Goudsche Courant, maandag 26 juli 1897

36ste Jaargang Maandag S6 Juli J897 No 7331 H P VAN WIJNGAARDEN Coiffeur Kleiweg E 42 Gouda Specialiteit jjcl Ha ar VT erlceia PARFUMERIËN Toileten Scheerbenoodigdheden tOFFIOIEELJE RINGSLUSTEN mmm wmmi Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 ö regeli a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend Haar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k 8 met uiteondering van Zon en Feestdag en De prys per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Alzonderlyke Nommers VIJF CENTEN DEB TWEE PAT80ENLUKE JONGEUS gevraagd ter BOEKDRUKKËRIJ ran A BRINKMAN ZN TANDARTS E CASSIÏO Turfmarkt 171 uouda Lij van 10 tot S uur kekaW ZONDAGS en WOENSDAGS Toormiddag FEANSCHE STOOMVEEVEEU Gheoiiscbe WasscheriJ VAN 11 OPPEIMIIEIilËK 19 Kruiskade Sotterdam Gabraveteord door Z M den Koning der Belgen HoofddepOt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Öpeoialiteit voor het stoomen en verven vau alle Ueerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichtjng voor het stoom n van pluche mantels veeren bont enz Gordüuen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Van e ne levering overgeblevens 2000 stuks zoogenaamde Alle goederen hetz gestoomd of geverfd worden onschadeiyk voor de gezondheid u volgens staal bewerkt wordan wegeiiH kleine fouten niet juiat volifeufl tnodet aitgevoerdaraod n t t d ii Hpotprljs vma 8 tf 75 per tuk reclititreeki mui HH Lnadl uwer eni nltverkooht Owe UIKKB onTFr lt thar IX ken ilJn warm nU n Pelu ca i O x ïitu oM grQot diii Imt Pwird gehBOl bedekkend dunkfi ItrulD mot benualde rimden en vun t breede treepeii vooraii n Klelni voDrratd Engelsebe Spori Dubbel Paarden cekens OrmiiJ kli iir gi ih ibO x ïos benaaid mvt 4 praohUge broodaitreepen voorstBu biodi ii wij waaienl aanr ffinga ul litB docr tnannsn vhr hat vult l etnerkbAre ffuteii fc r p etuk ftnn werhelyk wiiarde ï BitltelllnKen te sanden met dalAalijk Hdr H tegen vooruitbeUUng of reffibonm aan Yerzeiidhnls Merkunr Oommai dit Maaticbapry t € t Mehnbert A Oo Amaturdani K Z Viiorhurgwal a B FD lEB ODDE SCHIEDAMMER GEHEVEE Merk i NIOHTOAP VerkrUgbeer bij PEETER8 Jz A 1b bowya van ocbtliüid ia oaoLet on kurk eteedg voorEÏen van doa naam der Firma P HOPPE Een ware 8cliat voor de ongelukkige slachtofiers der ZeMbevlekking Onanie en gehe me aitspattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s i lfbewakii g HoUandsche uitgave met 27 afb Pr a 2 galden Ieder die aan de verachnkkeiyke gevolgen vau deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft reïlt jaarlöks duizend van een zekeren dood Te verkrygen hg hetVerlagB Magaziu te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending vaii het bedr ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Zeer nette Gesteendrukte MUEAASTJES worden GELEVERD door A BRINKMAN ZOON Etedelijke Qasfaljrièk Ie GOUUA De priJs van het gas is 6 cent per M en voor Kooktoestellen of Motoren 4Vi et Onder zekere voorwaarden worden peiceelen gratis aan de hoofdbuis verbonden met 15 meter vrije leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 hcbtgasmeters bedra t de hanr 10 cent per maand Bewoners van perceelen van ten hoogste 2 25 per week kannen wekelyks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling van eenige centen per week in hnar bekomen Wnf ia da beste bmuTütg tegao Jicht nai Rhemnatiök Lendenpflnen kortom AnterPaiBExpeiler pyoeu vaa allerlei aard Yfgll is met kat iMtinmiaaB te wenden t cen srt Anker PainIxpeller Wftt ataads in ioder hoiageziD oS2 AnlB r PaiB£xpeller Pms 50 cent 75 oent en fl 2S de fl s L Voorhanden in de meeste