Goudsche Courant, zaterdag 7 augustus 1897

Zaterdag 7 Augustus J89T 36ste Jaargang o T34S Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVEBTENTIEN worden geplaatst vaii 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen iroote letters worden berekend naar plaatsrcpmte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Viigave dezer Courant geschiedt d a g e i ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prqs per dpe maanden is 1 26 franco p r post 1 70 Afzonderligke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIE N V T H E E T U I H Ingang BRUG ZMVQSTRAAT OTer de Bank van Leening VERHUISD Mej J i AUTA rertotkanatke ran de SFIERINGSTRAAT naar dSi Langen Tiendoweg DfQ BEKROONDMËTQOUUEN MËDAIIj KRAEPEUEN HOLM S Quina Laroch staalt iidende Q ulna Larolhi is da meest krachtige en veruterkeJdeKIS AWIJN Aaabevolen docJtalvan binnenen bidleDlandsclie Gfwles heerei Verkrggbaar in SeeecheÉ a ft SOen 1 00 GIGARETTEN TE P ASTHHi De inademing Tan den rook dl zerCigaretteo geeft den Igder aan A th berstend Terlichting Ju Ktui 80 en 50 Cents 1 i TT S almiak If stiUes Een algemeen als Mod erkend middel by Hoest en Ferfco dAeid oplossend en Terzacbtend Prgs per fleschje 20 Ce tt KuABFiLiBK UoLu Bofleveranciersl Zatt Dvpót ie Joueta 1 den Heer A B TEEPE Apotheker en b j de ojieeste Apothekers en Drogisten rerkrygbaar Ken ware Schal Toor de ongelukkige slachtoffers der ZeUfaerlekking Onanie en gehe me uiltspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEW lltli G HoUandsche uitgaTe met 27 aib Proa 2 jnlden Ieder die aan da verachnkkelgke gevolgen van deze ondeugd Ifjdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt janrlgka dnizeud van een zekeren dood Te verkrygen bg het VerlagB Mf azin te Leij zig Nenmarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland JeilBreei worit ryK jong of oud door onae M Eic nikkel ZnkspiiaThank irelka opeigen Mrdige wyae de lOBt tot pftrmi opwekt loor de Inryke Inrlebting dMer spasr bank kan men wel kwarfjep in werpen maar het geld niet PryslSceits i h porto extra b oen gespaard ayn daar eerrt alidan de ipRarbauk eioh aut ma tieoh van aelvr opent Naiedere InwerpiDB Init K oh de ipaarbank antoniiitit uli en geeft tegelykertyd luidulj 1 hetiiigeworpenbedrU a n Na gotPdig te zyn 1b de Bpaarbauk neer ennvouüig weer te Blniten en uei t op nieuw de Inet tot eparen Voraeniiing teg remb of Toomiib t rzriidliuH Mcrknr romiiriiiidlt MaatHch a Sxlinhort u Co Amitardam M Z Viiorhnrarwal t i Wat awrunog tegou Jitlti l Bheumatiek Lendenpynen Itortom iE ffi AnkerPain Expeller ten na al fertm uid i mrt M kltl mm uu te irradsn tegen sglt Anker Palnlxpeller ï AnIiBP Pain Expeller Pn S ISO MDt 1i cent 0 f 1 2b de fLu b Vojrijflnden in d mwste Apoü eken e t H F itWRiohter Oo te Rottortam Te OOÜDA bS A WOLFF Markt AU4b en DE LAAT e TAN SON apetheker Markt Stedelijke Gasfabriek te GOUDA De pr JB van het gas ia 6 cent per M es voor Kook toestellen oï Motoren 4 et Onder zekere voorwaarden worden peiceelen gratnl aan de hoofdbaia verbonden met 15 meter vrüe leiding achter den gaameter Voor 3 en 5 licbt aameters bedraagt de haar 10 cent por maand Bewoners van perceelen tan ten hoogste 2 25 per week kannen wekelgks afrekenen en van de fabriek tampen kooktoestellen enz tegen betaling van eenige centen per week in hnur bekomen KoHinkliffee M chinaié Fabriek DE HONIGBU E i Viiij H van Schaift t JLlc gevestigd te aOravenhag ffepplerttraal ea J0 aabg de Regentesselaan i an Z M den KONINÖ Tan pEiGIE InAlen gijhoeiitll nebrnikt de