Goudsche Courant, vrijdag 23 juli 1897

418 8488 80SS S600 10488 18884 16044 18860 888 SS90 61S4 18010848 14077 18781 18871 863 36SS 4S7 161 1097S 14498 16970 1868 1091 9664 5608 984S 11076 14847 1764 1 698 1814 St68 6441 9484 US88 1 011 17664 10197 1841 3788 6611 446 11677 16185 17704 80648 1789 3987 7SSS 9648 19047 15196 17864 90819 1788 4778 74S9 961S 18104 160 18898 10891 1099 4914 7683 8719 18871 lISll 1SS18 809188810 Déo Haag tgdene den nacht waarin hg met jqjn kameraad den weunlgkeo koloniaal aan i boemelen waa geraakt een portemoonaie ion ontTreemd hebben met eenig geld en een gouden Hgalriig De beklaagde ontkende bet ten sterkste en het eigenaardige in dit uakje waa det beide kamerven ten hnize der bewnite joSroow bon lakken uithaalden waarin niets betonden werd dat geen der personen mei wie eg nacht Tan den diefstal in aanrakiog kwamen een banner in t bezit heeft getien tan de gestolen partemonnaie zelfa niet de politie te Schereningen die ben tiaiteerde en dat portemannaie en ring slechts door den gaiangenisbewaarder in beklaagde s bexit waren berondeti die den ring aan den Tinger had Bet O M Torderde echter 6 maanden tO HCHTINCl A Tan OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73 i GOUDA TtUphoim Ufo ai Een nieaw reserToir dat te Washington 1 tal worden gebouwd aal bet grootste bass o 1 in tgn soort zgn De afmetingen tullen nabg i komen aan die Tan het grootste droogdok n I de diepte zal groot genoeg worden om rer aohillend schepen te rlotten Aan alle zgd n tal bet OTerdekt zgn en het water zal worden gelererd door de reserroirs in de stad of o 1 gepompt worden nit de rifier de Potamao 1 Dit raaar Toit lal eene lengte Terkrggen ran 600 Toet en eene breedte Tan 50 roet terwgl I e diepte zal wezen 14 Toet Nabg de wate 1 Tlakte zal loopende OTer de gebeele breedte een I wagen worden aaegebracht waarop een djn 1 mometer geplaatst zal zgn om den weerstand I op te teekenen noodig om een modelsckip do r 1 het dok te slepen Modellen rarieerende n I afmetingen Tan 10 20 Toet ran ieder nieuw I te bonwen sebip zullen aan deie machiner e I boTestigd worden en door bet water worden gatrokJÉen Be golfbeweging zal worden waa gauomen en de weerstand welken zg bie t warden berekend De modellen tollen geheel Tlak zgn alleen geoouatruaerd mat bet doel om aan te geTen den werkelgken Torm die aan een te bouwen schip moet worden gegeten Uit proefnemingen ia gebleken dat de plannen Tan al de te bonwen schepen kunnen tsrl tard worden en zeer tele waarde hebbende gegerens zgn tarzamold on aan te toooen welke Torra aan de te bonwen schepen dient gegeren Ie worden De kosten Tan dit eene resertoir tollen 100 000 dollars bedragen Een Amerikaanauh huwelijk Te Hill Sity een TooritadTan Ghattanoogaa Tennesaae heeft onlange een buitengewone hDwelgkeToltrekking plaats gehad De aanataande echtgenooten mtsa Ojnthia Kanna en ar William Bobertson badden in het schaitja Tan een luehtballon plaats genomen om den hnwelgkstsgen te ontiangen en nanwelgkt had de geeatelgke de saoramenteele woorden uitgesproken of Robertson risp talles loeU Op hetzelfde oogenblik schoot de ballon met het jonge paar de lucht in Er stond een rrg hetige bries waardoor het Inahttaartaig weldra boten de Teneteee gedre T n werd tengetolge waartnn de jonge troow zóó bang werd dat zg tan een hoogte tan pi m 1 X TOet in de ririer sprong Qelukkig waren er eenige Tiaschers met bon booten in de nabijheid en aan deze omstandigbeid bad tg het te danken iat zg niet terdrook lo tasBchen zette de ballon de reis met rerdob belde snelheid oort Op een hoogte tan pl m 1000 toet gekomen keek Robertson een oter den rand naar beneden oottoowde een parachute en sprong m de ruimte Zonder incidenten bereikte hg den grond waar zgu eerste zorg was naar zgn rroow te ioformeeren Metrouw was jaisl bezig zich raa bsar kletsnatte bruiditoïlet