Goudsche Courant, maandag 2 augustus 1897

1897 Aangevangen 1 Mei TUd van Greenwlcli TTIRBIM Ulrecle spoorwegverbindingen met GOUDA Zomerdleast eoUDi RO 1I M t ll 4 I f l tS 4 nOTTlRDAH U SI 11 10 7 11 a 0 9 17 V t4 10 11 ll li 7 10 i tl 40 4710 19 10 10 U Si 7 lt I 40 l ll OFFICIEELE TRERRINGSLUSTEN DEB VERLOTIl G voor bet R K Llefdegegtlebt zijn alleen verkrijgbaar bij A BmKMAH Zn LANGE TIENDBWEQ 11 84 11 08 P 8i 1 14 M4 10 8911 O I lO OS 10 11 10 17 9 9 11 lO M l l U 44 it l ll lO n 10 81 7 10 10 84 7 18 1 48 10 41 7 89 1 19 11 11 U li 7 41 l ll 100 a 47 lO tl GOUDl ltEN Bt4 0 daud Z nitbulin Mo bpeHe ZtwUmwr Zagwurd Voottiarg i H O 7 80 1 80 17 4 10 14 U U U U 11 18 U7 8 41 4 41 5 111 14 l ll 7 54 7 49 it 7 418 41 t f IMO I ÏA 7 18 8 11 It IWl T 1 07 9 03 I l O f lU 1 119 01 9 48 9 410 4411 4111 411 10 I 0I4 1II 1I t tl 8 11 W 8 14 8 11 SOl A UTIIOHT k Una l iO M7 7 81 8 1 9 07 lO mO M iMf 11 88 I IO 8 17 4 M 08 Oïdaw 1 41 8 14 f I 11 14 1 87 Wo d ml 6 T 8 8 11 11 M ♦ UMHkt li 7 18 8 18 1 0 I St 10 8111 41 11 81 1 8 0V I I OI 4 SO V U 1 4 HITIkDlU QMdt Ml to lT 11 10 4 11 i I i0 kmmim est I U O 10 l 1 1 1 11 Ml DEN HAAO OOUOt H n 8 417 10 7 4S 8 IS l 4 10 1111 17 11 111 88 1 44 8 40 4 05 4 38 5 80 II 7 18 7 11 9 M IO Toorb i 51 I 10 17 1 41 i i 4 89 8 18 9 84 Z Zww9 10 81 1 51 4 IS 8 80 9 41 t Zair K 17 10 41 Ot 1 04 1 89 9 89 Oood 1 18 7 101 181 08 10 1110 8411 57 11 801 17 8 14 4 08 4 88 i II 8 1 50 7 48 B IS 10 1010 18 U T K O H T 0 O U D 4 UtlMbt 8 88 7 45 8 49 9 0 10 15 10 88 11 88 1 1 08 8 55 4 48 8 85 l 7 l WMrden 18 8 08 10 88 11 55 4 1 7 18 Oudtmtel 7 07 8 14 10 4 4 14 Ooadi 7 M 1 17 9 11 9 1110 51 11 10 11 11 l M 1 41 4 87 5 10 07 7 M8 I8 4II8TIXD4H eOUD4 A t d G Bt 7 10 8 11 9 01 10 41 1 11 1 41 4 41 11 WJ ♦ Ooidi 1 1 14 1 1 IM U U1MI M ♦ L0 17 10 11 OTergaf Mft OT en Hei ukgni w deVndoeItog g w9Mi ttt z n dfti ook de dagploog zoo Ukeo doch die beeti bet erk Mnaodi h rnt ierwgl te hsAr mede ftrbeid rt ftUeeo voor t TsDt lut Ubd De iteken hoeden sich kalm ETSDali de B K gemeente heeft na ook de ProteiiaDtsehe gemeente te Ngoaegen ren bgzoodere begraafplaats geiticbt welke Ra toord c geoaamd i en zeer fraai i Mogelagd Zg heelt echter het grooto bezwaar dat zt onder ei a andere gemeente zeer rer f an de stad verwgderd ligt hetgeen de begrafeniskoateo moet doen itygen en teer eel tgd moet doen rerloren gaan soodat velen die op koeten en tydverHe moeten zien allicht Kallen worden afgesofarikt aldaar te doen begra en fooral ook wgl de algemeeoe gemeentelgke beg raaf p aate die ook Beer goed is ingericht vlak b of liever gezegd als bet ware in de stad ie gelegen In de Drentiiche gemeente Odoorn hebben bg aangifte voor loonkipzer vele perAoneo ver klaard een inkomen van f M 0 te hebben Tengevolge daarvan zgo tg naar dit inkomen in den hootdetgken omslag der gemeente eaogeslegeo voor f 5 85 Daar zjj in vorige jaren niet meer dan 45 centi in dien omslag betaalden heeft de aangifte als toonktezer Toor ben eens bittere tflurstelÜDg gebracht Eenige dagen geleden werd de Nienwe Boot werkersbond te llottcrdam onthonden Het eerste gevolg daarvan i dst door d firma W R Maller Co na acht ploegen zgnde 96 mftn TOOr het ertswerk aangenomen tgo op een vast weekgeld Onder de mannen die lich in de eg 15 go denRploeg hebben doen opnemen zgn er velen die dit vromer nooit zonden gedaan hebben Oneenigbeid wat oorzaak dat eene echlgenoote te Breda haren gemaal beschuldigde dat hg Dit een rgksaebouw handdoeken ontvreemd had