alleriege bekroonde en Wereldberoemde Snijerior DruivenBorst Honig Bitraot FLACONS Tan 40 Cts TO Ct en 1 verkrggbaar hjj Firma WOLFF Co Westhaven f98 Gouda E B VAN MILD Veerstal B 126 te Gouda A BOUMAN Moordrecht J C KATELAND Bot cop B V WIJK Oudewalrr M KOLKMAN Waddinmetn PD lEB OUDB SCHIEDAMMER GEUEVEE aierki NlGHTOAl Verkrijgbaar bij PËETERS il Als bewija van ochtiieid ia c ohet es kurk steeds voorzieu van den naam der Firma P HOPPE Wie zeker a wu de Echte Elkel Cacao te ontvangen lesamen gesteld en na vele proefnemingen in den handel gekomen onder des naam des uitvinders Dr Hiohaelis vemardigd p da beste machines in het wereldb rcemde étabUissement van Oebl Stollwerok te Keulen 6lache Bikel Cacao in Tierkanta bussen Deze Eikel OuM is met melk gekeokt eeoe Mngeoame gezonde dnnk tooi dar gelgksch gebruik een i 2 theelcfds van t poeder voor een kop Choools Als geneeskrachtige drank by gevel van diarrhee slechts met water te gebniilh Verkrijgbaar bg de Toomumsta H Apothekers ene V Ka V K pBribu e f 1 80 0 0 90 e 0 35 Oeneraalvertegenwoordign voer Nederland Julius MattenklMll Amoterdain Kalveistrsat 103 0 nd Drek fa A RSINKUAN fc ZOON Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Eeza pxacla tigr 3=Let iarLÊ ©ricli t HËERËNHIJIS me IM staande aan den KATTENSlJVGEL Wijk Q No 141 Htet Huis bevat beneden 3 Kamers mÉ Serre Keuken en prachtig p Kelder Boven 3 Kamers met acKter een groot Balcon Zolder Meidenkamers bovep en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan i het Huis WaterbesproeiinfT een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel mgerifihtnaar dt eischen des tijds Te bevragMi LANGE TIENDEWEG D 29 I Kegelbaan Harmonie Praebtlge pr zef k rije Bain Weijistryd m ém 1 Xi le J arjang T n ÖE BAZ Dariies Mcfdegids bevatt iie DAUÈ8 n EmDBRMODEgBjbeuev ns HANDWESEPATBONEN Il ar IEDERE I EE VER8CH At B N HDMMEi j In i dj f kit tearte platek modekrmtekJ uUteto enz ent e Uitgiml sonder gekl pUten met 3 ijpatrien S groote gekl U patr r 13 ars ƒ l lS ip post 1 4BSs JM als do Ie uit mit ilututuboT i g ikleurde Uten i 1 7t 190 H bijkeH no lg n p tr n k oV i IjSe 1 U een gekleurd Ir aie bandfverlqiatroon g S g 8 S0 mnfïU W PBOSPEGTO ALOM l 1vyaIf o f j t op fioieelb TRERRCNGSLUSTEN VEHLOTIl G voor het R H Llefdegestlcilit zijn alleen verkrijgbaar bij j A EIlinKHAÏÏ Zn Het groote aantal zenuwkwalen TUI xannwboofdplJo af tot de vo TafMandekent keiienTuiapoplexl0 hBn iliBronte toe trot MnB HOC Bteeds alle middelen door de medisoho TeUnBclup HOKevend Eetit uu du nivninn tlfd kiMrt d eer toe datiU doorhet febniikiiuks vu dtneenvooAcrteiiweg iwfflslUkluinlbliiüd mm physlDloKlBObe ontdekkincgedun beeft die na honderde proetQemluen tbUMOTflrdS gcliMlawmU verbnldli m tertrijl lïf i wetesaobappelljke krinEea d boonte b iaiigitemn v kl tnmta mm weldaad blUkt te ijii voor da aan cenmrkwalasUJdende mesiobbeld D iennMiwUHla nltcaroaden dooi des geweien Officier ran a zondbelt Dr Bontan Welaamann t Ttlshofen n benut os da on darrlndiog opgedaan In eena M Jarlge praktllk Door wasaehlur van het h rd uaal per das warden daartM gesehlktestoflTciB d r de bnld onmiddellijk Mm het aeanw eatel naedecedceld Het den geneMwUifl werden werkelijk aobltterende raioltatwi TaekMCM en bIJ maakta sooveel opgang dat van ees door den uitvinder geiehreven werld OVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE liva vaerkomlai miIms bfnnen kortaa tt d nedB it Ijle druk varsobenen is Dit boekjo bevat Biet alletB Tor het no t pnb liek veretaanbare Terklarlngen omtrent het