Goudsche Courant, zaterdag 31 juli 1897

36ste Jaargang NIEUW ADVERTENTIEN worden geplaatst vau 1 ö reg o a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd In eeoe deae week te Seberpaoisie geboudru raadsvergadering was aao de orde de benoeming vao een telefonist waarroor zich vier sollieitaoteo haddeo aaogemeld Alioreoa daartoe over te gaao achtten de vroede maooM bet vooraiebtig nogmaals de koat o te berekenen ea nadat gebleken wa dat ds gemeentekas ei meer oadan voordeel vso zal bobb 0 besloleo zg eenvoadig geen telefoookaotooropteriohteo olscQooD sg eeoige maandeo geleden met alge raeena skemmen daartoe beal9tsn hadden Dat zgn nog eens mannen vao huo tuil M a ay hsl bantelleo vaa bet kerkgebouw te Wettervglerd kwam deier daffsn meldt bet tllbl eeo ood maoraebtlJanuK aan fast Ucbt Toea mes baiig wan den muar af U bikkeo viel er io ééo groot etuk Moa taag kalk naar banedea ea lag de loktld riDK bloot twee gebaroaate oiaanen wouderiyke figaren waarvan de eens oog al bnohadigd Oowapeod met scbild iwaard ataan zy ia kryt ibaftiga boadiog tagenofsr alkaar garaed lot deo kamp op laren en dood de een Tergaield rao den kwaden bond d aodare vao een dier dat met uitgestrekte vnrige drioipitsiga toog meer op eea draak grl jkt Fraai is da sehilderiaa Dist aaai blykbaar ster oad Op da tarhtrooisallabriak in de Uoott ond r Asteo Umb sgn eeaige varaaderiogeo aaagebracht met bet doel een kleiaer model pakken te doeo vervaardigea daa vroeger Dd vroegere wogea van 130 lot 170 KQ do tfaaos gemaakU gemiddeld 105 Voor die lichtere wordt Dataarlgkook miader arbeidslooa per pak gegeveo omdat per dag door eoozelfde ploeg arbeider een grooter getal van laatstgenoemde pakkeo kan gereed gemaakt wordeo AHea ging dan ook goed maar aa isheilooo io die weinige dagea reeds tweemaat verlaagd iets wat deo werklni oaloarlgk oiet bevalt De ptoe teominste die Zondagnacht te 12 oor moest begiooeo te wetkeo besloot voo het tbaos vastgestelde looa den arbeid niet te aalteo hervattso Hon werd door den dirtetenr eeo half Qur bedenkigd gegevea na welken sy boa werk kwyt couden zgn als tg oiet begonnen Van b giaoen is ecfiter geen sprake i eweeat zoodat de meosobdo thans zonder werk zitteo Wel kannen se in t veld tart gaao gravn maar tagea twee eenteo per stok miader dan eea werkman die oiat tot de staker behoort Daardoor wordt bet daggeld dat voor zulk verk toob al niet te groot is met 20 k 25 oitit per dag veraiodrrd zoodat tot dat graven ook at uint dan door den nond gfilrongnn sal VsrkrUgbsar bgi M PEra ERS Jz N B AU be gi van eohtheid U esohat en kurk itMdi voortien van den naam Aat Finns P HOPPE tilfs in l tftrrfrli ip toe Ily werd IhAiia verpleegd lU een dor Krabaiilaohe grenadorpfln bg eens fsmille waar hg zich in kwartier berond en wier zorgen hij niet te veel roemen kon Hte betreurde h ó het deu roemryken tiendaagschea veldtocht niet volladtg te hebbon medegemaakt I De troepen hadden nude kan tbn nemen ten betrokken en van Van Htsrreheurel had hjj in den laataten t d niets gehoord Dit verklaarde mij waarom daie in de brieven aan zgne moeder oiels aangaande zijn vriend sohr ef Ik las en horias den brief Nergens zinspeelde hij selfs op zijne liefde voor m mnar welk eene teederheid stroomdr mij uit eiken regel te emoet Peinzend staarde ik naar buiten Alles in de natuur ademde genot en ik verwierp een gelok dat ik sleohts voor