te ontdoen om behoortgk toor den dag te kuuaen komen Zg hadiicb hoegenaamd niet bezeerd en eenige oogenblikkeo later begaf bet jonge paar lich naar een patiljoen om de gelokwenacbeD tan trieoden en kennissen in onttangst te nemen Atn de Prot Staten tan Zuid Holland tgn toegezonden de teralagen Tan da Regelinga commisaio en Tan de Kauringseommissis T or de protinciale stierenkeuringen De Regehugscommissie mocht oter het geheel alle medewerking oodertiaden Tan de besturen der gemeenten waarin de keuringen plaata ronden alleen moet zg tat haren spgt eeae uitzondering te dien oplichte maken met Ridderkerk en Alfen de bnrgemeeaters dier gemeenten schenen niet te begrgpen dat het een Toordeel was dat hunne gemeente was gekozen tot kenriogsplaats De practische wenken door de jury gegeTeo beaamt tg ten tolle maat sg geeft toch in oterweging nog geene teranderingen of wgzigingen in bet reglement toor te stellen daar tg de resultaten welke de keuringen hebben opgeleterd nog te weinig kan beoordeelen daarbg komt dat iele bezwaren tullen knonen worden ondertangen door de rgktsnbsidie die ton kunnen worden besteed toor de primeeriog tan die categoriën waartan tij da I OTSrtniging heeft dat er te weing gelden TOor beschikbaar agn geeteld Ten slotte constateert zg reeds au dat de ioToering ran de prorinciale stietenkenring een nilstekeud middel ia om de teefokkerg te I terbeteren en is tg ten tolle orertoigd dat da I goede werking daartan reeds binnen korten I tgd zichtbaar zal tgn en zeer ten goede zal I komen aan den teeatapel in deze protincie I Bljjkena bet door den minister tan financiën I uitgebrachte terslag en de door hem otergelsgde I rekening oter 1896 der fondsen stichtingen en I kapitalen is aan belangbobbendeu f 43 550 41 I uitgekeerd uit de stichtingen waartan het I rechtstreeksch beheer aan hem is opgedragen I en werd een bedrag tan f 2 467 25 aangewend t tot aankoop tao inschrgtingen in bet 2 pCt I Qrootboek tan Nationale schuld I Voorts werd f 1 936 94 ala admiuistratie I loon in s Rgks schatkist gsstort gelegen tuatchen het Westelnde ran Vriatenteen en de grens Tan Ambt Almeloo ataat het Teeoacbtig booiland in brand oter een lengte Ign tan ca 15 min Duiaenden kleine tlammen kruipen tegen den wind op eo terzeogen zoowel het nog angemaaide hooigraa als de soda de booi oppera en de poatboscbjee Worden er izg tanwege het bestuur der gemeente Vrietenteen tzg tanwege de eigenaren geen maatregelen genomen die bljjk getei tan gemeen oterleg of gemeenschappeIgke asmenwerkiog dan gsao doiteoden gulden teloor waar een kleine som aaotaokelgk besteed den brand bad koonen beperken Dit jaar wordt de meeste schade geleden door de koopera der graaperceeleo doch het tolgeud jaar zullen de eigenaren der hooilanden het in hen zakken getoelen daar de grond geheel zwart brand In 1881 duurde een dergelgke teldbrand ongetaer een week lang en werdin honderden hectaren een paar jaar tot ontrnohtbaarheid gedoemd t Is te hopen dat men morgen flink optreedt tegen het tuur want een stormwind uit bet zuidoosten of oosten ton de helft tan het dorp kunnen bedreigen et u den slagc nog eeoa een artikel aan dea 1 nitalag der KamerTerkieziogen Al at et toor het treffen op 15 Juni 1 allerlei nniform te tien tan zwart tet grgs en 1 rood toe toch streed meo toor Ha doel Al de etrgders droegen het ieeken tau het 1 antielericalisme dlit was het een èn al waar I toor al deze legeracharen te wapen waren ge I tlogen Qeen andere gedachte bezielde heo 1 geen andere kracht bewoog ben toort dan 1 deze de oteiwinning te behalen op hen d e 1 ticq geschaard hadden onder het Veldteekeu I tan bet Kruis 1 Om aan die eenheid tan gedachte geen af I breuk te doen waren zelfe zorgtnldig de 1 afzonderlgke Taandels opgeborgen ran ds I Bchoone en fiere opschriften dezer teldteekens I was niets meer t bemerken alleen het