Veroordpoling volgde onlangs en thans tgne wraak Bene woordenwisMliog ontaardde in t ene vechtpartg waarbtj de ecbtgenoote eene verwonding met een hakbgl opüwp zood t medische hulp moest worden ingeroepen Na bet leggen van een eerste verband werd opnftme in bet Stedelgk Oaatbuia noodzakelgk gracht Hieronder volgt de beeehrgving van een toooeeltje in do Uelgiiche amer eergisteren bg ds behandeling van de wet op de borgerwacht Demblon stelt voor den eed van tronwaan den Koning te doen vervallen Hg zelf raoobt wel eens n eed van troaw aan de Belgen doen die stom genoeg zgo om hem vet te masUn LanKduriff Uwaai De rechterzgde roept Tot de orde Tot de orde De president Taok Inidt woedend met de Mhel Taok Ik roep a tol de orde Demblon De koning beeft pas een benoeming tot Doitech admiraal aangenomen Ik ind dat verdacht Tot de orde 1 Ëigenlgk ben jallie bet ook met me eens Nee Neel Ik vopg er nog aan toe dat het belachelgk is te eiscben dat men een eml van trouw aan iemand zweert die telt zoo weinig tronw ia Geweldig lawsai Tot de orde I Tack Voor de tweede maal roep ik o tot de orde Minister Sobotlaert Wat meneer Demblon gezegd heeft is grof en beleedigend De Koning vertegenwoordigt het vsderland Toejnirhingeo aan de rechtertgde De Koning ii de v rheien augaste personificfttie van onze in BtelUngen Farnémon tA 3 l verheven Minister sHW rt De Koning is dehoogsU vertegenwoordiger van het gezag t U 8 S 4I M M 0t t tl tM 11 ID It 1 T M 1M Ondi SO Moordrwht HieuTWknli Cpdl jtoHudui J lUttardm dapella Niwwktrk UowdiMkt Soul i SS H I Ot 14 t tl Dt lr doet opmerken dat de vitente liokerzgde geen eed beeft afgelegd Lawkm rechts Meneer Tack leg dien scbreenwleelgk mioiftter bet zwggeo op De Traoz Wat Scheeowleelgk Dtfitrée Liefst soa ik o oog anders noemen Lawaai Demblon De Eecaot heeft dea koning grof beleedigd Niettemin zon deze nn wel eens eenige proeven kannen geven van een waardig en zedelijk gedrag Lsnaai De voortitter Tack wJ de Kamer raadplegen over hrt opleggr n van de eensaar Lawaai Fnrnémoot Men wil bier de vrgheid van spreken opheffen Btem rechts Van baleedtging Demblon Ik heb wel veel gebreken maar ik en trn minete eerlgk ifffoeste Weet meneer Demblon art il cJmcience wat bg zegt Dsrablon Altgd meer geweten coDScifnc dsD een clencaal dat ie bovendien soo mosilgk niet Demblon Ik wil van mgobeer Coremans noch van mgnheer Woeste loeren boe men zich gedragen moet Meneer Woeste heelt aao Diana Vaugbao gflootd il est l é u des Ban cissoos d AIost Als mgn kiecers ontevreden zgn dan znllen ze mg wel weer afzetten Meneer Woeste beeft van beleedigirg ge sproken bet eenige wat ik reee ii door hem geprezen te worden Teekeoen van afkeoring Ik heb gezegd dat de kooiog niet erg troow is dat vertelt men in geheel Ëurop elkaar Maar ik ga niet zooals de boeren bg don Koning dineeren Langdurig geweld Ik heb den spijker op den kop geslagen en tal zoo voortgaan lAwsai De ceosnor wordt tenslotte aangenomen met 74 tegen 17 siemmen en 6 onthoudingen en het artikel inzske den eed oQveranderd goedgekeord Te Orao zgo Maandag door den krgg raad vier soldaten van het vreemden legioen drie Duitschers en een Belg Ier dood veroordeeld omdat xg de vorige maand gevangen zittende bon kerker in brund gestoken badden By de behandeling der zaak legden zg de on beschaamd e te onverschilligbeid aao den dsg en spraken zelfs ban leedwpzen er over nit dat sg er niet in geslaagd waren de gftnsohe gevangenis met allen die er in waren te verbranden Dooderdsgavond omstreeks 