Goudsche Courant, vrijdag 30 juli 1897

7 AaDzevaDgeo 1 Mei Tüd V D Greonwlch 4 tS 4 6 88 6 61 14 7 1 7 61 S6 1 61 0 67 lO M 1 u t O ff 7 6 t ff 10 04 ff t 0 1 06 ff ff 10 11 ff ff 6 10 I IS ff 10 11 ff ff 10 i 6 40 6 10 M 7 50 I M I M 0 10 10 7 10 14 ll u I M 8 48 4 10 4 40 6 17 7 11 8 0 17 10 00 U4 ff ff 4 60 I 17 ff 47 ff 1 01 ff ff 4 67 f 4 ff 14 ff i OI 04 t 41 ff 10 01 ff 1 14 3 09 4 06 4 89 6 10 6 66 47 7 46 M 10 07 10 10 vitienjariga knaap ia te Berign webmajeateitiachennii tot rier maanden eoiBbtraf veroordeeld om eenige voor eiier beteedigeode opmei kingen welke I het eenwfeeat ran keizer Wilhelm I maakt Ug werd door een paar school makkejra aangegeTeu t Is treurig De aecretaria n den Alg fVielrgJeisbond de heer Borkena te Haarlem ia be noemd tot eerelid ran de fjigueYélocipédiqtie Beige E Tevena ontving bg een groote medaille nn Fransche Tonriiig Ctnb roor zgn bemoeiirgen inzake het InlernatioDaal Toeroongraa te Amsterdam Oranj plcio te s Grarenbage ontstond eergisteraldaar twist tosschen een paar bekende rsbazen De een bracht daarbg den ander ware verwonding toe met een scheermes ikwetate werd per rgtuig naar het gexiekenhnia vervoerd en aldaar er 8 48 8 67 9 80 9 87 9 64 10 11 11 11 9 40 9 4710 18 10 80 11 88 7 88 8 8 40 9 18 1 68 4 4 18 HOTTKRPAH 7 46 8 18 9 00 9 47 10 18 10 49 11 64 18 08 18 47 OOVDA OEN HAAG ftouda Zeveahuizea Moerkapelle Zoetermeer Zegwaird Voorburg s Haga 7 11U 8 80 9 17 9 8410 1411 15 18 16 18 981 87 8 46 4 49 6 86 8 648 117 847 49 f 888 64 9Jli 10 89 11 6 au 7 48 8 48 r a V 18 40 f t e OJ JO O f EX7 68 8 61 18 61 s v J U JJ IJ t tr V 8 07 9 03 V f ff LOR v s f v 10 7 Zev M 17 aH 8 18 9 08 9 46 0 64 10 44 11 48 18 46 1 10 8 06 4 16 8 18 8 86 6 88 19 8 04 8 81 9 88 10 88 11 6 11 44 DEKHAAO eOUDl H a 6 4 7 10 7 4S I IS l 4 10 1111 17 ll tl 1 S6 1 441 40 4 06 4 81 6 B0 It 7 11 IM 1 11 10 g Voorb 6 61 ff ff ff ff 10 17 ff atl ff ff 4 1 ff 18 14 Z Z w ff 10 11 ff ff 1 66 ff ff ff 4 68 80 1 41 1 01 Onud 18 7 60 l ll i OI 10 1610 1411 17 11 601 17 8 14 4 084 1 tITKXOHT 8 ODDA Dtnwllt 88 7 46 1 49 0 10 10 16 10 11 11 88 l 8 01 8 66 4 48 6 16 SI 7 6 WmixIm il 0 ff ff 10 11 ff 11 16 ff I 4 1 ff ff 7 11 ff Oudamtw 7 07 1 14 10 4I ff ff ff 4 14 OaaiU 7 11 1 17 ll 9 61 10 B9 11 10 11 11 1 11 8 46 4 87 6 10 07 7 198 18 AHSTIKDAM SOODA ff 7 10 1 11 0 0 10 41 1 4 4 41 7 11 M4 1 14 U II 11 11 IMI M M eOl DA UTKICHT Üolld 6 0 87 7 66 tJl 0 07 10 1110 67 11 00 li lS l iO UudffV 6 46 64 ff ff ff 11 14 S1 W Mldea6 69 7 S t ll U 46 Ulnpkl II 7 18 8 18 0 0 SO 10 6111 46 ll U I il S 08 10 84 10 64 1 17 4 8 06 6 8 10 10 17 10 1 10 ff 10 14 t l4 ff 14 7 11 1 4 10 41 l ll 6 01 4 7 11 I 4S 10 41 7 M 1 60 ll U 11 11 GOUD i k MaTEBDAH t 10 67 11 10 4 U 1 6 10 7 61 10 17 W M 10 60 1 1 UI 6 16 ff 1 66 1 1 ll l 1 46 11 1 typbot DB Aftn htt tüktDbaii ii en labontorinm TerbondeD waarin op vooraf iogeSDie boDgoen de werking van deze ziekte wordi beitndeerd De Tagebondea die het laboratoriDin Egn btoneo f edrongeo hebbeo jait drie eotwintig koogopo gettoleo waarop croap en telaooi gfSot wai Het it zeker dat bet erbroik TBD t vleesch vao de gpitolen koogaen bg de Terbroikera de ziekten k n te weeg brengen waarvan de dieren de kiemen in zich bobben Een heTige onrast beeft zich dan ook oieeGter gemaakt van de Pargncbe bevolking die doodelgk verccbrikt is door zekere bladen wetke f avonds zgn vericbeoen met het dwaze opschrift De gezondheid an Parg iogevaar In werkelijkheid is het vleesch van de ingeente kongrten alleen gevaarlgk voor de kermismenichen die in t pnbliek levende konyneo Tersliodeo want een temperatnoriverhoogiDg Qoodig voor het koken van het kongnenvleeech il voldoende ora alU beamettingskiemen waarmede het rleescb doortrokken ts te donden da microben ran tetaoos cholera cronp eoz komen om hg een warmtegraad van 60 70 graden Te Floreiville in Teiai wordt Vrgdag een Mexicaan Maximo Martinez opgehangen