsa nst vaor dvrsnds pIjK plaatislllke nrakte vsrxwakklng van gabeugsn enz ent liJ die reeda onder geneeiknndlga i fcflnde middelen ala onthondlngaenankoudwatarkuur hunner kwaal gevonden tn itoomlool of zeebadea geen genezing of leniging aalj die vreea cevoelen voor heroerte an daar laartoe raden hebben wegeni migkaia lelilngln daoorSB hi oategoi krsshtelooshald ook au gexonde tairs aan Jonge vemdiUaBaUn aU lek Mnheadena angatlg veilai verdoewing la kat lieafa hoafdsijn iaat dnliallgMid IkkariniBn en donker worden voor ds eegsn dmkkBnde pijn ondar n t voarhoeri Hliln In da oorss hel vge ea tnnin van krisisHng In sn het slapen van banden sa voetsn ala ook aan engn nslilss llidsnde in blMkiuoht i 1 al dsze drie oatêgorKtn Tan ennwlüda a aeraensn Ito veel met bel hnofd werkan en geestelijke reactie willen voorkomen wordt dringend aangeraden zich het boven vermelde werkj aan te schaffen hetwelk op aanvrage kasteloos e a france ver Bonden wordt door Amaterdan door H CLKB V A Co Heillgeweg 42 Botterdam r K vmi BASTTKS KOI FF Apotheker Korte Hoofsteeg 1 Utrecht lOBItV a HORTON Uudegracht bij de Gaardbrag F IHL Op de Jongste hvgfennisrh medicinale tentoonsteltJag Is de Dr Welaausann sche Qeneea ibor do Ibdlsolie JariJ met de Xilveren Medaille fcefcroottd vUia t binnen korten tijd reeds de Jle dmk verBchenen is Dit boekje bevat niet allem vor het roata publiek verstaanbare verklaringen omtrent het wesen der nieuwere therapie en de daarmede aelfa Ïb wanhopige gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin wetensohappelljke verhandelingen mtde nedliehe bladen die aan doze geneeswijze gewijd zijn aoomede araohrlft van tal van getutzBohriften van hooggeplaatste geneaskundlgen onder welke P Éinltra msd dr pinfisier auii polykliMeklBParlJi ree RoHHMont 10 SïaiN XLIe Jaarg ang van DE BAZAR Dames Modeg ids bavatteDde DAMES on KINDKEMODES benevens HANDWERKPATRONEN IEDERE WEEK VERSCHIJNT EEN MÜMMER Itt ieder m UkH mwarte pitttentmoaekroniek fetUUeton enz enz Ie Uitgave zonder gekl pUten met 8 anijpatr en 3 groote geknipt patr Por M nra l 86j p post 1 4B Se alt do le uitg met daarenboven 8 gekleurde platen r 1 75 1 90 8e i i le v 4e Kir 8e bij het Seno 1 geko patr □ kHU7 I8e u een gekleurd IraBio handwerkpatroon § 8 8 80 mÉmnm m prospectus alom È 1 ir l f oS Koninklijke Machinale Fabriek DE HONIGBLOBMt vim H N vanSchaik Co gevostigd t ê Oravenhage KepplerBtraat XO m S9 Baby de RegentflaBelaan Tan Z U den KONING Tan BELGIË Indien aijhoent t gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruiTenBorst Honig Extract 1 ElLIA lsTT IiEl FLACONS Tan éO Ct 70 Ct en f 1 Terkrjgbaar bj Firma WOLFF 8t Oc Westhaven f 98 Qmda E H Ti MILD Veerstal B 126 te Gmdts A BUDMAN MoJdndU J C BATELANI Bot cop jtm B T WIJK OudActtter M KOLKMAN Waddimntm U K anANDe MAaA em do Frintenips TE PARlJ a Zenden gratis franco bet praclitig geilluatraerd lOIMLIII met Dederlandflooen of ft niohen tekBt bevattende de afbeeldingen der laatst Itgekomea modolleD Toor het Zomeraelzo n van kleederen hoeden enz Toorbeeren damei tti kinderen op geftrankeerde aanvraag aaa II JULK JU OZOT C PARUe 8tal Tan lUden Trollen an Katoanw itoffen laken enz enz iTorden eveneenf franco toegezonden dooL men gelleTO daarvoor de loorten op te geTen en ongereer da yrUzen te bepalen Dit album boTat toTana de inlielitlntMi welke Toordagoedeenprompta Dttroarinie dar beitalUngen benoodigdzUn BuuUin m niii $ 1 iTiaat m Aa M w dan met eene Tarhoogtng Tan fi OIO ItttMt nmM morll tm MtamO ncMn in allé planum van XaderUmd atA hall tnergd Da klanten hebban leena formalltsttaa Toar da4aklaFlng of andarainta n