Goudsche Courant, dinsdag 27 juli 1897

ZomerdleDSt 1897 i muugm 1 Mei Tüd vas Greenwich OOODA BOTTIKDiM Directe Spoorwegverblodlngen met GOUDA 7 81 18 86 1 84 I 18 48 18 66 1 68 4 16 liOTTIRDi M O O ü D 1 11 8 11 60 19 87 1 44 1 64 01 11 64 18 08 18 47 8 14 9 20 9 87 9 64 10 11 Il U 7 60 6 86 9 40 9 4710 18 10 80 11 88 4 4 4 60 4 67 6 04 6 10 6 66 7 46 8 18 9 00 9 47 10 19 OOHDl DEN B t i B ftoiida Zevtnhui n Moe kapelIa Zoetarmeer Zegwaard Voorbttrg s Hafta a 7 80 8 80 9 11 9 84 10 14 11 16 18 16 18 88 1 87 8 46 4 49 6 86 6 646 11 7 847 49 11 7 48 8 48 18 40 8 01 E Z 7 6S8 61 18 61 8 1 r 8 07 9 08 1 06 t Tt iH 8 18 9 08 9 46 9 4 10 44 11 46 18 46 1 10 8 06 4 16 6 16 6 66 6 88 6 89 8 8 81 DEN HiAG OOUDl I l Hage 4 7 80 7 48 8 8S 9 48 10 1111 87 18 881 36 8 44 8 40 4 06 Voorb 6 68 10 17 1 41 Z Zagw e 10 88 l 6 ZeT M 17 10 48 8 06 Onnda 88 7 608 18 9 08 10 1610 6411 67 18 608 17 8 144 08 4 88 J 88 8 4 9Ji410 Mn 6 V 10 08 10 16 10 87 9 9 88 10 88 11 8 U 4 m ht 88 7 46 8 4 9 0 10 1 lot UM V ZM S i 4 48 6 86 6 7 6 9 07 10 08 10 84 W rd 68 8 0 10 88 11 6 4 1 7 18 88 10 6 Oude ater 7 07 8 14 10 4 1 1 ï io io m 1110 Gouda 7 8 8 J7 9 81 88 10 6 11 10 18 111 38 8 46 4 87 6 80 6 07 7 398 88 49 10 34 il iu e o I D AUTRÏCBT londa 6 80 8 87 7 66 8 11 9 07 10 1 10 67 18 00 18 68 8 80 Uudaw 6 46 6 64 11 14 8 87 roeiden 6 68 7 8 8 18 11 88 8 4 Utoaelit 18 7 88 8 88 9 0 9 89 10 61 11 46 18 88 1 86 8 08 8 17 4 884 8 06 6 66 8 10 17 10 85 7 10 10 84 8 84 84 7 18 8 48 10 41 8 6 6 08V 4 7 89 f 6 11 18 11 18 GOUD k i MNTEROAM 4 37 81 9 4 10 67 18 10 4 11 6 80 7 61 8 86 10 11 10 86 8 U 9 8T 10 60 1 3 1 18 1 16 8 11 10 16 11 41 matig slapende in den Jardin dea Flanies Hy werd in arrest genomen en naar het politie bareaa gebracht waar hg natanrlyk spoedig herkend werd Eichon mocht nu weer gratis ▼ an Targs naar Cherbourg reizen maar thans op staatskosten Op bet Noorden van Londi a is Woe irdafj avond een zware regenbai ucerf edaald Op sommige plaatatm ntpeg het water drie voet hoog ÏD de hatzen Het verkeer mof t in vele straten worden gesohoret hier n daar waadden de menschen tot da knirën door b t water De regen ging vergezeld van hagel die honderden ruilen rerbrgeelde De Rteeopn warpn zoo groot aU kenen en koikkers Het nieuwe ministerie Het Vaderland c ia van oordeel dat de oploasing dozer criaia beantwoordt aan de eisenen van den parlementairen toestand Mr Pierson was ook als ooderteekenaar van het manifest der 83 de geschikte man om de noodzakel jkfl combinatie van ministers uit de beide fracties der liberale party mei een overwicht naar links tot stand te brengen Het blad konit er tegen op dat sommigen mr Pieraon conservatief noemen De man die in H geavanceerde Kabinet Tak een gewichtige rol heeft vervuld die een be lastinghervorming heelt tot stand gebracht waarop tal van voorgangers tevergeefs han pogingen hebben beproefd en welke zeep stellig aan een meer geavanceerd man nietzouzün gelukt die ook md r dan eena betuigd heeft dat hg met het kiesrecht ontwerp randen heer Tak ten volle medeging die over hervorming van armenzorg reedsjaren geleden denkbeelden heett verkondigd waartoe vele geavancearden eerst langzamerhand zgn bekeerd die in zyn oeoonomische werken zich steeds vry van vooroordeelen en voor nieuwe inzichten en opvattingen toegankelijk heeft getoond zulk een man vau onbetwistbare superioriteit wiens overwicht gevoelt wie het voorrecht heeft hem te kennen als conservatief op zg te zetten getuigt van een vlugheid en vaardigheid in t oordeelen als gemeeulpk alleen het deel ia van hen die minder tp hebben gehad voor veelzijdig wetenschappelük onderzoek In de keuze zgner medewerkers heelt de heer Pieraon overigeiia getoond dat h er niet tegen opziet aan mannen van besliat progresaiatische kleur belangryke portefenillea toe te vertrouwen De keuze van de heeren Borgesius Lely en Cremer drukt den bepaalden stempel op het Kabinet Die keua beteekend de aociale hervormingspolitiek in Nederland eu een politiek van healisten vooruitgang ook in Indië Hadden wg verwacht dab als vTerter im Bnndec