Goudsche Courant, vrijdag 6 augustus 1897

HOTTK R D A M G 0 U D A 10 1 ll SS 11 50 18 87 1 44 10 88 V t 1 54 lO St p f 8 01 10 48 r 8 08 1 1 4 11 54 18 01 18 47 8 14 e 0 U U A A U H T E R D A U iauda 7 81 9 4 10 67 18 10 4 1 Aantofilam 8l 8 10 9 87 10 60 1 8 U8 5 15 Directe spoorwegverbiDdiDgen met rOUÜA Zomerdienst 1897 AëDgevaogen 1 Nei Tyd vao Greeawicti j GOUDiA ROTTlBBAM S SO 1 n S 15 8 35 9 80 M7 9 44 10 11 U IS 11 1 12 18 II S6 1 84 18 43 S 67 4 KS 4 S6 E 8S 5 S1 8 14 7 81 7 5 8 S6 S Sl 9 B7 10 86 iht 7a88 8 48 11 8S 18 88 1 s 6 08 7 Bt 10 04 erk M 7 8 8 40 11 86 18 89 t t r f 8 08 r 10 11 7 46 ff 9 66 y ff y r 11 42 18 48 y v 18 a 8 18 10 18 r n 7 7 8B 8 S8 fi CB 0 40 9 4710 18 10 80 11 83 51 18 88 18 Bb 1 68 4 4 16 6 10 6 86 B 40 6 10 6 88 7 60 8 88 8 BS 10 10 87 10 B4 4 10 4 M 6 86 17 4 50 87 4 57 84 5 04 g 41 4 89 5 10 5 66 47 DEH HAA6 60D0A 7 85 8 40 8 7 45 8 18 00 8 47 GODDA DEN HAA6 ftouda ZeTaafauiEaB Moarkapalle Zoatermeer Zagiraard Voorbarg s Haga O 7 t 8 80 8 17 8 84 10 14 11 15 18 16 18 88 1 S7 S 45 4 48 5 88 5 54 8 11 7 84 7 4 M 8 54 8 54 lO M 11 6 £ 11 7 48 8 48 18 40 8 01 lO Ot E Z 7 t8 8 51 18 51 8 18 10 15 V 8 07 0S 1 05 8 10 87 H 8 18 9 08 9 45 8 4 10 44 11 45 18 4 1 10 8 05 4 15 S IS 5 55 0 88 jn tM 8 11 8 88 10 88 Uit U 44 00 IB A U TBÏCHT Uoada 5 80 S 37 7 55 8 81 07 10 18 10 67 18 00 18 58 8 80 8 17 4 8 8 05 e 5f 8 88 It i 10 85 Uudav 5 45 8 64 11 14 8 87 7 10 Woardaa6 68 7 8 8 18 11 88 8 45 8 84 8 84 7 18 UMabt 18 7 88 8 88 8 0 S SO 10 5111 45 18 88 1 86 8 08 3 50 5 08 Haga 6 4 7 80 7 48 8 8S 8 4 10 1111 87 18 881 86 8 44 8 40 4 05 4 S8 6 80 18 7 18 7 86 8 Voorb 6 58 10 17 1 41 4 88 H J Z gw 10 88 1 56 4 68 Zar U 17 10 48 8 0 6 04 ouda 8 88 7 50 8 188 0 IO UIO 6411 67 18 608 17 8 14 4 08 4 88 16 üliaaht 8 88 7 46 8 49 9 8010 16 lOjt 11 88 l7 8 08 8 66 4 48 6 86 5 7 6 9 07 18 08 10 84 Woerden 58 8 0 10 88 11 56 4 1 7 1 f ♦ a s 8 9 B 8lo l ol8 lu 8 8 4 l 8 io6 ij io S lVïJoï Vb8 4b 4 48 8 1 7 4 M lil li o 18 U1M8 S B8 4 47 l 7 48 Mt W W ao 19 11 iu aD 10 84 48 10 4 59 11 1 11 18 10 17 10 86 11 41 A D liggdD gedomioiliMrd te Gefltel die zulk esD pak Blaag hnd 0 eloopeii dat bg totaal onherkeobaar was zöUa voer de politie dia hem arerigflos toch bgzooder goed kant Nadat men bem io eeae naburige wjoiog had gebracht werd de politie gewaarschuwd die hem naar het bnrean te Eindhoven irauftporteerde om dea anderen düaga toen hg na sich gewasscheo ie hebben weer herkunbaar wai geworden naar zgo Terbiyf te Gestel t9 worden overgebracht Hoe rnw de aanvallers te werk zijn gegaan bl kt roldoende biernit dat het aangezicht van D meer op een ruwe vleeschklomp dan op een aingeziobt geleek Tuch ia zgn toeatand niet gev ariyk Niettegenstaande de miah Ddelde die bg zgn Tolle kennis ia niets van t gebenrde weet te Tertellen is dn politie de daders toch reeda op bet spoor Ontplofbare medicamenten Da Rerne de Cbimie verbaalt hieromtreot een merkwaardig Toortal dat onlaoga te Re ms p aats had Ëeu dokter aldaar die opmerkzaam de klachten van ngn patiëat aanhoorde wreef oawittekeurig met de hand twee pillen tegen elkander die zich in zgo Testzak bevonden Plotseling boorde meu het geloid van een kleine ontplo iog en voelde de dokter eeo hevige pgn aan de hand Toen hg vao zyn eerste verbazing bekomen ooderzocbt wa er gebeord was bleek de oeriog van zgn zak verbrand te zijn eo consta teerde hg aau een zgoer vïogers een niet onbedaidende braodwoDd Hg herinnerde zich on dat bg sedert eenige dageo twee gecomprimeerde pillen van ohloorcnre kali en een pil van chloDr ure sniker bg tich bad gedragen De laatste was in grnls oranderd terwgl een der andere totaal lerdweoen waa Tervrgl de dokter de ohloorkali pil legen de ohloorsniker pil wreet vormde zich op het pont van aanraking een hoeveelheid ontplof bare stof dat door de wrgviog ootbraodde eo de plotselinge ootbranding vso de kalipil teweegbracht Volgaos een telegram van den gouverneur zgn op 30 Jnui bg het stelliog nemen bg Gliëng eo op Tjot GIé tot dekking van de werklieden aao deo weg niet leveusgeyaarlgk gewond de fuaelier Spree eo 2 Ambooeesche foseHere De