Goudsche Courant, woensdag 4 augustus 1897

No T339 Woensdag 4 Augustus 1807 ftovMHE murni Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k g met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Alzonderl ke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst vau 1 6 regeli a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Openbare Vrijwillige Verkooping op WOENSDAG 11 AUGUSTUS 1897 des morgens t n tO are ia het StaiioDikoffiehaia ran den Heer J Ouojjii te Nteuwerkerk ajd Umi ten OTentaan ran den Notari J riK D LEEDEN te Oudtrktrk aid IJiul ran Het HUIS geteekend B 47 en 48 met BCHUUB hOOIBËHG rerdere GETIMMEÜTEN TUIN UOÜMGAABD ËUF en WATBBINO staande en gelegen onder de gemoenU Nieunrerkerk aan deo IJssel aan t Oraomuieg strekkende ran dien weg Zaidoostop tot E Uoooikduk At belend Noordoost B Koolhiics n Zuidwest den polder groot M Aren SS Centiaren Te aanraarden bg de betaling der Kooppenningen op dan len October 1897 Inlichtingen by den Notaris Ren ware Schal roor de ongelukkige slachtoffers d Uberlekking Onanie en gehe jne nitapsttingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s Hollandsche uitgare met 27 afb Prus 2 Eulden Ieder die aan da rerschrikkelgke gerolgen ran deze ondeugd Igdt moet het leun de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgks duizend ran een lekeren dood Te rerkrïgen bg hetVerlags Magaxin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending ran het bedru ook in postzegels en in eiken boek handel in Holland Koninl lij keMacMnale Fabriek DE HONIG BLOEM u II I van Schaik Sl Co gevestigd te m Oravenhftffe Kepplertiraat en B9 Bah de ItegenteaBelaftD vu Z K den KONING van BËLUIË Indien gijhoest gebruikt de ftllerwege bekroonde on WereMberoemde Saperior DruivenBorat HoniR Kxtraot FLACONS ran 40 CU 70 Cts en rerkrggbaar hg Firma WüLt K ft Co Westhaven f OS Oouda E B VIN MILD Veerstal B 126 te nouda A BOUMAN Moordretht J C UATELAND Bos rop B T WIJK OudêKoirr M KOLKMAN Waddinmetn TANDARTS E CASSnO van 10 tot S uur kehalre ZONDAGS en WOENSDAGS roormiddag O als Drak fs k BRINKMAN k ZOON Turrniarkt 171 uouda BEKBOOND MET GOUDEN MEDAILLE KRAEPEUEH BOLl 8 IQ ui na Laroche BN Slaalti iidende dulna Larorhe is d meest kruehtlge en versterkende KiyAWIJN Aanberolen door tal van binnenen liuitefilandsche Geneesbeeren Verbrggbaar in fleaschen k 1 90 en 1 00 GI6ARETTEN TEGEN iSTBIA De inademing ran den rook dezer Cigaretten geeft den Igder aan Atthma terstond rerlichlmg In Etui 80 en 0 Cents Salmiak Pastilles Ken algemeen nta goed erkend middel bg Hoest en Verkoudhetd opiosmad ea veruohtend Prys per Beschje 20 Cent Kexkpiukk ft HoLM Hofleveranciers Dhpót te Gouda bg den Heer A H TëëPE Apotheker en b de meeste Apothekers en Drogisten Terkrygbaar FEMSCHE STOOMVEEVEEU BH Glieniisebe WasseheriJ TAK H OPl i llËlMEIl t9 Kruitthade Hotterdnm Oebrevet crd l ior Z M den Koning der Belgen Hoofddepdi roor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit roor het itoomen en rerreH van alie Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kinder jfoederen Spectale lurichtiug voor het atoom b van pluche mantels veeren bont enz Qordgnen tafelkleeden ens worden naar do nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzfj gestoomd of geverld worden onschadelgk voor de gexondheid en volgens staal bewerkt woril jong of ottA tloor üDB lu Kio nlkkd aA t MAHik welke opetfaa t luat tot Hiiaran opwekt Poor d ilnryk inriolitliif daser paar