Goudsche Courant, zaterdag 24 juli 1897

6 61 14 7 81 7 8 7 69 8 0 n K 8 18 8 10 88 7 0 8 88 4 10 4 41 5 86 proyincie worden aanbeitead of door hai worden gesubsidieerd Ook het gemeentebestuur van Amsterdam heeft naar aanleiding van daartoe strekkende adressen in een praeadviea aan den llaad verklaard geen bezwaar te hebben tegen het stelsel van arbitrage voor alle geschillen betreffende aanbestede gemeentewerken mits voegt het praeadviea er bg de bepaling niet beperkt blgve tot leveranciën maar eveneens van toepassing worde verklaard op alle werken door derden ten behoeve der gemeente uit te voeren Behalve dat daardoor gelgkheid ten aanzien van alle aannemers en leveranciers zal betracht worden licht daarin het voordeel dat ook de schyn wordt ontgaan willekeurige of onrechtvaardige handeliagen te willen dukken door den letterlgken inhoud der A V Worden in dien zin de Algemeene Voorwaarden gewgzigd dau zal te gemoet gekomen zgn aan het verlangen van den Ned AanDenl r8bond In de maand Juni van dit jaar was het Nederlandsch stoomsehip Caledonia kapt B Meger Jz op reis van Aberdeen naar Newcastle en vandaar naar Rotterdam In de eerste haven werden 60 a 70 vaten naphta ingenomen en onder toezicht van de i Isten stuurman Maarten Borg en iemand van den afzender in het achterschip gestuwd Dit geschiedde niet op zoogenaamde kophouten maar op bundels oud blik die een deel der lading nitmaakteuIn NewGastle werd den 15den Juni kolen ingenomen en s avonds half negen koos men weder zee Het was slecht weder en de wind van W op W N W Dien avond en ook den volgenden dog heerschte er een sterke naphtalucnt aan boord waarom verboden werd met licht en vuar naar beneden te gaan In den midd van den l6den Juni had er een vreeselgke ontploffing plaats De Iste stuurman liet aanstonds de bakboordsboot overboord zetten daar hg dacht dat het schip oog nblikkelgk zinkeu zon Dit gebearde echter met dadelgk maar eerst na 24 uurDoor een tweetal schepen in de nabgheid een Duitscbe vrachtboot en de Engelscbe stoomvisscherman werden nog pogingen gedaan om de Caledonia boven water te houden Door het slechte weder mislukte het op sleep nemen aan bet eerste schip geheet Het andere nam het zinkende schip op sleeptouw maar kon toch niet verhinderen dat het naar beneden ging Een der stokers werd bg de ontplolfing gedood Dinsdagavond werden voor de Raad van tocht op de koopvaardgschepen alhier gehoord de kapitein B Meger Jr Maarten Borg Iste stuurman de twee machinisten Vos en v Halst de stoker v d Waal en de kok De Boer De kanitein werd er van verschillende den op gewezen dat het stuwen van een vocht zoo gevoarlgk als naphtha ap bundels blik niet de ware manier was Een der Leden van den Kaad merkte o m aan dat het blik te veel veert zoodat er spatie kan komen tusscheu de ladmg en dit gevaarlgk worden kan bg ruw weer Ook werd hem gevraagd of bg er nooit aan gedacht had de naphtha op dek te brengen in gzerea tanks c De assuradeurs bevelen dit vaak aan als veiligheidsmaatregel I e kapitein antwoordde ontkennend hy had het altgd zoo gedaan als nu Voorts bleek uit de verklaringen der getuigen dat het overige deel v n het achterschip en ook het voorschip met kolen gevuld was De tonnen naphta waren zoo ver mogelgk van de machinekamer geborgen Tegen den avond werden de handen aan dehandpompeo geslagen echter zonder gevolg En ten slotte er werd niet getracht met eigen stoom naar land te komen dat 40 Engelscbe zeemülen verwgderd was omdat men dacht dat de boot aanstonds zou zinken De heer A Mnlder Jz derde officier bg de Koniok PakketvaartMaatschnppg Bobrgft bet vnlgendfl aan de Veend Ct Zaterdagmorgen 19 Juni pl m half zes waren de opvarenden van het s s Elegost