Aiwtliekes en hy F Ai W Uoiiter Co te Rolleraam Te GOUDA by A WOLFF Markt AU4k m DB LAAT ei VAN SON apotheker Markt BEKROOND MET GOUDEN MEDAILLE KRAEFEIIEN HOLH S Quiua Laroche N Staalli tidende uina Laroche is de meest krachtige en ver titer kende KIÜA WIJN Aanbevolen door tal van binnenen buitenlandsche Geneesheeren Verkrygbaar iu flesschen a ƒ 1 90 en 1 00 GIGARETTEN TEGEN ASTBHA De inademing van den rook dezer Cigaretten geeft den lyder aan Asthma terstond verlichting In Etui 80 en 50 Cents Salmiak Pastilles Ëen algemeen als goed erkend middel by Hoest en Verkoudheid o i oss nA en verzachtend Pros per flescbje 20 Cent Kkaipulibn HoLM BoHeveranciers Zml DbpÓt te Gouda bjj den Heer A H TEEPE Apotheker en bjj de meeste Apothekers en Drogisten verkrygbaar r KIINIINKUJKI Srooinvi KviiRW C hki iis hi w s s iii i u Agentuur bjj de Pirma Wed BOSM AM ie Gouda lleu wordt verzocht op t HEUK telett u UIT HET Magazijn van M RAVENSWAAY ZONEN GOBINCHËM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van ey twee en een half en een Ned one met vermeld ing van Nommer en Prys voorzien van nevenstaand LMerk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende J BRËËBAAUT LZ EËNIG DEPOT der fijnste Uaagsche Beschuit DHkroond TentooiiBtellinKSohoeumakery s Hago Au 1896 Wareldbaroomdo Schoon Appretaar Lipann Sattn en yn de beata middelea voor bet londer moeite kaung poetaen van allo wart an gekleura aohoenwerk Vorkrygbaar by winkellera in aoboenwark Oalanterian Drogeryen en Men latta S Dod op naam on fabriekBmerk en Affeut W ar4MnaM Ambem VERLOTIl G voor bet R H Liefdegestiebt zijn lieden verkrijgbaar bij A BUIlTKMAlSr 2n LANGE TIEN DE WEG Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Een praclxtig n et ixig ericlit HEERËNHLIS met Tll staande aan den KATCENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiiiing voor en acihter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingeriiiht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 Het groote aantal zenuwkwalen eennwhoofdpiJp af tot de voorafgaande kentaakenenvau tpoplflxl herwnbaro rta toa trotsaw Bteeds allo middelen dooi de medisnlie wetenschap aancawend Eant aan dan nisawan djd lUHat de eer toe dat sij door het gebruik maken vaa den eenvoaSinten wegi namelijk langa da hvÜL aai phyHiologiHche ontdekklnegedaan beeft die na bonderd pro emingen thanaover de eallMlairaiwl verbreid ia eu terwijl liJ iD watenaohapnelijke krlngas de boonte balangitelling vekt tavana aaa weldaad blijkt te zijn voor da aan aanawkwalan lijdende meniohheid Deze zenaeawljsa ia ttitceTOftden door den gewezen Offlcler van Oezondheit Dr omaii Weliemann te VUatiofan an barnat op da on dervindlBK opgedaan In eena 6U jarlge praktijk Ikoor waaaehlna van h t haafd aeMHatal per da worden da rtoe geaekUcteateffan door de bnld onailddellUk aan ka aeavw eatel medesedeeld Het daze geneaawUze werden werkelijk aoblttereode reanltetan Tarksacaa en zij maakte looveel opgang dat van een door den uitvinder gMObreven warUa OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hirB voorkoming en aeneiiRD binnen korten tijd reeds de üle drnk verecbennn ia Dit boekje bevat niet altaan vat bet groota paV Hek varataanbare verklariDgen omtrent het wezen der nieawere therapie en de daarmeda selfi in wanhopige Kevalleu verkregen uitw iking maar ook vindt men daarin wetansohappelljka verhniideltugen uTt de mediacho binden die aan deze geiieeewijze gewUd sUn zoomeda anohrift van tal van getul obrifton van hooggepiaatate geiieeakuudigeu ouder welke f Ééalire med ér prorHaar aan ia polykilnfali la Parlji rue Rougeniont IC StelnBrsber mad dr praktlieeraai