weien der nienwere therapie es da daanaêda aelfa In wanhopige aevallea rerkreiren ottverkinK maar ook vindt men daarin wetenaohappeltjke vorhnndeUngen nTt de medlaalie Maden die aan deie geneeiwljae teiriJd lUn aoomede a ohrUt yan lal van getnlgiohrlften van hooggeplaatste geneeeknndlgen onder welke f Aéalire MSd ir prafHaaf a dB OltuJsk te Parijs r e Ressneet 10 slhlsgrebsr ifd dr praUlaeara skesr aj til uiS ilenlDas gestloht de Casrsnion Sanltdlsratlt Dr Colin te Ststlin aroiimaae nsd dr arroed arU taJBbHaiaa Or p Ferestler Benasshaar dlreetesr vsn het hospitaal fs A en Sshelsirath Dr Sehsrlag kastHl QateafsM Bad Ems Oarses med dr geaasshssr dlreoteer der alvaRa thsrapSH sehs lerlobHsB vaer sBsswIlldara te Parl s res Bt Hoeari 334 OobbbI ySB asohashaok Bis dr ts Cartk Dr Bsakaeh BfïsBd arts da lurkBlIs OMrstBhsant Jsohl nsd dr Is WSBRBs Dr C Bosuvsl Is U FsrrlBrs Esrs Hd vsa dBB CSBBBII CBatral d hyiMas St dB BBBlé IB FraBhrIJk en vele anderen Aan allen wier siennwcMtal meer of minder aiavMlassn ts f Mv n nm ennwnahUglield lUden waarvan dokenteekenen aUn ehrsslBBhs hsafdpIjB mliralss SBhslB haaf BM tlBBilaBdraai BrBstaBrlUsIhaarhald laJaaHMid BlaaslosBhBld llebsaistlltBBarnat aa aaNbBBBlIIUI slBBd verder aUe ifeken die door beroerte getroiéa werden an nog UJden aan de gavolf ea daarvaa looale verlanBilsgBB eBvsraiBBSB tst sprakse if srs laagval aoalaijk Bllkkss sllJI sld dar gatmoRea nst vaertdarseds Bl i laaUalllhB inilta sariwabkleg vas gBhsagae ani sl ig die reeds oadar geneeakudlgebehandeling geweest IJn maar door dS bekende middelen aU ontbondlngeei kolidwat rkinir a P T hojmer kwaal gevonden wrijven éïecCrlseeren stóomlooi of zeebaden gêéagêneslng of lanixlng lüumer kwaal gevonden hebben en ten slotte sii die vreea nvoalen Toar bernerte aa daartoe reden hebben wogena versohllnaelen als itsh aashoadssd aigstlg vssisa vsrdoavlei Is list haatl koaNsIJs t dsliangisM gikksringsn ssdosksr werden voor ds oogss drakkaads pijn ausr tat laariiaen asIilBg Is da earss hst si sa van krlaballngls en bet alapsn vsn handen ss vostsn san al daae drie eatefforlin van acnnwiudtra als ook aan Jeaga malsjss lljdsads san blsafcissht en kraahtaleoshald ook an gesonde lalfi aan nga sarsonsa dis vssl mst bsl haofd warksn en geentelijke reaotle willen voorkomen wordt dringend aangeraden alch bet boven vermelde werkje aas te sohaffen hetwelk op aanvrage kestaloos sn frsnm verBonden wordt door Amaterdam door BI E BBAIV dl Co Heillgeweg 48 Rottardnm r B vitn SAKTEN HOI P Apotheker Korte HoofBteeg 1 Iltreelit LOUIt V dt POKTOSI Undograoht bij da Qaardbrag F lU de tongBte hyglennisah medlolaale tcntoonHtelling is de Dr Welaemnnn sehs OsnsaB or do aedlBobe Jnrlj met de r R I Xllverau MÖdAJiië bêbrëeBd wUso i LANGE TIENDBWEG Per bns 90 et doezen GO en 30 ot pakjes 15 et spaitje 60 en 85 et NlEüW MIDDEL tegen snot by Hoenders en alle Pluimgedierte k 0 45 per Vi AomIi Doo en met voer ter verdelging ran ratten en muiaen 35 en 20 ot Paks 10 ot Alles met gebmiksaimwjzing Heeren eigenaren van 10 Jaar Abonneeren voor öenrig eh OneohadelykZulv erlng ret llgm hrandericihnJr litrachtige aangezKhU m andere lühaamtroven m wonden lUrakhad en ttekingen bij veriwiringm mnUrhmdtn én oodien Uj Khirjt dauuiorm ene Znirert van onrein insect onder in en op het rel en haiur 10 CeniB per doos Huizen kunnen öcli op voordeellge wUae voor de reinheid in liunne liuurperceelen BINNENLAND ÖOyOA 6 Augaalui 1897 By hftfc op 4 en dezer te sOraveahage g hoacl0D zftQjen hoofdakte ia o a gestaagd de beer C J de Ruwe