Goudsche Courant, zaterdag 7 augustus 1897

om aan schutterpliohtigen vergoeding voortgdverznim zooals reeds door haar vroeger was aangevraagd thans in behandeling te willennemen Aitagenomen voor kenuisgeting Worjit vervolgd Aani evangeD 1 Mei TUd van Greenwich 6 14 7 81 7 68 8 86 8 61 9 67 10 86 Zomerdlenst 1897 GOBBi SOTTÏRDAM 1 84 8 48 8 67 4 58 Directe spoorwegverbindingen met GOUüA 9 80 9 87 9 64 10 11 11 18 7 60 5 86 1 6 8 4 4 16 5 10 il O T T ï H D A M O O D D A 9 40 9 47 lO lS 10 80 11 88 7 96 8 8 40 9 98 9 68 7 46 8 18 9 00 OOODA UBN BAAB Oouda Ze iihui n Iio k peU9 Zoetermoer Z gwaard Tooiburg Higa 8 7 80 6 80 9 17 9 94 10 14 11 15 19 16 19 88 1 87 8 46 1 49 6 96 6 64 6 117 84 7 49 f 89 8 64 9 64 10 89 11 6 iM 7 498 49 19 40 8 01 10 06 2 Z 7 58 8 51 19 61 8 18 10 15 V 8 07 9 08 1 06 8 96 10 87 M 8 18 9 08 9 45 9 E4 10 44 11 46 18 46 1 10 9 06 4 16 5 15 6 65 6 89 6 1 tM 8 81 9 0 88 10 38 11 6 11 44 00 t DA U TKEOHT Uonda 5 80 6 87 7 65 8 91 9 07 10 1910 67 18 00 18 68 8 80 8 17 4 86 6 05 6 65 8 86 10 17 10 86 Oudaw 5 46 6 54 11 14 8 87 7 10 10 84 Woardai5 58 7 8 8 18 11 89 8 45 8 84 6 84 7 18 8 43 10 41 Ukwill 6 13 7 88 8 8S 9 0 9 39 10 61 11 45 18 39 1 86 8 08 8 60 6 08 4 7 89 8 69 11 18 11 18 O O II 1 A A U8TERSAM 9 48 10 57 19 10 4 1 6 10 7 61 8 96 10 17 10 86 10 50 1 8 1 18 5 16 8 66 10 11 11 41 j DEN HAAO eODDA 10 1111 97 18 99 1 86 8 44 8 40 4 06 4 38 6 30 6 18 7 18 7 66 9 98 10 48 10 17 1 41 4 80 6 18 9 84 10 88 1 66 4 68 6 80 9 48 10 48 9 06 5 04 6 89 9 69 GkadTM8 7 60 SaS 9 o s 10 16 iÖ 64 lÜ 18 609 r7 s u 1 08 4 88 iWi 6 6 60 7 48 i93 10 10 10 88 U T H £ O B T a O D D A ülnoht 6 83 7 46 8 49 9 90 10 16 10 88 11 88 1 8 08 8 65 4 48 6 86 S6 7 66 Woarden 6 68 8 06 10 38 11 56 4 16 7 18 Oidewater 7 07 8 14 10 46 4 84 Oondl 9 07 10 08 10 84 9 88 1 10 64 lil dl 9 l 9 6 lo 11 10 l ll 1 8 8 46 l 5 ïo O o 7 8 8 mÏ 10 4 U 10 iWoJ riif 8 46 4 4 6 1 7 4 lil 10 0 H 1119 8 1 4 41 1 iBD ileohtfl een rechl Tan f 3 30 per biit wordt fehevea werden iogOToerd Incifers waarvan een recht van f 25 en een accgne van 40 rents pAr gros doosjes nmchaldigd in en Higareo die bolasi sg et I 2 per kilo Ia Mei werd het bedrog ontdelit Welke afmetingen de onregeloiatigbedeQ reeds hadden aangeoomen kan aiteeiiigecjjters blgkea In de ier eerste maaodeti van dit jaar brachten te Batnvia de rechten opaigaroo en lucifers f 150 000 meer op dan in betselfdb tgdrak van het rorig jaar toeo bet ftekooei nog ia vollen gang was Het achlÏDt noodi dat het toe icht aan den greoten Boom in handen komt rao ean krachtige persooolgkheid die zelfs Toir revolrerargomeoten niet wykt De rjad van justitie te SemaraoK bet lt rechtsiogang met hevel Tan dagvaarding in peraoon verleend tegen den beet Q F W van Maaneo eigenaar en administrateur der onderoemiog Maibit Toeban ter zake als sou hg op Vrgdag 2 April 1897 tusschea vyf en sea nor in den namiddag met het oogmerk de inlanders Troeq redjo en Modougso van het leven te beroo en althans daden van gewei I jegens hen te plegen met eeo van veracheideae kögelpatronen voorzien Winchester repak ergflwter erat op den inlander Tropooredjo on onmiddetl k daarna op den inlander Modoogao moedwitlig een fohot hebben gelost bg welke gelegenheid de