Goudsche Courant, dinsdag 3 augustus 1897

30ste Jaargang Dinsdag 3 Augustus 1897 No T338 mwsm mmmi IVieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van regr ls m 50 Centen tedere r meer 10 Genten Groote letters worden berekend maar plaatsruimte Iiuendin van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave deeer Ciourant gwachiedt dagelflki met uitzondering van Zon en Feestdagen De prfls per drie maanden ia f 1 26 iranoo p post ƒ 1 70 Alzonderlijke Nomm rs VUP CENTES 4 Vepzuimt Toor l niet Mr dat gg met eea gerglde beur sur de Kennis gut eerit een of tweelelikere Eiatjet Sigaren tot eoncarrwiende prgn ta koopen bg J F I1RRHA Z00 waardoor men niet alleeo gedarende gernimen tgd lekker rocken kan maar terens de kani krijgt om een ITaaimacliiiie met Kast RIJWIEL Cadeam u krügao Wie weet behoort gy niet tot den gelukkige welke het BIJWIEL krggt En hierdoor zich gedurende jaren een genot Terachaft wat men op de Kermii nooit loolang genieten kan 2Ö Cents of keer 10 Cents beateedt in O tS waaraan ook geeft recht op f MMT TEBKKINO 1 OCT 1897 Beitel rerTolgent in O 09 een paar beste Flesschen WIJo Bessen mUn Ml m Half BoerenjoDgens ADVOCAAT OF KWAST Qaat dan de KERMI eena om en Teruhaft u een huiwlgke gezellige KERMIS met de nwal En gg igt den Tolgenden dag niet half ziek Tan al het lekken wat te genieten ralt op de KBBMI8 röBÏÊËlËalpl te MOORDRECHT op VRUBAG 13 AUGUSTUS 1897 deemorgena te elf uren in het kofiSehuii rao J na Wima aldaar ten orerstaau ran den te Oouda retideerendeu Notarie G C FORTOIJN DROOOLKEVEB Tan No 1 Ban WOONHUIS in drietin bewoond geteekend No 108 ia8a en 1084 met SCHUREN GBBOUWEN WERF en KLEINQARENBAAN en ERVEN en 2 peroeelen DIJK WEILAND in den OottpoUUlP in het dorp Moordrecht groot 94 Mren 0O Centiare Te aaoTaarden 1 October 1807 Het Buis gemerkt 108 is verhuurd Toor 1 20 en dat gemerkt 108i Toor 1 25 per week En No 2 Een perceel uitmuntend Weiland achter perceel 1 gelegen groot 04 MreH ao CeHUarenVerhuurd togen 00 per jaar tot 1 December 1807 Na afzonderiyke Teiliog en afslag worden d percoelen gecombineerd Nadere inlichtingen geeft Toornoemde NoUris FORTIIIJN feROOOLEBVER te Oouda mmmm wordt Tcnocht op t HERK tcletteo VIT RBT MiaAuix tIh M RAVENSWAAY ZONEN OORINOHBM Deze THEEËN worden afgeleTerd in verzegelde pakjes van vijf twee en en half en een Ned one met vermelding van Nommer en Prgs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedopo ueerd Zich tot de aitvoering van geëerde orders aanbevelende J BREEBAAUT LZ EËNIG DEPOT der fijnste Haagscbe Beschuit II T H E E T U IIV Ingang BBVG ZBUOBTKAAX ofte di Buk van Leening Wat Is d RlMoniaiuk 1 twrijviag tafwi Jk4i Undraimiini kortom ir W lsMMlMt mi llllllasimwMile l ea Wat ma das iMds b hint lmis i iu Piva 50 omt 76 cent eo AI 25 de Ow liVfforhMdao la ds rawaw Apotheken hy t jU ottw t Oo a Bolteulsni Te GOUDA bg A WOLFF Markt AU4b en DE LAAT ei VAN SON apatheker Markt OPENBARE VfiRKOOPING te GOUDA tjp overstaan van den Notaris O C FORTUIJN DROOGLEBVEB op MAANDAG 23 AUGUSTUS 1897 des morgens te elf uren in het Koffiehuis UiKHONiic aan de Markt van No 1 Een goed onderbonden Ht IH en ERF waarin KOFFIEHUIS gedreven wordt met een perceel GROND daarachter aan de Wachtelstraat to Gouda Wyk P No 170 Te aanvaarden 