Tarmllen daar bni rénpéillliliah U HêfUlMl Noort Brahant daarmede belast is TANDARTS E CASSUTO Tarfmarkt 171 voada van 10 tot S uur kekalre ZONDAGS en WOENSDAGS Toormiddag Mej J I ÏAUTA Stads Verloskundige Spieringstraat P 24 Qoada ank Tea A BSINKHAiy k ZOON BINNENLAND GOUDA 22 Juli 1897 Oiateren werd aan bat burean ran politie gebracht een jongeling ond 22 jaar genaamd C L Wanders welke onder bedneget ke voorgeveni poogde een rgwiel le bemachtigen Gisteren ia alhier aangebonden mei behulp van de ryksreldwacbt van Benschop zekere G vonende aldaar aU verdacht van diefstal met braak lan een bankbiljet van f 60 welk geld gedeeltelgk aan buitensporige nitgaren vas opgemaakt Mejaffronw D E Klem alhier ia met algemeene etemmen geslaagd roor piano Ned Toonk Ver A onderwgcer de heer Jacob F Tan Zntphen Door den alhier gestation oeerden kommies b s Ryksbelaatingen Engelman is beden voormiddag aangebonden een vrachtrigder dia vervoerde twaalf flesBcben likeur zonder geleibiljet De likeur alsmede paard en kar werdeu door hem in beslag genomen en de vervoerder bekeurd De uitsl der verkiezingen voor dan gemeenteraad ta BoBkoop is als volgt e Bij herstem miug herkozan C van Kleef en gekozen F J GroOtendorst In bet kiesdistrict Leeuwarden zyn de volgende candidaatsteltingen voorde Tweede Kamer b § den bargemeester ingekomen W Bax wc dem Z Middelkoop rad W G van Munster antirev en H Pyttarsen lib Laatstgenoemde ia gesteld behslve door de liberale kiearareeniging te Leenwardeo door nog eene veteeniging van liberale kiezers aldaar van twee kanten uit Idaarderadeel en nit Leeawarderadeel De katbolieksn hebben geen candidaat gesteld Id het boofdkieadistrict Winschoten zgn officieel als oandtdaten voor de Tweede Kamer opgegeven de boeren P Dykhuis antir protect C V Gerritsen rad H van Kol soc dem B L Tjdens rad protect B j de verkieting van een lid der Provinciale Staten in bet distriot Haarlemmermeer werden oitgebraoht op de beeren G B t Hooft antir 782 J J Reyniersi kath 732 en A van Roasnm lib 651 stemmen Herstemming dus tassohen de twee eerstgenoimdoD F EVIL LETOUS NICHT TRIJL Zonder dat was ik al heal tevreden en had daarom voor het graoiease aanbod van onzen gastbeer bedankt Daar Bchoten de paarden pijlsoel i en zjjlaau ia de opr lUQ ven het landgoed beplant met vier rijen zware kaïtanjeboomen In de verte hoorden we het gebu der honden die de jagermeeater zeker met moeite in bedwang hield Nog een zwenk en we vaden het voorplein op Walk een drak vrool k klenrig tafereel t Af en aan rollende lijtuigen wier koatbare inhood laide begroet werd door jonge maoneo eo vreawen in amaakvolle toiletten op en neer drentelende groe pen die levendige gesprekl en vtwrdea waartuaaohen een beldsre lach weerklonk livreikneohta met ongeduldig brieschende trappelende paarden welke reeds door menig nog ongeduldiger oavalier werden bestegen en door en over allea heen een vroolijk gegona dat de vogels in de hooge boomtoppen van loQter pleizier tot krachtiger keelgeluid drooi Boven aan het bordes van het statige landhuis atond de oude baronea een deftige matrone in donker fluweel gewaad en wuifde vriendelijk de komende gasten reeds n de verte toe met den 6jDgeborduur den zakdoek Dames 1 mag ik u myn vriend Rennefeld roorstellsaF Laitenant F de Ridder van het le regiment veldartillerie te Amersfoort thans gekampeerd ia de legerplaats bg Oldenbroek beeft daar by een val den bals gebroken zoodat de dood onmiddellgk intrad De overledene was eerst vier jaar officier Een ernstig onheil heeft de tentoonstelling op Sonsbeek te Arnhem getroffen Dinsd avond te roim acht ure is door een