Goudsche Courant, zaterdag 24 juli 1897

No 7330 Zaterdag 34 Juli J807 30ste Jaargang mmm mum Meuwê en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitguve dezer Courant g eschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagfen De prfls per drie maanden ia ƒ 1 25 franco per post 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden gfeplaatst vau 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen iroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd MBxmi mum bij Stoom Caroassel ketmia QÜUDA die genegen ig mede te reisen op kermÜBen BEKROOND UBT GODÜSN UËDAILLE KRAEFEUEN HOLH S Quina Laroche Staalh lUdende Q ulna Laroche is da meest hrachttge en veraterkende KINAWIJN Aanbevolen door tal ran binnen en bnitenlandsche Qeueesheerea Verkrggbaar in flesschen k 1 90 en ƒ 1 00 CIGARETTEN TEGEN ASTHIA De inademing Tan den rook dezer Oigaretten geeft den lyder aan Asthma terstond verliehting In Etni 80 en 50 Ckmts Salmiak P astilles Beu algemeen als goed erkend middel bS Boeat en Verkoudheid oplossend en Terzaohtend Prne per fleschje20Cent KHi PiiiiK HOLM HofleTeranciers Zeitt Dt p6t te Qouda bg den Beer A H TEEPE Apotheker en by de me Apothekers en Drogisten Terkrggbaar Wat U de beita taviiTlu te en Jiubt Etheuinatiek Iwileniniiien kortom terui Il ii n lutliikimiHulsw le t a Vataoat M steeds b Mn hotafMb rfcilBrl8liilxpeller Aflker Paiii ExiieHer Pi 90 oanl 75 owl w fl W de giwjiTsgihwdan la ds inaMts ApoUiekim eo b üWlokler 4 0 te Bo tt tJ m T GDODA bg A WOLFP Markt AU41i ei DK LAAT ea TAN SON apetheker Markt Stedelpe GfasfalDriok te GOUDA D prÜ8 van het gae ïb 6 ceni per M en voor KooktoeBtellen ot Motoren 47 et Onder ukere Toorwaarden worden peieeelen gratis aan de hoofdbnia verbonden met 15 meter rrije leiding achter den gagmeter Voor 3 en 5 lichtuaemeters bedraagi de hanr 10 cent per maana Bewoners van perceelen vso ten hoogste 2 25 per we k knnnen wekel ks afrekenen en Tan de fabriek lampen booktoestellen enz tegen betaling van eenige centeD per week in hnur bdcomeu M Een ware Schat TOor de oogelnkki e slachtoffers der ZetfbeTlekking Onanie en gehe me nitspattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBFAVAIUi G HoUandsche oitgBTe met 27 aib Prgs 2 gnldeQ Ieder die aan de versobrikkel e gevolgen van deze ondeugd tydt moet bet lezen de oprechte leenng die het geeft redt iaarlgka dnizend van een zekeren dood Te verkrijgen bj hetVerlags Magazin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekkandel in Holland Lijders aan Dauw of Haarworm droige vochtige Sehabbendaawworm en het met deze kwaal gepaard gaande zoo ondragelyk lastig jeuken der huid ala ok elke andere huidziekte wordt onder waarborg genezen zelfs bg hen die door niemand genezen konden worden door J r Hebra s Me tentod OnêchadeHik Gebruik Vitwendlgt Prgs zes gniden Ned Ct tegen vooruitbetaling ook postzegels waarop toezending volgt vrg van port en inkomende rechten VerkrAgbaar by de St Marien Drogerie Datuiig Dnitschland Ooita Brak Yaa k BBlNKMAh k ÏOON Twee ScMldersknechts gecraaga by W VAN SOEST tiendeWH twee fatsoenlijke JOUGENS gevraagd ter BOEKDRUKKEBU van A BRINKMAN ZN Cms I ONINKLUKE KoninkUfke Machinale Fabriek DE HONIGBLOEM v in H N van Schaik Co gevestigd te s Chravenhage Heppleritraal X en 9 aaby de Hegentesaelaan van Z M den KONING van BELGIË Indien gijhoest II gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorst Honig Extract 1 H3XjIA lSrTH B FLACONS van iO Cts 70 Cts en i verkrggbaar hg Firma WOLFF Co Westhaven t99 