Goudsche Courant, donderdag 29 juli 1897

Lerda im Vrkrs glotkr 1 88V 881 8 V a S 104 u U 85 86 86 ls 81V siv 6 631 97 9 10 68 677 BI 90 81 1051 41V 100 BI 46 644 936 1001 80 100 aoov l Vs EO X 74 84 109 101 807 i J39V 100 64V 64 68 69V 14 9 V 76 lOlVs lOl u 99 160V 1S61 10 lOOl s 48 109f U i 18V 108 70 Ü l 7 VU 190 w 800 106 i loe i lOSVa losv 1U 181V M 88 C s uo KlelDbaDdel In Sterken Draak BURGEMEESTER en WETHOUDERS ran Gonda brangen ingerolge art 5 der Wet ran 28 Anguatna 1881 Staatablad uo 97 ter openbare kenilia dat bg hen is ingekomen een rerzoekachrift ran den narolgenden peraoon waarbg rergnnningwordt gerraagd om in de bg zyn naam vermelde Tocaliteit aterken drank in bet klein temogen verkoopen ala Naam v d Verzoeker Aanduiding der loc Joba Borat Oude Gouwe 8 48 Gouda den 27 Jnli 1897 Bnrgemeaater en Wethonderi roornoamd B L MARTENS De Secretaris BROOWBK COLLECTEN BORGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA maken behend dat door hen geene c toestemming ia verleend tot bet honden ven Collecten ten behoeve van de Weeeinricfating iBeth Pélela te Vianen en ren de aLiefdadigbeida Vereeniging sHulp en Stean voor Weezen van alle gezindten te Amaterdam doch dat door da Beatoreodier insteltioRen ingevolge Art 13 der Wet van 28 Juni 1854 Staatsblad No 100 salleeoc kennia ia gegeven van bel voornemen tot het bonden van bedoelde collecten in den loop van deze of da volgende GÓüDA 28 Jnli 1897 Burgemeeater en Wethoadera roornoemd R L MARTENS De Secrftari BROUWER Natanrlgk liet da Mnbianaar liat na bg zgn eellaga a er over op te angden hoe hg dan vroegeren miniater te woord bad gaaUan Maar ziet kort na die ontmoeting geaebiedde het dat het Z U den Kaaing bebugle andermaal daozalfden vroegeren bewindamao aan het hoofd van hetzolfde departement t plaiüeen Doodaanget en veralagenheid bg den bmtalaa ambtenaar die nn zgn carrière gebroken zag Hoonende apot van de collega a dia er plaizier in badden hem aan te aeggen dat hg natanrlgk zgn matten wel kon oprollen Maar Z Exc die niet direct mat dezen ambtenaar ta maken had en miaaebian ook bat beela geval vergeten waa liet allee zooale bat waa Wat niet wegnam dat bet brutale baar benauwde nnrtjea gealeten heeft Anaal Ct Gelgk volgeoa de mythologie in da ondbaid aoma ean booza ganina over de aarda dwaalde om den volke rampapoaden en ellenden ta bezorgen zoo gaat in den laatsten tgd het monden klanwzeer van de eene plaata naar de andere om den landman gevoelig te treffen in zgn atal Langen tgd heeft men naar de oorzaak van deze ziekte gezocht Wel vermoedde men dal eg eveoala de meeate beemettelijka ziekten in bet leven geroepen wordt door bacteriën welke zich zeer gemakkelgk en buitengewoon anel vermenigvnidigen maar da noodlottige bacil aelf kende men nog niet Onlanga heeft de veerartaenjjkandige inapeeteor van Rnmenië de beer Starcovici er eene beechrgving van gegeven Het zgn bacillen die dezelfde grootte en hetzelfde nitzicht hebben ala tjphuabacillen met dit onderacheid dal zg een eigen beweging hebben en voorzien zgn van wimperhaartjea Deze bacillen laten zich gemakkelgk in verachillende voodingabodema kweaken De gekweekte koltoren bigven bjj eene temperatuur van 45 graden Celaiua aan kwartier lang in leven zouder hare werkzaamheid en giftige eigenachappeo te verliezen Bg 48 graden zgn zg na een kwartier dood en bg hoogere tamperatnnr zgn zg nog apoediger ten ondel De zaak ia no maar eene entatof te vinden dia practiach bruikbaar ia in ataat deze bacillen ta dooden en de dieren ta behoeden tegen de gavreeade ziekte Omdat deze bacillen zich