alh er Mej A G Klem is geelaagd voor de A jkeFraniebe t sl lager ODderwysBl De beQr He IJiael de Schepper m e eiadetteneobool te Alkmaar wordt geplaatst als cadet ftftD de militaire aokdjaiie te Breda iofaDterie hier te lande Iq deo Dacht van 4 op 5 Aogaitoi jf ïs ten hoiza vaa W Vlot in dea Zaidplaspotder ooder Moordrecht door middel Vm tolihmmiDit diefatal gepleegd vao eeuige zilveren eo goodeo ToorwerpeD Ëen linneukafit door de oogeooode gaateo oit het hnia gebracht werd aan den weg teroggeTOudeoe Ouk bg J ran den Broek ea J fiD Nieleo werdea dieozeUdflD aacht pogingen tot inbraak gepleegd Door da AIg Ned Wialrijdenbond xyn beden op aanw zing van den afdeetingscooaal in ZoidBotland den beer C Gebel aao wiens initiatief wij ook de waarBcbowingeborden ia bet Haagacbe Bosob en de bergplaats voor r wielen aan bet tEorboas te danken hebben wegwyurs gepUaïet op de kruispaoten van den weg i Oraveabage Gouda Men kao thaDS sonder rragen doorrpen tot Utrecht Naar wg TernemeD komt nn bet Westland aan de beart Het nieowe militaire tarief TOor h t gewoon rerroer op de spoorwegen hetwelk sedert lang op inroenng wacht lal thans op 1 October in werking treden De centrale libe ale kieflvereenigiDg in bet district Locfaem stelde gisteren tot candidaat roor de op 18 dezer te houden rerkit ziD en TOor bet lidmaatschap van de Tweede Kamer den miniatfr C Lely daartoe io lie 14 plaatsetyke Tereeoigingen met al emsene stem men verkozen De hoofdeummis ri i vna politie Ie s Grareubage waarschowt dat men op zgn hoede zy bg het aankooopeo van handeisrelatiëo met A P Jb M yr zicb noemende houder van eas aaaaraotie D administratiekantoor vroeger g TMtigd fielmerstraat 68 thans NoordWett Bianuiaiogel 73 ï Gravenbage FEUILLEIOIS 8 De l eireene iodrak dien men dan ook van dit taayl voor looglydera krygt ia vrooiyk ofaohooa er voor hem die de omgeving aauwkeurig gadeslaat Ttel weemoed onder die vroolijkheid verscholen ia Het ia daar werkelijk de moeite waard zioh in het tot zijner medemenachen te verdiepen en hunne leTeDsopvattingen te beatadeeren De meest verachitlende persoonlijkheden vindt men er vereenigd Lftatelooze uit de kraoht gegroeide jongelingen die of heel ziek zyi on de wereld willen orerluigeo dat hun niets scheelt of maladee imaginsirea die zich aU de beklagenawaardigste acbepaelen der aarde besobouwen Lieve meiajee die broeders begeleiden en gezon t zgn en daarom ala verhevene wezena worden besobouwd Verder begelaidende moeders gouvernantes en tantes tonder tal de eersten dikvyls aangenaam in den omgang maar voor Je patiënten nadeelig door haar ovsrgroote zorgi de tweeden volgena zich zalrs onmisbaar maar voor anderen wel eent overoompleet en de derden door gaana vervelend maar meestal oaaohadelük rèrvolgena ontmoet mén ariatooratoD die ban meerderheid tooneo en hun minderen negaeran wij heeren die zioh afscheiden ea jonge vrouwtjee die bakoori k zijo toonoelspelera die hun vak be Van het wegnemen van het rgwiel van den waarnrmenden griffier uit de veatibule van het gebonw der Hoagsche Rechtbank wordt ver dacht en ia inderdaad gesignaleerd de Doitacbur die zooals gemeld eergisteren aan de rechtbank kwam om een oraitaigiogastak terug te balen De Commissaris van Politie te Maassluis maakt bekend dat bg een ingezetene aldaar ia komen aanvliegen en voor den eigenaar terng te bekomen een postduif donkerblauw op den linkervleugel gemerkt B E O £ en een niet U ootcgferen stempel Dfu 5deD Joli heeft beimelgk de echtelgke woning te s HertogenboBcb verlaten Petrus Antonias Meeuwsen 