10 nr geraakte Ie WaterÏDgea een wagen met een paard bespannen tewater Weldra waren personen gsnoeg bgeen om de beaulptame band te bieden Het aantal toeschouwers dat zich op een nftbg sgnde brug bad erzameld wu echter nog Gtrootor EeuskUps kraakte de brng en zonder dat men zich bgtgds Jjtcn redden zakte deze in en toen geraikten roim een 30 tal personen te wster Niettegenstaande de groote paniek d e ontstond werden alle personen g re4 De komkommertgd dien wy thans doorteven schrgft msn nit Veolo aan de Limb Koerier c kenmerkt zich in bocfdzask door komkommers In geen tientsllen van jaren was de oogst daarvan zoo overvloedig als thans en men komt banden te kort om de vrnohten te plakken u n ii is ll J u at f U 4 1 i ll tl M 10 1 lO M lO SO 10 4S 10 4 7 11 l i Ml 10 1I Aanhoudend ziet men hoogbeladeo karren met komkodmers an andere groenten naar de ladingpUiats der spoorwegen rgden van waaruit deze tuinprodnoten in zeer lange tremen naar de Dnitiche markten vervoerd worden Treinen van iO tot 50 waggons kan men hgaa iederea dag daarheen zien vertrekken DuprgZ6D die gemaakt worden tgn in bet algemeen bevredigend zoodat onvoorsieoe omstandigbedeo er buiten K lt ten meo ditmael na jaren van tegeuipoed eindel k eens van een Wtlgt slaagden 0 Hist zal kunnen spreken Bg gerockte wordt ua de sHaarl s nedegedeeid dst een paar grondeigenaars uit den omtrek en Haarlem een groot gedeelte der bg hem werkzame arbeiders heeft ont la en Men DOfmt een grondeigenaar onder Velzen en pn onder Heemstede De reden vaa dit ontslag soa gelegen zgn io de groote verbooging van belasting door de nieuwe wet op het personeel veroorzaakt De bandeltng der heide grondeigenaars zoo in de betrokken gemeente groote verslagenheid gewekt hebben De jsarwedde van den gemeente rcbiteet t Leiden thans vastgesteld op f 2500 met vgf tweejtarlgkscbe verhoogingen van f 100 alzoo na 10 jaren disost Indragende een mazimnm vau f 3000 wenscben B en W én met het oog op den werkkring én wegens WtaoKrgk meerdere werkzsamheden ait de grensvtrandering voortvloeipude verboerd te zien tot een bedrag van i 4000 NederlaDdsch Sanaterlam vooa minvetmogende longlijders te Ikivo9 PUU Wy vernemen uit Davoi dat den Itten September van dit jaar een Nederlandsch Sanatorinm voor minvermogende c loogziekeo zal geopend worden Keeds Ung wsreosondflr da te Davos vertoevende Hollanders bieromi rent plannen gemaakt toen in het begin van 1897 eenige Kurgasten het plso vormdeD tol oprichting der Vereeniging tot behartiging der belengen van Nederlaodicbe looglgdersc die indeeerite plaa B ot taak zonde hebben een Senatorinm op te richten ten einde de vete minvermogeadec Nederlanders die in steeds khmmeud aantal te Davos genezing komen roeken tegen zoo laag roogelgkeo prgs te kqooen verplegen Al dadelgk na te oprichting der Vereeoigiog nam het Betonr maatregelen om dit plan te vernezenlgkeo circalairet aan aMe Nederland Bcbe doctoren werden rondgezonden om voorloopig het doel der Vereeoiging oiteen te zetten en te gelgker tgd werden pogingen io bet werk gesteld om óe benoodigde fondsen te verkrggen HB MM d Kj ni ginnen stelden a dsdelgk eene ruime bgdrlp r bepchikking ven het bestuur vro ere orgasten die te Dsvos baone genezing hadde verkreïfen lieten zich oiet onbetuigd en aan den iteun dien de jonge Vereeoiging van wrmogeode laodgenooteo ondervond was het te danken dat men binoen betrekkehjk korten tgd de in Davos gelegen Villa Florenzsc kon horen en doea mtebiteeren om an den Isteo September 