met de uit oogpunt van 80 riale hervormingen zoo crawichtige portefeuille van justitie de heer Drucker zou zjjn bedeeld toch kunnen wg ook met de opdracht aan den heer Cort van der Linden vrede hebben Heeft deze te midden der politieke partgea steeds een eigenaardige zelfstandige om ni t te zeggen eenzelvige positie ingenomen waartoe overigens zgn buiten de actieve politiek zich bewegend ambt hem prediaponeerde toch is ganach zgn publicidtische arbeid ten bewgze dat hg steeds voorstander is geweest van een krachtig iogrgpend Staatagezag dat geroepen ia om sociale misstanden weg te nemen sociale nooden t lenigen Een wel wat overmatig sterk contrast met dit vooruitstrevend gezelschap maakt de heer De Beaufort als minister van buiten I an dsche zaken Waar aan de oud liberalen een zeer bescheiden plaats werd ingeruimd daar is er althans voor gezorgd dat een persoon gewonnen is die zeer en evidence komi die zich steeds als de meest principieele drager der ond liberale beginselen heeft doen kennen Dat zoodoende de portefeuille van buitenlandsche zaken komt aau een man van zooveel tact en zooveel kennis als de heer De Beaufort een geboren diplomaat met het internationale recht en de internationale verhoudingen bgzonder vertrouwd is uit t oogpunt der behartiging van onze buitenlandsche betrekkingen op zichzelf een voordeel Ook is het geruatstellend dat aan den titularis andera dan in de laatste jaren het coval was geen overwegende invloed op de leiding der algemeene politiek zal toekomen Toch zal menigeen zich met eenige 80 1 ti 7 8 J 88 7 4S 7 S5 8 48 8 49 t C6 6 6 6 08 6 U 6 19 g 6 S SS 4 66 6 06 6 14 6 11 6 i7 Ondi MoordieoM Kisawniceik ChpeUa Botterdun 1 7 86 Botteidun a p Ue Ni workerk Hoordrecht Oooda a Sosd bezorgdheid afvragen of hartelgke samenwerking voor eenzelfde programma bg zoo heterogene e ementen op den dnor mogelgk is lutussshen spreekt het van zelf dat voorloopig overeenstemming moet zgn verkregen Men weet tronwens dat boo de heer De Beaufort steeds huiverig zich toonde om met de theorieën der geavanceerden m e te gaan bg voor practische sociale hervormingen waar die hem uitvoerbaar bleken wel te vinden wüs Ën dan kan hg misschien met zgn voorzichtige ietwat sceptische natuur de zeer nuttige rol van den dwarskgker in het Kabinet vervullen wiens critisch oog de hervormingsgezinde elementen dwingt tot voortdurende zelfbeproeving en behoedzame omzichtigheid Ook over de heeren Jansen en Eland laat het blad zich zeer waardeerend uit Ten slotte spreekt het Vad den wensch uit dat de Kamerleden die ministers zgn geworden zieh doordrongen mogen toonen van dezen eisch der parlementaire beginselen dat het Kabinet zgn steunpunt moet vinden in de Kamermeerderheid en daartoe in voortdurend contact moet kunnen staan met die meerderheid Speciaal zouden wg het gewenscht achten zegt het blad dat de formeerder van het Kabinet en de ministers van innenlandache zaken en van waterstaat of althans eeu van die beiden lid bleven der Kamer erf daarvoor in den vollen zin des woorda ook flsidera der parlementaire meerderheid Kn zoo er bezwaar voor overstelpiag van werkzaamheden wezen mocht laten dan deze bewindslieden ook eens den moed hebben tot invoering der nieuwigheid om zich in t Parlement hg verdedigi g van wetsontwerpen te doen hgstaan door ambtenaren met speciale onderwerpen bgzonder vertrouwd In de laatste helft an Mei werd door do rechtbank te s Gravenhage een persoon die froflger een zeer goede positie bekleedde doch door eigen toedoen en wangedrag die positie had verppeeld en onder cnrateele moest worden gesteld tot 4 maanden ge aogen astraf veroordeeld wegens bet antidateereo van scfaoldbekenteni aan In die zaak was ook betrokken een oomm sdonair in bypothekeo uit Zaandam die geheel bereidwillig aan hedoe lden perioon geld zou hebbtD geleend tot een badrag van f 80 000 Bg de ondercurtteeleatelling bad de cantor den geldschieter een bod gedaan van f 10 000 nanrmedfl genoegen werd genomen hetgeen zich Iaat beg rgpen als de verklaring van den getuige waar is dat hg slechts 2 a 3000 