Goudsche Courant, donderdag 5 augustus 1897

Vrijdag 6 Augustus J807 36ste Jaargang No 7341 KoNINKLliKE Nieuw en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVBRTENTIEN worden geplaatst van 1 6 r els a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend Haar plaatsruiqite Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De üitguve dezer Courant geschiedt d a g e 1 y k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco p r post 1 70 Izonderlöke Nommers VUF CENTEN ADVBRTENTIEN Ondertroowd 13 P B V00Y8 AdjunctInspecteur van den arbeid BN JACOBA PH TAS DAM 4 Augnstns 1897 Zwammerdam Openbare Vrijwillige Verkooping op WOENSDAG U AUGUSTUS 1897 des morgens ten lO ore in het Stationaliroffiehaia na den Heet J Oodijk te Nieuwerkerk o d IJiwl ten 0Ter8ta n van den Notaris J tak DU liEEDEN te Ouderkerk aid IJuel Tan Het HUIS geleekend B 47 en 48 met 8CHÜDK HOOIBERG Terdere GETIMMEBTEN TUIN BOOMGAARD EKF en WATERING ataande en gelegen onder de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel aan i Gravenweg strekkende Tan dien Treg Zuidoostop tot E Hoogekbijk Az belend Noordoost B KootMBiis en Znidwest den polder groot M Aren S Centiaren Te aanTaarden bg de betaling der Kooppenningen op den len October 1897 Inlichtingen bj den Notaris ir i ï ODDE f Sf SCHIEDAMMEH E1TEVEE Merki NIGHTCAP Verkrygboar b M PEETERS Jz Tf B A U bewijs van echtheid iaoaobet en kurk steeds voori uici Vï7 P naam der Firma GH1EPAM p HOPPE Stedelpe Gasfalsriek te GOUDA D prija van bet gas is 6 ceot per M en voor KooktoestelleD of Motoren 4Vg et Onder zekere voorwaarden worden peiceelen gratis aan de hoofdbnia verbonden met 15 meter vrije leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 Ucbtgasmeters bedraagt de haar 10 oen t per maand Bewoners van perceelen van ten hoogste 2 25 per week kunnen wekeiyka afrekenen en van de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling van eenige centen per week in huur bekomen jong of ondj door onsa nU gio nikkel ZakBpaarbKDk welke opeigen Aardige wyia de laat tot up aren onwekl rooT de Binryke inrichting dec er spaar bank kan me wal kwar es in worp en miiar hot geld met porto extrn alsdan de sparvrli tisoli vMu ael inwerptng simt automiitiRoh en diiidetykhotiiig Na geledigd te vi ih de iipnarUank Beer eenvondig woér te Hlniteo en woht op nlanw du lust tot sparen Veniending teg remb of voornitb VtTzendimis Slorkur Commantlit Hantscli o Sf bitbort u Co Amitardam NZ V Kul irlwftl Ï B TANüAirrs E CASSnO Turfmarkt 171 liouda U VJUll van 10 tot S uur iMhaWe ZONDAGS en WOENSDAGS Toormiddag we r uitnemen alvorens fl 10 hjeon gespaard nyn daar eerst uk sluit nut maiiprut Naiedere luh de spiiarhank pn t tftci tykartyd ïJHiAe Koninlilüke Machinale Fabriek DE HONIGBLOEM v n H van Schaik Co gevestigd te Oravenhage Hepplerttraat 29 en gSa naby de Regentesselaao Tan Z U den KONING Tan BELGIË Indien gijhoest tl gebrnikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruiTenBorst Honig Bitract Is L BLI A ITTIIE FLACONS lan 40 Cta 7 O Cta en ft Tcrkrögbaar bjj Firma WOLFF Co Westhaven 108 Qauda E H VAN MILD Veeratal B 126 te Gouda A BOUMAN Moordrecht i C KATELAND Boekoop B T WIJK Oudemali r M KOLKMAN Waddinxneai Een ware Schat roor de ongelokkige