Qmda E H Vin MILD Teeratal B 126 te nouda A BüDMAN MoordrKht J C RATELAND Boskoop B T WIJK Oudeaaler M KOLKMAN Waddinmem SS aRAima Frintemps TB PARIJ S Zanden gratis nfranco het praehtli tiUustreerd IIK tLNI met nedertandschen of fl niohen tekst bevattende de afbeeldingen der laatst oit ekomeii modellen TOOr het Zomapaalzoan van kleederen hoeden enz voor haeren damei an kinderen op gefhmkeerde aanvraag aaa II JULK JILUM ê C PARUa stalen van zUden ToUen en katoania toiren laken enz eni worden sveneenf franco toegezonden doch men geilere daarToor de soorten op te gaven an ongavaar i prijzen ta bepalen Dit albmn bevat tevens da lallahtlngaa welke Toordagoade an prompte nitvoailiuaa dar bastalUngan banooSigdjin ttiulUnfn on J rniei bamr erdan mat aasa vaAopglng Tan 6 ffiOftamt ëfaott mëlilm InttmuM mktn m alk flsoMm aaa Mirlaiid u tab Mzanjil D klanten habbaa gaana fbraaUtallai nor da Inklaring of andaninta ta Tamllea daar bns rHxpUlHUIiili 1 $ Hrnttul NkH Bnhmi daarmede belast Is Dokroond Ttnloon talllDBSoboeDmiikely H g AuB me Wtreldbsroemil Boho uArpra ArprataiUiLipftrli SfttlD M ÏD d bMto mlddelw voor het sondn moolu kraris pooton van Uo iWart tn uMmia loliomiwark TorkJTSbM y winkalian In loboMwark tfkUn sood op nMm fkbriok muk B i A aiti W tm m anluB H P VAN WIJNGAARDEN Coiffeui Kleiweg K 42 Gouda Specialiteit in Haar xrexlcerL PARFUMERIËN Toileten Scheerbenoodlgdheden OFFIOIEELE TRERKINGSLIJSTEN DEE VERLOTIl G voor bet R K Liefdege§ticlit zijn morg en verkrijgbaar bij A EEIi KMAir Zn LANGE TIENDEWEG Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Bean pxacla tigr rxet ixi g e3 icli t HËËRËNHLIS niet m staande aan den KATTENSINGÊL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIBNDEWEG D 29 XLIe Jaargang van DE BAZAR Dames SIodegids bevattende DAMES en EINDERMODES benevens HANDWERKPATRONBN ar lEDEBE WEEK VEBSCHIJNT EEN MDMIIIER In ieder a Uktt KwarU platen modekroniek feuUletou enz enz la üilguve sender gekl pUtan met 3 sn pulr en 3 groole geksiplt pair Per 18 ar l ïSj p post l tt2e H als do Ie uitg mat daareuboven 6 gekleurde plaua y 1 75 g 1 90 8e lid la 4e Kin Ss fr bij hal Sa no I geko patr D kea7 e t2e eon gekleard Iraaie bandwerkpatroon S 8 80 PBOEPNUHMKR EX PftOWTOS ALOM TgaS f w fó Het groote aantal zenuwkwalen Tan Eannwhoofdpija Kf tot de TO rKfgft ndo k nt BkeiienTUi apopl l hsnenbwonto tM trotMtriB noK iteedB aUe MdSelan door de medliobe wetenaohap aracs end Bent in den nlenwn tUA komt de eer toe dat eÜ door bet gebmlk maken van den eenvonSlntes weg namelUk luin de hnU phjraloloKtiotie ontdekking cedaan heeft Oie na bonderde proememlnien thana over de gebeeleva verbreidlii en terwijl sïf in wete tohappeliike kringen de boogate fielangitelUng wekt tercoi e Öq dërvüiding opgedaan Ineene CÖ Jaïige pnüktijk Door WBaaehinc por fts wordSb 4a rto gooehlkto Utfeii dOor d bold onuiiddellUk wm h tel m deccd ld Met dew genoeawy werden werkelijk Bohittereader ault t iT ckiei n ilj maakte xooveel opgang dat van een door den nitvlndei geiobreTSn werkje OVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE hart voerkomtei an aeaeilng binnen korten tyd reeda de Die dmk yeraohenen la Dif boekje bevat niet alleen ror bat groote publiek ventaanbare verklaringen omtrent het wezen der nieuwere therapie en de daarmsda lelfa 1b wanhopige gevallen verkregen nltwerldng maar ook vindt men daarin wetenaohappelljke verhandeUngen Tilt de ntedUohe bladen die aan de geoeeswljae gewUdzlln aoomede ahohiift vantal van getnigaohrlften van