raathechten aan allea waarmee ze in aanraking komen zet da ziekte zoo apoedig en gemakkelijk voort en zgn de uiterate voorzorgamaatregelen uoodig om da verbreiding tegen te gaan Koopt men ree op plaateen waar da ziekte heeraobt of van een beametten etal krggt man meiden of knechts nit een boerderg waar mond0f klauwzeer voorkomt bezoeken veebandolaara of alachtera die eenigen tgd met Igdende diereit in aanraking geweest zgc zoivere stallen en betaeten zg daar of in de wei gezond vee dan kan in al die gevallen de smatstof gorden overgebracht en de ziekte wordt verbreid Wordt vee dat aan mond en klauwzeer lijdt te voet over den weg getransporteerd dan wordt zelfa de weg beamet en gezond vee dat dien weg betreedt kan eveneena lydend worden Daarom ia te Kloetinge tegen een landboower proces verbaal op emaakt omdat hg zgoe koeien die zoo goed ala beter waren doch bg wie de ziekte nog niet als geweken waa verklaard den atraatweg liet paaaeeren om van de eene wai naar de andere te gaan De grootste voorzichtigheid moet doa in aeht genomen worden De beamette etallen en boren moeten geschuwd worden door allen die met vee in aanraking kunnen komen Leent in beamette afreken geen hooi of atroa of wagena en gereedschappen van andaren en geeft deze artikelen evenmin in bruikleen want ge zandt daardoor een brng kunnen leggen waarUnga de ziekte op uw erf komt t Ia al tgd beter te voorkomen dan te genezen I En ofachoon deze ziekte in de meeate gevallen wal niet doodelgk ia bezorgt zg veel moeite en veel achade zoowel in den veeatel ala in bat gebeele bedrgf En evenals vele andera ziaklan ikomt zg ta paard en gaat tg te voet c to H nTINCl A van os Az Md Taillenr Kleiweg E 73 73o GOUDA Telephoon Ufo at ADVBRTENTIEN Voor de vele bewyzen van belaogstelHng die ik dener dagen mocht onderriodeiit betaig ik myn hartelyken dank H JAOES RUIME KSUZE I ARFl MEMEI Aaaberelend WOLPF ea € Oe Weathaven 198 T AARTSEN atoande met een Koekkraam op de Wetthaven r r a a g t een geschikt Meisje ran 16 tot 0 jaar om hem behulpzaam Ie zgn Zich te vervoegen aan de Kraam Voor de eerste maal op de Kermis alhier Theatre Moderne sans Rival Schouwburg zonder weerga standplaats Markt over het Stadhuis ALADI1 BËI SA1D DE KÜ88IS0HE T00VERKDN8T Prgan der plaatsen Eerate Bang aS Tweede Bang IS Derde Bang 10 eent Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Een piracla tigr aaet lELgrerlclxt HËËRëNHOS met im staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q No 141 Hef Huis bevat beneden 3 Kamersmet Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit raarmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tyds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 ZomerdlMist 1897 GODDi ROTTÏEBiM Birecte Spoorwegverblodlngen met GOUDA Oaada t 8 1 16 B ll 8 36 SO 9 S1 6t 10 11 ll li 11 1 ll lt Uaordreeht 7 M 8 4 tl meuwerkerk 7 8 49 11 86 CapeUe 7 t tO ll M Aaltardam 7 7 16 8 88 a C6 40 9 4710 18 lO tO 11 8S 1 61 11 81 18 16 1 84 8 41 11 88 18 88 18 48 18 66 1 68 hÓtTHD 11 8 O B D A 1U6 11 60 18 87 1 44 7 86 8 8 40 1 88 8 68 11 64 18 08 18 47 7 46 1 18 9 00 9 47 10 18 eOODA DEN HIAS touda Zeveabuiaea Moerkapelle Zoetermeer Zegwaard Voorburg a Baga S 7 8U 6 80 9 11 9 84 10 14 11 16 18 10 18 88 1 67 8 46 4 49 6 86 6 64 8 11 1 S4 7 49 211 Y 49 8 48 18 40 e 01 E Z 7 68 8 61 a f 18 61 i 8 18 r 8 07 0S 1 06 I 8 81 aH 8 18 9 08 9 46 9 14 10 44 11 46 18 48 1 10 8 06 4 16 6 16 6 66 8 98 1 8 04 8 81 eOl Dl UTRIOHT Oonda 6 0 8 87 7 66 6J1 9 07 10 18 10 61 18 00 18 68 1 90 1 17 4 88 6 06 8 66 8 88 10 17 10 86 Oudaw 6 46 6 64 11 14 8 87 1 10 10 84 Vaaiden6 