Goudsche Courant, zaterdag 31 juli 1897

ADVEIITENTIEN Philotophtaebe eigaat happeo te bMittea ii bed goed maar voor oote Weiieriohe dankbeeldan giog het hier tooh wel een beetje ver Ondertrouwd A TBN SANDË Jb Kijkt Vaari $ 18 ANNA C iN VKEUMINOBN BMiijl Gouda 29 Juli 1897 AangevaogeD 1 Mei TUd van Greenwlcb 6 61 8 14 7 81 Zomerdlenst 1897 0OCDt OTTIBDlll 1 84 8 48 8 67 4 88 Directe spoorwegverbindingen mot GOUDA 9 80 0 87 9 t4 10 11 11 18 7 60 t SI 9 40 9 47 lo lB lO SO 11 88 7 86 8 8 40 9 88 9 88 l BS 4 4 16 10 HOTT Di l B O D D A 17 8 87 8 84 8 41 47 DEM HliS eODDl 7 48 8 18 00 ODDA DEN B Iki ouda ZeTooliuiMB Moorkapolle Zootemieor Kogwurd Voorborg i Hofo 7 80 8 80 9 17 9 84 10 14 11 16 18 16 18 88 1 87 8 4 4 48 6 88 6 14 8 11 7 84 7 49 F 88 8 64 9 64 10 89 1 1811 7 488 48 18 40 ni inn U 7 t8 8 l 18 61 V 8 07 9 08 I i 1 0 I I f f iv ii H 8 18 9 08 9 4 64 10 44 11 48 18 40 1 10 8 06 4 16 6 16 t 66 8 88 8 11 8 n4 8 81 9 9 88 10 88 11 6 11 44 SO l Dl llTtICBT Uolld 6 80 8 87 7 8 Jl 9 07 10 1810 87 18 00 18 68 8 80 8 17 4 88 6 0 8 88 10 17 10 86 Uudow 6 4 6 64 11 14 8 87 7 10 10 84 WowleaS SS 7 8 8 18 11 88 8 4 8 84 84 7 18 8 43 10 41 UkKkt 18 7 18 8 88 9 0 8 8 0 1 11 46 18 81 1 88 8 08 8 80 8 08 4 7 89 1 6 11 18 11 18 Hur 6 487 807 48 8 8 J 8 4 10 1111 87 18 881 88 8 44 8 40 4 0 4 88 6 80 8 18 7 18 7 6 88 10 0J Voorb 6 68 10 17 1 41 4 8 1 Z ZMW8 10 88 1 6 4 8 80 48 S r r o8 l o lVl lM l 7lV oVl 4 o 4r88 r 8 M 7 48 8 bol o48 n T R I C B T 0 0 0 DöMhl 88 7 48 8 49 80 10 18 10 88 11 88 1 8 08 8 8 4 48 8 86 8 58 7 88 Woardoo 8 88 8 08 10 88 U 6 4 18 7 18 Oodawilw 7 07 8 14 10 48 4 84 8 Ooudt jJ iJ Ji MlJ ii i iiii Mo Ó7 7 8 8i liïïi Jo AMBTIlDJk H 4 O U D A Ml o IMI Ml 4 4 tM IMI 1I U1M M M 1 41 uai e o U U k l USTIIDIM 7 81 8 a 10 87 18 10 U tl 8 18 8J7 10 10 1 8 IJ 8 8 18 10 17 10 88 lUl Te Eotterdam beittaat te Tragen voor deo aai het plaD conafiite ▼ ao een apoorweg raa daar naar Den Haag over Pijoa ker cd Nootdorp met aaoBlaitiog aao deo Staataapoorweg te Nootdorp Leidscbeodam Iq do 30 rao de Conaulaire Verfll gen eo Berichten ia de TolgenJe medeiealing opgenomea fan deo Nederlaodacbeo consul neiteraal te Pretoria den heer F J Domela Nieuwaobuia Werd ia myn reralag oTpr 1895 ea de eerste vier maandeD vao 1896 oo 50 der Coninl8ire Veralagen en Berichleo gewezen op de goede toekomst w Ike io de ZoidAfri kaanache Repabltek in rele bsroepeo bestond roor Nederlandsche emigraateo zoo zgo iu den laatateo tgd de Tooraitzicbten hier te lande Toor Nederlanders in bet byzooder foor werklieden eenigatiofl minder ganstig geworden Dit moet aan rericbillende oorzaken worden toegechreTen en wel in de eerite plaats aao het feit dat ofacboon de werkzaamheden aan de in aanbouw z nde regeeriagsgebouwen niet zyn geataakt de aitfoeri ig vao nieuwe geboDweu TOor den Slaat wordt rertraagd in de tweede plaata aan de om sta c dig beid dat een Tr groot aantal Nederlanda he werklieden ia het einde van 1896 en het begin Tan di jaar zgn Bangekomen zoodat o m betaaobod fan Nederlandache timmerlieden elerk ia vermeerderd en geen gelyken tred heeft gehouden met de vraag Sommigen der ia de laatste maanden geïmmigreerde timmerlieden cyn er niet in geslaagd om steeda werk te Tiuden en eenigen bnnner hebben zelfa de leragreis naar hot vaderland weder aitnvaard kTevcna ia bet xoowel voor werklieden als TOor personen met administratieve kennt bepaald ODgunttig dat bg de Nederlandache Zoid AfrikiianBche Spoorweg MaatEcbappy de grootste Nederlandsche werkgeef ler weinig beboette aan nicnw personeel meer beslaat Maakte de geweldige vermeerdering van bet fcpoorwegvervoer io de jaren 1895 en 1896 eene voortdarende nilbreidiog van penoneel noodztkelgk zoo is no het vervoer meer no naal is geworden de vraag naar ambtenarea en