Goudsche Courant, woensdag 28 juli 1897

36ste Jaargaog Donderdag 29 Juli 1807 No 7334 mmm coham IVieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken van 10 tot ö uur behalve ZONDAGS en WOENSDAOS voormiddag De üilgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon ea Feestdagen De prys per drie maanden is 1 26 tranco per poat ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst ran 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend aar plaatsruimte Inzending van Advertentien tot 1 uur des midda CAPÉ BILLAED Door driDgeDde omstandigheden over te nemen een net CAFÉ BIL L AnD OrernemingBsom ƒ 575 Te bezichtigen AmmBnstraat No 24 te Rotterdam Wat Rheomatiek LendeapyneD kortom AnkerPainExpeller U ije besta lowruring tegeo Jicht jflnaeapili ronea tko allerlei unl7 yg is met het Inti mm un te wenden tegen Wftt iteede in ieder baiRgeziD z Anker Painlxpeller Friji 50 ooit 75 oeiit ao fl i i de flM h yoorlündett In d msfleto Apotheken ea by T Ai Biakt 4 Co te Botterdiim Te GOUDA by A WOLFF Markt A1441 en DB LAAT ea VAN SON apotheker Markt FEMSCHE STOOMVEEVEEIJ RN Chemische WasscheriJ TIN 11 OPPEI IIEIMEU 19 Kruinhni7e Rotterdam QebreTetarird door Z M den Koning der Belgen Hbofddepöt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Öpeoialiteit voor het atoomen en renren van alfa üearenen Üamesgarderoben aUcok alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom n van pt achemantels veeren hont enz Gordgnen tafelkieeden ens worden naar de nienwHte en laatste methode geverfd Alle goederen hetzij gestoomd of geverfd worden onachadeiyk voor de gezondheid ea volgens taal bewerkt Stodelpe Gasfa1 riek te GOUDA De pr a van het gas is 6 cent per M en voor Kooktoestellon of Motoren 4 et Onder zekere voorwaarden worden pei ceelen gratis aan de hoofdbnis verbonden met 15 meter vr je leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 hchtgaameters bedraagt de haur 10 cent por maand Bewoners van perceplen van ten hoogste 2 25 per week kunnen wekelijks afrekenen en van do fabriek lampen kooktoestellon enz tegen betaling van eenige centeA per week in huur bekomen Pü IKE OUDE GENEVEE Uerkt NIÖHTCAP 8CHIEF3AMMEK Verkrijgbaar biji PEETER8 Jz AIb bewjJB vaa echtheid ii oftohet en kurk steedi voorBiea van don nnam der Firmi P HOPPE Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der ZeUbevlekking Onante en gehe me uitspattingen il het beroemde werk Z Dr Retau s RLFBEWAItli G Hollandflche uitgave met 27 afb Frns 2 gnlden Ieder die aan de verschrik keljjke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lesen de oprechte leenng die het geeft redt jaariyks duizend van een sekeren dood Te verkregen bg het Verlags Magazin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in floUand T H E E T U I II Ingang i BRUG ZEUOSTBAAT orer de Bank r n Leeoiog O Uln Rnik ra A BRINKMAN li KÜON TANDARTS E CASSITO Van eene levering overgeblevene 2000 Btakfl zoogenumée Turrmarkl 171 uouda rordcn wagaiii kl lnB font D niat jnftt volgana modal uitgavaard randan jót dn wpotprlj van fl tt 7S per ituk reuhtatraeka Min HH IjftDdlinnwarfT nni uitvorkooht Vozo l IKKK onviTvlUtbare Rekens ijj warm aW rrn P ln ra isox yw I u Kroot dm bflt Piwrd gebMl badekkenil il nh4 rl riiln mat bananidfl rnnrlnn