t grijpen had I Zou het m niet ontvallen voor een droombeeld F Immers waar hg zich mgner herinnerde scheen hg Hetay vergeten lo zgn Ik kwam in een geweldigen tweestr d Ik wilde hem schrgven zooals hjj mg geschreven bad hem gelukkig maken met een antwoord dat hg nog steeds van mij verwachtte en togelgkd nade ik voor dien stap terug Intnsso en moeat ik Betsy wel van het een en ander onkundig laten Hoe kon ik haar spreken van den brief dien iV ontvangen bad i Ik Wel oef wel niet te zegden hoo smartelgk rag dit viel Aooral daar ik éag hoo zg er onder leed Meermalen was ik dan ook voornevers het zwggen te verbreken doch de angst weerhield mg w nnfer ik san den schok dacht diai de bekentenis op bei tears schepseltje zou te weeg brengen fMaar Ternlgde x dan brief openslasade jrik heb treurige Jding van a BBefflldr rial BeU met zekere gqsagdbeid vragend in tWaet ge t al lieve F vroeg d oude dame terwgl iS haar lorgnet afnam eo ooa beiden rerwoaderd aankeek Pardon mevronv I gaf Betay verleden ten antwoord maar ik kon wel vermoeden dat bet den Triend van manheer uw eoob betrof Met angstige ipanoiag tuurde ik op den brief yHy i hernam de baronea te Bautersem gewond Veel bysoDilerhedan vind ik daarover oiet fermeld Wel dal zgn toestand van dien aard was dat men hem naar een grenshoapitaal heeft vervoerd is wel jammer ging te meelydeod voort Maar MMUdellyk daarop weidde sy uit over haar eood met vergefelijk moederlijk egoïsme voor kem den ♦ riead velwetende Niet alcoo met ons Wg verborgen elkander on gewaarwordingen zonder daartoe altjjd bg machtete z B Ik geloof dat Bt tay er zelfa een oOgenblik san daeht met tengdestelling van al haar troU ziobab liefdezuster te verbinden een enkele uitdrukking die daarop zgdeliaga doelde werd door oom in ektrta opgevat I Wat t bwrBTlng tagSQ Jicht LenaenpqnMi kortom ABker PiiRExpelier is da Bbeiunatiek legen leHei lud VMbiOMM Wat SsAnkw ain txpeller bouigeKlD ZTo Anker Painlxpeiler Prijl BO ont 76 oaiit n fi 2 i de fl i TffOruoden in d ma te Apotheken n by F iiPBidltoi t Co t HotteriUni Te QOUÜA bj A WOLKF Markt AH41i m DE LAAT ei TAN SON p thekèr U rkt Stedelijke Cra sfa 1 riek te GOUDA De prü Ttn het gas ia 6 oent per M ea roor Kooktoeitelleii of Motoren 4 et Ouder kere toorwaarffen worden peiceelen gratia aan de hoofdbnia Terbonden met 15 meter rrije leiding achter den laimeter Voor 3 en 5 lichtgaimeters bedraagt de hnnr 10 cent per maand Bewoner ran peroeelen an ten hoogste ƒ 2 25 per week Kunnen wekeiyki afrekenen en van de fabriek lampen booktoestellen enz tegen betaling ran eenige centen per week in knor bekomen BEKROOND MET GOUDEN MEDAILLE Vi IRAEFBUER HOLI S uina Laroche Staalh iidende dulna liarochc ia de meest krachttye en versterkendeKIN4 WIJII Aanbevolen door talvan binnenen btdkanlandsche Oeneeabeerei Verkrngbaar in fleeaohen k 1 90 en 1 00 CIGARETTBN TEGEN iSTBHA De inademing van den rook denerOigaretteu geeft den Igder aan Aitthma teratond verlichting In Etni 80 en 60 Pent Salmiak Pastilles Ben slgemeen ala goed erkend middel bg Hoeat on Verkoudheid ojAoHHGnd ea Tftrzachtend Prys per fle chje20Cent KkikSPiUBN Hout UofleTerftuciers Zeiêt DtmÓt te QoMtla by den Heer A H TkEï Apotheker ea b i de meeste Apothekers eb Drogisten verkrygbaar jong of oud door on W Ki nikk l zAïiwirbnnk w lke opelgBn 1b lu t tot VKTan oBwekt ifoor de aliirykt InnohUng d aer pairbuik kun