Goudsche Courant, woensdag 4 augustus 1897

Donderdag 5 Augustus J897 36ste Jaargang No 7340 mmm courant Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regel i a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco p r post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN openbare Vrijwillige Verkoopiug op WOENSDAG 11 AUGUSTUS 1897 des mollens ten MO nre in h t StatioDikopehais van den Heer J Oudijk te Nieuwerkerk a d IJuel ten orerataan van den Notaris Jv an DBB LEËDËN te Ouderkerk ad lJ$ eU t d Het HUIS getMkend B 47 en 48 met SCHUOB HOOIBEKG Terdere GETIM MEBTEN TÖIN BOOMGAAED ERF en WATERINQ atuiude en geregen ouder de gemeente Nleuwerkerk aao den IJssel aan Gravmweg screkkeade van dien weg Znidoostop tot E Hoogiiiduk Az belend Noordoost B Koolubiis en Zaidweai den polder groot 9S Aren 3K Centiaren Te aanvaarden by de betaling der Kooppenningen op dea len October 1897 Inlichtingen by den Notaria Een ware Schal Toor de ongelnkki e slachtoffers der ZelfbeTlekking Onanie en gehe jne nitspattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARL G HoUandsche oitgare met 27 afb Pr s 2 gulden Ieder die aan de Törschnkkelgke gevolgen van deze onden Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarl ks duizend van een zekeren dood Te verkrggeu bg hetTerlagB Mi azin te Ijeipzlg Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boek handel in Holland m I CfNINKLUKE in èMm Koninklijke MaeMnale Fabriek DE HONIGBLéEM vu H IV van Schaik Co gevestigd te a Oravenhage Hepplerrtraat en 29 Baby de RegentesBelaan HOFLEVERANCIERS ran Z M den KONING tan BELGIË Indien gijhoeat gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorst Honig Eitract FLACONS Tan 40 Cts 70 Cts en I verkrijgbaar hfl Firma WOLFF Co Westhaven MOS Oouda E fl TiM MILD Veerstal B 126 te Gouda A BÜDMAN Moordrecht i C RATBLAND Bos rop B V WIJK OudewaK T M KOLKMAN Waddituiixen Wat Mer PainExpéller iH b Bte inwiurm tagou JilIiu Rheumatiek LenoenpyneD kortoi tsgen punwi na i ferioi ard Hfjlt iimatlielMlIimitutewaiidaiitogeB iü i T Anker Pain Expeller TeitonHuU Wa el d ita m iad Imiigai oZ Anker Pain Expeller Plijl BO oent 75 oeat en ƒ 1 26 de fl Tmriuadaii la de mttate i potliekan au bv r AiJ Rlelll r Oo Botteriam Te GOUDA b A WOLFF Markt AU4b en DE LAAT ea TAN SON apotheker Markt Stedelijke Gasfalsriek ie GOUDA De pr J8 van het gas is 6 cent per M en voor Kooktoeitellen of Motoren 4 s et Onder zekere voorwaarden worden peiceelen gratis aan de hoofdbais verbonden met 15 meter vrfje leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 licbtgasmeters bedraagt de haar 10 cent per maand Van eene levering overgeblevene 2000 Stuks soogenatmde Bewoners van perceelen van ten hoogste 2 25 per week kunnen wekelyks afrekenen en van de fabriek lampen booktoestelïen enz tegen betaling van eenige centen per week in liaur bekomen wegenB kUlna fouten nivt joist volfenB model oitsevoèrd randsQ tot dan spotprUs vkb fl tE 7S p r Btak reohtatrMke mw HJI Landbouwers ns uitverkocht Dene DIKKB onver lUC1 ai e i eïe ui kMh warm een Pel o IM x 9UU oU groot due bet Paard geheel bedekkend donkerltrnin met benaaide randeu en van 3 breeds etreepen vooiileu Kleine oorrua Engelsebe Spori Dabbel Paarden Dekens OruiJ Ul ur gr oa 100x305 benaiud met 4 prAohtige breadeetreepen voorxian bieden wij wegeiu zeer geruga alechta doormannan van bet