Goudsche Courant, donderdag 29 juli 1897

36ste Jaargang Vrijdag 30 uli J897 No 7335 HEDENAVOND OPENING fioiMHE mmrnï NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur den midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met jiitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post 1 70 Afeonderlyke Nommers VUF CENTEN VAN HET Sigaren Hagazijn GOUDA Wijdsiraat A 1S7 NIEUW NIEUW CAPÉ BILLAED Dooi dringende omataudigheden over te nemen een net dAVÉ BILLABD Overnemingiaom £ 75 Te Wjchtigen Amman tnat No 24 te RotUrdam I ÖNINKLUKE Supai Ur in JE oninhliike Machinale Fabriek DE HüNIOBLOEMc van H N van 8chaik Co gereatigd te s Oravenhage Mepplentraat en 9 labö de negentesHelaan ran K M den EONIM an BELGIË Indien gijhoeet II gebmikt de allerwego bekroonde en Wereldberoemde Snperior DmirenSont Homg Eitract FLACONS n éO Ct rO Ct en 1 Terkrggbaar hg Firma WOLFF Co Westhaven M9S Omda E H viM MILD Veerstal B 120 te Omda A BODMAN Moordrecht J O KATELAND Boikoop B V WIJK Oudemalcr M KOLKMAN Waddinxveen jBilereei i orilt ryK jong of oad door oma Hu Slo nikkal p rbftnk wftlka opalgsnKAtdige wyB da lait tot apftran opwakt Poor da alnryka tnrlahtlng daiar tpAArbuik kan men wal kwwrtjaa inwarpan nuMr ha geld niet Fiyn5ceiit i porto extra Klailnn de apnarliKnit non ftaxomfttiioh T n xelvo opent N Iedere weBi uitnamen ftlvo byean gsipurd sn daar ea t aladnn de apnarbanlt iloh ftatomatiioh T n xelvo opent Naledert Inwerplng ilnit eion dn ipMurhank aatomntlanli t n geeft tagelykertyd ilDidelyk het iugawor iBii uearHg n Na galadlgil te lyii li de iiaarbank eer aoiivoudig wéér t luiten en wflkt op nieuw da luat tot apHran Venaniliug teg remb of vooruitb Vcir Midhiils Mcrkur romiiiHiidlt StaAtftob o ttrlmloit u Ou AmiUrdtm N Z Voorbnrg al B Stedelpo Gasfalinek te GOUDA Da prija van het gaa ia 6 cent per M en Toor Kooktoeatellen of Motoren 47i ct Onder lekere voorwaarden worden peiceelen gratia aan de hiïofdbma verbonden met 15 meter vrge leiding achter den gaameter Toor 8 en 5 lichtsaametera bedraagt de hanr 10 cent per maand Bewonera van perceelen van ten hoogste 2 25 per week kunnen wekelgka afrekenen en van de fabriek lampen kooktoeatellen enz tegen betaling van eemge oenten per week in knnr bekomen Aai P0IKB OODE w jj SCHIEDAMMER GENEVEE Merkt Verkrijgbaar by i M PEETERS Jz N B A la bew B ran echtheid ia cachet en kurk steeds voortien ran den naam der Firma P HOPPE QutuW Brak raa A BEINKltAN fc ZOOK NIGHTOAP Aanbevelend Spaar en Hulpbank te Gouda COMMISSARISSEN maken bekend dat wegens de Kermis op ZATRHUAG 31 JULI 1897 van 8 10 uur en MAANDAG 2 ADGUSTLS van 89 geen AVONDZITT1KG zal worden gehouden doch op MAAIDAG 9 AUGUfilTUlS van s middags 19 1 gelegenheid tot inleg en terugbetaling zal bestaan Voor de ontvangst van aflossingen In de afd HULPBANÜL blijft de gewone tijd 31 JIVLI van 6 j I t bepaald Gommissariasen rooruoemd Dr W JULIUS Waam Voorgitter D RUIJTER Seeretarii KERMIS TE GOUDA Voor de eerste maal in Nederland Staadplaata Markt tegenover t Boterhnia GGlSLEaS GROOT PANOPTICIJJH j 00 Icvensgroole metlianlsche Wnssenbeelden PKACHTIÓE COSTUMES Voor Kinderen groepen ala SneeunnwUje met de even dtoergen DoomroOBje Aaaehepoeeter Boodkapje en de Wolf enz Beroemde hiatoriache en beruchte mannen