mon wal kwurtjM lnw it an m M hat iraia uiat PiysIS cells waV uitnatnan lvo 1 MM fl 10 Aorto extriU bj aan geipMrd Kyi dft r aarat ttlM Un lie ipnarbMik Hol i tlaoli N rlv oBWiit N i ar Inwarplng almt iloh da ipRwbank MtoaVtiSüb Cl g eftta elykartyd tuW lykliat flg ürpanT adr i a N laladlgrt ta yn U la anMirliMk Mar aanTomlIg wa r ta iloltMi en wakt op titan da Inat tot pAnn Varitanli g ingratnb of voornltt Verzriidhuis Mt rkur romniHndlt Mantncli o Bnimliart u Vo AmtXTitm FEMSCEE STOOMYEEVERIJ BH Ghoinisclic W sscheriJ H OPL K liKIMEK 19 Kruiskade Botterdnm Qebreveteord ddor Z M den Koning der Belgen Hoofddeptt voor QOUDA de Heer A VAN OS Az Speoialiteit roor het Btoomen en Terrea van alle Heerenen Dameagarderoben alsook alle Kinderpoederen Speotale iariojiting roor het stoom a faa plnobft mantela veeren bont ens Gordgnen tafelkleeden eos worden aar de nienwste en laatste methode g6T rfd Alle goederen hetsg gestoomd of geverfdworden onsehi deiyk Toor de gesondheid enrolgens staal bewerkt Ouada Drok tm A BBInI MAN k ZOON Ken ware ï cbat Toor de oagelakki e slachtoffers der 7jtMbeTlekking Onanie en gehe nie nit patfcingen is het beroemde werk Z Dr Retau s i LFBi VAIti Cil llollandscbe uitgave met 27 atb Pros 2 gulden Ieder die aan de verichnkkelgke gevolgen van deie ondeu Igdt moet het leien de oprechte leenng die het geeft redt iaarljgka dnitend van een lekeren dood Te verkregen bg hetVerlags Magazia te Leipzig Nenuarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekkandel in HoUiuid I ONINKLUKC ETXBP K onlnkHf ke MacMnale Fabriek DB HÜNIQBLOEM v n II van Schalk Co gevestigd te êGravenhage HeppUrHmat 99 en naby de Ragen tesselaan Tan Z VL den KONING ran BELGIË indien ffijhoettt tï gebraikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DroÏTenBorat Honig Ëztract FLACONS van iO Ct rOCte en 1 1 verkrggbaar hg Firma WOLFF Co Westhaven 498 imda E H VIN MILD Veerstal B 126 te aouda k BUUMAN Moordraskt i C RATELAND Bot rop B V WIJK OutfeiM r M KOLKMAN Waddinmem POIKB ODDB Sr SCHIEDAMMER GEITEVEE Merkt NIOHTCAF Wie zeker njn wii d Echte L Elliel CttCaO t ontvangen te i ni Hi gesteld en na vele proD ieiiiingen in dti r handel gekomen ondor den naam dea uitvinders Dr Hlob lU Termrdigd op ds beste machines In het wereldberamde 6tabbliaaemant van Qebr £ Stoll werok te Keulen Itelw J r n2iel2aelt Bikel e acao in vierkanten busaen Deze Eikel Cacao ia mefmelk gekookt eene aanfrename gezonde drank TOor 4 gelijksch gebruik een t 2 theelepeli ras t poeder voor een kop Chocolate Als goneeskrachMge drank by geval van diurhee slechts met water t gcbmlken Terkr gbaar by de voonutmM H 1 Apotheken ena s Kft K yaftnijcs f 1 80 c 0 90 e a35Qai raidT rltgenwoordigW4 voor Nsder and Julius Mattenkiwll Amoterdam KalTetstratt 103 Voor de eerste maal op de Kermis alh ier Theatre Moderne sans Rival Schouwburg zonder Weei atandplaaU Markt over het Stitdhuis ALADIi BëlVSAID DK RUSSISCHE TOOVERKDNST Pryien der plaatsen Eerste Rang 2S Tweede Bang IS Derde Rang 10 cent NIEDWI KERMIS TE GOUDA Voor de eerste maal in Nederland Standplaats Markt tegenover t Boterhnis GEISLEK S GRÜOT PANOPTiCliM 5Q0 JeKBssrooUi metlianisclie Wassenluieldeii PRACHTIGE COSTUMES Voor Kinderen groepen als Sneeutvwitje met de teven dwergen Doornroosje Asseltepoester Roodkapje en de Wolf enz Beroemde historische en beruchte mannen nit onzen tgd ala Keisers