Goudsche Courant, maandag 26 juli 1897

Dinsdag 37 Jiili 1897 i No 7333 30ste Jaargang Wat ï tsg Jioiit KbBUmatiek T adenpgnen kortom JF Anlier PaiBExpeller 60ÜMHE mum Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken fgt U mi M Ml mm aa lewmdmi tegoo lüS Aiilter Paln ExpBlIer De uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 AfzonderUjke Nommers VU F CENTEN ADVERT ENTIEN worden geplaatst van 1 6 regd a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd smm TEmoFiNO te MOORDRECHT op VRIJÖAG 13 AUGUSTUS 1897 des morgens te eUf uren iu het koffiehuis rao i vut Wilde aldaar teu overataau van den te Gouda reaideerenden Notaris G C FORTUIJN DROOGLEEVER Tan No 1 Een WOONHUIS in drieën bewoond geteekend No 198 198a en 198i met SCHUREN GEBOUWEN WBRF en KLEINOARENBAAN en ERVEN en 2 perceelen DIJK WEILAND in den Ootfpolder in het dorp Moordrec tt grqot M4 ifren 90 Centiaren Te aanraarden 1 October 1897 Het Huis gemerkt 198 is verhaard yoor 1 20 en dat gemerkt 198i voor 1 25 per week £ n No 2 Een perceel aitmantend fVeiland achter perceel 1 gelegen groot 04 Mren ao Cenftoren Verhaard tegen 90 per jaar lot 1 December 1897 Na afzonderlijke veiling ea afslag worden de perceelen gecombineerd Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTDIJN DROOGLEEVER te Gouda KERMIS Ondergeteekenden honden zich aanbevolen voor de LEVERING van wijrw LIÜGUR BIER LIMOIADE eo GEDIiSTILLEBRD Met Hoogachting üEd Dw Dienaren J F Herman Zn SPECIALITEIT in NIEUWE BESSEN ADVOCAAT en BOERENJONGENS HOV THAI DËL Vergeer Standers LeTeren Vuren Grenen Dennen en Eikenbestekhont Alle soorten Binnen en BaiteulandRch gezaagd en geschaafd Hout alsmede geploegde en geschaafde Delen en Kraalschrooteu AmeriUaansch Hont in alle maten voorhanden JPriJxen Concurreerend KATTENSINGEL Q 19 lANDAltTö E CASSIÏO van 10 tot 8 uur MaWe ZONDAGS en WOENSDAGS Tootw middag CT0WAHr4y O berlihimei n L 2lrt MMa lv£a rlct T H El E T U IIV Ingang BBVG ZBUOSTBAAT over de Bank van Leening Turrniarkt 17t uouda Wat b i de baiBgflziD m Toorkan fl p j f n den worden f AnkerPainlxpeller Prï 60 oeot 76 oent on 1 26 de Soi ih Voorhapdan in de mMeta ApothaVen ao bn F A liichlet t Oo la Botteriani Te GOUDA bii A WOLFF Markt AU4b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt OPENBARE VERK00PIN6 te GOUDA ten overstaan van den Notaris ö C FORTUIJN DROOGLEEVER op MAANDAG 28 AUGUSTUS 1897 des morgens te elf uren in hetKoffiehais HiEHONiat aan de Markt van No 1 Ëen goed onderhouden HUIS en ERF waarin KOFFIEHUIS gedreven wordt met een perceel GROND daarachter aan de Wachtelstraat te Gouda Wyk P No 170 Te aanvaarden 1 November 1897 No 2 Een goed onderhouden HUIS ERF en GROND aan den Turfsingel te Gouda Wp P Nü 161 Het Huis bevat 4 Kamers Keukeu en Zolder en is verhuurd voor 1 75 per week En No 3 Ëen HUIS en ERF aan de Weatz de van den Raam te Gouda Wyk O No 418 Verhaard bü de week voor ƒ 1 75 De perceelen zyn de laatste 3 werkdagen vóór den dag der rerkoopiog van 10 tot 3 uren en op den verkoópdag van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris PORTUjJN DROOGLEEVER te Gouda CAFÉ BILLAED Door dringende omatandigheden over te nemen een net CAFÉ BILLARD Over nemingasom ƒ 575 Te bjezichtigeu Ammanstraat No 24 te Rotterdam Mej J I AUTA Stads Verloskundige Van eene levering overgehlevunt 2000 Btftks Eoogenaamde Spieringstraat F 24 worden wege i § kleine fouten niet jniRt voIkoiih model ultKOVoerds