Goudsche Courant, vrijdag 30 juli 1897

HEDENAVOND GEOPEND iVo 7336 Zaterdag 31 Juli J897 36ste Jaargang mmm mum NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Ctourant geschiedt d a g e lij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post ƒ 1 70 AfzonderUjke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd HET Sigaren HagazyD GOUDA Wijdstraat A 157 wen Botterdamsohen Waterweg en Oodn Maaa ia de eerste plaats aanbeveling verdient Te Haaatricbt bad Woemdag op bet atad bnis eene hnweiyksvoltrekking plaats dio honderden toeschonwers lokte Brnid brnigom en getnigeo waren allen bekende straalfignreo en de meesten geen onbekeodeu der justitie Het bruidspaar veracheen in ban daagacb pakje een der getnigeo met een oodea caroavalsboed op het hoofd eo een Iweede met boogau hoed puntboord en rood overhemd zwarte jas en op klompen Dete laatate droeg in de eene hand een rniker viooltjes in de andere een ienevorfieach en twee glanije waarmede by na voltrekking der plechtigheid voor het bordes van het stadhuis post vatte en aan alle bruiloftsgasten een paar borrels aanbood Allen waren in koo vroolijke stemming dat bet troowen in de kerk vergeten werJ en men onder algemeen hoera de stad doortrok oiQ nog menig gtaasje op bet bruidspaar te ledigen Ëenige urin daarna bevonden zich drie der brnilofigasteo reeds in verzekerde bewaring Zeker heer bnd zich Woensdag eerst deo geh lau middag door Den Haag laten rondryJAi zoodat de koelsier een aardig sommetje had vorderen Ten stutte lipt hg zich naar bet station brengen waar hy den kuetsier met een Brea wuclilenc liet buiteo staan Üafp scheen echter de zaak niet al te beat te vartroowen en ging eens op bet perron kyken Zjjn passagier zat io de restauratie waar hy het een en noder gebruikte tot op liet oogeobtik dat het f uitje klonk van deu condacteor van eeo ortrekkendeo trein Zonder betaling suelde de mao haaatig r aar den spoerwageo maar de bedrogen koetsier en kellner waren hem te ving af en grepen bem bij den kraag Aangezieo de persooo geen geld op zuk had om zyoe aobalden te voldoen bemoeide de politie zich met de zaak en oapi bem in arrest NIEUW NIEUW Te Halst is door de rgkspolitie op last van den kantonrechter een onderzoek ingesteld naar het volgende feit Een der leden van het stembureau moet hy gelegenheid van de aldaar gvhonden stemming voor leden van den raad op 13 Jali 11 tiob gedureode eenigea tyd bwiten het stemlokaal hebben bevonden terwyl de stemming toch doorging Het bezwaarschrift is jl Donderdag ingediend door drie kiezers onderteekend O Ct Te Parys was Maandag eeo magazynbediende met een naaister get oawd De bruiloft was Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden HEERË HLIS met TlIN staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q JVo 141 Het Huis bevat beneden 3 Kauiersmet Serre Keuken en prachtig e Kelder Boven 3 Kamers met achter een ffi oot Balcon Zolder Mcidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels AUes voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingerii ht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 89 OFFIOIEELE TRERRINGSLWSTEIV DEB VERLOTING voor het R K Liefdegesticht zijn alleen verkrijgbaar bij A BUIirKMAN Zn LANGE TIEN DE WEG 0 k rak TM A BUNKMA k ZOOK stedelijke Gasfal riek te GOtJDA Da pnjs Tas het aea is 0 cent per M ea voor Kook