68 7 8 8 18 11 99 8 46 1 84 8 94 7 18 6 48 10 41 BkMkt 1 7 88 8 88 9 0 9 89 10 6111 46 18 89 1 96 8 08 8 6 6 08 l 4 1 89 8 69 11 18 11 11 8 88 8 64 9 6410 89 11 18 10 00 10 16 10 97 9 9 88 10 11 6 11 44 8 O D D i A II8TIIDAII U 1 81 M 10 61 18 10 4 11 p 6J0 1 0 81 8 18 JT 10 0 i U 1 10 17 10 6 11 41 Het lomatthmter in hut Btmoatpark te Fadookh een etui Tan 12 15000 inwooetn in den Uat Kentnckj ia ZondegtTond een prooi der Tlammen geworden Het wee bg het alottooneel vaarin een laiaterrgk tnarwerk wordt afgeatoken dat plotieling de kleeren an een der vertooniteri in brand geraakten Ëen paniek op bet tooneel ontstond en een nog Treeaeiyker in de zaal De oogeieer 600 toeecbonwere drongen naar de uitgangen in ontzettend geweld Vionwen en kinderen werden rertrapl Het gebeele geboow ilond inmiddeli in Tolle flam want toen bet voorwerk niet langer gecontroleerd werd bad het de coolisHo aangeetoken Ker allea bniten kon weien tiel bet dek in De eerata uatpearingen geien de oiertoiging dat er ninateni 150 mentcben ign ongekameo Ken epoorwegongelnk heeft Maandigaiondom 11 nnr in Bohemen plaala gubad BgBadolin atootteo twee treinen in volle vaartop elkaar teogerolge van een verkeerden atandder wiaiela Drie wagena met een locomotiefign in atnkken geelagen Dertien peraonanwerden gewond waaronder vier leer waar s De dame die te Roaeodaal nit de eerete verdieping van bet hotel De Leenw aprong en verpletterde blqkt te ign C M L V uit Amalerdara Omtrent bat tragiaobe geval beeit de politie een onderzoek ingeateld Het lijk ia naar de algemeene begraatplaata overgebracht Hoe meer de tgd nadert waarop bet zal gebonden worden dea te grooter blgkt de halangetelling voor bet XXlVe Ned Taal en Letterkandig Congrea te Dordrecht Da Staatatecretaria der Znid Afrikaanaehe Republiek Dr W J Leyda aanvaardde welwillend bet eerelidmaataohap oadar verklaring dat bg het betreurde door vroeger vertrek oit ons laod in de onmogelgkbeid te zgo door peraoonigke aanwezigheid zgn belangatelling te toonen Van verachillende ioatelliugen n vereenigingen werd reeda bericht ontvangen dal zg zich lollen doen vertegenwoordigen o a de Senaat der Utrechtaohe Cniveraiteit door pro dr J H Oallee de mntaobappg van Nad Letterkonde te Lniden door prof H Kern bet Leidacb stndentencorpa door den heer J D Butgera van der Loefi de Ned Jouroalistenkruie door den heer Cbarlea Boiiaevaio het Davidafooda te Gent door dr H Clacya Conacienoi a taal tooneel en letterkundig genootaobap te Blankeoberge door den beer Leopold Eonkelberge de Kon Ylaamacbe Academie te Gent door de beeren J Obrie en B Sermon de aloude Radergkarakamer bet Heraauken te Leuven door dr Leo Goemana het Enoatgenooteobap de Diatel onder de zinspreuk Stekelig met Lekelig te Broaael door een nader aan te wgzeo afgevaardigde Voor den atoomboottocbt der oongrealeden met bnnue damea op 25 Angoatoa ia een dar aalonbooten van de reederg Fop Smit afgehuurd terwgl Dordreobtacb Muaeum de veraameling achildergeo en de vereeniging Oud Dordrecht de verzameling Oudhadeo op de Grootboofdapoort gratie voor de oongrealeden toegankelgk atellen Het lekatboekje waarin opgenomen worden Eamoregt en de liederen die op den Kunatavond van 24 Angaatua zullen worden gezongen ia ter perae terwgl de bgaondare faeateIgkhedeo die de teotoonatelliug voorbereidt voor de ontraogat barer gaaten de oongrealeden op den avond van 25 Anguitua eeratdaaga lallen orden bekend gemaakt De bekende gave van de Tentoonatellingacommiaaie voor het geven van allereardigate feeaten doet ook voor dezen avond het acboooste verwachten Het Soboolhlada