randen t it dnn potprU fl i 7t i er stuk rcohtfitreeki aftn HIl Lundlifrnwerii 6n uitverknolit DoKH UIKKK onvemlUtbni e l pkeus aijn warn Mm een PelM oa iso x 3 iij oM grout uliiB bnt Panrd gcbeel bedekkend iloiikerbrutn met benaAide rAndon en viin 3 breeds treepen Toorik n Kleine oorrutf Engelsche Sport Dnlibel PaardenDekens OrnnUfclrnr gr o 160 x BOS benftAid met 4 prachtige breede atreepen vooriien bieden wij wegene eeur feringe Hleohts door mAnnen Tan liet vak Lemerkbare fonten h f v etuk awi werhelyka WHArde fi BeeUllmgen te lenden met dai deliik ndriH tegen Toomitbetallug of rembours aan TerzendhulB Merkaur Oommkndit Maittsnliappy G MchubPrt A Co 4malerdlam N Z Voorburgwal 361 fin ia VINKELJkO Ko l Kl l llil Sl c MVI l VI RIJ M CiiHBii siiii i vss iiriti i Agentuur by de Firma Wed BOSMAN te Giioda Qoadi emk rn A BRINKMAM h ZÜOK Keii elbaan Harmonie Trge Baan Wedstryd Praehiige prijzen J J WOÜEENEESS OFPIOIEELJE TRERRINGSLIJSTEN DEE VERLOTI G voor het R K Llefdege§tlcbl zijn alleen verkrijg baar bij A BUIUKMAir Zn LANGE TIENDEWEÖ Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Eeaa pracli tig n et ion g erlcla t HËERËKHUIS met Tli staande eftin den KATTENSINGEL Wijk No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtig e Kelder Boven 3 Kamers met achter een froot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevrag en LANGE TIENDEWEG D 29 XLIe Jaargang van DE BAZAR Dames Modegids beTattende DAMES en EINDEBM0DE8 benerena UANDWEBKPAIRONEN BV IEDERE WEEK VERSCHIJNT EEN MDMMER In ieder n teK t mmarte platen niodekroniek feutUeton enz enz Ie Uitgave zonder gfllil pl tflD met 3 snypAtr en 3 groote gelcoipte patr Per IS ara li36 p poat 1 46 Se H ala do Ie uitg met daareidioren S golïleurde platen 1 75 1 90 Se n i If Ie I V ISgakl pt ee 1 bijz gekQ p bij bot 8eQ0 2 SO j ilO 4e Kin 3e f by lioL Se no l gekn patr n lc u e I2e t eon gekleard Iraaie haedwerkpatroon 3 v 3 20 PROEFBIUIIMBR EN PROSPECTUS ALOM Il lfü Geurig en OnschadelykZntverlngs vet tegen branderigheid klier aehtige aangezichta en andere lichaamaroven en toonden strakheid en atekingen bij verztoeringen winterhanden en voeten bij schurft dauworm enz Zuivert van onrein insect onder in en op het vel en haar 10 Cents per doos Per buB 90 et doozen 00 en 30 et pakjes 15 et spaitje 60 en 35 et NIEUW MIDDEL tegen snot by Hoenders en alle Pluimgedierte a 0 45 per i flesch Dooen met voer ter verdelging van ratten en muizen 35 en 20 et P k B 10 Ct Alles met gebruiksaanwyzing Heeren eigenaren van Huizen kunnen zich op voordeellge w ze voor 10 jaar Abonneeren voor de reinheid in hunne huurperceelen O iT T TT 3 O E lïT eene zending Verlovings en Ondertrouwkaarten Kouwkaarten en Ronwpost amet Ellep Beptellingen worden ten spoedigste uitgevoerd bij A BRII KJIIAI en Zn BINNENLAND GOUDA 26 JttU 1897 Zaterdagavond heeft onder deze gemeente een ernstig ongeluk plaati gehid De remmer der Hollandiche Spoor weg Maatschappfl C RooZBuboom oud 23 jaar en te Rotterdnm ie bnis baboorende is er hoogte van den Zwarte Weg van den goederentrein gevallen en door een van tegeoovergeBtelde richting passeerenden BDeltrein overreden Op het gekerm ging de blokwBcbter ran het blokhuis 19 met nog twee ppraonen zoeken eo Tonden bovengeaoemd persoon in een sloot etaan De ongelukkige werd naar het gaitbnis overgebraobt waar de heer Sprugt de eerste hulp verleeDda en bleek dab zya rechterarm was afgeredeL terwyi hy nog