uit onzen tyd ala Keizere Koningen Dichtera Qeneeaknndigen Qeneraals en Kerkvoraten Groote miadadigers ala Moordenaara Qiftmengatera en Yalacbe Mnntera SIMUW I Brand in de WeldadigheidabaiMr te Parijs 220 peraonen zgn omgekomen WÊf Zoowel voor volwaaaenen ala Eindaroi ia de Inrichting toegankelgk daar nieta tegen de goede zeden strgdt Overal groot succes Overal groot succes Bntrio IS vents Kindeken 10 cents Catalogna aan het Bureau Aanbevelend DB DIRECTEUR eene zending Verlovings en Ondertrouwkaarten Kouwkaarten en Ronwpost Beatellingpeli worden ten spoedig ste uitgevoerd bij A BRINÜIUAI en Zn prerlcht 186 FRAMBOZEN MMONADE i XO per Vleêeh Citroen Limonade f per tUteh Lemon Squash OMS per mezch Aanbevelead Slotemaksr Co Wat Inwrurinc tegen Jicht ftat Bbflomttiak L a npyaaa knrfat tegen i jnui vu alleriei wd AiilierPainExpelter ygf lanatlutMiimoaiitowRulMlaim s Aitker PaiiIxpener yffH Boat 41 ateeda In ieder Iuiia sib s o S l Anker Paip Expilier Fnji 50 deal n oast i f 1 26 de aw iL TforiündeD in da meeste Apotheken an bu r A Sioktai t 0 ta Setterdvn Te GOUDA bj A WOLFF Markt AUikei DE LAAT en TAN SON apathekerMarkt FEAHSCEE ST00MYEB7EBU N Glemisohe WassekerU ViLN H OPPEI iHEIilEB 19 Kruiskade Botterdam Gkbreveteerd door Z M den Koning dar Balgtn Hooffldepdt voor QOUDA de Heei A VAN OS Specialiteit voor het atoomen en Vervea van alle Heerenen Dameagarderoben alaook alle Kinderpoederen Speciale inrichting voor het etoom n vai plnone manteU veeren bont eni Gordgnen tafeUcleeden eni worden naar de nieawete en laatate methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onaohadel k voor de getondtwid volgens ataal bewerkt Een ware 8chat voor de ongelnkkife alachtofEna dar Zetfbevlekking Onanie en gehe jne nitafiaittingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARING HoUandache uitgave net 27 afb Ptga 2 gulden Ieder die aan da varseluilikelgke gevolgen van deze onden Igdt moet het leien de oprechte leenng die het geeA redt jaarlgka duizend van een lekeren dood Te verkrggen bg hetTerlaga filagwin ta Leipaig Nennurkt 34 franco legen Inianding van het bediw ook in postaegels en in eiken boak I handel ia Holland BINNENLAND GOUDA 29 Joli 1897 l or da rechtbank te Rotterdam ie o a hel Tolgead faiUiBsewoat uitgeaprgkec Johanna den Ouden wed van Willem de Boom koopTronw alhier recbter commiHaris mr E Feith cnrator mr M M Schim lan der Loeff adrooaat en procureur alhier GisterestroDd beEOofateo vy het Qeiislerache Panopticnro hetwelk geplaatet ia op de Markt over den iogaog ran het boterhoiit ea wy ODdersohryren gaarne wat de Ngmeegsche Coorantc hierover mededeelt Van alle de vele bezieniwaardigheden die dit jaar de kermia hier bezoeken is ontegenzeggalgk bet meeste a ntrekkiagspunt bt t groote Panopticam van den heer Geiasler Maakt reeds de boitenzgde ol front een baiteDgewoDen indrok op da kermiabexoekere nog meer ia men verrast wanneer men in de groote tent zelf gaat Zoo ziet men bg het intreden van de tent dadelgk in bonte ry op elkander Toigen Beroemde perRoneo vao alle Dttiëo oatnargetronw nagemaakt als Wilhelm 1 fan Daitschland Napoleon III Bismarck en Qambetta Garibaldi oz le enagr ote figuren in prachtige naar den tyd gekleede koatnmen welke door kunstig mecbaniek de bewegingen van