1897 af een dflrtigtsl long zieken te konnen verplegen Twee der be tuarslpdeo mejuffrouw Tilaoos en de heer Kagpnr stelden zich op verzoek der vereeoiging beschikbaar om belanglooB gedurende éia jaar bet besteur van hst Sanatorium op zich te nemen en met een der te Davos vertoevende geoeesbesren werd eene overeeokomst getroffen voor de geneeskundige leiding der inrichting De veiplegiogskoaten zgo door bet bestoar nog niet loorgoed vastgesteld doch zullen waarschgnlgk tusvchen fl 1 75 en fl 2 daags bfdragcn alles inbegrepen ook geoeeskanUge bebandeling Hoezeer het ook te betreuren is dat door deze kosten eea verblgf in het Sanatorium oog maar ooder bet bereik van een befrekkelgk gering aantal patiënten zal vallen zoo meeude h t besluor met het oog op geldelgke schadekaos het eerste jaar niet tot een lageren verplegingaprg te moeten overgssn 14 8 M 1 51 1 17 4 11 4 15 t Ojl 5 09 l ll l iO l ll 5 40 8 41 8 10 1 81 4 10 4 18 a O V D 1 17 1 44 1 84 1 01 t OI 47 1 14 4 40 4 10 4 17 1 04 8 10 4 19 8 09 Hoeveleu echter voor wie het verblgf in DaTos door de zoo hooge hotel en peosions prgzen tot nu toe e ue oomogelykheid JÉas worden door de opriahting van hetSanatonam iu btnst gestald da voordoelea vsnhet Davofter khmiat te geuieten En ook aao de parti culiere liefdadigheid door welke in dan butsten tgd zoovele onvermogende Igders aaa taberculose io bet aaDvaogsstadium naar bet Davoser hooRdal gezonden werdsn wordt door deze instelling belangrgk te gemoet gekomen Aan da verechitlende t lementen van het Sanatorium ootteeneo wg het volgende Zoowel mannen a s vroawen zonder onder scheid van rang stand of geïoofsbelgdenie komen voor de opoemiog in anmarking miu m het b in stadiura der ziekte twkeerende De aanvrage voor verpleging genohiedt door middel van twee vraag1gst in die ingeri t door den bebaadelendea geoeesheer ia Nederlarid aan bet bestuur der Vereeniging moeten opgözooden worden Hiernaar beoordeelt de aouatorinm dokter te Uavoa de wen cbeiykheid der opneming en wordt ïo verband bieimede de beiliwing genomen omtrent al of niet opaeming Daar bet meermalen zal voorkomen dal ook minder ont ikk lde patiënten die met vreemde talen onbekend zgn naar bet Banatoriam znllen gezonden worden heeft bet bestuur der Vereeni Mog maatregelen getroffen om de reis io alle opzichten te vorgemi kkelgken In de eerste plaats zal er getracht worden dergetgka patiënten zooveel mogelgk met Isndgeoooten to doen saraenreizen Waar dit ntet mogelgk is zat aan alle hooldstitions een door de Vereeoiging durtoe BHogewezeu beambte den patiSnt met het aauwgzen der treinen bet verzenden der koffers enz behulpzaam zgn Op deze wgze kan het doen der reis nienaod meer de minste zwarigheid biedeo De geneaskondige behandeling iu het Sanatorium geschiedt volgens de Brebmer D ttweilerscbe metbode Qoede voeding en den geheeleo dag verblgf honden in de open Incht vormen de twee faoofdvoorwsarden der kanr Aan bet Sanatorium worden drie gedekte terraaaea gebouwd waar de Igders gedurende het grootste deel van den dag de ligknnr koonsn doen Om het gevaur van besmetting te voorkomen zgn in bet huisreglement eenige bepaliogen opgenomeu omtreot bet oascbadelijk makeu van bet rputum en wordt zoow l den patiënten aU hel Sanatoriom persooeel de grootst mogeIgke reinheil voorgescbreven Ds verpleegden slapen met geopende veasters esoe maatregel die in bet Davoser klimaat zonder nadeelige gevolgen genomen kan worden Bet beetonr der Vereenigiog ne fmt in o erleg met de patiënten