Koningen Dichters Geneesknndigen Qeneraals en Kerkvorsten Groote misdadigers als Moordenaars Giftmangaters en Valsche Munters VIBVW Brani in de Weldadigheidsbanar te Parijs 220 personen zgn omgekomen m Zoowel voor volwassenen als Kinderen is de Inrichting toegankelgk daar niati tegen de goede zeden strijdt Overal groot succes Overal groot succes Entree IS en Kinderen 10 eents Oatalogos aan het Bureau Aanbevelend DE DIEEOTBOR Het groote aantal zenuwkwalen io 1e ontdakkiBcsedue b ft die na boidirdo prê in TorDretdli en teHHJI slfOi wateneebappeUike krlnfen d hoo i vw u miub w a weldaad blijkt te aUn voor de aan sennVkwalen Iij3nde maneaiüieiirÖiSe iiiaëwrlJaL den door den aeweaen Offtder van Oeaondhelt Dr Bonan Welaamann te TUabofen en be on dervinding opgedaan la eene IO Jarlge raktljk D r wnaaeblM tm bet h r4 per w rdea 4Mrt M geeehlkte a r a kala aai elll k aw K Mr ie e e eeia M t de geneeewgie watden werkelllk aoUUerende nsstSea 1 en lU maakte aooveel opgaaf dat van een dbor did nltrlnderjeHhreven werkje OVER ZENUWLMDBN EN BEROERTE lura wacrfceariai M lamilaibinnen korUn tUd r da d Ua dnik Taftokaium la Dit boekja bant niet Uaea mr het nMte pobHak ventunbare verkUHngra omtrent het waien dar nlanwere therapie en d aftmede leJh gavftUeD verkrt eii nitweritüig maar ook vflidt taan dftula vetesiohappelUke vw ber le to raaa nei 4r atiwealiear atfaeieur ar ael ior 7334 Ceaael vea AsDheakuli Im é lUbaant JaeM naë r ta WeeaaaT Dr OllaNBavel t U farrttra Eara lid van aaa Cauelf Oeatral i hyilAaa al 11 Satté la FrankHjk en vele anderen Aan Hen wlflfRmnwBMitalHCCKor HiliidarHKBisedaas la af aanda niTBCtatlvhcid 1U4 wunran detkenteekeaan aljn ekrONlaebe MafMla ail nriH aobela kaefifWn kta faH raa meta erMkeMaMeia lalMiMalf ai tL Ï f ¥ L L At t fl t ö n warden en nog ÜJdan aaï de gevotcen daSümui gval HoelaJIlit tMkM at naM ttrjjfwtwRn net vaart verdejalje leken die door beroéfli f ëtroffii lOoalH varlanmlngea eavaraieHK lal ifrekea tware leagcal m Ktkla VI iling reweeat rijn maa wrUven eiectriaeeren atoomlooi of zaabaden geen eneilng ol le l lnt hiuinar kvaai gevonden urania Ma plaa taailjk iwaCla venwekklai vaa HkÜHn ena m sIJ dia raeda onder geneeaknndïge behandeling jteweeat rijn maar door da bekende nUddelen aU TOthjndlngawm kondwaterlHinr vul lennwhoordpija 4f tot de Toenfnand k iitMk Beii tui spoplesl niir liiililii nil lu liulnMM oos itMd II ydLU door d m Sii ïb w teucli p uonnid lüSiSZi iSlttSkiS d MI toe dst ly door hot fobnUk mtken vui d p e nvo ij iten weg namelijk Uan de hëlt eae vrece seTscleBToar bcraeH nlaartofl reden hebben wegena ludaari BBoatlB weaiea varaeevlaa ie bal be M baeHalla a t aeliell lMM ir 4a Boiea rakkaada f l e en ar bet vearbeeN eelilng la de eerae bet vaa aa vea irMaaiiPB m aa a p n sia iMariaa aa vaatea au al date drie oatefforlin raa eraawlUdlea ala ook aan jea e iBilalH lljdeada aaa blaakiaabt aa kraafeteloeaheld ook en geaonde lelfé aaa iaagaaaraoaaH ie vaet el bal bean arksa f n geealeiljke reetlie willen voorkomen wordt dringend aaa eaafteeeaTe jan en ten ulotte zij die veraofaijaaelan ala ilob aaabeudaHri kkartaaea ia eoakar wertfaa veer 4a h vaa krlelatlag la aa bal alepan vaa kaariea aae niilajH lljdeada eea aaraaaaa ie vael el bal heaW ararbaa fn geealeiljke gereden lolt het boven vermelde werkje un te achaten hetwelk op aanvrage kaataleea ei eonden wordt door Asn