golden van de f 80 000 zou hebben ontvangen Ka de arrpkeniog tusscben den curator en den goldscbieter waren de rdaliën tuaseben dezen l alsteo eu den ouder oaruteele fifeatelden peraoon weder aangeknoopt werd em weder geld voorReacholeQ en bet bandelooze leventje hervat ten gevolge waarvan zgntohtgeroote van hem wilde Bcbeiden Ten einde nu te zorgen dat bjj de Bcheiiling aan zgne vrouw zoo wpïiiig mogelgk werd toebedeeld werden gefingeerde scboldbekenteniaaen gemaakt geaohreven op zegeU gedateerd vóór de onderoorateelestelling YolgPDi de verklarioK van deft onder carateels gestelde zou het idéé oui die geantidateerde schuldbekentfnicsen te maken van den commissionnair zijn uilgegaa en oodazéhem de zagela met het janrtall895 hebben verstrekt doch volgens den zaakwaarnemer die zich nu had te verantwoorden wegens medeplichtigheid aan valscbbfid in geschrilte was het preoie omgekeerd eu zon do onder coiateele gestelde het plannetje 1 Sben geopperd Wel had hg voor twee zegeHjes gezorgd Bg H vorge behandeling had hg echter bekend voor de 3 zegelljea gezorgd te hebben Gelijk toeo reeds wprd gemeld word getracht een damenitAm sterdem als creditrice voor de gefingeerde Bcholdbekentenisaei te doen opk men doch dit plannetje mislukte daar mevrouw loot rook en weigerde zich met de kuoaiery in te laten S 48 11 1 U 18U 8S 11 86 11 48 61 18 88 10 19 10 89 10 88 10 48 10 4 8 40 9 88 9 68 De heklasgde beweerde dat hg volkomen te goeder troaw was geweest en dat hg inderdaad na de onder carateelestelling nog f lOOO gpleeod bad waarvoor hg eee achiildbekeotenis van f 1800 had onlvangen Om o a die i 1800 terug te krggeo waren de genatidateerde tchuldbolientenissen opgemaakt Hoewel hg in de instractie eo hij de vorige zaak t ekeod had de drie zegels oor de wissels verstrekt te hebben kwRm beklaagde daarop nn terng eu hield vol er slechts twee gegeven te hebbeu De iubst off V Justitie herinnerde aan de zaïk den 17en Mei voor deze rechtbank bobanden waabg toen d beklaagde werd veroordeeld tot 4 maanden gevangenisstraf wegens het vervaUchen van scholdbpkentenisïeo en aan het aantal dat de toen getoigo thani beklaagde commifsiooair daarin heeft gehad Wanneer Z E A den door drank versuften veroordeelde vergelijkt met den handigen zaakvaftrnemer tbaos beklaagde achtte hg dezen veel meer scholdig en vorderde daarom wegens medeplichtigheid aau vahchheid in geschriften dieos veroordeelmg tot 1 jaar geVkugenisstraf Mr vin Gigch trad als verdediger op De uitspraak wordt later medegedeeld Uit s Gravenhage wordt geseind De benoeming der nieuwe Ministers is nog niet officieel afgekondigd De leden van het nieuwe kabinet zullen aanstaanden Dinsdag door B M deEoninginRegentea heeedigd worden en Woensdag d a v van hunne ambtsvoorgangers de portefeuilles overnemen c Uit a Gravenhage achrgft men omtrent de loopbaan der nieuwbenoemde Ministers nog het volgende De heeren Pierson Jansen en Lelj waren leden van het kabinet Van Tienhoven Tak bg welks optreden eenige bgzonderheden omtrent hun politiek en maatschappelgk verleden zgn medegedeeld De heeren Pierson en Lely zgn in dit jaar reapectievelgk benoemd tot onder voorzitter en lid van de entrale Staatscommissie voor de Pargache Wereld tentoonstelling in l900 De loopbaan van den heer Pierson als hoogleeraar aan de Amsterdamache Universiteit al president der Nederlaudsche Bank en Minister in het kabinet Van Tieuhoven Tak is voldoende bekend De heer Jansen was als hoofdingeneur in rang gelgkstaande met kapitein ter zee vele jaren werkzaam bg verschillende directiën der marine en heeft niet alleen ons zeewezen maar ook vele buitenlandsche iu alle bgzonderheden leer n keunen De heer Lely was destijds eenige jaren leeraar aan de Polytechnische school en heeft zich o a onderscheiden door zgn bekende rapporten als technisch adviseur der Zuiderzeevereenlgin De heer mr W H de Beaufort minister van buitenlandsche zaken herkomstig van de Ütrechische hoo eachool was vroeger schoolopziener in de provincie Utrecht waa van 1877 tot 1883 lid van de Tweede Kamer voorTiel lid der Eerste