toestel lea of Motoreo 4 et Onder zekere voorwaarden worden peiceelen gratia aan de boofdboia verbooden met 15 nieter vrjje leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 licbt aanieterB bedraagt de hnnr 10 cent per maand Bewoners van percoelen vao ten boogato 2 25 per week kannen jffekelgkfl afrekenen en van de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling van penige centen per week in hunr bekomen CArË EILLAHD Door driogende omstandigheden over te nemen een net CAFi BIL L AHU OrernemingBsom 575 Te Wichtigen Amman traat No 21 te Rotterdam Kon ware Schat voor de ongelokki e slachtoffers der ZeUberlekking Onanie en gehe jne nitapattingen u het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIKG HoUandache mtgare met 27 aib Pri s 2 gulden leder die aan de versehrikkelgke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgks duizend van een zekeren dood Te verkrggen hg hetVerlaga Magazin te Leipzig Nenmarkt 84 franco tegen inzending van het bedraff ook in postzegels en in eiken boek handel in Bolland Van eene le voriiiK over Kelilevem v 4 2000 staks c ii i ogena m4e LnüorPa niiiDOetoij wunUn WOK klolne touUii nlatJuUi vul niod l iil gBVoorde rniiilBnt t t cl ii MpotprtJ vMi A r pitr ctiik roctitmreeki uu HH LnmUi unorK n ultverkooht I i 1 IKKU BHvf r iltj l nf l kenii lij w rtH aU fcii PcIh oa iaox oM Kr t l i btit ritnrd gelifltl bitdokhmid dtiiikerbrulii mat buAMlda ri id n en viin B brMiU r r vo ri pn Klolni oorrud Enggisehe Sport DubbelP arden P ardenekens OrH J kl iir gf Cl 1 10 xm b nani l ui t 4 pritnlitige bmeda trsBiiaii viioriian bioil ii wIj weKaai oir i rinfu lalftc lits üoi r mnnnoti van but ah bemurkbitrai r mteii k f p tituk Kftii werlieUjk Ujkw de A BaatBllinRan t anrtan met dol alijk ftdr a Mgta vooruitbaUling if rambouni nan Verz udhuiH M rkuiir Ouminardit UiintaHmpiif O Hehulicrt Cu Am rrdat N Z V orburgw ï a fini YriNKELfcO pPBUXfOÊII Agentuur bg de Firma Wed BOSMAN te GdOda a H t insta onsohtdelrkMi n c fl maklnlyksMpoiUmldilelvoocHnrn IfSl envoorsldamiaenKlndertchocQwcrk mj l de Appraniur Aanbevelend Voor de eerste maal op de Kermis alhier Theatre Moderne sans Rival Schouwburg zonder weerga Wandplaat Markt over liet Stadhuis ALADIN BË SA1D DE KÜSSISCHE TOOVERKÜNST Prgzen der plaatsen Eerste Bang ZS Tweede Bang 18 Derde Bang 10 cent KERMIS TE GOUOA Voor de eerste maal in Nederland Standplaats Markt tegenover t Boterhuis GKISLER S ÜROOT PAI OPTlCl IM j QQ levens rDote mecliaBiscbe Wassenbeielden PBACHTIGB COSTUMES Voor Kinderen groepen als Sneeuwwitje met de neven dwergen Doornroosje Asschepoeêter Hoodkapje en de Wolf enz Beroemde historische en beruchte mannen uit onzen tyd als Keizers Koningen Dichters Geneeskundigen Generaals en Kerkvorsten Groote misdadigers als Moordenaars Giftmengsters en Valache Munters NIEVW Bran t in de Weldadtghetdabaiear te Parijs 220 personen zgn omgekomen Zoowel voor volwassenen als Kinderen is de Inrichting toegankelgk daar niets tegen de goede zeden strgdt Overal groot succes Overal groot succes Entree 15 cents Kinderen 10 cents Catalogus aan het Bureau Aanbevelend DE DIBRCTEUE torlawater u Y de V cfor aJSron f e Oberlahnsfein byfms Tafeldrank Van ieF nmk yAe i s derj rederlanden FEANSCHE STOOMVERVERIJ N Cbemische WasscheriJ 11 OPPERJIIEIMEK 19 KrxiUhaAe Rotterdam Gebreveteorvl dcor Z M den Koning