Goudsche Courant, woensdag 28 juli 1897

Zomerdlenst 1897 Aa ORCV um 1 M Bi T ¥ van Greenwicli GOUDA KOTTIKBAH 18 85 1 84 8 4 8 67 4 8 4 6 iM S Bl 6 14 7 81 7 9 8 86 8 1 9 67 10 86 1 1 18 89 08 M r 7 69 10 04 f 18 80 c 09 v r 8 08 10 11 ff 18 48 6 16 18 10 18 ff 18 5 1 8 i 4 1 6 10 6 85 B 40 10 6 89 7 0 8 99 8 63 9 10 10 97 10 64 11 80 ROTTKRDA M G 0 0 D A 11 8 11 0 1S S7 1 44 9 60 MS 4 10 4 M 86 6 17 7 86 8 0 9 87 10 09 1 4 4 0 6 97 9 47 ff 9 01 t t 4 7 f 6 84 ff 8 08 6 04 6 41 10 01 ff 1U4 18 08 19 47 9 14 3 09 4 0 4 89 10 6 47 7 46 8 90 10 07 10 99 Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA 9 90 9 97 9 54 10 11 11 19 11 1 19 18 11 85 if 11 88 g 9 40 9 47 10 13 10 80 11 38 51 18 88 7 4 8 18 9 00 GOU DA DEN DEN HAAG GOUDA GOUDA DEN BAAO Solid ZeTcnhuizAB Moerlcapelle Zoetermeer Zagwurd Voorberg s Hage a 7 80 8 80 9 17 9 84 10 14 11 15 19 16 19 98 1 87 8 45 4 49 6 86 5 4 8 11 7 84 7 49 H ge 6 46 7 80 7 48 8 85 9 46 10 1111 97 19 911 86 1 44 3 40 4 06 4 38 80 6 18 7 18 7 66 9 81 10 ot Voorb 5 69 10 17 1 41 4 89 8 18 9 84 Z Ziigw6 6 8 39 8 4 9 4 10 89 11 10 ff ff 10 06 ff ff lO K ff ff 10 97 ff 9 9 89 10 88 11 6 11 44 01 ff 8 19 ff ff ff ff ff 8 86 4 1 1 6 99 6 89 8 K4 8 81 1 66 8 06 Zer M 6 17 10 48 9 06 6 04 8oud 98 7 0 8 18 9 08 10 1610 6411 67 19 60 9 17 8 14 4 08 4 88 16 6 60 7 48 8 18 lUfO 10 8 U T R B fl H T fl O O D utreeht 6 88 7 4 8 49 9 90 10 1 10 88 11 88 1 8 0 8 66 4 48 8 6 56 7 6 l J Woorden 6 68 8 0 10 88 11 66 4 M 7 18 9 98 10 64 üudew ter 7 07 8 14 10 46 4 84 eo I D A U TBI OH T Uondlu 6 80 8 87 7 6 8 81 9 07 10 10 10 67 19 00 19 68 8 90 8 17 4 88 6 05 Oud v 6 46 M4 11 14 9 87 W wrdeB 68 tX 8 18 11 99 9 46 8 84 DkHllt 18 7 88 8 88 9 0 9 30 10 1 11 45 19 81 1 96 3 08 8 0 08 6 96 10 17 10 8S 7 10 ff 10 84 94 7 18 8 48 10 41 7 07 8 14 10 46 ff 8 ff ff ff ff 7 98 8 97 9 919 9 10 69 11 10 19 111 88 8 41 4 87 6 10 07 7 998 J8 9 49 10 84 11 10 4 7 89 8 69 11 19 11 11 Oond A1I8T IDAK 80UDA 7 10 8 16 9 06 10 41 1 8 1 14 9 14 10 19 11 111141 8 H AMhTEKDAU 19 10 4 U 1 18 1 10 17 10 86 11 41 Sood enisïe een oommissie aa onderrpek zeer slecht onderzocht en zich bgroorbeeld om licht ia de zaak te kryg Dt toewend tot eeo knartlegster di9 voor f 10 da zwarte koost had toegopant eo de ware Rchnldigen zoo BanwijzeD De wyze vroow had echter niets aitgebracbt Ata resnltant van de zeer verwarde vergadering werd rchter beRloteo eeo nieown commissie te benoemeo waarin zitting zullen nemen twee leden van de vorige commissie twee opperlieden en pen vyfde lid dat door die vier zat worden aangewezen Deze comm s ie zal geleerd door de ondervinding van de vorige commissie epo nicnw onderzoek aanvangon Een motie van den beer Ten B khorst diemeer licht verlaagde over de boadmg van zgnmedelid van den eocialipteobond Van Made werd niet in behandeling geDomen Woensdagzal de nieuwe commissie bare taak opvatten Tsd Uit Uarelte in Drente schrgft men aan het N T d D Wie bier in het laatst van den hooitgd dep Zon dage mor ge DB vroeg op i kan een eigenaardige proeve van Drentsche hulpvaardigheid aaoBchoawen Boerenzoons zoowel als boerenknechten komen dikw ls den nacht van Zaterdag op Zondag niet thuis maar blgveo samen ergens in het grat liggen keovelen totdat de eerste morgenschtmeriüg aanbreekt Dan balen zy de zeisen nit de schuren en gaan maaien voor den arbeider die op de werkdagen bard zwoegend voor den boer geen tgd overhoadt om ook nog zyn eigen boekje hooilaod te bewerken en dus gedwongen zon zijn om dit op Zondag te doen Wanneer by dan des morgens veraobynt is het grootste deel van bet werk rfeds door de jongelieden verricht die tegen kerktyd naar buis gaan om een gemakketyh nestje in den hooiberg op te zoeken waar 7y knnoen uitslapen en dan eerit tegen den avond niet ktyd weer te voorschijn komen Blank en Geel Over een CbioeeBr be