hooggeplaatste geneaakoadlgen onder welke P Aialert mad ir fTttnur aaiapoVtaTah te Parij rue Bou ement lOj sTalaprabar iead dr praktlaeereiiri haf linnlBBR geBtlahtriaOhavntoniSaaltritaratri Dr Oohata Stettin antaniBM moa dr airend arta taJaiiHaiae AÏm aÏÏèn ïe r iëBawi ëiitei moer of minder RsncodMtn la of auua Offonauado naw btlrh Id IDdoH waarvan de kenteekenen sija ohroafaelia beaftlpIjR mlgfaiaa lohata haafdalja klaadandrani araetaarlfckaHiMrhetd Da u dli ld l paloathald liohaaialUJkaeara en eahehaiattlkatat Una verder alle Bleken die door beroerte getroffen werden m nog Ujden aan de gevolgen daarran t u yj rtal laB1 lvea t terfi o nd er geneertcgdjj nden K l iverder aooaja varlmnlai larailaiUa bahandaltagYt lotta ilJ dia vreaa eToaleii Tear beroerte en ala dok aankoadend angetli vaitaa verdaevlna la kat b lakir werdae voar da dagia drakkaade pijn ander het veerae ea kei alepen van handen ee veeten aan al deae drla catetoi ala aak aan jeage mslijti lijdende een bliekieoht en kraektelooeheld ook an geaonda lelfl ein Jenge nthoadlBzien an köadwaU heél en en ten iiotüilj dle vrêai ëVöaiëii TÓWVêrijerte vtnobljiuelaii ali ilih unaDUiri ligitl viitti yar n li g l kal taan taafMUi ail aaliillll Iftkarinpan in doakir wardaa voar da bI drakkaade pijn ondir Kat vearaeafd aalilag la dB eer aan al diae drla oatejarlfci van aaMi rrijvan elêcFrlaeeren atóomlool of aeabaden geen geneaingjof lanlrü i iümner kwaal saTandan lelen ala iloh aanhoadead angetig veetea verdaevlng la eaa krirtejlai In ea het el epen vanjiandyn en ve en aanal deaê e dia vael eiet ket heo fd werkaa en Keeetelijke reactie willen VOOTkomen wordt drlnrend aan faiaden Blob bet boven vermelde werkje aan te eohaffen hetwelk op aanvrage keateleoe ee franeo veraonden wordt door Amefardaai door H CLEtlAV dk Co aeiUaewer 43 ottarlaiii F E viu aASTBII KOLfr Ipothekit Korte BooUtaei 1 rtreebt I OBnV A PORTOH Ondegraoht bil de Qaardbrng F SS de lottaate hTglenniaeh madlolnala tentoonetelUnr Ie de r Weiaanaaaa acba Oanaaa or de BedUobe Jnilj met do Xllveran Hedafllo fco hroon d wUaa oor f Feraitter laaaaahaar dtraotaar van hat koapltaal Is laa ttabalairalh Or laharinB Uataal Satanhla ii Ema Darast mad dr faaeaabaar dlraataur dar qalvaaD tlisraaaatltaM larioMlag veer iSaawllMara tl PaHla e 8L HoBoré 834 C Aaebaakaeh mni dr ta Corfu Dr Baekaab arraaA trta da k kaltt Oker Per bns 90 ct doozen 60 en 30 ct pakjes 15 ct spaitje 60 en 35 ct NIEÜW MIDDEL tegen snot bg Hoenders en alle Plnimgedierte a 0 45 per fl D en met voer ter verdelging van ratten en muizen 85 en 20 ct Pak 10 ot A Ilea met gebrnikaaanwgiing Hoeren eigenaren ran 10 jaar Abonneeren voor Oearig en OnsohadelgkZolverlags vet tegen hranderigheid ktiêV aehtige aangezUkte en ndere lichaame roven en wonden ttrdkheid en tetingen by verzweiingm lointerhanden en voetsn bij echuv t dauworm mz Znivert van onrein insect onder in en op het vel en haar 10 Cents per dooe Hulsen kunneb cich op voordeellge wljie voor de reinheid in hunne hnorperceelen BINNENLAND GOUDA 23 Juli 1897 Voor de herstemming voor een lid tbh den gemeenteraad te Waddingsveen tuaachen de heeren H Jongenbai er a r en D van Duiken 1 b heeft de R K kiesrereeniging besloten om in vereeniging met de Ub partg bare stem uit te brengen op den heer Da van Dolken Bet mond en klaawseer heerscht te Waddingareen in die mate onder al het vee dat het aU een uitiondering geldt het bekende bord nietc op een hoeve geplaatst te zien Door het hevige onweder van Woensdagmiddi werd b den