wgit de heer J A van Qeeta te Dellt op den nadeeligen invloed door da mazelen op bet onderwga geoefend Hg aohrgft om dit aan te toonen bet volgende 4 66 6 61 6 06 6 08 6 14 8 11 6 81 Boturdam Oapalle Mieuwerkuk Itoordracbl Sonda 6 17 81 Eik leerjaar ia op de aohool waarvan ik boofd ben getpliat in twee parallelklasBen zoo 1 danig dat de minder vlugge kinderen bg elkaar zitten Nn ia het elk ooderwgzer bekend dat een kind met weinig aanleg van achoolverzaim betrekkelgk veel meer achade heeft din een kind met meer aanleg zgn dezen na 6 a 7 weken acboolverzoim meeital weder in 2 weken met de andere kinderen gelgk ze krggen natnerlük wel een exira beurtje genen halen meeatal in den curaua de achade niet meer in ooral mat in acholea ala da bovengenoemde waar de lagere klaaaen 48 dua te reel leerlingen tellen Wat bleek nn op t einde fan den cnrana 96 97 1 Dat de gebeele laagate helft van het eerete leerjaar zeer ten achter waa vergeleken met den vorigen corina 2 Dat er meer acnterbigvera waren die niet verhoogd kondea worden dan in andere jaren De onderwgzerea der klaaae en achrgver dezea badden ainda October wel zien aankomen dat de kleaae niet zoe goed zon worden aia de vorige doch zooveel verachil neen dat viel ona tegen Zoo t acboolverzoim uu werkelgk zoo groot geweest zgn I Alleen de mazelen konden daarvan de oorzaak zijn Om daarover zekerheid te hebben werd een atatiatiekjs opgemaakt omtrent bet achool erznim wegene ziekte in den curaua 95 96 en den corsoa 96 97 Gedarende den curaua 95 bedroeg bet verzuim wegene ziekte per leerling 7 acbooltgden terwgl uil cgfer den cnrana 96 tot 36 ateeg Bedenkt men nn daarbg dat dit hoogere cjjfer alleen veroorzaakt wordt door bet wegbigfen en de helft der kinderen ongeveer dan atggt het meerder verzuim wegene ziekte voor de kinderen tot 51 acbooltgden d i 6 weken of bgna j van het gebeele werkelgke schooljaar Het verzuim ware nog grooter gewaeet ala alle doktera atreng de wet badden gehandhaafd maar ar waren er eenige die ia lichte gevallen geen beamettelgkheid conetateeren wilden en zeiden Dan kan heel Delft wel beplakt worden Reeda boven heb ik gezegd dat het verzaim voor de laagate helft niet in te halen waa wel voor de beate helft ven heteerate leerjaar Daarvan neb ik toen aardige voorbeelden gezien Kén kind b v waa 7 week abaent geweeat wegene roodvonk ze kwam terug enja 14 dagen behoorde ze weder tot de goeden vao de klaaae ean andere leerling een wilde jongen brak zgn dgbeen veraoimde 6 weken kwam weer acbool kreeg naar 4 uur een eitra kwartierlje en was in één week tgd weder gelgk Hoewel aan gelgk bigven in de laagate klai geen denken waa hebben we gedaan wat we konden toen n l bet verzuim ieta be an af te nemen en ar weer + 35 prooeot waren z ik gaan werken met de acbterblgvera NauweIgka waa ik echter 14 dagen bezig of ik werd de achool nitgejnagd mgu kinderen hadden de maaelen Na 3i week kom ik terog en zal het werk ten apoedigate hervatten de eracbillen waren in dien tgd nog grooter geworden doch alweer zou de arbeid niet van langen duur zgo daar de onderwgzer dar boogite kinase nu door de wet genoodzaakt wordt zeer lang thuia te bigven en ik dua bal laagate leerjaar weder moet verlaten voor het hoogate Zoo werd het Febroari voordat ik de banden weder vrij kreeg doch toen waa bet te laat de acbterblgvera waren voor dit jaar reddeloea verloren Zooala bet bg mg gegaan ia zal het ongf twjjfeld bg velen gegaan zgn in het najaar van 96 toch atondeo de couranten vol over t heeracben van mazelen in atad en dorp Ik zal dua niet de eenige zijn die vraagt naar