inlander Troenoredjo in den rug onder het liDkeraohonderblad en ModoDgao eveneens in den rug getrofi n is met het gevolg dat Modongso ia den avond van dienzelfden dag en Troenoredjo op 3 Juni daaraanvolgende is overlpdeo De Haagsche Ct meent dat de oieawe Kieswet getoond heaft mank te gaan aan tal van techoiache fouleo De boofdfoot en eeo ér gewicbtÏKe segt bet blad is deze dat art 53 der wet openbaarmaking eisuht ran de namen der kiezers die een candidaat hebben voorgesteld Niet alleen dat dit getuige het gebeerde met den heer Vliegen te Maaairicht tot onaangenaamheden kan leiden maar dia openbaarheid ia ook in lynrocbten stryd met de gebeele strekking der inrichting van het atemwerk Mat de uiterste zorg tot in toverdrarene selfs heeft de wet gesorgd voor de volkomen vrghaid van deo kiezer en vuor bet rolslageo geheim fan zgn stem iroote kosten zijn daarvoor aan de gemeenten opgelegd en volatrekte ongelliï heid werd bedreigd tegeo elke bgvoeging welke ook op de atembiljetten om toch maar vooral te zorgen dat de afhaokelgke kiezer zoo kunnen atemmeo zoo ala hg naar zgn overtaiging wil zonder te vraesen te hebben dat atjn geheim zou wordeu verraden Ën ca komt diezelfde wet dat geheim voor ten minste veertig kiezers per district denkbeeldig maken neen het vernie igeti door uiet alleen voor hen de mogelgkheid van controle open te laten maar zelfs de openbare aanplakking van bnone namen te eischen en te bevelen Het is daarom noodij de tweeJe zinsnede vao art 53 der wet te chrappen ea in plaata daarvan integendeel aan de BargemeeHer volstrekte gebeimbonding ten aanzien der namen van du oandidaatstellers op te leggen waardoor het onvermijdeiyke bezwaar althans tot den kleinst mogelgken omvang wordt teruggebracht Een tweede ernatige font der wet betreft het openen van de stembiljetten in elk atembureau aftondnilgk Wel ia waar ia daardoor de oilslag spoediger bekend doch bet komt h t blad zeer twgfelachtig voor of dit voordeel opweegt tegen het onmiskenbaar gebleken bezwaar dat men thans in vele gevallen laoielgk precies kon nacijferen wel met hoe bepaald flange wezen personen maar toch wel hoe zekere groepen van kiezers hebben gestemd Het dooreenmengen van de stembiljtftten zal dus weer door wgziging vau art 87 8 35 8 43 8 49 9 56 9 05 6 68 6 08 6 11 6 19 6 85 7 85 7 88 7 89 7 46 7 66 8 38 4 66 6 05 6 14 6 81 6 87 aottda Moordrecht NieuwerVerk Oapelle Oottordam 91 9 tT 6 W 8 16 Uoad Uiatardaa a 8t otterdam OapeUe Hiaawerkerk Uoordreoht Qouda 4 vr naar oeutrale stemboreanx moeten worden orergebracbt allbana naar miuder dan on I ftn gaat t toch nog vlug genoeg Verder meent het blad met de Residentiebode dat h t verplichte te toonen van het stembiljet aan den vo irzitter voor het ia de bu mag glgdpu dn mogplijkheid opent dat in kleine alemburoanx door het atemborean oontröle wordt uitgeoefend of de kiezer wel gestt rod heeft zooals hem is aanbevolen of gelast Deze grief ia meent het blad wag te nemen door eanvondig dien toonplicht te laten vervallen lÜe vrgwel noodeloos is daar men niet valacbe stembiljetten met nagetuaakte burgemeeatersbaodteekeningeo zal vervaardigen en bet vertooneo bp endien aan een eenigszina druk itembureao zolfs In dat geval een volkomen