b nk kKD man 1 kwRrlJai hat galtl niai PiysISceu s porto extra n m n 1torana B W hyaan atpMid ayn A mx aant Klidan laipaarbkok itch atit m titoh 1 D elTeoprnt Naladan Inworping luit liüh de apKarliMik aotomntiioli en geuit taiculykertyd Uil l ljkhettngewnri nl ödr i B n Nil iiQiHl gil te Kyn li da aiiMu tMnk loir eniivnmlig eOr te luiten en u t ip iiIpuw i a tiiBt tot spKran raeiiaiiig tpg ramli f vourultb WTZciidhiiN M ikut rotntiinijait t ob I iKihert o Co AiiKtarriin y Vforhiry l Stedelijke Gasfalsriek te GOIJÖA De prgs van het gas is G cent per U en voor Kooktoestellen of Motoren i i Onder zekere voorwaarden worden peiceelen gratis aan de hoofdbuis verbonden met 15 meter vrije leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 licbtgasmete bedraagt da huur 10 cent per maand Bewoners van perceelen van ten hoogste Cekenen m wekelnJHj rekenei nJa Hj eni 1 pei 2 25 per week kunnen en van de fabriek lampen tegen betaling van eenigi buur bekomen SlOOMVlJïVl UU v ri l tlM ni wasm m ki Agentuur bg de Firma Hrt btitt ooicludelykrte ra in kk lyk te poetsmlddel voor Uemam vooral tUmei en Kktd rachoenwerlc Is de Appretuur van C M MDlISf 0 viP V R rlifl Betttll Str 14 Men Wtt o d ftÏLiV op naam en rabriekimeik Vtrtrrifeaar tr Na MaNart la aakaaawtrft lalaatMiMk HHMil Savftkr V tf £ Wed B 8HA1 Ie Gouda XLIo Jaargang van DE BAZAR Dameg Modegids bevattende DAMES eo KINDEBM0DE8 benevens lUNDWBaKPAtRONEN MT IEDERS WEEK VEBSCHUNT EEN MDMHEB In ieder taktt mwarU platen m 4ekr miek femiUetmm enz eni 1 Uilg ve sondor gttkl pUteo met i suypstr en S groote gckoipt pair Par li ars l iB p post 1 4tSe all da la uitg ntst ilaarauboTan 6 g kteurda pialen 1 7S 1 90 e Ie 4e 8 bg hat 6a no l geka patr d keoM a lis ecu gakleard iraaia tiandwarkpatrooa a 8 S t0 mmim gx pbospectls alom ü v if YZfi tctoriawater UI f de VFcfor aMron fe Ober a Jj nsfe n fylms Tafeldrank Vanh ninklykef uis derfiTecfer anden Uaatschappij tot Exploitatie der Victoria Bron gevestigd te Rotterdam Zuidblaak 8 OFFICIEELE TRERRINGSLIJSTEN DEB VERL0T11 G voor bet R H Llefdegestlclil zijn alleen verkrijgbaar bij i A BUIBKHM Zn LANGE TIEN DE WEG Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Ben praclaLtig net inererlcla t HËERENHLIS met IM staande aan den KATTEN8INGEL Wijk Q No Vf l HetrHuis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis ftVaterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingerichtnaar de eischen des tyds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 Het groote aantal zenuwkwalen phyalolociietia oatdakUiu hdi TefhwWTa en tanryi alTto n proaln da boo fik watoDiohapMliJke kËnKan i booiitaHaïaniitalÜnc ak tl r da aas lannwkwalan Uldanda mana ald Daia iMÜiMirïlitli ader Tan Owoadhatt Or ftomanWalHmumtaVUahollui an baraitop da r WMMkiM Ti fc t l lakaMvBHlddellUkaaakAtMaaw CMtclHadavcdMU Hat deie lanaMWlJia wardan warkalük toUtteraada mnltaUa v knn an BtJ nuakU looveal opcaiu dat van aan door dan nltvladar n lureT i warkja OVER ZENUWLIÜOEN EN BEROERTE blnnas kortan UJd raeda da Ue dmk Torachanen fi Di boekje bant niet allem or bat ro t pabIlflk yarttaanbare verklartngau omtrant het weiiai der nlsnwere Uiarapie en de daaxmada salfa iA kv Itr fnnmr weldaad blUkt t 2 n v dan door dan gaweaan OMoler i on dervindlng qp daaii 1 eea BO Jarlfa praktijk B or r r d v wordVn da rtM MlAkt UffewdMr da k iuait thai óvar da nlualavnald ir 1 yffoamu In wanhopiffl i Tiai n vwkragaa oitwerklnc laMr ooü