verbetering in den loeatand eene verbetering die naar mgn meening alleen verkregen kan worden door a Een wgziging in de wet op op beametteiyke ziekten waarbg de mazelen ala zoodanig vervallen of b Sloiting van de aoholan zoowel de lagere ala de bewaaracbolen voor 14 dagen ala de eerate ziektegevallen zgn geoooatateerd 10 19 10 89 10 88 10 48 10 49 1 61 8 10 16 Ik meen dat bet eerate punt het beete ie voor bet onderwga daar in dit geval alleen de zieke kinderen wogbigren en geen enkel ander kind noch ondarwgaar behoeft te ver j znimen Wel beelaat dan da mogelgkhaid dat de ziekte ieta algemeeaer wordt dan bg den tegenwoordigen toeatand doch ala ik let op de ootdoiking der wet en op de weinige afzondering van kinderen nit beemette gezinnen dan geloof ik gernat ta kunnen zeggen Dit ieta wordt in werkelgkheid bgna niets Daarom handhaaf ik met kracht den eiach onder a genoemd Wgziging van de wet op de besmettelgke ziekten zoadat mazelen daaronder niet meer gerekend worden Omtrent bet verloop der minieterieele eriaia verneemt het ütr Dgbl e nog uit goede bron bet volgende Het eerat i jbr mr RoSII aangezocht gewordeo om eene reconatrnctie van hat Kabinet op zich te nemen Daar bg evenwel de noodzakelijkheid inzag om bij zoodanige reconatrnctie aommiga tegenwoordige collega a niet meer tot zitting nflmen in zgn kabinet nit te ooodigen heeft hg verzocht an de aanvaarding itti opdracht erachoood te mogen bigven Soortgelgke redenen bebbeo Mr RoSII genoopt om toen de heer Fieraon aan wien na hem de opdracht tot kabinetaformatie werd veratrekt zich bet eerat tot hem wendde om hem in het nieuwe Kabinet te behouden ook biervoor te bedanken De heer Cort van der Linden waa daarna een der eeraten tot wie de beer Fieraon zieb wendde en wel voor de portefeuille van justitie Omtrent de politieke belgdeois van decen titnlaria mag worden aangeteekeed dat de beer Cort van der Linden ala weinigen het onhondbare der liberaaUindividualiatiache theorie van 1848 heeft aangetoond getaige zgn artikel iconaervatief of progreeaief in De Sidai van Januari 1893 Ia hg dua naar beginaelen bealiat progeaaief wat men in verkiezingadagen antiliberaal zou willen noemen door ervaring en temperament ie bg een gematigd man die ter wille van de theorie geen practiach onuitvoerbare maatregelen zal vooratallen Voor de porlefeoille van joatitie ie alzoo Frof Dr Drockar niet in aanmerking gekomen maar wel zooveel te meer voor die van binnenlandache zaken De wenaoh van mr Fieraon om aan dezen eren bekwamen ala ajmpatieken ataatamae en geleerde deze zoo gewichtige poitefenille toe te vertrouwen gaf aanleiding tot eene leven dige wiaaeling van telegrammen tuasoben den Haag en Volpera in Zwitaerland waar prof Drocker vertoefde Daar bet echter niet mogelgk bleek om bet over de belangrijke queeatiën van staatsbeleid die bier in aanmerking kwamen lange dezen weg eena te worden atemde de beer Drocker er in toe om tot een mondelinge beapreking over te komen Toen ecb r ook toen geene overeenatemming verkregen werd is de portefeuille aan mr Goeman Borgeaina aangeboden Minister af Naar aanleiding van bet feit dal thana drie miniatera optreden die eerat aedart 94 hun departementen hebben verlaten deelt een onzer ahooné a vroeger jarenlang aan een ministerie werkzaam het volgend vermakelgk en hiatoriich feit mee Er waa destgda aan mgn departement een miniater dia licb bg hel peraoneel alecbt gezien maakte door de koffie nortjea der ambtenaren in te korten en ook te letten op den tjjd waarop zg s morgens preaent waren Toen Zyne Excellentie aftrad gaf dat zekere