der Belfifen Boofddepöt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Meerenen üameagarderoben alsook alie Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoom b v b plachemantels veeren bont enz Gordynen tafelkleeden ens worden naar da nienwate en laatste methode geverfd Alle goederen betzg gestoomd of geverfd worden onschadel k voor de gezondheid en rolgena staal bewerkt UOLTHAIMDEL Vergeer l§ anders Leverden Vnreu Grenen Dennen en Eikenbestekhout Alle soorten Binnen en Boiteiilandnch gezaagd en geschaafd Bout alsmede geploegde en geschaafde Delen en Kraalschrooten Amerikaansch Hout in alle maten voorhanden Prljten Concurreerend KATTENSINGEL Q IJ Stollwerck sche Borstbonbons gefidiiiceerd na voomohrifi van den kon Universiteits Frot 0 hm Ho ad Dr Harlsn Bonn hebben sedert 60 iarea ah Terzachtend Büddel tegen hoe t o heeackheid en aandoening der ademings organen uitsteekende diensten bewezen B j spoedigo afwieseling van warme en koude lucht is t bgzonder aanbevelens wardig een bonbon te gebruiken Verpakking Geele pakjes i 26 eeot Alom varkrijgbaar BINNENLAND GOUDA 30 Juli 1897 Beroepen bg de Ned Henormde Kerk te Goederak toex ds H A Hnger te Lieoden Betuwe T Voemdagmorgen 10 uur ia de l3 jarige Jacobus Johaunes de Vreugd dis met zgo vadsr werkzaam was als metselaar op de boerderij van Hailing in Bsneileokerk te Stolwgk ec nitgesondeu was om eea emmer kalk tt baleo door een onbekende oorzaak in de langs de koerderg loopende vliet geraakt en een kwartier daarna levenloos opgehaald Aaogewende pogingen om de levensgeesten op te wekken waren vrncbtelooa Iq de vergadering van de Plaatselyke subcommissie te Moordrecht voor bel Huldebigk aao U M de Koniagio Regentes is op 28 Juli jl medegedeeld dat het totaal d r bedragen ia die gemeente bedraagt f 137 29 De minister van binnenl zaken overwegeodudat de heereo G Lely mr B Goeman Borgaiins mr W H de Ueai fort J T Cremeren mr N G Pieraoo ingevolge atX 96 dergrondwet van rechtswege het lidmBatsohsp vande Tweede Kamer der Staten Geoeraal hebbenverloren en dat derhalve m de in verband tnetartt 1 en 2 der wet van den 2den Mei 1897 Stbl no 117 eene verkiezing vin een liddier Kamer mout plaats hebben in de kiesdistricten Lochem Zutfse Amsterdam II Amsterdam VII en Delft heeft bepaald dat deverkiezing in de districten Lochem Zntfen Amsterdam II Amsterdam VII en Delft ztlplaats hebbtn op 10 Angostos e k dat destemming zoo noodig zal plaats hebben op 17 Augustus e k en de herstemming zoonoodig op 24 Angnetns d a v Stot De airondissements rechtbank te Groningenheeft den 13 jarigen Lujje v d L van Uithuizen die aldaar den 9 jarigeu Albertas v d H heeft vermoord veroordeeld tot 7 jaren gevangenisstraf Da eiicb was zoo men zichherinneren zal 10 jaren Met neergeslagenoogen zonder een spier vaa zyn gezicht tevertrekken hoorde de jongen het vonnis overhem uitspreken P G Ct In het pas verKhenen verslag over 1896 der gemeentegaafabriek te Utrecht wordt de jaistheid aarmede de mnntgasmeters werken boven alle vnrwarhting gunstig genoemd Op FEVIL LJETOJ lÜ£Wr TRLI H fflemud di n Uef hMfi Ing op mijn lippen maar ik uUt het aiat yEeo KUBtfltl flaistorde ik bjjna onhoorbtar en rrikta ham de hand Ik g KI martelijke plooi in eïjo gelaat oen ooReobUk hield bij mijae hand in rie t ae Vaarwel daa juffrouw Truitje Btanelde by en koerde liob haaatig