Goudsche Courant, dinsdag 3 augustus 1897

4 M 4 18 8 M l ll 8 14 7 11 7 8 8 88 8 11 67 lOJI 1 11 t OI f a t 7 M a ff 10 04 ff ff t 0 a a I Ot ff ff 10 11 ff ff f t u t a 8 11 10 18 ff ff S IO 1 18 8 40 8 10 8 81 7 10 l li 8 1 1 10 10 17 10 14 U IO DA 1 44 1 80 8 41 4 10 4 M 17 7 18 1 0 M7 M ie M 1 14 f 4 80 ff l ff t 1 01 r f 4 17 ff 1 84 ff M ff i OI a a 1 04 ff 8 41 a ff 10 01 ff 1 14 NS O 4 01 4 1 1 10 8 88 7 41 8J0 1 07 10 Directe spoorwegverbindingen met GOUDA Zomerdlenst 1897 Aangevangen 1 Mei TUd van Greenwich 10 I7 9 t4 10 11 11 l i 40 t 47 lo ia lo so n si 7 i 1 40 e l JJ 4 15 BOTTtBDAM 7 46 S lê 00 47 10 18 IH4 11 14 ll 08 U 47 ill 7 48 8 41 i jo if U 7 88 8 11 l Jl llll JJJ mÜm W4 10 44 lï 4 1 48 110 o8 J l l MS iii 8 4 i 8l II 10 81 U l 11 44 t DIK HAA6 eOUDA sHaxe S 4 7 10 7 48 8 8 48 10 1111 17 U ll 1 88 1 44 8 40 4 08 8 8 80 8 11 7 11 7 8S 18 10 Voorb 8 51 ff ff ff 10 17 ff 1 41 4 8 8 18 1 84 Z Z w6 l ff ff ff 10 81 ff 1 66 ff ff 4 i Ï M 48 ZeT k 8 17 ff ff ff 10 48 ff I OI ff ff 5 04 ff a ll t Oouda 8 1 7 50 8 18 08 10 1110 8411 87 U iO 1 17 8 14 4 08 4 88 8 16 80 7 48 8 IS 10 1010 88 8 0 I DA O TE 10 HT Uoada I IO 8 17 7 88 8 11 11 07 10 1 10 87 11 00 18 88 I IO 8 17 4 88 8 01 Üudaw 1 48 84 11 14 1 87 Woerdeal SI 7 8 8 11 11 11 1 48 1 84 Utooakl 8 18 7 18 l l 0 8 10 84 10 64 Ulreakt I II 7 46 8 4 I IO 10 16 lt i 11 88 1 8 08 8 86 4 48 6 6 l il 7 18 07 10 01 Waarden 8 68 8 08 10 18 11 65 4 11 ff 7 18 t Oudewater 7 07 8 t ff ff 10 48 VU l i is lA Oonda 7 1 8 17 11 51 10 6 11 10 11 11 1 8 1 46 4 87 6 10 1 07 7 I I8 4 10 14 Vmstirda m s o o d a 8 18 06 10 4 1 11 1 46 4 46 1 1 a4 11 11 iw 10 17 10 8S 10 84 I i4 7 11 1 48 10 41 ff 4 7 8 l l ii n n ii S O V A A M8TODAII 10 87 11 10 4 U 1 10 7 61 V Ml 10 17 M UI 6 11 l ll 10 11 WAl 1 46 U U Er zgD KOOTtla kmbtoo dis w t da vetfolliuf b tr ft der Toorgeachrareii plicbteo g ed boiteogewoDe kaodighedaii fereisch o DOch md otitwikkatd deakformogto moo kan ü U kftmerlid miniftor zgn tonder io iets t r wereld oit te bliokeo kieroit Tolgt ettowel niet dftt men toot de Terfolling wnbelnmbt v n kamerlid of miniiter goed xoo doeo per onen U kiezen die onder de araieo tsd ff efc worden gerftogachtkt Mur om in de buort te blgr O nn de gemeentf werfUrie er in oog een ambt wurvao de beteekenie dikwgli Terleagd wordt jnt t omdat men er pereooeti nee ziet bekleedeii die men voor detefTDlling tan elke andere betrekking oogeaebikt zou acbtêD maar tot dat bedoelde ambt terheft omdat zg bet tot nieta aodere hebben kannen brengen we bedoelen bet arabt van bargemee ter Nn hangt de bfUngrgkbcid van d positie Tan bargemeester ten naawstc lamen met bat karakter den omvang de beteekenie dar gemeente waaraan zg verbonden ii maar in het algemeen mag men toch wel zeggen da vr in d9 ambtelgke wereld ntaweigkierne betrekking valt aan te wgzen van zón veel omvattend belang eo wurby het zoozeer aankomt op de peraoonlijka eigoo obap iett van den fttnctionaria De bargemeester ii de eerste erioon in de gemtfeote krachtens zyn ambt bg behoort er ook de eerste pernoon tergn bniten zgn ambt Maar dasrtoe dient hg een man te sgo die verstand heeft van allerlei menschen aan maOt dte zin beelt oor alle wetenschap eo voor alle konst een man vooral van edelmoedigen van verdraagzameo ge Rt een man wieo alle bekrompeobvid van Vfr stand onveriobilligheid van hart vreemd in Bondt men rekening alleen met de werkzasmbedeo wnlke de wet den bar emeester Toorachrgft dan ja kan men dea eerste deu beste mit hg niet oncerlgk zg voor bet ambt geschikt achten maar vat men hel ambt des bargemeesters van meer ideale xgd op en anders is het toch eigenigk geen pnst met Mre eiscbt man dat r Tan den bur gemeester bezielende kracht aitga dat hg in de behartiging van in de linfde yoor de kunst het voorbeeld geeft dat bgzgne gemeentenaren opvekt tot vermeerderde krachtsimpaoDing op hei gebied van baadel en D jverbitid dat hg niet alleen zg een flink leider van bet raadsdebat een werkzaam