bvwelijksgescbiedeois die Berlyn tot achtergrond heeft wordt zoo berichten de Leipz N N op bet oogenhlik in Duitschland veel gesproken Een Cbineei leerde voor verscheidene jaren by gelegenheid van eea wereldteotoonBtelUng eene jonge Nederlandsche kennen van katholieke huize De jonge dame werd verliefd op den Chinees en de ouders moesten wel of ze wilden of niet in bet huwelyk toestemmen niet tegen staan de de ChioeeB bedongen had dat by zyn staart en zyn nationaal kostuom zou mogen bebooden Tot voor korten tyd woonde bet ecbtpaar te Btsrlyn ze zonden er wéarachyolgk nog te zamen zyn indien niet iets geheel onverwachts tuischen beiden ge komen ware namelyk een ander vrouwelyk wezen dat ook gaderechten op den famenaen Chinees bleek te hebben Da tweede vronw de Nederlandsche vertrok nu naar bareonders en de Cbmeescbe Don Joan zelf isouzichthaar geworden De Vereeniging tot Verbetering van den Volkszang te Amsterdam wil trachten met het o op het aanstaande Kroningsfeest eenbeid te brengen ïn de keose der liederen welke zonder twyfel ook dan weder uiting moeten geven aaa de feestvreugde Zy heeft daartoe uit haar midden eene oommiRite benoemd bestaande nit de Heeren J Stamperiua Voorzitter P van der Ent W H de Groot Wzn F J Haverkamp G Kappenburg Pzn G S van Krieken H van Voortbaysen A H Westendorp en A P de Wild Secretaris Deze Comrai flie zal uen kenrbundeltje liederen samenstellen we ke geocbikt zyn om door klein en groot te worden gezongen Het boekje zal tot een geringen prys verkrygbaar gesteld worden en zoo m igetgk door het geheete land versprei d Otiuilt 6 30 7 95 Hoordrwsht 7 89 NiouwerkOTk 7 89 0 peU 7 48 Botterdun 7 7 5 Rotterdun Oapelle KimiweirkulE Uoordreoht Oood 8 35 8 49 8 49 9 66 9 05 5 59 6 08 6 11 6 19 6 95 8 88 4 5 05 14 6 91 97 7 85 8 a 7 80 S i ÜM 7 48 8 49 19 40 2 2 7 8 8 61 19 1 T 8 07 9 03 ff 1 06 H 8 18 9 08 9 46 9 E4 10 44 11 4 19 46 1 10 9 0 GOUDA 1 1 9 48 10 0 4 17 8 16 Ml 9J7 a tt Reeds riep de Commissie de medewerking in van alte onderwyzen en onderwijzers sen van Nederland mnar bebalve die kunnen cog Telen tot bet goede doe dat de Commissie beoogt medewerken en alle medewerking cal hoogst welkom zyn Wy denken bier i d Feeatcommifsie s en Zanggezelschappen die de liedereu knnnen doen instodeeren aan parti colitren die genegen zijn de goede zaakÖuantiëel te steunen en alzoo de Oommissie in de gelegenheid te stellen present exemplaren in grooten getale te verspreiden Id de tweede plaats strekt de arbeid der Commissie tot bet in het leven roepen van eon Kroningslieii Zy beeft daartoe een wedstryd uit eschr ven waartoe alle musici van Nederland ter deelneming zyn nitgenoodigd De Jur bestaat nit de Heeren Richard Hol Dan de Lange eo Bern Zweers Aan de best gekeurde compositie zal ee i prys worden toegekend van f 100 of een gouden medail e van gelijke waarde Nadere inlichtingen verschaft de Secretaris der Commissie de Heer A P de Wild Marnixstraat 372 Amsterdam Een voorbeeld van rechtspleging la mi oute werd dezer dagen geleverd door de rechtbank te Luik In het voorportaal van bet gerechtsgebouw betrapten een politieagent eo een gendarme een man die op echaamtelooze wyze een vrouw lastig viel De kerel werd gearresteerd en voor de rechtbank gebracht die bem op ataanden voet lot eeu jaar gevangenisstraf veroordeelde 1 Uet Berliner Tageblattc meldt dat op de wielerbaan te Friedeoan de wieiryder Lothar Lehr een jongere broeder van den bekenden kampioenryder Angust Lehr gearresteerd iaHet jonge menscb dnt als wielryder op lange afstanden mevr dan eens succes gehad beeft heeft zich o a in Keulen aan oneerlykhedeo BcbuUig gemaakt zoodat by van de wielerbanen uitgesloten is Te Friedenan werd hy betrapt toen by in de toga van den atbtandergder Fischer inbrak om zicb diena machine toe te eigenen Vandaar eyn arrestatie