Goudsche Courant, dinsdag 27 juli 1897

INo T333 36ste Jaargang Woensdag 28 Juli 1897 Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst vau 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prijs per drie maanden is ƒ 1 25 h nco per post ƒ 1 70 Afzonderlpe Nommers V IJ F CENTEN Wat tE d beste biwrsTin tegen Jicht Riwamtóek Lendenpynen kortom E ftnkerPain Expeiler If t if met kat Inli mm uotswendsn tégen HS ftnkBrfainlxpellef Ijfgl moet du steeds in ieder huisgezio PiTJ 60 oent 75 oent en f 25 ie Hm l Voorhanden in d meeste Apotiielten en h F A Hiciitor t Co te lïotterdam Te GOUDA by A WOLFF Markt A144b B D £ LAAT ei VAN SON apotheker Markl CAFÉ BILLAED Door dringende omstandigheden over te nemen een net CAFÉ BIL L ARU OrernemingBsom 575 Te W ichtigen Amman traat No 24 te Rotterdam PD IKE OUDE 8CHIEDAMME1 GEITEVEE Merkt NIGHTOAP VerkryRbaar by PEETERS Jz AU bewys yan echthoitl i cachot en kurk steeds voortien Tan den naam der Finna P HOPPE Een ware Schal Toor de oogelukkiffe slachtoffers der ZeUbeTlekkiog Oname en gehe jne uitspattingeu is Itet beroemde werk Z Dr Retau s i LrBEWARlL HoUandsohe uitgave met 27 afb Pr a 2 gulden Ieder die aan de verachrikkeiyke gevolgeu van deze ondeugd Ijjdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaariyks duizend van een zekeren dood Te verkrygen by hetVerlagB Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen Inzending van het bedrag ook in postzegels en ïn eiken boekhandel in Holland TANOAIIT8 E CASSITO ilJlÜUU IJJ UUll van 10 tot S uur MukUt ZONDAGS en WOENSDAGS voormiddag wömi ryK jong of oud door onae Mft eio nikkel ZHkipaarbank Turfmarkt 171 uouda wfllke opeigonanrdige wyss de hut tot paron opwekt ifoor do Inryki inrichting doïor spaarbank Van men wal kwartjoi liiwerpen maar het geld niet Itorfo cxlra v ehr nitneinen alvoreni fl 10 hyeen gaepaarff yn daar ee t iBdan de spaarbank woh automaiseh VMD Koli f opent NaiedAro iworping Hlnit elch do spaarbank autxmntiiich en geert tegelvkertyd rtuidelykbotingBWorpenhedraKnaa N golüdigd te nyn ia do spaarbank por fpnvondig woflr te sluiten en e t op mouw de Inst tot sparen eraenditig teg remb of vooniitb Vcr ciidlmls Merkui foiiunantllt HAfttsch Agentuur bfl de Firma Wed B08M M te Gouda a SfUuIxnt 11 o Amiltrdim H Z nrh r l W FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ BK Clieiiiisobe Wisscherij II opi ii iipj ii it 19 KriiiK iilf Kotterdnm Gsbrevetecrd dncr Z M den Konin z der Belgen Boofddepót voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor bet stoomen en verven van alle Heerenen Uamesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoom a van plnche mantels veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden eni worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd npjkxtMjrm Alle goederen betz gestoomd of geverfd worden onschedel k voor de gezondheid en volgens staal bewerkt TB PARIJS Zenden gratisaflfranco bet prachtig geïllustreerd lOOE ALNI mit Dedertandschen of fransohen tekst bevat tende de afbeeldingen der laatst uitgekomen modollen voor het Zomerseizoan van kleederan hoeden enz voor heeren damei n kinderen op genrankeerde aanvraag aaa II JULES JILOZOT è Sf PAPIIJ8 Stalen van sUden wollen en katosoM itoffen laken enz enz worden eveneeni franco toegezonden doch men gelieve