vak bemerkbare fouten k f V stuk aan werkeIJjka waarde fl Bei tellingen te asnden met du teUjk adres tegen vooruitbetaling of rembours aan Terzeudhuls Merkuar Commandit Maaterbappy Schubert A Co Amat r4am N Z YoorburgwaHfiS VERHUISD Mej J l AU TA rerloBkumUge Tan de SPIERINGSTRAAT naar den Langen Tiendeweg D 39 TANDARTS E CASSUTO Turfmarkt 171 uouda van 10 tot B uur behaWe Z0NDAQ8 en WOENSDAGS roormiddag BEKROOND MET GOUDEN MEDAILLE SRAEFEIEN HOLH S Quina Laroche BH Staalli iidenüe duina Laroche is de meest krachtige en versterkende KiyAWUN Aanbevolen door tal van binnenen bollBtilandsche Geneesheeren Verkrijgbaar in flesschen ii 1 90 en ƒ 1 00 GI6ARETTEN TEGEN ASTBHi De inademing van den rook dezer Gigaretten geeft den lyder aan Aaihtna terstond verlichting In Etui 80 en 50 Cents Salmiak Pastilles Een algemeen als goed erkend middel bö Hoest en r rAo rf ie i oplossend en verzachtend Prus per flescbje 20 Cent KKikPELiBS HoiM Hofieveranciers Zeitt Dtrpdt te Gouda bij den Heer A H TEEPE Apotheker en bj de meeste Apothekers en Drogisten verkragbaar ama WIT ntEL CB KONINKIJJW Sro M i KVi RU n Agentuur by de Firma Ved BOSMAM te Gouda Kegrelbaan Harmonie Vrije BaaD Welstryd Prachtige prijzen j j immm OFFIOIEELB TRERRIIVGSLOSTEIN DER voor het R zijn alleen verkrijgbaar bij VERLOTIl G K LIefdesestlelit A EEIITKMA Zn LANGE TISNOEWEG XLIe Jaargang van DE BAZAR Dames Modegids bevattende OAMËS en KIMDEKMODËS benevens ÜANDWERKPATKONËN tamr iedere week verschijnt een mdmmer In ieder n tek9t mwarte pktten modekrontek feuiiieton enz enz Ie UttgHva zoudor gelil pldten met S snijpBtr en 3 groote gekuipte patr Par IS ara l Sfi p poit 1 4G 2b It als do Ie uitg met daareuboveo 6 gekleurde plalea g 1 7 190 Se n i It Ie iv V r ISgdkl pUa 1 bijz gelcu p b j bot 6eB0 8 50 MO 4e g i K Se f b bel 6s no 1 geko patr n kouw n tSe u een gekleurd Iraaie handvrerkpatroou S 8 S0 PROEFNOMÏBR IIJI PBOMTUS ALOM e Ba BBLiNtANTB a h j WageMtrut 100 10 ÏS C Patent H Stollen Takj Warming Uei tfroMfit Erfolfff flobutamJUlM arrungen M nlM a Pir uihiedenan wei thUmen SuihtthmungmiH ê Mtn kauf dahar ansera HtelH m liar tm H Stotten nur nn unt diraot odtr li toleheit Eltiiiiiiuultmiao r j dMên anaar Plakat wt nabaniMandf auaiMnfik FrMêliëiem aitd Zevgnisse tntia iÊ i f Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden E exa pracla tigr in et irLg eiicla t HËERENHUIS met TIE staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ii ericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDlfWEG D 29 Het groote aantal zenuwkwalen TUI zfl awhoofdpijii af tot de voorafgaande k6ntMk iien van apoplexls h mbarQ rU tQe teo tM iw nog Bt edB alle middelen dooT de mèdisolia weteniebap aaoKewend Sent aan deo ntonwm tUd luwt de er toe dat aU door bet gebrnik maken van den eenToaolniten weg namelijk langs d houi MM pbyilolorisoJie ontdekking gedau heeft die na honderde proMnemlngen tluuu over de geheeleireteM Terbreldls en terwijl Ij üt wetenaobappelljke kringen de lioocite bilangatelUng wekt tereu êta weldaad blijkt te xljn voor de aan lennwkwalen lijdende meniobheid Deie Keneeiwlj bi altceTonr den door den geweien Officier ran Geiendhelt nr Bemin WelMmann te TUihofen en benut op d on dervinding opgedaan in eene GO Jarlge praktijk D or wnnnlilnar a h 1 li rd mmmU per da werden daartoe reaeUkte ateffen door de linld onaaddcUUk mw hei