en eerlgk beheerder der gemeentelijke admioiitratie maar een man die mat beet zgn bart en geest waakt voor de ideSele en materieele belangen zijnergeraeentenaren dan verheft men daarmede het borgameestersofaap tot eene boogie die bet bereikbaar maakt alleen voov manopn vin groot talent vealzgilige ontwikkeling en ten diepcte doordrongen van de buiteogewoae beteekenie van het ambt Ja men zal beweren dat sldas opgHvat aan bet hnrgemeeiiersambt door ons eene beteekenie wordt vi rleeod die het brengt binnen het bereik alléén van genieën wg antwoorden dat wg gaarne bereid zgn op ons ideaal te laten afdingen Het k am ons eobter niet ondoelmatig voor als iBganstelling van hel wanbegrip diorgenen welke een borgemeesiersbaantje aangewezen achten or jongelui met hekrompen deokverij ogen bet burgemesstersambt te teekenen ïo eenen verbeerl kMn vorm Hel is niet voldoende om bnr emeeiter te worden dat men Nedertaodar zg io het tblle genot der bargerlgke en bargerachapsrechten eo den ondvrdom van vgf en twintig jaren vervuld hebbe Hwt borgemeeiteriambt is hi en heel gemakkelgk 6f een bg uitstek moeielgk ambt öf een baanlje Tai nt6mendal ó f eene betrekking Tan hooge eerel Door het bestonr der Vereeoiging tot beatrgding van knoeiergeo in den Boter en KaasbaodtiU is in duiteoden exemplaren een circataire verzonden die hg den sMiretaris den heer J A Boi te Lsiden voor belangstellenden erkrggbaar is Id die circnlaire wordt er op gHwezeo dat éjne der veriobillende faotoreu die medewerken tot den tegenwoordigen ongonatigen tneHtand van den laojlboDW is de waardevermiotliTiiiLT vnn het artikel boter en dat ééna der 8 S5 a 4 8 49 g t t CI tl 6 og t ii I I IB 7 l 1 M T 7 4 1 Oeada Moordreeht Nieuwerkerk Oapella Betierdam Bi t OB 14 t ir IT 11 I7 1 48 10 10 7 8 18 KotUnlaa Capalle Hieuwerkark Moordraobl aouda Toornaamale oorzaken vao die waardefetmindering ia bet verkoopen vao margarine of surrogaten onder den naam van briter Daardoor toch Igdt bet debiet van boter zocwel io het biaoenalsook io het boiteoUnd eene zeer groote ecbada terwg lo bet baitanland da naam der Noderlaodsebe boter verdacht ia Do veroeniging opgericht den 12 April 1885 heeft gedareode haar bestaan onophoodelgk er naar gestreefd om bovengenoemde ooevrlüke concurrentie tegen te gaan Ale eerste aucces van haar streven kwam io 1890 de boterwet die eeo beecbaidfio etap was in de richting die wg ooi vooratelden Toen al spoedig bleek dat die wet onvoldoende an iohoad was maar bovendien zeer Ifcbt wtrd toegepast hebben wg zoo luidt de circnlaire verder op a le mogelgke wyien getracht verbeteriog van den inbond en stren gere toepa8Bin te verkrggen en op d t oogenblik bettaat er eniga hoop dat onze arbiid vrucht zal dragen Immers bet Nederl Landbonw Comitéjateant OOI met haren machtigen iuvloed verscbitlende Maatscbappgen van LaodboDW en ook andere Vereeoigingeo geven bet bewga dat zg het belang der xaak iozien Ook de olksoptoie neigt zich ten onzen guusta en in verschilleoda uitingen tgdeot de jongste verkiezing is gebl ken dat de boterkwestie op Ie belangstelling van verschillende ataatkandige partgeu mag rekenen Met het oog op deze vooruitzichten loodeu wg zoo gaarne zien dat onze Verseoigiog krachtiger werkzaam kon zyoi maar daartoe is noodig ventvrking van hare middflen eo uitbreiding van haar ledental In de laatste jaren hebben wg door finan oicelen aleoo ta verleeneu aao een van de door de Rpgeering benoemde onbezoldigde rgksteldwachterii speciaal bataat met het toezicht op de naleving dvr boterwet werketgk veel bggedriigen om de regeering voor te lichten terwgl evens de e r1gke handel reeds dsn Invloed van bet optreden vau genoemden ambtenaar beeft ondervonden t geen nader met cgfers wordt aangetoond Uit bedoelde cgfers valt vooreerst af te leiden dat de boterwet nog steeds veel word overtreden Verder dat hel nemen van mooiters door speciale personen vee meer doel tiaft dan dat door de gewone politiebeambten waarbö aatnorljjk de