die tgn verloofde en haar onders vermoord heeft Op zfin verzoek is een muziekkorps gehunrd om bg de tereehtktelling mar chen en aria s ta spelen I Te Deadwood in Znid Dakota wordt dezer dagen zekere Brown opgehangen die de vroaw van kolonel Stone heeft vermoord De kolaneU heeft van tgerecbt verlof gekregen zelf als bent dienst te doen eo opdat zooveel men ohen mogelgk dt strafoefeaing kannen zien wordt deze in een dal gehoaden met de omgelegen hoogten tot amphitheater Stone beeft de moordenaars legen lyachers heschermd opdat bet rechte zgo loop zoa hebben I Giiterenmorgen is bet poatrgtoig welk dienst deed in den mailtrein van Vlissingen naar Rotterdam onderweg róó heet geloopeo dat de vlanl er nit slo g Spoedig werd de post overgelndeo en verder per 2e kinase rijtnig rervoerd Voor de rechtbank te Altona kwam dese waak een merkwaardige zaak io bebandelinp Haoigen tgd geleden werden te Wandsbeck tvee argelooze wandelaars plotseling aangevallen eu mishandeld door den 23jaiigen hulppoatbode Volstedt die zich in aboormalen toe stand bevond Een kllacht door de mishandelden iogediend bad tengerolge dat de delinquent ontboden werd op het bureau raa dea commissaris van politie stadsraad Schow die den jongen man ernstig onderhanden nam Daar Volstedt beronw had over ayn bnitensporigbeden ried de politieambtenaar hem aan den mishandel den zgn exonses aan te bieden om vervolging ta voorkomen De postbeambta beloofde dezen raad te znl len opvolgen Eenitie dageo later of tbood de politiechef den jongen mao opnienw ditmasl to igneo huize Volstedt die stipt op tgd present was werd ontvangen met deze woorden Je staat tnssohen twee varen en ie hebt nn maar te kieken of te deeleo Weet je wat je verdiend bebt Een flink pak slatg en dat zal je hebben ook Daarop beval de chef hem zijn pantalon uit te trekken en zich gereed te houden tot de ontvangst van hst beloofde De jongeman die totaal verbloft was gehoorzaamde werktoigelgk wasrop de polittoman eeL soort karwats greep eo hem zeven geweldige slagen toediende Om zgn alachtoffor het sobreeawen to beleUea bad hg hem vooraf een zakdoek ÏD den mond gestopt Nadat da operatie afgoloopen war liet de politieman den getuchtigde gaan met de woorden Dii blgft onder ons Oogelnkkig voor bem had da ambtenaar echter met zolk een vaste hand er op los ge 8 86 B 4S 8 49 9 88 9 C8 B 6I 6 08 6 11 6 19 8 88 7 7 M 7 89 7 40 7 S 8 8B S 06 fi l4 B ll 5 S 7 Oftoda Moordreeht Nieuwerkerk OapeUe ftotterdam Ml S7 8 1 asL ftottardam OapeUe Kieuwerkerk lloordreoht Oouda slogoD dat de jonge man kermend van pgn de woning vao zgn vaderlgken raa eTer verliet om thnii gekomen o lraiddellgk naar bed te gaan en geneeiknndige fanip te doen inroepen Het incident lekte daardoor nit en bot parket was geooodzaakt den commissaris te vervolgen hoewel vao zgn kant alle pogingen ia het werk waron genteld om de zaak te snaken Tgdens het gerechtelgk onderzoek werd hg in zgn betrekking geschorst Ala beklaagde voerde Schow tot xgn verdediging aan dnt hg reeds herbaaldelijk jo igeloi die zich op dergelgke wgze te bniteu giagen met hiio tosstemming een Inhamelgke tnchtigïng bad toegediend waarin hg bet beste middel zag om hen weer in het rechte spoor terng io brengen Door onders en voogdea was hem bg verschillende gelegenheden darik beiaigd voor dit zgn optreden en hij had l ot genoegen aan de rechtbank 13 scbriftelyke bewgzen van tevred nheid te kannen overleggen Na de voltrekking van de afstraffing in qnarsfcie bod Volstedt hem bovendien dankbaar de band gerHikt zoodat z i bet strafbare element der baiideling kwam te vervallen Do rechtbank tra eohter van oen ander gevoelen en veroordeelde Sofaov w ens mishandeling tot too mark boete tnba 10 daf eu hechtenis De eiscb luidde 200 msrk boet Een considerans ia het vonni evenwel faal digde de verzachfenJe omtiandigheid dat de politieambtenaar had gti ndeld met een edel paedtgogiscb