55 jaar koopman lein mager gele galaatskle jr kromme vingeié gekleed met donker grgs jacquet liohtjgrgze pantalon en blauw vest Rg was deswda in bet bezit van een vierkaot bouten kiwje inhoudende gHlaoteriëD Namens de vroSW verzoekt de coramiasaria van politie te s Bo togeobosch opsporing en bericht Door onbekend gebleven personen is Maandagavond een poging gewaagd om de stoomtram Helder Haiidaioeo te doen ontsporen door klein waganapoor gebruikt wordende bg de werkzaamheden aan de zeewering dwara over de trambaan te leggen Qelokk g bemerkte de machinist bet gevaar en kon hg door krachtig te remmen voorkomen d t de tram oit de rails werd geworpen Naar de daders wordt gverig gezocht er is een premie van f 100 op banna aanhouding gesteld Telegrammen melden dat de Canadeesche politie begonnen is met Amerikaansche geluk roekers die zicb naar Elondvke het goudland begeven willen aan de grenzen tegen te houden omdat voor hongersnood gevreesd wordt zoodra het seizoen gevorderd ïp Duizend gelukzoekers zitten reeds te Ljao aan het begin van bet kanaal met hunne koopwaren de gelegenheid om die te vervoeren af te wnebteo Nog worden overal in Amerika expeditiea naar die goudvelden georganiseerd Men sehrgft aan de N Gr Ct Benige leden van den kerkaraad uit het dorpje K zitten op eeu Zondagmorgen reeds vroeg in t rgtuig om zich naar O dat eenige uren van hnnne woonplaats verwgderd ligt te begeven en dnar den dominee te hooren Er IS bg ben nampli k een vacatore Bij een kastelein even buiten het dorp O wordt uit eflpann D en gevraagd waar de kerk staat De hoorders laten zich vóór den kerktijd oefenen en twoe vlief on iq 66n klap slaan bun geeondheid eu hun beurs oven verstandige muzikanten i en wat niet al meer I Maar onder die allen vele vroolyke aar Iige gezellige menachenkindoren die elkander bet leven aangenaam maken en lief on leed broederlijk deolen Dat gezellige aaraenzijn is mede eon der asntrekkeIgkhedeu van een verblijf m Davus Knkete mijner herinneringen wil ik u vertellen Dagelijka zat tegenover mij aon tafel een jong menach volgena zyn jaren in de kraoht van het leven maar naar Set uiterlijk te oordeelen geheel van die kracht beroofd Hij scheen zwaar ziek In het late najaar had een vriend hem naar Davos gebracht whet eenige middel om hem in het leven te behouden had do dokter in Holland beweerd Dal middel werd duur gekooht Uet gold hot afscheid van zijne jonge vrouw en een heel klein wezentje dat de eerste schrede iu het me ischenleveu deed op het oogenklik waarop de toestand van zyn vader ala hopplooa werd beichouwd De reis was goed volbracht en in het begin ging alles blykbaar naar wenaoh het vertrek van den vriend was echter een bittere pil en de eenzaamheid der eerste dagen ondragelyk I Daarop volgde een verkoudheid een tol dien d meeate nieuwelisgea aan Davos moeten betalen die Alfred van Berkel den laatsten moed in de aihoenen deed zinken Hg was diep ongelukkig en maakte daarvan geen geheim Hü sloot zioh hö niemand aan waaraohynlyk omdat h j zioh te ziek gevoelde maar o k grootendeels tegeoover den kastelein niet uit over t doel hunner komst om te voorkomen dat de dominee wordt gewaaracbawd dat er vreemden ga Die zoo dan een paardje vao atal kuocen balen t wa k andera voor extra gelegenbedeu moest dienen En ze zgn toch gekomen om te hlooreo niet hoe bg het kan doen maar hoe hg t doet m a w hoe hg den diens waarneemt la alleen zijn dorpsgenooten naar hem loisteren Om dan ook reea op ieu te verwekken gaan ze ver van elkaar zit en zoodat het den acbgn