daarvoor de soorten op te geven en ongeveer d prijzen te bepalen Dit album bevat tevens de inltohtlngw welke voor de goedeen prompte ultvoeringM dar bestellingen benoodigd n Baltllingên van S5 franc m Awyw W0P den met eene verhoogtng van 6 0 0 tnaoê êraoht tnorii oan InkomênOê mAffn in ati $ flaaum van Pttdgrland aan hult bezorgd Der klanten hebben geeoe formaliteltea roor de inklaring of andersints te vervullen daar ons rétxpédltMuii t flozMéuMl Nnorè Brabant daarmede bdast is ar EEMDEÏOTMTHEE Men woidt verzocht op t MEUK te letten UIT HET MaGAKIJN VAN W HAVKNSWAAY ZONRN GOBINCHESt Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned one met vermelding van Nommer en Prys voorzien van nevenstaand Merk volgena de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende J BRËEBAAUT LZ EENIG DEPOT derfijnsUHaagsohe Beschuit Bektuood TentoonetotlingBohoenmakery B Hage Aug 189Ö Wereldberoemde SohooB Appietuor Liparln Satin ode Eyn de boete middelen voor liet Bonder moeite keurig poetson tui alle iwart en gokleura sohoenwerk Verkrjgbaar by winkeliers in soboonwertt Uslanlerlen Drogoryen ena Men lette goed op naam ea fabrieksmerk Qen AgeDtiW Sardem an n Arnhem Hennep Enveloppen 2 2 50 en 5 de 1000 mei Fïviua bedrukt bg A BIliXRMAN ZN Goudiu Druk rra A BRIKKMAN k ZOON KERMIS Zoolangf de voorraad strekt bieden wij onzenbegfunstigfers een of meer JAPAUSGHE VOOEWEEPEIT waaronder onmisbare voor g ezelligc Kermisvieringf als HLERMIiSCADBAU aan IW Men zie de Etalage Wti Firma C LOÜREI JS Lange Tiendeweg D 34 Gouda Kegelbaan Harmonie Trjje Baan WedstryL Praelitige prijzen J J WOüDEKBEBg Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Eexx pracli tig riet ixigr©xicla t HËËREKHÜS mei WK staande aan den KAÏTEN8INGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 Het groote aantal zenuwkwalen voorafgaande kenteekenenyoa apoplexie heTMiibeTOSrt to trotU0t i nog Bteeas ftiie miaaeien door de medisohe wetenschap aangewend Bent aan dsn Bleuna Üld komt de eer toe datslj door bet gebruik niakenvi a den eenvoadigtten wag namelijk laitga d hmd eto physfologiicbe oatdekkl E gedaan heeft die na honderde proeTnemingen thans over da gehMlewanld verbreldls ent rwi l aiffn weteneobappelijke kringen de taoogatebalangateiUngwAkl toTenaMoa weldaad blijkt te sijn voor de aan zenswïwaien lijdende menaöbtteld Deie geoeeawijH Is vitgavonden door den geweien Offloter van Oeiondhelt Ur Boman Waiaimann ta YUahofen ea bemit op d on dervinding opgedaan in eene bO Jarige praktijk Door wsvBchlnc T n het li trd MKBiMa per davt worden dsartoa geaebikte stoffen door de hnld onnilddellljk aan het sennwseatel nedesedeeld Het daze geneeawijse werden werkelijk aobitterendo resultaten vukMCMi en EiJ maakte looveel opgang dat van een door den altvinder gesahreven werUe OVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE har voorkomlHB 6 penezing binnen korten tijd reeds de lile dmk verBchenec is Uit boekje bevat niet alleen Tor het grootfl publiek veFstaanbare verklaringen omtient het wezen der nieuwere therapie en de daarmede zelfa In wanhopige gevallen verkregen uitwerking maai ook vindt men daarin wetensohappelijke ver hnndfllingen uiïile uiedUehe bladen die aan dezogeneeawijze gewild zila Eoom de anohrift van tal van getni aobrlften van hooggeplaatste geneeskundigen