Goudsche Courant, donderdag 5 augustus 1897

Zomerdleost 1897 Aaof evaogen 1 Mei OOUDA KOTTIHSAU 18 98 1 84 8 48 3 67 4 8818 88 18 88 H 46 18 86 1 8 4 4 18 10 BOTT DA M 0 O ü D A Directe spoorwegvcrblndlDgen met GOUDA Oaada M T ii 8 1S 8 3S 9 S0 97 M 10 11 11 11 U n 1S 18 Uoordreoht 7 M 8 48 11 88 Nieuwerkerk 7 8 8 4 11 88 OapeUe 7 48 9 88 11 48 Rotterdam 7 7 18 8 S8 9 C8 8 40 8 4710 13 10 80 11 88 81 18 88 4 0 86 6 17 4 0 6 17 4 67 8 84 6 04 6 41 4 19 6 10 66 6 47 DEN HAAO eOCOA 7 86 8 8 40 10 19 18 47 7 46 8 l8 9 00 9 47 lO lS QOIIDA DEK BAA6 auda ZevaabiüzaaMoerkapeUe Zoetermeer Zegwoard Voorburg s Hage e 7 80 8 80 9 17 9 84 10 14 11 18 18 16 18 88 1 67 8 46 4 49 86 6 4 8 11 7 34 7 49 ÏU 7 48 8 48 18 40 l Ol E K 7 8 8 1 18 61 8 18 V 8 07 9 08 1 06 8 86 aH 8 18 9 08 9 48 9 C4 10 44 11 48 18 46 1 10 8 06 4 18 8 16 6 8 88 8 8 X4 8 81 sHago 48 7 80 7 48 8 85 8 46 10 1111 17 11 111 88 1 44 8 40 4 08 4 88 80 1 7 18 7 8 8 10 Voorb 68 10 17 1 41 4 89 6 18 9 84 Z Z lr6 6 10 88 1 66 4 68 6 80 9 48 Zev il 6 17 10 48 8 08 04 Oouda 6 18 7 0 8 13 9 08 10 1610 6411 67 11 60 8 17 8 14 4 08 4 88 8 16 6 8 60 7 48 8 83 10 10 10 88 S 8 8 64 9 84 10 3 11 6 10 08 10 18 10 17 9 9 88 10 38 U 6 11 44 O o l DA U TI 10 HT 88 8 11 9 07 10 19 10 7 18 00 11 3 1 80 11 14 8 87 18 11 11 8 46 18 9 0 9 39 10 6111 48 18 81 1 86 8 08 6 88 7 46 8 49 9 8010 16 10 38 11 88 1 8 08 8 68 4 48 8 6 56 7 66 07 10 08 68 8 06 10 88 11 66 4 18 7 13 9 86 8 17 4 86 6 08 6 66 8 6 10 17 10 86 7 10 10 84 8 84 6 84 7 18 8 43 10 41 3 68 8 08 4 7 8 8 69 11 11 11 19 7 07 8 14 10 46 4 84 7 88 8 87 9 81 9 1 10 11 10 18 11 1 31 8 48 4 87 10 6 07 7 198 18 4 10 84 11 10 iViy U M 8 4 4 4 8 1 7 4 8 14 1M8 11 11 1 JW ♦ e O n D A A M8T8BDAH 10 67 11 10 4 U 6 10 7 81 8 88 10 17 10 6 Aaatardam O gt 7 10 1 3 U8 8 18 8 68 10 18 11 41 Soada 7 18 8 14 9 41 II 1 venUg is raeds na opgenomeD in de Ned Bftkk Ct Wy ontleeneD dur o bet rolgende In ona Torig verslag konden wg noemen 21 afdeeliogen met 864 Uden terwgl ophedeode Bond 24 aMeeliog en 978 leden telt Vier nieuwe alddeliogen hebben zich audert het laatate jaar aanfesloten en wel da sfdeetiDgen VInardingen Zwolle Zatphen en Winterewgh Ben afdeetiog de afdeeliog Groningen heeft zich van den Bood geaeheiden at zyo vao die afdeeliog toch nog roim een zeatigtal lid fan den Bond geblefon Spoedig kan ook te Brammen Oudewater en Gouda een afdeeling tot atand komen In bet Hoofdbestour zyn geen TeraoderiogeD gekomen dan dat hei Centraal Be tuar vroeger nit 3 lednn tbana door benoeming van de beereo H Franken en J van Mnydeo Jr beiden t Amsterdam nit 5 leden beataat Ook rerloor het Hoofdbestaur door het orertyden van het seer geachte en gverige lid den heer J Lnnenberg te Kampen een groote ateun in die afdeeling en werd dieoa plaati ingenomen door de be uoeming van den heer J W Volkera aldaar Op de atgemeeoe vergadering to Dordrecht was ook aangenomen een onderzoik in te stellen naar de mogelijkheid tot afschaffing fan nacht arbiid in de bakkeryen Door iedere afdeeling werd en lid benoemd om fitting te hebben in eene commissie Deze commiaaie veigaderde met het Centraal Bestanr op 20 October 1896 en bexhot om aan al de Mr l roodbakkera in het landde vraag te stellen of zg voor afschaffing van nachtarbeid waren en zicb bereid verklaarden mede te werken Tiendnizeod circnlairea zgn toen door den Bond verzonden en bet resultaat wan dat nog geen zevenhonderd antwoorden inkwamen Het rapport dier antwoorden ligt niet op onzen weg W el raag hier gecanstaleerd norden dat de beweging voor afaohaffing van nachtarbeid den Bond een aanzienlgk bedrag gekost heeft Toch mag de finantieele toestand van den Bond nog niet onganatig genoemd worden daar da kas ao den penningmeester van den Bood evenals de kas van den penningmeester van de Bakkers Bondsooarantc met een batig saldo aluit In het afgeloopeo jaar werd door het Tweede Kamerlid den hear H Pyttersen Tz bij do Kamer een wetsontwerp ingediend de zoogenaamde Bpkkar8wet ten doel hebbende deu overmatigen arbeid en den nachtarbeid in de bakkeryen tegen te ga n Door hel bestuar van den Bood is aan alle afdeelingen en