landbouwer v Z te Waddingsveen een koe door den bliksem getroffen door den hagelfltag vergeteld gaande met het ODfreder werd aan het te veld staande gewas aanmerkelpe schade toegebracht Bü herstemming voor een lid van den gemeenteraad te Aarlanderveen is herkozen J A WolmersteU Ub als oudste in jaren 74 jaar De beer C Boer a r had evenveel stemmen maar ia pas 72 jaar Te Kapelle aan den IJael is een 5Vi jarig knaapje al spelende te water geraakt en verdronken Gistermiddag ia tegen een der havenhoofden in den Stormpolder te Krimpen aan den IJsel een tjalkschip lek geloopfn De opvarenden wisten zich te redden Te Baagtreoht begint bet mond eo blauw eer onder b t vee zich zeer uit te breiden Weinig landbouwers ziju er wier runderen gabeel bevryd gebleven zijn aa die lastige besmectelgke ziekte Id de laalate dagen komen Teel eterrgevallen onder het vee voor waardoor de Rgkaveearts veelal genoodzakkt wordt bet gestorven vee onder toezicht van de politie te doen begraven Bg bet onweder op 21 Juli is de blikaem slagen in en huisje bewoond door J de G in den Zaidplaapolder onder Moordrecht Op den zolder en in het benedeavertrek werden de ramen sink geslagen De bewoners kwamen overigens met den schrik vrjj Naar w vernemen zou het nieuwe Kabinet worden of zyn voorgndr en als volgt Pierson Èabinetaiormeerder financiën De Beanfort bnitenlandsche zaken Gort van der Linden justitie FEVIL ETOK NICHT TRÜL 10 Middalerwgl wendde bet r tuig rechts een boaolilaaa ia door de anderen gevolgd De heoroQ laten ou aaa ons lot over dankt u niet lieire F was de spigtiga uitroep der oude dame mur lóót ik hierop kon antwoordea dreunde een naderende hoefBlax Ik waa verwkeid dat hg het was hA meneer Aeonefeld 1 dat s oharmant van u Uonk het naast mij Hij boog min of meer gedwongen daoht me Looter zelfverwijt dames waar ik u missobieo als oavaUer vau dienst kan zyn Het is daarbij geen opoffering voor me tot de toeschouwers te behooren Hierheen t liet hg er op vilgeo den koetsier een laan wgzand welke regelrecht op de groute open plek in het bosoh uitliep waaronhooo de jagers geposteerd stonden Het was Mer heerlyk k el onder het lommer der berken en met graagte nam ik zija voorstel aan om uit ta stappen en den weg verder wandelend af t leggen Hg was afgestegen en leidde tijn paard aan de trens achter ons volgde het rijtuig met de oode dame die zich verontichuldigd had en zaohtkeos aan indommelde GeuotvoUe oogenblikkaji die mjj nog levendig voor den geest staan I De poëzie vaa een sohoonen oohtead in de stilte van het woud too volkomen ia overMQitefflniog met het tevreden Goeman Boi esiua binueulandache zaken Jansen manne Eland oorlog Lely waterstaat De naam van den minister van koloniën in het nieuwe Kabinet werd niet medegedeeld N R Ct De heer E B in den Haag tegen wieu onlangs door de ertgenamen ayner overleden ntieme vriendin een klacht by den officier derjustitie werd ingediend als zou hy zich wederrechtelgk van een belangrijk deel der nalatenschap van bedoelde dame hebben meester gemaakt heeft thans een miuneiyke schikkingin deze qaaeatie voorgesteld Ook de officiervan justitie moet van gevoelen zy dat zulkeen schikking geraden ia wyi er z i van geenarglist sprake is Vad Meermalen zegt de Prov Gr Ct ia vroeger wel geklaagd dat van regeeringawege niet of niet tydig genoeg bericht werd gegeven omtrent het overiyden van koloniale militairen of van schepelingen speciaal van hen die men aanduidt met den naam van minderen In den laatsten tyd is daarin veel verbetering