seoe Taandel dat reedt meer had dieoet gedaan en I dat hoe ook rer leten en aao flarden toch ook I nu nog bruikbaar werd gekeurd werd omhoog 1 geheten bet taandel tan het anti clericaliim 1 En aan den atead tan 25 Juni konden de 1 oterwionaars elkaar trengdedronken in de I armen tallen het solericalismec waa geelaien I trots offers tan beginselen en zetels 1 De Bheinische Courier terhaalt een anecdote waartan Bismarck in zgu jeugd de held was I In 1836 bekleedde de toekomstige gzeren kantelier te Wiesbaden de functie tan referendaris Bg bezocht destijda dikwgls de terma 1 kelgkheden in het Knrhans Op zekeren atood tat Bismarck bg gelegenheid tao een paute tuaschen twee dansen op een eopba en keek met zgn doordriogeoden blik naar de dansers en bun dames Plotseling trad de beroemde dokter Lange op den joogeo referendaris loe en Troeg hem nitdageod Waarom fixeert n mij too rOngetwgfeld omdat ik daar genoegen inTind antwoordde Bismarek zonder een spierTan tgn gelaat te Tertrekken Zoo maar dat beialt mg in t geheeniet Terstaat u t Van lieterlede kwam men tot hej wiaselen tan kraaee bewoordingen en op een gegeten oogenblik oTcrbandigdeo de beide jongelieden elkander bun kaartje Men koos de getuigen en de plaats waar het duel ton plaats hebbeo een afgelegen plek aan de Betsiscbe grens Op bet terrein gekomen traehttea de getuigen de beide kampioenen tot een rreedzame oplossing Tan het geschil teoterreden De dokter terklaarde zich daartoe bereid Bismarek weigerde aanthnkelgk doch op het aandringen tan de aecoodaoteo die hem de nietigheid tan I hek diapont onder bet oog brachten gaf bg ticb ten alotte gewonnen De beide tegenstanders schudden alkander de hand en zwoeren eeuwige trieodichap Eenige jaren geleden eeide dr Lange te Heidelberg Het is Kelnkkig dst de zaak dete wendiog genomen heelt want waarlgk het zon jammer geweest tgn Bismarek te dooden Dr Lange stond be I keod als een Tcortrefielgk pistoolsohutter I Sedert ia de treugde merkelgk terminderd I omdat niet alleen de clerioalen tereterkt n t I den strgd kiramen doch omdat tan wat beI honden was zooTeel moeet worden Terdeeld I Terdeeld onder het hulpcorpe dal schraal gsnoeg I slecht werd beloond toor de diensten aan bet I liberalisme bewezen met ééa zetel te RotterI dara onder de radicalen die veroterde posities I matig bezet honden onder de sociaaldemocraten I die ook een deel kregen I Doch er was niets aan te terauderen de I Trengde aa getemperd en al wat er tau de I luide jubelkreten eter Is gebleteo isdeiwakke I nagalm anti clericaal I Thans na den slag tegt het blad etaan de I beide afdeelingen tan den eigeulgken hoofdI troep oter elkaar Dezer dagen is in de Thames het kampioenschap toor den langen afstand tertwomraen De kampioen tan Aoslralië Percy Catill won in den korten tgd tan 1 uur 6 min 35 sec Vele bekende zwemmers namen aan dezen wedstrgd deel o a Green kampioen van Engeland B A Hart de Amerikaaosche meester zwemmer en tele winners Tan dezen wedttrgd die sedert 1877 jaarlgks plaats beeft in rorige jaren waaronder Drake en Ibbott I De beide afi eliogen waaruit zg bestond I spreken nog wel oter eenheid maar inderdaad I tgn do Tgandelijkheden reeds geopend I In Amsterdam IX waar de heer Tak tan I Poortrliet gekozen werd die echter toor BeterI wgk aannam staan deze legerafdeeliugen reeds I weer tegenoter elkaür en bestrgden elkander I met scherpe wapenen Eene trouw in ludiana Ver Staten heeft getoond moed tao een boiteogewene soort te bezitten Een maand of see geleden werd baar mao aaogetaet door kanker in den toet Toen de dokters bem mededeelden aan welke ziekte hg leed tertocbt hg hem den toet af te zetten Biertan echter wilden zg niet faooren hg waa te oud en ton de operatie niet otarlereu terklaarden zg Zgn trouw waa met deze uitspraak niet tetreden Toen de doktert weg waren sleep zg een slagersmes too scherp