meer wonden aan het lichaam had Na twee aren nog geleefd te hebben is hg om 4 Dor beswekeo terwgl hg tgdig was bediend De OTerledena waa de kostwinner zgner moeder Zaterdag slaagde de heer J Botteiop voor de hoofdalÉle Zaterdagavond ia door de politie weder proces verbaal opitemaakt tepieo P T die lOnder dat daartoe aaoleidiog beitond een ioDgmenach mishandelde De Koninginnen hebben f 400 gesonden Toor de slachtoffers van den brand te Staphorst Oe politie te Amsterdam heeft Zaterdag de hand gelegd op een ontrouwen bediende der Ontvang en Betaalkas aldaar die onder een valscheu naam een betrekking had verkregen doch nu een onde bekende der justitie bleek te zÜn Onder den naam van Rieust had hg in de laatste jareD 4 g verschillende Amsterdamsche firma s ala kantoor of winkelbediende gewerkt Omtrent den diefstal sn vi r aangeteekende brieven bestemd voor Leiden kannen wg nog bet volgende mededeelen De po ttak werd aan het postkantoor te Leiden aangebracht met een gat in den bod m Den volgeodea dag werd de adviesbrief inééngefrommeld op de binnenplaala vnn het postkantoor aldaar gevonden natnurlgk zonder de bybehoorende aangeteekende brieven De berooving heeft vermoedelgk plaats gehad op het trajeot tnssoheu Rotterdam eo Leiden C N R Ct Ëen der opvarenden van de Btoomkanonneerboot 9perwer geraakte Donderdag nab i de FEVILLETOM NICHT THLI 18 Met een laoheud applaaa werd deze enthaaiaste uitval begroet wtt Betsy wel vat verlegen maakte Ze had maar gezegd dan zy weaschta Kenncfeld keek mij oawillekeurig aan Gold dit epitheton hem Toen de koele avondlucht ona naar binnen deed S an Mg ik dat hij haar acherlaeDd op zijde trad ermaleo ontwikkelde tiah een dergelijke achertnutaeling als zij elkaar ontmoetten Ook na waren e j in een levendig gesprek Wij hadden ona in da helder verliahte kamer om de tafel geaohaard de wgn parelde in de glazen eeu van de jonge meiajes speelde een atuk op de piano Ook Betsy moest schatting betalen en deed dit met een onzer bekende volkaüederen toen de kncoht een brief binnen bracht voor Eennefsld Hij varoataohuldigde zich om even den iuhoud te doorloopeo Kort daarop verliat hij den kring dringende familie omatandigheden riepen hem onverwgld hntawaafta irWeot gij wel Truaa I wat Bsnonefeld tegon m j ui toen hg afscheid nam vroeg Betay half lachend terwijl ik mjj op haar kamer oatkleadde Ik zal thans reeda gelegenheid hebben niet tot diadroomerige fainéasta te behooren mejuffrouw I Wat betettkeot dat I riep ik uit irZ het mq kiadlief I en ik tal het u Keggen Texel8che hors overboord De commandant van bet schip de luit ter zee 2o kl ü J Boldingb sprong den matroos die niet zwemmen kon na en bad het geluk hem te kunnen grgpen en boven water te honden tot men met eene vlet te hnlp kwam en redder en geredde oppikte De luitenant van wiens krachten aeer veel was gevergd verloor daarop bet b vnatzgo ea moest na aankomst der kanonneerboot te Kieuwediep aldaar in het marinehospitaal worden opgenomen De tweede regisseur van hel zomertheater te Kreaznach werd verleden week ontslagen Uit wraak had hg Zaterdagavond alle gaskranen open gezet Gelukkig werd het bytyds ontdekt Maandag bemerkte een van het personeel onder de voorstelling dat aen groote steen aan een dun draadje boren het tooneel hing zoodat hg elk oogenbUk kon neervallen De wraakzuchtige regisseur ia in verzekerde bewaring genomen Te Leeds beeft een werkman zich ver lroaken In eeo