gekomen Het is ona bekend dat althans van het sneuvelen ja zelf van belangryke verwondingen in Indië per telegraaf kennis wordt gegeven aan den bargemeester der wqpnphats van de naastbestaanden met verzoek daarvan op omzichtige wyze aan dezen mededeeling te doen Dezer dagen bleek ons dat ook hei departement van marine in dit opzicht niet ten achter biyft Zoo werd in den loop dezer week aan een vrouwtje uit Groningen het overiyden medegedeeld van baren als marinier 1ste klaase gediend hebbenden echtgenoot Niet alleenbevatte het desbetreffend bericht opgaaf der plaata waar van den datum en het uur waarop het overiyden had plaats gehad maar tevens van de ziekte waaraan en de omstandigheden waarond r de man overleden was Ja zelfa werd den burgemeester verzocht aan de weduwe te doen mededeelen het volgende ontleend aan een brief van den consul generaal der Nederlanden te Genua Qet einde voor den zieke was kalm en pynloos zyne oogen werden door eene vriendeiyke hand gesloten en beden morgen morgen 15 Juli ging hy met allen naar zgn laatste roatplaats Een negental verpleegden van het Protestantsch hospitaal te Genua met de directrice en een Duitsch geeateiyke een jong Hollander en de co asulgene raal zelf vormden den kleinen stoet die na een korten maar indrukwekkenden dienst in de kapel het graf bestrooide met bloemen en bladeren alvorens afscheid te nemen € Waar zóo wordt gehandeld kan de regeering toch moeiiyk meer onverschilligheid ten aanzien vaü minderen worden verweten gelukkig gevoel in mijn binnenalel Weer kwam het gesprek op zgn kunst en de idealen die hg daaraan vastltnoipte Zijne moeder thans weduwe had die liefde geschraagd als zijn vader hem weleer hard viel hij wensohte hem als oudste zoon deelgenoot te zien worden ia da fabriek die hij beatuuide in het OTergselsohe doch die werkkring kon hera niet bevredigen en torwgl zgn jongere broeder de plaata ziJQb vaders innam reisde hg Duttachland en Italië door zoekende naar natuurindrukken dia zijn ontvankelijk gemoed tater op het doek teruggaf j U hebt uwe moeder verloren niet waar vroeg hjï meewarig Ër was iets in den toon tijoer sfem dat de diepe genegenheid verraadde welke hg zijne moeder toedroeg Ik knikte zwijgend Maar dadelgk gaf hij het gesprek eene andere wending en wees onderivijl op sommige heerlijke bosohpartijen die slechts noode doch dan tevens betooverend het aprenkelend zonnegoud doorUeten De jacht was nu In vollen gang overat knalde het verraderlgk fchot en het sinds dagen opgejaagde wild geen uitweg bespeurende vond bg dozynen den dood Weldra klonk weder de lustige fanfare uNaar het jachthuis mevrouw 1 gaf Hennafeld de oude dame op baar vraag ten antwoord terv l nij mg behoedzaam in het rijtuig hielp en zelf te paard steeg De koetsier legde de zweep over de raarden ir Wanneer ik dezor dagen mejuffrouw I ook een bezoek aan meueor uw oom denk te breLgen houd ik mg zeer aanbevolen dit bezoek tevens lot den vijver te mogen uitstrekken waarvan ik vee schoons heb gehoord Mag ik op uw voorspraak rekenen Prettig waa de lunch eo even briiiiend als de Te Ngmegen zyn eergister twee manspersonen gearresteerd die gisternacht tydens het haericben van een zwaar onweder zich door middel van braak toegang tot het huis van den viceburgemeester van Wyler Pruissen gelegen naby de grenzen van Ubbergen hadden verschaft en ten diens nadeele eenige groote kleediugstukken hadden gestolen Hiermede waren zg weidrade Ptuisisch HoUandache grenzen o vergetrokken m hadden die te Nymegen bereids