op reis van Batavia naar Dell ooggetuige van een bartveraeheurend acbouwrpel Des avonds van 18 Juoi was da Regnit Singapore gepasseerd en zette kort daarna AaogevaageD 1 Mei TUd Ulrecte Spoürwc viTbinilingen met 60UUA 9 S0 9 97 9 54 10 11 11 1 ll n 18 18 ll JS 11 86 a 11 48 11 81 61 18 88 9 40 9 47 10 18 10 10 7 95 8 8 40 9 88 8 17 4 0 87 4 57 84 6 04 41 4 89 6 10 5 56 8 47 DEJI HAAG GOUDA 7 46 S 18 9 00 9 47 10 18 eOI DA D£N BiAO KerenbuuenMoerbipene Zoetermoer Zegwaard Voorburg s Hage Aouda K renDui2en MoerkapeUe Zoetermoer Zegwaard Voorburg Hage O 7 80 8 80 9 17 B 94 10 14 11 16 18 1 18 88 1 87 8 45 4 49 5 85 5 4 11 7 84 7 49 11 7 498 4 18 40 8 01 11 21 7 58 8 61 18 61 8 1 V 8 07 9 08 f 1 06 8 8 H 8 18 9 08 9 46 9 E4 10 44 11 46 li 4 1 10 06 4 16 5 16 5 6 0 89 8 I4 8 81 Hage 48 7 iO 7 48 8 85 9 48 10 1111 87 18 811 85 9 44 8 40 4 06 Voorb ff 10 17 ff ff 1 41 ff Z gw ff ff ff 10 88 ff ff 1 66 ff ff ZeT M 17 10 48 8 0 Souda 8 88 7 60 8 18 9 08 10 1 10 5411 67 18 509 17 8 14 4 08 4 88 88 7 46 8 49 9 90 10 15 lOjS ïhSS V 8 08 8 66 4 48 6 86 S 7 5 9 07 10 08 10 84 58 8 04 10 88 11 6 4 16 ff 7 18 8 10 64 Oade ater 7 07 8 14 10 48 ff 4 84 ï a ifio 7 98 8 S7 9 91 9 68 10 69 11 10 18 111 88 8 45 4 87 80 07 7 898 88 9 4 10 84 11 10 OOl DA CTIKOHT Uonda 6 80 87 7 66 8JI1 9 07 10 1910 57 19 00 18 58 i lOUadaw 6 46 8 64 11 14 1 37 WoeideB 8 7 3 8 18 11 88 8 46 UlMckt 0 18 7 88 8 88 9 0 9 89 10 61 11 46 19 88 1 16 8 08 AMSTIEDA K S O O D A 7 10 8 16 9 08 10 48 8 68 8 14 14 18 0 18 1118 88 8 88 G O U U A A MSTESDAH Oouda l 7 81 9 48 10 87 18 10 4 11 6 10 7 61 8 S 10 17 10 86 AlMtanUuB CSk 8 18 9JT 10 0 IJ 1 18 11 8 6 10 1 11 41 pgp er b gerookt p p en tabak van den pncbter De brooden van één kilo voor twee personen die samen komen worden uitaluiiend Toor deze gelegeDheid op de oade w jze gebakken De Louwerisgeld betalenden zgn meest landbouwers en tniniers die op 10 Augustna gezellig bgeen zyn ter afrekening vau een ciJDS die al sedert den feodalen tyd bestaat Vroeger bestond de bepaling dat h die een jaar niet betaalde het volgend jaar dubbel moeat voldoen Dit is afgeschaft £ ttn boscbbrand Door een brand die gisteren door ueo oDbekeade oorzaak in d Êiterel Vallei nabg CaoDea ontstond zyn 50 hectaren bosob toebehoorend aau deu staat en rnim 100 hectaren wond van verj cbillende particulieren io de vlammen opgegaan De brand woedt nog steed Brand in bet Beminarie ta Bonrg s Qisternaoht omstr eks 11 oor ontdekte dti scbillwacht die aan de kazerne van bet Ie reg artilleria ta Boargea voor t geweer itond dat er brand was ontstaan in bet tegeooverliggende kleinseminaiie van St Céleitm Onmiddellyk riep bij de wacht in t geweer die zonder verwfli de braudweer waarschuwde en de alarmklok van net gabouw luidde Door vlugge maatregelen slaagde meu er in de alaapzalen van het seminarie waarin 4icb een groot aantal leerlingen in bun eerste rust bevonden te ontmimen langs de eeoige trap die nog niet door de vlammen waa aangetast Perioonlgke oogelnkken werden daardoor voorkomen doch bg gebrek aan wat r werd byua bet gwbeele gebonw een prooi der vlammen De torpedoboot die te Odda was achtergebleven omdat men nog hoop bad bat Itjk van Initenant v Habnke te vindeo is onverricbterzake teruggekeerd Over bot ongeluk zetf wordt nog gemeld dat het plaats bad op een kilometer zuidwaarts van den Laat e water val Yon Habnke viel in een diaaikolk kwam onmiddeliyk daarna tosschen een paar klippen weder boven riep om bulp maar zonk dadeiyk weder in de diepte Men beeft op een fttillere plek netten gespannen maar in weerwil van deze en andere pogingen is hut Igk nog niet gevonden Een pop zoo groot en zwaar ali een menech die op de plaats van bet onheil ia het