vele in ooa land bestaande Broodbakkers vereenigia gen hun oordeel over die Btkkerswet gevraagd en schier eenparig loidde het antwoord ongunstig Zoo ia dan ook in de laatst gehouden bastonra vergadering besloten een adres by de Tweede Knmer in te dienen met verzoek dat concept niet tot wet te maken Onmiddeliyk hebben daarop de voorzitter en de secretaris van den Bond ean oooferenüe gehad met den heer mr Th Stuart den welbekenden rechtskundigen advisenr onzer beide vorige BakkeryTentoonstelliogen in 1886 eo 1B94 te Amsterdam gebonden Da heer mr Stuart heeft na informatie by leden der Tweede Kamer de zakarheid bekomen dat de bakkerswet niet meer in deze Kamer io behandeling kwam en alitoen geadviseerd met de verzending van een adres vooralsnog te waohtan Ëvenzoo adviseerde mr Stuart om te wachten met het adres aan de Tweede Kamer teneinde geen invoerrechten op het meel te verkrggen waartoe eveneens in de laatste beatonravergadering waa besloten Dit jaar werden wader 4 afdeelingen bg loling aangewezen vcor f 25 aobsidie voor het doen houden van een vaklezing Deze afdeelingen zgn Boskoop Deventer Delft on Schiedam 4 88 8 88 8 08 6 08 8 14 8 11 8 81 8 18 8 87 6 88 aotterdaia OapaUe Nieuwerkerk Uoordreoht Soada Uoada 6 80 37 7 üudsw 6 46 1 64 Woeideu 8 7 8 8 Utnskt 6 18 7 88 81 9J7 8 48 10 0 Qoilda 0 81 Nog werd sedert de vori 7e algemeene vergadering aangenomen om de sintbepaling van art 3 dat de gezellen die door tronweo en eeriyken langdurigeo dienst een onderscheiding zal toegekend worden te verwezenlgken door aan dio gezellen van boodaleden die hg hun patroon 25 jaar aciitoreen in dienst zgo een zilveren medaille met diploma als gedaohteni aan te bieden De bood heeft vr or medailles een eigen stempel met het Bond twapeo zoodat dairdoor zeker de waarde der medsiHea verboogd wordt Do stempel is vervaardigd in de Kooinklgke Utrechtache fabriek van zilverwerken van den heer C J Begeer te Utrecht Men zendt ons het volgende ter opoemiog Tot bet detachement dat Maandag pe stoomschip Prinsei Amaliat aan de Handelskade te Amsterdam arriveerde en op de gewone wgu door den commia aris van afmoaateringf df n beer G P Wgumalen te IJmuiden waa verwelkomd behoorde o m een der kranigsta heldenfiguren uit den Atjehatrijd na Toekoa Oemar s verraad ol de faselier WoIIeoberg R M W O 4e kl Wollenberg is een jongs man slechts 22 jaren oud tenger maar geapierd en wiensongen tintelen van vnur hU by over zfinecompagnie de compagnie van knpitein Drijber spreekt Den 23 n Mei 1896 werd de dekking der ambalance voor Lamtenga zwaar beschoten Om 7 uur des morgens had het 12e bataljon reeds 58 dooden en gewonden Pe Initenant Thomson wilde attaqueereo hetgeen niet toe gestaan werd Sindelgk zag kapitniu Drgber dat de Atjebera zich gereed maakten tot een klewaogaanval op eigen gezag stormde by toen met zgn compagnie teg n de vyandeiyke bebling op verdreef er den vyand uil eo vervolgde hem tot in den aawah De Initeoant Thomson en onze fuselier Wollenberg waren het eerst in de bending eo haodgemepn met den vgand Dan 25en Mei daaraanvolgende bg de beBlorming van de kampong Beradin door decompagnie Drgber kreegdezeobeftweeacholen een in den armr en een in het been Metwoede zaïien de soldaten ban kapitein wegdragen Bg de beatorming was Wollenbergweer het eerst in de kampong LuitenaDtThomson riep hem nog terug maar hy konniet gehoorzamen wgl hg omringd wtw doorAtjebera Door zgne kameraden weid hy nogjni t bgtyds ontzet Eenmaal in kampong Berad n geneste d kreeg de aectia Thomson waartoe Wollenbefabehoorde van 3 kanten heftig lilla en nwearvonr f De toestand werd onhoudbaar ÏB er iemand onder jullie die n mondnljjirapport durft te gaan overbrengen en h balen c t Present luitenant f zei onra jongend kalm Hij verliet f evapeod met zyn geweer en eenige patronen de kampong al dadelgk vrerd door den vgand een geweldig vnur op hem geopend Als door een wonder werd hg niet getroffen en ontkwam naar Lampiaang waar hg het rapport uitbracht en onmiddellgk terugkeerde naar zgn in nood verkeeranden Nog kwam er geen ontzet opdagen en ten tweeden male moeat Wollenberg het waagstuk