mogelgk aoeed het rleeech om den enkel door ontwrichtte den toet eo aneed dien toen terder al En zoo goed tetrichlta tg de operatie dat de patiënt thans beterend is Er zullen wel niet teel Trouwen zgn die haar dat zouden nado n I zegt de sohrgter der Amerikaansche brieten in tsNieowss dit termeldende En dat ia maar goed ook zouden wg er bg willen toegen I Idaar ook wordt er al heel aardig gescberI uotseld nu de traag aan de orde is wat menmet de behaaldeoterwinningnnterder doen tal Zoo tgn er toornitstretende liberalen dieun gaarne aan de conserratief liberalen bet 1 werkje oterlaten zouden om wat nu te doen 1 is te Tslbrengen I Kiett anti clericalen dns riep men aaii aUei I boeken tan bet land bezorgt de otetttUftiogl luin het anti clerioale leger la dkt geBc iiad dan zal men enns zien hoe heerlgk wg ant clericaleo bet heil tan land en tolk tallen betnrdeten De clerioalen alt zg het winnen katinen toch niata Neen maar wg tgn de mannen zegt dat wgleo Mgr Kneipp in den tgd aao honoraria aan aotenrirecbzgu allerwegen verspreide werken percentage op den terkoop tan KaMaltzkoffie jaarlgks circa een haff Mark onttieg waartan hg echter Toor zichzelten slsobts weinig gebruikte terwgl al het overige door hem besteed werd tot weldadige doeleinden Zoo gaf bg 103 000 Mark toor dan bouw tan het Kurhana 284 000 M toor het kinder boapitaal 75 00U M toor het Kneippiannm 60 000 M toor een meisjesschool 10 000 M toor de plaalieljike armenkaa 30 000 M toor het aeminaria tan Dillingen en ongetelde schatten aan sgn armen en aantal tau bgzoudere liefdadige stichtingen Het Knrhaus en de koffio percentage termaakte hg aan de Barmhartige Broeders het Kneippiannm aan de Franoiacanoisen en zgn bibliotheek met terderea iuteutariaaan tgn triend pastoor Sttickle Men laats ten ten op en aao threiner millioen En nu dete mannen dan aan bet betorderen tan bet heil tan land en tolk moeten beginnen nn tien de heeren het eensklaps dat ze bet lang niet eens tgn dat ze geen leger meer Tormen maar henden die elkaar onderling tijaodig zgn En wie Igdt daar na het meest onder f Wel het tolk Te Oroningen ia een rgwieleniabriek geopend de grootste in Nederland Het gebouw grootsch ingericht beslaat ongeteer een halte hektare en 100 werklieden zgn op de fabriek werkzaam Bet oogenblik schgot niet gnnstig t or t openen ran een nieuwe rgwietenfabriek luiten we daarom toor de eigenaars en hunne 100 arbeiders hopen dat men te Groningen met een bescheiden winst tetreden zich juist op den nieuwen tgd heeft iogerioht Want nn het er op aankomt dat tolk te helpen nn zegt de een sik kan niet en de ander ia niet machtig genoeg en op hulp terleenen schijnt men niet teel kant te zien De magere troost waarmet land en tolk nn tetreden mogen zgn is dat er dan tenminste een anti olericale meerderheid ie Uit Almeloo wordt tan 19 Juli aan de Zw Cl c gemeld Maandagtoormiddag te 9i uur tertoondeiich een witte rookkolom aan de noorwestsgde der ttad die blijkbaar een broeden teldbnnd tot oorzaak had Boewei de eerste aten zvaardat rookkolommen geTotmd werden dan later nam da Teldbrand in den namiddag weer toe In de Veone Venne Wouftenc De Stand f wgdt onder het opschrift Voor Directe SpoorwegverblndlDgeo met GOUDA Zomerdlenst 1897 AanKevaogeo 1 Mei TUd van 6reenwlcli 8 61 8 67 10 S8 1 1 10 04 t 10 11 10 18 8 10 10 87 10 64 11 80 7 68 7 6 8 08 8 18 8 11 4 55 5 01 8 01 6 1 5 86 1 60 Oaada S SO 7 88 8 18 8 88 SO 9 S7 9 84 10 11 ll lS ll l 1S 18 18 85 1 84 Uoordreekt 7 8S 48 11 88 1S 8S Hbuwerketk 7 88 8 49 11 86 18 88 r r OapeUe 7 46 68 U 4S 1 48 oHerdam 7 7 58 8 88 GS 40 4710 18 10 80 11 88 1 51 11 8S 18 55 1 58 4 4 15 8 10 HOTTIXDA M 8 O B D A 7 88 8 8 40 8 88 58 10 19 11 85 11 50 1S S7 7 60 8 85 8 40 8 46 8 80 7 88 8 1S 8 88 SO 9 S7 9 B4 10 11 8 88 10 08 ff 7 S5 8 0 8 87 8 47 8 64 10 81 H 07 8 17 8 17 8 84 6 41 8 47 4 40 4 60 4 67 5 4 6 