levende personen nabooteen ftroepen nit het leven in don laatstea tgd Ook TOor de jeugd il op het beate gezorgd door het tenkoonstellen ran Grimms sprookjes als Sneeuwwitje Doororoofje Asechepoester enz Een besoek aan het groote Oeisslereche Panoptioum il ieder en Tooral familiëu met bun kinderen ten zeerste aan te raden daar alles wat koatumeering en nitroering betreft hoog t fatsoeniyk en solide vervaardigd is niets tfgen de goede zeden strydt en zoodo nde een hoogst aantrekkelyk Tereenigitigipont roor het kermisbezoekende publiek i Na het boienstaande achten wg verdere aanbeveling overbodig Het diukke brzoek hetwelk het reeds gisterenavond had is een bewya dat bet pabtiek zeer voldaan is Tegen den 15 jarigen G C H te Lopik is doer den majoor der rgkeveldwacht teScboanhoren proces verbaal opgemaakt omdat hy faam verdenkt van diefstal uit eeoe ofierbas hangende io het kerkgebouw der roomacb katbolieke gemeente te Cabanw en van 2 gooden ket kingen liggende in diezelfde kerk Om het misdrijf te verbergen had bg in de plaats der gooden kettingen twee verguld zilveren gelegd FEUILLETON NICHT TRLL 16 Het ui oen heole toer zqn voor de heeren om de narsclien val te houden plaagde Betsy Goh ik heb menige voetreis achter den rug gtimlaolite BeBDefetd Tooh pour se dégourdir les jambes zaltsn we den veld oofal loopende beginnen fjft rerzflkerde vao Starreheurel en corps muziek aan t hoofd t Is dominee Staal die dat gearrangeerd heeft ffOa tsatbsre kerel I lachte oom Verbeeldt je flsei es dat hij de muziek wiar jallU lutat op hebt gedanst eenige marsohen heeft tateu instudeeren om de heeren morgen uitgeleide te doea tHoe Iaat F vroeg ik O dan liggen de dames oog rust g te slapen Ik geioof om zes ure niet vaar WillemP Beonefeld knikte en vertelde ons verder hoe hij deo jongea landheer die meer dan iemand anders invloed op de bevolking uitoefende had overgehaald de gMstdrift wakker te houden der uittrekkende dorpelingen door met ben gezamenlijk den tocht roarchesrende te aanvaarden Bij het tweede veer over de rivier vardsn eg overgezet Zoo was eei goed voorbeeld gegeven De schemering viel en het gesprek verflauwde Op eens stond Betsy op en ging in huis Een pgnIjjke stille volgde men varwübtta bur elk o 6DbUk Ebu der deelnemers aan den zg wandelweditryd dezer dagen gehoodeu gebroikte een flebcbje limonade in een herberg te Nieowerslnis Weet je wat je na doen moet als je straks te Amsterdam aankomt en je hebt dan nog een oogeoblik tyd over zei de kastelein iWat d8n vroeg de snel wandelaar Dan moet je doorloopen naar Meerenberg en daar een jaartje nitrasten Daar zou je beet van opknappen Of de man ongelyk bad Gis tere noch tend kwamen een 80 tal werklieden voor het meerendeel timmerlieden aan bet staatespoorwegststioo te a Grafeahage byeen Er was een aannemer ait Duaseldorf te s Graveobage geweest aie met oog op de daar beerscbeode werkstaking werkvolk uit D n Haag bad gevraagd Zy die naar Dussetdorf wilden komen moesten gisterochtend aan bet station aanwezig zgu om te vertrekken De 80 werklieden bleven echter in Den Haag omdai een telegram ait Dusaeldorf was gekomen waarin bonne overkomst werd ontraden Bovendien ook namena de timmerlieden vereeniging Vooruitgang ia ons streven t was een strooiDiljet verspreid