verademing men had bem niet meer te ontzien Een der hoogere ambteoareo dien wellicht de miniater nooit peraoonigk ontmoet bad waa daar vooral erg big om Toen dan no ook de ex bewindaman ala eenvoudig bnrger op atraat liep en dezen ambtenaar om vunr vroeg zonder te weten dat hg een vroegere cndergeachikta voor aicb had beet deze hem noraob toe Denkt n aoma dal ik een wandalende vnurpot beal en liep door De ander rond dit vermoedeljjk wel lomp maar ging nok zijna weeRs AaoKevaDgen 1 Mei Tyd vao Greenwich 9 67 10 88 1 1110 04 6 86 61 6 14 e 7 81 7 68 7 68 8 08 8 18 8 11 8 67 4 68 4 66 6 88 6 61 10 11 10 18 8 10 10 87 10 64 11 80 7 60 6 86 8 68 6 88 I 4 M 4 60 4 67 6 04 6 10 6 08 e 6 09 e 6 11 4 16 6 10 6 86 6 40 8 10 8 60 10 09 7 86 8 0 9 87 9 47 4 10 01 JO 10 07 10 89 8 46 8 17 1 64 8 01 8 08 9 14 6 87 8 84 8 41 7 46 4 06 8 09 4 89 6 10 6 66 47 DIK BAie eocoi 6 80 8 18 1 7 6 0 8 10 18 JJJ 4 6 O lU 9 r Il6 C 60 7 46 88 10 10 10 88 aHage i 4 7 80 7 48 8 85 9 48 10 1111 97 18 991 86 8 44 8 40 4 06 toorb 6 69 10 17 1 41 Z Zegw6 6 10 88 1 66 Zev iL6 17 10 48 8 06 Ooada 817 608 18 9 08 10 1810 6411 67 18 08 17 8 14 4 08 4 88 10 84 10 64 atreekt 8 7 4 49 9 10 16 l o i ri M M ï T Weerden 66 8 0 10 88 11 66 4 1 7 18 a Oadewater 7 07 8 14 10 4 én ó 7J9a 9 49 lo i 11 10 Oeuda 7 88 8 87 9 81 9 68 10 69 11 10 18 11 l Si 8 48 4 1 6 0 6 07 7J9 IM 4 4 M 4 41 IM 1 M AMOTIlDAII flOODA 16 06 1 4 6 8 81 7 10 M J4 Jil M U U1MI i M Donrder atnkje grond dan dat hetwelk door den raad der gemeente Sneek in agne Zaterdag gebonden vergadering aanvaard ia zal aalden gekocht zgn Voor aanigen tgd werd door de gemeente aan hnis aangekocht en afgebroken ter door Irekking van eene atraat maar men had ver getan ook een achter dat baia ataand bouten gebouwtje over te nemen dat een oppervlakte baalaat van nog geen 4 vierk metera Dat bokje behoort aan den heer ran der Veer die er olie in kookt de grond waarop bet ataat behoort f aan de gemeente 6f aan genoemden heer diarover beelaat twijfel Thana beeft de raad bealoten voor dat fatpje giond en dat bokje aan den heer van der Veer de aom van f 1000 te beUlen en hem bovendien een atok grond bg de Stadabelt ter grootte van 16 M in eigendom af te ataan om daarop een oliekokerg en pakhsii te bonwao Per M ia doa ongeveer f 300 betaald Uit Friadiickarub wordt bericht Toen vorst Biamarck verleden Zondag tegen vier nnr ala gewoonlijk uit rjjdeu ging hield bg uitzondering het rgtuig aan de poort op den atraatweg nog een oogenblik atil daar de vorst een rapport van een Lünebnrger dragonder en van een vroegeren gendarme ait Friedricbernh in ontvangst wilde nemen Nadat de vorst het gesprek met de beide personen beSindigd had trad eena stilte vol verwaebtiog in men hoopte dat de vorst ook eenige woorden tot hel tairgk verzamelde publiek zon richten Plotseling riep een daar vertoevende BelgiKhe fabrikant een zekere heer Vanvir loid met geeatdrift Viva Ie Prince de Biamarck l iUoatre fondaleor de l empire d Allemagoec waarop de vont teratond antwoordde aje rena remercie bien Monaienr Ie De bochi roepen der menigte wilden niet eindigen Velen wendden ch tot den Btlg om hem roorden roep te danken De vorat zag er ztar goed nit bg dan tangkeer atapte bij zonder hulp nit bat rgtnig en deed zelf zjjn mantel af Hg Bcbean da korte pgp met iTmaak te rooken Saa geweermaketi te Saint Etienne ia gearreateKd wegens mieb ndeling van zgn 7 jarig zooiftje De onmeuBcheiyke vader had alvorens oaar zgn werk te gaan het knaajje aaa de roeten opgehangen zoodanig dat bet hoofd nog juist den grond raakte Toen de buren op het