werkliedea natQuriykerwyze veraiiuderd Voor emigranten als bovengenoemd zyn dienteogevolge de kansen op plaatsing thaaa geringer dan in bet afgeloopen jaar of relUin het begin van dit jaar Uit deze mededeelingen zou men wellicht de conclaaie kunneo trekken dat ik in bet algemeen emigratie naar de Zuid Afriknauscbe Repabliek iu dea tegenwoordigen tyd ournad saam acht doch zulks ii geenszins mvjoe bedoeling I Het il efhter meer dan oo t noodig om zooveel mogelyk iuIicbtiogeD omtrent de vooruitzicbteD in verschillende beroepen id te winnen alvorens nnar dit land te vertrekken Tot bet verstrekken dier iulicbtingen blyft het GoQsulaat steeda gaarne bereid Ten slotte wenaoh ik er op te wyzen dat aan enkele klassan van persoueu o a aan dienstboden die goed kunnen koken en ander haiswerk verrichten eene bepaalde behoefte bestaat Doordat zoovele Neder andsohe werklieden in de Zuid Afrikaaosche republiek gevestigd zyn trouwen de aanwezige dien at meisjes in vele gevallen spoedig Boms zelfs eenige maanden na aankomst en komen voorldtirend betrekkingen open De looneo zgo veel hooger dan in Nederland te Pretoria gemiddeld £ 3 per maand terwgl de werkzaamheden in de meoate huisgezinnen geringer ayo voor blanke dienitboden dan ïn ons land omdat KaSera voor het ruwe werk gebruikt worden De bovenstaande medeeling is gedngteekend Tan den 23aii Juni Aan een der groote bankinstellingen ie Amsterdam heeft men eau tekort in de kas ontdekt van f5000 Niettegenataaode alle naspo 8 16 8 7 8 7 88 7 89 7 48 7 a d 8 48 8 49 t to 9 0 B 68 8 08 8 11 8 19 8 88 8 88 4 8 0I 6 14 6 81 1 87 7 UooidrMht Kimnrkork hpoUo BoHordui Ooodo Koturdui OohUo Hiaiiworlceik Hootdreoht Owd ringen ii het niet mog n gelukken de ooriaak te vinden Men herinnert zich alleen dat den 12n Juli een persoon die opgaf te zyn gennamd J B d B vgf bankbilj iten van f 1000 ter inwiaseling beetl aangeboden en nn begtaat bei tarmoeden dat men de oalatigbeid heeft gehad die biljetten nirt in te nemen hetwelk dan bet tekort zou verklaren Toen Woensdagavond te Wateringen een bondekar met drie houden bespanom te Wkter geraakt was en verscheidene toescboawers op eine brng het reddingawerk aanschouwden bezweek de brug onder den last en een dertigtal nieuwsgierigen apartelden weldra in de vaart Ze werden alien achter apoedig weer op het droge gebracht Omtrent het tragiach voorval te Roosendaal waarvan wg reeda vroeger melding maakten dealt De Qroodwetc bet volgeode mude Zaterdagavond omstreeks 9 nur kwam bg den heer C van £ huielhouder ïo de Stationstraat a bier eene juffrouw uit Amsterdam aan die olgena haar apoorkaarlje naar Antwerpen moest doch alhier wilde bigfeu overnacbteo Hur werd eene kamer aangewezon doch dcor bare rondeilinge manieren Irok zy de aandacht van Van £ en dieni vrouw betgeen nog verergerde toen zg bg hst te rufte gaan de bewuste dame iu nacbtgewaad op hunne eigene slaapkamer aantroffen Dit nog niet alleen doch by het licht sag men dat de armeu vao de jufiroow boot en blauw waren hetgeen dadalyk aan eene ruwe bebandeling deed denken De pcbtgeooote van Van E bevreesd gewor den sloot haar op io bare kamer Weinig Irtter hoorde meo haar op de deur housen tot alles atil werd Toen Zondcgmorgen omatreeks 6 nor het dochtertje van dea eigenaar van i hotel door de restaurant ging zig ze lot haar groote schrik de bewuste dame ontdaan en bebloed voor de dear van de gang naast tut hois slaan Doodverïchrikt riep zy om holp en toen men daarop kwam toesnellen was de dame iu dien tusaobeatgd achterover io de gang gevallen Ëane klemt wonde vertoonde zich aan de slapen Oogeublikkelyk na de veracbrikkolgke ontdekking werd geneeskundige bulp int aroepen doch na ruim een half uur is zy overleden Per brancard ia zy toen naar het doodenbaisje op de algemeene