aemw Seatel medeiedeeld Melnlesa geneeewUie werden werkeUik BoUtterende renltatu TerintMIi en lU maakte looveel opniig dat van een door den uitvinder geaobreven werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE I Reugi Sanlt bare voorkomlii m ilneilng binnen korten tijd reeda de üle drak varecfaenen is Dit boeide bevat niet alleen ver het groote publiek ventaanbare verklaringen omtrent het weien der nieawere therapie en de daarmede lelfi io wanhopige gevallen verkregen nltweiklng maar ook vindt men dtsrln wetenflobappelijke verhandelingen nltde medische binden die aan decegeneeiwljie gewUd xUn soomede anehrlft vaa van getainohriftan van hooggeplaatste geneeiknadigen onder welke f iteÜre med ér prenweer da pDiykrinTsk la Pari me Reuae ont 10 STetngreber iseri rir prsktrieeread leaeealiier au bat krask ifBnlpen gaetleht i CbsrentoJi nltBtirath Dr Cohn tB SItlHn SroiBmtBa nBd dr BrreHl arte tijifcHBiaaiDr P ForeBtlBr geneeBbeer MraotiBr van hat hoaiittaal te Agae flaJiBlaretb Dr 8 heriii kaatael QatMnlit Bti Emt Darsea maé dr gaBeaihear ilreataur dar galvane tharapautiBehB farlobllBg voer laBBwIIMsra te Parija rHB StHoaert 334 Conaal vaa Aiohsnbaoh mH r te CarfW Or Butbaah siresé arU toUrtiM OMratabaant Jaebl nad dr te Waanaa Or C Bongtval ta La Farrlèra £ ure lid van daa OSBaall OSBtrsl dtyilne at dB Santé In Frankrijk en vele anderen Aan allen wier aeanw eatel aieer of minder aaucedaan of aan aoffenaanade aeaawaehtlaheld lijden waarvan de kentaekenen liJn ohronlaoha boenpIjBi mil slna lahaH haardBl n biBBdudraafl iroatBarlkkalbBsrhaM gajaagdhald slarelDaBhtIri liobamBtllka aBrast en onbahH atand verder alle zurken die door beroerte getroffen werden en nog lijden aan de g volgeQ OMWU looala varlaiiBilBgBB onvarnegan tst aprakH ivara tongval mealalljk aUkksa atljfhald darwwrlehtan am viortiaranda alln plaataaHJka iwakta vanwakklng van labeaian eni enisU die reeds onder geneeUnnolg behandeling geweest sijn maar door de bekende middelen als onthondlngsen en kondwaterkanr wrijven electrlBeeren atoomlooi of leebaden geen geneiina f leniging hunner kwa gevoaaen hebben en ten slotte tl die vrees veToelcn Toor bermiHa en usrtoe reden hebben wegsM verschijnselen als liah asahOBdaBd sngatig voalss vardoovlBfJa hal bsofl beardstta Bttt MiaH aM llkkariBMn an doskar wordan voer da Bogan drukkende pijn onder bsl voarhoafll ajuag la ds soren nt vaa an van kriaBalIna n an bat alapan van handen sa voalan aan al deie drie oategorUn van aennwlUdera alB ook aan langs nit a aa lljdande aan blaakMoht sn kraBhIelooahald ook fui gezonde la aan Jaaga an aanan dia vaal mat bat hoofd werkan en geestelijke reactie willen voorkomen wordt dringend aangetadea lioh het boven vermeide werkje aan te BohafTen hetwelk op aanvrsge koatolooa tn frsnea vefsondan wordt door AaiBterdaaB door H CXHBAV Co Helligaweg tii Rotterdam F E van BAHTIBK 1KOI FF Apotheker Koite HflofatMg L Vtreeht LOBBY A POBTOIg Ondegraoht bij de Oasrdbmg F wiJie üp de Jongste hvgUnnlBoh medloiaaie tentoonstemng is de Dr WelasaaMa iolit Qeieef dOMT ia Kedlaolia JttriJ Mat da MUveireia iladiiflia kakMWWk BINNENLAND GOUDA 4 AoguBtDB 1897 VfiRGADBRINGTANDnai GEMEENTERAAD op Vrgdag dea 6dtn AagUBtua 1897 b dk middags 1 nar Aan de Orde De beooemiog van een regent der beide gabtbaixen De beooemiDg vao twee maketaars De atemmlDg over bet Toorstel van