Ie luit der iof K O Hoolboom kreeg eeo aebampschot Aao een telegram van 4 Juli wordt het volgende ontleend Van de manschappen tot dekking vao de arbeiders afn deo weg te GliSog w rd op deo 2a doïer bg den terogmiracb niet lvensge vaarlgk gewond de kanonnier Coenraada Ten einde den vijand uit L mteogah te beletten de mansobnppen tot dekking van de nrbeidera aan den weg bg nn terugkeer als gewoonlgk te beachieten tar hoogte vao Lamprei is den 3ii dezer een peloton de rirïer overgestoken en heett den vgand io den rug aangevallen waardoor de2 e rarrast vluchtte twee dooden eo twee beaomontgeweren achterlateode De weg naar Selimoen is gevorderd tot io Gtiëog nan de Kroeg Kir In Lepoog is den 3n Jnli eene coeipagnie aitgerokt naar Lamtih op bericht dat de vgand zioh daar geneaistd had De kolonoe rukte door tot Glé S rang zouder den vgaod op te merken bg den terogmarsob echter over Blaog Seueng werd zij plotseling hevig benchoteo door eene bende van 100 man verspreid op de heuvels ter weerszgden waardoor gesuenveld in een intandsche iofanterist en niet leveosgevaarlgk gewond de sergeant Griepink de fuaalier Donkers en Boonstra en drie inlandsche fosejiere De kapitein K M LeenJertz kreeg schampschoten aan beidevhanden Omtrent het diner en den feestavond op het Loo wordt gemeld Oomda Moordrecht Kieuwerkerk Oapetle ftotterdam 4 SS S 0 OS 5 14 11 S il It S SI at aottaidam aapeUe Nieawerkerk Hoordreoht aoada Aftn bek diner van 60 onnverts waaraan deelnamen de dames en beeren der bofbondiog niet eokele faiiiiliebetrekkiogen stelde de Koniogin een toast ia op de Kooingin R entei De uitvoering in de comedieiaal begon te 7i uur eo waa te U nur geëindigd waaroa nog eenige O Keoblikki o gebruik werd gemaakt van de buffetten in de neveoiaal Twaalf heereu ten deete behoorende tot de hoibonding allen te e Graveobage voonaohtlg valden d pauzen nan door strgkorchest onder leiding vao mr Viotta Zg ootviogeo den pertoonigken daok van B H M M H M d Koningin speelde mee in twee tooDeelstokjoa in bet blgspel aUit liefde voor de konat vertolde zg de hoofdrol Overige nstï speelde i mede de dames an Ittersnm van de Poll Rengers eo vao Limburg Stirom eo da h ereo van tia borg Stirum van de Poll London vao den Bosch Beotiock Clifford de Ranitz eo du Monceaa Bg de voorbereiding van het bigipel Ëan lief verse had de beer Willem van Zttjrlen eenige maten de repetities bggewoond Het stuk werd door de Koningin R gente8 eo de gasten met belangstelling gevolgd en natuurlijk oiet minder bet blgspel aUit liefde voor d kanstff Do regisreur van het Ned TooneelTde beer d Lear had eenige tooneelbenoodigdheden ten gebruike afgestaan en aao de toon eel SC bik king meegewerkt Ten 1120 keerden vele gasten per extra trein door H M ter beschikking geatelJ bniflwaarts Figaro c beeft uit AlexAodrië het volgende telegram ontvangen van prins Henri van Orlean Ik heb op het telegram van tceneraal Atbertooe geantwoord dat ik io Fraokrgk teruggekomeo mgn getoigeo met de zgoe in betrekking zon stellen Ik vertrek den 5n fo kom den lln aan t Of er eeo duel zal plaats hebben staat dnsneg niet eens vast Alle oadefe berichten z ndas voorbarig geweest l Hue knooeo schepen op ree met elkander comrooniceeren boe knniieu zg laleo weten dat sein nood verkeeren of om hnlp vrageoi Dat is een uiterst nteressante vraag die de laatatu zeerampen met de Utrechte eo de yille deSaiot Nazairei meer dao ooit aao de orde van den dag hebben gezet en waarop veten oozer lezers oiet zonden kunnen antwoorden Sn toch is het een vraag van groot belang men kan zelfs zeggen eeo waarbg teven en dood gemoeid is voor de twee honderd dnizend koopvaardgschepen eo oorlogsschepeo die voortdurend het water der se n doorklieven Engeland ia het eerst op de gedachte gekomen de fligoalen die men bg de verschillende vloten der Wereld lebroikte te codifiee ren en den grondalag te leggen tot het inter nationaal alphabet dat naderhand door alle landen zonder uitzondering aangenomen is Vier of vgf jaar later liet Frankrgk het En gelsche code vertalen weldra gevolgd doi r Duitaobland en daarom wordt bet internationale