oodarnemen alleen en nu dringend hulp te gaan halen By den dgk gekomen kreeg hg een acbot in de biel van den rechtervoet Hg ging een oogeoblik zitten en strompelde toen verder Bg den generaal gekomen dien men ingelicht bad omtrent het kranige gedrag van dezen eenvoadigen Hollandachen jongen vroeg de generaat Wel Wollenberg ben je niet moe Neen generaal maar ik kom om bnlp voor de kameraden Heb je geen dorst Ja generaal dat wel e en de generaal gaf bem een flink laa wgn eo zeide Jongen je hebt je vandaag fiink gebonden hoor Boe sterk was de vijand Wel 400 h 500 man en ae maken zich gereed tot den klewang aanval 11 86 11 80 9 88 10 19 10 89 10 86 10 48 10 49 9 88 t II goed ga naar je sectie terog we zullen f helpen Generaal nog een woordje ala je blieft De kameradeu he tbeo meopgedrageo te vragen hoe het loob met onzen kapitein ia c Nu t zei de generattl stel ben maar gerust Hg ia wel gewond maar zoo even lag hy ia zgn tandoe zgn sigaartje te rooken Toen Wolleaberg bg sgna sectie terugkwam werd bg met gejuich ontvangen De nitgeputte aoldateo kregen nieuwen moed en bg de bestorming van Boekit Heboen waren ze lang niet da laatsten Dertien dagen later werd Wollenberg door zgn chef geroepen om met dezen naar den Kraton te gaan Jn de woning van generaal Vetter gekomen wdren daar alle ridders v d Miliiaire Willemsortie tegenwoordig beueveoa alle officieren van nel garnizoen Generaal Vetter trad naar voren en apr4k den jongen held dte zeer bewogen waa bartelgk toe als de oitverkorene van zyn bataljon Door al zyn chefs voorgedra ten tol ridder bad de generaal niet willen wachten lot de officieele belooningeu afkwamen Neen felegraphisch was het bealuit uit bet Moederland gekomen dat Wollenberg onze brave ifnselier benoemd itas tot ridder Voorwaar een nooit te jergeten oogenhlik voor onzen jongen held toen generaal Vetter hem bet eerekrnis op de borat spelde Wollenberg die lol de koloniale reaer e te Ngmegen oshoort is gerepatrieerd om fe herstellen van wne ziekte die by reeds lang onder die leden lütd hij hoe liever ik Op de vVaag vaa kapite n Wynmalen Wel Woll ij berg je blijft j h niet voor h tIndische lege verloret Je jiat toch no welterug als jdl beter wordt Vf otwtoordde Wel zek r kapiiein boega Zfker tcM ng t Dat Woï eoberg éa zgn kameraden nieti eenige feedtelgkheid met muziek bet el toageroF pet is op vaderlannohen bodem niet aan m mindere waardeering m tit aan de ocmtan Jigheid dat 4 terdgkomst Bcbiedde op den verjaardag van H M Koifiiigin liegentes eo de muziek bg depa e mi fagenwoordig moeat zgn Hg is d nzelfafU do reconvaie6ceDt0D pagoie te Zt ledirigeerd en Men zill het den joE daar nüet aan belangstelling laten oii i l Ëe giiteren avond omstreeks half zeven nabel jtllen van de b geraakte een der beidegzeren schepen welke gesleept werden doorde sobroefbbol dmond in bet Hellegat oifderWillemstad aan den grond Het schip bevaren door J Dirks genaamd Orion groot p m 275 last en geladen met suiker kwam gn Antwerpen met bestemming naar Amsterdam Giateren was men nog druk bezig om den inbond in andere schepen oter te laden Daar het schip gisterochtejjd reedf 5 voet water in had bestaat bet vermoeden dat bet gebroken IS en dua boogslWaarachynlgk v rioren zal zgn Schip en lading zgo geassureerd Dat Renz wil aau stilleven is reeds vroeger medegedeeld Thans meldt het Berl Tageblalt dat zich te Hsmbnrg een maatscbappg op aandeelen heeft gevormd met een kapitaal van 1 500 000 mark die bet circus wil over De rechtbank te Bergen heeft vier mannen en zts vrouwen veroordeeld tot gevangenisstraf vao acht dagen tot twee maanden wegens beleedigidg of inbreuk op de vrgheid van arbeid Te Hambnrg zyn bi j ttea aangeplakt met hel opschrift Sociale vreda of oorlog De vereenigiugen beraadslagen over den jongeten maatregel van de spoor weg directie te Altooa om aan haar werklieden te verbieden zich bg een vereaniging aan Ie alniten Er zal een meeting gehouden worden 8 14 6 88 8 81 4 8 B 08 8 08 8 18 8 88 6 10 6 88 4 10 6 40 8 80 18 97 1 44 1 64 9 01 8 08 8 14 tJtreaht Woorden Oadewater 7 07 8 14 Oouda De oud offioieren eo ood anderofficitireo