water geworpen werd kwam bgdezsllde steenen boven waar ook van Habnke b jt laatst gezien is maar is toen eveneens spoorloos verdwenen Acoamolatoronwagens vereischen groole orasicbtigheid in bet gebruik Vrijdagavond i dit opnienw gebleken bg een wagen van de tram naar Gharlottenburg waarin brand oot stond ten gevolge van een oorzaak die zich dikwgta kan herbalen Het bad jai4 hard geregend en hg bet doorrgden van een plas spatte het watt r hoog op tegen het zware voertuig Een straal viel nt der op de aceumuiatorenbatterg ten gevolge waarvan een kortfllaiting ontitond die brand veroorzaakte Gelokkig was bet niet erg de conductenr kon het vaar met een emmer water blusschen maar het gevaar voor ernstige ouheilfn btijft bestaan In hel Velodrome te Dgon dat in gereedheid gebracht werd voor een stierengevecht 18 bg een ingang voor den derden rang oen flesoh met petroleum gevonden die aan den mond was aangestoken De personen die deze soort van he acbe machine uitdachten hadden ongetwgFeld verwacht dat de flesch zou ontploffen waarop de vlam zich zou mededeelen aan den licht brandbaren binnenbouw en in korten tgd de geheele tent in vlanameu zon doen opgaan Een verdacht persoon is in heehtenis genomen 8 85 4S 8 49 9 56 I C6 5 68 8 08 11 19 S5 Oüttda 8 SU 7 Moordrecbt 1 M NieuwerVetk 7 8 Oapelle 7 40 Botteidim T I il RoUerdun Oepelle Xieawerkerk liootdieobt Qonda 8 38 4 S B 06 S 14 il 5 17 Door de Staten van Gelderland iu het beginsel van scheid Bgerechten aangenomen voor geschillen over alle werken welke door de koera byiangs de kaït van Mataklu Het was den geheelen nacht zeer goed weer geweest en t gen 4 oor in den morgen w rd de lucht W Z W dreigend Kort daarna brak een zware storm gepaard met dichten regen los Tegen ongeveer halfzea toen de uageraid aanbrak bemerkt de 2e offioier aan bakboord vooruit iets bgzooders Dichter bggekomeu ontwaarde bg doidelgk hoofden van roenscben die even bovej bel water uitstaken Oomiddeltgk werd de commandant gewaarschuwd en alles werd gereed gemaakt tot redding van een kolosnaal aantal mensebenleveo De Reynit bevond zich weldra tè midden van een verschrikkelgk tooneel Het schip bewoug zich al het wnre voort duor nienscben Igken kisten en pakken Men kon zgn oogeu bgna niet geloo ea Het scbouwfipel was des te vreemder daar aan den geheelen horizon ger n ander schip was te zien dan ons Fobip waarop men op de Reyost sterk in de verbeelding was dat de ongelukkige passagiers waren van de Rt gost zelve die betzg door een hooge zee betzg door een harde windvlaag in bet water waret terecht gekomen De Regnst bad toch een kleine 300 passagietd uan boord Orimi dellgk gingea alle handen aan het werk om d ongelukkige op te balen aan touwen en stokken De 2e officier genaamd Teetiama van Schiermonnikoog ging met de giek uit en smaakte bet genorgen 20 mensobeulevcns te redden Natnnrlgk werd aan de gered len gevraagd wat er was voori evall n De schipbreukelingen waren afkomstig van het Ühineesche stoomschip Sri Haung Ann Het ongeluk is gebeurd als volgt De Sri Haung Ann was den 18 Juni van Singapore vertrokken naar Malakka en verder naar Perak Juist in de nabyheid van de stad Malakka werd genoemd sehip overvallen door de bo ven vermelde bui Daar het dik van den regen was ging het schip langzaam stoomen om zoodoende de vuren van Malakka in t gezicht te krggen Daar het schip zoodoende geen vaart meer had begon het kleine bootje 108 ton vreeselgk over te balen de dekpaasagiers honderd negentig en al hunne kisten gleden bg de derde maal dat het schip slingerde allen naar één zgde met het noodlottig gevolg dat het schip omsloeg en onmiddellgk zonkOnder de drenkelingen bevond zich ook de kapitein genaamd Rawliugson