meerdere of mindere warenkennis een hoofdrol speelt Het Beituor zet verder oiteen boe nuttigde vereeniging werkt en roept belanghebbenden tot steun op ten einde onze znivelprodaoteu weer meer in eere te brengen Zooals iodertyd gemeld werd zal door feu architect den heer W Molenbroek te Rotterdam op den hoek Wijnbaven en Oelderncht Kade ren z g Amerikaaoseh pand van 10 verdiepingen worden geb nwd By den aanvang van dit werk is men reedi niet elnkktg want bg bet inslaan van de eerste der 5 palen welke daar geheid moeten worden b aV de as van de heimaefaioe en beden nn nog eernt enkele io den grond titten beginnen de muren van de aangrenzende panden een zoodanige nelgiog tot omvallen te vur toonen dat het heien vobrloopig gestaakt u moeien worden en deWgnatraat waar die panuitkomen is afgezet nit o pont van veiligheid Men tracht ihnns door statten die muren slaande te honden doch of men daBiio slagen zal tol zoolang alle 500 palen ia den grond litten il teer de vVl ll U ll lS IMB 11 1 It M li M li 11 4i lt 4 81 U u ll lo ia 10 10 lO M 10 4t ID4 ll St ll iO 8 ii 8 18 7 10 Een Loodeniche woekeraar Kirkwood heeftvoor de parlementaire commissie van onderzoekvan het ge dleenen verklaard dat bg op heteind vau 1890 ann iemand f 300 en driejaren later nog ongeveer f500 en dat hg opf 15 na die sommen terugbetaald kr eg maarwegens achterstalligeft interest eo boeten vooroiettgdige lerogbeUltog van zgn elacbtofferf 8270had te vorderen en do rechter dengedaagde tot betalinft van die som eo dekoaten rnnflBt verpordeelen Ondar de klanten van zgn bank want Kirkwood dreef xijoe zaak ala een cbank waarvan bg zgoe vroaw en zgne zoona de saandeelbonderec wareo is het bekend dat er drie taUnoord hebben gf pleegd Het Vermelde geval zal daa wel niett baiteugewooos zgn uit Krikwoods praktgk En toch deed deze zich voor de roamisne als de belcedigde onschuld voor Te gevo ge Tan batige regeua hebben ia da laatste dagen in Oostenrijk Bobemeo en SilevS ernstige overstroomin en plaats waardoor tal tan oogelukken werden veroorzaakt Nabg Weeoen ia de Dooau dgk doorgebroken waardoor verscheidene bruggen en spoorwegovergangen werden vernield de trbinenloop in den omtrek der stad werd geetremd eo verscheidene buizen moeeten worden verlaten Te Baden bg Weenen werd de spoorviaduct zoodaai door het water oodermgnd dat men voor i storting vreevt Qistereu stortte bg deu Schwarzenberbrng een stelling in waardoor 15 arbeiders te water geraakten Slechts vg hunner kannen worden gered Bohemeu heeft eveneeoa zwaar door overstroomiugen geleden In het Ëlbe bekkee waar de schade enorm ii kwamsn tal van personen om De tad Reicheoberg staat gedeellelgk blank Te 6t Pölten ontspoorde een t eio op den door bet water ondermgoden spoordgk De locomotief eu vier wagons itortten van de helliog de machinist werd gedood eo twee reizigers en vier spoorbeamteo bekwamen ernstige verwoofiingeu Het verkeer is verbroken Io de omstreken van Birschberg in Silezië IS de toestand niet minder ernstig De laagvUklen van den Bober de Yackem en heel Scbwtrzwaiser zgn io meeren herschapen De buizen taan onder water en de bewoners moesten op da daken vluchten Te Herischdorf verdronkeo eeo vrouw en Mn kind Perao nlgke oogeiukkeu kwamen ook te Eumers dorf en te 8cbau itz voor Te Laogenoels apo lde dejpoordam weg Allerwege beerscbt groote versiaeenheid Te Iichl ootstoad door de o erstrooming een ware panitik onder de Kurgasten De Traun trad vóór het aanbreken van den dag met zooveel geweld buiten zgu oevers dat dg bewon ri der villa s aan de Esplanade gealarmeerd moesten worden In allergl outrnimdeo de badgasten dos morgens te vier uur hun baizeo Men vreeat te Isohl voor het opraken van de dsgelgksche leveuHbehoeften daar het verkeer oaar buiten totaal verbroken is Anssee slaat gedeeltelgk onder water doch bier bestaat geen gflvur voor de Kurgasten Te Mars beodorf bg Traoteoaa kwamen 17 mensebeo om het le eo Overat ia da oogst totaal vernield betag dour de