onbekende oorzaak men vermoedt een gebrek aan de electriscbe geleiding brand ontstaan in een geboQwtje dat zich links vanden hoofdingaof bevindt en waarin de twee groote doeken met voorsteïlingen uit Dante s Bel en Hemel zyo van Witkamp en Vaa der Waag Gebrek aan voldoende bran dblnschmiddelen deed het vuur in een oogwenk overslaan op de daarnsast gelegen oranjerie die drie kanttzalen bevat voor marmeren beelden voor bronzen beelden en zeldzame horloges en voor de twaalfapos lelenklok Gelnkkig hebben de bedienden muzikanten van Wolfs kapel bezoekers alles hielp mee veel knnoeu redden zoodat bet verlies bepaald is tot genoemde doeken en de klok Alles was verzekerd Duizenden menBchen ook uit de omstreken van Arnhem waren naar Jiet phaniastische schouwspel komen zien per fins rgtoig of tram De te Arnhem verbrsude Apostelenklok was volgens de A O verzekerd voor f 60t000 Naar hetzelfde blad meldt is de brand bei eerst aitgebroben in Dante s Hel Maandag jl vervoegde zich een z g kwakzalver aan de woning van een inwoner te Zandvoort voorgevende een middel te bezitten tegen tering waaraan zooale dia persoon zeide de vronw des huizes Igdende waa Door zgn welbespraaktheid geloofde de vrouw zgoe bewer ng en kocht voor de som van f 7 75 twee pakjes z g kruiden en een flesobje met een geelachtige vloeistof welke te zamen gekookt en ingenomen bepaald genezing zouden aanbrengen Toor zgn vertrek deed hg oog een gebed om spoedige genezing voor de zieke die evenwel in het geheel niet aan tering lijdeode is Na onderzoek is gebleken dat de geneeskrachtige krniden niets anders zgn dsn gedroogde bloemetjes blaren en hooi Deze persoon was gekleed in een licht grya pak en licht grgzen hoed Van een en ander is proo6B var baal opgemaakt Het bestnnr der Noord en Zuid Nederlandscfaa OperaTereeniging J G de Qroot Gottfried Mann S Wigersma en Johan Schmier ver Ik was jaist na Belsy uitgestei en en mija bhk kruiste dien van den echilder dien wij op onze wandeling badden ontmoet Meer dan toen kwain zjja krachtige gestalte uit in den groenen jaohtrok met nanwataitende gemalederen pantalon en hooge kaplaarzen Ook Betsy aoheen verraat vHet toeval heeft mij vroeger reeds ds eer eener kennismaking versohaft verzekerde hij zich half naar Tan Starreheuvel wendende die hem vragend aanza U hebt uw hondje toch niet bg u F lachte Betiy spottend irHg heeft z jn rol uitgespeeld mojuffroow t vA oa hev dan een rol vroeg Betsy ietwat scherp irBie hij zich vrijwillig had opgelegd en waarvoor ik hem thana dankbaar hen waa het hoifelijk wederantwoord Terwijl hij aprak ontmoetten eüdo blikken onwi lekeurig de m ne en streek hg gUmlaohefid met hand door den zwaren donkeren baard Een oogenblik later hadden wij onder het geleide van beide heereo ons oomplimetit gemaakt aair gastvrouw Het was tgd Reeda bliezen de jaot hoorns de fanfare die elk in het rgtuig of ia d zadel riep de koppels honden snelden luid blaffend vooruit ff En route meaaleura klonk het en de atoet iteldo zieh in beweging Tegelijk brak het zonnetje door en wierp z n glanzen door het dicht gebladerte en aohitterde in de regendruppelen aan blad en atruik yDe goden zijn met ons l juichte Van Sterreheuvel die op zgde van het riijtuig reed waarin ik naast een dame van leefbijd gezeten was zoekt ons mede te deelea dat binnenkort de musici die bij het orkest der N en Z Nederl OperaVareeniging zgn geëngageerd eene oitnoodiging zullen ontvangen om een contract ta ieekenen dat hunne ierredenheid raimschoots zal w dragen De J B schrijft De luitenaot eneraal J A Vetter die zich strikt gehouden heeft aan het bg zgn benoeming t ksDOea gegeven