10 1 44 1 64 1 01 S OS 8 14 10 18 10 88 10 88 10 48 10 48 4 65 5 68 6 08 08 8 14 8 11 6 81 6 87 BotUrdam Oapalle Himwerkerk Keotdtoekt 10 t 81 4 10 8 80 7 46 5 66 11 64 lt 08 1 4 08 4 89 lofst 3 09 7 46 S 18 00 47 10 18 r L fï ï4 TffiwïdïfiS ïk 7 488 4 sill 10 16 u 7 68 8 51 i i i i io s7 ku8m l 6il0 44lï 4 1 4 uX 06 l l 6 1 4 1 L l U 5 11 4 o 8M H AiG OOBDl aH 6 487 107 48 1 8S 48 lO U 11 17 U U 1 85 1 44 8 40 4 06 4 88 6 8 8 11 7 18 7 66 lO ïiSi8 6 s i8 o i o i ir6 4ii 7iV8 ri 78 4 os4 8 i iMr o aK8IÏ DA l 00DA S O D U k k M8TIBDAH I 10 67 11 10 4 U 6 10 7 51 8 88 10 17 10 88 Ml 8 48 I flfe 8 16 847 10 50 14 M8 Ui t 8 68 10 16 1141 Bolteilandseh Overzicht Deter dagen eohreef de Konstantinopolitaansche correspondent van de sKölnische ZeitoDgt dat de Torken in de buurt tan hun bootdatad en wel te OalaUrio bü San Stefano sen in steen gehouwen waarachuwiug hebben gekregen traarheen koppigheid toert daar toch is dezer dagen een gedenkteeken onthuld toor de Rnssische soldaten die in den Teldlocht tao 1877 in het gezicht ran den koepel dsr Aya Sofia het leten lieten Dat is alles goed en wel maar de Snltsn weet teer goed dat hg nog tolstrekt geen leger tan een der groote mogendheden tegenorer zich heeft In Terschillende plaatsen duiken gornobien op oter dwangmaatregelen die zullen worden genomen de Eclair bgt weet zeker dat er na een ultimatnm sal worden gezonden waaraan men zich zoo den Sultan weigert tal honden maar wie zil desnoods tegen Tnrkge gaan techtea waar geen der mogendheden lust heeft het zelf te doen en zij elkaar niet geooeg tettroowen om hel aan een ander OTer ta laten Tronwens Tolgens den Weener correepondent Tan de Daily Telegraph zgn de mogendheden bet nog niet eens dat nu het oqgenblik daaitoe is gekomen Soslaod met name ton nog geen geweld willen Dat komt echter niet otereen met bet bericht dat de Russische Zwarte Zee vloot juiat met het oog op dwangmaatregelen tegen Tnrkge ketel heeft ontraogen binnen de twaalf npr gereed te zgn te tertrekken De teronderstelling wordt weer eens geopperd dat de Porto het tot dwangmaatregelen b t tot het blokkeeren tan eenige hatens tan waaruit het Turkeche leger geprotiaudeerd tvordt wil laten komen om tegenoter de militaire partg er op te kunnen wgten dat tij gedwoogeu is toe te goten De Sultan scbgnt k minder dan ooit oppositie in tijo rgk te kuunan telen er heeracht reel ootstredeuheid y zoowel onder de fanatieke moslemin ala in bet leger waar dagelgks meer getallen ten desertie Toorkomen Zoo gelukkig ale baron Baoffy ie graaf Qadeui niet leder in de Oostenrgkscbe monarchie zoowel de trienden als de tgauden an het ministerie ia er tan orertuigd dal Badeni lo den herfkt zal moeien aftreden Als bg un nog niet beengaal dan is het alleen omdat de kroon in Oostenrgk de gewoonte heeft een minister niet dadelgk te laten tallen i dit loa den scbgn hebbeu een schgn dien men liefst termgdt alsof da kroon week voor de Oppositie De Tzechen spreken reeds op kalmer toon tuinder uit de hoo te eo men noemt reeds optolgera tao graaf Budeoi die de Galiciërs gaarneals gooterneur lerug zullen hebban want zgnffaoterneurschap moet toor hen onyergetelgkfijn Een lange beepreking die graaf Goluchowski TÓór zgu reis naar Frankrgk met denminister tan onderwija baron Von Gaotscb beeft gehad geeft aanleiding deten te noemenals opvolger tan graaf Badeoi Met denminister tsn justitie bsron Gleispach was VooOautach destgds tegen de taalverordeniogeo Ook worden andere namen genoemd Voorloopig ereuwel bigtt graaf Badeni nog aanbat bewind en duurt de werkstaking derDuittchgetinde gemeeotebesluren in Bohème ns toort Het talegram over de robbenqnaestie tan n Amerikaansohen staatssecretaris Tan bniitonlandsche zaken den heer Sbermsu aan de iBritsche regeering geeft der sFigtroc aaoleijding om op te merken dat sinds de presidentsiTorkieting een nieuwe richting