sigunlenreglement altgd in drie tal n uitgegeven hetgeen de schepeo in staat stelt met elkaar in t Franicb Dnitsoh of Ëogelsoh te communioecreo Om op zee met elkander te spreken bestaan twee metbodpo Ide Il bet eerste geval zgn de vaartuigen vry ver van elkaar verwgderd en hebben geen tgd of gelegenheid elkaar te naderen In dit geral bijscht dat t welk het gesprek ii beginnen eeo zwarten b I in den top der groqta maat Met dezen bal kan men met buhnlp lao eeo vlag en eeo wimpel op grooteo afstand aigoalen geven Door deze drie dingpo te combineeren en ze op zekere wgze eo op herbaalde hoogten aan de ra i te schikken k n meo een reeks van signalen geven die emakkelgk een mijl ver zichtbaar zgo Na Ik woord bgacht men den zwarten bal die b teeki nis van ten punt heeft a leen op 10 18 4 7 89 7 51 8 8 8 66 10 15 W nneer de schepen op vrü knrteti nfsin id elkaar voorbyvareo bedient men zioh v n achttien tigoaleo die elk een der medeklinkers van het alphabat voorstellen Dom signalen zgo rood wit gel en blaow Zookao men zei en zestig duizend combinaties makeo waarrao er twintig duizend dienen om getaL leo aao te geven eigenoamen windstreken alsmede de gebroikelgke vragen en antwoorden Bovendien maakt meo gebruik van een witte vlag met een roodeo kriog io t midden welke ja beduidt en van een bfanwe vlag met een witteo kring die neeo wil zeggen Om verwarring te verragden is het regel zioh flechts vao vgt lettera tegelgk te bedienen Anderzgds is het verboden met een eokele letter te seinen Meestal zgn twee signalen voldoende waardoor men op z e mat groote snelheid kan commnniceeren Zoo worden de volgeode iigoat o man over boord gevaar vooruit zieken aan boord in nood n een menigte andere gebroikelgke zianeo slechts met twee letters uitgedrokt Het internationaal code waarvan boven gesproken is geeft den kapitein onmiddellgk de beteekenis van alle mogelgke combioaties Heudrik de Jong genoegzaam bekend door de gerochtmakeode geschiedenis der verd eoeo vrooweo Sarah Anna Hoett en Maria Sjbilla Schmitz en in 1894 veroordeeld tot drie jaar hechtenis wegens oplichting en verdniatenng zal den IHdan dezer uit de gevangenis worden ontslagen Naar De Ecboc veroeemt beeft hg een vrg groote oitgaogakaa vergaard Zgo pla 1 moet zgn onmiddellgk na zgn invrgbeidstelliog naar Mslbonrne te vertrekken Een steen dea aacstoots Sed rtoubengelgk tgdeo lag in de Zniderzwe ongeveer een halfaor ten N N W van Har derwgk een eteen waardoor reeds menig vaartuig schade had beloopen Aangawende pogingen om dat voor de scheepvaart zoo lastige voorwerp te verwijderen bleven om verschillende redenen vruchteloos Toon on echter in het begin vao dit jaar weer een vaaituig door de aanwezigheid van dien steen schade beliep doch thaoa zoo erg dat het zonk werd npoieaw tot de opmiming besloten en bg aanbesteding het werk gegood aao deo reeder v d Wal te Harlingen die Vrgdag jl in zeer korten tijd dien steen hobtte en te Harderwgk aau deo wal bracht Het gevaarte weegt + 3000 pond beeft eeo middellgn van 2 20 M en een hoogte vao 0 70 M De politie te Pargs tieeft een echtpaar Bozet gearresteerd d w hun ces jafig zoontje op de vrtfeselgkate wgze hadden mishandeld Men vond het knaapje io den hoek van eeo vertrek het lichaam met wooden en litteekens overdekt Uit de instructie bleek dat de moeder de boofdacboldige was De onmenacbelgke vrouw bad nog onlangs bel kind een arm stukgeslagen en had de gewoonte baar ongelukkig toontje met een gloeiend friseerijzer in den rog te branden Het doodetgk zwakke kind ia in eeo kinderziekenbois opgenomen Een Londenach blad verhaalt het volgende tso een praktischen EogeUohman Dezer dagen kwam een magere bleeke beer het kantoor eeoer drukkerg binnen en wendde zich tot eeo der bedienden wieo hg verzocht zoo spoedig mogelgk te laten drukkeo hebeen hg hem zou dicteeren De bediende nam de pen ter hand en de beer begou WeeB gerost ik bebtde huisdeur gesloten c Hebt gij dat Jn maar ik begrgp niet Dat doet er ook niets toe ik verzoek e mg oiet weer io de reden te vallen eer ik oit gesprokeo heb Dns verder Het gas in debadkamer heb ik uitgedraaid