onder welke P Eeniera m i ir profMiw aan de polyklInTak te Parijs rue Rougamont tO SfeinBreber Died dr praktliaeresd gaHasahatr aaa het kraakilnnlgen gesticht de Charentgn Sanltilirath Dr Cohn te Stetdn arosanwan med dr arrofld art UJÖhlIaasai Or P Forsitlsr Bsnseshesr dlreoteur van het hoipitaat te A en Osbatnnith Or Soherleg kaatesl Batenftts Bad Emi Oarsai msd dr ssneesheer dtraotsaf dsr galvaso ther isuMaohs InriohtlBg vaar lenawlHders ta Parijs rus St Honoré 334 Consul won Asahenbaeh msd dr te OorfU Dr Sashaoli arrtad arU da Zlrhniti Oharitabaartl iaoht msd dr ts Weenen Dr C Sengavsl ts La Fsrrlers Eurs lid vaa dan Dansall Central d hyiliM et da Santé In Frankrijk en vele andereu Aan allen wier EennwKeHf et meer of niluder Hnnyedann i at aan Kosenaamd SEennwaebtlaheld lijden waaivan dekenteekonenzija ohronlsohs hoefdpl n mtgralns sehalahssTdpljn hloedandrang Brooteprikketbaarhetd DaJaagdheid slapeloodisld tlohamatllka onrust en anhahaBsMjke letstand verder alle zieken die door beroerte getroffen werden en nog lijden aan de gevolgen daarras aooale verlammingen onvermogen tot spraken iwara tongval noslelijk slikken atljffeald der Hanlohlaa t vsortdurende plln plsstielijke zwakte verzwakking van gahasgsn enz emsij die reeds onder geneeakuadlga behandeling geweest zijn maar door de bekende middelen ala ontboudingaeu en koadwateiknor wriii eu Plectriaeeren stoomlooi of eeebaden geen genoziag of leniging hunner kwaal gevonden hebben en teu alotte zij die vreea levoelen vvor beroerte enaaartoe reden hebben wegena veiachlinselen als zloh aanhoudend angadg vealtn virdoovtng la het liasfll heerdalja BHt da i ll 1iald flikkeringen en donker worden voor dt oogan dmfckands pi n iindsr hat voerbeefi stliiag In i ooroB hst vos sn van krlebellno In sn het slapen Van handen en voeten aan I deze drie oatWiniSn van ennwlljdei ala ook aan jonge fflalajaa lijdende aan bleakHoht an kraohtaloeaheld ook an gezonde lelfa aan jongs personen dia vssl mst hel hoofd werken en geestelijke reactie willen voorkomen wordt dringend aangeraden zich het boven vermeide werkje aan ta sohaffen hetwelk op aanvrage koataleoa en fraaeo ver zouden wordt door Aniitterdain door IH CI BBAM Jk Cn Helligeweg 42 Rotterdam F K vnn ANTEN KOL F Apotheker Korte Hoofsteeg 1 Vtreeht LOHRY FOHTON Ondegracht bij de Qaardbmg F iO Op de longate hyglenniaoh medlainBle tentooneteiiing is de Wclaawann soha Oenasiwljso door de Uedische JnriJ met de Xllverou Hedaflle bebroond OFFICIEELE TRERRIINGSLIJSTEN DER VERLOTIl G vooi het R K Liefdegesticht zijn alleen verkrijgbaar bij A EHIITKHA 2n LANGB TIENDBWEO BINNENLAND GOUDA 27 Joli 1897 Heden middag werd ten raadhnize dezer gemeente aanb teed het beitrateo der Heerenkade Ingeschreven werd door P Ooms te Gonda voor i7806 C Bierhoat te Bodegraven 7800 D Unia te Hillegersberg 7270 aW denHoed ie Stol wykersl ais 6250 J J Dngm te Gonda 6120 L BroQwer 5987 J H de Wilde 5943 W A Verbragge teWaddinxv 5688 Door D Mears te Hillegersberg waa nog ÏDgeBchraven voor Tecbtache klinken voorf 7590 Id düM bestratiog gn niet begrepen de kosten van het leggen der riolen of atvoer bniitD Dooh bet aaobrengeD vaa atraitkolkenent oor het inslaan van den bliksem heden morgen werd de hooiberg van den boowmao Hoadyk in den Aacfapot getroffen in een oogwenk