gaiiBealiatr aaa het kraakilnnlnen geitlalit da Charenton Sanitatirath Dr Cohn tsStelUn QroMiaaRN latd dr arroari arta teJflblIaiea Dr P Foreitler nenaeihear direoteur van hat hoiplUal te Apan BahBlnratli Dr BebertN kaeteal Sdtaefilli Bad Etns DariBt med dr aeneBaheer illreatsur der Dalvano thgrapautllohe tarlehtlBg veer laRflwHMar te Parljti ruB St Honorè 334 Coniul ven ABoheBbaoli med dr ta Corfu Dr Buabaob an Bad arta da Ztrkaits Ober sUbiarit Jeohl mad dr Is Wasnan Dr c Bongavat ta La farflèra Eure lid VU dta Coniilt Central riiy lia et de Setile In Frankrllk en vete anderen Aan allen wier Benawyeaitel meer of mindernKaKedaan la of ann aosenaaBBdo Keuuw MobtlKlieid lljdeii waarvan de kenteekenen zijn DhroniiDha hoofdpijn mlBrsIne lohata hea dpijn bloedandrang areata prikkalbasrhoid gajaagdlieid alapelooaheld llahamatijka enruit en onbahagalllba teaalaad vel der alle zieken die door beroerte getroffen weiden en nog lijden aan de gevolgen daarvan zooaU VBrlammlngeR onvarmogan tot iprakan zware tongval ffloelall k allkken atJJfkald dar lawiiohtaa RiBt vaertdurende pijn plaatielljkB ïwahta verzwakking van gBhougen enz en zij die reeds onder ganeeekondiga beliandelmg geweest zlju maar door de bekende middeleji als onthoudlngsen en kondwatarknnr wrijven electrlBeeren atoomlooi of zeebaden geen genezing of leniging hunner kwaal gevonden hebben en ten slotte zij die vreea cuvoclen voar beroer en daartoe raden hebban wagena verachijnselen als iloh aanhoudend anoitlg voalea verdeovln la ket feoeN hoeflelia ast alielliMl lartoe raden hebban wagena lelen als iloh aanhoudend anoitlg voalea verdooving la ket feoef tngan en donkar warden voor ds oogaH drukkanda pltn Bndar net voerhsofl n krlBBelIng In an het slapen van haadea en vosfin aan al deze drie oategoriSn van BeBawlUdera als ook aan onga melijei lljdtnde aan Bleekzuoht sn kraotiletBoshsld ook an gezonde zalfs aan oR a paraonan die vesl mat dat hoofd werken en geeatelijke reactie willen voorkomen wordt dringend aangeraden zii h het boven vermelde werkje aan te schaffen hetwelk op aanvrage kBitsloes en franoo ver Eonden wordt door Anneterdan door M CTEBARr Co Heillgeweg 43 Rotterdam F B vnn AlVTBV KOLFF Apotbek r Korte Hoofateeg Lirtreeht I OBHV 4k PORTOIV Ondegraclit bij de Gaardbrag F Sa Op de JOBgBta hyglenniach medlcmale tentoonstelling la do r WalaawMUi Boha aeneea wlJie ioQT de HedUohe Jurlj met de Kllvcreii Mednflia behraand XLIe Jaargang van DE BAZAR Dames Modegids bevattende DAMESen EINDËRMODËS benevens UINDWëRKPATBONËN W IEDERE WEEK VERSCHIJNT EEN MaUMER Ia ieder n tekêt mvDarte ptaten moOekraniek femUieten enz eu Ie Uitgave zonder gekl platea met S angpatr en 3 groote gekoipta pair Per 18 ars 1 8S p poat l iS 2e tf alfl do Ie uitg mat daareuboren 6 gekleurde plaiea 1 75 1 90 9e til 1 a 12gakl pl flDlb z geku p bijbet6eao t SO S 40 4e M K Sti V bg hel 6Bno 1 geka patr o ktiur Ue een gekleurd Iraaia handwerkpatroon 8 8 80 Per bns 90 et doozon 60 en 30 et pakjes 15 et spuitje 60 en 35 et NIEUW MIDDEL tegen snot bg Hoenders en alle Pluimgedierte a 0 45 per i Aeseh Dooen met voer ter verdelging ran ratten en muilen 35 en 20 et Paks 10 et Alles met gebrniksaanwjzing Genrig m OnBchadelskZalrerings ret te m iranderigimd klitradilige aangtzichU m andne luJuamirovm en wonden etrakhad en tehingen hij vertu ingen tmnierhmiden en rvoeten bij eckur l dauao m em Zoivert Tan onrein insect onder in en op het rel en haar 10 Cents per doos Hoeren eigenaren van Huiien kannen ilch op voordeellgo wijae TOor 10 Jaar Abonneeren voor de reinheid in Irnnne huurperoeelen BINNENLAND QODDA 24 Juli 1897 Nader rernemen wj dat Mej