Waarin bun opmerkzaam werd gemaakt dat bunne overtocht naar DoitachUod buDoe vakbroeders in den moeityken strgd soa bezwaren De mannen bleven dan ook thniB Te Roermond werden deze week een drietal boiigezinnen in beroering gebracht doordat eeoige kinderen werden vermist Drie kinderen een van den beer Bongaerts een ran den beer Veith en een van den beer Beerden waren na scbooltyd gaan spelen en di a avonds om tien □ ur nog nist teruggekeerd Alle zoeken was tevergeefs en men kwam toen op bet idéé om eenige fletarydbrsier op nit te zenden ten einde in de omstreken informaties io te winnen Een twintigtal wielryders boden zicb daartoe aan en na veel en lang zueken mocht bet aan twee hunner gelukken de vermiste kinderen terug ta vinden te Maasbraobter Beek waar zy by den grootvader der kinderen van Bonfiaerts allen te bed lagen Het was vier uur in den morgan toen de beer Grools met dit bericht terugkeerde en de ouders der vermiste kinderen kon gerust stellen De verdwaalde cbapen warden dan dag daarop per rytuig teruggehaald De Raad der gemeente Amersfoort besloot met algemeene stemmen tot den bouw eeuer gecombineerde fabriek voor k s oi electriacb torug een gevoel van undereud orilieil drukte one IntuBs hen was de baron Van Starreheuvelopgeretea en haljf leunende tegen de tafel in eed geaprek gewikkeid met oom Al pratende faad deze eveoeQns sija stoel verlaten en wandelde nu vertrouwelijk met d n joagen edelman op en neer dis hem zeker over zijne zaken ouderbieM Ik i leef alleen met Bennefeld Waar was Betsy toih Ëen soort van beklemming maakte sich van mg meester Onderwijl wierp de maan door de booge boomen ran den straatweg baar weemoedig schijnsel zacht niiiohte de wind door bet loorcr Juffrouw Truitje sprak hij bgnaschroomvallig terwijl hg zich over de tafel tot mg heenbooj en i ü bliit vol uitdrukking op mg vestiede Juffrouw Truitje I ik had nooit gedacht hier haalde hg Kivaardor adem dat bet mij zooveel moeite zou kosten u vaarwel te zeggen Een hevige schrik bering mg als een lichtstraal cboot mii de gedachte door den geest dat hierop een verklaring volgen zou Mocht ik hasr aanhooren al vloog mijo bart hem tegemoet V Vooral in dit Bchemeruur was bel bg nn e n roof gepleegd aan Betsy die hem innig liefhad aan oom die alleen leefde door het geluk van z a kind Moest ik dus vergelden wat mg de arme weezf was geschookenP Die verklaring moe t niet komen Meneer Rennefeld begon ik Op mgn zirerftoahtea heb ik mij menigmaal een buiselük terpn gedroomd zooals alleea een vrouw kan scheokeb vervolgde hy op zachtcn toon alsof hg in zich zalven sprak Thans ga ik weer het onbekende tegemoet de plicht immen vsn eiken staatsburger I sai hy bitter Sn toeh Uat hg er iiolit m eigsn beheer in liKX ta openen Dt boaw wordt aitgevoerd naar een ilan van den gemeeDtearchitect den beer W H Kam j ala gaiteohnioaa staat hem ter zyde de heer J J Prins de elsctro tacbuio wordt weldra benoemd Met 13 tegen 3 stemmen werd besloten om TOor f 2000 een terrein van ruioa 6 U A in het centrau der stad getogen te Terkoop o aan den R K Volksbond die daarop een eigen gebouw zal stichten D nieuwbenoemde ministers bebben gïsteroohtend aan hanne departementen ban ambt aanvaard De minister van financiüu de heer Pterson bad vooraf oog een