hulpgeechrei waren toegeauald kon het kind na walijka metr ademhalen BalteDlandsch Overzicht De vredeaonderbandelingen worden langzaam voortgezet De tekst van da bepaling omtrent de oorlogascbatting door den Dait getant opgemaakt werd Zaterdag nogal gewijzigd Maandagmiddag zon de gebeele tekst worden vaatgeateld Dal de schadeloosstelling aan Torkge meer dan vier milliosn Turkscbe panden zoo bedragen wordt niet geloofd Sommige flnanaiers zoo aeint de Weenacbe correspondent van de sTimeac vinden dit nog te Teel omdat zg niet gelooven dat Griekenland deze aom zal kunnen betalen De garantie zal bet Boeilgkat te regelen agn Zonder voldoende waarborgen roor de betaling zal do Sultan wal weigeren Thesaalië door zga troepen te doen ontruimen Aan den anderen kant mogen de waarborgen ook weer niet zoo zgn dat da oadere rechten ran Griekenland a tegenwoordige aebuldeiacbera worden verkort Daarvoor zal het Berlgnache miniaterie van buitenlandsche zaken wel zorg dragen een groot deel der Orieksche ataataacbnld toob ia in Duitaobland geplaatat Dat de vrede ook rolgena de orertoigiog det Forte zal worden gealoteo leidt men af nit da omaUndigheid dat deze het bevel heeft gegeven de Mohammadaanacha bavolkiag zoo apoedig mogelnk te ontwapenen De correapondent van den Standard i dia dit barieht aeint ziet hierin een bewga dal de Sultan rreaet roor mianoegen orer den nitalag der rredeeonderfaandelingen onder zgn onderdanen en dat hg hen al raat buiten de mogelgkheid wil atollen om die onterredenheid al te dnidelgk ta toonen Da Timea rekent in enkele hartige woorden af met de PrniaiKha regearing dia meent aea rolkabeweging of een beweging onder het folk te kunnen dooden met reactionaire wetten Et beataet zegt bet blad in Duitachland ean aocialiatiache en zelfs een anarchiatiache beweging Het ia onnoodig ta ontkennen dat ar in elk land eenige onstuimige of krankzin iga peraonan zgn die bereid ziJn bel Huiain brand ta atekea omdat enkele zittingen niet aaar hun smaak zgn Wanneer zulke peraonen zich acboldig maken u openlgke daden dia nadaelig agn roor de publieke belangen dan is bat rechtvaardig en jniat dat zjj dien erereenkomatig worden geatnft maar wanneer een regeering lot de garolgtrekking komt dat om hen in bedwang ia houden da gewone raobtea vu rergadaring en ran beraadslaging welke aan de ordelgke maaaa der bereiking toekomen moeten worden vernietigd dan maakt ag zich acboldig aan een blunder even groot ala de miaalag der anarohiaten zelf Het ia treurig dat de tegenwoordige beatnnrdera ran Dnitachland in dien blonder bigven volharden en radenen vinden voor zulk optreden in dezelfde veraobgnaelen welke verstandiger bestuurders zouden nopen om halt te bonden Door bet nemen van dergelgke strenge maatregelen neemt volgens het oordeel van het blad de onterredenheid eer toe dan af De regeering bereikt daardoor alleeo dat de maaaa die over bet geheel genomen wars ia van de theorieën der revolutionnairen nu gedwongen zal worden zich bg dezen aan te alniten om gehoor te krggen voor hun grieven Om de woelige atroomingeo welke thans ia Duitachland onrost verwekken tot bedaren te brengen moet men den drill sergeante thoie laten en zich herinneren dat de Grondwet stenut op bet algemeen stemrecht Volgena den correapondent te Washington van de aUailj Chronicle c heeft preeident Mo Kiolejr feitelijk toegealemd dat de Vereenigde Staten geen zilver konoen gebruiken in bon standaard In de Boodschap naa lo hg het Congrea vorzochl een commissie tot onderzoek in de mnntquaestie te benoemen beval bg in de overweging van bet Congres aan het