in de staat kunde dei groota Wettersche republiek de botenhand krggt Er ia in de Vereenigde Staten een partg opgestaan die tan uitbreiding TeroTering en avonturen droomt De Figaro merkt hierbg op Wg gelooren niet dat tij wat anders tot stand zal brengen dan den weg bereiden toor ontgoocheling en telle rampspoed en wg tien geen reden lOm da mogendheden tan Europa den raad te geten om een wgziging te brengen io bon betrekkingen met de Vereenigde StaWn Maar jet is thans aan nieuwe lector waarmede de Europeesche staatkunde troeger of later zal hebbeo ta rekenen t De werketaking in de Borinage wordt met deaelfde kracht toortgezel Wel is hier en dear het werk hettat namelgk in het zoidelgk deel Tan het district ta Dour Bonisn en Elonges maar dit heeft niet reel ta beteekenen De staking is thans in de Tierde week en OTOral is de ellende onteettand Men maakt zich op om ta helpen inteekenigstan oironleeten groote aanplakbillettan in alle Belgiaebe mgndiatrictan wekken de arbeiders op bnn stakende makkers in de Borinage ta ondersteunen en doen mededeeling tau bet Tertrek naar alle Belgische en boitenlandscbe ngrerheidscentra Tan afgetaardigdeu belaat mat het tragen tan hulp aan socialiatiicha en andere arheideiagroepen Dat ook de handel zwaar Igdt spreekt tan all as het einde der crisis is nog niet te Toortien taotg de ontmoediging de arbeiders laogiametbaod tot de mgnen tarngbrengt immers alle ondatbandelingeu met de werkgerers om tot de terandering tan het regleI ment ta komen tjjn tonder resultaat gebleten Hier en daer geeft de staking aanleiding tot opstootjes o a ta Jemappea Taar de stakata eenige kameraden die aan bet werk gingen dit wilden belettan Er ontatond een geteobt met steenworpen waaraan de gecdarmorie met teel moeita een eiode maakta Een aantal werklieden tullen Terrolgd worden Bg Mona Bornu Bonaen en op andere plaatsen gebeurde iets dergelgka Te Bornu werd een tergaderiog terboden waar de bekende Alfred Defniseeanx zou optreden Een talegram uit Turgu aandesMesaagsrsc spreekt het bericht egeu dat de graaf ran Torgn prins Henri tan Orleans zou hebben uitgedaagd Prina Beori tal dna maar alleen te tecbtau hebben met loitanant Piui die bg loting is asogeweteu om bem namens de officieren tan het Iialiaansebe leger toldoening ta tragen en misschien met generaal Albertoue die zooals men weet ook toorbereidende maatregelen heelt genomen om de gesmaade Italiaansche getangeuen te wreken Van dit tweegetecht dat nog erg in de lucht hangt ia al heel wat meer ophef gemaakt dan tan een duel dat eergiateren ta Pargs plaats had tuaschen den door hier bekenden directanr tan rOentree den beer Lngoé Poé eo den jonrnaliat Gatolle Mendèa De nitalag tan den strgd is nog niet bekead Aanleiding tot den twist heeft gegeten een antwoord tan Lugné Poé op een critiek Tan Mendèa in de iRcToe Blanche Aüoop der Openbare Verkooping Tan Onroerende Ooederen Verknoping 21 Jnli 1897 door Notaris Mablstade te Bergambacht gehouden Tan een Buis ingericht tot 4 wooingen met Schuren Erf en aanbehooren io Slaipwgk onder Reeuwgk Koopar de heer Jb Vie ta Reeuwgk toor f 1600 355 Staats loteriJ Ie Klasse TrdWng van WoeusJsg 81 Juli No 17686 80 000 No 19886 1600 No 78119 1000 No 8887 en 14788 ieder 400 No 3677 6806 9809 6 0 en 18814 ieder SOO No 8088 100 Prijzen van ƒ 30 10 9337 6060 809 10699 18388 16886 18408 31 8346 60113 8194 10663 18417 16880 18406 39 8389 6069 3821 10668 13488 16411 18418 67 2399 6117 8231 10678 13619 16440 t84 9 77 8444 6166 8891 10678 13883 16448 18471 81 8606 6181 8896 10633 13719 ia66 18498 leo 8610 61114 8308 i06l 18716 16677 18646 163 1666 6986 8330 10683 18741 16811 18 50 1 8 8691 53SO 8348 10766 18831 16680 18679 8B3 601 6342 8460 10799 18978 16646 18609 435 8678 6878 8497 10884 1410i 16 68 18618 30 8692 6398 8666 10J08 14184 16669 18614 44 9716 6498 8686 10931 14813 16690 