laugdung ond rboud met den beer Sprenger van Ejk zyn ambtivoorganger Aan hst departement van hinnent zaken was da overdracht der portefeuille met de daaraan gepaard gaande bespieking tuHchen den afgetreden en nieawen minister binnen een half aar afgeloopen De heer Borgeiius ontving de boofdambtenareo cbefa der afdeetiogeo in de groote acdiëntiezasl alwaar zy aan den minister weirïen roorgeaield De gescbtedenii met den candtdaat voor de Tweede Kamer Den Boer herinnert zoo ebrgft men nit Rotterdam aan betiHbld WQÏI tns san een onzer stadgeaooten iemand die onder de beoefenaari der bonwkundige vakken geen onbr keude is ea gemeealyk tot Ucbtoffer dient wanneer men laat heeft een grap uit te halen Nog dezer dagen ontsnapte hg ternauwernood aan een candidatuar voor den gemeenteraad Nog niet zoo heel lang geleden heeft men b m volgenderwyze beetgenomen In een vergadering van een zeer bekende vereeniging waarvan hy lid i en waar men bem weer zeer in de maling oam kwamen eeoige jonge heden boogüt ernstig lot hem om te betoogeu dat de hem aangedane bebandeüntf tnet te pas kwam dat een Tsreenigiag die baar meest verdieoitelyke leden dusdanig bfibsndelde den rug moest worden toegekeerd te meur daar zy toob niet meer voldeed aan deeiscbeo die de jongere meer vooraitstreveode leden er aan meenden te moeten stellen £ r moest een nipuwe vereeniging komen doch op veel breederec grondslag Herhaaldelyk was dit onder de jongeren reeds besproken velen tiadden reels ban toetreding toegezegd en er werd nog met kracht voortgewerkt aan het wlonoo van nieuwe zieltjes Het eenige wat nog ontbrak was een bekwaam kleptomaan Of hg dat wilde w sren hartstochtelijk op volgen toch vond ik baar die ik Eochi O juffrouw Truitje ga btigrgpl wat ik Hitgen wit dit waarborgt mg de syn wthie dis ge mg toedra igt Diep ontroerd verborg ik mgn gloeiend gelaal in de handen Ik heb toch niet mis getastP roer h j voort ontsteld op fluisterenden toon terwijl hg m ne band greep 1 o seg dat ga mg fflk kan ik mag u met antwoorden bracht ik haastig uit terwijl de tranen mg in de oogen sprongen Waarom niet vroeg aij onstuimig Straks ga ik heen om wsllicbt nimmer terug te keeren Maar ik heb behosfie een illuaie in iT g om te dragen een hoop te koesteren te staren op een beerigken horizon Hoe zal ik verre vorwgderd aan u mdgen denken F Thans stak bg rog zgue band toe om er de mijne io te leggen als eeoe bezegeling van den hand van trouw eu toewijding die hij van mg verwachtte Ik voelde den grond waarop ik Eolfrerlooohenend streed onder m wegsinken een ongekende gelukkige gewaarwording overmeesterde me Truitje kindlief je zult bét kond krggen riep op eens mijn oom lerwgl hg met Van Starrsheuvel de tafel naderde Willeo we nsar innen gaau PardöD meneer Van der KIst sei van Starreheorel ik geloof dat het onzit d wordt Willem Bennefeld stond op Tol je orders I mompelde h J rn gre p naar hoed en slok met een zekere berusting ia bet onvermgdelgke schoon hg moeite had z ja w svel te verbargan De patitiiit gaf ole ayu meeniug te kennen eigeotyk minder op de hoogte te syo van debeteekenis van kleptomaan i O dat wai zooveel als voonitter Ia een kleine vereeniging sprak men van een pretident io een grootere van vooraitter doch in de allergrootste vereenigingen