Voor een Londensoh politiehof En vronw komt in de getuigeobank en begint dadelijk te hailen onbedaarlgk Zy kan niets zeggen en een politieambtenaar moet de zaak den rechter uitleggen De vrouw was een weduwe pas Zy bad een paar dagen geleden baar man aangeklaagd wegens mishandeling Toen de man het hevel om voor den rechti r te verscbynen kreeg maakte hg zich van kant En nu vroeg de weduwe de drie sbiMioga terug die haar de aanklacht gekost had zy kon het geld niet mistten De rechter Uet haar het geld ternggeveu en de vrouw giog heen M De Doecboboren een ketteracbe sekte in den Kaakaaun zgn indertyd hard gestraft voor de weigering van eenigeo van hen om de wapenen te dragee iets wat door hnn geloof wordt verboden Ze werden gedwongen hnn woonptaataen te verlaten en zich elders te vestigen hetzy in een ander gedeelte van den Kankasus betzy in de streken aan de overzyde vao de Kaspische Zee Maar later stond men hnn weer toe bon oude woonsteden op te zopken waarvan zy gretig gdbroik maakten Het gevolg was echter dat de meesteu geheel verarmd en zonder middelen van bestaan waran Thans worden zy bovendien nog geteisterd door epidemieën waardoor reeds velen vooral kinderen zyn gestorven Dokters om hen te belpen zyn er niet De commissie voor de gasfabriek te Alkmaar heeft bet voornemen in 18d8 over te gaan tot invoering van munt gasmeters 9 88 9 8 10 19 10 99 10 86 10 48 10 49 10 18 9 47 B A A 6 10 7 61 8 9 l li lO K Zaterdagmorgen is te Ljon een groote peluche eo fluwealwevery door brand byna geheel vernield Met uitzondering van de machinekamer ia niets van bet gebouw geapaard gebleven De Bcbade wordt begroot op éen millioen francs Zware onveders vergezeld van geweldige stormed hebben in de afgeloopen week in Würteraberg geducht bniü gebonden Nadat Dinsdag de steden Saalgao Leotkirch en Teltnaog Soor geweldige onweder aren geteifterd kreeg Donderdag de stad Kirchheim ooier Teek een beert Des middags te éea onr plofte plotseling een storm in de stad die in enkele oegenblikken verscheidene huizen van bon daken beroofde en tallooze hoornen ontwortelde De locale pers spreekt van t ea groot aantal persoonlyke oiig lakken Lang zeer lang reeds beeft men gezocht naar middelen om hout onbrandbaar te maken de eerste pogingen daartoe dateeren zelfs van 1625 maar tot beden was men daarin nog niet ten volle geslaagd Thans center scbynt men de oplossing naby te zyn gekomen waartoe de kennis van de chemische eigenschappen van bout veel beeft bggedrBgen In bet algemeen bestaat bont uit 40 pet water 58 pet brandbare zelfatandigheden en nagenoeg 2 pet onbrandbare stof Die brandbare elementen no moeten omgezt worden zonder den bouw der cellen to schaden waardoor bet bont 7yoe waarde sou verliezen De bewerking is als volgt Eent plaatst men bet hout in een cylinder die luchtledig wordt gemaakt eo waarin stoom wordt toegelaten Hierdoor wordt het vocht uit het boot verdampt en worden deze verdampingsprodocten afgevoerd Daarop wordt de cilinder weder luchtledig gemaakt en men laat eeoe vloeistof zekere zouten bevattende gemengd met stoom in den cilinder verstniven tot het hout verzadigd is Daarna woidt bet bont gedroogd en is bet gereed voor gebruik Bg de proeven maakte men gebruik van 2 gebouwtjes 11 voet in bet vierkant en met den vloer 4 voet van den grond Aan de windiyde werd een groot vnnr aangelegd en in weinige minuten was het gewone bonten gebouw vernield terwgl het andere ongedeerd bleef Zelfs was het binnen dat gebouwtje koel gebleven Daarna werd hst van binnen beproefd en stegen de rtammen van het daarin brandende boot hoog uit den schoorsteen smolten de glazen maar bet gebouw bleef ongedeerd Het gewicht van zulk bout neemt toe met 8 15 pet en de duurzaamheid van de bewerking werd bewezen na eene proef 2 jaar na dato Tevens geeft bet volkomen waarborg