overstroom in gen hetzg door de zware op wolkbreuken gelgkeode slagr ens hior eu daar zelfs door sneeuwval Tegenover het bericht vao de Nederlander c angaande de bootwerkers te Rotterdam acbrgft men van daar aao het Hbl c Het blad atelt het voor ataof de firma Wm H Muller Co slechts gewacht heeft op het te niet gaan van den Bootwerkersbood om over te gaan tot hel systeem vao vatte ploegen werkvolk Niets is echter minder waar Er is geensprake fan de invoering van een nieuw atelsel doob slechtfl van de uitbreiding van een bestaand Ileeds sinds de jongste werkstaking had defirma Mflller Co 96 vaste werklieden indienit en thans of lie er reeds aeoige wekengelnden nog vo r het ofBcieete beslait tot op heffing van den bond bekend wat heeft z i ernog 96 bg genomeui in verband metbetaaatalschepen dat zg aan baar adres krjigt eo diezg in eigen beheer zonder medeiverkiog vanstukadoort lost S7 U 17 ikKalarda C Bt 7 10 1 14 7 1 Dat ziob onmiddellgk zoovelen hebben laten vinden om in de vroeger zoo zeer ferafschnwde vaste ploegen te worden of fcoomen pleit voor htt gezond verstand der bootwerkers Dit ecelsel loch kan niet anders dan hun eu vooral hunne gasjiuiao tot zegen zgu Uon weet dat man een geregeld goed week loon beeft in trgenstelling met vroeger toen men enkele dagen bad dat r naar rato veel meer verdiend werd maidr zeer dikwijls tengevolge vso arbeidatgdeo die bet tegendeel van normaal varen waarbg voorts nog kwam dat het overig deel der week in de ledigheid inoeat worden doorgebracht en in den winter weken voorbg g ogen dat niets verdiend werd Dit attet wordt Toorkomen door bat sy steemMaller Winter eo aom r beeft men een ast weekloon men ia in het genot van een behoorlgk geregelden arbeidatgd vao 6 anr s morgens tot 6 oor s atoods voor de dagen van 6 uur a avonds tot 6 uur s morgens Toor de nachtploegen in het geheel das 12 uren waarvan er 2 worden afgestaan om te schaften zoodat 10 uren wordt gearbeid nog met dien rerjtande dat wie van een etmaal heden de naohtnren heeft gehad morgen de dagereu krijgt en omgekeerd terwgl eiudelgk □ og verzekering tegen ziekte en ongevallea bestaat Doorvoering van dit stfülael moge miiaehiea met den naam van nederlaag bestempeld worden voor die bootwerkers welke bü relletjes de eersten zgn om zich als er te werken valt achterbaks te booden teneinde later te kunnen klagen over gebrek de fateoenigke bootwerlur en daar zgn er gelukkig nog veleo kunnen op den langen duur slechts tot dit besluit komen dat er van het itelset Mdller slecht te verwachten i verheffing van den bootwerkeresland tot het peil waarop andere vastbezaldigde werklieden leeds itaan s BulteDiftndscli Overzlcbt Bel wordt dq baal duidelgli dat d laltan tre t ua r herstel nD deo ttatoi qaa aate dat vil zaggeD au den tosatasd tooals dia was roor dea oorlog Vóór den oorlog waa er e a door da mogandbaden geblokkeerd Kreta waarop ereowel de Tarkeo het ineeat te leggao badden Toao landde er kolonel Vaaaos en ontatonden da moeilgk beden tns soben Toikye en Qriekenlaod in TheaaaliS Ala de aultao nn weer corgt de nacht io handen te krggen op het eiland en daarheen is hg mooi op weg dan landt dil maal geen k lonel Vassoa Griekenland moet bigren toeaiao de saltan kan al ign sorg aan het behond tan bat eiland wgilan en de Diogandbeden llen sich nog wal aent bedenken eer a j da Turktoba soldaten Tan het eiland gaan tarjageu Dat die troepen er Dlleu trachten ta bigren is oB heel zeker Djerad Paoha haeXt het in een gesprek met een aaniienlgk Kretenaar dat medegedeeld wordt in de Tirae lelf gezegd Dal bg alleen ala militair commandant ton moatin optreden noemde Dj rod abinrd bg ia toKsohenparsoon tnaacbeu de admiraals dia oiela Tan het eiland afweten en da Kretensera die hjj erg goed kent Op de Traag of de aotonomie Tan het eiland door de Porie is aangenomen antwoordde DjeTad beTsatigend Eu Tertrekkeo dan de Tarkacbe troepan f wai de Tolgende Traag Zeker niet aolwoordde Djend Pacha tdaa is onmogelgk Wie