alachtofiers der ZeltbcTlekking Onanie en gehe me uitspattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s KLFBEWAIUi i floUandsche uitgaTe met 27 afb Pros 2 gnlden Ieder die aan de Terschrikkeljke geTolgen Tan deze ondeugd Ijjdt moot het leMn de oprechte leenng die het geeft redt jaarljjks duizend van een zekeren dood Te Terkrggen bj hetVerlags Magazin te Leipzig Neamarkt 34 franco tegen inzendmg Tan het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Wnf is Je beste inwiUTiu tegen Jidit 11 wl Kheamatiek LendfiDpynen kortom Süü tegen wJDen TAD alteilai aard t AnkerPain Expeller Wal is met kat Inti mm aan t vendan tegel iSlliaapSE Hoofdnüi au TerkaidkaM If g O0t du atofdB hl leder hoiagesb Sgg AnkBr Pain Expelter Piiis 60 mt 76 oenl an f 2 de B L Veorlündao in da maaata Apotbeken ec h t k Riohtur t Oo ta Rotterdam Wie zeker zijn wu de Echte Eikel Cacao te ontTangen tesamen geeteld eo na vele proefnemingen in den handel gekomen onder den naam des uitvinders Dr Michaelis verraardigd op de beste machines in het wereldberoemde étabblissement van Qebi StoUwerck te Keule eltche J pTQle tieIl Cikel Cacsio in vierkanten bossen Deise Eiki Cacao is met melk gekookt eene aangename gezonde drank Toor dagelqksch gebruik een 2 théeltpsls Tan t poeder voor een kop Chocolat Ala geneeekraobtige drank by gerd Tan diarrhee slechts met water te gthrniken Verkrijgbaat bü de Toomainttte H X Apotudcers enz Vi Ko Va K pnelbtuje f 1 80 ÖTÖSÖ e 0 35 OeneraalT6rtegenwoordiger TOor Nederland JuHus Mattenklodt Amaterdam Kalverstraat 103 SIDOUIA van 21 en BHAAT S KLEINTJES van 2 Cent WORDEil ¥ EEL GEKOOKT Aanbevelend Orcotste Sigaren Magazijn GOUDA Kei elbaan Harmonie Vrije Baan Wedstryil Praehlige prijzen J J f OÜBEmE OFFICIEELE TRERRINGSLIJSTEN DER VERLOTING voor bet R H Liefdegesticht zijn alleen verkrijgbaar bij A BUIlTKMAir Zn LANGE TIENDEWEG Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden E erL pracla txgr net ixig ericli t HEEBËKHUIS met Tlll staande aan den KATTEN8INGEL Wijk Q No 141 Het Buis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtig e Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voor ien van Gas en Waterleiding en geheel ingerinht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDKWEG D 29 Het groote aantal zenuwkwalen Tan zemivhoofdpljn af tot do voorafgaande kaiiteeheneuTaKapoplexltt henenbero rt tOB botH na nof iteedi Ufl middelen door de medische wetensebap aaogewend Eent aan den ntemren tUt kont d eer toe dat zlJ door bet Kebmlk maken van den BanvonoiKiten veg namalUk langt da hnuL Nua phyiiolodsobe ontdekking Mdaan beeft die na taonderde pro ta miiuen thana over ds gabMlamoMld verbreid Is en terwijl Blf m vatensobappelijke kringen as hoogste belangstelling weke torau Mm weldaad blijkt te sijn voor de aan lenawkwalen lijdende meDionheld Due geneeswjJn ia nltgaroit den door den geweien Offloiei van Oeioudbelt Dr Boman Weiasmaan te TUsbofen mi benut op da on djrvindlng opgedaan tn eene SO Jarlge ntaktljk Door wasMetalü van k t li ni saaiaiuil partsc worden daartoa geaehlkte MflTon ttoor de hnld anMlddelltlk m he hbsiw seatel medesedeeld U9t deia geneeswljie werden werkelijk solUttereade raioItattD varkMcai en tij maakta aooveel opgang dat