tegi n vervoren insecten enz Bij den acbeepaboow kan di i boot veel unt opleveren ook door zyn geringe geleidbaarheid en bet brandgevaar op zee eterk verminderen in het byzonder by oorlogssobepen in actt als wanneer brand veelvuldig voorkomt licht verwarring geeft getoige de laatste zeegevechten tusBchen China en Japan In tropische klimaten kan zgne geringe geleidbaarheid veel dienst doen in da vnarptaatsen en eindelgk zou bet uitstekend blyken aU bekleeding voor ketels pgpeo en andere deelen en de sterke ni straliog van warmte tegenbonden Deze oitvinding schynt hoogst belaogryk te worden en vatbaar to zgn voor eene zeer uitgebreide toepassing In het krankzinnigengesticht te Richmond heerscbt sedert eenigen tyd de beri beri Het gesticht WBB in den laatsten tyd overvol volgens een bericht bevatte het gebouw zelfs een paar bondard meubcheo meer dan bet hehoorlyk bergen kon Dit beeft de ziekte zeker in de band gewerkt maar wat da oorzaak is verklaarde minister Qerald Balfour Donderdag in het Lagerhuis niet te weten Eeu deskondige had een onderzoek ingesteld maar vrncbtelooa Niets is volmaakt op deze wereld Dat heeft zeker ook de reiziger gedacht die onlangs van Frankfurt naar een ande e plaats in Do tschland wilde reizen en daarvan bet volgende verhaal aan de tMoroing Postc doet 10 89 Ajutardu 6 3t a ta 7J Onze passagier reisde met e n nachttrein en wel in een slaapwagen Deo coadnctenr had hij verzocht bem te wekken by het station waar hg moest uitstappen maar de man vergat dit eo de reiziger werd wakker ergens in Oost Pruisen een heel eind ta ver Hg beklaagde zicb by den stationscbef en vorderde vrg vervoer terug tot zijo bestemmingsplaats maar de chef weea op bet spoorwegreglemeot volgens hetwelk de directie niet aanaprakelgk is voor hot verkeerd uitstappen dar reiaigert De passagier echter merkte op dat die be paling tocb zeker niet voor nachttreinen aon worden gehandhaafd want waartoe dienen andere slaapwagens wanneer men toch altyd wakker moet blijven om op znn atation te letten En bij schreef een klacht naar de spoorwegdirecHe met de verklaring dat de bedoelde bepaling nonsense was De directie antwoordde met een aanklacht wegens beleedigiog Het kwam nl niet ta pas de reglementen der Koninklgk Pruisische Spoorwegdireotia nonsense te noemen De beklangde werd op formeele grondan ontslagen van rechtsvervolging maar zjjn gratiakaartje beeft by nog altyd niet Te Londen was de banketzaal der Graftongalery het tooneel van een nieuw aoort van feestmaal Honderd dames wier namen allen min of meer bekendheid hebben gaven ter gelegenheid van het jubilenm der Koningin aan honderd eveneene tot de hoogst kringen behoorende beeren een loiaterrgk diner De dames badden alles voortreffelijk georganiseerd en tot bevrediging harer gasten en tot beschaming van ben die het vrnuwetyk geslacht bg ondere prattznobt verwyten dan nieawen maatregel ingevoerd dat slechts twee toaateOf een op de Koningin en een op onze gasten zonden worden gehouden De redenaaratfra begoauea zooals behoorde niet m t tdamsi en heeren maar weer als van onds met heeren en dames en toen Lady SomerBet haar toast op de gasten nithracbt stoudenalle dames alB iéa nmnop en klonken terwyl de heeren onder algemeen gelach bleven zitten Het diner is in elk geval een merkwaardig teeken dea tgda toen de Koningin in 1837 op dea Troon kwam zon iets dergelgke eenvoudig oen onmogetykbeid zyn geweest Pastoor Koeipp verdiende in de laatste jaren groote sommen Alleen bet verlof aan de Mnnchener firma Kathreiner tot d n verkoop van MalzkoflSe bracht hem 220 000 mark aan percenten op Aan auteursrechten voor zyne werken ontving hü 280 000 mark enaftnarltbonoraria en geschenken nog meer Kneipp gebruikte echter uageoo niets voor Z cbzelf maar besteedde het geld aan weldadige doeleinden Voor den bouw