Kiem die roor pianoonderwy geilaagd is eig nlp e n leerlinge ia ran den beer Boaman doch dat ij in den liateten Ijjd leo gerolge rau de siekte ran dien heer onderwys gehad beeft ran den heer Van Zotpben Wg herinneren bh caféhouder er aan dat sy om hnune iaricbtiogea gedurende de kermis langer open te houden scbnftelgk dit moetso aanrragen aan den heer Bargemeester deaer Gemeente Cit deze gemeente Bchrijft men aan de iSchoonh Couranti ran 22 Jnli Naoweiyks was heden de markt afgeloopen vot met de spellen en kramen rt or de aanstaande Goudsche kermis werd een begin ran opboawing gemaakt Het is alsof er hg die opbonwing meer nieuwsgierigheid is dan andere jaren ja net is alsof men op sommige gezichten een weemoedige uitdrukking leest en een stille zucht ontsnapt zou het roor den laatsten keer z n De liberale gemeenteraad ran Gouda il in n olericalen reranderd Onder dieolericalen z n de antirerolutionairen rganden ran kermis Die ran ouds bekende alom vermaarde Qondsi kermis zon haar lereosdraad ai sneden worden Maar kom laat ons het beste hopen misschien dat b de rjjanden der kermis ook het belang der nenngdoenden eenig gewicht in de schaal legt en dan gelooren wg nog niet aan de afschaffingOp de hoere ran den reebouder A Verborg te Benschop is Dinsdagmiddag ingebroken althans uit de secretaire die met een ralschen sleutel schünt geopend te zgn werd een bankbiljet ran f 60 rermist De eigenaar en z n Trouw waren tydena den diefstal afwezig De vermoedalgke dader een ingezetene uit die gemeente bevindt zich lu voorloopige hechtenis en zal morgen ter beschikking worden gesteld van den officier ran justitie te ctotterdam De in roorloopige hechtenis geooölen sigarenmaker G heeft Donderdagarond bekend de dader te zgn ran den bg den reebouder A Verburg gepleegdetf diefstal Bij de herstemming voor een lid ran dengemeenteraad te Waddiugireen rerwierf deheer H Jongenburgur aftredend lid a r 178 stemmen de heer D ran Duiken lib 169 stemnen aldos gekozen de heer H Jongen barker FEVIL LETOai iCHT RLI 11 Ke werd bloedrood van ingebouden woede 2oo had ik haar nog oiot gezien Midtlelerwjjl verliet ze ülingB da kamer Het was of elk dier woordeo m wondde Ook ik wai ontbtemd en zocht spoedig mijt slaapkamer op Voor het eerit zei ik Betsy gera goedeo nacht K wilde ik het me met bekennen ik was gegriefd Haar rerwijtingen droegen den stempel van onwaarheid Dit voelde ik Dan jntBt als ik mij te bed wou begeven vloog Betsy de kamer binnen viel mij om den hals ea barstte in tranen nit Denk maar niet meer lievo om wat ik gezegd heb vergeef het me toe vergeef het mei smeekte ze fMaar baste meidl wat heb ik je te vergeven I iel ik vriandelyk met een kus Twqfelend keak t mjj aan Houdt je dan met van hem Ik iweeg en zoende haar nog Sens goeden nacht Ik bleef mijselve het antwoord schuldig Maar sindi dit ooganblik wiit ik dat zij hem liefhad Het toeval wilde dat Rennefeld ons een visite naakte terwijl BeUy uit was Met toestemming van oom was ik gaarne lyn cicerone waar het een bezoek aan den vijver gold achter het huis in het boach Hij was eeo en al verrukking over de schildenohtige ligging tn venooht m ver nning evan Zoo niet geheel dan toch voor het grootste gedeelte is de hooibonw te Nieuwerkerk a d IJiel afgeloopen Door het prachtige weder kon men in weinig tgd veel werk verrichten zoodnt de oogst zoo goedkoop mogel k isbinoenKekoneo terwgl kwaliteit en kwantiteit niete te weneehen overlnten De rpgeu van de laattte dagen komt den onden weiden en den etgroen zeer te etade want zoo hier en daar waa er gebrek soms groot gebrek aan gra Enkelen ngn evenwel al bevreesd dat we nn wel eens