en philanthrophiscb oogmerk waarbg bg echter zyn toevlnobt had ganomeo tot ongeoorloofde middelen Bon helsoha machine Toen Dinsdagmorgen te 11 nor de postcondoctenr A SparmsnQ aan but Potadammer statioo te Berlga een grooten rpen rolwagan hoog opgeladen met poeipakketteo ter oveiladiog in den postwagen naar de daartoe saogewezcn paata reed ont plofte pioteeliog eeo der pakketten met een knal als van een kanooschot De overige pakketten geraakten gedeeltelgk in brand de wagen werd geheel aan splinters geslagen en de poktoondnctflor bekwam vrg ernstige verwondingen De ontploffing volgde onder een stoijke rookontwikkeling De politie zelte onmiddellijk het terrein af en stelde een onderzoek in He bleek dst bet ontplofte pakket waarvan over big f e len werden toroggevonden uit Berlgn afkomstig was en naar buiten moeat worden verzonden Do afzender kon tot biden nog oïet worden opgespoord daar alle pakkelteu uit elkander geslagen zgn en de atukken overal verspreid liggen Volgens Berlgnsche bladen hield het bawosta pak een kistje van 30 o M lengte 15 M breedte en hoogte ongeveer 50 kleine id papier gewikkelde korkvormige pskjes in die blgkens eenige teruggevonden overb gfaelen gevnid waren met een korrelig roae gekleurd poeder Hieruit aou meó ter opheffiag van alle gebeimlinnigheid kannen conclndeeren dat het pakket een zending gewone jachtpatronen inhield I Van een anderen kant wordt beweerd dat hot pak een hoereelhfid kualkwik slaggas en een electiiscbe machine bevatte Men is het er echter vrgwrl over eens dat bier van geen aanslag tprake is Het ongeval veroorzaakte aan bei station een geweldige sensatie Aan het verslag loopende tot 19 Jani worrlt het volgende ont eend droot Atjeh De kolonne die den 3q Jnni naar Lepong vertrok is daar voortoopig gehlofen en begonnen met den boQw van een tgdolgk bivak Het dOSKhiervan ia beodan van T Oemar afdoende nit Lepodg verwgderd ie honden eu het bestuur aldaar te regelen Het grootste deel der benden is op onze komst poedig naar het dal van Lam Tih en thong ternggetrokken enkele malen vartoonden zirh eeoige vgandan in de vlakte vanvrur zg evenwel spoedig ward n verdreven Io alle richtingen werd Lepong doorkraisi den 6n Juni werden verkenningen naar BiotoenRajoet en het dal van Sarah Mamefa en d n Sn naar Lam Tib gemaakt Ook den 18 86 18 88 18 89 18 46 18 86 11 1 18 18 11 93 11 86 g 11 49 t 1 61 18 88 9 68 11 86 11 60 10 19 10 99 10 86 10 48 10 49 16n werd laatstgenoemd dal weder door once troepen betocbt die nabg den voet der OléSarong in aanraking kwamen met den vijand welke op de belling had stelling genomen doch na een kort vnorgevecht vlachite Tweo oorlaadgeweren en een aantal eebterlaadpatrooeu vielen in onze banden p een paar botten werden verbrand Eene poging om eenige van Oemar s rolgelingen te Lajoen io handen te krggfo gelokte i twee lieden werden neergeschoten en eeo gewond De bevolking keerde io grooten getale in hare kampongs terug en leverde atap voor bet bivak een vermeerderd verkeer met Lok Nga is waar te nemen Ook T Uahmoed meldde zioh bg den gezaghebber der IV en VI Moekims die vervolgens eene vergadering mat de hoofden betegde en daarin aandrong op het vestigen van een geregeld beataar Sedert 5 Juni is Lepong telefoni eh verbonden Ook voor de raat en veiligheid in de IV en VI Moekims die zoolang Oemar a benden in de Lepong verblgf hielden ateeda gevaar liepen verstoord te worden ïs onze vestiging aldaar een groot voordeel Thans wgdt de bevolking zich matig aan den landbouw en hei berhooweu barer woningen Aan de trambaan van Lsmbaroe naar Indrapoari werd met kracht voortgewerkt De bende van den imam van Lam Ara hondt zich nog boog in bei gebergte ten Z W van Samagani op eene poging om de schuilplaats te vinden roialakte Een enkele maal beschoot z de dekking van dea opnemer die thans ia die atreken werkzaam is waardoor een inlandscbe fnselier op den 9a werd