van een doot den uitvinder gesohreven werkte OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voorkotnlsp en stMeilng binnen korten tijd reeds de Ule dmk verschenen is Dit boekje bevat niet alleen Tor het gTMta mVIfek verstaanbare verklaringen omtrent het wezen der nieuwere therapie en de daarmede iein In wanhopige gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt men diaarin wetenaotiappeliJke ver hcindeUngen alt de mediaehe bladen die aan dese geneeswlJ o gewijd aUn soomede ancbrlft van tal van getnigirbrlften van hooggeplaatste geneeaknndlgen ondsr welke P Éiallre ned dr sraflHtvr san de polykllniih te Parijs me Itougemont tO Sfelnnrsber msd dr prakllsaaraad gansashier aaa b t kraafttinnlgen pMUoht de Cbarenlon SsnltdtsrathDr Cohn ts Stattin aroitniaiin mad dr amind artt ta Jttftllaien Dr P Foraitler geneasbser dlreotanr van hst hoipltsai ta Agen aahatnrath Dr gahartsi kaalaal Istaarils i Bad Emi Danes med dr gsnieshear dlrsDteur dar gsIvano thirapsutlSDtis Isrlohtias voer isaswlljdareÜPariJa ras St Honori 334 Conaal ven Aaohanbsoh med dr te Corfs Dr Bulbaoh afraad arta daïlrkfllti Obarsttbiarit JaobI med dr ts Wesson Or C Bosgsval te La Farrlirs Euro Ud vaa daa OomiII Central d hyaliao at de Santi In Fraskrlik en vele anderen Aan allen wier seiwwKestel meer of minder nnsedBan of BoveBiMaade KeunwaelitlKheld lljiita waarvan de kenteekenen slJn ehrsalaohs boerd il n nHgralae lohsti hoofdnijn bloodatidrang sroets prikkslbasHield gejaagdbsld spelnaaheld llobamstljfca osrsst en enbobagtlljfco toostano verder alle aleken die door beroerte getroffen werden en nog ItJden aan de gavolgan daarriui sooalB verlsmmlspen 0N sfnogss tot spraken iwara tongval RoslolIJk sikken otljfbold dor gomlalittn awt vfortdsrande pl n plaataslljko twakte venwakklng van geboagsn enz vo zU ale roods ondar ganeeakuÜga behandeling geweest zlJn maar door de bekende mlddolon aia onthondlugaen eo kondwaterkavr wrilven electrtseeren stoomlool of eeebaden goon genesing of lontring hnnner kwaal gavondon hebben en ten alottozij die vreea cevoelen TOor beroerte andaütoe raden hobbon wogena versotaijnsolen als ileh aanboudead angstig vostss vordoevlag ta bat baafi boafdalja Mat dalsollgisUi Jplja I fllkkorlsün as donkar worden voor da oogan drukkende pijn onder bot voorhoafd aaliiag la dO ooraa hot vos as wan kriaDsIlag Is an hot slapen vaa hsndsn on vostss aan al deee drie oatagoriin van aoninrlUdera als ook aan Jonge meisjes lijdende aan bloekiuaht en kraohtelooahsld ook aa goionda islfi aaa Jongs parsoass dio vesf mst het hoofd werkve en geestelijke leactie willen voorkomoo wordt dringend aangeraden zich het boven veimelde werkje aan to schafTen hetwelk op aanviaffa koitolooa onfhinoe T r zonden wordt door Amaterdam door H CLKBAW dr Co Heiligeweg 43 Rotterdam F E vau HANTElfl KOLFF Apothekti Korte Hoofsteeg 1 Utrecht LOUnV ft PORTOS Oudegracht bij de Gaatdbnig P JHT Op de lo Rste hygjenulacli medicinale tentoonstelling is de l i Welaamann aoho wjltae door de Hadlaube JnrlJ met de Kllveren Medaflifl bekroond XLIe Jaargang van DE BAZAR Dames Modegids berattende DAMESen K1MDERM0DE8 benevens HANDWERKPATEONBN B IEDERE WEEK VERSCHIJNT EEN MUHMER Ia ieder n têU t mmarU piaten modekroniek fenUtetou