Kamer voor Zuid Holland van Jan 1884 tot zgn wederoptreden als lid der Tweede Kamer in November van dat jaar voor Amsterdam welk district hg tot September a a zon vertegenwoordigen maakte zich naam door zgn staatsrechtelijke en historische atodiën Zgn geschriften en redevoeringen kenmerkten zich door den keurigen vorm Nu en dan schreef hg in De Gids en in tgden van verkiezingen zagen staatkundige vlugschriften van zijne hand het licht Sedert 1883 had hg als lid zitting in de commissie belast met af nemen der diplomatieke examens en mede maakte mrDe Beaufort deel uit van de Staats commissie voor de werklieden pensioen verzekering Hoewel nimmer behoort hebbende tot het corps beroepadiplomaten zal de nieuwe Miniscer zich door zgn kennis van de internationale aangelegenheden en door zgn hoffelgke manieren en vormen aan het ministerie van bnitenl zaken geen vreemdeling gevoelen 6 88 6 61 8 67 4 68 4 66 6 08 6 0 6 16 6 10 6 86 6 40 8 46 6 10 6 88 4 10 De heer mr P W A Cort van der Linden minister van justitie begon na zgn rechtsgeleerde studiën zgn loopbaan als advocaat te a Oravenhage derhalve bg de balie waarvan zgn hoogffeëerde vader mr Ggabert v d Linden tevens deken der orde tot aan zgn dood een sieraad bleef Vele jaren was de zoon ook tgdens het lidmaatschap van zgn vader com mie griffier van de Tweede Kamer der SUten Oeneraal als hoedanig hiJ door zgn bgstand aan de Commissie van Onderzoek een belangrgk aandeel nam aan de voorbereiding van bet wetboek van strafrecht naar het ontwerpModderman Hg werd daarna hoogleeraar in de rechtsgeleerdheid aan de universiteit te Groningett welken leerato hg verwisaetde met dien aan de gemeentelgke Cmveniteit te Amsterdam En toen onder het beatonr van zgn onmiddellgken ambtsvoorganger aan het hoofd van het departement van justitie de behoefte gevoeld werd aan een bekwaam jurist voor wetgevenden arbeid viel de keuze van mr V d Kaay op professor Cort v d Linden die nu vau raad adviseur opklimt tot den rang van minister aan hetzelfde departement waarhg hg sedert 1 Mei des vorigen jaars werkzaam waa De heer mr H Goeman Borgesiua kwam als jong meester in du rechten die in Groningen eenigen tgd de practgk uitoefende herwaarts om de hoofdredactie van het dagblad Het Vaderland op zich te nemen In 1877 verhnisdedetalentvoUe journalist van de perstribune ia de Tweede Kamer waar hg als overzichtschrgver voor zgn courant in de rg zgner persbroeders plaats nam naar de groene banken in de laal om voor Winschoten dr Jonckhloet als lid op te volgen In 1888 opteerde hij voor Zutfen dat hem sedert en nog dit jaar onder het nieuwe kiearecht trouw bleef Sociale economische en financieele politiek waren steeda zgne geliefde onderwerpen waarvoor hg in woord geschrift en op het spreekatoelte met warmte streed Vooral in verkiezingatgden trachtte hg in lal van deelen des lands de kiezers voor zijne party eu de door haar voorgestane beginselen te winnen Borgesius bezit een groote werkkracht waarvan hg o a blgk gaf door zgn toelichting van en commenteeren op verschillende wetten met name de coöperatiewet eu de drankwet De geoeraai majoor Eland ministervan oorlog was laatstelijk commandant der stelling van Amiterdam Zgn oorspronkelijk wapen is dut van de genie maar sedert sgne ororplaatsing hg den genenalen staf waarvan bg loncbef wap behoorde hg tot laalstgnDoemd dienstvak Hg was directeur van da booge e rgschool heeft over vele militaire onderwerpen geschreven en gesproken meermalen in de vereeniging voor de beoefeuiog van de krggiwetenMhap waarvan hg bestuurslid wa en deed zich meermalen kennen als volbloed voorstander van den peraooalgkeo dieuütplicht De heer J T Cremer minister van koloniën stond vroeger aan het boofd der bandelsoudernemiogen op Deli welke bg door energie en han del aken 1418 tot eeu boogen trap van bloei opvoerde Een koopstad als Amsterdam bescUouwde zich als aangewezen om hem de behartigio vau a lauds belnngen in de volksvertvgeowoordiging toe te vertrouwen in welk lichaam zgne adviszeo over koloniale handelsvraagstakkeo de verhoogiug der