ton dan de Tciligbeid Tan de 110000 MohamBedanen waarb rgen Zouden de Christenen lich niet tegen ben keeren eo hen nitroeien Toen Tolgde een laatige Traag Toor dea nieowen gouTerbenr dat ia sooala de admiraala ook opgemerkt hebben Djerad Pjcha loch eigenigk Maar Eicellentie t Troeg de Kretenaer ia de opatand dan gericht legen da Uobao medttoeo op Kreta of legen Torksob wanbaatnar Toen keerde DjeTod Pacha lich af en keek bet rsam nit Wat een brnlaliteit ook Zoo iets legen den Tertogenwoordigor der VerhaToii Portel ïi io 7 4 Ml Hel staat wel Taal d t Djesad Pacha order haaft ta jtncblea alle maeht adminialratiaf en politiek I in banden ta krggen da Kretensera door belnfta tot oadarwerping orer ta halen an soodoinda de Potte in tiaat te stellen dan mogeadhcden mede ta dealen dat baar Tarbigf op het 4laod geen araiaon d llrat sseer heeft Inlnaattbao wordt de toaatand Tooral taaaehan 00 Mohammedanen en de Suropeeache troepen Iteeda meer geapannan Franscha ooldatao aijp al eenige malen in boUing geweo t mei Tnrftsebe de Engelacbao seadan een nieuw regimentl en da admiraals hebben bon troapeo beTel JegeTen bg aanvallen Tan de Tarken ran hn3i wapens gebruik te maken Djeiak Pacha heeft daarom strenge oiders gegaTenl aan de Tarktche troepen om alle railTers iin en te rerrngden VotgMS aan bericht uit pateraburjj aan da aTimesl lal de Bossische diplomatie allea doen om daPPorte ta orartnigao dat net nnodig is dat da t orksche troepen Kreta rerlaun In oe wet op bet ataatasubsidie aan frge acholeal io Engeland en Wales komt gelgk gelgk men aieb herinneren zal de bepaling Toor dat Trga aoboleo zich Tereeoigeo zullen om gammantgk bot aabaidie io ontTangst te nemenTen het geld ta Tardaelen naar men onderling is oTereeiigekomen De lib raleo bebbenlinderlgd rejda hun Trees uitgesproken dat diJ Tereanigicgeo kerkelgke Tereeoigingen loudanl worden eo de Trga acbolen daaronder raaaorteeraode aldus onder de geestelgkbeid komen I Die Traaa is bewaarheid De Tareenigiugen zgn nu opgericht en toof eeo groot deel Entealaob episcopala Tereenigiogeo gebleken Sir W fHarcourt eo andere liberaluo kl a deo bier aaet acherpte oTer toep Donderdag bet ear ta llrediet Toor die wat en de aanTullingwet rotn da Board acboleo in het Lag rbuia aan djl orde kwam £ 619 475 Toor de Trge Icholen en ongareer £ 91 000 Toor de tloard scholen Ëen TOorstel Tao den Walschen libaraoï Ltojd Qeorge om ala protaat tegen de gaaslelgkheid de aanarage met £ 100 000 te Termindaren werd met 139 tegou 34 stemmen tarworpeo In Augustna wordt la Brussel een interna tionaal apoorwegcongrea gehouden Hat plau gaat nit tan de regeeriog Het eerste congrea Tan dazen aard had io 1885 te Bruisel plaats ter gelegenheid au het 50J4rig bestaan der Balgiaché ataataspoorwegen Latere congressen hielden sitting te Milaan Petersburg en Londen Op bet eoogres Toor de ongelokkeo bg den arbeid dat daar laata had werd door Teracheidene redenaais bet Toor eu tegeo der gedwongen asanrantie nileengecet De afgeTaardigden Tan Zwitserland het traditioneele IMd der ir ybeid hebbeu zich pertinent Toor gedwongen rerzekering rerklaard De heer Faron weea erop dat de Zwitaera io Tolle Trgheid asauranliedwang io bnnne grondwet hebben o pgeuomeu De heer Roatand Maraailla daarentegen had een afschow ran den I Staat ala Voorzienigheid en rreasde dat bet beginsel onder den maolet ran assurantie zou kannen bionensiuip 4n L e langdnrige beraadslagingen eindigden met eene rede ran dan heer Bödiker Dnitscbland als rapporteur orar het onderwerp die Terkloarde geen tgd te hebban om al zgoe bestrgders te wederleggen üg bepaalde ar zich toe zgn gehoor met kwinkalagan ie tarmak n waarin bg blgkbaar go d alaagde want zelfs de Franichen lachten hartelgk om zgne geeatighedaii By de bebandeling der wet op de burger wacht deze week in de Belgische kamer werd o a Toorgaateld de woorden troow aan den kooiogs te schrappen want zeide Demblon niemand behoeft tronw te wazen aan een man die zelf niets