gewond Ook kwam barooving van posargangers hg Long Lemoh af en toe voor en vermoordde zg te LamAra Toe mong zekeren Si Sj m dte ons enkele malen diensten bewezen had Wegens den op een tweetal faveliera gepleegden moord en het daarbg verloren gaan van geweren werd de Moekim Lam Ara met erne boete gestraft Bg Long Lemoh werd zekere Hadji Oesoef met vier volgelingen die daar met blanke wapens werden aangetroffen aaogehonden en naar lodrapoeri gebracht waar hem eene boete van 45 dollars werd opgelegd Ia de streken gelegen atroomopwaarta van de mondiog der K r oen g Pen gap it houdt Panglima neg steeds eene vrg talrgke bende op de been De dekking der wegwerkers die beooateo die rivier aan den arbeid zga werd herhaaldelijk beachoten waardoor den lln Joni een Ènropeescb faselier werd gewond en eBoiga dagen ta voren een wegwerker enen velde Van kapitein Lebmann gezagvoerder van het te Rotterdam thni behoorende st omschip Dordrecht c ontving de N Rott Ci uit Grimsbj het rotgeode bericht Na aankomst alhier van Archangel ver w nam ik van de Inchtreis per ballon van dan heer Andrée Zen ontmoette ik iets en kon niet uitmaken In de Witte vreemds drgvende wat bei direct wa Een Bchip kon het niet zgn het was week en beweegbaar Een doode wnivisoh die reeds zoo week wan moefli ontdekt worden door den stank En lerwgl slechts een paar vogels daar rond dderden kom ik tot de couclnaie dat gemeld rootwerp hei ovarblgfsel van den ballon moet geweest zgo 18 87 10 41 Aaitaidu e St Sold Het WOB 17 Joli v m op N Br 69 38 en O L 35 34 Variable rondloopende w nd mistig weder Voor de vermetele locbtreitigers is het te hopen dat kapitein Lehmanu zgn conclnsie ten oorechte getrokken beeft zegt hei blad maar at ia het waar dat gesn enkel positief argument wordt aangevoerd voor het vermoeden dat het ioderdatd Andr e s ballon was die daar io zee dreef de negatieve argnmen ien scbgnen ons ongelukkiger gse vrg sterk toe In de eerste plaata moet men aannamen dat een zeeman ala kapitein Lehmann fich niet dan vergisaon waar hg beslist zegt dat h t geen omgekeerd schip kon zgn Oeomatandigheid dat hij eerst later te Orimiby aan Andrée s ballon gedacht schgnt te hebben slnit vooringenomenheid nit De woorden week en beweegbaarc passen volkoman op een grooteodeels ledigen ballon een kolessaloo zak dus waarin nog gaa is o ergableveo maar die door eiken windstoot ingedeakt wordt Dat het geen doode walrisch of een ander dood dier was dat wordt o i door de argnmanten van den kapitein voldoende nitgooaakt Hen teag dus werke gk vragen wat kon dÜ voorwerp aoders zgn dan eeo ballon IntusBchen al ago deze en andere redenen inderdaad gewichtig genoeg om a thans de mogelgkheid aan te oemun dat het vermoeden jaisi is he blijft toch maar een vermoeden en ook dan als t wwkelgk de Adelaar c is geweest die daar in sea dreef dan sluit dit nog niet in dat Andrée en do zijnen zooden zgn omgekomen Te Brnasel liep in hei Noorder statioo een persoon rond die beweerde aan den Koning 100 000 fr geleend te hebben de Z M niet wilde terng geven t Wsa een handelsreiziger van Charleroi die reeds verleden janr een aanval van zinnelooaheid ta Antwerpen had en in een grstieht moest worden gebracht Datzelfde gesohiedde nu ook I Li Singfing in deo staat New Tork werd Zaterdag jl een neger door een electrisohen stroom gerecht Hg bad voor twea jaren zgne vrouw vermoord nadat zg an hem wegens de slechte Itehandeling weggeloopen was De veroordeelde bracht zgn laatsten nacht in gezelschap van een geestelgke in gebed door en werd in deze hooding door een stroom van 1840 volts verrast die 1 minaut en 10 sec aanhield De veroordeelo gaf buiten de sterke trekking op bei oogeobl k dat de airoom toegevoerd werd geen teekenen van leven neer Dat is reeds de 23e terecbtatelling door electiiciteit die in de gevangenis van den Staat New Tork voltrokken ia Het Grand Thj tre te San José da CostaRica Midden