en van 1 breeds traaroM vnorei R Kleina vaorraid Eogelsehe Spori Dubbel Paarden Dekens Or njokl nr gr oa 160x 0 bmaai i mat i prachtige breads treepen voorxien bieden wij wagam aecr gt nnga iRlar hta door inannan van bat vak bamerkbare fonten Ji 4 p ittuk aan werkeUjke waarde j Baataltmgan ia eenden matdtüdalijk nAnn tegen voorultbetalinf of re mbo u ra aan Verzendhuis Merkunr Oommandit HaaUchappf Q Mehnbert A Co Amatm dam N Z Voorburgwal Ml Bm WÏNKELt J EUXnBt y KONINKIJJKI STO iMVj Kvi Rrj fCin Misiiii W s sniiPi i Agentuur h de Firma Wed nOSMAM le nila nOlJTIIA DEL Vergeer fitanders Leveren Vuren Orenen Dennen en Ëiken estekbout Alle soorten Binnen en Baiteiilandsch ge7 aagd en geschaafd Hont alsmede geploegde en gesfihaafde Delen en Kraalschrooteu Araerikaansch Hout in alle maten voorhanden Pr J en Concurreerend KATTENSINGEL Q 197 Mej J NAUTA Stads Verloskundige Spieringstraat F 24 wie zeker zgn wii de Echte l Eikel CueaO te ontTangen tesamciT gesteld en na vele prcEfiiemwgeD in den f handel gekomen onder den oaam des uitvinders Dr Michaelis Terraeiiligd op de beste machines in het wereldbe 1 roemde ötabblissement van Qebr StoUwerck te Kenlen eische JOrTDicfeacIiV Eikel Cacao in vierkanten bussen Deze Ëikel Cacao ia met melk gekookt I eene aangename gezonde drank voor da 1 geiykscb gebruik een 2 theele iel ran t poeder voor een kop Chocola Als I geneeskrachtige drank h gevd van diarrhee filechts met water te gebruiken I Yerkrggbaar bg de voornum B i1 Apothekers eni t Ko Vt Ko praitbnsje 1 f 1 80 c 0 90 a 0 35 Oeneraalverttcenwoordiger voor Nederland JuHus Mattenklodt Amnterdam Kalveistraat 103 a ® tUlfc n iKite otuchaddjrlul B makktlylcite poctsmiddet voor Heerea en vooral dames en Klnderschoenwcrki IIIIÉII r 1 C V j lerlla Seuth Str 14 Men lettufoal Mlioy op naam en fabrleksmtrk Kegelbaan Harmonie Trjje Baan Wedstryi Pracliilge prijzen j j mmsm Te huur ofte koop aangeboden om tcrstobd te aanvaarden BerL pracla tigr rLet iaagrericla t HEËRE HOS met TUIN staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtig e Kelder Boven 3 Kamers met achter een gfroot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingerinht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 Het groote aantal zenuwkwalen j fu iSJ j S J i v n popleil aiem bero rt ti trol Mt not Rteedfl alle infrtHelen door de med tcbe wetenechap aan ewrad Kent aui lUa nll ï MMbüS de eer toe dat iij door h t g bnilk n liea van deTeen JjKJwM naiSlul iJiS l phv 1 oaWh ontd kkm gedaan h ft dl na honderdrnreKXpi SS Sja SroJiSSroS weldaad blijkt u eljn voor de aan ennwWalen lljdlnde meiictibeld n e aeniaairthS u Sltf d et deee lenoeewljze w rdên mtkelljk cbltterond reïnlUtan nrInniLen alt maakte aooveel opaan dat van mn door den uitvinder ge obreven weïkjï verrafefc hir voorkoming en ganazing r ak vernclienen la l it hoekje bevat niet ktleen voF het naat nnlt llflk vsrntARnbarn verklaringen omtrent hot v o i tii F binnMi korten tijd reedB de yie dnik v a dor Qjenwere therapie en de daarmeda h aiid e ln er men daarin OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE Ifl ehe bindpn die aan doze geneeiwijfe gewi daarin wetenaohappelijke Terijd sitn loomede aftohrlft van slke P Aialire mwl tfr prtrtÊUt i iMiiMlitar aaa hil