een Europeaan en een Japannees die beiden behouden aan boord werden gebracht Het ongeluk gebeurde te kwart over vieren De drenkelingen hadden alzoo pl m l a a 2 uur rondgez worn men Als een byzonderheid mag worden vermeld dat van een in andsche familie bestaande uit man vrouw en drie kinderen slechts ééukind is erdronken Verder bevonden zich onder de geredden de 2e machini8t genaamd Felix Gomes en 2 iulandsche vrouwen vgf kinderen en 61 Javanen Chineezen enz Er werden door bet s8 Regnst alzoo gered zeventig menschenlevena en er zgn vermoedelgk verdronken pi m honderd twintig opvarenden Verscheidene Igken dreven voorbg waaronder ook dat van den len machinist en van drie kinderen Toen zoover als wg konden zien geen levend meuscb meer was te bespenren zette de Regnst de reis voort naar Delï Te Deli zgn de schip breuVelingen overgestapt op het s s Hebe dat den 20 Juni denzelfden dag van aankomst te Deli naar Singapore vertrok lU Door de Maatschappg tot Exploitatie van Siaataspoorwegen is aan den machinist 2e kl K Vos te Hengeloo een gratificatie toegekend terwgl hg bovendien eervol vermeld zal worden omdat hy op l dezer een goederentrein vervoerende bemerkte dat op een overweg tusacben Oldenzaal en Hengeloo een kind over dd rails liep en dit door tgdig te stoppen voor overrgding heeft bewaard Een Londensche dagbladschrgver had onlangs over de café chantantzangeres en danseres Lotti Collins die het iTararaboemdiee in de wereld bracht geschreven dat wat zg ten beste gaf en heel klein beetje gemeen was De aldns in haar fatsoen aangetaste kunstenares diende deswege een aanklacht wegens Zoraerdlenst 1897 OOUDA BOTTIKDAM 18 95 1 S4 8 49 8 67 4 58 4 6 6 88 18 88 C8 18 39 c 5 09 H 4 w 5 U 19 66 1 63 t 4 16 5 10 6 86 5 40 HOTTBRDA M O O U D A 9 68 10 19 10 89 10 8 10 48 10 49 n 85 11 60 18 87 1 44 9 60 8 45 f ir 1 54 f 8 01 8 08 t 11 64 19 08 18 47 8 14 8 09 4 05 8 88 8 4 9 4 10 89 11 8 10 0 f lO K 10 87 9 9 88 10 88 tl 11 44 irtreeht WeerdeD 8 17 4 88 8 0 56 8 10 17 10 S 7 10 ff 10 84 8 84 84 7 18 8 48 10 41 Oouda iUuterdia O 8l Oomdt 7 88 8 50 5 08 4 7 8 8 59 beleediging m en de rechtbank heeft haar in tgelgk gesteld en den schrgver veroordeeld tot een schadevergoeding van i 300 Een vermakeiyk staaltje van Amerikaansche reportage de It de Éigaro mede In het magazgn van een Pargs schilderyenhandelaar waaraan de beste en de e gate dn e8 van de jongeren gaarne gastvryfieid wordt verieend bezichtigden drie heeren de tentoongpstelde doeken Zg lieten ach er vrn gunstig over uit en vooral een hunner een eerbiedwaardige gryaaard was vol lof Een bezoeker blykbaar een vreemdeling vroeg den wandelaar wie toch die grysaaro was En deze antwoordde uit gekheid maar met een hoogst ernatig gezicht Dat ia mynheer Bourguerean Een maand later ontving de handelaar een groot nitknipsel nit een Amerikaanscne krant waarin de heer Bourguerean die zonder het te weten was geïnterviewd den wildste van zyn tegenstanders met lof overdekte 1 De schildergenkoopman heeft er zyn habitue s een aangenaam oogenblik meê bezorgd Posterijen en Tclesraphle n de tweede helft van October a s zal een examen plaats hebben voor de betrekking van klerk der Postergen en Telegraphie De candidaten behooren op l Januari 1897 den leeftgd van 17 jaren bereikt en dien Tan 26 biet overschreden te hebben Met afwyking hiervan worden geagreeerde klerken toegelaten die op den gemelden datum den leeftgd van 17 jaren bereikt en dien van 30 jaren niet overschreden hebben De overige voorwaarden worden opgenomen in de Staatscourant Terzelfdertgd zal aan de telegrafieten aangesteld krachtens een vóór Mei 1893 gehouden examen en aan de klerken der Posteryen of der Telegraphie gelegenheid