deo Peer fan Galen tot wjiziging der gemwotebegrootiog dienst 1897 en c q ovffr het TOorBtel vaa B en W tot gelijke vrgziging De Terordening tot befSag en ioTordering tan opcenten op de parsoneele belasting met het amendement tajt den beer Oerckaen Het praeadries op het verzoek Tun F ao Utrecht om restitotie ran kaai en liggeld Het Toorstel urn P J Beltaart toe te laten tot den afkoop van de reebten der gemeente op een sinkje grond De Tooratelleo betreffende deo door wyleo Ijr A A van Bergen IJzeodoorn en zyne wedawe gelegateerden grond Het praeadTÏea op het Terzoek der agenten Tan politie om rryegeoeeskandige bebandetiog voor hen en bonne gezinnen De rekening der dd schntterg over 1896 De rekeningen der Hoffman s stichtingen over 1896 De rekeningen d r geiabsidieerde inatellingeo Tan weldadigheid oror 1896 üe rekening der bank rao leenJng over 1896 7 De begrooting der gemeente gasfabriek voor 1898 Het vooretel tot naderö regeling der bezoldiging van den directeur d r gemgasfabriek Heden nacht is door de politie uit deTorfsingelgtBcht opgehaald bet Igk van J P Aan het postkantoor te Gouda en de daaronder ressortecrende hnipkaotoreo werd gedurende de maand Juli 1897 in de Ryk p0Bt spaarbank ing legd f 18146 58 terogbetaald f 10406 18 Het laatste door dat kantonr aitgegeven boekja draagt het nnmmer 5532 Heden morgen te 10 nar werd te Waddinxveen de nieow benoemde borgemeester op de Secretarie geinstalleerd De oodate wethouder tevens waarnemend bnrgemeester sprhk ZEd un en wenfohte hem toe dat hg tioir lang de belangen der rem ente zoo beliarti n FEViLLETO NICHT TRLI 80 0lf Helaas I hnar wensch werd niet vervuld Vóór dat de zon des anderen daags de middaghoogte had bereikt was haar licht een flikkerende vlam gelijk gebtusoht Kn terwgt de zomer z n feeatelijken intocht vierde een levensstroom da schepping doorTloeide vogelen zongen en zoele windjes roiaohten hield ik ia myne armen het Ijgk oTirat van haar die ik meer dan eene zuster had bemind £ ea dag verliep Weer was de sohemering ingevallen die ik zoo menigmaal niet Betsy in vertrouweiijk gesprek doorleefde ik had de lamp aangestoken getnige vau vole nachtwaken en door mjjne aandoeningen overstelpt lag ik neergeknield bg do doode die te midden van kransen en bloemen soheen te ilaimeren Daar klonk nauw hoorbaar eeu voetatap ik keek op sn zag hem op den drempel zooals ik hem zoo dikwerf in m i droomen had gesieii Zijn donkere golvende baardi maakte hem nog bleeker dan hij was Op dit oogenblik vergal ik alles wat ik hem te verwijten had zyn twjjfel aan zioh zelven ea aan mg zyo ongeduldige haast in het streven naar vrouwenliefde het Eorgelooa vertreden van een bloam op sgn pad Ondanks mijzelve onweerstaanbaar tot hem aangetrokken al wist ik thans dat hg voor mij verloren was gevoelde ik dat hjj mgo eenige atean en De bargemeeeter aaovaardda daarop gutbetrekking en hoopte dat de leden Tan den Raad en de geneeotenaren het hnnoe zoaden doen ona den bloei van Waddioxveeo te beTorderen Van eokele woningen waé de vlag uitgestoken Gister werden door de Arroddisaemenls Rechtbank te Rotterdam de Tolg nde vonniaaen gewazen C de B 19 jaar boomkweeker te Boskoop wegvna diefatal van een rgwiel toebehoorend aan Weisel te Gossinklo tot 3 maanden gerangeniaatraf G D en S D beiden 31 jaar sjouwers te Capelie s d IJael wegens beleedigiug en misbaadeliog