begraafplaats verroerd waarna de lykfchouwiug plaata had Onder getuigen heeft zy zelve nog verklaard dat zy niet uit het raam gevallen is doob er zich zelven heeft laten nitgigden volg ii de meeniog van personen die geheel en èt met baar loeiiand op de hoogte waren zou sg dit niet gedaan hebbeo om zelfmoord i plegen maar wel om te otitvlachten daar zij deo vorigen dag van hftbf man was heengegaan na zooveel mogelyk al s medegenomen te hebben Hoe dit echter zij al moeielgk uit te msken zgu Een ri groot bedrag aan geld bestaande uit zilvergeld bankpapier en effecteD ongeTeer ter waarde van 1200 gld ia in baar valies dat ook in de gang lag amgetroffen en by de rgkspolitie gedeponeerd Heden Woensdag namiddag ia het lyk met den treiu van 2 25 vi Rotterdam naar Amsterdam vervoerd om aldaar begraven te worden Een spoorwegongelak heeft plaats gehad op den weg van Aroadilta naar Madrid Twee trainen stortten op elkaar en 13 paisagiera werden gewond Niemand zal zeker petrolenmlaofat beerlgk vinden Hoe men nu op het idee is gekomen om petroleum haarwater te verraardigen is ons niet duidelgk En nog veel minder dat dit m Parya een modeartikel ia geworden Maar het is waar ook op dat gebied behoeft men zich over niets meer te verbaaen Aan de Ijraunie der mode onderwerpen zich d t meeste vrouwen aewilliff 11 1 18 18 11 88 11 88 11 48 1 1 81 18 88 10 1 10 8 10 88 10 48 10 4 11 14 18 08 9 47 10 18 10 08 10 1 10 87 8 01 8 18 8 88 te 7 1 8 88 8 88 10 18 18 8 18 88 18 S9 18 48 18 6 Hoe gevaarlgk dit water echter ia blykt wel nit het volgende dezer dagen door den Loodenachen correspondent der N R Crt geschreven De moloch dar mode zoo meldde bg heeft weder een allerlrenrigat offer getergd in de peraooo van mevr Fanny Samoelaon de achoondochter van air Bernbard SamneUoo de nanwelgks dertigjarige echtt euoote van den heer Francis Samuelsoo uit Thirsk Yorkshire De omsUndigheden zgn zoo tragisch zg behrhen tegelgkertgd zulk een ernstige lea voor alle damee dat ik mg gedrongen voel ia eenige bysonderhedeu te treden Uit de Igkscbouwing bleek dat mevr Ssmuelson den 26en Juni jl den kapperswinket van Emile Co in de Conduit Street Regentstreet is binnengegaan Zy sprak met Emile Kepf een der firmanten en gaf baar wensch te kennen zich het naar ie laten wasfcheo met kpetrolenm haarwateric dat oit Parijs te Londen ingevoerd sedert eanige jaren iu onze aristocratische en platocratiscbedamaskringen een groote faam verworven beeft als het non ploa nltra van dergelgke toiletartikelen Emile Kopf heeft voor den Coroner getuigd dat hy mevrouw Samuelaon tegen liet gebruik van dit haarmiddel waarschnwde als zgnde gevaarlgk hetgeen trouwens het etiket op elke fiesch vermeldt en dat heur baar het niet noodig had Zg zonde nochtans op het gebruik ervan hebben gestian en hg hei toen aangewend hebben na zich eerst te hebben vergewist dat er geen vuur of licht in het vertrek brandde Reeds bad Kopf welk een noodlottige ironie in dien naam de operatiëu op het hoofd van mevrouw öamnelioil ten halve voltooid en was hg bezig het haar dat lang en zeer dik was droog te persen toen er plotseling een ontploffing plaats vond Het hoofd der ongelukkige dame stond onmiddellgk in een laaie en de vlammen deelden zjcb snel mede aan haar bovenste kleedg tevens aan die van Kopf die met anderen terstond toeschoot hij bad jaui de fiesch met petroleom haarwatere neergezet en erin slaagde de vlammen te dooven met behulp der groote handdoeken by kappers in gebruik Ongelukaigerwgae wareu de brandwonden door mevrouw Samuelson ontvangen van dien aard dat ay na lang en vreeselyb lyden hetwelk tot den dood aanhield Zaterdag jl ten huize van baar schoonvader bezweken ia Is er een rampzaliger onheil denkbaar Hier heeft men een jonge deftige boog ootwikkelde dame din