1 November 1897 No 2 Een goed onderhouden HUIS ERF en GROND aan don Turfsingel to Oouda Wjk P No 161 Het Huis bevat 4 Kamers Keukan en ldar en is verhuurd voor 1 75 per week En No 8 Een HUIS en ERF aan de Westzyde van den Raam to Gouda Wgk O No 418 Verhoord bü de week voor 1 75 De peroeelen zgn de laatsto 3 werkdagen vóór den dag der verkooping van 10 tot 3 uren en op deu verkoopdag van O tot 11 uren to bezichtigen Nadere inlichtingen geeft voornoemde NoUris FORTUIJN DROOGLEEVER to Gouda OHaELBESFELIlG in de Oroote of St Janskerk op IHns ag 3 Augustus 1807 des BTöDds 7 aur aiior tien Heer J B B SFAANDERHAl Programma s torens bewgsen van toegang zgn tegen betaling van tO Cent verkrygbaar bg de Boekhandelaren J vilt BBNTUM ZOON en bg den Kostor lllllJTnAKDEL Vergeer lS ander § Lever en Vuran Grenen Dennen en Bikenbeatokhout Alle soorton Binnen en Bnilealandsch gezaagd en geschaafd Hout alsmede geploegde en geschaafd Delen en Kraalschrooton Amerikaansch Hout in alle naton voorhanden Prif en CoHCurreerend KATTENSINGEL Q 197 SCHIEDAMMER GE1IE7EE Merkt VerkrijglMutr bjj M PEETERS Jz N B Ala bewijt van eolithuid osobet en kurk Bteeds voorlieo vau den aaam dsr Firma P HOPPC NIGHTCAP Gemeubileerde kaaers GEVRAAGD ZITKAMER liefst met 2 SLAAPKAMERS gecraag4 voor eenigen tgd zoo mogelgk met PENSION voor 2 Heeren Aanbiedingen franco onder no 304 aan dan Boekhandelaar J WALTMAN Jr Delft Ooada Drak va A BKINKUA N ZOON SOCIËTE IT OITS Gm OEGEF Heden en Morden NIEUW NUMMER Groot Succes ► Al N wisbrun l liffmann i Markt Gouda Markt heden Q 1 Van aF Groote DITVMOOP VAN ALLE Zomer Mode Artikelen tol ONCEIiEilD LAGE PRUZEN Zie d e étsulsc e i ui f de VïctoriaiBron f e Oberlahnsfein by m Tafeldrank Van h£ nwklykef uis derjfeder anden Maatschappij tot Exploitatie der l ictoria Bron gevestigd te Rotterdam Xuidhlaak 8 Voor de eerste maal op de Kermis alhier Theatre Moderne sans Rival Schouwburg zonder weerga Standplaats Markt over het Stadhulê ALADIi BE $AID DE RUSSISCHE TÖOVERKONST Prgzen der plaatsen Eersto Rang gS Tweede Rang 18 Derde Hang 10 eent Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden E era racla tig rLot iaag ©rio2a t mmmm met tiie staande aan den KAITTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Watevbespróeüng een prachtige S met Vestibule wit marmeren Tegjefs S voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht de eischen des tjjds xAbevragen LANÜE TIENDK BINNENLAND OOUDA 2 AQgoiUs 1897 Op d n Dfttionftlfto ivem wedair yd oifcgeKkr TCD door de xwemclob de JoQge KarnpioeB te Aniterdam op Koodftg Aoguatoe j l htiiulde oouD tadgenooi da heer A L J BreebMTt De Ie prge rerguld lilteren uedaille voer ineltwenaun op de bortt Jooioree 80 M in 1 20 mi0 De 2e pryi tilreren niedaillavoorRaeltwemmen op deo rag SeoioteB 240 M io 4 48 s mio De eente prga werd bebuld ia 4 48V min Hedeo morgen tea 12 oor werdopbet pleir ran bet kasernegeboow ter gelegeobeid fan den ferjaardag vao H M de Kooiogio R ente een parade gehoodeoi welke gecom man deer ilwerd door dea kapt ran fiille terwgl de kapt Ditmu de troepen ioipecteerde Bij het op 30 en 31 Jali te Amsterdam gebonden examen boofdaofte is o a geilaagd de heer C J t d Putte vao Gouda Bg het op 31 Juti te a Oraraobage ge bonden akU examen Ëogeleobe