voornemen om niet langer dan twee jaren bet bevel over het Indische lager te voeren zat ongetwgfeld heengaan onder daakbeto ing voor de vete belangryke en trouwe dieniien aan den lande bewezen Zgn opvolger de generaal majoor L Swart staat bekend als een man van groote bekwaamheid met een beslist karakter aangename manieren zoodai cgne benoeming door bet l er zeker met vreogde sal worden begroet De nieuwe l eroommandant die den 18en Aaguatus 1867 tot 2e Initsnant der infauterie werd benoemd zal in September jaiat51jaren oQjd sgn Als kapitein van den generalen staf verdiende di beer Swart in Atjeh de Militaire WtHemaorde terwijl hg voor zijn op Lombok bskuand beleid in de 3de klasse dier orde werd bevorderd Bovendien is de generaal versierd met de orde van den Nederlandschen laenw een eervolle vermelding en bet Lombok krois Reeds tweemalen zgn de verdiensten vaa den getieraal beloond door baifeengewone bevorderiog van luitenant tot kapitein en van loitenant kolouel tot kolonel Deze week werd uit e Lauriergracht te Amsterdam eene zwart lederen portefeuille met papieren waaronder een baakbiljet vao f 40 opffevisohi Men zegt dat die brieventascb na een zes maanden geleden verloren is door een makelaar en dat zg destgda ongeveer f 1400 aan bankpapier bevatte Waar de man haar verloren beeft weet hg niet en natanrlgk nog minder hoe de inhoud zoogeilonkeo ts Echter disnt er volledigheidibarve bggeroegd dat bg het gevondene ook een snipper vaa een biljet van f 300 waa waarop het nommer oog te lecen stond Uit Amsterdam Hoe is bet tooh met de gas qoaiatie vraagt men Tegen 1 Aogustus is de concessie opgezegd is de gemeente na gereed om ds exploitatie over te uemeo Als de gemeente dit iuderdsad moest doen zou het er slecht niizien Tegen l Aognstus ia wel de couoessie opgezegd masr op voorstel van de beeren Van Nierop e a is in October ffBonjosr Ghériel groette Betsy on draafde voorbij gevolgd door een paar heeren waaronder ik den flohildor opmerkte Elegant bestuurde z het fijne raapaard even bewoog sg de met een karwata gewapende net geganteerde hand en voort stoof het in galop an was sj met de haar veraeltende ruiters uit het oog verdvrenen jrËen atoute rijdster mompelde Van Starreheuvel Hg bleek een aaugenaan oaoseur toch trok zijn rriend mij raser aan en het speet me on bgna niet te paard ts kunnen zitten Ifit te meer omdat ik de oude dame naaat mg volatrekt aiel kende Van Starreheuvel nam bijster weinig notitie van haar zoodat eg sioh geroepen gerooide een werkdadig deel aan het gesprek te nemen door hoog op te halen van wilde zwijaeDJachten waarin haar heer vader zaliger een rol had gespeeld ffOeh msvronw I glimlachte Van Starreheuvel ffdie negantiende eeuw heeft helaas t allea tam gemaakt alles nivelleert zei nietwaar Rennefeld F Een ariatooraat dameal voegde h er bg terwgl ds childïr die met zgn groepje ruitera en amaionen aan den hoek van het fa sch de rijtuigen inwaehtte zijn paard omwvndde eo naast mij in draf bracht ffEen ariBtqoraat herhaalde van Starreheuvel f maar van de kunat is het niet Willem M ffAmi terrible I gaf deze ten antwoord WaarIgk dames I zoo n standpunt neem ik niet in Toob geloof ik ging hi voort zich meer bgzoadar tot mg wendende daar Van Starreheuvel nu geheel door de oude dama was ingepalmd ffdst elk dilettantiaras een aterk comrauoiatischen reuk beeft Wellaidend was zga stem bnigzaan en toch krsohtig Een oonterapUtleve nalanr meende ik van hei vorig jaar besloten voorlichting te vragen bg eene commissie van vgf deskondi gen en zich met de Imperiale te verstaan om voorloopig de exploitatie voort ta ettan Die v f