van bet Belgische leger hebben besloten geen rang bg de sohuttery aan te nemen zoo lang da persoonl ke dienstdiiobt nog niet ingevoerd i Twee Ëugeliehe dieven bidden er de Inoht van gekregen dat aan bet Crédit Lyonnais te Parga moe t worden afgeloverd een zak inhoudende 4000 pd st Kogelachyqndstakken Het geld werd vervoerd in een Crelje Toen de bode besig was den sak aaB te liebteo knoopte een der dieven een geaprek met den man aan terwgl de andere vlug den buit beeipakte en er mede aan den loop ging Hy liep echter met zgn zware goudatnkken niet Z01 bard aU zijn vervolgers eo ward g repea Zgn vriend ontkwam Bg den bouw van de KlooaHrkerk aan denWeatwal te s HertogenboaotjMi een ungelnkgebeurd i m Een gewelf stortte in me lt et gevolg dat twee werklieden onder het uin bedolven werden De aao bad een eiUnige wond aan hi t hoofd da tweede werd gweel bewusteloos opgenomen en is later overle l hg laat een groot gezin na Het programma voor h t WVe Ned Taaien Letterkundig Congres j Dordrecht tehouden is ter perse j forer reeds na tderCongna rgemee8ter en i nr concert in n de Ooograi m middags h f ipetjéen reij anl4uHe Dr n t lling rai i T rgadering l epfoene T4 rf airop nn i 1d eleenw I moren m m jiTorgadeiil der 3 afie lingen Vjran lo l to m jmi fièmeeiUf re gaderloM TeEb lf drü oottoc tl d l riTi4 oor iMrdr bt ts m an nnr laVjafiecoMert In feeital Wy zgn in staat gestald tt het navolgende mede te deeltal Maandag 23 Augustusftntvi leden ten Stadhnize door Wethouders des avonds te de buitenocieteit Kuostraio leden eb bonne dames aangi j Diosdiig 24 Augustna dea tieo lOtoening van bet Coni van ded porzitter der rbgel iH J Kiewiel de Jobg het Baaionr Vaii elf tot eeifj leelingen te twee u r te 8 oor kunatavr aangen liederen ui b t Ab p l ipt eni I 25 Angi tna i 2fi An N8tns Ie nnr rergade de s S aMeelingt n te wnr a gemeené Doodel ringi Tergadsrilü Datrut eliiit n t 4li het Congrea en t ëWr Waar niet andere ii aang geTen b bb n detergaderingin én feesteiyiiheden plai i iö deSociëteit Kunstmin i AU prekers bebbao lioh reeda epgegaren dr E Laprillard pro H Kern prof Paal Frédéricq dr C J VinkMtegn mej O nn Zanten J Vertonlie dr M Sabbe prof dr J te Winkel Pol de Mont J Anspicb J Bonohery J B Coen dr H d Linde T Tel R 7 d Casteele dr J P Conton B J T Varenhorat dr D O Ngboff J Winkler Pribs morr IJpei Speet an anderen Voor het lidmaatschap kan men zicb dagelyiia aanmelden bg de Kegelingecommissia Toor den feestmaaltgd is aangifte noodig TÓór 25 Aognstos Vele aaorragen on logies zgn reeds bg de saboommitsie ingekomen Het ia geweoBcht dat zg die betig in een hotel betzg bg particnlieren wensohen te logeeren zicb roor 15 AogQstae aanmelden bg de Regelingacommissia omdat met bet oog op de beperkte gelegenheid de subcommissie bg latere aanvraag niet kan instaan oor logies Terscbaffiog Toor ben die groepsgewgie hoogst eenoondig en goedkoop roor 1 a 1 franc doch sindelgk Hen logeeren zal als zg z oh vóór 15 Augostns aanmelden in een of meer openbare gebouwen gelegenheid worden verschaft De Kuostavond van 24 en de boottocht van 25 Augustas zgn toegankelgk voor de Coograileden met een dame het concert in Kunstmin voor de Congresleden met dames terwgl de TnntooiiBtelling toegankelgk is roor de congresleden op Woensdag 25 Aagaatus dea avonds De verschillende sociëteiten in Dordrecht zgneveneens voor de Congresleden toegankelgk II II TTTIl lllllWM TUd vao Greenwlcb 7 81 8 61 9 67 10 88 1 18 10 04 r 10 11 10 18 9 10 10 17 10 84 11 80 7 80 86 10 09 7 16 8 0 87 9 47 84 10 01 10 07 7 48 8 80 10 34 10 84 9 16 7 88 7 68 8 06 8 18 8 81 Dezer dagen vernieldden wg nit Ngmegen een geval van iemand die bezoek kreeg van aen zich Loemeod tertegeuwoordiger van eene bank te Amsterdam Een dergelgk bezoek ontving eenige dagen geleden te Tiel de heer E De bezoeker beweerde hootd agent te zgn van den beer J Visser commissionnair in loten te Amsterdam Hg vroeg den heer K diens loten te zien eo deelde bem toen mede dat het zoo goed ala zeker was dat bg eau hoogen prgs zou trekken evenwel moest hg eerst hot bagatel van f 150 storten voor onkosten enz De heer K liet zich