taal L OJ is geelaaffd de hear A deo Owde raa Oap v lle a d IJeUK Da lodiiche eorreepoodent ran bet aBbld c l ni Drie compagnieën trokiifn beden oit naar Segti ouder bet befet ran majoor J € Lindgrean en de kftpiteina A H Orerroan H A 8tein en A E Piera Ib het faoofdkiradiitriot Soichedtf Wordt tao r k igde roor bet Itdmaaticbap der Tweede Kamer aaDbaroleo de beer J H ter Veer hoofd eaner scboot te Groningen Da bladen ontringao ran dec beer Oaear Gtrré bet volgende tcbrgrea Da oodergetaekende beeft de eer biermede te barichteo dat bji besloten heeft de exploitatie ran bet Kod Nederl Circai met lo September na afloop der tooratetliogeo te SebereDiDgeo te atakeo De rele rampeo waardoor hy gcdnrende de Untite jaren getroff n werd zyn oorsaak d t hg Diet meer de geeatkraobt bezit om de lakfin nur de eiacben dea tgda voort te tten Hg mukt ran dese getegenbeid gebruik bot Nederlandaeh pohli k dank tn fcpen roor de b FEDlLLETOÜê ¥ lCHT TBIjf U Gelukkig kwoBaaD er wsldra ran Van Starreheorel berichten oopeaa Bennefdd die oni dadelijk door de oude barones werden nedegedeetd Zji wa en gtlijkluidepd met die welke ik sekregeu bad Welk en ommekeer baarden s kij Betay I K door eea tooveralag werd z weder het rroolyke Icreniluatigo meisje van m ger Het taio of meer geknakte dat ik aoma ia haar opmerkte waa verdwenen en haar oogopal aefaitterde met een B ra t van blijde hoop UeT viel mq nn niet moeietgk haar tot den Botlerdamiehea tocht te bewegen lii alle onniat was verdreven kodden wg er geen ran beiden tets op tegen oom te rolgen Toea hg dit vernam waa hg sear vrrraal en wierp mg aiin dankbaren blik toe Ik apriag een tgdvidi over van eeuige maandea Weer ia het roorjaar in het land en weldra aal een irïaawa aemer liet aordi k vorheogen Doeh het weer it aobraal da oostenwind die aoar altgd uit denzalfden koek waait giert om bet buit en aohaaraoh ign de ontkiemende btaailjAs Als de jonge vogeltjes door den achitterenden zonoeichgn arlokt het nett vei4a en en van tak tot tak iprisgon waait die nijdige wtad hao onder de reertjea en doorytfet nam vaa Betey i kamer zie ik in de vroegte Jan roorby komw m t of ESalagen kraag of het oog winter is laogateMnig waariti hg tich oo rele jaren fae ft mofceo rerheageo en ticb en b q gezin in rriendelgk aaodeoken aao te bevelen Nwr men reroeemt zoo da politie te s Giareobage reeda de band hebben gelegd op twee perioneo verbonden aao bet dienstrak der poatergeQ die verdacht worden betrokken tt sgo in den dezer dagen ontdekten po8tr egel diefaUl ten aadeele van bet Rgk Men acbrgft uit Amaierdam Gistermiddag te 2 uar werd in bet Palei van Volkarlgt da ioterDaiionale tentoooateltiog van reolamemiddelen geopeod De voorzitter tan bet nitvoerend comité df hter A N J Pabina beftte de gen odigden tot de plechtigheid welkom eo zette nitéén boe dese teQtoooBt lhDfi de eerste daad ia van de Ter flaigiQg yAmeierdam Vooraitt Of men recht tou hebben de jonge vereeni ging om dit baar èerêta iptr deo van overmoed te beacbuldigea bad de teotoooatelling zelTP Dit te wyzen Verder dankte hg alleii die voor de tot atandkomiog dar expoittte bet hnone hebben bggedragea Hg doed dit te bartelgker omdat er uro reten ige bg wie bet comité atellig gerekend bad op itenn maar die het dien ateun hebben