De venaters in de kenken zjjn gesloten c Ja 7alO 8 14 iKstardaa O Bu Oenda 7a8S De tiond zit io den keli or De dienstboden zgo allt o in hois De staUeor is dicht D gaakraaritjae zgo dichtgedraaid Neeo ik rolk i eeo brandlucht ik boor geen gesohaifsl er breekt niemand in Neeo onze bood blaft niet het is die van hier naast Het is niet noodig nog eens te gaao zteo of de kelderdenr op slot i ik heb het zelf gedaan Er is niemand boiteo Da wind blaast door dan schoorsteen Anders nog ietst Neen ik geloof dat ik nn zoowat alteaheb Egk weet o als ik a avonds te bedlig eo op het poot sta om io te slapen wordik altgd door mgoe vroaw gewekt eo doet semg altgd dezelfde vragen Als zg on de antwoorden gedrukt voor zich ziet cal zg mgmgn na btrost missohieo niet zoo wreed verstoren Zorg daarom asjeblieft dat ik de Igsteo 100 spoedig mogelgk krgg I Een onitettejade misdaad ia deter dagen te Tarris in Gorintkië gepleegd Tengevolge van een twist wierpen eenige schooljoogena eeo banner makkers met steenen waarvan er ééü den knaap zoodanig aao het voorhoofd trof dat bg bewusteloos ineenzakte Meenende dat bg dood was en met het oogmerk om ho i miadaad te verbergen begroeven de joogeot den ongelukkige levend De misdaad werd niettemin ruchtbaar en twee nreu later ontgroef men het slaohtofFer dat nog zwakjes ademhaalde doch gedarende bet verroer unar het hospitaal bezweek Het schgnt dat de VereeoigiDg tot wering van het misbruik van tabak in Frankrgk nog geen f ote vorderingen maakt Io 1896 toch bracht de tabaksbelastiog 12 500 000 f mfer op dao het jaar tevoren eo Daar alle waarscbgolgkheid zal ook dit jaar de opbreogst niet miodar zgo eo io t geheel pi m 320 millioen frs b dragen Op klaarliolilen dag is te Weeoen eeo moordaanslag gepleegd op de etgeoares van een corsetteomagazgo Ëmitie Sokba In deo oa middag kwam eene vroow den winkel in om eeo corset te koopen Terwgl da winkelierster zich omkeerde om eenige doozeo voor den dag te halen werd zij door de vroow met een scherp keokeomes in den rug aaoff valten en zwaar gewond Oe daderes ia dadelgk in hechtenis genomen Te Nimes is Zondag bg de atiereogovechten een toredo ernstig gewond Te Arles richt men die feesten nog origineeler in dan in de groote stedao Men slait de toegangao tot het m rktplein af en laat daar dao eeo stier los Wie wü mag dao vechteo Zoodag kregen twee van zolke liefhebbers rnzie Een gendarme kwam tosscheobeiden en onderwijl naderde de stier stiUetjes O pikte er den gendarme tnsaoheo QÏt dien hg deerlgk toeUkelde krioelt van valsch geld te Brasael op eo om de tentoonstelling worden Het Vooral ontelbare valsobe stukken van 2 en 5 frs ea van 10 centimes uitgegeven De Londensche diereotoio heeft oolangseen schildpad gekregen die volgens de Daily MaiU ongeveer vgfbooderd jaar oud is Men is in Engeland niet zoo ving met vervolgingen wegens raajesteitsobenDis ala in Doitschland r 10 14 UJ 8 87 10 09 8 47 a 8 14 a 10 81 ff 10 07 10 88 7 86 7 46 8 80 10 01 8 80 0 48 8 88 50 7 M 8 88 10 101 In een Londenschen sobonwbni werd onlangs gedurende den feesttijd het God Save the Queen gezongen waarbg de tairgke toehoorders opstonden en de hoofden ontblootten Maar een man bleef met zgn hoed op litteo Zgn bnorman rukte bem den hoed vao het hoofd en er ontstond eeo veobtpartg waarbg de politie ta pas kwam Het gevolg was een gerechtelgke vervolging maar niet tegeo den toan met deo hoed doch tegen den verontwaardigden vaderlander Deze werd met Kftdboete gestraft omdat bg eeo medeburger tot geestdriftbetoon bad willen dwingen toeof deie dasrtoe geeo lust had H H M M de Koninginnen zollen Maandag aanstaande s middags ongeveer 3 unr teZotphen per extra trein aankomen en aan het station worden opgewacht door den borgemeester de wethoaders den secretaris de leden vao den gemeenteraad en aodere autoriteiten In de eerste plaats zal een bezoek worden gebracht aan de 8t Walburgskerk van welk gebonw de merkwaardigheden waaronder de beroemde Liberge znllen worden in oogeoschonw genomen Vervolgens zal een rgtoer worden gemaakt door de stad waarvoor de juiste route echter nog niet is vastgesteld