zich in het ongelok atort bloot ter wille eaoer modegril Hoe b t eigenlgk oot iaan ie daarover verkUarde de Coroner het getuigenveitioor zoo onbevredigend dat bg de schouwing heeft verdaagd Men kan intuswhen mevrouw Samuelson niet geheel van een jammerlgke nalatigheid vrgpleiten Zg had berhaaldelyk omdat het nienwrweiscb en chio was bet gevaartgke baarwater gekocht en thuis gebruikt zg kende de gevaren aan het gebruik ervan verboadeu zg wist dat reeds meermalen ongeInkken er door ontstaan zyu en waar zg Kopf beval het aan te wenden moet zg mat vuur hebben gespeeld wel wetende aso welke risico s zy zich blootstelde Met dat al rust op onze sanitaire overheid een dure plicht Zg behoort ait te vinden of er geen maatregelen b staan om het debiet van ontplofbare baarm ddeteo te beletten onverschillig of de mode ze vooracbrgftof niet Bestaat er in dat opzicht een wettelyke leemte dan doe zg stappen om daarin te voorzien Boe eerder kappers en barbiers verhinderd worden dat verderfelijk goed in huis te hebben boe beter Want t is hier niet een gevaar waaraan enkel de personen die petroleumbaarwater gelieven te hebben sicheetven blootstellen maar een waarin alle bezoekers en bezoeksters van kapperswinkels ja de winkelbedienden in eigen persoon deelen 4 66 8 08 t 0 8 1 6 86 8 60 6 40 8 46 8 10 4 10 8 88 4 40 4 60 4 67 6 04 8 10 1 44 1 64 8 01 8 08 8 14 18 87 18 47 7 10 8a4 ABit duie 8t 148 By dit geval waa mevroow Samuelson alleen Andere dames baddeu zich echter evengoed in bêtz Ifde salon knonen bevinden en dan hadden da gevolgen nog veel erger kunnen Te L ermeu8 bg Appingadam cgn twee kinderen in haia aan tafel zittende door den bliksem getroffen Het eene kind waa oogen blik kei gk dood men heeft hoop dat het ander heratellen zal De oudere waren tgdena het onheil afwezig Vier I6 jarige knapen nit Den Haag Groningen en Hoogeveen wien hei Donderdag met gelukt was ie worden ingedeeld hg de instructie compagnie te SchooLhoven klopten bg de politie aldaar om reisgeld aan daar ze zelf vertelden ze geen cent bezaten on naar hnn woonplaats terng te keeren Toen eeb ter bg onderzoek bleek dat ze samen een som van i 12 80 op zak hadden kwam er natuorlijk van ondersUnd uieta en werden ze op laat van het hoofd van politie tot atraf van poHliepoai tot politiepost naar hun beatemming gebracht Een kind ontvoerd Een onbekend gebleven individu heeft nit Vii o een jong kind bet eenige van den graaf C sa Gonzalez ontvoerd De justitie zal vooral in Londen nasporingen doen Zg vermoedt dat de dader daarheeo is gevlucht Belangrgk nieuws Van oase nieuwe ministers aldus schrijft men uit Den Haag aan het Nieuwe zgn er vier die wielryden namelyk de faaeren Cort van der Linden Goeman Borgeains Lelj en Cremer De ontploffing aan het Potadammer atation te Berign ia thans in zooverre opgehelderd dat men omtrenl den aard der explosie volledig ingelicht is Men heeft hier nooj met een hetsche machine noch met sen t leciri§ob appa raal maar mat wielryderspatronen z g knaU bommen te doen gehad die door fietsrydera worden gebezigd tot het verjsgen vau honden waarvan zg onderweg last hebben Een op een messingplaat bevestigd uurwerk dat in verbinding met enkele teruggevonden meiaaldeelen en glassplinters tut de fioncinsie leidde dat men mat een hetsohe macbioa te doen had werd door een electro technicus als een elec trische voltmeter geqnalificeerd Daar overigen niet meer te tien was wat de inhoud van he ontplofte was geweest onderaocbt msn ver scheidene zendingen om na te gaan of er misschien meer pakketten met gevaarlyke spring atofft n aanwezig geweest wareu Men nam d pakketten waarop de afzendeta de waarschuwing voorzichtigff hadden geplakt doch men vond slechts eleciri che en photografi che toestelten Kurken watten en andere