was da titel kleptomaaa Hij was bereid dia fanotie dan teaaovaardM Groote biydscbap onder de vrienden want nu was het tot stand komen d r nieuwe vereeniging verzekerd van een edeo kleptomaan c biog toch zooveel af niet waar Enfin men ichsidde onder afspraak dal de kleptomaan zoo spoedig mogeljjk de Igst der leden zoa ontvangen om hen uit ta noodigen de oonstitueerende vergadering bg te wonen Werkelgk kwam een paar dkgeo later een Beer lyviga naanlgst in zgn besit Hy bunrde een d tr grootst trakende zatan es zond aan da dnizendeo leden c een nitnoodigiog tot bywouiog der vergadering onderteekend X kleptomaan Op den büpaatdeo avond was hy reeds vroeg io de zaal waar skiles uitstekand io orde was gemaakt om zulk oen groot gezelschap te ontvangen Tot op den hnidigfn dag is iohter nog geenenkel lid verschenen Wg vinden ia Pargiehe bl4dan gewag gewag gemaakt van een groot roovarsbends bestaande uit jonge mannen allen beoeden de 21 die de onmiddeltyks omstreken ran Parysonveilig heeft gemaakt doch thans is ingerekend en tot welker slacbtoflFers naar nupiede bericht wordt den 2ea dezer maand debeer RafihaSt BiRcbofifabeim de bekeodo rgkeoudAmsterdammer heeft behoord Terug komende van Soreines werd hg in bet Boschvan Boulogne aangevallen en beroofd Delongtensps zegt het Journal on ne retorraBiseb au Bois Volgens een Fietnbtad zgn da betrea dr A G Ollund en A v d Berg c4ud arti beiden te Utrecht op aanraden van professor Engelminn hoogleer aan de Universiteit aldaar paar Parys vertrokken om aldaar onder leiding van professor Merej na te ffa4n den invloed dien het wielrgdeo beeft olp het hart de ademhaling dvn inbond der longen eni In den nacht van Zaterdag op Zondag heb ben dieven ingebroken in bat vonrloopig zip kenhuis dat ingericht is in de barakken welk langs de wallen van lubarvjlliera by Parijg staan In dat Eiekrohais worden alleen patieo tttn verpleegd die lyden aan besmettelgke ziek t n Eopnis croup tétanoi spierkramp cholera Zullen we mot nog hot gonooffoti hubbe vao uw nichtje afscheid te nemen majuffijouw F vroeg van Starrebeuvel tk weet niet zei Ik verwaijd en kesk in de richting van het huis i Maar oom die over Belsy i wegblgren z if verwondering tt keanen gaf was reeaa faeengeaasld Is zg in den laslsten igd niet ladende begon de baren wsor P nlgk trof mg die vraag bgna als een verwgt Was bet niot om Renue eld dal tij leed F Ik wilde antwoorden maar oom haastig aingetuopen kwam mg voor Mgne excusss heeren roor mgn dochter en haar beite wenschen op uw aaoakoande alVeis Üe voelt ziob ts onwel om u in persOoa een f roet toe te brengen t Is treong sdn wulk trok over zgn edel gelaat maar ik maak mg wel eeoson gerust over haar die boofüpgo dat kncbee Eofio I ik mag u niet la gfr opboudea bet is morgen weer vroeg dag adieu anieu I gij kuut op mg rakeoen voegde hij er tegen Vai Stsrreheuvol bij Iprwgl wg langzaam naar het bek wandelden Peinzend schreetl Bennefeld asast mg voort Welnu juffrouw Truitje I sprak hg plotseling mrt inspauniDg alsof hij ztrh gewjsld aandeed dooü teoderder dan ooit ga zgt mg nog hei aatwoord schuldig gsbtevea lotussoben waren wij het bek genaderd Al mgn geestkracht riep ik te hulp Wat zult ge votf m zgn als ik ginds mgo levsn waag Smeekend zag by my akn Wtrdi imwtlté