worden gegeven tot het afleggen van het aauvallingsexamen bedoeld in No 186 P 115 T van de Dienstorders en Mededeelingen van 1894 waartoe zg zich vóór 27 September a s bg het Hoofdbestuur hebben aan te melden De Directeuren die niet aflegden het commies of daarmede gelgkgestelde examen en slechts gedeeltelyk hebben voldaan aan de tegenwoordige eischen van het examen voor klerk der Posteryen en Telegraphie zullen ten einde later het postof het telegraafradtcaal te kunnen verwerven mede tot dit onderzoek worden toegelaten Benoemd 16 Juli Tot brievengaarder te Langezwaag S Vogelzang 1 Aug Tot brievengaarder te Wormer P Bart te Mook R A van Arkel en te Wehl W J van Uak Verplaatst 10 Juli De klerk der posterjien en telegraphie 2de klasse M H Muller van Amsterdam telegraafkantoor naar Ede 16 Juli De comuixoH der posteryen 2deklasse W O A Feltzer van s Uertogenbosch naar Utrecht 1 Aug De vrouwelyke klerk der telegraphie 2de klasse L Ohmstede van Amsterdam telegraafkantoor naar Rgp iievorderd 16 Juli Tot commies der postergeu 2de klasse de commiezen 3de klasse V C E Dittlinger te Dordrecht jhr A E van Foreest werkzaam by de inspectie der posterjjen en telegraphie te Amsterdam en J 0 Singels werkzaam hy de inspectie der posteryen te Breda 4de klasse A Wichers Hoeth te Rotterdam Q O Kluit te Rotterdam Goudsche Singel ed A Basscher te Roermond Verlof verleend wegens ziekte Aan den commies der posteryen 3de klasse jhr G K van den Santheorel ten spoorwegpostkantore No 2 te Rotterdacu voor den tyd van zes weken Eervol ontslagen onder dankb tuigingvoor de vele en belangrgka dienstendoor hem aan den Lande bewezen 1 Oct De Hoofdinspecteur der telegraphie A H van Thiel Eervol ontalaged 1 Oct De ad iatent F Slyper te Zaandam 8 51 9 7 10 88 1 18 10 04 ff 10 11 ff 10 18 10 10 87 10 4 11 80 8 0 8 87 10 09 9 47 ff 4 ff 10 81 8 80 10 07 10 M van Gnxmwlcb 1M 7 4 5 80 1 7 18 7 6 9 88 10 0 18 I ff JJ ff 4 68 ff 8 80 9 48 6 04 89 ff 9 58 4 U U 4 4 8 18 7 4 48 7 48 8 48 8 46 4 41 6 16 6 0 7 48 8 18 10 10 10 88 Builenlandscti Over icht Het nieuwste nienws is dat de Sultan een grensregeling goedkeurt en dus ten minste op één punt toegeeft Eergisteren een front verandering vandaag eeo omdraai morgen misschien een volteface n een paar dagen later een nieuwe richting Wy zullen waarachynlgk het best doen niet aan den vrede te gelooveu voor en aleer de handteekeningen van Tewfik Pacha en de gezanten natunrlyk ook van een zaakgelastigde der Grieksohe regeering die al die onderhandelingen maar stilzwygend heeft moeten aanzien onder het vredestractaat te lezen staan Wie zegt ona dat bg de onderhandelingen over de capitulatien alles niet nog eens begint dat de Sultan zyn troepen nit Thessalië zal laten gaan vóór men het over de capitulatien eens is geworden In dat geval wï men er wat aan hebben dat de grenslgn vaststaat en door alle partyen is goedgekeurd Tewfikpacha zal spoedig een nieuw gezicht zien onder de gezanten met welke hy te onderhandelen heeft De Russische Staatscourant bevatte eergisteren het besluit waarbg de heer De Nelidof verplaatst wordt naar Rome en in zyn plaats de tegenwoordige gezant van Rusland te Stockholm Zinovief wordt aangesteld Deze is gezant geweest te Teheran en later directeur van de Aziatische afdeeling van het departement van koloniën is dus volkomen op de hoogte van de toestanden in OostnEuropa en een voorstander van de politiek der bescherming van de Christenen in het Oosten die de nu overieden prins Lobanot verlaten bad Er is dus alle kans dat hy zich niet door de Turken zal laten intimideeren en evenmin te gunstig jegens hen gestemd zal wezen Hoe het nu staat op Kreta of de volksvert enwoordiging der opstandelingen