ecbtar niet bepraten en de bezoeker kon onvorriohter sake vertrekken Te Zo len echter is het bem bg een anderbeter gelokt zg bet ook ern kleiner bedrag f 16 Dit Toulon meldt man dat het lohilderKhtige eiland Porqnerolles geheel door brand it vorwoesl De ramp schijnt bat werk ran een brandstichter en in de uitgestrekte dennenbosscben aldaar begonnen la i a Wgigaarden tniiien boomgaarden tal Van huizen zgn iu do BMh gelegd De vnartoren bet hospitaal o de kazerne zgn door de i raud wear doo de soldaten geholpen gered De b olking erkeert nalo orlgk in grooten nood i Dozer dagen go l39 jeugdige emigianieu 45 joogans en 94 meisjes nit dr BarnMdo s Te Huis te Londen per steamer Tan Cotaver i naar Caifada vertrokken waar uu reeds 9187 jongflieden uit de genoemd sticb ting afkomstig zgn gevestigd Deze emigratie bigkt goede rainltatenop te leverep Sleohts 2 pCl van de uitgezondeneD zgn niet goeditefjTfcbt gekomen Tal van anderen bekleeden fi sda nette paeiiiea in hun aangenomen vajfer P i I De burgemeeèer ler gemeéJij BfedeD iKGelderlam htteh de ingezetenen hekéndilmak ng gewaarochowd voor het nattigeol vnn raow varijensvlyeacfa daar by önerzoek g ole P i i ut van varkens die met af al j enk van boterfabriefc gevoed waren 60 iij 70 taberculoae en van varkeoti die mel a ei vo a l gemest waren 22 pCt tubercu bad ii I ijl T 1 Zekij P van Bi van Helmond op W9 Jnaar l vataar wilde zaterdagnacht te Wel in Limburgl p eoa hoo Knlder oreruaohten Hü bad evenwel het on elok door een gat te val len en bezeerde zich zoo hevig dat hij eenif e oogenblikken later overleed Gifternacbt héeit ef te Voensel een hevige veehtparl plaats gehad waarbg zekere dame zoo erg werd toegetakeld dat zg reeds aan de gevolgen er van is i erleden Sterke drank apeelde iu deze weer dij bootdrol Men ia de daders op bet spoor Een brief met een merkwaardig adres kwam naar bet Dev Dagblad meldt uit Duitschlaod aldaar aadi Aan den beer nam is mg vergeten Wond aan den Hek van den Maart en ik men en hoek Smestraat hg is kuiper en handelt met waag en scbroefkaarraadeten te Def enter Nederland Da brief kwam aan hel goede adres terecht De afzender had 19 jareu geled u zskeh gedaan met de firma Oebr Honink aldaar Stembus varia ÏD de provincie Limburg schgut men volgens de Gemeentestem al heel eigeoaardiff op te vatten hetgeen de oienwen kieswet noemt het geheim dar slimming c In zekere plattelandsgemeente beataan twee partijen de burgemeester wao chle wel te weten wie al dan niet op zgae candidaten atemde Hg legde daartoe daags te voren de helft van alle slembriefjes in de zon waar ze reeds spoedig door vele tliegeo eo fliegjf s met de welbekende zwarte stipjes geomeerd werden Deze stpmbrieQes werden dus op zeer praotische gze en niet opvallend gemerkt en vormen voor onsen respectabelen burgervader eeo zeer orgineele controle Ken derde wist er een anderen raad op hg stempelde zorgvuldig alia stembriefjes ea wel Koo dat elk brielje een klein verschilpond aanbood met de oierigen het eerste stond horizontaal bet tveede eenigszios scheef het derde een millimetertje of wat verder van de boven of zgwaoden van het stempapier enz Kwam er een dubieus kiezer dan werd dit stempeltje atiekempjes maar daarom niet minder nauwkeurig opRanomeu om later bg de opening als verradarlgk spion te tuogeeren Ook ontbrak het hier en daar niet aan de noodige flauwe en andere aardigheden Een kiezer van een kleine gemeente had de anrdigheid de potloodan waarmede bij gestemd had mot de pant iu een expreaselyk daartoe meegebracht eindje retkaars te steken zoodat het geen der volgende kiezers meer mogelgk was ignoandidaat zwart te maken alle pogingen leden scbipbrenk door het bgu ondoordring bare laagje vet dat op bet stem instrument was achtergebleven Ook Artia te Amsterdam is thans in het bezit van een exemplaar vau den rood n wolf Cams jobatni afkomstig van Zuid Amerika Artis was de eerste zoölogische tuin waar deze diersoort werd tan toon gesteld Dit eerste exemplaar werd in 1886 aangekocht en leefde tot 1893 Thaoa is het genootschap in bet besit gekomen van een tweede exemplaar een jong maunelgk dier Bg