van het oude badhuis gaf hij 103000 mark voor bet kinderhospitaal 248 000 voor het Kneippiauom 75 000 voor do meisjesschool 60000 voor de armenkas van W risbofen 10 000 voor het semÏHarie te Dillingen 30 000 aan kleinere giften 10 000 mark om niet te spreken van wat hy aan de armen gaf Kneipp beeft bet badhois en de Kathreiner s percenten vermiukt aan de orde der Barmhartige Broeders die daar bet kinderasyl hebben te onderhouden het Kneippianum aan de Franciscanessen Tot erfgenaam van zgne papieren bibliotheek cootanten en meabels beeft hy aangewezen zyn ouden vriend en reisgezel pastoor Stüokle uit Mindelau die henl denkelyk a s pastoor te Wörisbofen zal opvolgen 9 48 9 69 4 8 9 86 8 46 4 48 1 11 t 4 9 4 4 41 1 49 1 41 W9 11 11 Het aantal zangvogelljea vermindert in de laatste jaren merkbaar Een der oorzaken bievan ia misschien dat de vogels minder gelegenhe d hebben tot nestelen on de hoornen en vooral de vele heggen en struiken meeren meer weggdrooid worden Maar de hoofdoorzaak is zeker dat tegenwoordig zoo n klein getal dezer vogels onder beocberming der wet staan De vogelvangera kunnen ongestoord bun gang gaan en op de markt hnnne waar te koop aanbieden En aa i koopen ontbreekt het niet er tyn altyd genoeg liefhebbers om hier in t wild levende v eltjes in een kleine gevangenis op te sluiten Daarby komt dat ook de jongens nu strafffloos de nestjes konnen uithalen Zoo ontmoetten e gisteren op een vandeling om de stad eed paar jongens waarTan de een een neatje droeg met 6 eitjes er in naar bet ons toescheen van een roodborstje Op onze vraag of ze meer nestjes hadden gevonden werd geantwoord dat ze er dien middag nog 5 andere badden uitgehaald BB hunne pngmg om bet laatste nestje te verkrygen waren evenwel de eitjes nit de eerste 5 ne tjea in hunne zakken Muk gegaan waarvan ce ons ook de doppen lieten zien Wü wisten ben te overred n om bet laatste weer op zyn plaats te brengen Maar gistermid ag was het reeds weer verdwenen Sommige jongens laten één eitje in t nest liggen in de hoop dat bet vogeltje er een paar zal byleggeo om later ook deze weg te balen Wat we nu zouden wenscheo ia dit dat er een grooter getal zangvogeltjes weer onder bescherming der wet worden gebracht en dat er dan zwaardere straffen op het oitbalen der netjes en op het vangen worden gesteld Dit laatste vooral omdat ook tegenwoordig de TOgelvangers steeds doorgaan met de wet te overtreden Zelts de nachtegalen zgn niet veilig Evenals verleden jaar toch was ook dit voorjaar de nachtegaal in het Noorderpark na enkele dagen reeds weder verdwenen N Gr Gt Gistermorgen had de sneltrein die 6 20 van Amsterdam naar Vlisaiogen vertrekt 20 minnten vertraging doordat even voorbg Utrecht een gedeelte der machine in brand stond Door het spoedig optredbo van bet treinpersonetil werd het vnor met eeoige emmers water geblnscht De architect F A de Jongh de particulier K 8iraonsz en de aannemer te Rgswyk A van Seters hebben bg den gemeenteraad voorloopige concessie gevraagd voor bet maken van plannen en bet verwerven eener definitieve concessie tot het ververscben der grachten en het exploiteeren van het rioolstelsel te sGraveahage Beoogd wordt het rioolwater op te pompen en door bevloeiing helder en schadeloos op de grachten af te voeren Wy ziging van het rioolnet in de stad zal moeten geschieden door de gemeente die gedurende eenige jaren de rente zon garendeeren Een dame die van Amsterdam naar Antwerpen ging kou haar reis niet verder voortzetten dan tot Rozendaal waar zy in een faAtel baar intrek nam Gistermorgen is zg in haar bötel nit een raam gevallen en werd levenloos opgenomen Buitenlandscb Overzicht Het beeft Zaterdag in dpn Pruisiscben Landdag wel geapani eo Het wetsontwerp op bet recht van vereeniging gericht tegfu de sociaaldemocratie was aan de orde De vorige maal