materialen die men in dan omtrek van de plaats der ontplof ffing vond werden opgeionden aan den gerech telgken scheikundige dr Joaericb Men kwam tot de wetenschap met kaalbommen te doea te hebben gehad doordien de teroggevonden kleine knrkproppen hot waien en aan da wanden sporen van een ontplofbare stof vertoonden Eenige rywielbandelaars bg wie men informeerde bevestigden deze conolusie De glassplinters zgn waarsohynlgk afkomstig van een rgwiellantaarn dia t elyk met de koalbommeo in watten verpakt kan zgn geweest Het bovenbedoelde uurwerk de voltmeter htsvond zich in een ander pakket en werd door de ontploffing geheet blootgelegd De knalbommen bestaan uit een holle kork die met een bijzondere springstof gevuld en daarna met een plaatje gealoten wordt De fletargders hebben ongeveer 10 oM lange metalen hulzen waarin zich een aan het gealoten boveneind bevesti fle beweegbare kogel bevindt 9 67 10 04 10 11 10 18 10 87 7 88 7 69 8 01 8 18 8 88 8 68 8 10 7 8 8 0 In het beoedeneind steekt men de bom naat de sluitplaat naar boven krggt hg last met een hond dan maakt bg met de halst een slaand beweging in de riebtiofr van bat dier 10 64 8 878 47 84 10 01 840 10 07 7 4 10 84 10 84 07 10 08 88 Ml Mt UI 1 4 11 80 10 0 de kogel werdt daardoor net krocht tegen bet plaatje gedreven ea cp hetselfde oogenblik dat de bom nit de hula vliegt onploft tg £ oor proefnemingen ia geconatateerd dat deze bommen oek door atootea kunnen outpioffan Ala afzendater van het pakket is intuesehen da Belgische firma Rosenthal opgespoord De zending wat be temd voor een afnemer ie Hagen in Westfalen Van een andere aqda wordt gemeld dat noch dete firma noch de nttvinder der fietebommae een zekere beer Max Bendorff ie Berign eenige kennis aan het pakket verklaren te hebben Mooie vangat Ondtr voorbehoud df eli hei Haart Dagbl c mede dat een garnalenvisscber te Esrderwyk io zgn net een kutje mei juwec en en andere sieraden zoo hebben opgehaald Vreemde versehgniog Woensdagochtend te lOj nor hield voor het gebouw der Tweede Kamer de cellulaire wagen stil op welks aehterbalkon twee marechaussees en een Rgksveldwachter stonden De boden der Kamer ytdeo reeds naar buiten om tekennea tege en dat men nan een verkeerd adrea was en waarschgnlgk aan een der rechtsgcbouwen nioeat zgn De gerechtedienaren gingen echter voort bon taak te vervullen door den wagen te ontsluiten een peraoon daarnit te laten metdesen binnen te gaan de trap op naar de zalen van den Raad van State Daar moest die persoon een gevangene nit Beek by Maastricht voor den Raad in een der aanhangige zaken vao de geschillen van he stnnr worden geboord Een jong geneesheer te Pau Lassatette genaamd die pas anderhalf jaar gepromoveerd oodaoks het advies van een ervaren collega een allergevaarlykite operatie op slordige wyze op een vroow bad toegepast met bet gevolg dat deze kort daarop overleed was deswege tot twee maanden gevangenisstraf en 500 frcs boete veroordeeld Daarvan in hooger beroep gekomeu ia hy door t Hof tot drie maanden en ge ijke boete veroordeeld De eerste vronwelgke fabrteksin pectenra In Duitsokland zullen in bet groothertogdom Hessen worden aangeeteld Op de begrootiog is een post voor de benoeming van tweeadjo ctiuspeetrices uitRetrokken Zij zullen zich bezighouden met die bedryven waarin alechti arbeidsters werkzaam zyn wat bgv met de meeste aigarenfabrieken ia Heasen het geval ia Opmerkelgk is dat het ioitiati f tot dezen maatregel genomen is door de leden der Eerste Kamer vorst laenbnrg graaf Solros vrgbeer Hsjl enz Struikroovcra acht io getal gewapend tot aan de tanden b bben op Sicilië den poatwegen van Catania aangevallen en ae pa agiera geheel gepluntterd Zg maakten ook de poat buit mei enkele brieven ran groote waarde De afgetreden geiant van de