zes waleen regenachtig weer konden honden aaogezten bet ia gaan regenen op St Margaretba De tyd zal t nns doen zien Door het beetam der tentoonstelling te Atnhem is een adres gericht aan het gemeentebeatour aldaar waar g een aobsidie van tienduizend gulden nit de gemeentekas wordt gevraagd De 18de jaarlykscfae exameoi der Nederlaodiche ToonkuasteDaarsvereeuiging zgo gisteren voortgezet Van de 5 caodidaten ia o a geslaagd voor piaoo lager onderwga de h er C J Sprngt Jr te Woerden Bg de heden te Haarlem gehouden verkiezing van een lid der Provinciale Btaten waren uitgebracht op mr W A t Hooft lib 107Ö L V Blaadereii a t 778 en E P H M Bijleveld chr hist 53 atemmen GakoMii 1 a o r W A i Sooft Ub De BamenateUing van het ministerie maakt vier nieuwe verkiezingen voor de nieuwe Kamer uoodzakelgk te Enschedé voor den heer Pierson te Amsterdam voor den heer Oremer te Zntphen voor den heer Borgesma en te Lochem voor den heer Lely Buitendien moe nog eene verkiezing te Amsterdam plaats hebben voor den heer De Besnfort De voor deze vacature gekozene wordt alleen Kamerlid voor den korten duur van het loopeode zittingjaar Op 20 dezer ii aan het Centraalatation te Utrecht ten nadeele van den kasaier Jolles te Breda ontrold 1 zwart lederen kassie aportefeuille met koperen sluiting inhoudende 1 muntbiljet van f 10 talons divtdendbewgzen Koninklgke Stoombootmaatschappij Amsterdam 584 586 1784 1785 1819 3069 A F 500 3014 A A F 350 coupon Juli certificaat 5 pet Ital aansehe Staatschuld administratie Lamaiaon Bonwer Co co 45 Van dezen diefstal wordt rerdacht een heer middelmatig groot zeer gezet dikke buik kleur gezond gekleed in het zwart met fantastehoed eoB schats to mogen ontwerpen Mot kindorlyke vertrouwelykheid rolgde ik oïer zyn schouder de vlugge beweging van het potlood terwijl hij al door praatte aliof by mij jaren had gekend Ka ik luisterde maar zijn stem had ene ontzaggelgke bekoring Toor me Een lichte wrevel plooide Betsy s mond toen ik haar s avonds Sprak van dit bezoek doch rerdor ktn ik niet merken dat het haar iets schelen kon Man schreef October 1830 In onze botrekkeiyke afzonderiag ten platten lande rerre van de centra der samenlering hadden de Belgische onlusten ons niet meer belang ingeboezemd dan elke andere politieke gebeurtenis Onbezorgd leefden vre voort en geaoton ran bet leven met al de veerkracht onzer jeugd Muziek litteratuur het een of ander rouwelijk handwork wisselden we af met flinke wandelingen of eén bezoek bij een onzer buren In den laatsten tyd had Ds Staal ons geworven voor èone liefdadige instelling die hy in zyna gemeente bad in t leven geroepen en waren wo s ochtends in het zitje op den berg al vroeg met naaiwerk in de weer net een ijver die zaker geen betere zaak waardig was Wy kwamen daardoor ook meer in aanraking net die andere menschensoort welke we slechts 00 onvolledig kenden van haar door beschaving en materieel welzijn gescheiden mei de armen en behoeftigen levende van den eenen dag op den anderen geen hoogere levensbeBchouwing kennende dan welke toepasselijk is op de rechten van de maag Betsy s aangeboren goedhartigheid deed haar menigmaal de klink oplichten van de denr ener tehaaelt Arbeidenwonlog iij speelde graag d en grgsachtigen mantel over den arm Hg is per spoortrein verdwenen De Oommisaaria van Politie in de 2d6 af deeling te Utrecht verzoekt opsporing aanhouding en draadbericht Ten nadeele van B van Eig e Helder is op 11 JuU jl door drie onb end gebleven personen weggenomen een zoogenaamde Boskooper boot de boot lag gemeerd nabo de Commercie aluia te Nienwediep groene reeliog van onderen rood b alagen voorzien van