kraak4r arrenri arta taJflbUnM i Bad Emi Dar e mad dr genaaihtir dlraoUur dVr galvVnè thirrVpauirió Na iniiöliÜflB voor lanuwflldari ta plrïlfc rua 8t Honoré 334 Conaul von AichaMaoh ma ƒ dr ta Corfti Dr Buabaoh arïond a eTlrfc U OktJi ï £ A l i B L Farrièra Euf nt van dtn Conaait Ontr 1 d tiyaleH H de sente ia Frenkrijk Pn tbIp anderen Aan allen wier aenuivKealel meer of miiider KknaedaAB la of Mn aoreasanda T Ï J Jd J waarvan Jg kenteek nen aijn stTeallMt tBe IJ eiliralne irteS ee e l llDeaaelraeg greete jrlttlllairkeld gtla glk u ilapeloeikeU llekaaielllkl utnl en e bikatilltta laiela l verder alle ifeken dl door beroerte getroïen werden inog lljdei aan de gavolgei dauvïi looalj eram l g e irmogIntoltinkan areteaiialmiilell t illklln alIjniH daraiwfloklid d rind o Ie elaaliell ke waM r wakkl ad lataggad ena an all 4le reede 3w geneeïknïSui behandeling g wee t eijn maar donr de bekende SiJdelen alB ontbondlngwnMkKdwa SnÏT wtiiven electrleeeren atoomlooi or zeebaden geen genealng ot leniging fiinner kiial Jevonden iS M Ji 11 ev el voor beroerto lïaStoe fadeii babte wegeaa verdi hljneelen aid len a diio dedd aagelii oeiae erdoevlag la kdl taan teorddlld Tat laMliliald ItkdrIdido en dentdr wdrdee voor de oog dr tkt d i odder lel eeriiaen aalilag I S a dd tri li ll g i mi iiigt a ill t o i n aan al deae drie oataiorUn an oa lu ra al ook aan lodge mil Il d l ad lli k doht e Kr g ldleeekdM ooE an geaonïTTdin dï J igd ddrdd i ij J ji i j j K eiijker cti konden wordt door AmMterdnnii Rotterdam Utreclir ri RBAW dk Co Heiligeweg 5 ïï lï3 KOI XpotbeUr Korte Hoofiteeg l r O pOHTOM ündegr rtt bU de Oaatdbrng F Sï üp de longate bvglonnidcli medicinale tentoondtelllng ld do l r Welaadaaaa aahe Oeaeeawijaa doop de Sedlaclie JurlJ met da Kllrcron nedaille Hakrooad en OFFICIEELE TRERRINGSLIJSTEN DER VERLOTIl G r voor hel R H Llefdegegtleht zijn alleen verkrijgbaar bij A BRINKMAIT Zn LftNGE TIENDEWEO toriawdter ui f de VFcfon aJBron f e ObeHahnsfein byEms Tafeldrank Van hé pninklykef uis cferXeder ande i XLIe Jaargang van DE BAZAR Dames Modegids bevattende DAMES en KINDEBMODBS beneven BANDWEBKFATBONENa IEDERE WEEK VERSCHIJNT EEN M0HMER In ieder w Uktt mmarte platen moaekronlek feaUMon enz eni Ie Uitgave tonder gekl platen mei 3 auypatr en 3 groote gekniptf pair Par 11 nta l ll p po t l tSSe a als da Ie uitg mtt daareuboven 8 gt kleurda platen 1 76 1 90 3e Ie ligekl pl en 1 b ja gekn p bij het Seno Mi i lO 4e a t Se e bg bet 8t no l gekn patr n kea a Ilea een gekleard traaie handirerkpitroon a 8 e WÖ PROEmilR m PBOSPECTÜS ALOM C if oo foi BINNENLAND GOUDA 28 Juli 1897 BeialUai van het bacteriologiieh ondenoek nu drinkwcter dar Gosdacbe Waterleiding 23 Jnli 1897 Oenprong Kraan kantoor Aantal taldagen 3 kiemen per gram 80 varvloeiende kiemen 3 loorten 5 ciektekieam i geene Qsmerkingen goed wai get Ur B J vau t Boff Door de politie albier ijjn weer een aantal pereonen die hier zonder geld of middel van beatun londliepeo opgepakt en op traniport geateld naar hanne retpectieve ooDplaattea Beden avond lal volgene ackteritaaoda advetteotie da beer S Braat in de Wgditraat A 157 een Sigarenmagaagn openen Bg een bezoek dat wg aan dit magazgn brachten moeten wg coaitateeren dat genoemde heer geea kosten heeft