Vereeuigde Staten van Amenka by ona Hof de heer Quinby heeft Woensdag voorgoed de residentie Teilaton zich allereerst begevende naar Brnsael Aan het Holl spoorstation deed de tegenwoordige gexant de heer Stanford Nevell zyn Toormaligen ambtgenoot nitgeleide De veehouder O Broower in t Friesohe dorp Ooatermeer t emark e sedert eenigen tyd dat eene koe weinig melk gaf Men dacht dat ze bg nacht door een dief werd gemolken en daarom besloot men op te passen De oppasser was niet weinig verrast toen hg zag dal een jong varken bg de koe te gaat ging Bg gelegenheid eéner wetenschappelgke ren ten tuiden van de Hndsonsbaai heeft men een merkwaardigen risch ontdekt die wetenscbappelgk nog niet gedetermineerd werd doch door de Indianen awadoai dat is steenendragers g Doemd wordt Deze visoh keeft de gewoonte van den bodem der rivier steenen ter zwaarte Tan een pond op te rapen en ze op een bepaalde plek tot een hoop op te stapelen Verscheiden awadosi a vereenigen tich dikwgtfl tot den 1 nw van deze ateenhoopen die groeier zyn naarmaU hei aanUl medewerkers meer bedroeg Sommige terpen bleken uit 4 5000 kilo steenen te bestaan De Tisschen nemen de steenen met den bek op en brengen c een voor een ep de bepaalde plaats Zg werken nitslaitend in het vooijaar en daar het water dan meestal hoog ia gebeurt net niet lelden dat in den zomer verscheidene ei andjes licbtbaar worden De awadosi s leggen tnaBohen deae ateenen baar eieren en zoeken 1 pndiepe plaatsen waar weinig stroom is Door de marechaussee werd Dinsdag aangehonden en naar de gevangenis te Maastricht overgebracht sekere B dieostkoacbt by den pachter H te Moorreld geneeate Ülestraten als verdacht v poging tot moord gepleegd te Ulestraten op B aldaar door met een reTolrer eenige soboten pp deaan te loaaan BQlteilaQdsck Overzicht Duitscbland begint te Koostantinopel i et in het eten ie gooien De Nowoje Wremj beweert dat het dit alleen doet omdat het niet zelf de leiding der vredesonderhandelingen in handen gehad heeft maar die leiding aan Rusland heeft moeten overlaten Of dit wsar ia of niet bet ataat vast dat DottscbSand eischt dat rekening zal worden gebonden met de tegenwoordige chnldeiachera van Griekeelaad De mogendheden meeneo dat de vordeTingeD dezer geldschietera niet te maken hebben met de taken die nn aan de orde zgn Dit verschil in zienswyie mt zich iu deverschillende vooistellen voor de ontruimingvan Tbesaliè dia Duitscbland en de anderemogendheden doen Dnitschtand wtl een langzame betaling vau de oorlogsaohatting eu ontruiming van Thesalié naar gelang der afbetaling de andere mogendheden vertangende onmiddellyka ontruiming maar deze brengtmee dat Griekenland dadelyk geld moeï teeoen op zeer onvoordeetige voorwaarden natnurlyk en daardoor zouden de kansen op betaling derconpoos van de Grieksche alaatspapioren leehjkdalen De Daits ibe bladen zyn het meest metde politiek bnnner regeering zeer eens Do Frf Ztg ff stelt voor dat Griekeetand ééugroote leeniog zal stuiten met welker opbrengstde schatting en de tegenwoordige schuld zultenworden betaald en die onder een Ëuropeescbecontrolecommissie zat komen te stain ielsals de Egyptische Dette pobtique vermoedelgk De Weeoensrbe correrapoBdeot ande Times noemt den eisch van Uuitacbland een overdreven toepassing van Bismarck s jotitieke deugd gesond egoï mf t Dat een der machlen de toch at zoa bezwaarlyke onderhandelingen nog gaat bemoeilyken is zeker nogal onaangenaam Het bericht door de Frankforter Zeitong t hel eerst verspreid dat er een bondgenootschap of althana eene militaire samenwerking is tot stand gekomen foascben Turkye en Rumeoië wordt door andere voorname bladen bevestigd Eu men moet zich daarover nift te zeer verwonderen wordt erby gevoegd ïlet is een I giscbe gedragslyn dat de Sultan