uiteengegaau is ot niet is uit de berichten niet goed op te maken De Timesc verneemt dat de vergadering hare constitutie aan de admiraals heeft me edeeld waarop deze geantwoord hebben dat zg haar niet officieel kondAn erkennen maar bly waren te weten tot wie zg zich ingeval van nood konden wenden Natuurlgk voegden de admiraals er een aansporing hy om te zorgen dat de opstandelingen nu geen daden van eweld meer znllen plegen Elders vinden wg daarentegen dat de heeren na ernstige oneenigheid de vergadering hebben opgeheven Wie gouverneur van het eiland wordt is no geheel onzeker Tegen Numa Droz heeft Duitschland overwegende bezwaren en de mogendheden en de Forte zullen allen de keuze moeten goedkeuren Intnsschen beschouwt Djevad Pacha zich als gouverneur De sultan heeft wel tegenover bet dreigement van de admiraals dat zy Djevad met geweld zouden beletten te landen oevolen dat de benoemde niet zou vertiekken maar ingetrokken is de benoeming niet en de stoomboot die hem naar Kreta zou moeten voereu ligt onder stoom Djevad pacha heeft reeds zeven jaar geleden den post van vali op Kreta bekleed en is er toen in geslaagd byoa zonder bloedvergieten de partyen tot rust te brengen hootdzakelgk met mooie beloften die natunrlyk later niet zyn nagekomen Tegenover een correspondent der Neue Freie Pressec heeft Djevad zich nitgelaten dat hy wel dacht het eens te kun nen worden met de admiraals en dat hy hun wel den goeden weg om Kreta tot rust te brengen zou wgzen Tegenover dit zelfbewustzyn van DjevadPacha merkt de Voss Ztg c op dat de toestanden wel een bee e veranderd zyn sedert 89 de Kretensers Uten zich nu niet meer met beloften paaien De Pargsche correspondent van de Times maakt stukken openbaar waaruit blgkt welke diplomatieke voordeelen Frankrgk in denlaatsten tyd in Abessinië beeft behaald Een van deze stukken bevestigt slechts met eenige wgzigingen het verdrag van vriendschap dat in 1848 tosschen de twee regeeringen gesloten werd nog onder LonisPhilippe dus Het andere document is belangrgk het heeft betrekking op den spoorweg van Dzjiboeti naar Harrar en was tot heden nog nergens gepabliceerd De belangrykste artikelen van deze overeenkomst zgn Deze spoorw concessie zal 99 jaar duren w rekenen van den dag waarop het werk voltooid is Aan geen andere spoorwegmaatsohappy zal vei nning gegeven worden om een mededingende lyn aan te leggen hetzy van het strand van de Roode Zee of van den Indischen Oceaan uitgaande om in Ethiopië of aan den Witten Nyfte Einndigen Z M de koning der koningen van Ethiopië ui last geven dat alle koopwaar uit Harrar of Dzjiboeti per as vervoerd in het vervolg met den spoorweg vervoerd moet worden In elke pUats waar goederen afgeladen kannen worden zullen doaanebeambten ter plaatse de rechten inntn Uit bet debat over de tweede lezing van de ongevallenwet in het Hoogerhais zien wy dat de tegenstflud on toch reeds vrgwel gebroken Lord Wem yB3 gaf kennis dat by niet de verwerping van het wetsontwerp zon voorstelloQ en liord Londondtrrj waa de eeoige die zioh oog tegen de wet verzette Maar het was te zeer een preeken voor eigen gemeente on veel indruk te maken Lord Londonderry is aen der grootste eigenaars van kolenmgnen in Engeland en het was voornamelyk om de shade die de wet aan de steenkoolindaalrie loa toebrengen dat hy haar bestreed Hg be rekeude dat de wet tien cent op de ton koleo zon koeten Het gewicht van dat argnmeot nam Ixird SsliibDr jr weg door eenige cijfers aau te htlen die het o o beteeken en de van dat bedrag gesteld dat het juist ware in het Hebt stelden De bewering dat de wet socialistiscb was en tegen de conservatieve beginaelen indroiscbte was aanleiding dat Lord Sshsbory eene in zgn mond