ontzien om dit zoo netjei mogelijk te maken Da eUlage is leer piaehlig daarpetsld en ougsiwgfeld lal de beer B handen ta kort komen om leder op tgd te bedienen Het plafoad alsmede bet lohotererk is vervaa igd door dé Gondscbe Fapierstoohkriek Keur van fijne sigaren en sigaretten alsmede pijpen sgn nitgeatald Door de Arrondissements Reohtbank te Rotterdam werden gisteren o a do volgende Tonnisaen geweien A H 34 jaar koopman te Woerden beklaagd van beleediging en miabaodeling van den varkeneboer J Van Harten te Bekeodorp werd vrijgesproken L M 31 jaar boerenknecht te Vliit wegens mishandeliag van Uaria Van Vegten tot f 3 boete snbs 3 dagen hechtenis VervolffenB stond terecht De 19 jarige boomkweeknr 0 De B wonende te Boskoop die beden in de eerste plaats voor de hoeren verscheen had zich te verantwoorden ter zake van een hoogst brotalen rijwieldiefstal Den 17en Jnni j l omstreeks Mn anr s middags zag bg dat een beer op de Markt te Gonda voor een goodsmidswinkel van zgn fiets stapte waarna bg de machine tegen bet trottoir plaatste Van hei oogenblik dat de fietser da horlogemaker Wessel Te Gosiinklo in den FEVILLETOJ I ÜCHT TRUI 1 Hij hid r OU niat t Tsel tbc roorgoBpiegeld Op imukTi le trtUtieke wgze waren van het Tiertal kamen die hg bewoonde de beide op de dorpMlraat nittioht geTende ia eco achilderaateliei benchapen Tusgehen bloemen ea apiegsls die het uobte heldere licht der basgende moderatean rerdubbeldcD beTOodaa ziieh tal vaa schUdentuktaa waaraodeT oog halfvoltooide beDeTens aquarelIeQ ea ten Zware Talgordgoen sloten de aobemeriag af tenr Terscboifbare abat jonr s ter juister plaatse het licht oonoentreerden Portefeuilles mat twarte preat o die destijda reel rerden verraardigd en thans nog da btwoodering opwekken lagen op een groote ronde tafel aitgeipreida Eea aitgeleaea geselschap wu hier b een wal waard al dia meesterstukken Tin oude ea modome kaoat naai waarde te sohattea In mm dar hoeken atcmd op ea eiel een sobildeng in oUererf het was een jiweel Tan lichtscbakeerirg een braede donkere laan die door denneboaadten en TatganAt opeod op welige akkera waarop het EOMlieht tintatda Die laan waa mgSean oade bekandik Dt plek onur aarste kemiaiukiog mejaffroBwl aai Baanafald rrooljik terwql hg mq op zgde trad Haar Bat ootwareada rroeg by baar iata 1£ B oogaBUik latar Uoak uit da Magrauaade kaBiaf goadamidawiuket Tertoefde maakte beklaagde gebroik om do machiae te beatygeneo ÏQ Tolle Taart weg te rgdeo Hg begaf zich bet eerst □ aar Boskoop om den roIgeDdea dag naar Amaterdam te wieleren Terwgl hg ooderhandaliogea oaakaoopte om de kar Toor f 50 aao dan raparatear Schleaker in de SchaTeniteeg aldaar te Terhandeleo werd hg door deo reoberchaar Harms aan den haak gepikt De bestolene kwam er das boiteDgenroon goed af dank sy den goeden neus ran den reoherchenr Toornoemd De braUliteit ran den rgwieldief kost bem na alleen de rrge beschikking over de machine die gedurende den loop der procedure heel netjes roor bem bewaard wordt in de kamer vac orertnigiagaatakken aan bet HaagschsTeer Het feit werd door beklaagde rolledig bekead Op de rraag ran president BoDTin boe bg er toe gekomec was om zulk een diefstal te plegen luidde bet antwoord k Had centen noodig c Het O M bg moode ran mr