en ten slotte het Ziekenbnis aan den Coehoornsingel met een bezoek worden vereerd waarna H H M M zich langs den Deventerweg zullen bweven naar Ned Hettray 8 Avonds ongereer 7 nur zullen de Vorstinnen weder onze stad per rgtuig passeeren omvan het station Zutphen per extra trein deterugreis voort te zetten Z Ct Het comité voor de Tsaar Peterfeesten te Zaandam heeft bericht ontvangen dat de feesten znllen worden bggewoond door den direc Uur van het Keizerlgk Kabinet te Sint Petersburg den heer A de Polovtzoff alsmede door bet persooeel van het Russische consolaatge neraal Als eene balde der Zaandamache bnrg rg siü den 18den dezer in het door den grooten Keizer bewoonde hniBJe een eenvoudige gedenksteen worden onthuld Wielrgden Zondag zal Jaap Eden op de Baamsche wielerbaan uitkomen tegen Jenkins Een nieaw en eigenaardig plan is naar meo wil gevormd Meo wil trachteo te bewerken dat elke gemeente welke bg de binoeovaart betrokken is gedurende de feestweek in 1898 een versierd vaartuig naar Amsterdam zende waarvan dé bemanning zien iu plaattelgke kleederdracht tooien moet eo welk schip aan de illominatie soo moeten deeloemeo Sen bgiooder stoute en rap gepleegde diefstal bad giateren nacht plants in het gehucht de bleekarijt gemcenie Sint Pieter bg Maastricht Bg een paa gehuwd paar werden eeo paar rniteo ui feaoedeo eo is de voorkamer geheel leeggestolen Bet sobgot dat de dieven nog eerst io aodere huizen gepoogd hebben in te brekeoi want rao verscbitlende hoizeo in de boort waren de ruiten oitgeaoedeo Al de klederen z n ontvreemd liooengoed eoz De jostitifl is de schorken op het spoor Op verscheiden plaatsen io da oabnrige dorpeo o a te Smeermaas werd op deze manier gestolen Meu vermoedt dat het dezelfde ooverlateo sgo die hoo bedrgf met bet beste SDCces op veraobi leode platts o hebbeo oitgeoefsnd Ben anecdote van deo Doitochaa Keizer wordt tegenwoordig in ile o£Boiera kriogeo an Berlgo drak besprokeo De oveiste en vleugel djodapt Von Iföwanfeld munt uit door nitstekeoden snit van zijo oniform Dit bemerkte ooiaogs op den tocht naar Helgoland de Keizer bg riep dao eerste bg zich eo vroeg hem waar hg zgo uniformen liet makeo want de soit was zoo verduiveld mooi Ovorste Von LSwtnfeld noemden den naam van een bekenden militAiren kleermaker en voegde erbg dat hem door dezen de maat genomen werd welke naar Wesnen werd gestoord waar de kleedlogstakken door een beroemden kleermaker gemaakt erden De Berlgofche kleermaker keek dao na of bet stok goed zat en maaktejde ooodiga veraoderingen Met een diepe zacht antwoordde de Keizer daarop Aeb ja vroeger liet ik daar ook werken BBur nn ik zes joogens heb gaat het niet nuer die kleermaker is zoo enorm door Bg mg heet het nn ook spareo 1 Buitenlandscb Overzicht De Tnrk che regeeriog btgft bet liedje van Torlangen siugeD Het is letterlgk om oit sgn vel te springen Zaterdag zon het wel afloopen hoopte meo Maar jawel op alle tien artikelen had TewfikFaoha ameodemeoten meegebracht Nu gisteren dacht men weer dat eenstemmigheid zon zgn verkregen De gezanten haddeo Zondag in het zweet huns aanschijos een nota opge Diaakt en die Maandag aao Tewfik gezonden Blaar gisteren waa er toch uug weereen nieuw beswaar Nu weer orer de ontruiming Wat de Turken daarvan precies witteo is oiet bekend maar het doel U heel dnidel k uitstellen maar rekkeo tgd winnen temporiaeeren een TOordeel e zit er altgd in al was het maar een braodschattiokje vao een of snder Tfaeasalisch plaatsje De Times oorrespondeot te Aedipaos vertelt dat de Torkra alle aanstalten makeo om in Thessalië voorgoed te bigven De plaataetgks bobtnren zgn nn geheel en at geregeld Alleen zgn er nog geen rechtbanken Io de baart nn Volo is hot heel raslig De coqsqIb ge looven dat de vluchtelingen gerust kuoneo terugkeeren maar zoolang de Turken io Thessalië zgn Eollen niet velen daartoe overgaan Als het niet w i8 dat er zoowel winkels te LarissB gesloten zgn zou meo oiets bijzonders meer aan de stad zien De verhalen over moorden en pluodering te Kalamhaka moeten onjuist zgo Sedert de spoorweg van Volo naar Larissa we r io banden der