om Van BtarrebenTat rolgda ham na mi hartelyk ta hebben gegroet Oom Torgttelde hen een eind den weg op Da loorling waa gavorpen Kog was het tjjd om bet offer dat ik met een bloedend hart bad gebracht ongedaan te maken j toen hij nogmaali het hoofd omvendde roeide ik don aandrang tot hem teanellen m aan Eijn borat te werpen hem mgne liefde ta bakMnra maar hij was niet alleen en toen hg lielk om den hook dor laan aan mgn oog onttrok witt ik dat het ta laat waa Zw gend goot de maan haar keldore atralea orer bat graaperk Benuuun bq het nog geopend hek den blilc gerioht op de plek waar hij gezeten had en waar ik met half be wuate opmerktaamheid mat mgn afgetrokken geeat de liehtapelingen volgde welke de door den wind bow en bladaren er op wierpen ontwaarde ïk een bittere leegte in mijn hart eeo geroel ran heimwee aar g afci dat ik monlwUlig roratooten had een lora van f 23 980 80 loopende orer 1508 aeterstuodeo waa al hts 78 cents te teel ontvangen Het kapitaal ia mantgasmeters leidÏDgeu toentfllIoD enz belegd op 1 Januari 1896 f 12 126 19i bedragendfl was aan het einde dea jaara gestegen tot f 82 651 80 lorvryi bet aantal geplaatste mantgasmetera vao 231 Bteeg tot 1508 De atantscommlaaie bonoeoad tot het ioatelten vau een onderzoek betieffHode den waterweg van Dordrecht uaar zee beeft in haar vsralag op de gestelde vragen de volgende antwoorden gegeven Op 3e eerite vraag In het belang der zeevaart va n Dordrecht zgn aan deo waterweg laD B welken Dordrecht toegang beeft tot do zee redeiykerwyze deze eiacben co stelten a dat rcbepen met eeo diepgang van hoogatena 67 dM onder gewone omstandigheden namelijk uitgenomen by zware atormen ofmist te allen tgdc dus ook by laa wator bet zeegat knonen binnen fallen en daar vei lige reede vinden b dat de minste diepte vao het zeegat ophet b o ite o gedeelte 77 dM opbel bioneowaartagelege i gedeelte 72 dM onder laag water zy en de minate diepte van deo vorderen waterweg 70 dM onder bongwaler Op de tweede vraag Aan die eiacben kan worden voldaan door drie vaarwegeo xyode dt late door deo Roompot en de 2e door bet BTOowerhavenache reegat naar bet Krammer waar 7 zich vereenigeo en verder door het Hellegat de 3a Unga Hoek van Holland en door da Oade Maas Na eeo opgave van de ooodige werken zegt de commissie dal de koiteo zonden bedragen a voor aanl on onderhoud aan d n aanleg jaarlyksch ondf rb laten waterweg f 1 805 000 f 100 000 Uden watarweg 1 720 000 98 000 Uiden waterweg 2 400 000 75 000 torwyl by de beo rdeoltng van t bedrag voor jaarlykich onderhoad geateld moet in bet oog worden gebonden desem in den tegenwoordige o toeatand aan jaarlyksch onderbond besteed b Bveotneel ton behoeve van laods verdediging by het kiez tn vao den Isten of 2denwaterweg i 2 715 000 terwy de jaarlykicheooderbondskoflteo ongeveer f 10 000 minderzolleo bedrageo 3e waterweg nihil Hoewel door de leden der oommiseie aan de voor en de nadaelen verbonden aan de drio waterwegen die voor bet doel kanoen dienen veraobiltend gewicht wordt toegekend ia do commissie eeoatemmig van oordeel dat ïo het belang der laevanrt vao Dordrecht de 3de waterweg langs Hoek vao Hollaod door den Nie en ik barstte in tranen uit Qranw en bleek drong don voljjendtn morgen de dageraad tussohen de venstergordgnen roija kamer binnen toen de tonen eeuer naderende maziek mija oor troffen