bel examen voor vroedvrouw mofteo de candidaten ook eenigszint thnis zyn op het gebied van hel lager onderwga en worden haar vragen gedaan over taal geschiedenis aardrgkskonde enz Die vragen zgn zeer eenvoudig Bg eene vorige gelegenheid werd aan een van haar gevraagd naar den naam van den moordenaar van Wil em deu Zwgger De examinator wilde haar een weinig op weg helpen en zei Geer 9 J noemde de oandidaat dennaam van een novelli i wiens oornaam Gerard is Ditqiaal werd eene van haar gevraagd otzg nok iets wist van onze zeehelden Het autwcord luidde bevastigeod Van wiaïi wfet u wal te verlellent De catididaat di cbt een oogenblik na en zeide toen Yerspieki Waarschgotyk bedoelde zg Van Spejk wiens naam zg volgens l Geldersoh dialect uitsprak Eo wat Wfet ge van hem Generaal Verspiek heeft ouder Napoleon deubrnod in l Uuit gestoken lni de het antwoorddat zeker minder juist waa naar waarop decandidaten toch nasraohgoiyk niet zoodm woriden afgegeven Arnh Ct Buitenlandscb Overzicht De moeitgkheden io bet Oosten hebben oog niet uit Naawelgke zgn de partgen op het eene pont he eens geworden of er rgst weer verschil over een aodqr f De eigeoiyka vreQesonder ban delingen zijn zoo goed 4ts geëindigd maar bu wil Grieken land zich niet onderwerpen aan de Teruedering lOm de mogendheden controle te laten uitoefenen op zgn finsnciëp en men mag gerust aannemen zegt de Indép datde pnbliekeopioie hierover niet anders denkt dan de koniug en de regeeriog Beiden verklaren zich ten sterkste tegen de door Duitsohland begeerde fin ncieele controle De eerslr minieter heeft vsrklaard dat de koning nimmer een maatregel van dien aard zon goedkenren die bem zon maken tot een sobatplichlig vrrst De Ozeohen in Bobemeo bemerken vermoedelgk dat het voor beo wel eens mia kon loopeo De oppositie tegen graaf Badeni wordt zoo sterk dat bg het wel met lang meer msken zal Vandaar dat de Czeoben iets nieuws bedacht hebben om hun standpunt weer eens wat kracht bg te zetten Zij hebbea den stadhouder te Praag een protest ingediend tegen wgze waarop de Czechen in Bohemen behandeld worden Deze manier vau doen berinnert aan dieu van den wolf die het lam dat beneden hem uit den beek dronk buschuldigde zgn drinkwater ▼ uit te maken Zet in dit protest Duitschers waar Czechen en Czechen waar Doilaohen staat zegt de Neue Freie Presse en het zal ODgeveer waarheid behelzen Duitschers niet de Czechen hebbeu in Bohème bun nationaliteit te verdedigen en dat weten de Czechen heel goed Hoe hoog de verbittering in sommige plaatsen in Bohemen geslegen is blgkt uit het feit dat te Eger op 1 Augustus aan een groot aantal ambtenaren en CzechiBche families de huishuur is opgezegd Ook de prefect Stadler dezelfde van wien wg onlangs vermelden dat hg da gelgks te Fransensbad gaat eten omdat niemand hem te Eger iets wil verkoopen zal moeten rerhoizeo Graaf Badeni scbynt er al hyzonder weinig slag van te hebben den vrede te bewaren tusachen alle verschillende nationaliteiten waaruit de OostenrykschHongaarscbe monarchie no eenmaal bestaat Gemakkelgk is dat zeker niet maar wat de Frf Ztg nu vertelt overeen mialokte poging van den minister om de Italianen in Tirol te verzoenen met de Duitscbera toont wel dat graaf Badeni al zeer slecht op de hoogte is Aan de Italianen moet de minister bg een samenkomst gevraagd hebben of er eeo spoorIgn loopt van TriSnt naar Innsprück ook vroeg bg hoe zg zich ban verhouding tot de Slovenen zouden deuken terwgl er N B in Tirol geen ölovenen wonen Het resultaat dezer schitterende onderhandelingen was dat de Italianen toea zg voor verdere onderhaodelingen bg den siadhonder graaf Merveldt kwamen vau dezen eenvoudig vernames dat hunne eiachen door de rogeeriug onaauneemlgk werden geacht Daarmee konden de Italianen naar huis gaan Natnurlgk besloten zg nu ook bg bun tot dusver gevolgde politiek te blgren eo nllen den Tiroolschen Landdag wel met komen bg wonen Ed zooals het in Tirol gaat gaat het overal AUeeu zgn vrienden de Polen weet graaf Badeni te vriend te houd n Maar meu rrage met op welke manier No da begrootiog door het obstructionisme der oppositie in den