eenige weken geleden wa het verworpen met een meerderheid van tien stemmen Men bad oitgerekend dat wanneer alle leden opkwamen 221 leden tegen en 211 vóór het wetsontwerp KOnden stemmen Maar ook nu waren niet alle leden tegenwoordig art 1 van de wet waarop bet eigenlyk aankwam ia met 209 tegen 205 stemmen verworpen dus wel een ze r kleine meerderheid De zitting was vooïts belaogryk door de rede die de nienwe vice president van bet ministerie de heer Von Miquel gebonden heeft De vereenigiogswet liet bg dadelyk vallen zyn bedoeling was een programica te ontwikkelen Niet ten onrechtte merkt de Voss Z op dat bet iets nieuws is dat een nieuwe vicepresident van een ministerie een programma gaat ontwikkelen by zyn optreden een vicepresident heeft zich slechts aan te sluiten bg bat programma van zyn president dat nog van kracht blyft Maar de heer Von Miqnel beeft een programredf gebonden waarin hy evenwel nieta concreets heeft toegezegd of beloofd In bet voorbijgaan verklaarde de minister zich geen voorstander van een gouden standaard i maar overigens bepaalde bij zich tot de verklaring dat de landbouw en de middenstand gedrukt worden en dat deze vooral om bescherming roepen Hoe hy ben beschermen wil heeft de minister niet gezegd hetgeen natnarlyk niet belette dat de conservatieven hem hard hebben to fjoicbt De Kamers zgn na de verwerping dar vereenigingiwet niteengegaao Algemeen wordt dit einde der zitting als een beslist éofaec bescboawd voor de regeering maar vooral voor den minister Von der Hecke die nn zeker wel sal orden opgeojïerd ByDt de geheele pers ia over dezen nitslag zeer tevreden vooral is men er mee ingenomen dat de nationaal liberalen die zoo dikwyls met de voorstetien van Bitmarok zyn meegegaan thani op één enkel lid nazich tegen deze dwangwet verklaard hebben De Belgische kamer heeft Zaterdag het wetsontwerp tot reorganiutie van de burgerwacht behandeld Aangenomen werden van hatregeeringaontwerp de artikelen 1 en 2 Het eerste bevat de bepalingen dat de borgerwaobt be laat is met da handhaving van wet en orde en bewaring an de onafbankelykheid des lands Artikel twee plaattt de burgerwacht onder ressort van het ministerie an buitenlaodscbe zaken De heer Hoytes had onlangs bpweerd dat zyn collega Smeets socialistisch afgevaardigde 1562 amendementen op het wetsontwerp zoo indienen alleen nit zucht tot obslructioniame En nn acbtta men dezen social iatischen afgevaardigde inderdaad tot ipta dergelyKs in staat alleen om e regeering te dwarsboomen maar het schynt dat zgn beter ik neeft getriomfeerd althans de heer Smeeta ia met geen ametdementenregen voor den dag gekomen En zoo kon de regeering er in slagen om in de zitting van Zaterdag de eerate twee artikelen te doen aannemen en een aanvang te maken met het derde artikel Men verwacht dat de werkstaking in de Boiin ige wel spoedig eindigen zal Het weerstandsvermogen is er nit nn de verkregen steno tegenvalt en alle pogingen om met de patroons te onderbandeleo over het ge cbitpnnt het nies we reg ement zyn mielakt Te Mornm t Qoaregoon en te Patnrages gaan wel onopboodelük socialistische leiders rond om de mgnwerkers tot volhouden aan te sporen maar er is geen animo meer onder deze laatsten Het Belgiache Kamerlid Brearzdeelds eenige dagen geleden aan het romité dar werkstakers mede dat eerstdaags sobsidies van de Fran che syndicaten m het departement Pa de Calais waar hy een rondreis gemaakt beeft zouden inkomen De gemeenteraad van Qiiareunoo heelt voor de noodigdende stakers een bedrag van 800 frs dat voor gemeentelyke feesten bestemd wan beschikbaar gesteld De tuestand van vtrlen moet hoogst droevig 7yn Omtrent de werkstaking der machinemakers in Engeland valt weinig byzonders te meidvn Het aantal tegen bun verbonden p tioons bedraagt omtrent 300i dat der werkstakers ongeveer 