Enderleio deed oitkoman dat beklaagde iemand is die liéfer lui ia dan moe an zooals thana btgkt liever steelt dan werkt Z Ë A requirearda een gevangenisstraf ran drie maanden Yoorls reqoireerde het O M bg monde Tan Mr 1 H H Ëoderlein 45 dagen gevangenisstraf tegen G D en S D beiden 31 jaar en ajoowers te Capelle a d LTsal die in den avond van 1 Jaoi j l aldaar zicb in hei paardaiuipal van Blanost oubehoorlgk hadden gedragen en daarna door den veldwachter Laman tot de orde geroepen dezen hadden beleedigd en mishaLdeld Uitspraak over 8 dagen Jl Donderdag hield de vereeniging Onvermoeid yooroit c afdeeliog an het Alg Ned Warkl verbond ta Nieawerkerk n d IJsel haar driemaandelgkacbe vergadering Bg de opening meende de voorzitter A Van den Berg de aanwezigen gelak te kunnen wenschen met den verrassenden nitslag van de verkiezing der leden voor de Staten Generaal Over t algemeen toch vaa men van meening dat men eea olericale kamer zon krggeo en kamer waarvan de werkman niet veel te verwachten had Gelukkig ia die meening niet bewaarheid en hebben de liberalen hoewel zg hier en daar geslagen zgn de meerderheid behouden Uit bel verslag dat nu werd nitgebracht bleek dat er in bat laatste kwsrtaai drie zieken waren geweest dat er één Hd zich had laten voorstellen dat de inkomsten badden bedragen t 39 05 en da nitgaveu f 51 45 zoodat het nadeelig saldo beliep f 12 40 Het mond en klanwzear breidt zich in de eene aaogr peude muziek Bets bespeelde de piano door eeae andere jonge dame op de serafiae begeleidHet waa esn preladiam tot een dier malodieuio min of meer iwaarmoedige liederen zooals kU op de lippen sweven van de bewoners der Zaid Duitsohe bargaa en van de EoaeiDaahe campagne Onmerkbaar bijjna ging het preludium over in een zacht accompagnement als hy het lied aaaviDg met tija klankvoUe stem en daarmede naar het mij taesoheen de oade sonvenirs nit sya zirerrend leren oprakelde De avond werd met een schitterend souper besloten Dea gastheers eerste dronk gold my oen ieder betnigde mij om strijd sfntpathie ja Betsjr vloog my van d ovenijde der tafel tegeaoat en om dan bals Oelakktge oogenblikken die men zoo gaarne beataadigd zag I Doch menigmaal i de nasmaak bitter bq een teug uit den vreugdebeker De soirt e liep ten einde Door een toevallige omstaadigUeid vonden wij hot rytaig niet om ons af te halen reeds waren de meeste gasten vertrokken ffDat ia si heel dwaaa lachte Betsy Durf je de wandeling naar bnis te entaaiBereB lieve vEr zit niets andera op autiroordde ik met ean zekere kluchtige verl nheid die Betay oog vroo1 ijker maakte Bennefeld Terzekerde dat het prachtig weer was koud maar belder de sterren fonkelden aan den hmel Tegelijk bood hij haar z n geleide san WuTom baarP Hat waa mieachien lonter toeval maar voor bet eerst drong de angel der jatoerachbaid myn hart binnen Ik vood er een pijnlijk genoegen in dat paar voor m ait te cien gaan er op te letten hoe zij rrooljjk pratende aan zga arm hing ODVonahiUig of da pmnt dar jaal die s aektelooa gem StoUyk nog steeds uit voortdorend komen nieuwe gevallen voor Ia de afgeloopen week bezweken vier melkkoeien op verschiUeode boerJerüeo aan die ziekte welke onder toezicht der politie werden begraven Ten nadeele van C Eikenboom ts Kapel la op d