enz enz Ie Uitgave zoodcr gakl phten met 1 snypatr eo 3 groote geknipt pair Per IS an f 1 2S p pMt l 2e jT als do Ie uitg mat daareuboTfln 8 gokleurd pWen r W 8e ff 1b lagaki p en 1 lig8 gektt p bS bet Öeao 2 50 8 10 4 r V 3e 0 b j het öa ao 1 geko patr n kauMj W een gekienrd fraaie bandwerkpatroon f j i PBOEFSUMMER l PROSPECTUS ALOM v S r MOü fó Omdi rak TM A B INKHAN i ZOON BINNENLAND GOUDA 5 Aagnatoi 1897 Da heer G C Kayser is benoemd tot adel borst la k Een eveo buiten Oadewater ataande hooiberg toebehoorende aan den heer D Boer Jzn te Oodewater is 11 Woensdag waaraobyblyk door bet broeien tan het hooi een prooi der Tlaatnen geworden De hooiberg was tegen brandschade ferzekerd De maehiniot Tan de steBriiiekaaneDfabriek Apo 0 € te Sobiedam Oadeoberg gebeeten had Dinsdagmiddag oageveer 3 unr het ongeluk ziob aan gezicht on handea te TerbrandeD met kokende teer Dr Ris verleende gpneesknndige hulp waarna b per vigilant naar zyn woning ia de Dirkje Mecsteratraat werd gebracht Uitslag der bereteainitn en TOor leden Tsn de Tweede Kamer Leeuwarden Uitgebracht 3611 geldige slemmeD Gekozen de beer H P ttersen Tzn met 1943 Btemmen De heer W Bax eoc dem verkreeg 1698 stemmen Bü de Btemming op 27 Juli Terkregen de heereo Pijttersen 1399 Bax 1081 Van Mon ter anti reT 856 Z Middelkoop rad 333 stemman Winschoten Uitgebracht 4402 geldige siemmen Gekozen de heer B L Tydens Rad met 2302 stemmen De beer Van Kol aoc dera verkreeg 2100 stemmen By de atemmiog op 27 Jali rerkrogen de beeren Tgdens 1208 Van Kol 1181 Gerritsen rad 1050 en Dykhnis auti reT 441 stpmmen De liberale l esrereenigiog te Zutpben heeft TOor de a B ferkiezing van een lid der Tweede Kamer definitief tot caudidnat geste d den heer mr H Goeman Borgesios minister Tan bioDaDlaDdècho zaken en afgetreden lid roor dat diitrict De heer Goeman Borgesius had reeds bericht dat hg b ch een eventocele candidatour zou laten welgevallen Volgeoa dp Amat Ct o ia da beer J T Cremer miniater vno bolonifin niet Toornemena zich in district VI weder yerkieabaar te sle len Ala candidaat voor dit district wordt volgens hetzelfde blad van liberale zyde genoemd de beer W J Geertsema FEVlLLErOS NICHT Tlltl 11 Daar ia thans wel een oogonblik de onweerataanhare l i mij opgerezfu om spijt mgn gegeven woord den band dien ik reeds gesloten heb ie verbreken u nogmaals te smeeken de mijne te zyn dooh ik weet dat gij weigeren zoudt Ik barstte in trasen uit Wsen zoo niet ging hjj voori Mijn zelfverwijt wordt or te gneveader door Denkin drtjaren dis daar komen en waarin gg zooala ik vurig hoop weer eens gelukkig zult zijn dat er op de ganache wereld geen man la die u trouwer hechter vriendschap toedraagt dan ik Vaarwel I Hg boog zicb over mij heen en drukte een langen kus op myn voorhoofd Bennefeld I kreet ik met uitgestrukte armen als OU hem terag te roepen en mij aan beta dien ik meer dan mgn leven liefliad rast te klemmen maar h was ret ds verdwenen Ijlings waa bg even onopgemerkt als b gekomen was door een der hooge Iniodenren a s t ware het huis oatrlucht Ik wankelde naar de aofa en verloor bet bewnstzijn Toen ik weer de oogen opsloeg en de kamer rondkeek bevond ik my alleen Het VBur in den baard was tot asch verteerd üe HaagBche briefadiryver