stond bg in brand Op het gflui dar klok trokken de spei asten met bunoe spuiten er heen spn t 6 ait deze gemeeute gaf water de overige spuiten konden apoedig inrnkkeo Den woning is gelegen ooder de gemeente Beeowgk zoodat de spaiten van Gouda geeo dienst behoefden te doeu docb daar de spuiten van Reenwyk oog niel aanwezig waren gal bovengenoemde apoit water die later inrukte toen de brandweer van Reeawflk arriveerde Da woning bleet behouden zooJat alleen de hooiberg een prooi der tlammen werd Morgen is bet juist twee jaar geleden dat diezelfde woning geheel in de aich werd gelegd Door de politie zgn drie minderjarigen aangehoaden die de ooderlgke woning te Utrpcht waren ontloopao zg zgn weder onder het oaderlgk gezag gesteld Door den heer H ran Wgngaarden ia Zondan te Breda bg den 6en Jaarlgkacben Wedstrgd van Ned ScherpacbatterB de 1 8o prgs behaald voor de schoonste root deze prgs was aaogeboden door de gemeente Breda Dooi den gemeenteraad te Haastrecht ia benoemd tot geneesheer hg de Enechttboeae voor het jaar 1897 8 de heer F L Deterding BD de herstemming voor een lid van dea gemeenteraad te Ondewater werd de heer B FEVILLETOIX NICHT TRIJÏ 18 Barbare utte intoMohen hot arondeten klaar maar hy reroDtaohnldigde zieb rKom nog maar oeos aanwippen sprak oom gaatvry toen hy opatond om heen la gaan Benoefeld antwoordde met een hartelyken handdruk Onwillekeurig ontmoette ik zyn blik die mi vragend aanzag Hjj kwam dikwijla s avonds eu wbb steeda een welkome gaat Zelfs oom verzaakte zijn isolement ea acbeen evenala wij behagen te aoheppen in K ia omgang O de stedelingen dia zoo vlug zijn met hun hooghartig medelijden voor de bewoners der dorpen begrijpen niet welk een schat het oonTcrsatialeven biedt looala het daar wordt opgevat Bij gehrek aan amusement boitensbuis sluiten de kringen deh enger aaneen en wars vau atvjven rormendie st ia gezelligheid de leus Onder de booreabevolking vormen de meer ontwikkelden een soort van kolonie j elk bewqst lijn ffachuldigkeit en vindt zijn I eloo ning in de waardeering der anderen Zoo wai het ook b j ons het gemis van enkele onzer buren die atadwaarta togen werd door de areibl ij venden dubbel vergoed Do baron Van Starreheutol vooriA had er slag van partijtjes te oiganiaearen Ëan amtnant bal nog wal Tan het Nat had door tqn toedoen plaats Aan Schep aftr lid herkozen met 130 stemmen op den heer C J Verhoef waren 106 itemmen QÏtgebracbt De rekening en verantwoording van de gemeente Haastrecht over 1896 bedragen de ontvangsten f 21117 25 en de uitgaven f 11687 84 derhalve eea batig saldo van f 9429 41 De rekeniog en verantwoording van de gemeente Vli t over 1896 bedragen de ootvang ten i 4209 75 en de uitgaven f 3027 80i derhalve een batig saldo van f 1181 94 De rekening en verantwoording van het Rozeudaalach Armbeatonr ooder Haastrecht over 1896 bedragen de ontvangsten f 2431 40 en de uitgaven i 1945 82 derhalve een hatig saldo van f 485 58 De begrooting in ontvangst en uitgaaf f 2348 58i Beroepen bg de Gereformeerde Kerk te Bleiswijk de beer B J Heeres cand te Idaaga huizeo Gisteren zgn te s Gravenbage voor ftkteexaineu lager onderwga geëxamineerd 6 candtdated waarvan zgn toegelaten C Spoor te ZwamWrdam eo A Veerman te Bodegraven Bg het departement van koloniën is ontvangen hF t volgeud