produbtifiteit van lodië eo over de ofltwikkeliog onzer bandelsbetrebkingeu ia het verre Oosten op boogen prgs gesteld werden Hy U algemeen voorzitter van de Staatscommissie voor de Parij che teotoouBtelling Alle leden van het nieuwe kabinet outriogen in hou vroegere betrekkingen of ambten reeds de onderscheiding van ridder der oide vaa den Ned Leeuw Een goede aanbeveling voor de reclame tentoonstelling is zeker wel dat zg haar tgd vooruit zal zgn Zg zal nl nog een dag vroeger geopend zgn dan oorapronkelgk besloten waa en dan geheel gereed zgn Reeds op Zaterdi 31 Juli des avonds zullen de geheimen der reclame die zoo publiek mc elgk moeten zgn worden ontsluierd Een reuzentaptoe zal het groote militair concert besluiten Tegelgk zal de reclame kapel haar eersten intocht honden naar men wil iets zeer verrassends De reeds vroeger genoemde Violetta select Dameskapelle Louis XV wier smaakvolle costumes a la pompadour niet weinig tot bet succes zullen bgan en 8 86 8 61 9 67 10 88 l 18 10 04 8 06 10 11 8 18 10 18 8 88 8 68 9 10 10 87 10 64 11 80 10 0 17 87 6 84 8 41 47 8 87 47 64 lO tl 10 07 10 89 8 80 7 46 4 88 6 80 18 7 1 7 66 9 10 og 4 8 18 4 4 1 80 6 04 8 M6 O 7 49 8 83 10 10 10 38 V oorts is het der commiasie gelnkt voor enkele concerten te eng eeren de witsersche stafmuziek het con rt Europeen en de kapel der brandweer van Taraacon die allen ju hunne rgke uniformen zullen optreden De regeling der verschillende wedatrgden als rookwedstegd hanenwedsttgd festival voor draaiorgels enz enz zgn aan bekwame handen toeverbouwd Met de opperste leiding daarvan beeft zich belast de hoogate autoriteit de heer Dudok de Wit zelf Dat Amsterdam in Augustus een druk bezoek van buiten te wachten staat is geen gevaarIgke voorspelling Aan de voornaamste stations ea factorgen der Hollandsche Bpoor sgn gecombineerde couponboekjes verkrggbaar gesteld bevattende lo een bewga waarop den houder een retourbiljet 2e of 3e klasse naar Amsterdam wordt verstrekt met alle treinen tegen tarief voor enkele reis 2o twee toegangabewgzen tot de tentoonstelling 3o vgf coupons recht gevende op 50 pet reductie bg al e betalende vermakelgkheden in zaal oi tuin 4o een bon voor een lot in de tombola 5o een bon recht gevende op eene reductie van 20 pet bg een bezoek aan Panorama Nova Zembla een opfrisschertje in Aug 6o een bon voor een diner soep vleesch aardappelen groenten dessert 7o een verzekeringspolis En dat alles te zamen voor één rgksdaalder Bullenlandscti Kerzlchl De optimistische bladen die de laatste dagen verkondigden dat de vrede tuaachen Turkge en Griekenland nn feitelgk gesloten ia schgnen aanvank Igk gelgk te krggen tenminste bIs het bericht waar is over de ontruiming van Thesaalië Acht bataljons zoo wordt gemeld komende van Domokos zgn met hun trein en ammunitie door Larissa getrokken op weg naar Ëlasaona en de Sultan moet een iradéf geteekend hebben waarbg bevolen werd de spoorwegen in Thessalië aan de spoorwegmaatacbappg terug te geven De overdracht zou o er acht dagen plaats hebben De Voss Ztg acht het oogenblik gekomen om voorioopig eens na te gaan wie bg den g ivoerden oorlog gewonnen en verloren heeft et blad acht de winst van Turkge niet heel groot Wel heeft het zeer anel de Grieken overwonnen maar die zege ia het zeer gemakkelijk gemiükt door den vgand zelf en mate rieel voordeel zal het van die overwinning niet trekken Iets anders is dat het den Balkanstaten Enlarge en Bervië zeker meer eerbied inboezemt aan vóór den oorlog eu dat deze staten er nu nog wel tweemaal over zullen denken eer zg het wagen den reeds stervend gewaanden leeuw aau te vallen zgn klauwen zgn nog scherp En voorts is het gevoel van zelibewuatzgn der Mohammedanen zeker zeer gesteun maar of dit een voordeel is valt vq betwgfelen want het kan zeer goed voorkomen dat de Porte wanneer er zooafs bg deze vredeBOnderhandelingen noodzakelgkheid bestaat Toor toegeven aau de groote mogendheden van dit Ifbewnstzgn barer onderdanen grooten last ondervindt zoo zelfs dat het den Sultan noodlottig zou kunnen worden Onder de verliezers is in de