Haastig atond ik op schoot een morgenkleed aan en keek naar buiten Was dat Betsy niet op haar balkou voor bot middeoraam dat evenals het mijne uitzioht gaf op deu straatweii Neen ik bedroog mjj niet Peinzend leunde zij in baar licht oohtendgewaad over de balustrade alsof zij een luebtje Bobeptft lotussohén werd de muziek duideIqker hoorbaar Oisterenavood toen ik bovenkwam lag zij iDgeslaprn met een hoog blosje op da kojo reaetie van de geweldige inspanning welke het haar had gekost om zich vrgwillig te onttrekken aan een afscheid waarbg zij zich wellioht ondanks haar zelve had verraden Maar nu bad zij geen weerstand kannen bieden aan de ingeving van haar hart Daar naderde in de vcrle het troepje jonge mannen met al hun bare en goed in een bundel aan den stok beveeiigd ovar den aohouder voorop van Starraheuval Ben feld en nog anderen De adem bokte mg in do keel Wuivend gingen de boeden en mutsen omhoog voor de gedaante op het balkon terwijl de noBJek het volka jf speelde doch loadar weergroet bleef zij beo even painaeod nastaren totdat ze uit het oog verdwenen warcj Vaarwel vaarwel I mom t4flda ik met bevende lippen Ëvan dwaalde rntjn blik u u m spiegel hy toonde mn de sporen van een slapeloozi d naubt Het vertrek van Bennefeld bracht eto Jwerviunt in mijn leven Ik had den paradijBappel gwlc it en het Kden was mg ontzegd Ken gevoel vS v rtatanhoid Is op dea dag toen ik mj oo mMei loor overstelpte mg Had ik bet ntat mg alve to wijten l Maar juist dit eolfverivg clat mg soms m iis ondanks overweldigde dat mij de grootte van bet offer ongeévenredigd deed icbtjnen aan het daarmee beoogde doel kwelde me Als ik dan evenwl mgn oom gadesloeg wanneer hij angstig en ter sluiks ziJDC dookter bespiedde en bedacht dat er een t d koD aanbreken waarop dese jeugdige frisache bloem weer in al haar schoonheid zou onttaiken genoot ik de zetfvoldoaaing van mgr daad Door mg zelve wsg te dei ken bracht ik hasr beeld op dan voorgrond dat bij evenmin kon vergeten Do dag kon niet nitblyven meende ik wear p hij dit rijkbflgaafda meisje met haar liefelijke eigansohappen inniger zou gedenken Wel raet bloedend hart overwoog ik dit maar het denkbeeld drong zich onweorstaanbsor aan m op Niet te vergeefs had hg hnar leereu kennen niet onopgemerkt kon het gebleven agn hoe Betsf als t ware door hem geïnsT ire rd door zijn huzijn met Isvsoslust en levenskracht was bezield Wellie it lag er in deze overpeinzingen ziekelijke ovenpanning zekere dweepzucht gelijk zoo monin vronirenbart by het jagen naar een droomb eld tot zelfverloocheniog voert maar toch ook eea gevoel ran kieschheid zooa a mg dit op dien onvergetetgkea avond beving Vermoedde zg iets van ditallM Ik kon het niet gelooven haar fier karakter duldde jf sjjaene andere deo voorrang en in otizs wederzgdacbe Ifarhoadiog was immers niet da minste varsodering gèkomoD I Wel kwam da naam van Bennefeld haar ymmer over de lippen en ontweek sg elk geapruk t hem ook maar zijdelings betrof ereamin ala vroeger was sr op dit pont v vertmnwelijkfaoid aeer vroolyk men dineerde in een rostanraot der wyk danste en dronk De jonge vroow bemerkte echter al spoedig dat baar man al te vriandelyk waa tegenover een der bru dsmeiijes Hy danste altgd met haar en liet zyoe vrouw eltton Deze maakte hare coders opmerkzaam De ouders ma ikten een opmerking tegeo hon ichoonzooo