vlnAt men diïarin wet mohap h ndallgsaii nTtde nadlukekluea die tin deat luaeiwU awUdiUn sooii lasl UI vul aetnlftobriften van baosganlartate aneeakondlsen onder welke P BénlSre end ilBRljen leeUoht de CItareaUR taeltatanilh Or Oeha ta Stettle Brauiaaae m Dr f Ftreetler feieeakaar airaataar vaa hal tet llaal la Sh Baaaaaral aad tm Dariei ated dr geaeaafeeer aireetear Ier ialwa ttaraaa aaalw InrieUtai eaar aaaawHdara ta Parye rae BI lleiori 314 Oeaaal vae daeliaataat ed ar ita OarhTbr Saaaaat amad aria da IMalb OHralakearil iaoai Mae Ir la Weeean Dr 0 SeiHval la ia FarrUra clar Bd VM dM 0 MaS Oaatasl rtyalSee at da Baali la FraakrlBi en vele anderen Aan allen wier manwv l l aiMtr r nind r ncadaaa la of M a s nsaaaa MuawMbtlaheld lUd R waarvan de kenteekenen aljn oaraalioha beafapljN mlgralaa aebala keefdaljal bleadBRdraai areata arBLkaiaaarkald M aasdaal tapa aa ka d floaaaiiltjka earuat en onkeka aU ka la aU verder alle lieken dia deer baroarte etrelv werden ea nel lijden aui de tavoliaii dauvaa looala varlaiaalaiaa aavamaaa lel earakea ara laanal raetleilia itkkea alljniald dar awMeiiaa bmI eaartaaraada b r laataelljka iwakta varawakfclai vaa aakii aa na aivBU die raeda onder eneMkiindlc bebandellnc Teeat aijn maar deer da bekenda mlidalen ala onttiondUsaenenkoniwitarkiinr 1 btumar kwaal lavonSa a raden habk i wafena nfdBlIa mat daliaBitald irlaaaa aa daakar wardaa waar da aasaa araUaada i a aadar kal vaarfteafd aalalaf la da aarea kat vaa aa vaa kriakallai la aa kal tiapaa vaa kaadaa aa vealaa aan al daae drie aatagaiiiD van MaawUJd n ala ook aan laaga matajaa Hldaada aaa fcleefeiaekl an kraafctalaeeaeld ooE an leaonde laifk aaa Jaaie paria vaal mat kat kaaFa warkea en KeeBtalijke reactie willen voorkomen wordt drinsend aan Seraden ekh het hoven vermelde a erkje aan te icliaffen betwelk op aanvrase fca lelaaa a fraaae ver Bonden wordt door M d LBBAK dk € Helltaawea 10 r B SAIIITBX ttOhir Apotbaktr Korte HeolkUin 1 LOnjIV PMITéK Ondeg aob iJ da OMTdbras r U AnalerdaB door H IBBA dl C Belllrewel ll tl rllaMi r B viaw SASITBX KOLrP A Otreekt LOI V POBTVII Ondegrraob bij da Swrdbnu I Op de Jonaate byKlenniach ia dlolnala tmtoanatelllmrla da Or W liaaaaBa aoha Ganaa wgaa door de Badlaelie JoriJ aaa a Ililvcr M dAill a kr l Geurig en Onschadslsk lalftititfrtt U im Imtndérigheid Üitrachtigt aangtadtl m tmdete Uehaamtmm uondm itraihM en ttekingm bij veriaermgm mtiierhandm en vMttn bij schur t dauworm eiu Zaivert van onrein insect onder in en op het vel en haar 10 Cents per dooa Per bus 90 ot j dooien 00 en 30 et pakjes 15 et spoitje 60 en 35 et NIEUW MIDDEL tegen snot bji Hoenders en alle Plnimgedierte a 0 45 par 8m Do en met toer ter verdelging van ratten en muiten 35 en 20 et Paks 10 et Alles met gebrniksaanwgaing Heeran eigenaren Tan Hniken knnaen Ich op TOordeeUge wU e Toor 10 Jaar Abonneeren voor de reinheid in hunne huurperoeelen BINNENLAND OOUDA 3 AogttsiDi 1897 Het oad noek twi het water der Witorleidiog hftd gedoreode Jili het Tolgoode reealtMt 3 Juli 3 2 Uga permangakalieaa per 1000 O C n 3 8 t li 3 S Bö de ZftUrdsg eo Zondag gehouden kegéU veditrgd op bot SportterreiD in deo Baag werd door den heer J Zwart Ps ran de Vereenigiog Houw plank alhier de 4de prge behaald in den Peraooeeleo Wedetrgd net 43 panten met 9 na Ta Krimpen e d Lekiiepoe 23 jarige dieottboda l i bet wateracheppeo te water geraakt j leTeolooe opgehaalde OU Den Haag wordt gesehrtfeo Td deze somerdaf en