doellooze formaliteit ia Ëesi ander bezwaar ia dat de tyd van stemming van 8 tot 5 nur voor de werklieden teer bezwarend en volkoman onvoldoende is Zg die nabij h n werkplaats of karwei hebbeo te stemmen kunnen dit in hnn mid dagnur doen Maar met de meeaten is dat uiet het geval doorgaans wonen zg ver van un werk zo dat zg niet eens naar huis gaau om te eten of daartoe maar juist den tgd hebbeo Dit meent het blad aldua te knnnen voorkomen Ëei deel des volks beeft gemoedsbezwaar tegen stemmeo op Zondag Wg zien bet ge gronde hiervan niet in miar het moet geëerbiedigd wordeu Niets zon echter beletten dankt ons te bepalen dat de stemming moet plaats hebben op Zondag tnasoh3n 1 en 5 en op den volgeoden Maandag tu schen 8 en 1 nur Dan waren beide partg fn bevredigd en de werklieden zouden grootendeela zonder er voor ta moete verzuimen op den eersten halven dag ban stembrielje gaan inleveren Het blad noemt verder de termgnen tusacben kverkiezingc en Btemining waardeloos lang Een termgn van acht dagen acht bet voldoende terwgl voorkomen mo t worden dat de Kameren Raadaverkiexingeo te Teel in elkaar loopen Yerkieslgk zou het zgo de laastgenoemde verkiezingen te dnen houden half Maart Verder dient voorkomen dat enkele kiezers iemand candidaat stellen die zelfs volstrekt niet op een candidatuar gebrand is De wet behoort óf te ti chen dat een candidaat het stnk voor gezien onder toekent waarbg hg wordt gesteld d w z de ftaodidatnur aanneemt b nog beter zij moet aan den candidaat twe dagen tgd geven om na de aloitiog van de tgst voor de candidatuur te bedanken Ten slotte nog twee opm rkingen V De Kieswet legde een zware taak op aan rrgwilligers die zich bereid verklaren om de fctembureaux aan te vullen eeo taak waarvoor men na eenigen tgd allicht niet veel liefhebbers meer vloden zsl En zg eischt nevens vrg groote kosten die het Rgk behoorde te rergoedeu veel schrgfwerk an de oodergeschikte gemeeo e ambtenaren Het eerste ii te ootgann door voor dit werk denzelfden bgatand te verleenen dien de po tergen b v met Nieanjaar wel krggen voor de visitekaaitjes het Rgk kan bv onderofficieren voor adaisteot atemopnemera aanwgien tegen behoorlgke helooning natunrlgk Ën voor het tweede voor t schrgfwerk is eveueens een nitmnntend hulpmiddel aanwezig het Rgk dat tocb vaak aaar nnttige bezigUM voor ago gevangenen zoekt stelle die gevangenen voor zoo er daartoe n staat in den verkiezingstgd ter beschikking van de Gemeen tebeataren om te helpen voor t schrgven van de adressen op de stemkaarten Door die twee maatregelen zon men inderdaad veel van t onaaagename wegaemen dat nu aan deo verkiezingaarbeid verbonden is die b v voor de Amaterdamsobe gemeenteambtenaren dit jaar het ndreasseeren meebracht van meer dan een kwart millioen poitnoodigingskaartenc 1 11 1 19 18 11 8 11 S5 11 49 61 18 89 10 19 10 99 10 86 10 48 10 49 11 54 18 08 9 47 10 18 18 86 19 88 19 89 18 46 18 66 De oversirüomiogeo in DuilBchland en Oostenrgk In de stad Forst aan de Niaaae staat het water twee mater hoog Vele inwoners zgn verdronken de apoordgken ataan onder water bruggen sijn weggealagen alle verkeer taat stil Tn het Niease dal is de gebeele oogst vernield de dorpen zgn overstroomd fabrieken en hnizen