Ussel igu aeuige kippen ontvieamd Da dader is oobekeoda Uitslag der stamming voor da Tweede Kamer District Asasterdam IX Aantal kiezers 5182 Uiteebraobt 23B2 geldige stammen GTakosan mr A Kerdgk lib mat 1229 stemmen Mr Th Heemskerk antir had 8d stemmen rar W Ha de Beaufort lib dia bedankt had 285 en de heer W J dan Boar 33 stemman Uitslag der stemming voor Je Tweede Kamer te Lwuwarden ütntal kiezers 5366 Uitgebracht 3669 geldige itemmeo Daarvan verkregen d i heereu H Pfltterseo Tï üb 1399 W Bai loc dem 1081 W C vau Munster antir 856 sn Z Middelkoop rad 333 stemmen Herstemming tusseheo de heeren H Pgttersen Tl ea W Bai Uitslag der stemming voor de Tweede Kamer ta inscbotan Aantal kiezers 6090 Uitgebracht 3880 geldige stemmen Daarvan verkregfo de heeren B L Tjdens rad protect 1208 H van Kol oc dem 1181 C V Gerritsen rad 1050 en F Dgkhuis antir 441 siemmen Berstemming tasschen de heeren B L Tjdsns en H vaa Kol Oalangs weigerde een korporaal der sehatterg te Haarlem aan een order te voldoen om na afloop van eene oefening behalpzaam te zgo bg het inlereren der geweren DeSchuttersraad veroordeelde hem deswege tot f 10 boete welk vonnis in hooger beroep door Gedeputeerde Staten vau Noord Holland is bevestigd 0 H Ct Naar aanleiding van het aftreded van het mioisterie RoëlI gevao wg de volgende herinneringen nit de historie Sedert 13 Mei 1848 toen bet kabinet De Ksmpenaer Donker Gortius optrad t welk de groodwetsherziening vao dat jaar tot stand brscbt zgn ruioi 49 jaar verloopen Ia dien tgd beeft het Hoofd van den Staat niet meer den 21 keeren van raadslieden moeten veranderen bgna altgd Wfgens geaobilten bad omgeslagen over den grond sleepte Ik heb nog vee goed te maken mejulfrouw 1 zeidr de jouge man die mij ohaperoanserde Het was dezelfde die by de s ederaart de ar had bestuurd en nu nog dacht me vry onhandig op zyn onoplettendheid sinapeelde Maar ik had thans geen oorm voor hem en moest hnm wel vrij rerrelend voorkomen Meenonde mijn zwijgen aan liohamelyke vermoeidheid Ie moeleo toeschrijven informeerde hy daarnaar een paar malen en ik liot hem door ecu banale uitdrukkiog in dien waan Dien nacht slisp ik aleobt Allerlei voorstellingen bielden m n geest wakker Weer was de zomertijd aangebroken met zija genren en kleuren zyn zonnegloed en verkwikkende avondkoelte Ken nameloos goroel van vrijheid doorstroomde me alsof ik maanden lang gekerkerd was geweest My dunkt dit kennen de bewoners der tropen met haar eeuwigen zonneiehyn niet Intunohen was de Belgitohs revolutie een voldongen feit geworden waartegen koning en volk zicb krachtdadig bleven verzetten De dood van Vod Speyk had de geestdrift ten top gevoerd en ongeduldig waohlle men op bet vnenraarts I uit den maad van onzen ridderlykeo kroonprins Oom gaf ons op oen avond toen wy buiten voor het hui onder den kaatanjaboom zaten een vry tsngwylig Terhaal ten beate van de maeielykbeden waarmede da rogeering t kampen had tegenover den verklaarden onwil der raogendbeden to n de baron Van Starreheuvel met ly n vriend Reonefeld het hek binnentrad Ksn dttistar voor ori na ew aadersnd onheil tusachen Regeeriog en Vertefianwoordiging Gemiddeld heelt elk van die Ministeries nog niet twee en een half jaar geleefd De tgdelgke waarnemingen ad interim