40 000 Te Londen hebben twee firma s wier werklieden na het buitensluiten van de 25 pCt aan den arbeid waren gehleven hare fabrieken gesloten omdat dit haarjaog minder oadeelig uitkwam dan op dien voet door te gaan Te Blackbom zijn vyf firma s die nog niet aan de buitensluiting hadden meegedaan er thans toe overg gaan Ken eigenaardige to stand wordt te Chatham en Devondort aangetrofien waar kruisers voor rekening van den Staat in aanboow zyn De Bond der patroons had bij de Admiraliteit stappen gedaan om onder de tegenwoordige omstandigheden nitstel van de levering te verkrygen maar dit werd geweigerd wijl de re geering niet anders dan als bemiddelaarster tassühenbeide wilde komen in den stryd De betrokken firup s echter zijn ouder de eersten geweest om de boiteosluiting van 25 pet barer werklieden met alle gestrengheid toe te paforen en zy hebben uu don Ambacbtavereenigingen een Bestand voorgesteld voor den duur der voor rekening van den Staat aangenomen werken Tot nog toe beeft de werkstaking nergens in bet land tot ernstige ongeregeldheden aanleiding gegeven De Fransche Begrootingscommissie heeft een resolutie aangenomen waarby zg overwegend dat in de plannen dor Regeering tot verbetering der vloot niet genoeg rekening gehouden wordt met de wenachea van bet parlement de Regeering nitnoodigt alsnog de algeheeta reorganisatie der vloot binnen 15 jaren te laten plaats hebben Ook de Senaat der Ver Staten van NoordAmerika heeft Zaterdag bet rapport der Gemengde Commissie voor het Tarief Ontwerp goedgekeurd en onmiddellgk danrop heeft president M Kinley het Ontwerp door zyn haodteekening tot Wet verheven en daar deze onmiddellyk in werking treedt is nn de tariefqnaestie geheel afgedaan en beeft men slechts de gevolgen al te wachten Terstond zet echter M Kinley een nieuw belangryk onderwerp op touw de Montqoaestie Vóórdat het Congres oiteeoging heeft hy nog even een Boodschap gezonden om aan te dringen op het benoemen van een commissie tot bestudeering der noodige hervormingen in het mnntstelsel De Kamer voldeed aan zyn verzoek door nog snel aan den voorzitter de aamenstetling van zoodanige oommiasie op te dragen maar de Senaat nam er zooveel tyd niet af en ging op reces zonder zich voorshands om de zaak te bekommeren Kleinbandel In Sterken Drank BüEGEMBKSTEK en WETHOUDERS ran Oonda brengen ingoTolge art 5 der Wet van 28 Augastna 1881 Staateblad no 97 t r openbare kennia dat bg ben is ingekomen een verzoekacfarift Tan den na olgenden perioon waarby vergnnmng wordt gevraagd om in de bü z n naam rermelde localiteit aterken drank tn het klein te mogen rerkoopen als Naam t d Verzoeker Aanduiding der loc A F C Nolte Torfmarkt H 156 Oonda den 26 Jnli 1897 Burgemeester en Wethonders Toomoemd R L MARTENS De Secreiaria BBODWBB BurKsrlQka Stand OEBOREN 24 Juli NicolaaB ood r A lan Dam en T Jaarateld 25 Cornelis onder P G Scbarleman en C Sohoonderwoerd Mar M rg retha oadera H Hofstede en M M Tan der Slniji 27 Hendrik Goaoinns ond rs C Caboot en G M Brinkman OVERLEDEN 24 Juli N Tan Dam h d A M J Nolte 4 w 25 C Notenboom 23 j M da Bej wad R de Vriee 84 j R E O Ij A iswa E Balsijde 40 Cts tot f 4 03 per Meter zoowel Zwarte en gekleurde HenHeberg lifOe Tan 33 ets tot 14 03 per M Glad Gestreept Geruit Gewerkt Damast etc circa 240 T rsch joaliteiten en 2000 Terscb kleuren dessins etc frtj fl port eu rechten tn huti STALEN per omgaande Dubbel briefport naar Zwitserland Zijile rabriekei K en K Uofl Z U H I C U so o KOIITIIICI A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73 i GOUDA Tglepfcooii Xo 3i Beurs van Amsterdam slotkrB 8 8 V Vrkrs 887 98 98 104 86 86 l 861 21 97 V l J lo B8 7 90 80 1051 98 + 1 100 91 41 644 9S6 00l 60 V 100 200 U5 eo 9 186 99 74 24 109 101 207 2321 100 64 56 148 99 82 ls 76 111 m 99 160 185 10 lOO s 43 108 ll l 18 103 