trrdikai door H LE8AM A fo Helligeweg 43 KotterdRisi F B vitn AASTKN KOI FP Apotheker Korte Boofateeg 1 ITtrprhf leOBKV A PORTOD Ondeïmolit bij de Oaardbmg P B Üj dn loniBte hygienniadi mediciimle tontootiiteUiug la de Wf WclaaaaKiin eaba Oeaeea wUie door da ediflie Jurg m t de Kllvcrea Mcdanifl bchreaBd Tetiuur ofte koop aangeboden om tcrslond te aanvaarden E©rx E xacla tigr n ©t irLgr©xicla t HËËRËKHLIS met TP staaHde aan den KAITENSINGEL Wijk Q No 141 HetHuis bevat beneden 3 Kamersmet Serre Keulïen en prachtigeKelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcbn Zblder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeüng een prachtigeGang met Vestibule wit marmeren Tegeto AUes voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingerichtnaar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 OFFICIEELE TRERRINGSLUSTEN DER VERLOTII G voor het R K Llefdegestlelit zijn alleen verkrijgbaar bij A BRINKMAIT Zn LANGB TIBNDBWBG No 7337 Maandag 2 Augustus 1807 Nieuw en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ L70 Afzonderlijke Nommers VUF CENTEN BINNENL £NB GOUDA 31 Jnli li®7 Wg maken onie lesars opnMrkaaam op de specials kermisanoanca van d Irma J F Herman t Zn in ons no van beden haaden virwood werden Naar men zegt koauo meer zulke gevaltsa met bat aieowe ge ear voor Voor het nationaal holdeblgk H M de Kouiogio RegeDtes lo bet volgend jaar aan te bieden ia io da gemeeate Berg Ambaehi ingeaameld een bedrag van 1 220 76 De correspondent te Balavia seint onder dagteekening van gister aaa de N R Ct c Het stoomschip Speelmanc van da Koninklijke Paketvaartmaatsehappg is in de Baakastraat in botsing geraakt mat het Fraoschr seiUchip Dugaeschoc Kapileio J A Schorpkier banoveni een Arabisch passagier eo een inlaodsob stoker werden gedood vier Chineesche pasBaglers werden gewond De brug de kaartenkamer en een sloep van de Speelman werden beeohadigd De schade aan de Ougueaclins is onbekend Het Fraosche barkickip Dugussclio kspitrio Dejoie was 2 Mei tan Barry oaar Hongkong vertrokksn Dit schip meet 1514 retiitertonaen bet stoomschip Speelmant 669 registertonoao Een telegram ao L oyds meldt dat de Speelmane met schade te Batavia aankwam eo dat de Doguesclinc de reis heeft voortgezet Donderdagmiddag raakte bet paard van den keer P van S nit Rotterdam van Gouda komende op den Nieawenweg onder de gemeente Nieawerkerk a d IJael op bol doordien sen der leidsels brak Juist bevond de timmerman C van Leeuwen sicfa op dien weg met een bord dat bg bg een landbouwer moest gaan plaatsen bg wien moad sn klaowaeer onder t ve heersehte Door dit bord over den weg te bonden werd de hollende viervoeter tot slaan gebracht De beer v 8 bad zich bg bet afspringen van het rgtnig eenigsains aan het been beieerd Ook het rgtnig bekwam eeaige averg Te Loosdreoht nemen de brsodmsesters tegenwooidig eeo msatregsi die werd bg meer toepast veel brand zoa voorkomen Mei eeo brasdgzer gewapeod doeo zg al boriageo io de booibergeu oa op die wgte den warmtegraad vaa het hooi te bepalen eo daar waar d r al te krachtigen broei gevaar dreigt lgd veiligheidsvoorchrilteo te geveo Vsrscheideoe loldaleD vau eenzelfde eseadroo jagsrs te pasrJ in garnisoen ts Doornik zSnter behaodelirig iü bet hospitaal opgenomen Zjj Igden aan aan aiekta waarvan ds geneeshsSfsn den aard nog niet kennea doch dievasi van eene lergiftigiiig heeft Al