in de periode waarin de geleerde heltt vku Nederland d oageleerda helft eumineert etdieot topmerkiDg dat twee der leden rao bet haidige mioiaterie oooit een aumeo hebben afgelegd De heer Pierion groeide nit heteffectenkaoloor zgoe adert op tot meetrter in de etaal irvtenecbappeo honoris oanea te Leiden in 1875 sehryver van oecooomiflche etaudaardwerken directeur eo president der Nederlandtche Bank hoc leeraer aan de Amsterdamache Uoirersiteit minuter kabioetaf or meerder vonder ooit ran sgn keooeo eo weten blgk te hebben gegereo tot bet verkrijgen van eenige eumenbnl of eenig oroant roor mannen dia daar zaten achter een tafel eroetig beradende of de aspirant de candidaat de leerling t wel waard wat Da heer Oremer efeomioa Hg xocfat fortuin in Indië Tood die door werkzaamheid bekwaamheid en etellig ook wet wat gnUk eo ontwikkelde cioh hier te lande teroggekeerd tot een politiek mao tot een Indische epecmliteit ran zoo j roote beteekenis dat hem een portefeoille in dit kabiaet werd aangeboden De practyk des lereoi en zetfrormiog eender officieel oacbet zgn meer waard en geven beter waarborg TOor degelgkheid dan alle op exameoi gegronde titele en waardigheden Uil Stavenieee uhrgft men Zooals men weel promoveerde TanHonieo i kieswet doizeoden tot kiezer die hec nimmer zoofer badden kannen brengen maar na komt de Torli ing der personeele belasting eene Itrootere weldaad iLlu rh u 1nn Je kieswet FEUILLETON nicht TllLÏ 19 2 ebtk Ds ging de dear opea eo B rbara fluio terda ny even taoht in bat oor nie m beneden waohtle Ik had haar in lang niet gezien ds goede vrouw die mii thaa bartelyk iegemoet snelde met ren angstige vriUg op da lippen Ky kwam juist terug van baar nitetapje naar Brtbaot vriar m haar toon in het kantonnement had opgetocht Zoo oud ata zij was bracht tij 13 het eeniUMia huis een geur van friaaehe opgewakiheid nede haar kleederen war n er zelft vbd doortrt kVeo Dewyl ik schroomde i aar dadelgk io A9 atmosfeer der ziekonl iinr te brengen gaf cc mij eed heut verhaal van luar wedervaren Rr was nug geen denken aan dat de xantonaemD teo erdaa opgebroken de koi iug blcef onverlettelyk Ugenover de eischen der mogendheden Ik stelde weinig belang fn al die zaken of het raoeA Jo om hem wiens bactd onuitffischbaar in mün sW was gegrift tooh ging ik 100 geheel en al op ill Betsy s verpleging dat alles wat daar baiten lag mg Mn vreemde wereld toescheen Door plicht ea ioDtge rrieadaehap geklaisterd teefile ik haar leven en geen ander ik leidde de barones naar bovea Betsy acheen HnieeUpeo Vol oatroering staarde de kroohtvolle otfdatdom op den geknaktea jeugdigen stengel Wg en doet er weer een verbazend aaataffitdery verdwgnen nl de kiezers die nn te weinig personeel betalen en op geen anderen grond op de kiezerslgst kannen geplaatst worden Het aantal dier eeDJirige kiezersc zal hier niet minder dan 100 bedragen en dat op een totaal Tan 250 kiezers De goedkóope trein dien de StaaUapoorwegmaatechappü gister ter gelegenheid van koningin Emma s verjaardag naar de residentie dead loopen nit Emmerik Arnhem Zatpben Utrecht braobt 1610 feeatgaogers in Den Baag aan JSen hevige gaeontploffing had gistermiddag ta 3 our plaatt io de woning van den heer G C Terlaak noUrii Hemonjlaan 14 U Amsterdam Daar er den ganecben dag reeds een sterke gasloeht in hois had gebeerscht eoodat zelfs de buren er over klaagden deed de bewoner van bet huis door een loodgi die hem voor dergelgke karweitjes waf