an de tZaanl Ct f wgdt io het laatste nomtner van dit blad een zeer sympathiekeo brief aan de regeering van H M de Koningin Regantes In het bgzonder roemt hy haar coDatitntionaelen zin nog weer san den dag gekomen by de jongste politieke gebeurteniseeo Aan deze beachoowiog knoopt hg de volgende opmerking vast Men beweert dat de regeering het vooroemen koeatert om op de begrooting voor 1898 gelden aan te vragen voor den aanbouw vaneen nipow koniaklyk jacht Dal ii geen overbodige luxe De Va k i een verouderd liaast versleten scheepje dat bgna niet meer voldoet aan de meest bescheiden eischen Reed lang ia r op aangedrongen om dit jaobt te vervangen Men heeft steeds tegen de hooge kosten opgezien en terecht waar de marine nog zooveel andere onvervulde behoeften had Toch is een behoorlyk konioklgk jacht voor een koloniale en zeevarende mogendheid als Nederland geen overtollige weelde we kannen ons de luxe ran een voldoend scheepje om onze Koningin opperbeatnnrderea tbd land en reemscbt over de wateren Ie voeren nog wel ver oorloven En waar het oogenhlik zich er zoo nitnemend toe leent om zalk een scheepje tevens te doen gelden als blijk van waardeering en hulde voor de Vorstin daar komt my voordat Regeering Kamera en Volk bet zicb tot een eer ollen rekenen te zorgen dat in 1898 dit nationaal baldebtijh gereed is Een koninklyk jacht Emms eo Wilbelmina op een Nedertandsche werf aangebouwd zooveel mogelyk versierd met producten ran Nederlaodsche Ngverheid en Eaa t door den staat aan de aftredende Regentes als nationaal holdebigk aan te bieden ziedaar een denkbeeld dat warme sympathie wekt by allen die de onachatbara verdiensten van onze beminde Kontngin weduwe op den waren prys weten te stellen De heer J J H Bok borst boofd der openbare school te Linschoten hoopt Vrydag 13 dezer zgn zilveren feest als zoodanig te vieren Leerlingen en oud lnerlingeo van den heer Bokhorst die io den waardigen m o een uitmuntend onderwgzer zoo een met al de goede eigenschappen an de ii auneu der oode garde eigen en een oprecht vriend keonen willen dion dag tot een feestdag mak n Het nieowe geweer Omtrent het springen van den loop van een geweer in de legerplaats by Zeist Kegt er n der medewerkers van het Nituws Het geval ban Hch niet anders dan op de volgende wyze hebben voorgredaan een sinnebcotd dacht ik m ner gestorven iiefde de lamp brandde nog doch reeds drong hel daghoht grauw on spookachtig door dn venstargordunen Ëen nameloos heimwee overstelpte mij Den volgenden dag werd Betsy s l k ter aarHe besteld Oom ovsrleefdfl haar niet lang Met haar was het licht Ie zoDDOstraal van zjjn levey uitgebluscht Nog betveldadigd na zijn dood ging ik een onbezorgde BohooD fenzame toekomst tegemoet Renucfeld zag ik nimmer weder een salvovnor moet het gewetrl i oladen geweest mei eeo oogevnlda patruou Door het weinige gas dat door hetafgaanvan het alftghoedje werd ontwikkeld moet de kogel 1 3 centimeter ia den loop zyn gedrongen en daar syn biyven zitten By het volgend schot kon de tweede kogel de eerste niet verwgderen altbans niet voldoende waardoor het gas der baskruitlading dat nn geen uitweg kon vinden door de monding ter plaatse waar de patroon zich bevoad dus naby bet sluitstuk den loophet fl