alle mi atregelen om ban na de kuur eene hygiëoisehe leefwgze en daardoor eene dnarzame genezing te verzekeren Deze bepaling verdient daarom toejuiching omdat zich bg genezen longziekten dikwgle gevallen voordoen van herbaling der ziekte wanaeer de patiënt onder bygiënisch onganstige omstandigheden leeft Bg een deel der patiënten on zal door hst bestnar gezorgd worden voor lichte betrekkiogflo ais ze in het vaderland tsrugkeereu Deze veipleegdeu worden dao ook gedarende de ligkuor zooveel mogelgk voor dergelgke betrekkingen voorbereid Andere patiënten die ticK in een beter klimaat dan het Hollandscbe willen estigeo worden zoo Doodig onderwezen in vreemde talen ten einde een werkkring te kunnen zoeken ia Davo Areu Tiaosvaal etc Het istrooweos bekend dat door bemiddeling van het bestnar der Vereenigiog deaeo winter reeds onderscheidene lichte longpatiSnten in Davos aan betrekkingen zgn geholpen Wg kunnen hiermede onze medadeelingen omtrent het Nedorlandeche Sanatorium vQor minvermogenden te Davos eiodigen H t werk der aldaar vertoevende Hollanders die voor minvermogendon een tehuis stichtten waar ze door en met landgenooten verpleegd worden verdient aller weardeering Moge het velen ten goede komen voor wie bet verblgf in Dains tot nu toe een oiet te bereikea ideaal ie geweest PosterUen en Telegraphic 7 11 I U 1 51 9 17 10 88 1 II f 19 I 10 04 1 01 10 11 t 1 18 10 11 t l ll l ll 1 10 10 17 10 84 11 80 1 0 10 09 1 17 9 47 1 14 10 01 10 07 17 8 17 4 84 8 41 47 1 10 10 19 1 55 7 41 9 07 10 01 10 84 18 10 9 l f 9 49 10 S4 11 10 In Mexico mogen per pakketpost niet wor tH ü ligevoerd vergiften ammnnitie vette MliiUDd gli l n kiMk D raikwbikkwmrk nodtlgka prtotM ani Bg Koniaklgk bealaii nn U Juli 1897 a 6 ta aan d n mtpaetrnr der posiergan P Nagel te Brada Tarftunniog verleaad bat aannamaD Tan hek ordetaakea ala Bidder 3de klasae fan da Kroon au Praisan bem doar Z M den Keisar T n Onitacbland Koning van Prniien geaohonkan Benoemd 1 Ang Tot brieTpngaardet te Borger Compagnie J van Lier Verplutat 16 Jnli De conmiei der poilerüen 2de klaaea T C £ Dittlinger tan Dordrerbt naar B Htiitogenboecb De terplaataiag ran den adnstent 1 Bollenberg tan Schagen naar Amsterdam gaat inmet 1 October a Belut met het beheer 10 Jnli Van het telegraafkantoor te Ede I M fan Sondriaan directeur Tan het postkantoor aldaar OntelageD 22 Jnli De brieTengaarder O W Kempert te Qeeateren OTarleden 14 Jnli Da brieTengaarder J Hildering te St Jacobi Parochie Bultenlandsch Overzicht Joist oa het bericht over Daitscblaods geïsoleerd optreden bg de vaststetliog der wgze vao betaling van de Grieksche oorlogsschatting de vreea deed ontetaan dat de oneenigheid nnder de mogendheden voor de Porte een nieuwe aanleiding tot temporiseeren zon zgo komt het telegram volgeos hetwelk de gezanten het eens zgn geworden over een garautie vao betaliug dm ook Dnitsoblaud bevredigt Hoe na Oriekeoland sal komen te staan tegenover zgn verschillende sohnldeiscbera ia ons oog niet bekend De tekst der bepaling voor de oorlogsichatting is onderworpen aan de goedkeuring der kabinetten en is uog met pobliek gemaakt De Torksohe pers blgkbisr geïo pireerd geeft artikelen vnarin vooral de nadruk gelegd wordt op het moreel voordeel dat Turkge van zgn overwinning heeft en waarin van een aooexatie van TbessaliS niet meer gerept wordt Ook biex werd dus gewerkt op de stemming van h t volk dat anders het opgeven van de verkregen voordeelen wel eens slecht kon op nemen Wel wordt er in Tnrksche