zich de holp van Rumenië verzekert voor bet meer dan denkbeeldige geval van verwikkelingen op zyn taodgreuzen aan den kant van Servië en van Butgarye terwgl anderzyds RumeniSalle belang heett om tegenover deze naburen te konoen rekenen op den steun vnn de Ottomanische legermacht De vertrouwelgke zending waarvan Munir Pacha zich laatstleden Donderdag te Sinaïa heeft gekweten de bgzondere audieatie door deo Sultan aan den heer Djuvara toegestaan enkele oren na den terugkeer van sgn buitengewonen gezant by koning Karel n de booge onderscheiding aan den Rumeentchen gezaut Ie Koostantinopel in den loop dier audiënlie redeend zgu even zoovele uitwendige bewyzen dat er iets bnitengemeen belaiigrgks ia voorgevallen wat de banden die Tarkye en Rnmenië al vereeuigden nog beeft versterkt Naar evenxoo de sFrankf Zeit weet mede te daeten heeft de Servische vertegenwoordiger te Konstantinopel Dr Georgiewic gedurende zyn driejarige amblabezigheid met midder dan 204 bezwaarschriften by de Porte ingediend over bet schenden dnr Servi cbTerksche grens door Aruautao En op olecbts 34 van de rnim 200 beeft de Porte geantwoord I Van midden Maart tot midden tfuli hebbeo de Arnantan 15 invallen op Servisch groodgehied gedaan daarbij 10 Serviërs gedood 3 gewond een groote hoeveelheid vee gestolen en een groote menigte hutten verbrand Io de naar aanleiding van de bekende scheidsrechttrlgke uitspraak ter zake van de troonopvolging en regentschapiquaeitie in bnitengewone zitting opgeroepen Landdag van het vorstendom Lippe hield de voorzitter Von Lengerke een redevoering waarin bgden Landdag en het vorstandom gslukweuschte met dt o uitslag der scheidarecbterlijke beslissing welke een einde maakte aan de rechUscheoni zoo langen tijd door de groote meerderhoid van Landdag en bevolking betreurd c Hy erkende gaarne dat hertog Adolf op voortreffelykewgze het regentschap gevoerd heeft maar dit neemt niet w dat de rechten van graaf Ernst maar al te lang gekrenkt zgn geworden en men thana zich met reden over een gelukkige bestandiging der rechtmatige troooregeling verhengen mag Da afgr Schemmel proteaUerde tegen de uitdrukking rechtsschennisc en dit lokte een levendige discuwia ml waarin men niet ver heelde dat hart Adolf tot zgn onrechtmatig regentachap gebracht waa door hoogere invloeden en onder goedkeuring van den K izer I De concessie voor den aanleg van spoorvregen die een Fransebe maatschappg in AbyssiniS heeft gekregen ia bgzonder voordeelïg De ingenieur Dg uit Zarich en een Franscb onderzoekingsreiziger Cbefneox gsnaaad zgn de conoeesionarisaen Het kapitaal der maatscbappg dat eerst twee millioen frapcs zon zgn ia uitgebreid tot acht millioen De lijoen zotlen loopen van Djibuli naar Harrar Entotio en Kaffa an van daar naar den Witten Ngl j Binnen twee jaar moet met den bonw van de oerata Igu begoonau worden De Maatscbappg moet in oorlogaigd abja oische troepen kosteloos verroeren en sg moet een talegraaflyn langs het geheele net hebben Daarentegen mag tg een re ht haffen van alle waren die in Harrar in of uit gaan zoolang tenmmsta de winst der Miatscbappy geen drie millioen francs bedraagt Den grond voor den aanslag krggt da Maatschappg kosteloos dl Staat zorgt voor de bewaking der tyuen alle materialen dia de Maataebappg noodig heeft zullen vry zyn van lokomaade rechten Na 99 jaar komt het geheele net aan den Staat die dan ll ea voor het rollend materiaal en den voorraad zal hebbea te betalen NIEUWE ZKNDING UEENSCHE CLACHÉ BËEREK eü mu HA DSGOOENEK A van OS Az Md Tailleur Kteii eg E f3 73o GOUDA Tetephoen Ufo at Beurs van linslerda m 89 JULI 1 ïrk ilotkrs Ke1 BM ind Cert Nod W 8 8 887 88 8 V dito litn dito s 98 dito dtto di o S 8 8 Hoiiaj Oi l O udl 1881 88 4 104 iTiln iDsohrgung 1868 81 S 86 OosTBN 0 j1 in