silfni rolen een onderzoek instellen Da L igi g de gewone onvoorzichtigheid met Up io nabgbeid van den gtsmeter te komMt die in een kastje onder de rap geborgen was liat gevolg was ean geweldige ontploffing waitrdoor de gang an het hnia in een rolue werd herschapen De marmeren vloersteenen werden in de hoogte geworpen de gasleiding liep onder de gang door naar de straat en in do geopende rn mte daardoor onts ain vielen de van den manr losgerukte voorwerpen ala bordjes van Delftsoh aardewerk de barometer enz terwgl de paraptD e atandaard de trapleoning enz geheel nit elkaar gerokt worden Qroof waa oo de verwoesting in de voorkamer Kostbare porseleinen pullen werden aan stokken geslagen en lappen behangsel van den moor gerokt Tot op de derde Terdieping werden de gesloten deuren uit de sloteu geslagen eo viel eén kastje met linoengoed omver De loodgieter moest zgo onvoorziobtigheid dunr bekoopeo Met veracbroeide handen eo hoofd werd hg per brancard naar het gasthuis gebracht Ook de vrouw des huizes bekwam enkeleverwondingen D schrik deed baar echterbet meeste kw ad zoodal ook voor baar dehulp van den dokter die den oogelokkigeoloodgieter verbood moest worden ingeroepen Hbl Men meldt uit Haarlem disterochteud te 11 oor bg het marcbeerea van de schottéry naar het paradeterrein beeft de ïchotter W Lijnzaad by den overweg van de spoor aan den Krnn vr fl eerst zjin zwegen boidoa de gojaagdu ademhaling der kranke WOB het eenige geluid in brt vertrek Nu zou ik nog het beiangrykstt vergeten heve kind I zei op eons de barones terwijl jw haar hand op mijn arm liet rusten Rennefeld is verloo d vYerloordli riep ik nit Het was of Ik een twnren slag kreeg alles scheen nm mfj heen te draaien ik ad moèits m zeWe meester te bleven TogelÜkertijd begreep ik evenwel inslioctm tig dat zulk eeti discours aau dit ziekbed hoagit gevaarlijk was Onder voorwendsel dat ons praten de zieke hinderen zou plaatsten wij ons op mijn verzoek aan een der vens ers Hü was na iet verlaten van het vtldhospitaal in een dorpsfamilio verpleegd Vrouwe ijke teederbeid zorg en medodoogeo hadden z jn dunkboar gevoel opgewekt en hij had het meisje liefgt kregen dat zich aan ziju herstel had cawijd Hoe was het mogelijk dachtdsA In zoo korten tijd vergeten I Had h j wel ooiTona bolder liefde begrepen In mijn verbeelding zag ik hem neergestort aan bet voetstuk waarop ik hem had vt rgood Of was het niet veeleer mga schuld meende ik in de bitterheid van mgn hart Ziedaar nu de vrnohï van myn ofTer 1 De teerling was geworpen en bet onverbiildel e noodlot had een scheidsmuur opgetrükkeo totschen hem en mij De omle barofios nam afioheid Toen zg weg was gevoelde ik mg 100 diep ongelukkig dat it ra eita had niet in tranen uit te barsten Uaar Betsy mocht het niet weten riidit nam ik mg VHst voor Haastig ging ik naar fbovon en taarde tuasoheo de bedgordgneu door Zij staarde ml aan met eeo onbesohrÜfolgk droevigen trek om € en mond aaa de oogwimperi trilden geweer weggeworpen vervolgens igu uuiform I aitgeirokk D en zich toen tegen een oflSciarvarsei Met dezen wilde hg e o veektpartg jaaogaao I Ö9 politie kvam er bg en heelt Lgozaadv gearrastserd Na afloop van de parade stonden de officii reo bgaeo op hst Doeteoveld Opeens komt een eehotter op bet groepje aan en zegt tegen gn kapttpin zeg waarom heb je mg beboet sOoidat 3 nit de pas liep Zoo dan had je de beele boel moeten beboeten waut tt was er geen eéo in de pos dal is oou de tweede