tronw ia £ r ontalond daarop nataorlgk groot tomolt en teTergeets werd de spreker tot de orde ojroepeo Integendeel werd hg steeds beftigaMn nap dat da man dia ge rbiadigd moet worden waarborgen behoort aan te bieden aan eerbaarheid en zedelgkbeid Op den spreker werd de oensnnr toogepaat Bet getil wer satakera in de Borinage ia al gedaald lot aobtduiz nd De mgowerkers herTallen het werk uit wanhoop nit broodgebrek zonder dat een enkele tab hon eiscbeu rervnld is Bet is een ouTentandige werkstaking gewoaet Alle werklui die zich aanbieden kunnen nog Diet Weer aangenomen worden omdat in rereoheidan mguen die aan oe lange werkeloosheid hebben geleden ToorafWIerlei heratellingen moeten wordap Torrioht Tweahonderdvijltig werklui zgn ontalagan omdat zg bun kamelaijen tol slaken hebben aangezet of gedwongen wat althans wat de eeratgenoemde betreft een OTerdreren harde straf is Te Fftinragaa ia gialenn waar e n d namietbeo ontploft en wel io de coSperatiaTe bakkarj L Kgilaië die een krachtige mededinger Tan de socialiatische bakkerg is Deoren en Tenstera warden aeruield maar daar bleef het bg De dadera zgn niet ootdekt De rechtbank te Bergen heeft aier mannen n zee aronwan Toroordeeld lot üerangenisatraffan Tan acht dagen tot twee maandeo wegeoa beleediging of iabreok op de argheid tan arbeid Wie hel bericht heeft gelezen dat Engeland het handalstractaat met den Duitocben Zolliarain aan 1865 heeft opgeiogd behoilt og niet aanaalapa ta gaan danken aan een grootere aorwgdering tusachan het Britache en bet Dnilaohe rgk Het ia waar dal de Teratandhonding tusachan balde rüken beter knn zgir dan tg ia dat sommige Eugalacben ach eo wee klagen OTer da concnrrealie welke Duitacbland hom aaodoet dal Teel Duitacbers Tooral couserTatioTeo intii rerheugd zonden agn wanoeer elke bsudelsoTereenkomst tusaoben beide njkeo werd opgebeTeo Doch het ia zooTer oog niet Bet opteggea aan hel tegenwoordige handeUtraetraat is geen breuk bel is alleen een kennisgeTing Tan de zgda der Ëngetsche regeeriog dat het trictaat niet meer aan de aiachau tan den hedendiagschen tgd Toldoet Maar miaachieo zou Eogeland nog niet tot de opzegaing zgn orergeKsan wanneer het daartoe niet eenigszins door Canada was gedwongen Canada herft in zgu uienwe tarierenwet tNpaald dat waren afkomstig uil Grool Brilanje of de kolontëii gnnsliger cooüeu worden bebau eld dan die van andere landen mita den Canadeeachen producten eTenaeiia Toordeoïeo zO jden worden Tetleend iu bet moederland eo zgo koloniëo Door enkelen werd beweerd dat deza bepalir g een ailing fan ooteTredenbeid ia aan de zgde aan Ciinada om dat het niet in alle landen mor deo ioroer aan zyn laodboowprodncteu die tegemuctkomingeo viodt welke hel sou weuaclien Er ia waarschgolgk gehoopt daardoor eeo zacbt o druk op sommige rgken uit te oef oeo doch indien zulks zoo genchiaden moesten ook de EngeWcbe bauüeloerdrageo met Duitacbland en België worden gewijzigd lo het handelsTerdrag met deze Iwea rgkeo dat met DüiUchlaad dateert Tan 1865 dat met België vnn 1861 imutera word o Grüol BritaDJe en de koloolën als een geheel genomen aan welke rgke i ala geheel hel recht Tan den meost begunstigde werd rerleeud Nltt deze Tragen as bet Canadaesche tarief in atrgd zooilat Engeland Toor de Traag stood of zgo Terhoadiogea lot bet Toatelaud te band haven of de genoemde bandelsTrageu op te zeggen Eogelaod heeft zich uu gaaobaard aan de zgde vao Cinad vemoedeiyk minder om een commerciëelen strgd met Duitiobland aan te bindbo dan om nauwere aansloiten te krg geo met ayn koloniSa wat niemand zal kunnen afkeuren 355 Staats loteriJ ie IC sas Trjkting vau Maitnlbg I Augustus Nq 8414 UOO No 7177 i7 7 en IStki ieder 1000 No 3014 en US C f 400 No B796 rn IWSl SOO No i71 4i84 mi en 1190 ieder 100 S3 8719 53 8 60 2746 6393 163 2 60 5365 290 2913 6492 320 2934 6609 Prijien van 80 4 1711 511 80S0 mu 11935 l 151 188E6 8199 10157 ISOSO 16584 1S44I 8115 10 97 13085 16811 18464 10S19 13111 U 96 18480 10437 13171 