doen uitzetten scheuren of springen Een andere oorzaak is niet te vinden Een op de gewone wijze afgegeven schot bad den loop noot kunnen doen spr ngeu daarvoor bezit dat wapendeel vooral ter hoogte vsn de ikamerc te veel ataaldikte Dat onder de vele f atronen zich een enkele ongevulde bevond ia meer gebeurd Het eerste schot moet zgn afgegeven bg salvoruur waarby in rg en gelid wordt ge schoten daar by een eokel schot individueel vuur het natnartgk dadelgk èn door den officier èn door den schatter zelven zou zgn ontdekt dat bet schot met was afgeijaa hetgeen bg saWoTuur niet altijd kan worden waargenomen M n make dus uit dit enkele geval niet ds gevolgtrekking dat de nieowe geweren onachietvaardig zyo De daisenden schoten weU ke reCj met dit geweer zyn gedaan hebbeo het tegendeel bewezen Mocht echter bet ongeval door een andere dan de hierboven vermelde vermocdelgke oorzaak hebbeu plaats gehad dan zyn de geweren niet te vertrouwen en is een streng onderzoek dringend noodzakelgk In een gehouden vergadering van besturen van R K WerktiedenvereenigingDO in het aartsbisdom Utrecht met ban geestelyke adviseara is beilolen de jaarlykfche alg meene vergadering van den Bond dit jaar te Utrecht te boud n op Zondag 21 November In afwijkiog van andere jaren zullen dit jaar geeo sectievergadnritigeti worden gebonden doch zal iedere vak afdeelmg op dit Coagrea afzonderlgk vsrgaderen De gewone telegrambeat Hera by de Rgkstelegraaf te Rotterdam zgn m t ingang van 2 dezer van de bestelling per rijwiet grootendeels ontheven en zgn o navolging van den telegram besteldienst lu Frankryk cenige volwassen knapen lu dienst genomen die een geregelden dienst per rgwiel onderhouden toitscben bet hoofdkantoor en de bgkantoren wnarwoor ïg een tof a 6 ppc datt geniftpn Davosl Wat al gemengde gevooleHa worden door dat 6éa woord opgewekt I Gevoelens van onuitsprekelgk leed mnnr ook gevoplena van nioit volprezen geluk 1 Davos het baltingso rd voor velep vour lommigen het graf maar ook voor anderen eeno bron van nieuw leven I Arm arm menachenkind dat ver van huia ver van atles wat u lief en dierbaar is in den vreemde kracht moet zooken om den verraderlijken vijand tü bestrijden maar driewerf arm gij aan wien dit laalate redmiddel niet gege en is I Alleen de hoop op heratel reeds ia een zegen al volgt dat herstol nooit Het afwachten van duo genadeslag in eene sombere ziekenkamer te midden eener doodsche natuur omringd van zielsbedroefde bloed ver wautcH ia erger dan da dood En roor dat ped wordt de zieke in Uavoa bewaard H is er niet lovend dood maar Ie ft tot dat hij sterft De borglucht sob jnt esn onbegronsden invloed van opwekking en levensvatbaarheid op den teringlijder te habjton Vooral Davos in een hoog dal gelegen door de bergen legen koude winden beschut is een koesterend toevluchtsoord om dien inrtrred getemperd en verzacht te doen genieten Naast de weldadige bergluoht is de groote macht van Davos bet geloof aan baar kracht en de hoop op herstel waarnee bjjna alle slachtoffers die daar De andere bestellera worden meer in het bgzonder belast met de bestWling in den omtrek der telegraalkantoreo Tot lid der Prov Staten in bet district Haarlemmermeer is gekoten de beer G B t Hooft a r met 1096 temmen