Amerika wordt op 15 October a a geopend Het gebouw heeft 7 millioen golden gekost Er zullen worden cpgavoerd opera s operetten en operas cemiqoes Onder meer zgn geëngageerd uit Dea Ha als lita tenor Van Loo al late bas Breaoa en als ooDtra alta mad J Vald s Op den besohrgvingHbrief roor de a t jaarvergadering van de Vereen ging ter bevordering van den boekhandel komt een voorstel voor van het bestnnr om f 5000 beschikbaar te stellen voor bet voorbereiden en oitvoeren van een gezameulgke teotooostolling van Nederlandscba drukwerken in den a itgebreidaten zin dea woords op de in 1900 te honden wereld ten too natel ling Ie Parga Een werkman van dn Pleiterg der beeren Enihoven te a Gravenhoge de insirnmentmaker electrician J H v V beeft eena belangrgke nitvindiog gedaan In militairen dienatde gevaren n lezwaren van hei tegenwoordige waarnemen van de aohiotsohgven ondervonden hebbende heeft hij zich toegelegd op de oplossing van het vraagstuk om daarvoor iets betera te vloden en inderdaad heeft hg eene electri sohe inrichting niigedacht waardoor de officier die bg de schoiters stoJat onmiddellgk met onmisbare zekerheid voor zich ziet boa de k l heeft geraakt O lf O M 1 04 ff o ff ff ff 4 t8 1 16 v 1 10 7 411 1110 10 10 li 9 07 10 01 11 I t M ff 9 40 ie 4 7 46 I 49 II t 4 Met dit toestel dat van groote beteokenis is 00 de nienwe kogels en geweren de gevaren voor den observatieposi vermeerderen en waar mee men bovendien bg anelvnnr de ireffes der opvolgende schoten kan waarnenienj kan ook w rden nagegaan welke bsaa een kogel volgt Ntar towM miiiiita wg mneaftD ui de aittinder köd ir r eeoiga dagan aaa im nieoweo na Oorlog unbiedan Am boord fva Q M a torpedoboot Nobo hid dl a n a muhliniat giateran bet oDgelak bij het ioatooaeo Tfto de haren te Tencheltiag met da machine in aanrakiDg te komen waarbg eeo ÏDzer raa de linkerhand gedeellelgk werd afgeaoeieo terwgl de otgende rintter geheel wrrd fwtgedrokt Nadat da aerate heelkondige halp wia rerleeod ia de boot m t de gewoode opgaatopmd naar Nienwediep De éraot ran hel Caié Bockhalle an da Ondegmcht ta Utrecht kwam giiterochtend tot del onaaogeoame ontdekking dat nit den toin mn d n reataarant bgna alle tafels en aloelen 1 wareu ont reemd Een gena garanÉeD den bad afloop van de mosiekuitvoeriug op het Ma VeriDoedelgk heeft men tich door in aanbonw tgnde perceelen met inklimmiog toe mug eraehaft De politie heeft de laak in iaddeif atond nchli eene Oe bond Tegen den dader ia procei vetbaal opgemaakt Aardig geiegd Te Londen liep onlanga bet fterncbt dat de beroemde pianist Moritï Roaentbal ternaowernood van een ernatige tiekio hersteld met een jong meisje veeB en eigenaxas van een millioen in het hnwelgk KOU treden De artiat achreef io verband hiar mede aan eeoige Ooitsohe bladen lVergun mg n mede te deeleo dat de hooggewaardeerde coders van mgn millijtnrgkelbruid overladen zgn sender kinketen na te laten Dientengevolge keer ik terug tot mijn ersie liefde de piano I tuitenlandscb Overzicht Del Daily Chronicle c rindt dat de beer Chamberlain alle reden heafi om tevreden te tgn lï t wat gebeerd ia H self bet Lagerbnis de oppositie allen zegge i dat hg behoort te worden vrggesproken van f e besoholdigieg als zon hg an te voren iata I geweten hebben van Rhodes bedoelingen aan e Traoavsalaobe grena ËDf sooals de commissie nilvoerig verklaart bg Ibaohikt bovendien over de machl om aoodr i hg wil een volatrekte vrgsprsak te varkr jgenl Tolh weigerden zg niet alleen dia bewgzen nn inn volkomen ooacbnld openbaar te maken maar I ze verhinderen zelfs door allerlei kanst grepen t at bet bewgs geleverd nordt Wan neer het on een bescnnldiging wai door de oppositie genit zou die positie verklaard kon nan lorden Mafer de beacbnldigiog tan Chamberlain komt en k lram stesds van Rhodes en van zgn aanbaogirs Zg beweren dat de medeplichtigheid van Chamberlain bigkt oit de telegrammen die da