p p r 1868 6 85 dita ia lil er 1868 6 1 86 Po TüOiL Obl mtt ooupoii 3 dito liokct 8 81 Sl a RvaLUD Olil Hmueiil 1894 4 l a 63 dito Graona 1890 4 a7 1 dito bil RjtU 1889 4 L dito bj IIopol83 0 4 dito in fcoud le ii 1888 6 dito dilo dito 1884 6 lO SpiNJB Perp t obul 11881 4 68 Tliuiu Oepr Cmt een 1890 4 67 leo leenind ene D 801 81 Gac Ie niig aorie 0 O il 81 Zuid Afb Bbp ï obl 1888 6 106 Mlllco O il Buil S ih 1890 6 96 Vbneïükla Od 4 niihep 1881 41 A STB IliM OjIi at 00 1896 3 100 SoTTBaoui 9t d l on 1894 8 UI Nbp N Afr llaiido av bikI 45 Arendall Tab Mg Coitiiioaleo 644 D Hi Maalfohappg lit i 986 Am H potlifokh pnodbr 4 1001 Cull Mg d r Toreteol and 501 Or Hypo bookb ianfllir 8 i loov E ederUudacbe baok na id 800 1 S9A H undelmaataoh dito I S N VV k l ac Hyp b paiidbr S fO Kitl Ilypothoekb pandbr 3 a 1 Itr Ilypjtheokb dilo 3 97V 135 i OoetBNa Oo t M og bank annil Bd8I Hjrpitb i ekbaok paiidb 4 99 AucaiKA Equ t hypoth pinrib I H Mei L 0 t r r ei oert U h Nbd Holl IJ Spoor Mg aaol 109 Mg lot Ripl r 81 9pw aan 1 1011 Ned Ind Spooriregm aand S07 Ked Zuid Air Spm and 6 8S2V dito dito dito 1891 dito 6 1 100 lTAUBSi oor rl l887 8 A Kob 8 64 Uuid Ilal hpwinij A H oM 8 1 i 56 PolBN Wariohau W eouon aand 4 141 BliiL ir Ruia Bpw Mü obl 4 99 Baltiarbo dito aand Faatowa dito aand 6 fl Uang Dombr dito aau 1 6 1 1 Korak b Azow lp kap obl 4 l l dilo dito oblig 4 Ambbiki Toni Par Sp Mg o d 6 99 Chio fc Vorlh W pr C v aand 150 dtodito Win 81 l elor obl 7 1851 1 Denver It Eio Gr 9pni cert v a 10 Illinoia ontral obl in goud 4 IDO a Loutar VaabvillnOert v aand ♦ 37 108 Heiioo N Spv Mg Ie hyp o 6 Uira Kanaas r 4pot pruf aand ll l N York Ontaaiofc Weal aand 18 dito Pean Üblo oblig 6 103 Oregon Calif la hyp in goud 6 70 81 Paul Minn l Manit obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dilo Lino Col la hyp 015 Ganiua Cao Bouth rt r aand 80 T Vb CKall lob d c O Amaterd Omnibua Mg aand 190 Bolterd Tramweg Maata aand 800 Hbp Blad Amalerdam aand 3 106 Stad B ottard m aan 9 106 BILOIB Stad Antwerpen I8 7 1031 Stad Rruaael 1886 2 HOUO Theiai Regollr OeaelUch 4 1031 11 OotTBNB Staatalcening 1860 fi 1 K K Ooat B Gr 1880 3 Sfii b Stad Madrid 8 1868 38 881 NiB Ter Be Hyp Spobl oert 110 Burgerlijke Stand Hoordrecbti GEBOREN NiSeltje ondera J Veriieer n C C Wiacbmejjor OVERLEDEN D C Kooim o 12 j ONDEBTROUWD J n OoDn ken 30 j te Nieuwkoop oQ A M Yerweü 36 j QEBUWO J Snel en 1 Wolrera 1 Voor de aeer vele en hurtolyke blyban TBU belaugstelling die wy op 24 dezer mochten ontvangen betuigen wy roede Qameng onze Kinderen onzen innigeu dank h M ENaË LUKEQT A M ENGELBREOT TAK DUN En DB tfourfa 31 Juli 1897 1 WJkJÊÊULO Frinteiiips T B PARIJ S Zenden gratis wfranco het praolitiff Keillustrwerd IIOMLIII met nederlandschen ot fVaniohen tekst bevattende ila afbeeldingen der taaUt uitgekomen modollen voor bet Zoiheraelaoen van kleederen boeden enz voor beeven dames en kinderen op gefrankeerde aanvraag saa II JULES JILUZOTSG PARMS Stalen ran zijden wollen en Katoeaaa liolTan laken enz enz worden êvaneenB franco toegezonden doob men geilere daarvoor de Boortan op t yen au onganar da yrUzen ta bapalan DU album barat terani do iaUehtisgat welke roordagoadaan prompte nltToarlngia dar baatallintan banoodlgdzUB Bttl4lUnfm tan U nüict M itMfer worden mat aana rarhooglng Tan 6 0 0 tHam mohl êntrlj tm titktmnult r ktm n Mt pUuiun KM NiUrlnui un Ml ttniwA BnaaWlNKEL Oi Bt klanten hakbaii aana formalTtaltai roor de Inklaring orandarslnta la Tarrullea daar bn rétt jéiultHult ÜUêiiéÊél Heul Brahnnt daarmede belaat la Agentuur bii de Firma Wcd P 8M Il teOouda TANDARTS E CASSITO Turfmarkl 171 uouda uuuijiumiur van 10 tot 8 uur kehalTe ZONDAG en WOENSDAGS TMf middag Hennep X Enveloppen 2 2 50 en 5 de 1000 mei Firiua bedrukt by A BHINKMikIS ZN