ataan op instorten lo het Moldsdal ziet het er al ev0n treurig uit in Baksen werden velen der zwaarst beproef düu krankiianig van verdriet Een smid nit Deuben ging Vrgdagavond vroolgk naar bnis maar hg vond gern wjning meer noch eenig lid van zgn gezin De man wierp daarop zichzelf in deo vloed Van de machinefabriek te Pelzold steken nog maar rnlnea nit het water omhoog Het woonbiiis en een groot deel van de fabriek zgn in een efgrond gestort die ontstaan waa d or het instorten van een oude mgogang De koning eo de Koningin die op bet kasteel Pilluitz vertoefden zgn tot meerdere veiligheid naar Dresden terngicekeerd Een groot deel der landbevolkiog is dakloos eo beeft alhs verloren Uit Silezië komen nog irenrige berichten Zevenbergen ia het zwaar t beproefd Een herberg werd ar door het water weggespoeld en allen die er in waren kwamen om In Bohemen zgn veertig Igken gevonden maar er worden nog veel meer men cben vermist Te Mortchendorf werd i en deel van het kantongerecht verwoest DaarKg ging een weeakaa van 150 000 florgnen verloren De Traan ia nu binnen bare oevers teinggekeerd HU MM de Koninginnen die bg g egenheid van een bezoek Ie brengen aan Ned Mettraj Maandag a s ook Zotpbeo met een kort bezoek zullen vtreereo zullen dien dag aldaar tegen ongeveer 3 nur par exlra treio aankomen in de eerste plaats de St Walbnrg9 kerk met de zicb daarin bevindende bazionswaardigbeden in oogenachonw uemfn varvolgeos een tgtoer maken door da stad en zich verder begeven naar het ziekeohoia aan den Coeboorosingel om vandaar den tooht voort te vetten uaar Eefde en bet aldaar gelagen Mettray De Vorstinnen zullen s avonds omstreeks 7 uur te Zutphen terug zgn om vandaar weder per eitratreio de thuisreis te vervolgen Na da jongste verkiezingen bestaat bet aantal libernleo i i de Kamer nit 48 die zoosla men weet in tooruititrevenden en gewone liberalen zgn verdeold Dan hebben de radicalen 5 zetels de aocialiaten 2 en de Chriatelgkbistori cben 1 zetel zoodat m60 eeo anliclerioala sterkte beeft van 56 stemmen Diaiin kan echter door de nieuwe verkiezingen verandering komen De Antirevolutionairen en Roomschen beschikken eik over 22 zeteN Aan de meest zonderlinge der in deo laataten tgd aangelegde spoorwegea het Igntje naar den top van den maagdelgken Jungfran wordt met kracht gewerkt Ongeveer 150 Italianen zgn bezig bg den kleinen tunel beneden den Eigergletsoher en zgn reed mot het voornaamste gedeelte van bqn arbeid gereed Men hoopt dat in het begin van September da gn tot dezen glatsober althana klaar zal zgn De e ectrieobe fabiiek te Lauterbrunneu wordt er reeds op ingericht om voldoenden stroom te kunnen leveren voor de boringen van den grooten tnunel Men weet nog uiet of men dezen winter met de werkzaamheden voort zal gaan Beslait men daartoe dan zal men de meeat uitgebreide en zorgvuldige maatregelen moeten nemen teineiode in het onderbond der arbeiders te voorzien en voor hnone veiligheid te zorgen De 4 66 6 08 6 09 5 16 5 85 9 50 5 40 8 41 6 10 4 10 4 4S 4 60 4 57 5 04 6 10 18 87 1 44 1 64 I OI 9 08 9 14 4 89 4 06 19 47 lUage 6 46 7 90 7 48 8 83 9 46 Voorb 6 68 v Z Z gw6 6 Z T M 6 17 7 10 8 14 AoutaiduaC 3U SMd 7 18 pogingen om bet Igk van deo bij Odde verongelukten