brief op zgn Igk gevonden rertelt hg dat hg sterven moet omdtit bg zgn vrouw zijn Poll niet neer onder da oogeu kan komen Zg bad het laatste wat zy bezat t t baar trouwring toe verpind om baar man geld te bezorgen om op wedrennnu te wedden Miat alle paardeo waarop hg bet gebonden had hadden verloren ëd nn was het nit Ug hoopte dat als zgn Pollj hertrnnwdn zg een beteren man zoo krggeo De jarj van den coroner besliste dat hier een geval was van 1 zelfmoord in krankzinnigheid c bedreven Te Zevenaar zou Donderdag eeo belangrgke verkooping van veldgewassen door notaria tl worden gehonden Reeds bg de vorige verkooping was door het volk gezegd wanneer weer wordt ynrkocht betalen we niet meer de 10 pCt opgeld voor den notarise maar deze had geen vftandering in de condities gemaakt Dooh toen nn d verkooping zou aanvangen wilde niemand een bod doen De verkooping werd gestaakt Eenigen tgd later gaf de notaris aan den eisch toe Te Antwerpen kwam een schoeomaker die in otimiu met zgne vrouw leefde beachonken thois er ontstond een woordenwiaaeling en de man loste een Bcbot nit een revolver dat echter miste Rg ging daarop heen In een vlaag van wanhoop veiHet de vrouw kort daarop het huis met hare vier kinderen en wierp zich met ben in een veBtioggracht Door glings toegeachoten hnlp worden de moeder en twee der kinderen gered de andere twee vetdroDken neuriede ze ie pijl beeft dan tooh dool getroffen Hotny merkig ik ietwat verbijtend op Ze keek mij aan en haalde de echouders op ffNaoht beste 1 zoende zij spottend on aprong he t bed in Wie er in die veelbewogen dagen stil zat dominee Staal zeker niet Tot van den kansel toe wtkte h j de jonge mannen op waar sg niet reeda in l gor of Eohutterjj moesten dieoen om do wapenen op te vatten da ploegschaar om te smeden voor het zwaard Zijn propaganda strekte zioh zelfs uit over naburige gemeenten waar hij de ringbroedera in deneelfden geest trachtte te bewerken Dit was niet altijd naar den zin van de aldua opgezweepte kadde de boer kon zgn jongens wel gebruiken op het erf en in het huisje van den arbeider wist men dat de schoorsteen minder rookte ala or een paar stevige armen ontbraken Men zon zioh in het leven dier natuurmenaohen moeten indenken om dit egoïsme te begrijpen dominee Staal evenwel volgde met klem zijne over tuiging en hjj scheen mij een Waldenzer prediker toe wanneer hij daar a Zondags optrad ala t ware met het zwaard in de eene den bijbel in de andere hand of wel aen prediker nit den geozectijd Wat dit betreft was hij zeker een paar eeuwen te laat geboren zelfs had het verlatiniseeren van zgn naam geen moeite gekoat oKog wel een man des vredea 1 apotte mijn oom als bil zgs ouden vriend met jeugdig vuur de nationale zaak hoorde bepleiten jySi via paeem rara bellum mijn waarde I Het il o ij evenmin ala u te doea om bloedvergieten De man dis berouw kreeg poogile zich oor het hootd te schieten ng werd zwaar gewond in het hospitaal opgenomen Ongeveer drie jaren geleden verbrapdde te Brassel onder gebeimzinuige umstHudighedeo de Póle Nord een groot café chantaot Ëen jaar geleden krees het parket een brief van een Belg die te Oran woont meldende da by den dader kende en als men hem osar Brussel deed koraeb bij de noodige it lichtinges zon geven Mon deed onderzoek en vernam dat die Belg een aantal misdrgven op zgn gewciteu bftd vóórdat hg zich naar Algiers begaf Te Oran zelf werd bg tot verscheidene JAren gev