de zieken zjjii se daten Gsea sokets onderoflScier is aangetast M Ct Woenadagmiddag kwamen eeo beer en eene dame per fiets een tochtje naar Baaetreoht maken Bg de krom vaa de veerlaan nam de dame haar bocht te klein loodat ajj nn den dgk ging en met fiets en al terecht kwam io de sloot Dadelgk riep zg holp eo de beer hoorde het keerde zich sn haalde zgo dame op den kant Zg kwam er met eeu nat pak af doch de flata moest nog al eenige reparation ondergaan De bondahsriteller W Terweg herstelde het voertuig en zgn dochter voorzag da dame van droge kleeren Na eeo paar uren toevens keerden de sportliefhebbers naar Gonda tarog Paos Leo XIII aal eerlaog oaar man bsriLbt eeoe eneycliek uitiaardigeo gericht iegeo ds sosialiitiscbe neigiugeo waarvan vele priesters io dsn laalateo tgd bigk geven De ministar van oorlog generaal majoor Eland is niï het buitenland teruggekeerd ee weid gistermiddag te 4 uür door H M de Koningin Regentes op het Loo beiadigd De Uügsche rschtbank veroordeelde gieter eeo zaakwaarnemer uit Zaandam wegeos medeplichtigheid aan het i otidateeren van tcbnldbekentenissen lot 4 maandeo Oa krggsraad te s Hage veroordeelde H J V milioien plaatsvervangsr 4e reg inf tot 3 maaodeo militaire detentie wegens eerste daiertie gerolgd door arrestatie U J v D twboer 4e reg iof lot f 5 besta of dagen eo tot 3 weken gavaogeois wegens kennelijkeo staat VOO drookenacbap op den opsobareo wsg eo weerspsnoigbeid door ztch met geweld te verzetleo tegen ambleoaren in de lechlmatige uitoefeoiog vao hunne bedisoiog Kea Leeowardor kisser vaa Dinsdag bjjaa het offor TBD tyo y er gewordeo Met den trei vaa ruim hslf 5 ait HoUaod ia yoe wooopiaati teragkomeode opeode bg het portier om spoediger uit deo wageu te komeo teueiade oog te kunopn stAmmea toeo de treio oog Ïd beweging wa fijj geraakte tnaachipD deo wagen eo het perron Hg kwam er echter zooder oogelnk af o bad zelfi oog d n tyd aao zyn kieteriplicbt te Toldoeif De air rechtbank te Dordrecht veroordeelde gister dsn ISjaiigen ipoorwegarbeider Teunie Roos ter zake van opzettelgkeo moord op zgn vader Macbiel Roos tot I jaar gevangenisstraf Ds aiach vatf het O H leidde 3 jaar gevangeniistraf Uit Amsterdam meldt meo De vroutr die dezer dagen te Roossndaal uit bet raam van een hotel sprong blgkt de tweede vrqoF te zgo geweest vso eeu Amsterdamseben koattier Bet Ijjk is hier reeds ter aarde besteld Meo schryft uit Opatarlan daan beti Hbld De oitslag der herstemmtog voor leo gemeeoteraad hfeft ontf een verrassing bezorgd Tigenover mr baroo Van Hariozma Tfaoe Slooteo griffier bg t kaotoogerecbt te Beetstersvaag die aftredeo moest is gekozen S Westra boerenarbeider te Lippenhoiien die bekend ilaat dat bg in t wildstroopeo geen Treemdeling ia f Uit Zeilt wordt aan het U D c bericbt t Gedarende de uefeoiogen dar troepen in bet kamp onder dfxe gemeeate sprotig onder bet Torea kat geweer ran eeo der mnoscbappeD ter hoogte rao het magazijn nit elkaar waardoor èo de maa èo aüa Dereomao nao de Io de Woensdag te Haastrecht gebonden vergadering vaa da afdeeling Ooada en omstrekene der maatscbappg van landbouw warden tot afgevaardigden naar de algensMOe vergadering te s Qravenbage benoemd de heeren J Breebaart en A vsn Veen Verder werd bealoten het voorstel Bodegraven te stenoen aoodat diereu aan miltvuur gestorven in den kortat mogciyken tijd door een rijksveearta uit de omgeving