deskundigen zgu nog altgd aan het voorlichten c en zoo hebben wgmetl Angusins eene opgezegde concessie die toob voortduurt In Amsterdam hondt men wel van loo ieti bgsooders 1 Gistermiddag bg bet uitgaan der fabriek in de Bosohstiast te Maastricht werden een drietal perioneu door de gebroeders T opgewacht en mishandeld Aan een hunner werden met een hakbgl twee bloedende wonden op bet hoofd to ebraeht en eene lauge wonde op zgne wang terwgl een tweede een wonde aan zgu hoofd bekwam Dr Schols die ter plaatse verscbeso heeft de wonde op de wang dichtgenaaid waarna beide verwonden ter verdere verbinding naar het gesticht Galvarifinberg sgn gezonden Een oude veete acbgbt da aanleidenda oorzaak tot deze verwonding te zgn geweest Giiteravond was de Gubbelairaat te Maastricht in rep en roer Sen aakare S die atveel had gedronken had twist gekregen metzgn stiefzoon die zoo boog liep dat de vaderhem met een revolver dreigde Ben aar laterkregen beiden het te kwaad op straat Detoon wilde niet meer bg zgn vader blijvenen ging verholsen Sr volgde weder een twistmet hst gevolg dat da stiefzoon zgn vadermet den militairen ipekzak een sterk bloedendewonde aan het hoofd toebracht Daarna begaf zich de verwonde naar tgne kamer alwaarhg een lamp liet vallen en bgua brand wasontstaan De politie heeft den man ondergeleide in het gesticht Galvariënberg latenverbinden en daarna vadsr en zoon in arrestgesteld Limb Koerier Men herinnert aich dat eenige maanden geleden te Soheveningen naar het politie posthais aan bet Gevers Deijnootplein ten gevolg van een woordenwisaeling met een koetsier gebracht werden twee personen éen als koloniaal gekleed de ander in borger kleeding Ia het postbais bleek echter dat tniiohen beide personen verwisseling van kleeding bad plaats gehad In dronkenschap had de borger een Duitsobe pikeur de kleedg van den zoon van Mars aangetrokken terwgl de militair zich de weelde veroorloofd had om gedurende eenige nnrtjes tot hst civiele leven terug te keeren Dit feit op zichzelf bracht den pikeur heden niet voor do Rechtbank maar wel de zwars verdenking waaronder bg stond dat hg ten hnize van een vronw van verdnchte zeden in ivKeurt ge het dan ar waagde ik fdatmenzioh op de kunst toelegt zonder kunatenaar te z n P ff Abaolant mejuffrouw I Niet met ruwe oagewaasohen handen nadere men bet heiligdom ffMaar wat herft dit nu te maken lachte ik met de wildezaHjoejaohten waarvan mevrouw sprakF ffOI riep hij vroolijk uit waa dat ds aanleiding tot den uitroep van Van Starreheuvel I Wel zei h na eenig nadenken ik vind daar zeker etnig verband in Wat we na gsan nitvosren ia dilettan tiame op jaehtgsbied eigenlek een ktnderapel vergeleken bg de toohten onzer voorvader ata zij hun leven op t spel letteo in den strgd tegen het woeste woudgediert Wg zijn ontaard dooh dat neemt niet weg mejaffrouw dat ik me in dit geval uitatakend iu den toestand weet te schikken ffTe vleiend meneer Benne eld I ffTooh niet hernam hij terwgl hg me peinzend aankeek Nimmer miat eeu man de gelegenheid kraotitea in het gareel te spannen en te veroveren Ik voelde dat ik een kleur kre Er was sympathie tuBSchan dien man sn mij sn aympathie heeft geen jaren van wording noodig Gelnkkig riep Van Starretieuvel hem om zich bjj de groep damea en beeren te purd aan te sluiten die den broeden rijweg langs bet bosoh bleef volgen Iets verder aan het verzamelpunt werden de buksen uitgereikt en de plaata aangewezen die elk had in te nemen Als 10 een droom zag ik hem wegsnellen en scherp kwam zjjae mannelijVe gestatte ait tegen de wolkenlooze luoht die badend in zonnegloed zich over de open vlakte welfde