18639 668 S77 6634 8738 10934 14288 16720 18668 614 2807 6640 8756 11036 14880 16724 18686 688 3826 6676 8784 1U09 14969 16371 18788 630 8318 6696 8801 11118 14348 16884 18337 94 8838 6667 8883 11860 14361 16969 18892 781 8918 680 6964 11346 14898 16974 18903 789 8977 6813 8976 11411 14421 17017 18914 819 3013 6866 9014 11418 14476 17033 189S7 847 3 40 866 9094 11474 14560 17044 19110 893 8085 5956 9 37 11638 14S83 17076 19186 973 3110 69 2 9046 11 63 14618 17114 19808 1108 3943 6991 9177 11690 14631 17138 19212 1134 8849 6168 9210 11698 14668 17181 19 16 1161 8836 6183 9346 11700 14704 17814 19832 1208 337il 8200 9882 11710 14888 17185 19248 1948 3461 6242 9361 11883 14891 17887 1986 1849 8499 6878 9381 11846 14 6 17861 19818 1313 3636 6459 9897 11873 14997 17878 19314 1337 3696 6633 9482 118S8 16046 17888 19426 1847 3802 8603 9666 11021 16078 17319 19646 1383 3889 6604 9 697 11918 16114 17847 19599 1865 3844 8608 9630 11947 15188 17403 19668 1638 8900 674 9649 11978 16148 17408 19783 1614 8998 6688 9698 11991 16189 17481 19799 1640 4097 6763 0738 18001 16813 17657 19754 1660 4033 6796 9748 12018 16866 17682 19760 1709 4060 6308 9771 18070 16841 17688 19777 1720 4058 6814 9869 18071 16868 17649 19806 1736 4136 8827 8888 18077 16398 17648 19907 1796 4263 6838 98Ï3 18117 16396 17689 19917 1791 4281 6916 9910 18316 16418 176 1 19987 1841 4380 7002 9938 12483 16463 17741 10990 1363 4836 7048 10002 11414 1S681 17748 80806 189S 4486 7068 10082 12476 16688 17774 20238 4444 706610097 18 64 15675 17788 20828 4601 710410098 12688 16678 17880 20418 1939 4627 7908 10108 12796 16586 17897 204641981 4 36 7329 10113 12804 1 756 17988 20 328004 467 7 0 1012 12001 1 784 18017 80 60 8016 4683 756810149 13918 1 768 18069 30674 8081 4713 7642 101 0 11987 16841 18074 20706 8097 4766 7716101 2 12948 15379 18083 20768 811 4927 7774 10334 13016 16053 18154 208078161 4950 7797 10363 13076 18058 18183 309493171 4994 7830 10873 13178 18063 18383 809418186 4999 7915 10431 13360 16103 18381 80963 8803 007 7966 104 9 18888 181 6 13394 10988 1876 034 8083 10486 13308 16399 18396 1191 le Klasse Trekking Tan Donderdag 38 Juli No 20787 8000 No 6801 en 11446 leder 100 Frijsen ten ƒ SO 108 8346 4884 7718 10810 18878 16810 18488 889 8180 5018 80 8 10840 18041 164 6 I 761 858 S16 5088 8047 10886 18186 16607 18778 Beurs van Amsterdam rki 88V 8 e s 104 86V4 86 sij i 97 s in v 68V 677 801 u 80 106V 96V ♦ I s 100 9t 45 844 936 lOO i 60 lOOV 8001 116Va 0 9 i V 186 99 74 24V 109 1011 207 832V 100 64V 6 143 9 V 62Vi 76 8 JULI I rlu tlotkrs 88 V S S s 867 Va KlDHaUKD Cerl Nod W 3 9 dit dito dilo 3 dito dito dito 3 HoNeia Oiil Gtadl 1881 88 4 iTHIl Inaohnjving 1868 81 6 Oo8tl K Obl iop pierl868 8 dito in rilter 1868 FoaTüou Obl mat coupon 3 dito ticket 3 81 811 64V 66V lOl s lOl ll 99 1501 136V 10 1001 48V lOSf 11 i v 103 70 BVSUNO Obl Binnetil 1894 4 dito Giwons 1380 4 dito bü Botha 1389 4 dito bg Hope 1839 90 4 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1384 SPiNJl Perp t schuld 1881 4 TDUiu Oepr Cont legn 1890 4 Oee leenieg serie D Geo Ie niag serie C ZuioAra Bip t obl 1891 Mllloo Obl Buil 8ch 1890 VlHlltitu Obl 4 onbep 1881 AMaraaoiH Obliiratien 13 3 BoTtiao H Stcd lees 1894 3 Nlo N Afr Hsudelst sand Areodtb Tab M CeitiAesten D liMsstsohsppij dito Am Hvpotheekb psndbr 4 Cull liij der Voratenl sand a Or HypoLfaeoIcb paodbr 81 Nederlaudsche banc sand Ned H sndelmaatsah dito N W k Pao Hyp b psndbr aott Hypolheekb psndbr 8 Ctr Hypatboekb dito 3l Ooatssa Uoïl Hoog bank aand ai Hypotha ckbank pandb 4 AatancA Squit hypoth pandb Ms L a Pt Wn eert 6 Nbl Hon U gpoorw Hij aand Hij tot Hzpl V St Spw aand Ned Ind Bpoorwegio aand Nsd Zuid Afr Spn tand 6 dito dito dito 1891 dito lTiU Spoorwl l887 89 A Bobl 8Zuid lUI Spwmij A H obl S PpLiN Waraohan eeuen aand 4 SOsi Or Ku a Spiv Mij obl 4 Baltiaoho dito aand ïastowa