70 86V 2ÏÏ 8 8 JULI Ntobeianu Oert Nod W S Ji ilito dito dito 8 dito duo dito 8 HoKOiR Obl Gbudl 1881 88 i IT IU Insohrijving 186 81 5 Oosj SE OM in papier 1868 6 dil3 in liliei 1868 5 Po TuoiL Obl met coupon 3 ditn ticket 3 21 21 RosLMiD Obl Bmnenl 18B4 i dito Goran 188 1 4 dito bi BothB I88II 4 dito bj Hope 1889 90 4 dito in goud loen 1888 6 dito dito dito 1834 5 Spi js Perp t BoliuU 1881 4 Tu u Gepr Ootiï loon 1890 4 Geo leemnR sorie O 6eo Ie mtg serie G ZuidAfs Bep t obl 189 S Mliico übl Buit Soh 1890 9 Venszuela Oiil 4onbop 1881 AllSTEEDilf OblwBt en 1896 3 RonSaUAM Stcd leen 1894 8 NSD N Afr Handelsv aand Arendab Tab My Cattifioalon DalUMaatfohappg dito Am Hypotbeekb pandbr 4 Cult My dor Vorstoal aaüd l Gr HypathDekb paudbr 8Vi Nederlaudtche bank aand Kqd K undelmaatBch dito N W k P c Hyp b pandbr 6 itttt Hypotboekb pandbr 3l i Itr Hypothookb dito 3 OannssL Uo l Hong bank aand Bdsl Ilypithoekbaiik pandb 4 Amerika Equit hypotb pandb 5 64 68 Mexw L G Fr L eii oert 6 Nin Holl J apoorff Mtj aand Ug tot Eipl t 8t 9pw aan I Neil nd Bpoorirogni aand Ned Zuid Afr Spm aatid 8 i dito dito dito 1891 dito S iTiUB Spoor 1887 89 A Eobi 3 Znid Ital Spmaij A H obI 8 Polen Warschau V eeuen auiid 4 EmL Gr Ru a Spw Mü obl 4 Baltischo dito aand Flatowa dito aand 5 Iffang Dombr dito aan I 5 Knrak Ch Azow ip kap obl 4 dito dito oblig 4 7 191 iOO 106 i 108 103 108 118 121 32 110 AMEaiKi Cent Pao Sp Mü olil 8 Ohio t orth W pr C aand d lodilo Wm St Poler obl 7 Denverh Rio Gr Spnj rert v a IlllnoiB Jentral obl in goud 4 Loaiar bYa8hvill Cert v aand Mexico fJ Spw My lo hyp o 8 Hias Kansas r 4pct pref aand N York Ontasiofc West aand dito Peon Ohio oblig 6 Oregon Calif lebyp iugoudB St Paul Uinn k Mai4M f J Un Pao Hoofdlyn 2SB ïl dito dito Line Col Canada Oku South Cl Vm C Sill il Na 1 Amatord Omnibus Mij Botteld TramnegMsats aand Nbd Stad Amslardam aand 3 Stad Rotterdam aan 3 Bll 011 Stad Autirerpen 8 2Vt 81 Stad Brussel 1886 HoNO Thois Regultr GeselUcb 4 OosTENR Staatali ening 1860 5 K K Oost B Cr 1880 8 SrAHJE Stad Madrid 3 1868 Nca Ver Bet Hvp Spobl oert ADVERTENTIEN Den 5den AUGUSTUS a s hopen onze geliefde Ouders L NOÜWT t EX GEERTJE VESMEER hun 40 Jarige Mchtvereeniging te herdenken Hun dankbare Kinderen I Gouda 27 Juli 1897 Heden b Tallen Tan eeu lerenlooze Zoon O J N1EUWENHUI8 WAiimHKHor K oninUltJke MaeMnate Fabriek DE HONIGBLOEM ï n II rv van Schaik Co gcTostigd te êOravenhage Kepplerttraat 99 en X0a Baby de Regentessedaan Tan Z M den KONING ran BELGIË Indien gijhoeiit II gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruiTenBorst Hon g Extract Is BIlil lSrTHIEI l LACONS Tan 40 Ots 70 Cta en 1 Terkrijgbaar hij Firma WOLKF Co Westhaven MOS Gouda E H TAB MILD Voerstol B 126 te Gouda A BÜUMAN MoordredU J C RATELANO Boelrop B T WIJK Oudeaalrr M KOLKMAN Waddinmen BEKROOND MET GOUDEN MEDAILLE KRAEFELIEN HOLH S Quina Laroche RN Staalt iidende dulna Laroclie ia de meest kracht tge en vemterkenile KINAWIJN AanbeTolen door tal van binnenen bu tenlandsche Geneesheeren Verkrijgbaar in flosscben k ƒ 1 00 en ƒ 1 00 CIGAREmNTË EN AS TflHA De madtming ran den rook dezer Cigarettea geeft den lyder aan Asthma terstond verlichting In Ëtui 80 en 50 CenU Salmiak Pastilles Ben algemeen als goed erkend middel b Hoest en Verkoudheid oplossend en verzachtend Prijs per flescbje 20 Cent KiL bPBLiBN Hoi H Hofloveranciera ZeiMt Vtfp6t te Qouda bg den Heer A H TëEPë Apotheker en bj de meeste Apothekers en Drogisten verkrygbaar I Bekroond Tentoon ateniiiKHiboBiimakery l HagD Aug l JU W oldt roeTn le Hcboon Appre taur Lili rin S itin on lyn da bert mlddelOD voor bet Bondot monitn kenrif poetien Tftn ülln iwart en f Bklennl choonwiirh VorkrvBhaar y wlnkBlIam ill nobuonwerk U UnUrlan DfOgaryen enB Men lett 8 D d op DiMiu n f biieknneTk tas Aganti W Sardttminii Arnhem