van een ambtenaar tot 1 maand gevangeoiBstraf ieder Üe 45 jarige bouwman W van V wonendü te Ouderkerk a d IJsel die giater in de eerste plaati terefhtstoad werd beklaagd van op den Ilea Juni j I aldaar opzettelgk en wederreohtelgk een boateu brug liggende overeen wetering in den polder de Nesse aldaar welke brog toebehoorde san Tennis Hoogerwaard ta hebben vernield althans beschHdigd of onbruikbaar gemaakt door met geweld die brag tos te breken uit elkander te rokken eo de planken daarvan op deo kant der wetering te werpen Het bleek dat beklaagde in deze een daad van zeer geprononceerd radicalisme had gepleegd Hg Toer namelgk op gemelden dag met eeu schuitje hooi door ds wetering Taarover Hoogerwaard een brug had getimmerd die hg met zgn vaartuig niet kon paBsseren volgens hem omdat zg te laag was volgens Hoogerwaard echter omdat hg te veel hooi opgeladen had Als een Noordpoolvaarder die voor geen hiaderpalen terugdeinst bad hg daarop de brug maar afgebroken en de brokken aan den kant gesmeten Deze laatate verrichtiug wasrborgde volgeos hem zgn straffelooaheid want meende hg als hg debrognn nog meegeiiomeo had dan zou bet een ander geval zgn geweest I tu8 cheQ bleek lit het getuignoverhoor dit de schade aan de brug toege bracht zóó miniem was dat het beter zon zgn geweest wanneer Hoof erwaard de zaak met een panr apykera in t reine had gebracht Het O M by monde van mr S Z Mazel was van oordeel dat het onbevoegd optreden van beklaagde zal bebooren te worden gestraft met een geldboete van f 5 aubfidisir 5 dagen hrchtenid Vier personen die zich ieder voor f 25 tot uit iriped hadden laten omkoopen zgn door d ipcbtb tnk te GroDiogeo veroor l hl tot een troost waa 1 0 Eennefeld I riep ik schreiend uit terwijl ik hem haastig tegemoet snelde en bij de hand greep te laat ts laat I In dien kreet gaf ik onwillekeurig lucht aan mign lang geprangd zielewee Was bij ook voor my niet te Iaat gekomen Ontroerd leidde bij mg nanr een stoel bij Betsy s sponde snikkend verborg ik mgn gelaat in bside handen vZoodra ik bot wist ben ik gekomen fluisterde hij maar hoo kon ik vm mopden I Ik zag hem met diepen weomoed taren op de strakke d ch kalme dooastrekken van haar die hy nimmer bottrepen had finnig innig heeft zg u liefgehad barstte ik uil t Was of hij een hevigen schok kreeg vMg nep hij uit nWaa bet haar dan niet bekend juffrouw Truitje P Maar ik liet hem niet uitspreken Kom laat ona gaan zei ik Hy volgde mg niet zonder nog eens een langen blik op haar te hebben geworpen Zwggend zaten we in bet huisvertrek De stilte werd alleen nu en dan afgebroken door het knetteren van een houtblok in den haard want de amnden waren kond Trouwens uit loutor gewoonte was de haard aangelegd want om overmand door droefheid verliet zgn kamer niet Peinzend staarden we in bet vuur ieder met zjjn eigen gedachten bezig ylk heb toch niet te veel van uwe goedheid gC vergd zoo verbrak ik het zwegen vreemd kloa mg miija eigen stem in de ooren door a uit hoay jaar en hg die den meineed uitlokte tot 2 jaar gevangen isatraf Men schrijft nit Haastrecht dd 3 Aug Haden oacbt heeft éen of meer onverlaten de hekken van een atok land aan den IJseldgk n behoorende aan den landbounei A Ooms opengemaakt waardoor 4 der beste vetweidera zgn weggetoopen eo aaufjeland bg den landt ouwer B Sm De eigeuaar heden morgen vroeg tgdiug ODtvaogeode