ngenisatraf veroordeeld Oe Belgische jnstitla hechtte niet veel waarde aan den brief Nd echter ontviof het parket een brief door totBchetikomst der Fraoscho jostitte verder aen doBiiier alsook eeo brief aan den gouverneur van Algiers gericht waarin dezelfde beweriog n van denzelfdeu Belg voorkwamen Bg zegt daarin een zoon te zgn van een gegoede familie die van het eene kwaAd iu hek andere vervallen is en na door gewetenswroeging gekweld wordt bg tgdt aan een b rBtkwaal ea zdl otet hog meer leven £ r zjin zuo meldt de brief twee medeplichtige bg dien brftüd waarvan bg het adres en den naam opgeeft lig zelf kocht het poeder en gemelde perHOiien maakten eeo loort van ontplofFeod werktuig Al de bijzonderheden die de briefscbrgver opgeeft hebbeo fcbgn van waarheid en de twee medeplichtigen zgn menscheo tot allea in staat Oe scheikandige der militaire school Gody verklaarde indertgd dat er bg deu brand wel sprake kon zgn geweest van een bom De nieuwste uitvinding op militair gebied ta een papieren kogel met allumïnium omhulsel m arven de nitvinder een Fransch officier beweert dat di wonden nog minder doodetgk zgn dan van de met stad ommnntelde looden kogels Ook zoaden de kwetsuren veel spoa diger genezen Men zo j nn haast voor zgn pleizier ten oorlog trekken Op 21 Joni des middags om aur is brand nitgebroken in b t pakhuia van Tan Kang 3toe in de gang Bleko te Semaratig De iuhood van het pakbnis circa 12000 pikols hars ii totaal verbrand Oe brandeode massa verspreidde zich sla een vurige zee naar alle kanten en ontntak brand lade belentlende Uaar de i nrustige Napoleoiitisclio tijd ligt nog dicht genoeg achter ona om de mogaudhoilen n et te varlokken tot olken prijs den vrede te bandbuveu ten onzen nadeete wellioht Wat mij bijzonder verwonderde doch tevens genoegen deed was de tgdtng dat de bar n Van Starreheuvel zioh bij een vrgwilligerkorps had laten iniqven Wg hoorden dit uit den mond drr oude douairicre toen zg ona een bezoek bracht Zij hield zioh goed toch sprak er een gevoel van verlatenheid nit den toon dien zij aansloeg Meer trof mij haar bericht nopens Konnefeld wicna moeder gevaarlijk ziek la Dit was da de reden van zgn overhaast vertrek Hoe kon ik mij in zijn toestand verplaatsen I Kende ik zelf niet de zwaarte van hot offer Op een koudon winteravond terwgl de sneeuw racht en dioLt neerviel on hot haardvuur helder brandde zat Barbara achter cJe theetafel te dutten en waren Betay en ik druk bezi pluksel lo maken mot het oog op deu aanataaaden veldtocht dien men verwachtte dat reeds vroeg in hot voorjaar zou plaats grijpen Betsy was eenige dagen ongesteld geweest zÜ had kou gevat en daarvan een bardnokkigen hofst overgehouden die solas eeu verhoogde kleur op bare wangen riep Daar kwam oom binnen hij waa naar het dorp geweest zooala hg tegenwoordig nit zucht naar nieuws meermalen deed Meines 1 ik breng een oude kennis mee 1 riep hij vroolijk Verrast keken wij op Ket was Repnofeld aan wïen ik lona meer gedaobteu wijdde dan ik mg zelra beksaneo dont perceelen o 2 leege pakhuizen van mevr Lans pakhuis vau de firma Uvrraan Salomonson met aardewerk een of twee pakhuizen van de firma Van der Linde en Teves welke alle zoo goed ala geheel in de asch gelegd xgn Het materiaal en de pgpgeleidingen van da gasfabriek op de aloon alooo zgn door de brandende hars zwaar beschadigd Pe gsfabriek oaast het harapakhoia is als door een wonder gespaard geblereo hoofdzakelijk