oommissie achteraf heeft gebonden I antwoord op deze bvacbuldigiog ligt i lgk voor de hand luidt sooala de haar Conrtoej zegt ei al de atnkken en bevredig daarmee rltiek in binnen en buitenland Doe wat l iond veiatand n iogeeft te dnens Jir dat gebeurt niet I hierdoor krggt da reidanking dat er ilzwggeude overeenkomat beericht tas Bhodea en het miniataiia van koloniin van waarheid door Chamberlain ooderteekenda verslag I commissie beechnldigt Rhodes an een reeka v n vergrgpen verraad liegen en lledriegsn net misbruiken van IJr Ms ofBciaben en schending van zgn eed als lid van den Privy Coanoit De oommissie vertoont bea oa eerat ala een bnitengewoon veiachtelgk menslb en verzoekt hem dan vriendelgk mei een eg bede van den heer Chamberlaio zgn nattiga en reemrgke loopbaan in Znid Afrika voort te zetten I Alleen mag hg geen oiMwa rerraderlgke iQTtl n onderneman lUhi Een zaakgelastigde dar tegaarisg bevindt de Chartered Company sohnldig aau slavenhandel en veediefslal in het groot toch mag oogeoschgnlgk de Chartered Gom nny baar werk hervatten zonder een smet op haar goeden naam Wat kunnen Rhodes de harde woorden ache len die men over hem spfeekt nn hg fellelgk toch vrggesproken is Het publiek redeneert zoo Rhodes is een bniteugewoon gewetenloos man hg loog maar altgd door bg trachtte Chamberlain te belaateren bg bedroog al zga collega s Maar zie je zulk een man ia nn juiat de man em ZuidAlrika te hestoren Ie Waarom dod vraagt de Daily Cb onicle ten slotte heeft de heer Cbsmberlaiu ons eo anderen vrienden van zijn Zuidafrikaaoscha politiek niet de gelegenheid gegeven te zeggen dat bg en de zgoen een volledig onderzoek gewenEcbt hebben eo daar triomlantelgk uit te voorscbgo sgo gekomen Hg heeft bet met gedaan en ons elechts zgn woord gegeven eo dat zullen we aaanamen Maar ofschoon Sir Michael Hicks Beach vindt dat de opiaie van vreemde staatslieden er niet op aaokomt met bon daden moet rekening gehouden worden Ën zg kunnen niet aoders dan lot het besluit komen dat bet optreden van de geheele commissie eeu klOdLt was en dat het volgens een geheim alsprsakje was dat men hem mei woorden veroordeelde en mat daden vrgfprak dat wg wst we in bet geheim goedkeurden bemanteldeo door ons de grotekke weelde te veroorloven van die daad in het openbaar op evenonwgze als onoprechte wgze te veroordseleo c Met die woorden van eeo eerlgk Kngelscb dogbl d kuonen wg terreden zgn 1 De gezanten die aan den vrede io het Costen arbeiden hebbeo net nu over de wgze waarop de 4 000 000 Turksche ponden oorlog schattiog die Griekenland z l moeten betalen binaen zollen komen Het is iiatnorlgk al heel eenvoudig te decreteeren dat ilie schatting betaald worden moet doch Qriekenliud heeft nn eenmaal geen geld En bg ervaring weten de Tarken dat er met een ledige schatkist maar bitter weinig ia uit te voeren Zal nn slechts eeo deel van Thessaliö worden ontruimd zoolang die ponden nog niet zgn betaald Htt is el een dore manier om bet geld binnen te krggen maar bet is toch een maoier eo waarschgolgk wel de eenige Die manier zal echter niet in de smaak dar Grieken vallen maar wat is er aan te doen Daarbg komt dat ook de mogendheden niet alle even gerost tgn over de wgze waarop Griekenland tgn finaneiSn beheert Heel veel van de Qrieksche schuld zit in Üuitsche ban den en als er na nienwe Griekache schold komt verliest de oado veel van haar waarde waarover de Duitsche geldschieters natourlgk minder gesticht zullen sgn Ven Duitscblaod komt dan ook hst denkbeeld om een Eoropeesche commissie van toezicht Qp de Griek cbe fioancian te benoemen eeo denkbeeld dat echter met veel ondersteuoiag gevondeo Soeft Wanneer de Turken met de ontruiming van Tbess lië zullen beginnen is oog niet uitgemaakt Naar men meent zal dit pa escbieden als het vredesverdrag geteekend i en of dat teekenen beden Donderdag gelgk men ver wachtte zoo plaats hebben is oog niet zeker £ en