Op den beer Reinierse r k werd n uitgebracht 858 stemmen Men meldt uit Deo Haag Weder zijn twee heereo die per Hollandeche Spoor de stad wilden verlaten op geheimzinnige wgze hunne brieventassohen kwyt geraakt de een gisterenochtend wiens portefeuille ongeveer f 11 X bevatte de ander giiteravond b bet vertrek van de op de boot naar Londen aansluitendan trein naar Vliüsingeo Diens brieveota ch hield behalve twee biljetten naar Londen een som aan bank en muntpapierin Het is nog een open vraag of dergelgke brutale zakkenrolleryen op het stations perron zelf gebflureo dan wel in de niar dat perron leidende tunnels waarin bet halfduister een dergelgke daad kan begunstigen De candidatoor van den heer W P G Helsdingen in de volk skies re reen iging te Enschede werd gesteld met 51 sten men op G Bennik te Hengelo O waren 44 stemmen nitgebraoht Da vorige candidaat H B vaa Kol bad gpsein dat hg niet in aanmerking wenscbte te komen Da liberale kies vereen iging te Ens hede stelde mr N G Pieren met algameene stemmen candidaat voor de Tweede Kamer Verleden week werd een Duitsoher door da Haagsoha rechtbank vrygesproken van de aanklacht van diefstal van eene portemonnaie Heden kwam bg dat overtuigingsitnk terughalen Toen by vertrokken was werd het rgwidl yermitt dat ds waarnemende griffipr in de gang had neeigezet Het was een nieuwe machine ter waarde van f 300 Woensdagavond tufi tcben 8 en 9 nor z jo by bet St Jannkerkhof tns cben HilvoFAum en Laren twee treinen van de Gooiache toomtram in lichte botsing met elkander gekomen waardoor materieele Hcbade ontatood Perjoonlgke ongelukken kwamen niet voor In een klein biilf uur was alles weder opgeru md en de weg vry lu den nacht van Zondag op Maandag om atreeks een uur vondeo reo paar personen np den openbaren wpg tft Wopn zpkereu heen kom Mi bezield z n d verloren alles verloren zegt het spreekwoord dal ook hier zeer toepasselijk is Do zieken dio in Davoa komen büitinnon met ala gezonden te leven Zij gaan uit ontraoetan lotgonooten worden niot beklaagd worden iu ééa woora niet als zieken bcsohouwd zg m gen zoo lang en zoo veel ala zij willm over hunne kwa ten spreken pu worden dan meesial getroost omdat zg steeds lotgenooten om zioh heen vinden die er erger aan toe zijn dnn zij Voor die arme stervelingen die het laatste stadium der ziekte bereikt hebben ia zeker het lot teer bard maar met erger dan hot thuis zou geweeet zijn Hier kunnen zij tot den lantstea ademtocht genieten wat do aarde van haar weelde on overvloed zaligst te genieten geeft dat is de rüine lucht on de indrukwekkende natuur I Voor andere genoegens zijn zij toch niet meer vatbaar Maar vraag niet hoevoel er toch aoms door die ter dood veroordeelden geleden en goa reden wordt op dat kleine plekje van de Bohoone bloeiende aarde die juist om haar schoonheid en om baar bloei zoo aantreH en zoo noode vaarvel gezegd wordt Lichaam on geest stryden tegen den dood die koel en onverzettelijk nadert langzaam atap oor stap om toch eindelijk zeker ta truffen te wreeder omdat het verlangen om te leven sterker wordt naarmate de levenskracht verzwakt Gelukkig bebooren de reddeloozeu in dit nddingsoord tot de minderheid en gaan niet veel lijders ongetroost naar huis Wvrit vervolgd