maal dat je mg dat lapt en de eerste keer heb ik betaald maar nou verd ik bet zie je s De kapitein bet iv goed je kant gaao e Ja dat deok je msar c De bataljons commandant bemoeide zich daarop met de zaak bracht deo schatter onder het oog dat ala bg te reolameeren bed dit in de eerste plaats op eeo anderen tooo moest gesobieden eo bet troaweos on de tgd oiet wat en na wond de schutter zich zoodanig o p AtX feitelgks insubordioalie geen wonder 4oD geweest zgo eWatf nep bg uil sj lui zoudt wel willen dak ik bier op den grond ging liggen hè eo dat jeloi dan op me konden trappen maar dat deok je dan maart eo tot zgo kapitein smgnheer je bent nog ni t van a ftk hoor t da b wl ls soboUergwft kon daze schatter vrgelgk den Doeleu verlateo om buiten er np te sloffen dat bg zgo ofBriereo eeos de waarheid bad gezegd Alleen de sobotlersraad kan hem over ren dag of acht voor zich laten komen Aan een der openbare scholen te Noordwgkerbout waa een ooderwgzeres noodig De advertenties werden opg eveo aan een boekbaodelaar maar d zs vergiste zich in de opgave TBu het salaris zoodat in de advertentie f25 meer stond opgegeven dan later de aanstelling van de benoemde vermeldde Daar die eerst werd uitgereikt toen de betrekhing reeds was aanvaard was tgdige reclame niet mogelgk en thans vraagt men zich af of de joffroow zicb bg zoo o tegaovalier behoeft neer te leggeo De Amerikaaosche oitvioder Edison staat tegenwoordig op gespannen voet met de inwoners van de naar hem genoemde stad Ediioii in NewJersey Hg heeft daar een nijge breide gnerfabriek JB nieuwe wgce vao zermgnontginnia in toep Bsiüg te breogeo n oijge en imelterg eo besigMp nieuwe wgce vao gzermynontginnia in Toepi Ooor middel no electromegtintén trekt hg tranen jrik weel alles Trailje voegde zg mij toe ontoen ik haar omhelsde fluisterde ze O ik hebhem altoos lief gehad I Het was hare eerste en eenige bekentenis De I onvoorzichtige wijz waarop de douairièro Vnn Star reheuvel aan Beuy s zi kbed van deze verloving hnd gerept moest haar wel een hnvigon schok hebben to e racht dat sg haar Ung onderdrukt gevoel thans tucht gaf t Kei wel met anders Ontwaarde ik zelve zcio gezond en sterk ik was niet den terugslag van dit onverwacht bericht Ik leefde de eerste dagen als in een droom on deed alles werktuigelijk hoeveel te moer moest haar gestel zgn aangetast 1 Het tegendeel to hopen bleek weldra een illusie de vreeselgkö ziekte was op noodlottige wijze gevooil Pnkkelbaarder dan ooit wilde zg niemnnd mwr tot haar toegelaten zien Vreesde z i welliojj pnieuw iets pynJijks te hooren of was het eetMtk er van de rnonaoben on van d wereld nn hefideaal van haar Itvon vQrbrokon was Zelfs dominee Staal die als een rouwe vriend menig uur aan haar bed doorbracht en met ign barti opwekkend ootd dikwijls oen glimlach op haar lippen toovordo moest afgewezen worden mot mij was Zg hel liefst alleen W annoer ik mij dezrn lijd herinner toen mg zulk een zware taak op do jeugdige schouders was golegd ben ik oog verwonderd h e ik haar kon vervullen J Wel een bewijs hoe da menach uimmer een jufsl besef heeft van de geestkracht die hg in buitengewone omstandigheden ontwikkelen kan I De inspan ntng toch zelfs de physieke die de lieve zieke van Hffig vergdor naarmate zg uitterende te bed geen rust kon vinden en de benauwdheden in verdub 36st Jaargang bet magnatieob gtererts oit den daaraan zeer rgken Ogüenberg Langs den gebeeten omfarak vao dien berg dat ie over een