maatiehappg is overgegaan bebbeo de Turkaobe autoriteif n het verbod van circulatie van Grieksch papit reo geld iogetrokkeo zg vtodeo b t zelf gemakkelgker met papier dan met goud te hetaleo De Turken moeten na de stad Volo eeo krggsbelaetiog van 600 pond hebben opgelegd andere plaatsen moeten minder opbreogon Makryoitza 250 pond De Griekichq regeering heeft tegen deze brand schatting juiat no de trede gesloten zal worden geprotesteerd Het verhaal over het blgreu der Turken io Thnssalië klopt oiet heelemaal met de berichteo over het ertrek van troepen Deze vertrokkeu wel morrend maar zg gingen toch lotosBcbeo als het ons Igkt of het aitt klopt dao klopt het miischiflo juist In Torkge ia alles mogelgk Keizer Wilhelm is Maandag met de Hoheozollero onder begeleiding vtm eeo schitterend eskader oodar commando ran den viceadmi raal Thomson en den echout bg nacht prins HBiorich van Kiel veitrokkeo naar Kroousiad om van l4 r zgn bezoek te gnao brengen aao den Ozaar te St Peter8barg Vooraf ontviog Kg nog de mioistera Miquel en Voo der Reoke admiraal Kuorr eoz Da nieuwe siaats cretaris van bniteolandsche zaken Voo Bülow die hem naar SiPotersborg vergezelt passeerde Zaterdag Berign op weg naar Kiel Ook Locauu de gevrearde bode des onbeils voor aftredingsiovitatiën aan af te danken miniüters meende meo gezien te hebben en reeds tiepon er allerlei orisia geruchten maar gelukkig Lucaous zat ruatisf te Moncheo We spraken van een scbitterend eskader PO met reden De vier paotBerecbep fn Kor fürst Friednch Wilbrlm Brandenburg Weizeobnrg eo Wörtb waaraan het aviso Jagd ia toegövo vertegennoordignn het puik der DuitBche marine Ë k schip heeft een bemanning van 556 koppeo dos samen 2224 plus de equipage vao de Jagd s erk HO mao £ n daar komt dan nog bg de tweede divinie onder bevel van prins Heinnch De Sachseo en de Würteraberg die er toe bebooren hebWen elk een bemanning van 389 koppen dns samen 778 koppeo het viaggescbip Köuig Wilhelm heeft een equipage vao 732 man bet aviso Greif van 155 man zoodat de tweede divisie in het geheel 1655 man aac boord beeft Allsa tezamen komeo er dns eeo 4000 Jaotjes in Petersborg of beter voor Krooo tad verdeeld over eeo negental schepeo Ëo bg de Jubileumsfeesten in Ëogelaud was Duitachland slechts vertegenwoordigd d6or de verouderde Köuig Wilhelm die nu voor de reis naar Petersburg zelfs geeo plaats mag nemeo in het eerste eskader Haddeo de Engels hen niet wel een beetje reden om veistoord te rgo over dat bewgs van kleinachtiog hunner festiviteiten i Want dat Doitschland veel beter voor den dag kon komen bigkt nu overtuigend De strike io het Britschs meohine boawvak waaraan thaos door ruim 40 000 werkliedeo al dan oiet vrgwillig wordt deelgeooioeo begiot voor de arbeiders een erostigen keer te nemeo Het asntal stikerszal naar alle waarscbgnlgkbeid binnenkort snel slggeo volgens de Times za nog v66r het eind van deze week 25 peropAt vao de eogiueers gedaao krggen In een ander groot district dat het bind nog niet kan noemen zal het denzelfdeo weg opgaao eu t o gk i t gd zal dao de rest der macbinebouwers deo arbeid neerleggen Dat beteekeot dus een aanzieolglie vermeerdering vao het aao tal ondorsteoniugeo tegenover eeo van groote vernindering van de bgdragende lede Gaat het zoo voort dan zal de weeratandskas van de Amalgamated Society of Engineers het niet lang meer nithnodeo De vereeoiging heeft te beschikken over £ 306 000 aaogeoomen dao dat zg de sommen die op Terschilleode plaatsen zgn belegd onmiddellgk kan opvragen Maar deze £ 306 000 zgn niet besohikbaar voor de werkstaking Daarvan moeten nog geschiedei de gewone jaarlgkscbe terogkeereode betaliogeo ala uitgaven voor administratie nitkeeringen bg ziekte hg overlgden en dergeliike Bedenkt men nu dat er Zaterdag j l £ 35 000 aao on dersten niogen is uitbetaald dan moet meo wel aaonemen dat de kas hel niet lang meer maken zal In de Borinage zgn nog een 7000 stakers maar men boodt het er voor dat de strike wel deze week eiodigeo zat Io de tergnderingen is de zaak beslist Te Qnaregnoo spoorde bet Kameilid Roger de vergaderden aan om io vredes oaam