Oostenrykscfaen rtjkaraad niet afgehandeld ia kunnen wordcb beefc het kabinet zelf een baKrooting vastgesteld en bet sohgnt dat de Polen in Gelicië er daarbg niet slecht afgekomen zgn Zoo zorgt graaf Badeni voor zgn vrienden zegt de Frf Ztg t Aan het dep vau Buitenl Zak te Washington is door den gezant der Vereenigde Staten te Londen bericht gezoodeD dal de Britsche Regeeriog bet voorstel tot het houden iu hei najaar van eeo coo entia te Washington over de robbeoquaestie heeft aangenomen De New Tork Herald beweert te weten dat ofschoon Engeland nog geen oEGcieel antwoord heeft gezonden aan de ertegenwoordigers vao de Vereenigde Staten is te kennen gegeven dat het Vereenigde Koninkrgk zal deelnemen aan de Muot eoiiferefltie die dezen winter t Washington zal eeboudeu worden Ook Fraokrgk heeft eeo officieuze toezegging gedaan De CubaaDsc n opstandelingen hebben een kleinen aanval gewaagd op Havana Zg zgn met eenige benden de buiteowgken binnengevallen en hebben daar groote opschudding veroorzaakt Spoedig werden zy door da spaansche troepen afgeslagen doch niet zonder dezen hevigeo verliezen toe te brengen De leider van den inval was majoor Arangoreu Op 30 Juli tegen 10 uur des avondi werden de bewoners opgeschrikt door het veracbgnon van een bende van 500 opstandeliögpti Eeo aantal huizen werden g iheel g pluüderd 9 andere woningen werden door de indringers als buit verklaard Znodra het garnizoüu van de stad tegeuweer bood namen de opstandelitigen de wyk De paoiek te Havanna ia zeer groot Verschillende gezinnen verlaten de stad Men yt het gebeurde aan generaal Weyler die zgn strijdkrachten conceotretrde op andere deeleo den eilauds Keizer Wilhelm is met de Hohenzollern onder begeleiding van een chittereod eskader onder commando van den vice admirual ThomSdD eu deu scbnut bij n irht prins Heiurich van Kiel vertrokken naar Kroonstad om van daar zgn bezoek te gaan brengen aan deu Tsaar te St Petersburg Vooraf ontving hg nog de ministers Miquel eo Von der Recke admiraal Koorr enz De nieuwe staatssecretaris van Buitenlandsche Zaken Von Bülow die bem naar St Petersburg vergezelt passeerde Zaterdug Bertyn op wg naar Kiel Ook Lucaoos de gevreesde bode des onheila voor öftredingsiüvitaliëa aan af te danken minislerB meende men gezien te hebben en reeds ïiepen er allerlei crisis gernchteo maar gelukkig Locanus zat rostif te Monchen 355 Staats loterij Se KlaaBa Trokking van WoonaJag V Augustus No 8410 BOOO No 788 2000 Nd 8388 IdOO No 15683 400 No 8S8 200 No 8887 96S7 16078 17122 ea I90S6 ieder 100 Prijzen van 80 14 2617 638S 74S4 10127 12818 1S262 18177 87 2623 5132 7182 10140 18 68 16266 18188 43 2670 6483 7498 10494 18901 16891 18208 95 8713 6491 7613 10 87 12021 15309 18219 178 2n6 6630 7 61 10546 13049 16338 18888 806 8888 6643 7690 10657 13086 16346 18108 830 2843 6653 7708 J0686 HISO 16H78 18374 841 28ï7 6697 7787 10681 13182 16 94 18428 891 2890 6784 7749 10716 13145 15429 18 62 296 2968 6800 7889 10787 13160 1S446 18620 838 2979 6808 7946 10806 1S174 16483 18686 360 3047 6888 7950 10811 13183 16508 18664 469 3049 6834 056 10 63 13197 16643 18694 496 3069 5864 8078 10875 13889 15639 1869 581 3078 5909 8164 10876 13860 16646 18707 566 3183 5914 8181 10895 13880 16684 18741 618 3835 6910 S826 11067 13376 16716 18760 686 3247 6034 S23II 11088 13388 15784 18781 689 3848 6037 8857 11114 13618 15826 1 80 761 3280 6055 8388 11145 13546 16 i32 18888 815 3889 6105 8281 11168 13661 16938 18916 86S 8318 6113 8369 11161 13646 16934 18956 944 8388 8119 84 7 11216 18676 16054 19002 946 8396 1160 3463 11860 13837 11191 19012 974 3436 6193 8473 11318 13860 16S60 19181 lOOÏ 8490 6861 5 2 113S9 13883 16436 19140 100 8608 6 77 8616 11348 1391i 18636 19358 1019 3618 6429 8591 114 5 U043 16 97 19260 1076 3642 6538 8686 11431 14054 18858 19267 1106 8666 6600 8864 11481 14060 18 55 lt4 5 1109 3860 6641 8668 11493 14066 16661 19546 1812 3864 8656 8724 11497 14078 16666 19668 1886 8899 6658 6728 11616 140 O 16881 19674 1831 3969 8673 8811 11650 U1S8 16691 19665 1477 3992 6686 8948 11619 14206 16692 19874 1678 4049 687 8951 U630 14286 16710 U704 1603 4097 8689 