van de artikelen der vredea prelimina rien door de ambaesadeors te Konstantinopel opgeateld behelst de bepaling dat de ambassadeurs als scheidsrechteis zullen optreden bg alle geschillen tusschen de Gneksche en de Turksche gevolmachtigden Volgens Griekscbe bladen hebben de Turksche troepen een voorwaartsche beweging gemaakt in de richting van Elassona Men zegt ook dat de Griekscbe notabelen die ala ggzelaars medegevoerd werden nit Xianïsa om eerst naar Saloniki en vervolgent naar de Darda nellen gebracht te worden nog niet in vrgheid gesteld zgn Te Volo loopt het gerncbt dat zg naar Akkra gezonden zollen worden Is de vrede geteekend dan kan Tnrkgeiicb wat meer bezig honden met wat Ferdinand van Bnigarge tegenwoordig in tgn schild voert Deze vorst die gaarne koning zou willen wordeo reist nogal druk been eu weer ao dat viodt men te Konstantinopel verdacht Men beeft er reeds de aandacht van de vreemde gezanten op gevestigd die natnnrlgk beloofd hebbeo te zollen waken dat Bnigaareche verrassiogeo aitblgreo Hen vertelt ook dat vorst Ferdinand thans zoo bedrgtig u wgl Rualand hem dit heeft gelast om den Saltan te noodzaken wat haast te maken met het sluiten van den vrede Daarom zou Rostand Ferdinand in beweging hebben gezet Ali dit waar is gelokte bet plannalje meesterlgk want in de laatste weken beeft de Soltan waarlgk reozenschreden naar den vrede gedaan De groothertog van Loxemborg vierde Zaterdag zgn 80n verjaardag een voorrecht dat io geen teven eeuwen aan een Lnxemborgschen groothertog wu te beurt gevallen Zgn zwakke gezondheid reroorlcofde hem niet dea avonds persoonigk de bolde te aanvaarden die hem door een schitterenden fakkeloptochf gebracht werd zoodat in zgn plaata zgd zoon deerfgrootbartog op het balkon veracbeen Oni er de talrgke geaehankan die bsm op daten feaatdag werden aangeboden nam een pracbtexemplaar oit den Frankfortir Palmentuia een hervorragende plaaU io Da Mew Tork Heralde maakt Japan t antwoord openbaar op Sberman a laatste nota in take Hawaï Japan erkent dat de invloed der Veieenigde Sta en op Bawal overwegend is Het is dus niet noouig den tegenwoordigen toestand te wgaigen op een maaier die de belangen van anderen sterk benadeeld Japan kaa niet Igdelgk tooiieo dat het evenwicht in de Stille Zuidzee door da annexatie van Hawaï verbroken wordt Geeo wgsigiog in den toestand op die eilanden zoo Hawai kannen ontstaan van da verantwjordelgkbeid die van het acheoden van de verdragen tnaacbeo Japan en Hawai het gevolg zouden tgn De New Yorkache World aigoaleert eeo geruclit volgena hetwelk de s aatssecretaris Sherman sinds 4 Maart jl in functie reeds aan aftreding denkt en veruoedelgk door Whitelaw Heid vervangen tal worden doch volgens den Standard is er ook sprake van een verplaatsing des ministers vau Marine naar BuiteolandRche Zaken mSUWE ZENDING DÜEIVSCHB GLACBÉ mim en mu D i DS ooe EN A van os As Md Taillenr Kleiweg E 73 73o GOUDA TeleiiJkooii Mo31 Ueurs van alotkrs V 98 I Vrkn 8 JULI 88V 98 8 i 104 85 ia 81 ÏVl 61V 97 V 9 58 i 67 SOI 0 i 1067 96 ♦ l a 100 91 46 644 936 1001 60 100 800 115 10 7 186 74 4 109 101 807 882 100 64 66 14 99 6 76 H lVs lOl l 9 1801 136 10 100 43 lOlf ll l 18 103 70 85Vls 68 HeuttUMD Cert Ned W S dito dito dito btlito dito li o 8 HomjB Obl O udl 1881 88 4 Italii lasobr vmg 1863 81 6 OosTlliz O in papier 1888 8 iliti in tilver 1868 i PotTCOlL Olil met coupon 3 dllo ticket 3 1 31 Rusland OU Hionenl 1894 4 dito Geeona 1880 4 dito bil Botha I8S9 4 dllo bj Hopel8S9 9ll 4 dito in goad leeu 1883 S dito dito dito 1884 5 Spi Forp t sohuM 1881 4 ToallH Oepr Conv oon 1890 4 Oeo leeniofi aorie D Oec Ie nitg aerie C ÜDiDArn Rtp 1 M 189 s Mailoo OM Buil Sfh 1890 8 Tiw zzDfU Oil 4niibep 1881 AvsTtanui OMiL nt en 189S 3 RonttDAH 8t d li en 18943 Ntn N Afr Haiulo av nil Arentlat Tab Mij Cailifieiiton Dtjli+Mftatrohappy ililo Am Hvpothitek pin lbr 4 Cult Mg iltir Voratoul aawd e