onthcu leu Met den weoacb dat Amater tam Voorait de leaze mocht worden ran atlen die tot bloot der boofdatad konneo bgdragen opende hjj d taotooDfetelliog De tentoouatelliog betlaat de groote codeertual van het Paleia ea onderacbeidt ainh hierin van de meeate Torï e dat zg op den dag dor opening gerwd ia Ze bleek troawena van beperkten omvang te zgn De catalogue goeft 180 DumaieT Eukele insenderi hebben niet zonder auccea geioonen op cea min of meer vernoftig reclamemiddel ter opwekking van de be angstelling in of de oienwagierigbeid voor huoue producten Voor het overige vindt men in de Terachilleode kraampjea op beperkte acbaal wat men ook op een groots teotoonatelliog pleegt te ontmoeten onde jeoever adrooaat brillen zeep oioaeta bet bed der toekomat haarden en brandkaaten koek piaoiao a sigaren poppeoi oeden natuurIgk rgwielen Een commii i ria van politie te Pnrga in de wgk ran het St Uza e aiation kreeg dezer dagen eeo anooiemao brief waarin ham werd bericht dat eene dame daar in de bunrt weduwe van eeo ambteoaar uitdekoiooi€ i haAr dienstmeisje eeu iolaodacb kind van vgftien jaar scbandfligk bejegeude sloeg en niet genoeg te eten Kaf Ati het nu maar wat zachter weor wordt Truil dan knap ik weer op zegt Betiy met eea éaavoQ glimltóh Ik zit aan haar Joed dat ze sinda leng niet meer rerliet Xa de B tterdaraohe reit kort van duur daar Betay met zeker heimwee naar huis rorlangde had haar e tloopeode tiekte van ona klimaat waar van zij rte kiem in zich omdroeg mot vernieuwde kraobt aangegrepen Zq leed aan benauwdheden en menigmail ontwaarde ik een bloedvlek p dan zakdoek dien v hoestende aan den mond bifacht Maar zg traebtte hst te verberKan aomt lachte zg om onze vreet die haar toch pgnlgk aandeed daarom zocht tij haar illnsie te versterken door de onze te voeden helaas I de gateekende blos op de wangzeidegenoog Eindelijk werd zij bedlegerig De knnsl was onmoehtig om bat verloop der ziekte te keeren de bmanwdheden namen toe en tx nam met dth dag af Vroolijke aardige meid roor het gelak geboren I Hoe dikwglb in de tlilte van dna nacht alt ik wakende bQ haar leger zat wentelde ik tegen de godadienttige boginselen dia mij waren ingeprent en die mij een logen toeachenen waar ik zooveal jeugd en lieftalli gheid ootwrro lgk verloren zag Dat de zenuwao tqfe spanning harer ziel de ziekte v rhaoslte leed bg mij geen twgfel wAohtteop Rennefeld met een ratt vertrouwen dat eiken rede Igktn grond miate en hg tiet niets van zich hoeren Zg bekende het mg niet want nog immer bleef haar mond daarover geiloten maar ik vermoedde dit bijna met zekerheid Een zware taak welke mg wat oof Iegdl Eigen gevoel onderdnikksa om mij geheel en al te ver D commiaaaria droeg aao twee agenten op de uak ta onderzoeken Maar da ilama vroigerde de ageoteo binnen te laten Toan aond de conmiasaiii een mapectaur in bargerkleediog Ook hem atoud de dame bet tegendebl van rriendelgk te woord en toen de ipapectanr er op bleef aandringen de iniandiche te ci n an te spreken liep ftg naar d deor vau bel rartrek ging er gauw uit en deeddddejt op alot den iaapecteur toeroepende Ztezoo Na komt o niet de kamer uit voordat a ma den brief hebt latao kgkeii waarin ik word be rbutdigd Qalakkig zag bet vertrek op atraat oit mur boog De inapeoteor nam