ven 26 dezer gedagteekend telegram van deo gouveroeur generaal van NederlandichIndtë betreffende de gebearteuiasen in Atjeh Eea patrouille van Kroeng Raja streed mei een bende in het oostelgk gebergte Ge sneuveld een inlandscb funelier gewond negen militairen benedan den rang van officier Ëen aangeteehende brief te Rotterdam per post verzonden bestemd naar GorÏQchem is niet aan het adres in üanden gekomen Deze brief bield volgens opgave in 1 bankbilje AE 5931 ad f 100 1 muntbiljet AD 448 ad f 10 en 1 mnntbiljet FD 449 ad f 10 De politie doet naaporingen Vanwege H M de £ oningin Begeutea beeft sobipper A vao IJaeldgk Cz te Si MaarteDBdgk f 100 ontvangen ter tegemoetkoming in da geleden schade door het verougelokkan van zgn schip bg den storm van 19 Juni menig loortje te paard nam Betsy deel eu ala de sneeuw in de helder vriezende lucht de wegen bedekta werd het plan voor een sledevaart geopperd Welk een genot 1 Dicht in onze met bont gevoerde mattela jfewikkeld vlogen we over den weg onder het welWUend geklingel van de belletjes aan de tuigen der arden Opgewekter dan ooit verlustigde ik mg in het heerlijk winterlandsoh ip en Inisterda glimlachend naar de kwinkslagen van dea slaukon jongen man achter mü die de ar bestuurde Hoe het in eens kwam weet ik niet Een tijdlang was de weg klimmende geweest met inspanDÏDg bereikten de paarden het hoogste punt jrlHn avant 1 klonk bet vermetel uit den mond van Van Starreheuvel dea voorsten skdemenner dien we onmiddellgk volgden Ik duizelde in dolle vaart ging hel afwaarts Daar maakte de weg een kromming ik waarschuwde nog op hotzelfdo oogenbhk sloeg de ar om Als in een droom want ik had door den val bijna het bewustzüu verloren hoorde ik stemmen om mij heen ik voelde mg eptillen en behoedzaam neerzetten er werd mij iets te drinken gegeven alleags kwam ik bij en ontwaarde een geduchte pijn in den linkervoet Mgn geleider die weer zyn plaats achter op de ar hernomen had die thans in matigen draf door de anderen voorafgegaan huiswaarts reed putte zich uit in een vloed van excuses Maar ik stelde hem gerust zelfs drukte ik mi n ijt uit dat ik onwillekeurig een spolbrGeVater was Toch was ik blij toe4 we onze laan Inreden en ik kort daarop goed en wel te bed lag Belsy waa letterlijk wanhopend min of meer overdreven dacht me doch boe hartelijk zoende ze mg t Zooala ik later hoorde waa de ar door een onop Zondagavond zgn wederoaa twe jongens een vaa 15 en een van 16 jaar het alachtoffer geworden tbd hnnne roekeloosheid om tnsscheu de hoofden van het Ververechingskanaal te Scheveningen te zwommen Beide knapen waren vrg oede zwemmers doch zg werden door de sterke strooming naar zee gedreven en kouden den kint niet meer bereiken Vier kameraden die met hen te water waren trachtten vruchteloos hulp te bieden Na ruim tien minuten slaagde men er in de jongens op te halen Zg bleken toen echter reeds overleden te 7ga Op verioek van den officier vau jostitie te Breda is door de Belgische aan de Nederlandsche politie nitgekvord A B hoterfabrikant te Korendial B dia diep in de schulden stak was met al de machineriëo uit de fabriek en den ioboedel zgner woning des nacht heimelgk naar België gevlucht Twee dagen later liet hg zich failliet verklaren doch thans bevindt bg zich in arrest en zal wegens fraudalens