merkwaardige verklaring aflegde Bg ontkende vooreerst dat deze wet tegen de beginselen der conservatieven zou weien Dis beginselen moest mnn leereo kennen niet door in het flfcretrokkpne tp rcdeoefi pn maar uit de daden van üe conservatieve party En die party had om slechts dit eeue te noemen aau het land de wet gegeven die aan vrouwen en kinderen verbood langer dan tien uur te werken Wie durfde die wet nu nog te wraken en was dat dan geen inbreuk op de individueele vrgheid In dien geest nu zou de ongevallen wet ook e individueele vrgheid verkorten ten bate van het algemeen En als socialisme is op den staat te laden wat de individuen moeten doen is deze wet evenmin BocialistiBch eerder het tegendeel waar zg hv by een ongeluk in een kolenmgn het onderhoud van de weduwen en weezen niet laat bekostigen door de gemeenschap in casu de gemeente waarin het ongeluk gebeurd is maar door de werkgevers 90 KeiiTine A vas OS Az Md Taillear Kleiweg E 73 73o GOUDA Telephoon Xo 3M Beurs van Amsterdam Vrkrs slotkrs 887 881 8 98 S i 98 104 85 86 V 85 8BV ül l 21V SJJ 63Vb 97 i4 9 1 88 67 2 1 al 30 al 105 ÖB j 1 41 1 100 91 45 644 986 1001 601 100 200 145 0 7 186 99 74 24 109 101 S07 8321 lOO 641 64 66 6 142 9 V 62 76 lil f lOl 99 1601 1351 10 10 43 losf IS IC 70 20 47 Vi 19 1 10 1 106 10 Vi 10 v 10 V 11 V Ul i SS 8IV uo 1 mm 88 JULI tCEDBlu iHD Cert Ned W S 3i g dilo dito dito 3 iito duo dito 3 HONOIR O d Gbtiill 1881 88 4 Italib Insobrüving 1889 81 5 OoaTBNR O l in papier 1888 6 dito in zilvsr 1868 5 FoETTJOAL Obl met onupoti 3 dito tiolci t 8 RusLUiD Obl Binueiil 4894 4 dilo Geron 1880 4 dito bü Botlis 1889 4 dito bg Hope 1899 80 4 dito io goud leen 183S 6 dito dito dito 1884 6 apAN Ferp t Bcliulill881 4 TtJitlsu Gopr Conr ooo 1890 4 Geo loeDintf Berie D Gec Ie mrj aorio O ZuidAfr Kkp V obl 1 892 h Mliloo Obl Buit S h 1880 6 VSNKKUELA o i 4 oijljep lh81 Amstbkdah 0 li iteu 1896 i ttülrmiDiM at d Ice 1894 8 NüD N Afr H iielol v nd Arendsb Tab Mij Cei tifi aton ÜidiMaahobappu dili ArD Hipoilitelcb pnodhr 4 Cult My der Vorateiit aaud 8 Gr Mypo liookb laudbr 8 Sederla dsrt e baiik aaod Nsd K andelmaatBcti dito N W k F c Hyp b pandbr 5 Eott Uypotheekb pandbr 8Vi L tr Hypitbeekb dito 3 OoSTINR UoH Hfing bmV amd BüSL Hyp tlteekbabk pandb 4 Ahkkika Equit bypoth pandb 6 Maiw L G l r L eii eert 6 NlD HoU U apoor M g aan i Mg tot Sipl ai apw aan I Ket Ind Spoorwogm aand Ned Zuid Afr 8pni and 8 dilo dilo dilo ISDl dito 5 lTAUiaooorwl l887 89 A Eob 8 Zmd Ital S pwmü A H obl S PoLBN Wareohau W eenen aand 4 Kcsi Gr Bu B 8pw Mij obl 4 BalliBcho dito sand Futowa dilo aand 5 Ivaog DoBabr oito aan I fi KnreiÉ h Aw w p kap obl 4 dito dilo oblig 4 Akbbika Cent PacSp Mij oid 6 Ohio k Jortb W pr C v aand d lo dilo Win St Pe er obl 1 Oenverfc Rio Gr Spm eert v a lUinoia Central obl in goud 4 Loai8T aslirilitt Oert v aand Uexioo N Spw Mij Ie byp o O Hits Kanaaa v 4pct pref aand N Tork Ontaaiolt Weel aand dilo Fenn Ohio oblig O Oregon Calif 1 hyp in goud 8 81 Paul Minn i Manil obl 7 Uo Pao Hoofdlijn oblig 6 dilo dito I ino Col Ie byp 015 Canada Can 8outh Cert T uiid Vin C Ilaj tNa leb d o O Ameterd Omnibus My aand Botletd Tram og Maale aand Nbd Stad Amilerdam aand 8 Stad Roilerdam aan S BCLGII Stad Antverpen 1837 Blad Brugael 1888 HONO Thoi RegttUr GeaelUoh 4 Oostbnb ataaUleening 1860 3 E K Ooit B Cr 1880 3 SpANM Blad Madrid 3 1868 Nn Ver Bm Hvp Bpobl cert Hüwe Zijde BASTELEED f 8 65 tot ƒ 4 2 7 J per atof voor compl Robe Taasors en Shantung Pongees zoowel Zwarte en gekleurde Henneberg mfJOe var SS ots tot 14 6S per M Glad Gestreept Geruit Gewerkt Damast etc circa 240 veracll qnaliteiten en 2000 rersch kleuren dessins etc frd can i rl en rechten In hult