kringen a op aangedrongen dat de Kretecserquaestie te galgk met de vredesonderhandelingen zal worden ten einde gebrusb manr tut ditdooreonhalen vaa twee moeilgke vraagstukken taHen de mogeodhedea zich natnarlgk oiet leenen In de Review of Reviews noemt de heer Stesd het eea ongunstig teekfeo dat da Dnitscbe keizer zich bg de jongste feeiten van Engeland volkomen ontbooden heeft van eenig blgk van eelnemieg met de feestviering zgner grootmoeder Bg zond zgn broeder prins Heinrich wiens mooie helm van de tgfwacbt in den optocht zeer bewonderd werd en hg zöod een oorlogsschip vao t jaar 60 om Datts6hland bij Portsmouth te vertegenwoordigen Zelfs is bg echter buitengewoon be dMrd om niet te zeggen onverschillig gebleven wat te meer in t oog liep daar keizer Fraoz Josef van Oo tenrgk znlk eea wsrme belaagitalliog asn den dag legde Het is waar dat de binneolandecha toestand des rgks vetanderiog van ministers bet aftreden van baron Msrschall enz den keizer geen leegea tgd hebben grlaten Uaar hg is er de maa niet naar om door verplichte krachtsinspanning in ééne richting zich te laten weerhouden vaa WL nschsIgke plicht plegingen tn eene andere Er ia reden te vreezen c schrgft Stead dat de keizer opzettelgk oovrieodelgk is geweest en dat dit moet worden toegSFchreveo aan Dniteeh and snAgver op ËogeUnds koloniaal bezit Of hg bepaalde plannen vóór heeft zullen wg vermoedelgk vernemen na zgo bezoek aan den czaar Voorshands schgot voor zoover t ons aangaat tgn eeoige wenscb de vloot te vereterkeo zoader welke hg natuarlgk niets ernstigs kan ondernemen c Deze opmerking van de Review die zulk een aititekeod barometer is voor de Ëngelache atmosfeer dost vermoeden dat bet slecht gaweteo der Eogelsobe Z Alrika wieculanten spreekt of gasprokea heeft Wel noemt de aehrgver de geroohteD eener vaaUlandeooalitie tegen Segeland gdel geklap maar dit geklap sehgnt toch voldoende aanleiding Toor de Ëogel oheu om zich de koele houding des Keizers eo zekere reiteo naar Petersborg aan te trekken Wellicht ia die oogernetheid niet vrean d aan de verzoenende bonding die de regering plotseling aannam toen zg Mup in bet Lagerbnis bg monde van den mi i jtj r Chamberlain verklaarde idat de dringaade aaeatïes tasBcben Engeland on Traaaraal a al afgedaan wordea beichouwd s John Buil is zoo zelden edelmoedig gaweest bg ingeving ot opwelling dat er do wel een bittgke redeo voor zgo moet Ia de Daitsche districten vsn Bohemea heerseht b altgd groote verbitteriog wegeos de taalverorde iog Vooral te Egar lAr onlaogs de politie bg gelegenheid van den verboden Daitsoben Volksdag zoo kru ia opgetreden wordt den poUtieken ambtenaren hei leven caer zoor gemaakt De districtshoofdman moet eiken dag met e o treiu oaar Fraozeasbad gaan om te ele daar te Kger niemand hem wat wil verkoopeo Es een Dntuoh Bojieemiich blad doet in allen ernst het voorstel om alle ataatkaadig ambtenaren te boycotten d i han geeo woning te verhuren geen eten te verkoopeo en den omgang met hen al te breken totdat de Ualverordening iogetrokken lal zgn Prios Oeorg vsn Sehaumbnrg Uppe heeft nog onna geprotesteerd trgen de reebten die de zonen an graaf Ernst op de erfopvolging iu Lippe kunnen laten gelden Maar de Laod d beeft bet proces eenvoudig voor notificatie aangenomen Da zaak is nu eenmaal door de scheidsrechterlgke beslissing voorgoed oitge mankt Io een der lokalen van bet Briteehe PirlemeniSgebouw sgn Woensdag middag despmtmastergeneraal hertog van Norfolk de staatssecretaris der Sobatkist lord