bankroet terecht staan Het Landelgk Comité voor Staalspensionneeritig hield Zondag te Utrecht zgne tweede algemeeue vergadering mat de plaatselgke comité s Jita eeoige besprekingen werd besloten bet j programma te wgzigon en te doen luiden als volgt De Staat zg Verplicht den ouden arbeider ster te pensionneerau Dit pensioen worde oit de Staatskas beI kostigd Het recht op uitkeering trede in op60iarigea feefigd De Staat zg eveneens verplicht denarbeider ater die door welke oorzaak zoodanig invalide wordt dat hg zg uiet meeriu staat is voldoeode deo ko t te verdipoen uit de Staatskas een pensioen te verstrekken De oitkeeriog bedrage minstens tweederde van het loon berekend naar het gemiddeld loon dat ter plaatse van den te pensiooneeren arbe der ster geldend is Voor bonen beneden f 6 worde het volle loon als pensioen toegekend Het oaderdomsen inrahditeitspeosioen worde naar denzelfden maatstaf berekeud Dit artikel werd voorloopig goedgekeurd daar eene wgtiging der redactie noodig werd geoordeeld omdat het onder deze redactie mogelgk zon kunnen wezen dat iemaud die een loon genoot van even onder het bedrag ad f C meer pensluen zoo ontvangen dan iemand die bijv f 7 loon per week ontrint MBBWi MBaBWaBgHBSWBBHWWlBgggW t eP gWS lettondheld van myn cavalier die overigens als uitstekend menner bekend stond tegen een hoorn aan den weg opgereden en waren wy beiden legen den grond gealiogerd Hy was nog met de tou els in de hand onverwyld opgesprongen en had zich voor da tchuw geworden paarden geworpen gelukkig want andere waren or grooter onheilen gebeurd De dokter door oom in persoon gehaald kwam nog dien middag eu constateerde een verzwikking van den enkel die zich reeds in zwelling openbaarde Met een kalmeerend drankje maande hg tot volslagen rust aan Ik viel in e n zwaren onrusUgen slaap en kroeg s nachts een hanie koorts In ziekte on rampspoed leert men zijn vrienden kennen Ik ondervond dit in hooge male Was dat bet vroolyke bewegelijke levenslustige meisje dat nu Irouw aan myo bed zat op mijne geringste wonBcheu lette mij verzorgde met eene kalme metigo oplettendheid F In hnar licht néglii i tje met het een of ander handwerkji bezig sloeg zij aoms zoo n Tuchtigen meewarigon blik onder de blonde krullen naar mg op Vu dacht niet dat je zoo n uitstekende nenr do oharitd waart Belsylief i zei ik eens Zg glimlachte en zoende mij de oogcn toe jfSsst 1 zei ze my zorgzaam toedekkende vdaar praten we later wel eens over En toon ik het bed verlaten mocht en in een gemakkelgken stoel van dat heerlijk gevoel van herstellen genoot bloef zij m j den ganschen dag gezelschap houden Dlkwyla kwam oona boven eo Barbara on als ik naar huilen tuurde zag ik Jan den koetsier syn pet Bfnomen terwyl hjj al met eveuTeel belangstelling nasr boven kaak Goede men Voor het onderdnma of inTalidlteits pensioen komen in r anm rking hg eji dieaitbeloonden arbeid jaarlgks een inkomen vanten hoogste f 1000 trekt By overlgden Tan den man verTalt de verzekering aao zgn weduwe en omgekeerd mits slechts een van beidan pensioen geniet Verder werd besloten een openlucht meetiDg te orgaoiseereo te V Gravenhage tegen den tgd vaa da opening der Stateii Qeueraal Ala sprekera voor deze meuting zullen worden nitgenoodigd de beereo Boerkoel Ëichelsheim Polak en mr Troelstrs