STALEN per omgaande Dubbel briefport naar Zwitserland G BeDDéjrgs ZijJe fabrieken K en K Uoll ae ü H I c M ADVBRTENTIEN CAFÉ BILLAED Door dringende omstandigheden over te nemen een net CAfÉ UILiLiAiHU Orernemiugssom ƒ 575 ïe bezichtigen Ammanatraat No 24 te Rotterdam Mr I MOLENAAR Notaris te Waddinaïtem zal ten verzoeke zijner principalen SyWngi 26 Auquslus 1897 Bij Afslag TE a OUD A in het Verkoop Lokaal van het Cafó HET SCHAAKBOftD beide dagen ton 11 ure a morgens publteh verktiopen i 3 Kapitale wel onderhouden by elkander gelegen B0£m 10rSTEDEN te zatuen groot 75 Bectaren 40 ren 63 GeDliyreo 1 De BODWMAlfaWONING c a Rhijnxicht gelogen te Bodegraven L No 16 met WEI en HOÜÏLANDKN bg elkander gelegen onder Bodegraven Langermgeunide e i Reeuwijk Sluipwyk groot 16 65 74 Heet Iq huar by den bewoner H t d Hkl ie bodegraven 2 De BOVWMANSWOItiyO c n ftRustoord gelegen a d Gravekoopschendijk Wyk No 63 te Heeuwijk metWEIen HüOIUNOEN by elkandergelegen onder Heeuwijk Sluipwyk en liekendorp groot è 7é 74 Hev i In huur by den bewoner H Kobteu Hz te Reeuwijk 3 De BOVWMANSWONIIVG e a Buimislcht gelegen alsvoren Wyk B No 61 met WEI en HüOILANDKN by elkander gelegen onder fiwuwyi Sluipwyk ter groote tan 36 09 15 Reet In huur by de bewoonster de Wed HKoaTKa Bt z te lieeumjk De perceelen zyn na 8 AUGUSTUS 1897 dagelyks uitgez des Zondags te bezichtigen Breeder in te verspreiden bilUtten en in gedrukte KOTITIMN bevattende de omschryving der 15 perceelen opgave van lasten haren namen der belendende eigenaren voornaamste verkoopcondi tiën enz en welke notitiën na 8 Augustus 1897 op franco aanvrage gratis verkrygbaar zgn ten Kantore van den Notaris W J M OK kBie a GravenhageenUr I MOLENAAR te Waddinxveen KBLMli Jiiii THEETUIN Ingang BBVO ZBUOSTBAAT over de Bank van Leening StoUwerck sclie Borstbonbons ge briceerd na vooniohrift run den kon Umversiteits Prof Gehm Hofrad Dr HariMi Bonn hebben sedert 60 Jaren ab verzachtend middel tegen hoesten heesckheid en aandoening der ademingsorganen uitsteekende diensten bewezen Bij spoedige afwisseling van warme en koude lucht is t bijzonder aanbovelenswardig een bonbon te gebruiken Verpakking Geele pakjea i 25 cent Alom verkrijgbaar KoninbUfke Machinale Fabriek DE HONIGBLOBMt v u II van Schaik Co gevestigd te 8 Qravenhage Keppier9traat M en 4 9a Daby de Itegentesselaan van Z M den KONING van BËLGIE Indien gijhoestll gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior OruiveuÜorat Honig Eitract i LAOONS van 40 Ots 70 Cts en ï verkrygbaar by Firma WOLFF Co Westhaven f OS Omifa S H VA MILD Veerstel B 126 te Gouii A BÜUMAN Moordrecht J C KATELAND Bos oop B V WIJK Oudeuairr M KOLKMAN Waddinmeen Mej J l AUTA Stads Verloskundifye Spieringstraat F 24 TB PARIJB Zenden gratis franco bet praolitlg geïllustreerd lODE ALItll m tnederlandsohen of fransohen tekst bevattende de afbeeldingen der laatst uttgekomen modellen voor bet Zomer elxo n van kleederen hoeden enz Toor heeren damM n kinderen op gefrankeerde aanvraag taB I JULES JtLUZOT i C PARUS Stalen van sijden ToUen en katoenM Itoffen laken enz eoz worden eveneeni Aianco toegezonden dooh men gelieve daarToor de soorten op te geven en ongvtMr da prezen te bepalen Dit album herat tevens de Inllobtlngn welke Toor de goede en prompte nitvoeringeM der bMt llingen benoodlgd jn Butêllingtn mm iS franu m koof r wor den met ene Torbooglng ran S 0 0 fivne raoM êttorQ 9an inkomende PHhtttt tn all ptaauen vm ffêtUrtand aoM hult bêioivd Der klanten hebben geene formalltaitai Toornde inklaring of andersintf te Tenmlleat daar ns réaxpédltithal t HêiMiaêt Nooré Brabant daarmede belast is BSSSSSSSSSS HennepEnveloppen 2 50 en 5 de 1000 met Firma bedrukt bij A BHINKMAN LN