eerste plaats Griekenland dat zeker meer dan een menschenleeftp zal noodig hebben om er weer boven op te komen In militair financieel en politiek opzicht En daarvoor zal dan nog noodig zgn dat er hard en eerlgk gewerkt wordt Dat kunnen echter de mannen waaruit na de regeering gevord wordt niet er zal heel nieuw bloed moeten komen in de regeerende kringen En behalve Griekenland beeft ook Europa als geheel als macht optredende in het Oosten tegenover de Mohammedanen veel verloren in prestige natnurlgk Dat het den oorlog niet heeft knnnen verhinderen dat de toestand op Kreta nog niets verbeterd ia bg dien van vgf maanden geleden dat heeft den naam van Europa in het Ooaten natnurlgk veel kwaad gedaan Vau de mogendheden zgu bewrertde Vosa Ztg Rusland en Duitachland er nog het best afgekomen Dnitschland heeft er een zekere voldoening van dat het Turksche leger dat door Dnitsche officieren vernieuwd is zich zoo goed gehouden heeft vrage als de overwinning voor de Torken zoo gemakkelgk nas als de VossiBehe eerst beweerd heeft hoe heeft het Turksche leger die goede houding dan kunnen toonen en Rusland heeft een vaste ïekere onbaatzuchtige politiek gevolgd waardoor het gnnstig heeft afgestoken by zgn concurrent in het Oosten Engeland Voor de stemming over de kleine socialistenwet waren Zaterdag van de 433 Pruiaische a evaardigden 415 verschenen Vau deze stemden 239 t n en 205 voor een onthield zich van stemming De nationaal liberale Behoof die tegen het besluit der party in voor atemde is vanavond uit de partg gestooten Het debat duurde vgf uur en bereikte zijn toppunt in het woordenduel tuaachen minister Miquel en den leider der radicalen Engen Richter Deze twee die uit langdurig parlementair verkeer eikaars zwakheden goed kennm plnkhaardeu elkaar niet malsch Miquel verdedigde het wetsontwerp zelf maarawakjes en legde den nadruk op het toekomstig program der regeering waarbg hg o a zeide De verhouding van de regeering tot de partgen cal door de stemming van heden niet geraakt worden n Pruisen heeracht geen partg regeering Alle positieve partgen moeten zich in het vervolg op den grondslag van rnatig overleg over hare belanf en met elkaar verstaan en zich dan aan de leiding overgeven van een krachtige regeering die weet wat ag wil Stormachtige ironische toejuiching linke Miquel vervolgde De roemryke atam der HohuuoUam haeft nooit en Mugdiga partg regeerin gevoerd maar steeds aller welagn naijestreefd en daarbg vooral de reebten der armen onderdrukten en Igdeuden in het oog gehouden Ëugen Richter antwoordde sarkastisch Daarom moet zeker de nieuwe wet den mond snoeren aan de menschen die het meestreden meenen te hebben om te huilen Richter smaalde voorts op het uit de dooden opgewekte Kartelle partgprogramma van de regeering van deze maand luli Uitroepen De spreker ging voort Wie weet welke re eering wg bg den tegenwoordigen lust tot veranderen in Augustus of September hebben zuilen en welk program Afkeuring rechts toejuiching links Dezelfde minister die nn tot vereeniging der partgen aanspoort dreigt door zgne daden de partg die hem het naaste ataan uit elkander te latea spatten t Wat het spreken van eeu sterke regeerinfe betreft aedert de dagen van Friedrich Wilhelm II heeft nog nooit eeu regeering zoo weinig moreel gez in den lande gehad als de tegenwoordige Vreeselgk kabaal rechts toejuiching links en in het centrum De afgevaardigde Diedrich Hahn bad gedurende zgn heele rede met een onVeschrgtelgk tumult te kampen Hahn aloeg ala lid van het bestuor van het Verbond van Dnitsche Grondeigenaars in het debat agrarische toonen aan en de oude heeren van de tegenpartg lachten den jongen heetbloed dien hg is flink uit Hg verloor daaronder zgn kalmte en had het toen gedurig te kwaad met het belgelui en het tot de orde roepen van den voorzitter Toen eindelgk bekend was dat het beslissend eerste artikel der wet met vier stemmen meerderheid verworpen waa dreunde het huia van het wilde gejuich en daartusachen klonk woedend geais De opgewonden tribnnen deden dapper mee t Waa zeker een voor het parlementaire