fok ea apriettnig twee zwaarden een roer en 4 riemen Volgens visschers van Wieringen ia de boot waarin 3 personen zeilende gezien koen zettende naar Medemblik of Yerawood De mogelflkheid bestaat dat drie mariniers mot badcetde boot vertrokken zgu daar deze peroonni aedert mankeeren De Commissaris van Politie te Helder verzoekt opsporing aanhor ding en bericht Men scbryft uit Utrecht van 23 Juli Omtrent de ontvreemding van tal van kostbare p aten en teekeniggen uit het archief van de fundatie van Reuswoude zgn nog de volgende bgzonderheden bekend geworden Het had reeda eenigen tgd de aandacht getrokken van den directeur dai de levenswgze van do beide in hot gesticht wonende studenten weioig overeenatemde met de middelen dte hün daartoe ten dienste stonden Hunne gedragingen werden nagegaan en toen daarop spoedig ontdekt rwff rtk TÜ tclkftna het aesticht verlieten met een of ander voorwerp by zich wera nnn iemand nagezonden waardoor men tot de ervarin kwam dat de beide jongelieden platen verkochten iu den winkel van een in een vrg stille atraat woneoden h idelaar in allea Dit gaf aanleiding tot ondÉnoek en tot hun arrestatie Alle platen uit het archief in de portefeuitlea waarin zg met de ontvreemde waren opgeborgen z n in beslag genomen on bennden zich ten getale van 240 op het Paleis ran Justitie Onder de onvreemde en verkochte stukken moeten zich zeer kostbare prenten o a nog een van de hand van Rembrandt bevinden Vele dier stukken hebben zooals de opkooper beweert reeds hun wefj naar Engeland gevonden zoodat die waarscbgntgk onherroepeUik voor Renswoudo a archief verloren zyn Naar het achgot is bg den opkooper ofschoon sommige der te koop aangeboden teekeniagen bet stempel der stichting droegen het vermoeden niet opgekomen dat de henv niet bekende hier studeereode jongelui zich aan diefstal acbnldig gemaakt zon hebben Een minder ganatige indruk moet evenwel teweeggebracht zgo door de omBtandigbe d dat toen na het butend worden van den diefstal de directeur zich by hem vervoegde om een paar platen op wier bezit de stichting grooten prgs stelde milde obatclnine en ik geloof dut ditjuist eon roden wai waarom mon toch hover da gift uit mijne band aanaam Inmiddels was de belangstelling voor de aationale zaak torgenomen Zelfs oam werd er door aangegnpen alken morgen by het ontbyt onthaalde bij OOI uit de dagbladen op berichten ran de opgestane provinciën waaraan by dan naat oud Hollandache gewoonte eene politieke linnagioleilj vaatknoopto Hst kon niet missen of de door verontwaardigiog opgewekte geestdrift dte zich allerwege begon te openbaren moest ook op onze jeugdige gomoederen inwerken vooral Botsy was plotseliog een vurige orangiate Op een soiree bij een onzer konoissen op een na urige plaats werd byna over nieU andera gtsproken Wy zaten onder de veranda die over oen heerlijk glooiend grasperk uitzicht gaf op den strantweg Het was een schoone berfstavood de gatuiden in de natuur stierven allengs weg nu on dan slechts harmonisch afgebroken docr het gelooi der runderen op het veld het ratelen van een huiswnarta koorcn len agen en menachenstemmen in de richting van het öorp Ja jal dat moiaje breft een staartje I merkte een der heeron op toen men de gedwongen rotraito onzer troepen uit Brussol had behandeld i Goh kom I da mogendheden zullen toch baar eigen werk niet vernietigen Waartoe dionde anders bet Weoner congres 1 Kn vergeet vader Willam niet riep een ander Dit is zeker dat by niet allooi staat Ër worden al vrywilligerskorpsen georganiseerd Dia het nog hard t vsraotwoorden tullen hab terug te koopeo de opkooper die daarvoor slechts zestig gulden betaald