beeft alsof ze een dagje in t dorp uit diketenc zgn De dienst neemt een aanvang en ten olie overtaigd vau t hooge belang hunner zending luisteren ze met gespanoeu aandacht Sa het moet gezegd de dominee bevalt hun bijzonder goed neen maar uitstekend Aan bet einde cjjn ie bet dno ook over eeoB d t ze bun best moeteo doen zoo n redenaar in bun midden te krggen Eo B se slagen de dominee vao idorpj O komt op tal en wordt beroepen Een paar dagen later komt deze eena over om dc pastorie en t kerkgeboaw te zien Hg stelt zich aan den kerkeraad voor als de beroepen predikant Maar enkele leden zien eerst den dominee met open mood en ooren aan en dan weer mekaar en bsgrgpen maar niets van een dergelgke metamorphose Ib die man daar de dominee van 0 rraua ie telkens zichzslven af Het raadtel wordt eindelijk opgelost en nii blykt dat a Zondagft toen zg te O zgn geweest daar een predikant oit een andere plaats beeftdienst gedaan en datss de kastelein bg wien ze uitgespannen waren hun daarvan nieta heeft gezegd Een paar schurken hadden een liefdadige Vereeniging te Parga opgelicht door de vervaardiging en de uitgifte van valsobe bons TOor levensmiddelen eq kleederen Ëen week of wat geleden merkte een agent der Vereeniging bg het verifieereu van een paar duizend bons op dat velen daaronder van lichter kleur waren dan gewoonljjk Bg zorgvuldiger toezien bleek dat zg vorvafscht waren De politie werd met de zaak in kennia gesteld en pakte eeu paar weVen later een man en een vrouw die pakjes bona aan een wgnbandelaar verkochten De vroQW had er vierhonderd de ma i zeshonderd Doordat men hen reeds geruioien tgd io het oog had geboodeu was de politie tevens te weten gekomen dat zg reel kwamen in een afgelegen paviljoen aao de roe dea Vignes Zg hergaf zich daarheen en naiiwelgks haddecomiiii saris san de dsur gescheld of niteeo der ratiif viin den achtergevel Rprong een man naar uit onversc illigheid lilen groote JustolooBheid en doffö gelatenheid hadden zioh van hem moester gemaakt Uit pure menachenliefde büsloot ik dus hem z ü gezelschap dat hg niet zocht op te dringen De poet was aangekomen en had hem iivenala velen onzer galukig gemaakt met tgding uit het vader ladd Het is alty d een oogenblik van spanning als de portier van het hótol dea middags tegen het einde van de table d höto met de schatten binnontreedt die zooeven met don postwagen zyn aangebrftcht an do reeds naar volgorde van do aanzittendan gerangschikte brieven couranten on pakjes uitdeelt aieods hoopt men tot de bovoorreohton te bebootou Met moet op zoo n afgelegen oord go woest zgn om te beaoffen welk een weelde de verbinding met de buitenwereld ia every bit of inlolligenoe wordt gewaardeerd Met een zucht v ouwdo van Berkel den bntf dicht frHebt gg geen goede berichten van buis mgnbeer van Berkel f begon ik bet gosprok fO Ja dank u waa hot korte antwoonl Ib mevrouw weor geheel hersteld on uw atam houd r welvarend P vroeg ik vorder Alles acbgnt naar wensch t gaan zeide hg dof Heel geanimeerd was ons gesprok met ik het mij evenwel niot afschrikken en vroeg hem of tiij na tafel mg in do oonversatiezaal gezetichap wilde kouden 15en tj5to il tête zou hem misschien medeJeelzamer maken dan een samenzijn aan de able d hOte Mijn voorst 1 werd aangenomen en een uur later zaten wg onder het genot van een kop theo top zgn Holtaadaoh gezall g g elkaar j Heeft uw vrouw u en bosohrjjviog gegeven van beneden den agenten in de armen die bet boisje omsir gtiden Deze was de maker van de valacbe bons In vyn kamer werden de noodigeinstmmenten