bg deo uitdrager P te gelde genaakt toen de bestolene te Nymegen arriveerde om daarnaar onderzoek te doen hetgeen ten gevolge had dat de roofvogels spoedig waren gevangen Men seint uit België aan do N R Ct c De internationale jury voor de schoone kun sten heeft gisterochtend de vyf gouden eeremedailles toegewezen voor de schilderkunst aan Franz Courtens België L Alma Tad ma Engeland eo Ëdouard DetaiUe Frankryk voor de neeldhouwkunst aan Joaef Lambeau België en voor de graveerkunst aan Leopold Plameng Frankrgk Gister namiddag vergaderde de jury voor het toekennen der eerste en tweede medailles De jury wees de volgende belooningen toe aan Nederlandsche artiesten Eerste medailles aan do heeren C Biaschon Willem Maris en Blommera tweede medailles aan de heeren Henkes Havermau Van der Maarel Van Soest en Bftstert Wy verneioen dat de heer dr J Th de Visser thaus zyee beooemiog tbt lid der Tweede Kamer in kiesdietricl Rotlerdara I heeft aangeuomeo eo dat by zyb ambt als predikaat met toestemming tao deo kerkeraad zat behouden Een juwelier uit da wickelgalery van bt t KurhauM te Sohevemogen i gis ereu door een oubekende opgelicht voor een waarde van f 300 Een net gt kleed heer kwam e o riug uitzoeken voor zya vrouw die naar by voorgaf met bem □ het Kurfanus gelogesrd v m Vreezeada dat de ringen dia hem wefden vertoond aiet zouden passen zon hy zgo vrouw maar zelf even gaao halen Korten tyd daarua kwam hy terug met de tgding dat zyo vrouw niet weg kou eu dnt bg dDDrom den ring die volgens zyn oieeuing vuo pas zou zgn maar mee nam Toen de heer na een nur nog niet wbi teroggekeerd werd de politie gewaar cbimd maar da oplichter was natuurlek op de bad plaats niet meer te vinden Woensda middag woedde er een hevig onweder tusschen Buizen eu Naarden De land champagne de opii Qwekt ieid der gaston Btilay straalde van geiiut het toeval had baar tuasoben Van Starreheuvel en Kannefeld geplaatst maar zg onderhield zich bijna uitsluitend met onzeu gastheer die waardig de honneurs waarnBm lotussohen werden weer da paarden ea rijtuigen voorgebracht en aanvaardde bet jaobtgezelsohap onder vroolijk gejoel den weg naar huis Ia papa er nietP vroeg Bstsy toen we het salon der oude barones binnentraden Neen kindlief gaf deze glimlachend voor mij ten antwoord terwijl zg de rraagtter vriendelijk met dan waaier op de wang tikte irüominée Staal houdt beter woord Juist I daar zat bg rol gemoedelgkheid naar de kwinkslagen luisterend van bet jonge volkje Aan tafel was hg een gezellig dischgenoot eu duod den haes eer aan eigenaardig vooral was de harteigko loost dien hg df r eerwaardige gastvrouw toebraobt De zou noog reeds ten westen toou wg afscheid namen Hoe hebt jo jo gpomuseerd meisjetief P vroeg Betsy naar bet mg toescheen met iets spottonds in haar toofl ffWu u tstekoud I en ik geloof jg uiel minder jfOn se contonterait de moins 1 Half geeuwend leunde zg met h t hoofd tegon do rgtuigkussans maar toon ik na peinzend uit het portier ta hebben gekeken rarmeenendo dat tij s iop even naar haar opzag staarde zjj mg tot mijne verhaziiig met een paar heldere oogen aan waarin ik eon vreemde uitdrukking h Oom wachtte ons aan het hek Maar Bet y was diet in haar humeur bouwer Brouwer die tusschen de bnitenplaata van raovrouw Mgnssen en Üratna woont was op een weide bg Huizen aan het hooien De bui ziende opkomen poogde bg met den ledigen wagen snel naar buis te rgden Hg ging in den wi en zitten met twee van zyn kinderen en twee arbeidera Een derde arbeider deed het hek open