het werk weer te hervatten antigezien toch meer dan de helft oiet heeft volgebosdeo Was dit laatste gebeord dao badda i de werklui overwonnen voegde hg erbg De werklai maakten in t geheet geeo tegenwerpingen Elders werden dergelgke redevoeringen gebonden en met ioatemming aangehoord en wat alles zegt de afgevaardigden van den Socialistenbood van de Borinage besloten in een bijeenkomst te Fléou om de werklui maar weer aan het werk ta laten gaan Te Trieit hebbeo de broodbakkers het werk gestaakt Zg zgn tgdelgk door soldaten vervangen Werklieden oit valiken sluiten zich hij de werkstaking aan Tot dosier is de rust oiet verstoord De Belgische Kamer heeft in tweede lezing het wetsontwerp op de hervorming der borgerwacht met 73 tegeo 37 stemmeo aaogenomen Acbt tedeo stemden blanco De regeetiog had de kabinetS qnaestifl gesteld Koning Leopold heeft ten bove eeo feentioaal aaogrtboden aao deo Lord Mayor vao Londeo eo aan de Lady Majorass Ook de britsche gezant en burKeraeeater Buis geven ter eere van dit bezoek een feestmaal Tot uu toe wordt het opzeggen van het bandels verdrag door Eogelaod te Berign Oïer het algemeen kalm beoordeeld De tNorddeutsclie Allgegemeioe rekent uit dat Duitschland in 1896 aao laodbouwprducteo boofdsakelgk suiker en boter aan ngverheidspioducten g maakte kleederen euz naar Eogelaod voor een pezamellgke waarde van omstreeks 176 mi lioeo mark heelt aitgevonrd Daareotegeo zgo o t Engeland hootdzakelgk ingevuerd wollen au katoetieo garens en kolen te raraen oflge eer voor 130 millioen Een verder onderzoek van aodere posten I id tot de slotsom zegt de aNordd Allgemeine dat de snoeverg tan de EngeUche bladen op oiets berust en bevestigt onze overtuiging dnt de wederzgdi gelgke belangen van praotischen aard zullen moeten lijden tot eeneo Rchiktiiog op pratiacben groodslaK Io deze overwe iaTfeD vao het officieuze blad is wel het opmerkeigkat de toespeling blgkbaar met de bedoeling om de agrariërs io te toornen op de omstandigheid dat juist een laodbouwprodoct de suiker met 128 millioeo mark borenaan staat bg deu aitvo r naar Engeland en dat ook de boter met 8 miHioen daaibg betrokken is In eet Londensche correspondeulie aao do aVos Ztg wordi de opzegging der RuRelaDuitsche en Eogelsch B lgiscbe haudelRtractateo uit een Engelsch gezichtpunt bekeken Volgens deze correspondent zou de opzegiti i t geschied zgn niet om zooals de Time beweerde de economisch politieke banden van moederland eu koloniSa nauwer toe ta balen ook niet zoonU het cDaily News meent als een eerste vrucht van het rgkagevoel in bet jubeljaar maar ala de èènig mogelgke uitweg uit een onmogelgkeo toestand Engeland bad aau zgo kolooiëo politieke zelfstandigheid toegestaan waartoe ook het reeht van betasting heffing behoort Tollen oa zgn ook belastingeo eo feitelijk hieven de Britsche koloniën dan ook iuvoerrecbtHn vao sommige Engelsche zoowel als van oit andere taodeo berkomatige artikelen Mnar nu bad Engeland met aodereu Mogendheden tractateo gesloten waarbg ook de Britsche Koloniën werden ingesloten zonder dezer voorkennis Flet ooziuni e vao dien toeslaod kwam zegt de correspoodeot bgtonder sterk uil toen Canada ïrjjeo iDvoer toestond uno landen die zu ka wederkeeng aau Cauada toestondeo Vau toen af weden de tractateo van Ëogetaad met Dmtachlaod en België onhoodbaar eo moest da knoop worden doorgehakt JIIAR TBERICHT EN Gouda 6 Aug 1897 De graanprijzen stegen in de flfg loopeu week dagelijks zoodat ook hier veder hoogor prijzen bedongen werden Tarwe Zoeuwsche 7 30 a 7 60 Mindere dilo 7 ü ƒ 7 20 Afwykenda 8 i 8 50 Folder 6 90 a ƒ 7 10 Rogge Zeeuwsche 4 60 4 4 85 Polder f i buiten aadaohe per 70 kilogram ƒ Gerat Winter b Zomer 4 ƒ Clievalher ƒ 4 7 ƒ 5 kaver per heet 8 50 3 80 per 100 kilo 7 40 i 7 eO Hennepzaad Inlandaob 7 a 7 B0 Buitealandache B BO k 5 7 Kana rieaaad P iO h TM Karweunnd 9 25 Ü 9 75 per 60 Kilo ICoolzaad meu 1 B0 a 10 76 Erwten Kookerwten ƒ a ƒ Niet kokende f ü ƒ Buitenlandsohe voerorwten per 80 Kilo 4 75 i 4 90 Boonen Brume boonen a Witte boonen i f Duivenboonen i Pasrdenboonen a Mais per 100 Kilo Bonte A merikaansobe 