Hanbury eu acht afgevsardigdea met vertegen woordi Kers der telografisten bgoengekomeu ter hesprekmg van de grieven dezer ambtenaren De telegrafia ea uit de meeste groote stedea vao het Vereenigd Koninkrgk haddej gedelegeerden gezonden die de grieven vau bun lastgevers oi oeazetteo Er werd echter aiets besloten De conferentie ion Dondnrdag worden voortgezet Zg schijnt van laugeo donr te zuHen zgn eii eenigszios bet karakter te zullen krg gen van een niet officieele enqoê e commissie P OSTHE IJETSr 1 2 3 4 5 6 7 LUST Tan brieTen geadresseerd aao obbekeodeo gedorende de eerste helft der maandJali 1897 en terag te rerkrijgen door tu achenkomat ran bet postkantoor te Gooda Verzonden Tan Oooda Mej Henae Amsterdam J D Göppinger M j A Bonman Wad J Ahrend Zn J Pngk Arnhem Wed W F Ijoomao sGruenhage A Varboom Maasland Venenden Tan Benthnizen O Orootendorit Rotterdam Venondan Tan Gondsrak C T d Berg Utrecht 1 Baitenland Versonden Tan Goada F M T Gulpen Boston De waarn Directeur Tan het Poatkantoor F HERMAN DE GROOT KEXlMISGEyUMG BURGEMEESTER en WETBOODERt Tan Gouda Gaaien art 1 tiraede lid an het KoninkIgk beilnit Tan den 18o December 1897 Brengen ter openbare kennis dat de lyst Termeldeode de inricbtingen Tan Weldadigheid tot genezing of Terpleging Tan zieken of gebrekkigan en de inrichtingen tot algemeen nnt gereatigd in de gemeente Geada waarroof geeoe belasiiog naar den eersten tweeden en derden grondslag der paraoneele belasting iregens het gebruik ao perceelen of perceetsge leaiteo zal worden gehsTsD ter Secretarie der gemeente Toor een ieder ter inzage is nedergelegd GOUDA den 30 Jnli 1897 Burgemeester en Wethoedere Toornoemd R L MARTBNS De Secretaris BROUWER Burgerlijke Stand GEBOREN 27 Jnli Willem Cornelia oodars G P Lngoenbnrg en J Blok 30 Coroelis oodera A Tan Sprang en P Ondgk ONDERTROUWD 30 Juli S J den Edel 22 j en E W Brehm te SchoonboTen 20i J J Veaienr te Rotterdam 25 j en C J StraTer 28 j C A Groenendal 24 j en J A tam 24 j k ten Saude IeBlokigl 24 j en A C Tan Vrenmingen 22 j C Klerks 20 j en J P de Qrugl 23 j E E5 0Xjjöu2 d EJ De Zpo is verbrand zeggen de Dames als de betreffende kleediogstnkken zeer dikwgls slechta na Hof 3 maal gedragen te zgn achenren enz in de fouwen krggen of als Watténc nit elkander gaan dat is echter geen tocTallig Terbranden der mwe zgde I maar zg wordt met opzet om de de dikker en goedkooper te laten aeh jnen met Mn en pho phor u ur oTerladen die de nerf Tan de tnwe gdediaiul oprreet men noemt inlk rerTen chargeeren hoe meer de zgde gechargeerd moet TTorden hoe meer HnbadM zg moet hebben om dit gif zeer innig op te kannen zuigen De geTerfde igde net edele spinsel heelt dus de doodskiemen reeds in zich eer zg op den weefstoel komt De daaruit TerTaudigde ootfonOamde lijiieatoftn moeien u kort gebmik als tondel aebeonn al naardat de igde meer of minder gechargeerd is De dnre agde incl maakloon ia totaal waardeloos Monsters Tan mgn echte Jde per omgaande De stoffen worden porten toWrg Terzonden 6 Henéai s Zij le4ikitkn K ci K VoO ZURICH NIEUWE ZENDING UBBMSGHB ACME lEKREü mu ummmu A van os Az Md Taillenr Kleiweg E 73 73a GOUDA Teie ift M ar ai Beurs van Vikn tlotkra 88 881 98 8 V 9 n 9 V 104 85 1 88 88 86 l is 68 97 9 w 1 88 11 Il O tv 1061 ♦ 100 91 48 844 998 loni SOIL 00 m l 10 991 1 IS s 74 V 109 101 07 18 100 84 V V4 141 W lOl i 99 1801 18 10 1001 10 I ll l 18 109 70 z O s s 190 100 106 10 V l 108 108 11 l l 8 8 Vs uo 1 so JULI M tnaauHD Oert Ned W S S dito lib dito ttdito luo