stelael niet zeer vleiende opmerking toen een der deelnemers aan het jongate joornaUstencongrea verklaarde dat men daar zoo langzaam werkte ala in een parlement En het ergate ia dat men de parlementen geen onrecht doet door ze als toonbeeld van langzaamheid te gebruiken Ala er een land bestaat waar ving werken mogelgk is den is het wel Frankrgk Een lange voorbereiding in afdeelingen en commissies kan als het noodig ia worden gemiat en meermalen ziet men min of meer orgente wetten in een of twee dagen tot atand komen Maar ala het groote zaken betreft dan wordt de arbeid zoo gerekt dat al de omslag van voorloopige veralagen en memories van antwoord welke wg Nederlandera kennen nog niets ia bg het oponthoud dat de wetgevende arbeid in Frankrgk ondervindt Toch is het niet de wgze van werken welke de wetgevende macht van Frankrgk met machteloosheid slaat Ganscj andere oorzaken werken er toe mede dat alle goede voornemens en veelbelovende plannen op niets uitloopen en dat men zelfs in bet jaar vóór de verkieziuKen geen rgken oogst heeft ingezameld om straks aan de kiezers te kunnen toonenWat zgn op dat gebied beerlgke plannen gemaakt Hoe luide sprak de werklust uit de redevoeringen welke ons aankondigden datiu een jaar de verloren tgd van drie zittingen zou worden ingehaald En bg bet spreken over die plannen toonde men zooveel geestdrift dat men waarlgk begon te denken dat het er nu op los zou gaan Maar hoe weinig is er gedaan en hoe bleef bgna elke belangrgke hervorming uit Wonder is bet dus niet dat een comité van actie voor republikeinache hervorraincen waarin o a Goblet en Meaureur zitting hebben een manifest uitvaardigde tot bestrgdiog van de regeeringspolitiek en tot opwekking van de kiezers om voortaan werkelgk hervormingsgezinden te kiezen Immers van hervormingen hoort men in dekamer niets Feitelgk bepaalt de geheele oogst van het jaar 1897 zich tot drie wetten de wgnbelaating de suikerpremiën en bet bankoctrooi Dat de afgevaardigden van het algemeen stemrecht juiat op dat gebied het werkzaamst waren dat zg groote e dBommen beachikbaar stelden voor éen tak van ngverheid en het monopolie der bank handhaafden zgn zeker merkwaardige verachgnseleo Niet in ien zin dat bedoelde maatregelen ala in strgd met het democratisch beginsel behoorden te worden afgewezen raaur wel omdat hierdoor het licht valt op het ontbreken van elk ernstig streven naar hervorming op maatscheppeiyb hebied in de kamer en daarbuiten Of zou men voor een op zich zelf verklaarbare geheele onverschilligheid voor het doen en laten van het parlement ataan Zouden de kiezers zich hebben a ewend van de vergadering in het Palais Bourbon en s lands zaken hun beloop laten Dat is reeds eenige malen beweerd zelfsdoor gematigde republikeinen die toen aanrieden over het gansche land staatkundigevereenigingen op te richten welker werkkringniet ongelgk zon zgn aan onze kieavereenigingen maat die bovendien het gansche jaardns ook ala geen verkiezingen in zicht waren het politieke leven zouden opwekken Of eendergeiyk middel baten zon of de nieuwevereenigingen niet evengoed met de thansbestaande onverschilligheid zooden te kampenhebben en of zg niet zouden teniet gaan aande kwaal welker vernietiging zg beoogen Sr il veel voor die opvatting te seggen 90 d HAHTINCt A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA Tetepheon Mo 3t Beurs van 84 JULI 1 Vrkrs Bloikrs wmmuNO Cart Ned W 8 SV 887 881 ilito dito dito 8 98 98 V dito diio dito 8 8 8V Hovo K Olil Gbudl 1881 88 4 104 iTiLlK Intctrijïing 1868 81 B 85 008T N 0 ll uip p Ml868 6 86 lila in jil er 1808 6 SB 86 PoaTUOil Obl ma o mpon S dito ticket 3 l l ül EuanND OU Biniienl 1894 4 6i 631 dito GoTon 188U 4 97 dilo b i U Hi 18S9 4 V dito bj Hopol8S9 9n 4 dito in gioiid Wn 1883 6 dito lilo dito 1684 6 1 SPiN Perp 1 vcUuU 1881 4 58 TOBKIU GaprCo ooi 1890 4 üeo lei niiiü sotie D 80 21 Gec lo ni x soriftC 80 21 Zoin Are llip v o i 891 5 106 Meiico om Buit S II 1890 fi Vbumobia O I 4o iIo I l Sl l AMïTlliDill 0 IL ten 1898 3 100 RoTTMDm at d 1 811 1894 3 9t Kej N Afr ll ii