door de kraebtiga hulp an het militaire brandspuitwezen dat geheel in orde wia Het gewone brandspuitwezen liet allea te wenscben over De militaire commandant majoor Jacobs beeft onmiddellijk bevel gageven om de manitiemsgazgoen te bewakea en de munitie weg te dngen Ook een pakhuis van da Internationale ia door het vour aangetast De ichade wordt begroot op circa f 100 000 Ëen 24 jarige matroos Alex Richon wta wegens desertie tot vgt jaren gevangenis ver oordeeld en onderging deze straf in de marinegevangenis te Cherbourg Kort geleden besloot tig eene poging tot ontvluchting te wagen a Nachts wiat hg uit zgne cel te breken klom den gevaugenismuur over en zette t op een loepen Maar de wacht had zgn vlocht opgemerkt Dadelgk werd een vervolging ondernomen verscheidene schoten werden den vluchteling achterna gezonden maar zonder gevolg Zoodra Richon ontwaarde dat men hem op de hielen zat nam hg zgne richting naar de zeezgde en wierp zich in de golven Ëen sloep werd dadelgk te water gelaten maar men slaagde er niet in hem in de diepe duisternis op te visbchen Na langdurige naaporiugen moest men wel aannemen dat de deserteur in de golven was omgekomen en keerde men in die meening naar de haven terug Richon echter was een gzersterka kerel en roortrellelgk zwemmer en had zich al dien tgd tegen de hooge golven staande weten te houden Toen bg zich verzekerd had dat hg niet meer achtervolgd werd ging hg aan land en hield zich dien naebt in een woud verborgen Eg slaagde or den rolgendeu dag in bg de boeren op het land zgne gevangeniskleeren tegen andere te ruilen en zoo wiat hg in een goederenwagon verscholen naar Parna te ontkomen waar hg verscheidene dagen doorbracht zonder ontdekt te worden Hg sliep in de open lucht en wiat ala sjouwerman in zgn levensonderhoud te voorzien Ongelukkig voor Richon werden op den dag vóór het Uastillefeest van den 14n Jnli naar aanleiding van vete dreigbrieven aan het adres van president Faure door de polÜie alle personen die haar maar eenigszins verdacht voorkwamen gearreateefd en zoo vond zg ook onzen vluchteling Hij was goheol in t zwart Oogonhlikkelgk begreep ik het verlies dat hg geleden had Mijn liart loog hem te geraoet uit medelijden maar ik bedwong mij frThana weet ik wat het zeggen wil oen moodor ts misaen juffroaw Truitje 1 zei bü zaoht terwijl hij mij de hand drukte Ook B tsy heette hem hartelgk wolkom Oom had een gemakkrlijkeu stoel bij het vuur grichoven en WB waren al spoedig gezellig anii t praten fMaar papa I waar vondt u meneer Rennefeld f vroeg Betsy op opgeruimdon toon Ja bieclit eens op mijn waarde hoer 1 riep oom jylioe kwanmt go zoo la t en iu du weer bg don weg Y Ik airivoerdo van middag mot de diligence en nam dadelijk bezit van mijn vorige kamera aan bel einde van de dorpsstraat Nu bad ik nog iels in het logement laten liggen an Je hadt best hier kunnen logeeren nietwaar Barbara P De loge rkamer is diaponibel Bannefeld boog een glimlach vloog over xgn bleek gelaat Hg lag sr afgemat uit terwgl liij met de heenen over elkaar geslagen in zijn stoel gedoken lag Botty ondersteunde het voorstot van baar vader maar hij weigerde wVooreerst denk ik tooh in het dorp mijn domicilie to kiezen Na mijn moeders dood is er geen enkele band die mg aan bot ouderlgke huis hecht en Van Starreheuvel is een mijner beste vrienden U weet dat bg voor ern tgdlang terugkeert zijn winterkwartieren betrekt zooala hij schrijft F