en tot hunne eventueele plaatsvervangera de heeren De Clerq v d Goes Helsdingen en Van der Zwaag Tal Aan hen die te worstelen hebben met nit loopende eet aardappelen mag de volgend bandelwgze met vertrouwen aangeraden worden De vooraf gewasecheb aardappelen brenge men in een mand of in een net en dompels een en ander in een vat met kokend water Ongeveer vier seconden nadien neemt men mand of net met den inbond weder uit bet kokende water eo schudt de aardappelen over den grond nit Als de geheele voorraad op deze wyze behandeld ia wordt hg om sneller ta kunnen opdrogen over een lucbtigen bodem I dnn uitgespreid Door deze handelwyze wordt de aandrang tot ontkiemen geheel verstikt l de aardappels honden zich zeer lang goed blgven I smnkelgk en eetbaar tot men weder nieawe rooien kan Men beweert dat hotelhoadera ta Pargs bunnen aardappelvoorraad tot in den zomer goed houden Sommigen voegen bjj bet kokende water een weinig zont t welk alleszins kan worden aaobevoleu Maar men verzuime in geen geval de aldus behandelde aardappelen droog in het donker te bewaren Dat zij later volstrekt niet tot uitpotenkunnen dienen zg hier ten overvloede alsnogaangestipt B V c Zooala bekead is was eenigeo tgd geleden uit de kas van de opper1ieden T reeniging Nieuw Leven te Amsterdam een bedrag gestolen van ruim ƒ 300 tengevolge waarvan de penningmeester Van Wgit werd ontslagen en verdekte beschnidigingen werden gedsan tegen het beitunrslid U J van Marie Deze vakgenoot on bad giateren in het gebouw der timmerlieden in do Rozenstraat een vergadering belegd om icb te verantwoorden eo te zuiveren van die blaam De vergadering was zeer rumoerig en heigeen werd ge proken is moeielgk neorte scbryveo aangezieo er zeer luiieme zaken werden behandeld Ook had zooala blncli uit dn dis sclien die mg met rocht hot oiidorlgku huia zoo niet deden vergelen want ui mijn slilla oogoDhlikkon dacht ik dikwgla aan dio beate moeder welke ik zoo vroeg verloren had maar die door huiina ongeveinsde liefde en hartulijkbeid mij het gomis van eigen huil on haard vergoedden Kén onderwerp was er dat Belsy noch ik aanroerde Zg sprak nooit over RennufelJ eu instinktmatig vermeed ik hetzelfde Uit haar blos en gedwongen houding als hot gesprek er onwillekeurig hoonleiddo werd ik mcür on tncer in mijn vermoeden verotorkt dst zij hem liefhad neer misschioa dan zg zolre wiat Ilunnefuld had op haar het lenuwachtiKC ach pseltje een irritcereodon invloed die zich uitte in oen schijnbaar onsohuUUg steekspel van woorden waann tg vaak vonkjes van vernuft deed spnlien Hel lag in zijn karakter daarin behagen te BcSoppen haar nog meer te prikkelen nimmer avenwet sloeg hg tegenover Itutsy den trouwnartigen loon aan waarmee hg mg zonder dat ik hem imtnor daartoe uitlokte zijn wenscben on gedachten bloot lei Bgna dagelgks het hiJ vragen hoe het mg ging eu toen ik heler was lugde hg een feest aan ffïer eere van u juffrouw Truitjw sprak hy opgeruimd toen hij ons in persoon uitnoodigdo Al lang wna er sprake geweest van een kunatavond maar hg had bel mtgesleld wWy zullen uw nichtje luisterrijk ontvangen mejuffrouw zoo wendde hij zich t t Bdtt die niet kon nalaten en passant mm of meer ironisch op te merken dat zij zich veiil vooratelde van een kunst die zulke prachtige omlijsting werd waard g gekeurd