li m n 1 46 Arends TliIi Mij Jo tili itlou 644 D li MMifO mi pij iliti 36 Arn Hvpoihiekb pinibr 4 1001 Cult M j l r Vontoul nud BOi Qr Hjpnlhoakh p D lbr 8 100 1 üoov Nrl 11 n lelniéalMili üilo i v N W k l r Ilyp Il p iiid r 6 fO Rat Hypolho6 b paii lbr 8 LIr Hyp tUokb ilili 3V 1 8 OoBtüMll Ilo l ll n bank a inil 1 18 Bbii Hypjtba ekb k aiidb 1 897 AuRttiXA Kqult hypoth pin ib 5 74 M i L i l r 1 g i cort 6 1 u Km Holl IJ apoorv Mij aan 1 1 109 Mji tot Ripl 1 M Spw aan t 1 IM Nel Ind h po irwoj in aand 1 207 Ned Zmd Afr Rpm aand B 833 dito diio dito Uill dito 5 1 100 iTiUB Spoorivl 1887 39 A Eob 3 51 64 Znid Ilal pwnni A 11 oU 8 66 5 PoLKN V ar chau V ootien aand 4 1 14J RusL f r Ku Spw l i obl l i s llaltiBi bn dito aand 1 es i Faatowa dito aand b 8 IffAnR Domhr ito aan 1 5 11 l Knrsk Ch Aiow p kap ob 4 i i dtto dito oblig 4 i A 1UK Cent l if p MÜ 0 1 fi n 1 Chic Si Vo th W pr V i aan 1 IMIV i 185 1 d to dito Win t I olur obl 7 DeoïorSi Rio Gr Spm ort v a 10 1 Illinois oiitralobi in goud 4 1 ioo Louisv ïtVaslivilUCert v aand losV 1 Maiioo M 8p Mij Ie hyii 6 Miïs Kansas v 4pct pr f annd 1 N York Onlasiofc W ost aand 18 i dito t enn Ohio oblig 8 103 Oregon Calif Ie hyp in goud 5 70 1 St Paul Minn it Maiiit obl 7 1 Un I ao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col lil hyp 015 Canaj Cau South Cert v nand 201 47 Vis C BalU liNa lob de ü i Amstord Omnibus Mij aand 190 fiotteid Tram og Mnats aand 800 Ned Bud Araitordnra aand 3 11 Stad Uottordim aan 3 106 Beujie aiad Antnerpen 18 2 108V Stad llrossel 1888 1 1081 HoNO Theisi Kegullr leselUch 4 1 U V OoSTENB Staatsh illng 1861 5 wu K K Oo4 B Cr 1880 3 Spanje Stad Usdrid 3 U68 sa 8JV Keb Ver Boz llvp Spibl corl 110 R E O L A Is H Balsijde 40 Cts tot M Ê OS per Meter zoowel Z varto en gekleurde H enneberffm0ifde van 33 ota tot É4n0a per M Glad Gestreept Geruit Gewerkt Damast etc circa 240 versch quaUteiten en 2000 versch kleuren dessins etc rr vou port en rechten Al AtHff STALEN per omgaande bubbel briefport naar Zwitserland G Benn6b3rg sZijè fal rieke i K eBK IIoll Z V H I G o ADVERTENTIEN IV T H E E ru I ü Ingang BBVO ZEVOSTBAAT OTer da Bank lao LcesiDg IIOliTnANDEl Wergeer fitanders Leveren Vuren Greneu Dennen en Eiken bestekh out Alle soorten Binnen en Buiteulandsch gezaagd en geschaafd Hont alsmede geploegde en geschaafde Delen en tCrnalschrooten Amerikaansch Hout in alle naaten voorhanden Prenten Conetirreerend KATTENSINGEL Q 197 Stedelijke Cfasfa1 riek te tiOUI A De prgs van het gas ia 6 cent per M en voor Kooktoestellen of Motoreu iy et Onder eekere voorwaarden worden jieiceelen gratis aan de hoofdhuis verbonden met 15 meter vrije leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 Hcbtgasmeters bedraagt de hnnr 10 cent per maand Bewoners van perce len van ten hoogste ƒ 2 25 per week kunnen wekelyks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling van eenige eenten per week in huur bekomen Koninklijke MaohituUe Fahrlek DE HüxNiGBLOEMf van Ha K van Hchaik Co gevestigd te a Öravenhnffe Hepplerntraat 99 en 90a naby de Begentesselaan van K M den KONING van BELGIË Indien gijhoent lï gebr uikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorst Honig Extract FLACONS van 40 Cte 7 O Ct en 1 yerkragbaar hij Firma WOLPF Co Weathaven f 08 OouJa B H ï4 i MILD Voerstal B 120 te floudo A BOUMAN Moordricht J C UATELAN0 flos rop B y WIJK Oudevtalrr M KOLKMAN Waddimvm wmMVêmgmm B EKBOONDMETGOUUKN MEDAILLE KRAEFELIEN BOLH S Quina LaroclieJ Staalli iidende dulna Larochrl is de meest Jernchtige en vernterkende KINA WIJN Aanbevolen door tal van binnenen buitenlandsche Üeneesheeren Verkrygbaar in flesschen a 1 00 en 1 00 CIGARETTEN TEGEN ASTHMA De ioadcming Tan den rook lezer Cigaretten geett den lyder aan A thma terstond Terlichting In Etui 80 en 50 Cents Salmiak Pastilles Een algemeen alt goed erkend middel bBjJïo t en Fej A OMrffteW oplossend en Teraachtend Prys per flesohje 20 Cent Kk bp u s floi M Hofleterancier Zdtl Dtrpót te Oouda bg den Heer A H TEEPE Apotheker en h j de meeste Apothekers en Drogisten Terkrygbaar