een ristte kurtje schreef daar iets op aan het adree vau zgn oommiaaarii eu wierp het uit bet raam Een rroQW zag bet vallen en viog bet op £ u toen eg ug dat bet van iemand ran de politie waa gaf ze het aan een agaat die er mee naar deu commiaaaria liep waarop dace sell zgn inapecteor ging rerlosaeo Een dame bad Zaterdagmiddag het oogetok van een der ateeuen trappen in dan atraod uaur vóór be Korhau te Scheveningao te vallen waardoor zg haar lioKerheea brak eo vrg ernstig aan bat hoofd verwond werd Zij erd door da politie per brancard naar baar woning aan den Noordwal o ergabrBoht 4MJ hniiaoekiog io de oaing van twee anarobi ea te Romans Frao rgk moet een vrg groote hoeveelheid ontplofbare atoflen xgo ontdekt Da raanoeu zgn in ftecbteoia geoomert President Faura zal op tya rnia lu t zuidfo Uomana bezoekeu Natnurlyk dat men reeds over eeu komplot spreekt Ook in Fraokrgk ia in dezen tgd daa jaars bei DJeuwa niet orerrloedtg Het vonnis door de rechtbank te Philippopel geveld over de moordenaars van Aooa Sitoon luidt ritmecater Boitachcff en de politiecommi aris Novelitacb lereoKlaoge tucbt bnisbtraf de gendarme Vaaailewitcb G juar en 8 maanden tucbthuis De broeder van BoitschafT werd rrygeiprokeo Uit Parga wordt gemeld De krygaraad te Orlea is bad twee loldaten ran bet 2 b lafauterie rogimeut te reroofdeelen die den 2eo Jnli gedeserteerd waren en zich poedig daarna weder in dianit gesteld hadden Na bet einde der behaodeling zgoer taak wierp de een Juliret met ryn mots naar eeo dor voorzitteudeo De mnts trof den plaatsnn in baar leven dat sachtkont wegvloodi Zoo ooit dan wat nu het tijdatip vortlogen dat ik op mgn bestuit i go itiioh kon teruKkeeren Daar lag e zekere ruat m meendb ik niet zoader bilterliuid IHarenboven had ik oom nog t trooaien die zwak alt oen kind zich telkani aan een atroohalm vattklampte Uo avond viel Gloeiend rood dook de ion achter de kim en kleurde in haar sfichmdigraet den hemel met prachtig purper Kon laatste ttraal schoot door de acbemering der kamor Het was stil id de natuur duidalgk boorde ik het slaan der dorptklok Daar aloeg de hond aan Wat ifl er Trui vraagt Betsy als uit een droom oalwakend Onwillekeurig ben ik opgeitann en zie naar bu ten Het ia een arbeider die hei hek binnenkomt rf ffZai ik wel ooit beter worden P vraagt Bet y wocr Ik heb haar hand in Ie mgne een fljne vermagerde and en ik dmk or een kas op zg mag mij niet zien tohraien O als ik bedenk dat ik niet altijd even lief voor je hen geweest Trui irKom kom wat een malligheid I zeg ik opschertaenden toon tk zat mgn seba wel inhalen Je zult ran dezün zomer nog last genoeg van meheljben Met een zubht keert zg zich om en dommelt weer in Maar opeens overvalt haar een hevige hoestbui AU ik haar ondorsfeun voel ik hoe zwak zg is e Morgens als het zonlicht helder op haaf bed schijnt dat dichter bjj het raam geplaatat om haar wat afleiding te vertobaffan ii ze meettal opge offioier op de borat Daarop volgde iu d gebroikeiyk wgze de veroordoeliBg van Joti vet ter dood In de haren van Kiel lolleq in htt begin van Angastus in tegüowoordigheid van keiur Wilbelm en prins Heinneh uitgebreide proeven worden genomen in bet telegrapheeren zonder draden Het doel der proefnemingen zal in het bgtooder agn na te gaan of de