dito SHo 04a Obl Omdl l88l 88 ItlLIl lM lirü iii l86 8l 5 OosT iia Oij inp pierl8 8 8 dito in liUer 1888 5 PoatUQu Obl met eonpoti 8 dito ticket 8 RtiaUNO Obl Binnenl 1884 t d to eoconi 1881 t dllobiiRollu I88t 4 dito bj Ho iel8SII 9n 4 dito in goud leun 1888 dito dito dito 1884 S aeiSja Perp 1 oliuU1881 4 TuallIJ OeprÖMT ma 1890 4 G c leeninfE serie D Geo Ie Qtag serie C 2oiDAn Bar v obl 18 5 Mlllco Obl Buil 8eh 18 0 VaxasDiu Obl 4anbep 1881 Avnaaoui Okliifal en 1898 3 RanilDUi avd leen 1894 8 Nao N Afr IlsndellT und Arendib Tsb Uij Ceitlfinsten Drfli lut Db ppj dita Arn Hypotheekb pandlir 4 OalUHg lor Vcirstenl sand s Gr Hypolheekb psndbr 8 i Kuderleudkoho bank naad Ned H ndelmaatBoli dito N W k Pao Hyp i pindbr aott l polbeelib pandbr I l tr H potbeekb dilo S OoSTIMa Oont HonK baak ead Hvsl HjrpotW ckbaak paodb 4 AMsaiKi Kqu t byfiolb pniidb Muw L G Fr L eu eert 8 NlD Uoll U apoor Ui sanl Mg tot Kipl f St Spir aand Ke I Ind Bpoorwagm aand Xed Zmd hït Bptn sand 8 dito dito dilo 1891 dito I lTUt 9piiorwl l887 89 A Kob SZwd ttal Spi igjj A H oM I 1 PoLKN Vi sriohau oenen send 4 Bcsl Gr Huil Spw Mg obl t j Baltisrhe dito aand Fsstoira dito aand 8 Ivaoe Dombr dito aaml 8 Karik Ch Aeow p kap obl 4 dito dtto oblig 4 Alliaili Cent Par Sp My obl 8 Chio k foitk W pr O t and dIoditoWin St Peler obl 7 DeQ erk Aio Gr Spm eert v a Illinois Central obl in goud 4 LouisT bN sBhvilb Oert T aand Ueiioo N Spv Mij lebvp o 8 Itits Kantss r 4pct pref aand N York Ontasiok West sand dito Penn Ohio oblig 8 Oregon alif Ie byp in goud 8 St Paul Minn Si Hanil obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 8 dito dito LioQ Col Ie hyp 018 CaHiO Oan Bouth Oert T aand V N O Ball tNs lob d c Ü Amsterd Omnibus Mij aand Botlerd Tramweg Uaate aand Ked Stad Amaurdam aand 8 Stad Bottordam aan 8 BlLOiB Blad Antwerpen lüi i i Stad Brussel 1888 il HoNO Tbetaa Begnllr GeselUon 4 OoSTBNa StaaUlcening 1860 5 K K Ooit B Cr 1880 3 SpANfl Stad Madrid 3 1888 NïB Ver Bot Htp Spobl oert ADVERTENTIEN Uit de Hand te Koop Bene LIOGENDB STOOMMACHINE 2 PaardenktMht mat 8TAANDBN KfiTEU at lea op eene fundatie ataande en TWEE LIGGENDE STO0MMACH1NB8 elk Tan 2 Paardenkrtcht De drie Uachinaa zgn geheel nieuw Te bermgen met franco brieTen onder letter S by A BRINKMAN en 7 N te Ootét VERHUISD Mej J IVAÜTA r rl akiiii4 fw Tan de SPIERIHGSTRA AT naar den Langen Tiendeweg D 39 Tegen billgke Toorwaarden TER OVfftNAHB AANGEBODEN eene taak in direct té aanTaarden BrieTen ie adresseeren aan O A LANDSWEBR Melkhandelaar Tan RaTeategnatraat 75ii Dl Haag lll MIM III WASSI III Agentuur bg de Firma Wed BOSMAW tP Gouda Aulomatlsctievftllen r or n tt n k fl 1 m x nrnlMm k n l J Voor tniTAti kn ikert kk n vi t kt l W vnngan Minri tDr nil ïi ï ilnr t iMiolii fli Ml rittMn malHH if rtulramle k v r In ann ui hl tollrit rWi vMiMiti w Ur ou au laatm nl t An minute t uk rk Vtinfliidfcnliï Xnrkuur oininitiiiht UiiatHiii Rh V Mehubcrt A TANDAllTH E CASSUTO Turfoiarkl 17 1 uouda iiuuin van 10 tot S uur kekaWe ZONDAGS e WOENBDAüS tm middag Stedelijke Qasfaliriek te iOUUA D priJB vim het gu in O c nl per M vu roor Kooktoeitellen oï Motoren 4Vi et Onder zekere voorwtivden worden peioeelw gratia un de hoofdbuii Terbonden roet 1 meter vrüe leiding achter den tumeier Voor 3 en licbttfMmeten bedrugt de hnnr 10 cent per maand Bewoners van er elen van t n boogRte 2 25 per week kunnen wekelyks afrekenen en ran de fabriek tampen kooktoenteUen ens i tegen betaling van enige centen per week ia knnr bekomen