van een persoon die toezicht houdt op ifie diereu dat h ze miate gaf er dadelijk de politie keniiia vao en ging oaar Rotterdam omdat men algemeen dscbt dat or ditsfatal had plaati gehad daar de hekken weer netjes wareo diobtgemaiikt Hogwel de landbouwer A O verblgd zat zgn bg zgue thuiskomst als hem die mededeeting wordt gedaan is hg toch verplicht die beeslea van de haua doen In de lokalen der Teekenschnot te Schoonhoven is thans de tentoonstelling voor decoratieve kunst geopend die door het Museum eo de School voor Kuiistngrerheid te Haar em aldaar werd georganiseerd Deze teotoonatelliog omvat voornamelgk werken op het gebied van de goud en zilreramidskBOst or ioeele drgfwerken en graveerwerken reprodactiëi vao belaogrgke werken uit vroegere tgdp rkeu eo teekeniogeo platen en otograpbisohe afbeeldingeo op genoemde kuDstimbackten betrekking hebbende Verder tgn er ook boutsngwerken decora tieve scbifdernerkeo en aquarellen naar stillevena vervaardigd door de leerlingen der Haar lemaohe kuuBtnyverheitlschool Deze tentdonstelliug zal zeke voor het goudei jiiilveramidsvak in het byzotder en voor de ffvitilleode kanstambachteo die in Schoonbeoefend worduQ in het algemeen vao ivloed zgo laatselgke tentooostetliogenf die door d Haarlemacbe stichtingen der Ned Mg ter bevordering van Ngverbeid iu de laatate tgden teelvnUig gehouden werden dragen er niet Wiinig toe bg de ontwikketiog van bet kunstamb cht iu ons Uud te bevorderen Beroepen btj de Ndd Hurvorii de Kerk te Vaassen bg Apeldoorn ds D Boonstra te Ouderkerk a d IJssel Maandag hebben twee reizigers de beer E uit Rotterdam en de beer C uit Parga aangegeven dat hun vermoedelgk iu het Hotlaudsch Spoorstation in Den Hsag poriefeuillos zgn ontstolen de eene iohoodeade f 400aanbank naam te verzoeken hier te komen wKunt ge dat vragen gaf hij min of mi er weemoedig ten antwoord Ileb ik ooit mijn bulang stelling verbeeld Thane vooral waar u eo uw oom zulk een zware slag treft lijd ik mede nog gansch en al ouder den indruk van uw zonderlinge p nlyke mededeeling rna kiudi liet hg er op volgen terwijl bg zyn blik van mg afwendde en weder in het vuur keek Zg was te fier om hare geheimste gedachte bloot te leggen ging ik voort wWas het onmogelgk dat zij meende dat ze u niet geheel on al onveraohillig was Juffrouw Truitje 1 riep bg ut en riohüe iioh op in zgn stoel Eon zaoht verwijt lag er ui zijn stem Als er iemand is dia deze vraag kan beantwoorden zgt gij hot toob Het is oog niet lang geleden v Ik weel het voor ik hem iotwut bitter tegemoet Welnu dan I wanneer ik den sobgn van ontrouw aan vroegere sympathioea op mij srcladen heb door oen smaoblenj reikhalzen naar een goluk dat ik niet kon grijpen is het dan niet omdat zooals ik thans ervaar het wreede lot mg vrouwenliefde schonk dis ik niet kon beantwoorden eo mg deze liefde onthield waar ik haar zoohl Zeg dat niet riep ik plotseling uit met gloeiende wangen Dooh onmiddellgk berouwde mij dit woord wXiet herhaalde hg onstuimig eo rees van zgn zitplaats op Niet Mnar zei hij droevig sia bet dan een roekelora spel dat gg gespeeld hebt iet mij met u zelve Bevend bracht by de hand asn het voorhoofd eii wliobte enkele zweetdroppelen papiar en voor f 3000 aa i qaitantiëu de andere 18 bankbiljetten van 100 franca en twee rondreisbiljttten Te Rotterdam Ia eeu vergadering gehouden van koffiehuiahouders tappers