en een aantal pa gedrnkte bona gevonden De man bad sodert zes weken 20 000 valfohe bons vervaardigd Te Veoeodaat brak Woensdag een hevige brand uit Ëen acbttal woningen gingen grootendeels in vlammen op Was het onroerend goed verzekerd vau de verschillende inboedels slechts ééa Men scbrgft het onheil toe aan het alain van de vlam in een pan waaria men spek braadde üit Den Haag wordt ons geschreven Het verluidt nn wat het Kamerlid mr Drncker in Den Haag heeft gedaan tgdetisde miDiflteriëale crisis en de voorbereiding van het nieuwe Kabinet Voor den heer Drucker was een portefeuitts bestemd Hg wilde die aanvaarden onder beding dat als alotnummer op het vierjarigminiateriëel programma zou prgken herziening der Kieswet Deie voorwaarde werd nietingewilligd en da heer Drocker keerde naarZwitserland terug dankbaar maar nut voldaan Tel Jit Ampenan Lombok wordt san tda Locom gesebreven dd 24 Juli t Dat bet voorstel ia gedaan om bei m 11a bat te taten vertrekken en het kamv £ pement naar Mataram over te brengen zal f u wiarcbynigk wel bekend zgn Zeker is dil wel het bewgjt dat resident I iefrinck den toestand van Lombok gunstig acht Hoewel bet befltunr lang niet zoetsappig met de Saaaks omapringt maar ben dwingt tot voletrekte gehoorzaamheid heerscbt toch onder de bevolking een geest die uaerkbaar gunstig verschilt met dien van het vorige jaar Niettegen taande dit moet toch da Regeering bet voorstel niet in zgn geheel b bben aangenomen Want wel zal het kampement van Ampenao naar Mataram verhuizen waarvoor bet terrein reeda wordt opgenomen en moet ook het vooroemea bestaan het 11e bat Laar Java terug te zenden maar in plaats daarvoor zullen dan worden geformeerd twee kolonuea elk van 150 man Naar bet 8oirab Hbl t verneemt zullen de verificateurs Rielbergeu Vorderman Pottjer Vemer Schreuel Koch en de beide Nettekoveos e lands dieuat rerlaten naar aanleiding van de onregelm tigheden te TandjoDg Priok verleden jaar ontdekt Men herinnert zicb dat als vuurwerk wnar den kleinoP vroeg ik om wat te zeggen Deze eenvoudige woordeu aclionen plotaeling bet ijs te brekon Met beide handen bet golant budek kende gaf hg het ovorkropt gemoed luoht iu oen vloed van woorden Woorden waar zooveel smart zooveel wanhoop uit prak dat het mü onmogolgk was iets t t vertroosting te eggen op dat oogenblik was zwggon en aanhooren de heato trooat Het deed boni goed zijn hart uit te storten nu eens klagend dan morrend moeatal zich verzettend tegen zïji ondragelijk lot rrMg n jeugd was zoo eenzaam vervolgde hg op gedempton toonj mijno oiuhra stiorvon beide aan do gevreesde ziekte kort na mgn gebo rte mgiie lieve moeder mga vader twee jnar later Weet gg wat het zeggen wil alteen op de wereld Ie staan met den vloek voo het geslacht in de toekomstf Ik groeide eohter op gezond en sterk naar liet foheen geen apoor van de erfelgke kwaal was zichtbaar en alle zorg was vergo en toen ik nu drie jaargeledep de lit fste reinste engel da mg ne mocht noomen en ons geluk volmaakt toen onze echt met een Hinken zoon gezegend werd En nu ik dit alles bezit nu hdt leren zoo oneindig veel waarde voor mg heeft nu weet ik dat mgn doodvonnis geteekend ia en geen maoht ter wereld mg redden kan Zooveel mogelijk aprak ik hem moed in ofarhoon ik voor mij zelf ook geloofde dat zijn toestand hopeloos wai Voortdurend zag ik hem achteruit gaan hg hoestte veel werd koorteiji on eindelijk bedlegerig zoodat ik mg verplicht achtte zijne vrouw te waarschuwen daar hij gelf niet naar waarheid scheen te schrgven l ff ordl veroJgd y