in overleg met den burgemeester dar gemeente zullen onsohadelgk gemaakt worden Daardoor behoeft men niet meer te wachten tot de districts reearts komt kearen daar aoma bet dier twee dagen moest blgvsn liggen Op voorstel vao bet beatanraiid J Bronwet de Koning werd de beer Wiiboom burgemeester van Noordeloos caudidaat gesteld voor lid van het hoofdboituur Hg zette oiieen welk een warme voorstander Z Ed was voor de belangen van laodbouw en landbonwsra FEVËLLETOJM NICHT TRÜÏ Soms denk ik hier voor hy mot do hand over het gelaat ik zag leta vochtige in zgu oog Ilc was als t wara op de pijubaiik Verwaohtie bg en antwoord F Z nder twgfel had hy niet het miDffte befirip van hetgeen in ons beider gemoed HBging Moest ik sprekenF Maar dan schond ik e in mg gesteld vertrouwen en ik ben er van overtuigd dat indien oom de bQ weegred n van mgne weigering kende hy te edoldenkend was om igne dochter tot dien prüs gelukkig te maken gVt had gedacht voer hij voort dat Mo n afleiding heilzaam werken kon De lucht is hier te droog Jg moet haar eens voor m o plan trachten ta winnen want zij moet h t gaarne doen i dwang in geen geval Was daar wel immer sprake van F dacht ik Toch ik moest tijd winnen Oevoelde ik zelve niot boe juist de onrust ovor RennefelJ en de zucht om door de baronea Van Starroheurel ieia aangaande ham te reruemen hnar aan huis gebonden hield P 1 het met jammer oom zei ik glimlachend thans ons beerlyk buitenleven vaarwel te zeggen Betsy vooral zou geen zomer in de i ad kunnen slyten Laten wa tot hot najaar wachten en ik beloof u mjjn beat te doen Hg stemde toe schoon onwiHig Ëmdelyk kwam er tijding Het wa i op een vroegen morgen ik sppelde buiten met fioctor Betay sliep nog zg atond tegenwoordig dikwgla laat op toen de postbode mg een brief braohf Vsn hem dit begreep ik onmiddellijk terwgl ik den brief haastig in mgn japon stak Ia hevige ontroering anelde ik naar mgn kamer en brak hem open OoddankI hg was nïetgevaarlgk kwetat ennam Weei jaJTat kindlief I jij on Truitje moeten or eens ait Vomiaée Staal maakt jullie hot hoofd op hol hy zou waarlijk n uitmuntoDd werver zyn Ik heb er al lang over gedaoht mgn broers zoon in Rotterdam op te soekoa en hg van s n kant beeft daar steeds op aangedrongen Hoe denken jullie over dat plannetje P Och papa I riep BaU ongeduldig uit en keek mg vragend aan ♦ Zeker een herfstplannelje oom vroeg ik om haar te helpen Oom schudde het hoofd Uitstel U afstel bromde hg en itond van tafel op In den loop vaa dien dag liet hg mg bfj zich roepen Meermalen kwam ik op lijn studeerkamer als ik eens snuffelen wou iu zgn rijk voorzieao smaakvolle bibliotheek en steeds waa ik bekoord door da heerlgke ligging van dit vertrek dat aan deo achtergevel van bet huis over de tuin en moesgronden uitzicht gaf op de blonde Cielderscha heuvelen Welk een kamer om te werken I Da ideeën moesten bier als van If komen gedragen door de zachte harmonische geittidan der omringende natuur Oom sat achter zijn schrgftafel met het hoofd in de hand Ah miJD kind ben je daar F voegde hij mg toe op peinienden toon Toen ik mg tegenover hem nederzette op den stoet dien hg n zwggend aanwees zag hg mg met aen trenrigen blik uia Traigel ik ben bezorgd over Betsy je kent haar beter darr ik maar er is ieta dat haar kwelt dat geagiteerde prikkelbare bevalt mg niet vooral om dat het loo n ftialen invloed heaft op kaar gestel