Een schel lichten de beide paarden stortten neder l e boer springt op den grond om ze op te helpen wat hem gelukt ze waren slechts even verdoofd Toen roept een van de kinderen vader mgn been zit vast c Ën naar den wagen snellende vindt Ug de beide arbeidera met hangend hoofd neder teunen Ze waren beiden door den bliksem gedood De kinderen van den boer die rug tegen rug by hen zaten bleven ongedeerd o de voorbggaande geraaktheid van het been van bet eenen kind na Een der arbeiders een oppassend man laat vrouw en vyf kinderen achter Een zeer treurig onheil dat weer bewgst boe vreemd de bliksem zich een weg baant Van de beide gedooden toonde alleen het kakebeen van den eene en de schoen van don ander aan waar de blikaem getrofieu bad De minister van Financiën heeft aan de kamera van koophandel in Bchoterland en Assen op bare klachten over het papier dar in omloop zgude muntbiljetten geantwoord dat deze thans gedrukt wordec op papier over welks duurzaamheid het publiek stellig niet klagen zal en dat zeer waaracbynlgk binnenkort de biljetten vau f 10 zullen gedrukt worden op een papiersoort die aan alle redelyke eischen voldoet Uit sHage wordt aan de Tel f geschreven Het haia de Loo een hofstede aan de Loolaan tusschen den Haag en Voorburg bad oudtgds erfpachtrenten op huizen en landen onder Voorburg die op den St Laurensdag 10 Auguatusi werden betaald aan de betalers werd kost en drank verschaft en een vrooiyke dag bereid Van dit overoude gebruik bestaat nog een restje Verleden jaar kwamen op de hofstede de Loo 15 personen bet Louwerisgeld betalen waarvan door nfkoop bet bedrag van f 20 per jaar tot f 9 75 is verminderd lie pachter van het goed int het geld en hundhaatt de nsantie dat voor elke portie twee personen konden komen eten en drinken Aan de betalende personen en de meegekomen rechthebbenden werd verstrekt en zal op lO Augustus wéér worden gegeven per persoon een halt brood van een half kilo met zoetemelkscbe kaaa en bier Brood en kaas worden niet op de hofstede genuttigd het bier wordt daar gedronken en een lange ioudsche Hou is hot mogetglc pnpiil dat u niet gekomon bent vroeg ze vrg gumelgk Ook itarbara moest het om enkele kleinigheden ontgelden eit Terder lag zij den gansohen avond lang uit op de tcanupé in de huiskamer tem ijl ik oom een opgewonden verhaal deed van ons prettig tuohtje üeg eens Truil vroeg zrt op eens toen we alleen waron boe komt dte sohilder t oh aan zulke relatien Hnt was een vreemds eend in de bgt Ooivillokeurig voelde ik oen blos op mijue waogeo Ohol riep zo uit sprong van da kaoapu en nam oene dramatische 1 ouding aau tfEén blik vau hem heeft mij betoovunl Staat hot er zoo mee Wel wol dat s echt romantieob hcP Ik weut niut wat ja bedoelt Üflisy on verlang hot ouk niet te waton maar dit Is zeker dat hij best de vergelijking kan dooistnan mot den eersten don besten jonker en zonder adellgk blazoon de gentilboromorie van don geest on het gemoed bezit En ik vind je sohilder tout court onh bbalgk Aan da lunch sprak hg geen syllabe tot me Pardon riep ik uit aan wio de schuldf vAan mij natuurlek zei Betsy spottend Maar Luterrompeer me niut alsjeblieft Aan da lunch geen woord en op weg uoar huis had hij de brutalitait toen mijn pnard wat al to levendig vooruit vloog m onder de Boh jn van ridderlijke hulp de vermaning te geven eon zachtere hand te gebru kon om voIgzaamhtJd te varkrijgon Misschien doelde dit op oen kleine schermutseling die voorafgugaan was n elk geval dit was schandelgk ongepast fVrrf etrwlgd