enz em te proteateeren tegen de nieuwe psrsoneete belasting Nadat de voorzitter enkele staaltjes van opgedreven belastingaan a lagen had medegedeeld stelde hg de aanwezigen in de gelegenheid dit lyatje aan te vulten waarvan door velen gebruik werd gemaakt Deze gegevena met die welke vóór 15 Aoguslua by den secretaris den heer Clemeut iokomen zullen worden op gezonden aan het boofdbeataor te Amatardam dat in overleg met deo rechtsgeleerden adviseur mr paap besliaaeu zal wat in deze moei § edaan worden De voorzitter en ook een der aanwezigen spoorden ten krachtigste aso tot vereaoïgeo Dat alleen koffiahoishoudera en tappers soo gedrukt worden noemde de laatste een gruwel die alleen bestaanbaar is zoolang de verguuning hebbenden niet krachtiger georganiseerd sgn Omtrent het bouwoogeval te Rottrrdam wordt oader gemeld Na bet omtrekken vnu het gedeelte buis herhaalden zich de instortingen niet meer Alle werkzaamheden aan de fundeering van het Witte HaU zoo zal het nieuwe renzengeboDw heeten zgn tot nader order gestaakt Slechts drie heipalen waren in deo grond gebeid loon de wsrking io dr van Loou s hnis reeds begoo Volgens de meening van deskundigen zal het door dr van Loon bewoonde huis althans bet gedeelte aan de zgde dur Wgnntraat uitkomende gesloopt moeten worden Een beslisiing waa eergiatermiddag nog niet genomen Hat is aan dr van Loon mogen gelukken een gedeelte van zgn allernoodzakejgkste werktuigen in veiligheid te brengen Zgn gansche meubilair voor zoover het niet verwoest is bevindt zch nog iu bet gevaarvolte pand Er btgkt meer meubilair vernield dan men aanvankelgk vermoedde Ook de heer Mous bewoner van pand No 8 io de Wgnatraat greozeodu aao bet gedeeltelgk ingestorte huis beeft wegena het gevaar dat dreigde zyo woning moeten verlaten terwgl verschillende goederen haastig in veiligheid gebracht werd n De Npderlnndscbo Brood Koek en Banketbakkersbond vergadert te Beverwgk io eeü der boTen aleu van het Hötel de Zon liet in die verttadering nit tn hrenffen jnnr af Ik kan het niet gelooven j daarvoor zgt gg te goed te verstandig Kr moet een andere roden gn kO ik begrg p zuchtte bg alsof hg in deo half smeekenden half oorustigeu blik waarmede ik hem bnd een eind aan dit gesprek te maken de gewaarwordingen las die mgne ziel bestormden En dat om baar I o God I hadt gg den moed voor sen hersenschim one beider geluk te ivagen ffSpreek zoo niet Eennefeld 1 ge moogt zoo niet sproken A fluisterde ik angstig met saamgeklemde banden Neen ik wil met verzwijgen juffrouw Truitje wat mg op het harte brandt nu ik alles weet Zelfs waar het mij niet meer vergund is u te bekennen hoe ik oenmaal iu u mijn ideaal boliehaamd vund Meisji hef gg zgt wreed geweest voor ons beidoo Snikkend viel hg op zgn stoel not or Die mannelgke aauw weerhouden smart ver letterdo mg Een tgdlang vernam men alleen het tikken der rendule op deo br eden sohiorstpenmAntül F mdnlgk stond hij op onwillekeurig volgde ik zijna hewegingou hg scheen zgn geestkracht horwonnen te hebben Haastig nam hg zgn hoed van den grmd alsof hü vertrokken ging en vatte rag bg de hand Dit oogenblik bad ik gevreesd het Has esQ afscheid onherroepolgker dan ooit Thans verloor ik de kslmle waartoe ik mg zelve tot nu too gedwongen had Juffrouw Trmtja zei hij op zachten toon vschenk mg vergiffenis uw edetaardige zelfverloo ohening begreep iV niet I