vittding van den Italiaanacbe i geleerde bruik baar ia roor de marine Door de politie ia op laat ren den officier ren justitie ta Utrecht procea rerboal opgemaakt tegen dto beer H van ManeOi wet houder to Hoavelalven die varhinderd betfit dat eenig kisstre eae Igat van eaodtdaal UKing ioleverdea Ttl v Naar m n mwMaelk sowl da minialwii Goeman tiorgfaiua Lely en Pïeraoo licb be reid verklaard hebben oveotoeel eena oaodlda tuur voo r de Tweede Kamer reapectievelgb in de diatricbin Zatph n boebem en Knacbed die ben by de algemeene Kamerrsrkiezingea kozen opniaaw te aanvaarden eu du bet Kamerlidmaataebap mat het minittervobap U verlHnden Men schryft aan da H R Gt a Onlanga trof Qu In eau veelgatezwi eoansl eena adrertantie an dan volgandan inbond t Ac hterlgkeol Een Gemeeote Secretana gedipl leidt Jongelui met bekrompen deakvarmogeo of begrip op lu de Qemeente Admioittralie U en billjjkjb vergoeding Tegen deze aonoooe werd al spoedig in dezelfde ooorant rerznt aaogntwkend door eeu gemeente secretaris die blykbaarm r donk beeft van li h self o ran het ambt dat hg rerrnlt Ook wg zonden de advartootie aiet gaarne in beicherming namen De atolier moge tot agne rerontochuldiging kunien aanvoeren dat men de gemeeute admiotatratie iudenlaad mentgoiaal tot toevlucht ziel gekoaeo voor jongaliedei bg wie de knobbel der leergierigheid niet extra is ontwikkeld dat de waareeming ran bet ambt van gemeento aacratoris op aioh zelf b icbouwd noch hniteogewooe gaven oooh buiUogawone ootwikkeliog vordert t iemnnd zal ontbooneu dat een gemeenteaecretsris iodifu hg totent beeft ludieo by een man van bateekfois it een gunatigeO invloed kan oefenen op den gang van zakan in eone gemeente op ue bevordering ran al dia dingen watke levon kunnen wokken onder ds borgery eo bare wvrkzaimbaid prikkelen haren ilraog naar weUaart rer terkar wektor Dock er toch om Trui dat BatUra die oiauwe japon voor me in orde maakt klinkt het aonu Ze baefi nu een dooraoh nende t nl nimmer wat ze zoo hoon O merkalgk intiittcfaen ii haar kalme ateamiog Maar dan ooit wam kM prikkeitiaro in haar gestel begrijpelijk ündurdnikt ty clke tmartelijke opwelling P Osa aller toewjjding waarborgt m dit s Peinzend zie ik oom voer haar bed staan alt i 18 ingetluimord oog hoeft hem de fatiop niet vsr laten dooh t nachti hoor ik bera op en nper litoptn in zijn kamer alsof hg het sohrikb td tracht te oDtvluchteA dat hem id den tiaap vorvolgt Met spanning let hg op de mmate bewejtingon van den geneesheer die haar Ik date liezuekt Uoe is hel dokUj Rr zutult erntt op dient gelaat sla hfj oom zwü geud meeiroont hem de handen trouwhartig op de schoudert legt en in diwpogeii zi t De kandJrnk dien beide mannen V k t welsprekend fisnoeg oom bigjifelen de trand js de waogeii Niet licht ïirfreat ik lf bezoek ia dezen Ijjdiloor da baronei Van Starreheuvel gebraeht Het wat een mooie vooijaaraoefatend Na eeadier hevige hooatbuieo lie mij elk oogenblik voorhaar leven deden vreer en m Betsy uitgef ut ziehnat zekerod weemoed te rd tattigim in bet geziektvan het jeugdige frisscho groeti oor zoover hetdoor hef vrntter zichtbaar waa BUuoe kriagen g teekunden ateh onder dien eertgds levsndigen oogD lag oen zonnettraal tooiverdo renden Rrtantén op haar blonda lokken I i ordi9Êr9otgd