niatmedegarekeod en aveumin de departemantanof atdeeÜngen voor de Ëeredieusten walkerafzondarlgk bestaan n 1871 voorgoed werdopgeheven zgn er na 1848 geweest 24 ministers van Buitenl Zaken 23 Jastitie 21 V Bianenl Zaken 21 Marine 21 Oorlog 20 FioanciSn 7 Waterstaat sedert 1877 26 Koloniën Te zamen heeft ons Land binnen een balvt eeuw dua niet mtndar dan 163 ministars versleten Behalve nog de vele ministers voor ét Esredieosten Slechts vier zgn als minister op het veld van eer ovarlsdeu Borret 1867 Thorbecke 1872 Van Bosse 1879 en D Koo van Alderwerelt 1879 De overigen moesten voor een onguoattg KamerbaaluU of voor een doodeode stenbus uitapraak wijkeo t ajj voor goed t zg voor eeuigen tgd Want onder de 163 namen kaereu dezelfde nogal vaak terog Deze eeo en twintig ministeries syD te umea 50 maal de raadslieden der Kroon geweest toodat de Igst in t geheel sedert 1848 telt 135 namen van ministers die te zamen 163 msai een ministerplasts hebben bezet £ en ontsaglyk getal voor een klein land En geen ocser Ministeriêa heeft langer daa vgf jaar geleefd bet laatsie kabtiset Heemskerk dat bet langst van alle leefde tred 22 April 1883 op en ging 21 April 1888 been Zooals men veet treden beden de heeren Pierson Jansen en Lelj voor de tweeoe maal als mitiistsr op iader in hetselfde departement als den eersten keer 1891 94 Te Kevelaar zyn twee zakkenrollers op heeterdaad betrapt en gevao ge o gen oman Eten meisje uil Beek bg Ngmegao badden tg baar portemoooaie met f 20 ontrold Het geld werd nog in hoD bezit gevonden Derer dagen werd te Utrecht geopend het Schoeneomagaziin van den heer H P Smit in do Zsdelstraat Dii percpel dai vroeiier een bakkery was is volgens de piaanen van onzen stadgenoot de heer J H de Wilde in twee maanden tgds geheel opgeleverd De Utrechtsohe bladen zgn vol lof over de uitvoering en roemen zoowel den bouw als de gaheala io richting van dit magazgn bekroop me k zal maar dadelijk met de Hear in t bals vallen duaaal riep Vas Starreheuvel op opgeruimdea toon nadat de eerste begr eltog was afgeloopen ffik kom afsoboid nemon morgen rejoigneer ik m jn korps en Hel hjj er schalks op volgen terw l hy Rennefeld een klap op den schouder gaf irWillem gaat mee Ik heb hem geworven Verrwt kaken we op Alsof dat werven mag heaten viel Rennefeld schertsende m Neen noenl vrUwillig verwissel ik het penseel voor bet mukket Ons vaderland ia dat offer wet waard niet vaar juffrouw Belay f Voor bet oerst noemde hy baar naam op diea aigenaardigen speelsoben toon die tasschen hen gebruikelijk vbs mur nimmer de greozea der boffel kheid overschreed Thans lag er eenige ironie in sjjn vraag De toespeling was duidelyk zy joeg Betay een bl op de wangen rWcl dat is gesproken ais een manl riep ooss iiDaar znllan ws een extra glaoi op driakso H Barbara I Betsy vas niet minder ontroerd dan ik doch hoe veerkrachtig was die hooghartige natuur t Terw l ik ter aauwamood naar Van Starreheavel vermocht te laisteraa terwgl hy met mij sprak over zijn oade moeder en baar in rayoo belangstelling aanbeval waa zy vrool jker lan ooft Ze alectnteerde ona allen mM haar geestig schertsen over de aanstaande heldendaden der nieuwe vrywilligert doch aan den opmerkzamen blik ontging de traan niet welke in dien lash versoholen was