dito aand Iwang Domhr ito aan 1 Knrak rh Aioar Sp kap obl 4 dito dito oWig 4 10 47 i 190 100 106V IO6V11 losvs losv ii V I81V 32 110 AniaiKi Cent PacSp Mg ol l 6 Chic Il orth W pr C t aand d lo dito Wiu H Pe er obl 7 Penner Si Rio Gr Spm eert v a niinoia Central obl in goud 4 Louist li Stsh tills Cert T aaud Mexico J Spw Mij Ie byp o 6 Mi s Kanias t 4pot pret aand N TorkOntsaio4 Weel aand dito PenD Ohio oblig 6 Oregon Calif Is hyp in goud St Paul Minn fc Manil obl 7 Un Pac Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col Is hyp 0 6 CAirsDx Can South Cort t ssnd Yin C Ballw Ns Is h de O Amaterd Omnibus Mij sand f Boltard Tramweg Maals aand NiD Btad Amsterdam aand 3 Stsd Botlerdam aao 3 31V AR TBBEIOHT BN OoUda 2 Juli 1897 Alleen tan tarwe was er eenigs aantoer Deze werd 85 a SO cents hooger tlug terkoefat Maia ook opnieuw hoogar rarhandeld Vsn het nieuwe gewas was een enkel partijtje karweitsad ter markt Tarwe Zoeuwsobe 7 10 i ƒ 7 40 Mindere dito 8 85 k 7 Afwijkende i Folder 8 60 il 8 90 Bogge 1 Zeeuwsche 4 50 k 4 76 Polder f l bulteulaudsche per 70 jiilogrami i Gerst Winter f i f Zomer f i f Ohetallier 4 76 i f 6 60 Hater per heet 3 16 k 8 76 per 100 kilo 7 86i 7 60 Henoepsaad Inlandseh Buitsnlandscke 6 60 i f 6 76 Kauarisiaad 6 60 k 7 60 Ktrwsilaad 8 16 k per 60 Kilo Koolsaad nieuw 1 Erwten Kookerwten k Niet kokende f k Buitenlandsche toererwteu per 80 Kilo 4 40 i 4 60 Boouen Bruine boonen if Wilta booaea ƒ i r Dnitsuboonen S lOi S lO Fsardenboonen ƒ i Maia per 100 Eilo Bonte Amerikaansehe 4 70 k 4 S6 Oiuqasntios 6 60 a 6 76 Foianian 4 90 i ƒ 5 16 lulandaehe neating ƒ VaaiCAaKT Melktee weinig aantoer handel en prijaeu mstig Velta tarkens goede aantoer bandel tlug 16 k 18 St per bait KG Biggen toor Eagelaud red aaavoer handel dauw 14 i 18 et per half EG Magere biggen goede aantoer handel matig 0 86 k 1 30 per week Tette Bohapen goede aantoer handel flauw 18 k ƒ 83 Zuig Lammeren red aantoer handel tlug k Nnohtere kelten red aantoer kandel matig ƒ 6 ƒ 8 Fokkalteren 7 4 18 Aangeroerd 189 partgen kaas Handel tlug le quel ƒ 84 a 86 8e qual 80 k 18 Zwaardere 38 NoordHolltnd chs f if Boter red aantoer handel tlug Ooeboter 1 10 i 1 86 Weibotsr 0 90 it 1 06 p ICil £ BargerlUke Btand GEBOREN 19 Juli Nealtje ouders A tan Dam en N Koatataal OVERLEDEN 20 Juli W A Peata 21 m P flooimeier 73 j OEHUWD 21 Jnli B eaa Paaien en W de Botta BeenwUk GEBOREN Petrus ouders 1 de Jeag en M Tan Leeuwen GEBUWOi W Buurman en O Woudenberg KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS Tan GOUDA brengen Ier openbare kennis dattar Toldoening eau art 98 der kieswet afschriftan Tan de Processen terbaal betreffende de benoeming tan twee leden tan den Uemeenteraad bedoeld bg artikel 94 dier Wet tgu aangeplakt in den Korten Groenendaal alsmede dat gelgke afsohriftan op de Secretarie der Gemeeuta tgn nedergelegd alwaar daartan intage kan worden genomen op iederea werkdag tao deamorgeni 10 tot des namiddags 1 ure Gouda den 22 Juli 1897 Bnrgemeestar en Wathoudera teoraoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER IirSIOHtlNOlH WBLKE GXTAAK BOHADS OT UlKOBa XUKNIIH TISOOntAKIH BURGEMEESTER en WETHOUDERS ran GOUDA Gezien art 8 der Hinderwet Doen te weten Dat door Heeiea Gedeputeerde Staten deter provincie hg beschikking san den 12 19 Juli jl B No 2648 le afdeeling Q S no 114 2 aao de Gemeenta en hare rechtTerkrggenden Tergunoing is terleeod tot uitbreiding der Stedelgke Gasfabriek door bghouw op de peroeelea gelegen aan de Veat kadaatraal bekend sectie D Nos 2118 2237 en 2120 Gouda dan 22 Jnli 1897 Burgemeester en Wethouders Toornoemd B L MARTENS De Secretaris BROUWER ADVERTENTIEN THEETUIH Ingang BBUO ZBUOBTBAAT OTer de Bank ran Leening TANDARTS L CASSUTO Tarfmarkt 171 uonda van 10 tot B uur behalTa ZONDAGS en WOENSDAGS Toormiddag Mej J I AÜTA Stads Verloskundige SpieruLgstraat F 24