rapport van de Conventie van Indianapolis Deze Courenlie nn bestaande nit mannen van zaken uit alle doelen van het land atelde een rapport vaat waarvan de grondslag waa dat de tegenwoordige gooden atandaard behonden moet worden Dat Mc Kinley dit rapport zoo geheel onderschrijft beeft zgo bimetalliatiache vrienden zeer ootaterad en geeft politici de overtniging dat hg geen vertrouwen beeft in een internatinra e mnntconferentie 87 JULI KanZEUND Cert Nod W S 9 dito dito dito 8 dito dito dito 8 Ho oja Obl Geudl l881 S 4 iTiLia Inaohrijvmg 1868 81 5 OosTKKa Obl inpspierl868 8 dito in zilver 1863 6 Portugal Obl met coupon 3 dito ticket 3 BuauND Obl Binnenl 1894 4 dito Gecons 1880 4 dito bii Sotbs 1889 4 dito bij Hope 1889 90 4 dito in goud leen 1888 S dito dito dito 1884 8 SpiSJ Perptt schuld 1881 4 Tcaizu Gopr Oonv leen 1890 4 Geo leening serie D Geo Ie nizg serie C ZuioAra Rap v obl 1898 6 laiico Obl Bnit Soh 1890 6 VxNizljei 1 Obl 4onbep 1881 AVSTZRDAM ObliKatien 1806 8 RorriBDAH 9ted bee 1894 8 NZD N Afr Handelsv send Arendsb Teb Mij Csrtiaestsn DahUaatsebappi dito Am Hypotheekb psodbr 4 OQlt Mg derVoratenl a nd s Gr Hypotheekb pandbr 8 Nederlaudaohe bank aaad Ned Handalmaalsoh dito N W fc Pao Hyp h pandbr B Bott Hypotheekb pandbr Si Utr Hypotheekb dilo Si OoaTINa Uosl Hong bank aand Boal Hypothe ekbank psndb 4i Akkbika Equit bypoth psndb 6 M zw L G Pr Lien oert NZD HoU IJ Spoorw Mi aand My tot EipL V SI 8pw aand Ned Ind Spoorwegm aand Nad Zuid Afr Spm aand 9 dito dito dito 1891 dito 6 lTi LllSpoorivl l887 89 A Eobl 8 Zaid Ital Spwrnij A H obl 8 PoLSN Warschau Weeuen aand 4 BcaL Gr Buis AuaiiA Cent Pso 8p Mij obl 6 Chic k North W pr C v aand dito dito Win 8t Peter obl 7 Deorerfc Bio Gr Spm cert r B lUinoia Central obl in goud 4 I onisv ac f sahriile Cert T aaod Knioo N Spw Mjj Ie bvp o IliiB Kansas v 4pct pref aand N Tork OntMiok West aand dito Penn Ohio oblig Oregon Calif la hyp in goud 6 81 Paul Hinu k Manit obL 7 Uo Pao Hoofdlija oblig 8 dito dito Line Col te hyp 016 Canada Cao 8outh Cert r aand Vaa CBallw kNa leb d o 0 Amaterd Omnjbua Mij aand Botterd Tramweg HaaU aand Nio Stad Amsterdam aand 8 Stad Bolterdam aan 8 BlMll BUd Antwerpen I3 IVJ Stad Bruaael 1888 8 HoHO Theiss Begnllr GeselUefa 4 OoariHa StaaUleening 1860 6 K K OoaLB Cr 1880 8 SpASja Stad Usdrid 8 18 1 Nl Tar Bea HT BpohLaalt TANDARTS E GASSrTO Torrmarkt 171 uooda MUISliliETli van 10 tot B uur behalve ZONDAGS en WOENSDAGS ro rmiddag BEKROOND MET GOUUKN MEDAILLE KRAEPEUEN HOLI S iQuina Laroche Staalhiiidende Q ulna Laroche ia de meest krachtige en verMerkende KINA WIJN Aanbevolen door tal van binnenen bniÉerilandsche Geneesheeren Verkrggbaar in fleaaehen il 1 00 en 1 00 GIGAREnEN TEGEN ASTHIA De inademing van den rook dezer Cigaretten geelt den lyder aan Anthttka terdtond verlichting In Etui 80 en 50 Cents Salmiak Pastilles Een algemeen ala goed erkend middel bg RoeM en Fer outifteid oplosaend en rerzachtend Prga por fleaobje 20 Cent KiuKrKLicN II01 M HoSeveranoiera Ztiit Dtrpdt te Qouda bg den Beer A H TEEPE Apotheker en bg de meeate Apothekera en Drogiaten verkrggbaar Stollwerck sche Borstbonbons gohbrioeerd na vuomohrift van den 1 kon Cniveriiitoits Prof Qshm Hofirad Dr HarIcH Bonn hebbeai sedert 60 Jaren als rerzachtend aiddol tegen hoeateo heascUieid en aandoening der ademinge organen uitateekende dienat n bewezen By spoedige afwisseling ran warme I ec koudo lucht is t bgzonder aanbertlens1 wardig oen bonbon to gebruiken Verpakking Goeie pakjes ü 2B cent Alom verkrijgbur Mej J NAUTA Stads V erloskundig e Spieringstraat F 24 I f i i