leogte vao 4 Eugelsehe mgleo aga tel graafpalen geplant faarlanga de gi toleerde draden gespannen zgn Na de oprichting van die kolossale raaguaet lA echen echter telkens eleolritcbe stormeoi met iwaar onweer in die buurt en de bliksem head er groote schade aangericht M n zegt dat er niet de minste twgfel t ehoeft te bestaan dal de eleclriaobe storiogtn door den renzen magneel opgewekt oorzaak zyn van de vermeerderde hoeveelheid ooweerebuieo Deiowoners van Edison willen 00 schadeloosttelliog van den grooten uit inder eischen Een treffend staaltje vso heldenmoed hetfl mevrouw Heynier de echtgenoote van den Fraoschen cooanl io eeo Armemsch ploattje te zieo gegeven Eeo bende Torkecbe soldaten had naar da gewoonte van hel land de bewoners van het vtadje omgebracht Er waren nog een drtehoodrrdtal over die door den Praosobgn consul gered werdeoa De beer Mtynier vroeg a krei voor ben vergoooiag om zich ta begnvan Daar de naaste EoropMsebe haven Uur het w zeer waarsehgolgk dat de oogelukkigea aU zij alleen vertrokken onderweg vermoord ouden worden De coani kon hen niet ver gezellen daar zgn beiigheden hem terugbieldeo Toeu besloot mevrouw Mejnier met hm ta Mevrouw Me nier hsd twoa jonge kinderen waarvan zü er een nog ralf voedde maar oiettemia zoo zg vertrekken De beide kiodereo waren aan bat hdsfd der colonne zg zelf vol e acbleraao om Ie zorgeo voor bet Itum van O die zg wilde beeoher men Veertieo dageo lang Irokkeo zg door een vgandig land eo njet eeomaal schoot zij te kort in wat z j haar licht achtte EeoH op aeo dag wilde de gouveroeor d r provincie de doorreis vso ds banoelmgeu beletten Toen liet mevr Meynier bare beide kinderen de rivier overgaan en vrilaarde zg dat zg niit zoo oversteken voordat haar troep baar was voorg san al zoudsn baar kinderen van honger moeten sterren De pacfaa werd bevraeed en gaf toe en zoo redde da moed van ene vroow driehonderd menicbaa tevens Op do Amsterdsmube wiejarbaao heeft Zondag Jaap Eden den grooten prgi gewooBao Hg werd geestdriftig toegejoioht oitlviog tao krai s en aeo booqaet v belde hevigheid toenamen nam mgn goheele peri soonl kheid in beslag maar daardoor werd lev B elke ontzuDuwende overpeinzing over m o vvrlorM geluk onmoget k Kens op eeo nacht was ik van vermoeidheid Ingestuimerd in een leunstotl asn haar bed De wcIIkkende kuch wekte mij Bg het schljo sl Mr lamp zsg ik haar half opgerezen met staroode oogen de armen naar mg uitgestrekt Betsy I riop ik haar omvattend en zaoht op hst kussen neervleiond wat is er buste meid o bleef rag eecigiy oogenblikken aantiarea mM deozelfden droevigen trok om den mond Onb wal WHS dat blozond meisjeagelaat ingevallen donkere schaduwen wiorp het licht onder de vooraltstekSude wangbeotideren Trui hijgde ze en groep mot hare klamme vtugors mijn hand yTrut ik voel dat het niet lang meer duren znl Lsat hem bier komen spoedig 1 Ik begreep diei wonsoh tooh sohrikte ik er van Zelfs bekroop mg eenige aarzeling er oon Ie voldoen Kon ik eotiter aan eene stervende iets weigeren f Zag ik nitt hoe do druk mgner band die een belofte inhield haar de kalme rusi torugschoiik Wstoe dan ik zou schrijven M jn pen vlong over het rapier dat haar innige bede moest orerbrengea want ik wantrouwde m zelvo ik wilde mg stellen voor eon onherrocpelgk feit Dt was dan mgn antwoord op mija vromer schryv en Waar ik eenmaal uit lop ijdiDg zwoeg vermoedde ik nief dat een zelfde gevoel mij later tot sproken nopoffzou ITwdl eei se