die antwoordde Uw dochter zal er nog wat an era van baleven Als g oiy verveelt trek ik er oen ondig van door en lait haar zitten De genoodlgden kwamen tussehon beiden en de vrede werd herateld Men dankte woer en men dronk nog meer Te middernacht nam men een laat te rondje in eeo koffiebois vsn de Avenue des Oobeline maar de jonge vrouw Vier kwade luim nog niet over wa weigerde te klinken Om haar te atrafftm gaf de man baar een klinkeoden oorveeg To n begon het lieve leven De schoonvader slo op den schoonzoon de vrienden van den aohoonzoon op den schoonvader de genoodlgden van den schoonvader op den schoonzoon ens i Was een algemeeo gevecht waaroaar weldra eeo 600 toeachoowers atondtn te zien onder nitbondig gelach De politie kwam er by de vechters sloegen op de politie Ër waren tairgko agenten ooo dig om de gebeele bruiloft naar het potitioboreol te brengen Toen meo oitleggingen vroeg over het g beurde begonnen zg allen getyk teachreenwen Men sloot ze in het arrestanten hok waar bet gerecht opn euw begon Blechts den voloenden morgen toen allen kHlmor waren geworden kon men ze los laten Zg worden vervolgd voor opeobfire dronkemcbap slagen en wonden opstand tegen de politie enz De jonge vrouw beeft geweigerd baren man te volgen en vraagt nn echtscheiding Ëngelsch Icdi j beeft veel tê lydeo van oardbevingsn die door hare hevigheid allerwege schrik en ontsteltenis verspreiden Dal er eohte philosofen zyn die ook onder de meest verschrikkelyke omstandigheden hon kalmte niet verliezen bleek weder bij de jongnte aardbeving £ f o inboorling wien gevraagd werd wal hg wel deed tovn plolsslingde grood onder bem begon te golven antwoordde Ja wat zal ik a zeggen Ik liep eerst ds kamer van mgn bnis in waar myo vrouw en myn oade moeder saten maar deze waren zoo ver schrikt dat zy niet loopea konden Ëo wat deedt je toon Wel ik beval ze in OoJes beichermiog aan en redde mijzatf tusscliPii ons sprake Ojinieuw ontwaakte in mg de Iwgfal of ik niet mijn goluk aan een schaduw opofferde altijd weer inosst ik den str d aanbieden Ik lacd in disn t d veel Oom wai tol zgne boeken en papieren teruggekeerd i kalm vloden de dogen daarheen nu en dan kwam de oude douairii ra ons opzoeken uf hielden wij haar gezelsebap Ken frissobe keruachtiga verach niag was altijd dominee Staal ik zag hem gaarna en aad zgn pgp al klaar wanneer hg eens gozetlig kwam buurten Op aeo mooieo Jali avund stormde hü letteriyk bet bek btnntm Hij had een dagbla4l iu de liand Nu wordt hot eindelijk mefinens I riep hij uit De troepen rukken l lgie binnen Wat een geeat drift voor de goede zaak Ja ja I liet hij er glimtaoheul op volgen terwijl hij Betiy aankeek dit hebban we voor een groet deel te danken ud de vaderlandaobe vrouwen vMaar ik zou de rol van Romainaobs matrone niet op mij willen nemen dominee 1 stoof Belsy op met hoogroode kleur de mannen behoeven waartijk niet tot den strijd te worden aangevuurd Uominae tag haar eruatig aan sn zweeg verder over dit onderwerp maar ik meende te begrepen dat hij goed geraden had Batsy nam nog een velig deel aan het gesprek doch tij wisohte den indruk barar mia ef meer onstuimige tirade niet uit Korten tijd daarna kregen wy een besoek van d baronea Van Btarraheuvel Zg bad aen br ef van haar zoon De veldtocht was begonnen reeds Was men slaags gewoaat Ona fagar hield zioh goed mtrdt ffsreo