89 6 11716 14 79 16804 19868 1715 4108 6737 8982 11764 14352 18817 19868 I74I1 4194 6763 9001 11769 14371 18880 19873 1819 4838 6716 9083 U881 14485 16832 19874 1888 4290 6810 9IU3 11838 14486 10849 1998t 1860 4291 68 7 9186 11838 14672 16883 0000 1953 4394 6928 200 11964 14294 18893 80160 8026 4406 6969 927J 18001 14620 16942 20177 8086 4134 6961 9376 18170 14665 16969 80211 8P96 4418 6966 9511 18189 14780 17048 80388 2109 4661 7060 628 13842 14728 17169 20 7 8166 4606 7069 9687 18252 14736 17877 80430 1180 int 707l 8688 18854 14780 174 g 10440 3191 4651 8846 4674 8267 47 6 8280 4752 3386 4835 8 98 4978 2811 4976 2859 4984 364 4887 8396 6009 2489 6142 3504 5219 8636 6346 7080 9786 7160 9789 7203 9832 Uti 9898 7846 967 7884 9978 7381 9988 7354 9988 7859 10011 7870 10060 7875 10067 7896 10094 14838 I48 3 14883 14888 14968 149 4 16074 15117 15145 15168 16314 15864 12407 13492 18534 18686 12689 18844 18660 18654 18668 12695 13730 13784 17483 80465 174l 6 30470 17694 30476 17724 80685 17763 80928 17786 8078S 17877 30740 18061 80839 18063 20830 1 109 20988 18117 0960 18197 80993 COLLECTEN BÜRSEMEESTER en VVETBODUEBSran Oouda makeo bekeod dat door heo 6EËNE toestemmiog ie erleeud tot bot houden van eene collecte ten behoeve van de Vereeniging SteuD roor Weduwen zg ona Ooelc Ie Amster am doch dat door bet Ueatuur dier Instelling inifevolge Art 13 der Wet van 28 Juni 1854 Staatsblad no 100 ALLEEN kennis is gegeven van het voornemeo ot bet bonden van bedoelde coUi cte 0 5 en 6 Augustas a s 60ÜDA 4 Augustus 1897 Burgomeester en Wetboadnrs voornoemd E L MARTENS De Secretaris BBODWBE NIEDWE ZENDING WEEIVSCHE CLiACHi l bSCHOENEN A van OS Az Md TaiUenr Kleiweg E 73 73o GOUDA Telepheon Mo 31 Beurs van Vrkrs slotkrs 887 887 98 98 98 s Vi 104 85 85 86 85V l nv uy Ö3 97 8 Va li z 68 67 80 SI 801 81 106 96 ♦ l s 100 9t 46 844 988 1001 501 100 200 U5V 0 9S b 7V 186 9 74 24 109 lOlV 207 233 100 541 54 56 66 2V 76 101 101 99 160V 1861 10 100 437 1087 11 18 l 103 70 z 307 47 7 i 190 800 106 106 108 1087 1187 121 m S3 110 8 ALTQtfSTUS Medbeland Oerl Nod W 3 8 dito duo dito 3 dito dilo dilo 3 Hoiio B Ooi Obodl 1881 88 4 ITILIB iDSohrijïing 1868 81 5 OosTüm O il in papier 1868 6 dit in zilver 1868 6 PoHTUQAL Obl met onupon 3 dito ticket 3 RliSLiliB Obl Buineol 1894 4 dito Gocona 1880 4 dito bn Botki 1889 4 dito bj Hope 1889 90 4 dito in goud leon 1883 6 dito dito dilo 1884 5 SplNja Perp I schuld 1881 4 TuBKEU Gepr € onv eon 1890 4 Gee leenioji serie D Gec Ie nifg aone O ZuidAra Eip v obl 1898 5 Meiioo Obl Buit Sch 1890 8 Vbnbzusia Obl 4onliep 1881 AvsTEBDAU Oliliihtien 1695 3 BoncaDAH Sted Iren 1894 3 Nin N Afr Haudolsv aand Arendib T b Mij Ooitifii aton DüliMaatïoh ppij dit Arn Hypotheekb paniibr 4 Guit Mu der Vorsteol aand b Gr Hypotheekb pandhr 81 Nederlauiiacbe bank uaiid Nsd H ndelmaalsoh dito N W II Pao Hyp b pwidbr 5 Kolt Hypotheekb pandhr 8 Itr Hypitheekb dilo 3l i OoBTENB Üosl Hrng bank aand BosL Hypotbe ekbBiik pandb 4 AttKBlKA Equ t hypoth pandb 6 Maiiv L O Pr L eu oort 6 Nso Holl IJ Spooriv VIij aanl Mg tot Bipl V SI Spie aand Nel lod Spoorwogm aand Ned Zuul Afr Spm aand 6 dito dilo dito 1891 dito 6 lTiUBSpoorwl 1887 89 A EobI 8 Zmd Ital Spivuiij AH oM 8 PoLKN Warschau 5 eeiien aai d 4 EOBL r Ruis 9pw Mij obl 4 Raltiacho dilo aaod Paetowa dito aand 5 Iwang Dombr dilo aau I 6 ICursk Ch Asow p kap obl 4 dito dito oblig 4 AMKBlKA Cent l Br Pp My ol l 6 Chic k Jorth W pr C v aand d Io dilo Win 8t Peter obl 7 Denver Rio Gr Spüi rert v a Illinois Central obl in goud 4 Louisv St Vash villfl Oert v Band Mexico N Spw Mij Io hyp o 6 Mies Kansaa V 4pct pref aand N ïork Ontasioli H eat aand dito Penn Ohio oblig 8 Oregon Calif Ie byp in goud 5 St Paul Minn k Manit obl 7 Uo Pac Hoofdlijn oblig 8 dito dito I inc Col Iu hyp 0 6 Oahada Oan South Cert v aand Vbn C SalU Na Ie h d c O Amsterd Omnibus Mg aand Eottetd Tramweg Maat aand Ned Stad Amsterdam aand 3 Stad Uolterdam aan 3 BlLon Stad Antwerpen 18 7 21 Stad Brussel 1886 2 HoNO Tkoisi Kegullr JeselNrh 4 OoSTEKB Staatsb ening 1860 5 K K Oo t B Cr 1880 3 Brtsit Stad Uadrid 3 1868 Ni V B Hvp Bpobl oarl