4 75 k 4 8 Cinqnantiue S 7B i 6 Foxanian 6 10 i B 80 Inlaudsclie mesting i Vebmaekt Melkvee weinig aanvoer handel en pryz j 1 matig Velte varkena goe Io aanvoer handel matig 16 a 19 ot per half KG Biggen voor Engeland red aaavoer handel maiig U 4 16 ct per half KG Magere biggen gooda aanvoer handel matig O SO a 1 25 per week Vette Bohapen goede aanvoer hande flauw 16 i f 22 Zuig Lamraeren red aaavoer handel vlug k Nuchtere kalven eenige aanvoer handel flauw 5 8 Fokkalveren 7 i 13 Aangevoerd 112 partyen kaaa Handel vlug Ie ual 3fi a 27 2e qual 2 4 4 Zwaardere t8 NoordHolland sche 28 i 25 Boter weinig aanvoer handel vlag Goeboter 1 3B a 1 86 Weiboter 1 ü I IB p Kilo 355 Staats loterij 8e Klaaae Trekking van Donderdag 5 Augustus FrgseD Ttn 30 8 SS08 6370 8780 I168Ï 13168 16097 17888 137 3144 5S87 8776 11901 13844 1987 177 7 160 3261 5642 9732 11979 13436 16389 17948 183 3611 6841 99 7 19109 13676 16836 18 04 627 S73 i 6041 9981 18116 13696 16373 186119 748 8800 64611 10118 18187 13966 16SS6 18966 835 SII29 6646 10 69 18179 J4848 16816 19083 8 0 3BC9 9749 10797 12861 U9I8 17191 1918 1 1288 4370 6761 10969 12258 1 4678 17318 9182 1932 4633 6E 0 11183 1J585 14713 17469 19236 1777 4647 6866 11242 1298 16 39 17628 19917 SlOl 4829 7488 11849 1 002 1 554 17636 19988 asi4 3319 7647 11364 2e Klaiie Ie Lgtt No 12629 m r 18619 B u r K e r 1 U k e 8 t and GËBORËPf 2 Aug Lucia Adriana ouders J Kroeders en M Ö van den Bosch 3 Aooa JosephioB Heuriëtte oud rs ï C Marre en H de Jong 4 Bertba Johanoa ooders L W Anoaars eo M M au Duiveodgk Johanoa Adriaoa ouders T C vao Wgogaarden overt en G van Balen 5 Maria Heuriëtte ooders B E Trooster en J B Stolk GEHUWD 4 Aug K van den Berg en P van de Putte OVERLEDEN 3 Aa L Blonk 57 j NIEUWE ZENDING HEKNSCHB CL CHÉ BËËRËPi en D4MËS D i iiSGflOËi EIII L vaa OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA Telephoon Xo 31 Beurs van linsterdam Vrkrs slotkn 88 1 8 99 V S8 i 89 861 86 88 86 r SI 68 8 8 l i sv z 88 76 81i lO Vs 88 100 60 989 100 100 199 136 86 98 98 188 lOO i 80 86 26 118 103 1981 S36 100 ld 148 68 641 fi 77 KIS 108 100 169 ia V Il 12 100 64 108 14 16 l 103 7 76 887 V Z 188 108 106 106 lOSV 104 IH ia 1881 841 U8 4 AUGUSTUS EüBBLiNü Ccrt Ned W S 8Vi dilü fiio Htto Hdito duo dito 8 RUSLIND Obl Buiiienl 1894 4 dito Girona ISSÜ 4 ditobuRoths 1889 4 dito bj Hapel83 90 4 dito in goud le a 188S 6 dito dito dito 1884 5 SriNJE Perp t schulil 1881 4 TxjBKEij Gopr CoiT een 1890 4 Geo leenio serie D Geo Ie nisg aerie C ZuiD Afe £ rp v obl I69S Mexico OüI Buit Si h IbÖO 6 Venezuela OM 4 on liep 1881 Amsteedam o iliiTHtien 1895 8 RoTTEaoAM St d Ut 1894 S Ned N Afr Hanilelav nand ArcDiIab Tab Mij Certifiiiaton DiiliMaatFohappij dito Am Hspoiheekb pandbr 4 Cult My der Voratenl aand a Gr Hypoiheekb pandbr Bi j N ederlnudeche bank nand Ned Handelmantaob dito N W b Pttc Hyp b pandbr 5 actt Hypotheekb pandbr SVj L tr Kyp tlieekb dito 3i OosTi Ka Oo l Kcng bank aiod KusL Hyp thjiekbaiik pandb 4 Amerika Ëqu t faypoth pamib 6 Maxw L ï I r Lieii oert 6 Nkd Holl IJ apoor Vlij aant My totEipI V at 8pw aaal Nel Ind Spoorwegm aand Ned Zuut Afr Bpm aand 6 dito dito dito IS91 dito TALlBar oorwI I887 89 A Eob 8 Z ui Ital pwnnj A H obI 8 Polen VVariohau V eenen aatid 4 HusL r ftus8 pw Mynbl 4Vi KaltiBtho dito aand Fastowa dito aand 5 Iwang Domhr dito aau t 5 Karsk h Azow 4p kap obl 4 dito dito oblig 4 Amerika Cent Psn 8p Mü o d 6 Chio k N orth W pr C v aand dilodito Win at Peter obl 7 Deus er Si RioGr Spm rert v a Illinris Central obl Id goud 4 Louisv VashviltiCort v aand Mexico N Spw My Ie hyp o 6 Miïs Kansas v 4pct pr f aind N ïork OntaaioSt West aand dito Penn Ohio obtig 8 Oregon alif 1 hyp in goud ü St Paul Uihd k Manït obl 7 Un Pao Hoofdlyu oblig 6 dito dito Line Col U hyp O S Canada Can South iert v aand Ven C RalU Na Io h d o O Amaterd Omnibus Mg aand Botleid Tramneg MBBta aand Ned Stad Amsterdam aand S Stad Bottordam aan 3 BiLQM atad Antwerpen 18 7 Ü Stad Brussel 1886 2 HoNO Tbeii fiegullr ieselUrh 4 OoBTENR Staatal euing 1860 5 K K OoH B Cr 1880 3 Spanje Stad Madrid 3 1868 N Ter Bes Hvp Bpobl oert