15698 18541 8378 10484 13185 15753 18r 64 646 3133 5981 Ui 3162 5949 681 3175 6951 609 8215 5964 683 S23U S978 709 3313 6998 803 3433 6196 805 3439 6855 809 3148 6338 818 3448 631i 836 469 6407 3 4 2980 5693 8386 10806 1 lOt 16799 18687 441 SU65 766 8393 10637 18174 15810 18618 71 3108 6779 8403 10754 13413 15940 1S64I 511 3188 883 8534 10771 18488 11960 18649 8636 10816 13511 1SB 7 18850 8551 10834 UE87 160 1 18806 561 10839 13S7II 16088 18985 8593 10918 18584 160 8 191il7 8615 I0 J66 13847 16133 19188 8991 10986 18694 18161 19105 789 3886 6090 8788 11043 13703 16197 19109 Ui 3t01 6173 8744 11071 18 38 16141 19871 8785 11109 13749 16 87 19368 8794 11118 13781 18313 19379 8801 1U4S 18790 18875 19109 8851 11158 18813 18391 19446 89 6 11160 13811 16487 19611 8470 6411 8918 UIIJ 18813 K606 19511883 3589 64 O 8984 ll l6 13911 16511 19563 8563 6489 Ï980 11837 18918 18639 19613 951 8601 11576 9004 11141 14011 16643 19677 971 8611 6640 9136 11198 14061 16560 19879 1005 3617 61t3 9167 11303 14135 18674 1 71 1038 8637 6814 9136 11870 14194 1 601 lt770 1096 3064 6677 9191 11894 14199 16634 19817 1131 8698 6788 9198 11895 14801 16 4i 19811 1171 4016 8807 9305 lllll 14899 18693 19 33 1401 4811 6816 9313 11418 14314 18736 19885 1517 1218 I83S 9316 11618 14408 16847 19933 1614 4115 USB 9895 11540 14410 18874 19945 1618 4138 8958 9454 11 I5 14419 16971 10041 169 4 96 6966 9496 11958 14438 17086 20063 1705 4387 6986 9513 11969 14 80 17W4 20167 1708 4393 6991 9636 12032 14586 17091 10166 1718 4401 7032 958S 120 9 14814 17109 20227 1730 4467 7052 9619 12184 14761 17110 0241 1772 4478 7283 9666 12326 14818 17149 10337 1870 4482 7151 9688 13246 14838 17159 20311 1876 4509 7269 9707 12471 14848 17328 80868 1906 4618 7367 9711 11471 14903 172fO 20378 0 8 4613 M5 12484 14963 17S69 20403 1116 4629 478 9786 184 17 14973 17192 20667 S167 4689 7497 769 11662 16014 17309 10584 8176 4673 7506 9326 116 3 16085 17317 20612 1183 4867 7683 9847 11674 16103 17485 10628 1844 4898 7689 1876 11675 15181 17733 20660 1411 4919 7678 9920 11744 15136 17765 20675 1480 4981 7723 9936 12784 15806 17814 20783 1490 49 6 7764 9940 11793 16811 18024 10798 1679 1141 7801 964 U810 16347 8081 20879 85 6 6168 7869 9962 11843 15434 18106 10893 1607 6108 790 10090 19861 15453 18115 10910 1662 6116 8014 10148 11888 16471 l 14i 80929 1894 6146 8020 10156 11914 164P6 18160 9874 S 0 5161 8081 lliO 1I9I6 16487 18176 11910 NIBDWB ZENDINO EEllSCHB CL CBÉ mm DtMIiSBIIIISGflOliUK A van os Az Md Tailleur Kleiweg K 73 73o OOÜDA Tele k Mi 31 Beurs van 11 JULI iVrkr SEInaUKD C rt N i W S ll 87 dito ttito diro 3 98Vt ililo duo ilim 3 I 98 s Ho la a Obl Oi i dl 188188 4 104 ilil ia silver 1868 6 86 PoaVooAi Obl met coupon 3 dito ticket 3 aiiauuln Obl Bmnaul 1894 4 dito GiTons 18S0 4 dito bij aolbi 1889 4 dito bj Hope 1839 90 4 dito in goud Ie n 1883 6 iBtadilo dito 1884 5 SpaHjz Perpt sohulH881 4 Tuaitao Gepr Conv eea 1390 Geo iaeoina serie D i 1 Gec Ie Dizg serie C 1 üuin Ara Rat v ob i898 s 1 Mziico 0 1 Buit 8 h 1890 6 9 Vbnkzusla O iI 4nuboji 1 81 I 4 AMaraoDUi Oili lou 1895 3 1 RoTniniM Si iI b e 1894 3 1 tNin N Afr Htn lo sv s u l Aroiidib Tab My t oiltti Blon tD ll Uaa ioU p j iliti I Ara Hvpo k akb pia ibr 4 1 1 Cult Hij An Vorsleol iiniid I s Or Hypoiheokb au ll r S 1 4od rlauila be bank aai il 1 Ned tl n lelmaataoh ilito I N W k P o Hyp b p iidl r 6 I aat Hjrpotbeakb pnnHbr 31 I l tr Hjp theetb ililo 31 1 Ooarailz Oot U ng banV a uil ll SI Hjpothe ekba kr n lb 47 Amibui gqu t hyriolb p nilb 6 Mela L fl Pr l iau eert 6 I NlD Holl IJ Spoor MÜ aaal Mij lolKipl r 8t 8pw aanl Nol lod Bpoorwegm aan4t I Ned Zuid Afr Spm aauil 6 I dito dito dito 11 Jl dito 5 iTiUl Sooorwl 1887 89 A Kob 3 I Zuid IUI pwa ü AH obL8 PoLZN ariohau VI eauen aand 4 BDSL Kr HuM pw Mü nbl 4 Ballis ba dito aand 1 Vaslowa dito aand 5 Iwang Dombr dito aaal 6 1 ICarsk Ck Aioir Sp kap obl 4 dilo dito obllg 4 AviaiKi ent P r 8p MiJ obl 6 Ohio h ortli W pr C v aand dlodito