Or Uypu hookli paoJbr 8 l federUuilarho bank najid Ned Handelmaataob dito N W k Pao Hyp b pandbr 6 Kctl Hypotbeekb pandbr 9 Ur Hypitheekb dito Sl i OoSTtNa Uost l frng bank annd Bt7SL Hypotba ekbank pandb 4 i AmsziKA Kqu t hypoth pandb 5 S4V 6 V Uaxw L O I r li eu oert 8 NlD HoU IJ 9poor M0 aaol Mg lot Btpl f at Spar aan I Nod ïnd Ppoorwegra aand Ned Zutd Afr Spm aand 6 dito dito dito IS91 dito S 80 47 V 190 100 10 s 106V 10 l lOJl s IH UI l s 110 iHiaiKA Cent Pao 9p M ij obl 8 Ohio fc Vorlh W pr C i aand dito dito Win SI Heler obl 7 Denver h Hio Gr Spoi rert v a Illinois Central obl in goud 4 Loulav fc Vsah ville Cert r aBnd Mexioo S Spw Mij Ie hyp o 6 Mita Kansas v 4pol pruf aand N Tork Ontasios Weet aand dito Peun Ohio oblig 8 Oregon Calif I hyp in goud 8 St Paul Minn k Hsnit obl Uq Pso Hoofdlgn oblig 8 dilo dilo Lino Col la hyp 015 CaH i OaB South Ort raana TtK C Ball fcNa lab d e O Amaterd Omnibaa MjJ aand Botleid Tramweg Blasta ssad Nto Stad Amsterdam asnd 8 Stad Kotlerdam aan S Blus Stad Antwerpen 18 7 Stad Brussel 1888 1 Uoiio Tbeia Begullr leaellieb 4 OosTBNt Staatsie ening 1880 6 K K Ooit B Vt 1880 S Sruiia Stad Uadrid 3 U NlB Ver Be Hvp Spobl oorl KAR TBBRICHT BM Qonda 9 Juli 1897 Oraoen wederom io sear vsate alemming Van Kooltud waa een eu ander ter markt Tarwei Zoenwsebe 7 l l t 7 10 Mindere dilo O i 7 10 Afwijkende Polder 6 70 k 7 Bogge Zeeuwsehe 4 80 k 4 75 Polder f i builenlaadsobe per 70 kilogram ƒ Il ƒ Qersl Winter i Zomer i Chevallier 4 7l il S Haver per becl 8 40 k ƒ 3 80 per 100 kilo 7 40 ï 7 60 llennopiaad Inlandaob k Builanlandaehe t to k I 7 Ksaariataad e ltO li 7 60 Karweiiaad 8 16 k per 60 Kilo Kootiaad nieuir 10 30 i 10 50 Erwten Kookorwten k Niet koksode k Bnitenlandaohe voererwten per 80 Kilo 4 60 k 4 75 Boonen Bruti boenen f i f Witte boonen k f Duivenboonen k Poardonboooen k Maia per 100 Kiloi Bonte Amenksansahe f 4 76 k 4 86 Ginqu nlino 6 75 i Pozsnian f J 6 J6 lalsndrohe masting i VaiMiKKT Melkvee weinig sanvoer handel en prgs j I mstig Vette varkens goede aanvoer ban del matig Ui 18 ot por half KO Biggen voor Engeland weinig aanvoer handel flauw 16 k 16 ot per half KG Magere biggen goed aan voer handel malix 0 80 k 1 80 per week Veile aohapon goede aanroer handel nmlig 16 k 14 Zuig Labmereo red aanvoer handel vlug i Nuoblera kolven eenige aanvoer bandel matig 6 k 8 ïokkalvoron 7 k 13 Aangevoerd 94 partijen kast Handel vlug Ie i usl ƒ a 37 Js qutl il 83 Zwaardere 8 NocrdHolland aoha k Boter red aanvoer handel vlug Goebolor 1 16 k I SO Weiboler O 90 k 1 10 p Kilo BurgerlUlte Stand OEROREN 26 Joli Willem Cornells nadert C P Lngnenburg en J Blok 27 Pieter Roelof ooderi G Peek en J Meger 28 Geertje Willemina ood ra A C den tteitog en C Gooien GEHUWD 28 Juli N J Mejjer en M Kooi J S Lugthart en G C de Groil BeeuwUk GEBOREN Krgn oudere U Kok en G Kok GEHUWD A van Scharpeoteel en K Hoogerdgk ADVBRTENTIEW Faillissement VERBURGf te MOOKOaECBT Bg beichikkin van deu E A Heer RechterCommiita ii in gemeld failliaaement ia bepaald 1 dat de verificatie van schuldvorderingental worden gehouden op Dondtrdag 9 September 1897 dea v m ton lOi ure in het Gerechtsgebouw aan het Haag schereer te Rotterdam 20 dat de sohnlitrorderingen met de noodigebewijsstukken bg dan cnrrator moeten tgningediend vóiSr deo Hl i Auguttuê asDe Curator Mr M M SCHIM vi oaa LOEFK AdvocaatProcureur Kleiweg 28 e Oouda Fr o Deo Paillissement Bg vonnis der Arrondissements Rethtbank te Hotttrdam d d 28 Juli 1897 is JOHANNA na OUDEN weduwe Willeu na Boou koopvronw te Qouda verklaard in staat vart faUUetement Tot Rechter Commiiaaria it benoemd e EdelAohtbare Heer Mr E FBITH en tot Curator de ondergeteekende De Curator i Mr M M SCHIM va nu LOÜF Advocaat Procureur Kleiweg 28 Uoüdx TANDARTS E CASSUTO Turfmarkt 171 uouda van 10 tot 8 uur behalve ZONDAGS en WOENSDAGS voor middag Mej J i AUTA StadsV erloHkundig e Spieringstraat P 24