had er voor niet minder dan duizend gulden weer afstand van wilde doen De zaak wordt door den rechter van instructie ernstig onderzocht ea bet is te verwachten dat zg nog in Auguatua a a ter openbare terechtzitting zal behandeld worden Een Indisch correapondent van de aTal a Rcbrgft Mogen wg de geruchten gelooven dan tM het er treurig ui met de verstandhouding onderon7e troepen aan voerden op Atjeh en scbüntdaar groote nagter te heerachen onder degouden kragen Qekwetate ijdelheid apeelteen groote ro velen achten zich bekwamer verdieoateljiker dao hun ambtgenoot Zoogevoelt zich de chef van den staf Boeger onder officier dan overste van Heutz die evenwel door benoeming bg keuze tol majoor 1890 thans honger in de ranglgst slaat nogaltoos gepasaeerd en hg kan het van Hentzniet vergeven dat deze thans boven hem Blaat r Alles zoo te Atjeh van een Uien dakje gaan zoo de Uegeerlug er toe bestuiten kun van Heutz goDvernenr te maken maar bet departement van Oorlog dat van Heatz s verdienc ten op prga stelt ia ook niet blioJ voor7gDfl gttbreken dia hem nit een militair oogpunt beschouwd ongeachikt mak n om dia moeiliike i krcbb rt a rvolleii Da gouvernenr ran Vliet die omJat by stil en terugg trokken leeft ook al niet in den amaak valt by sommigen Bcbyul zich dte minder goede reratandhogding zguer onder b relhebbers weinig aan te trekken immers de bevelen worden toch opgnrulgd Maar i dan goede samenwerking nieta waaril Dat afbreken is bg ht t Indiicho leger belaas diep geworteld en bet zyn vooral de kletstafeli welke efl kwaad alicbten Do jongeren hebben hon beid de onderen hunne aanhangers Gelukkig hebben we een legerkommandant die met gzeren nihï de krggstucht hondhaaft en daarom de ahdtenoirea is De jongste excursie te Atjeh welke ona weer tal van menschenoffera gekost beeft 37 man waaronder 2 kapiteins en vele laitenaots beeft ovt r t algemeen weinig belaugHtelling opgfwekl Men rond het succes veel te dour betaald Waarom niet de kust afgesloten en daardoor alle toevoer beUt da eenige manier om zonder veel verliezen den A jeher flink ds duimschroeren aan te zetten Nog attooi zoeken wy onze kracht in die on elokkiga ongezonde Aljeh vall terwgl toch de zee ouze bondgenoot kon zgn ea moest wezon Meer ben zei do oerile iprekor roet ean gewichtig gozioht alsof hij het alleen wist en klopte metaen zyn pijp uit Wy damefl hadden ons gaaprek ïim do Itieetafel gostnakt en volgden dat der hoeren Zal dat mot reel vnn de vrijwilligers 7oI en afhangen F vroeg Betey op eons licht blowende doch mot trillende stom M dunkt het moet tdans een voorrecht wazea man te zyn om iets voor het radorlaiid te kunnen doen Kennefelil keek baar glimlachend nen torwijl hü lichte rookwolkjea iiit zjjn aigaar blies ffFrankryk had indertyd zijn Jeanno d Aro con vrouw I merkte hij ietwat spottend aan ffDie wy hoop ik missen knnnon gnf Uetsy btti ton antwoord Meneer Honnofeld zal tooh niet beweren dat do maniion in deze dagun door aaa rrnuw aan bun plicht moeten worden herinnerd U hebt volkomen gelijk mBjufTrouwl Ik breng alle hulde aan het herünmo dat u bezielt Hij aprak thans ernstiger en keek haar nadenkend aau terwijl zyn liand over den donkeren baard gleed De gastvrouw opperde nu bet denkbeeld dat er ook roor vrouwen in hnar werkkring Konoegtedoen viel Oorlog was toch at verschrikkelyk genoeg ora niet in allo opzichten tot leniging daarvan meda te warkoa Betsy was het daarmede volkomen eeas Mnar da hoofdzaak meende zij was toch dat er niemand thuis bleef die nog eea geweer kon hanteeron Het land had thans mror dan ooit practtsohe mannen Doudig u ge D droomertge fainéauta I H ordt eereolffd