Wio Sl I elor otll 7 j Deiiierl Kio Gr Spin eert v s inin is oiitral obl in goud 4 j I flui8V kVasbrill Cart v aand Mozioo M Spar My lo hyp o 6 Mirs Kaosaa v 4pot pref aand J N York Ootasiofc West aand dito l ean Ohio oblig 6 I Oregon alif la hyp ta goud 6 8t Paul Mina k Manit obl 7 Uo Pao Hoofdigu oblifc 6 dito dito l inc Col Ie hyp 015 Gaksoa Can South l rt VBSnd Va C lUiU kNs lob d o O Afflsterd Omaibus Hg saod Bollerd Trama og Meats aaud Hzo Stad Amsterdam aand 3 Stad Ho lordHm san 3 Biuiia Stad AotwerpoR 18 7 Vt Stad Hrussol 1886 1 llOKO Tfaoisi Regullrdesellirh 4 Ooaraiia Staatsbsniog 1860 5 K K Oo t B Cr 1380 3 Spahu 8ted Itadrid 3 H68 Km Ver Bes De Zpe is 7erl rand s gen de Dames als de betreffende kleediogstokkeo zeer dikwijls slechts ua 2ot 3fnaal gedragen te zyo scbearen enz in de Toawen kygen of lals Watten c ait elkander gaan dat m ecbter geen toevallig verbranden der rawe zgde 1 maar zg wordt met opxet om de zyde dikker en gosdkooper te laten schijnen met tin en phosphorxuur overladen die de nerf van de ruwe zgdedraad opvreet men noemt anlk verren cAarf aren boe meer de zgde gechargeerd taoet worden boe meer tinbaden zg moet bebben om dit eii zeer innig op te knnnen zuigen De geverMe zgde net edele spinsel beeft das de doodskiemen reeds in eieb eer zg op den weelstoel komt De daaruit vervaardigde xoogenaa7nd0 zgdestoffen moeten na kort gebruik als tondel scheuren al naardat de zgde meer of minder gecbargeerd ia De dure zgde incl maakloon ia totaal waardeloos Monsters van mgn echte laijde per omgaande De stoffen worden port en tolvrg verzonden 6 Hennisbjrp Zijile fabrieken K en K Hofl aÜRicn ADVERTENTICN Te Huur gevrangd Toor msmmSUKIIIJ aan tgroot scheeptaarwatar Br Ir Letter W O aan Boakh 8T0TKR HoojMwaii VERHUISD Tka da SPlEaiNUSTIlAAT naar den Langen Tiendoweg D39 Wio zeker ayn wu u Gcbto Etkel Oacao ta ontTangen ieum ii t teld en na Tole prcnfiiemlngen ia don handel gekomen onder deii naana dea uitvindera Dr Miohaelifi Terraardigd op do boste machiniM In het weroldb roemde étabblieaeinent Tan Qebn StoUwarck ta Keulen luhc J FTnie zaeIl Bikel eacao in Tlerkonten bnnan Deze Eikol Caeao ia met melk ekookt eene aangename gezonde drank TOor ilagelgkaoh gebruik oen 2 theale Tan t poeder toot eon op Chocolaü Ala ceneeakracblige drank by gerd Tan diarrhee ilo jita met wator te gebruiken T rkrik baar bij do Toarnauiila B 1 ApotDNcen eu Vs Kft V Ke protbu f 1 80 c B flO e 0 35 Oeneraalvwtegenwoordlger nar Nederland Junu MaKenklodt Amnterdam Knlvoi straat 108 Mr l MOLENAAR Notaria te IfaéitnjicMn lal ten Tenoeke a ner principalen I op üoMeraag Sepimber IXW in het Verkoop Iiokaal ran het OaK HKT BOIIAAKBORDs beide dagen ten tl ure a morgens pbAHek r 4 rkmupt t ü Kn iitale tvel undcrhouden by elkander gelegen SOEBEN IOFSTEDEH te zamen groot 73 Heclarea 40 Aren 63 Centiareo umia I 1 De BODWUANaWOIIlSG e n RhUniileht gelegen te 0 iearaefli io lO metWEl enllOOllANDEN by elkander gelegen onder Bodtj ravm iMtigemigeiendé e i Rteuwijk Hluipwijk groot 1 1 05 74 Heet In huur by den bewoner 11 T D Hat te Bodtyravtn 2 De BOUWMAJiaWOmna e a lyBustoorA gelegen a d OraTekoopscben dük Wyk V No 83 te lUiumik matWEIen HüOlUNDBN by elkander gelegen ónder Rttumjk Sliiipwyk en Ilektndorp groot lttl 74 74 llmt In hnnr by den bewoner H Koaria lis te Reeumjk 3 Üe BOVWJUAyiWOyiNO o n RuimxlcM gelegen alsvoren Wyk V No 61 met WEI en IIÜOILAISDBN by elkander gelegen onder Ufuwijk IHÏmp wyk ter groote van SO QU IS Heet In hnnr by de bewoonster do Wed H KosTKE tirz te lUeutoijk De perceelen zyn na 8 AIJOU8TU8 1897 dagelylci nitgeï dea Zondags te boKichtsgen Breeder in e verspreiden billttèm en in gedrukte NOIIXIÈN bevattende de oraachryTing der 15 perceelen opgaTe Tan taaien h ron namen der belendende eigenaren Toomaantsto rerkoop eonditiën enz en welke notitiën na 8 Augnatai 1897 op ftaneo aaurrage gratis Terkrygbaér zyn ten Kantor ran den ifotaria W 3 M DK UASte i rraw een Ur I MOLEN A AB te WaMbunm