loiteoant ter zea t Hahnke terug te vinden ign gestaakt De keizer heeft een aantal fotografién laten maken vao deu omtrek der plek waar de jonge aeeoffioier van de berghelling in den fjord gestort moet zgn om die aan de familie v HahnkiP te zenden Mark Twain de bekende Amerikaanaohe hnmorist heeft dit met alle grootheden hier op aarde gemeen dat de organen die b t publiek voorlichten ego persoon gebruiken als bladvnlliog Er heeft in den laataten tgd in de pers meermalen het verhaal de ronde gedaan dat Mark Twain door bet faillisaement van zgn uitgeverefirma doodarm was geworden en dat ook tgo gezondheidstoestand verre van gunatig was Doch al degenen die Mark Twain kennen t zg oit zijn geestige geachriften t sg per soonlijk hebbeo over deze berichten ongetwg feld het hoofd geschud Iemand die van sgn jengd in weerwil van alle slagen van het noodlot zich ateeds wear omhoog heeft gewerkt is niet nit zulk bont varvaard gd dat een enkele tegenspoed zijn geestkracht en hnmor zou uitdaove Een ongeluk dat een xwakheüng ter neer zou drokken geeft juist den krachtigen man nieuwe veerkracht Mark Twain beeft hiervan een voorbeeldig staaltje geleverd Hg vatte hel plan op zyn fortuin te harstellen door in verschil Ie oda plaatsan lezingen e gaan houden eeu plan dat schitterend gelukt ia Eerst trok hg in de noordelgke plaataen der Vereenigde Staten van atad tot stad en vood daar zulk een welwillende ontvangat dat zgn repnta ie daardoor nog aanmerkeijjk steeg Daarop stak bg over naar Anattalië en vood overal eeo uitverkocht huis en opgewonden toehoorders voor wie hg zgn beste en geestigate voordrachten afstak Met veel luccea rad hg sveneaBs onder de Radjahs van lodlë op eu de Kngelsohe bevolking daar was onuitpotielgk ia baar bewgsen van vereering en bewondering Niet minder aangenaam waren de indrukken die Mark Twain van sgn bezoek aan Zn d Afrika meebraobt Ja hg waa zyit ongelnttsgodin zelfs dankbaar dat sg hem tot zgn kunstieis gedwongen hnd overal had bg avonturen Toen hj dun ook in Eurepa was teiuggekeerd bnarde l g een bnis te Londen in de bnurt vmi GbelsM dicht bg de plaats aar da beroemde Carlyle leefde Bier woont hg sedert een jaar allergenoegelgkst met da zgnen Zgn kunstrt ia heeft hem weder eeo groot vermogen bezorgd en met opgeruimd gemoed kon hg zich aan bat werk zetten om de rgke tof dia bg op zijn reizon verzameld had in titeratnur producten om te zetten Noch finantieele motilgkheden oooh ziekte zijn de oorzaak geweest van het late verschgoen van zgn reiaindruhkan doch de bedroefdheid over het atervon eeoer geliefde dochter De heer en mevrouw Samnel Glemaoa want Mark Twain is alechts een pseudoaiam gaan den aanstaanden winter naar Weenen voornamelgk om bun dochter Olara in de grIrgeobeid te stellen zich onder leiding van Lescbetitzky als conoertaangerea te bekwaipeo Te Bundel N Br had eene wednwe twee bftfer kinderen een jongen en ven meisje thnis gelaten terwgl zg e eo afwezig was In dien tnsschentgd schgneo de kinderen met een geladen pistool dat in bun bereik lag gespeeld te hebben met het ongelukkig gevolg dat het mei je 3 jaar oud het schot in het gezicht kreeg eo zeer ernstig verwond is 9 57 10 04 10 11 10 18 10 97 7 68 7 69 8 06 8 18 8 88 8 53 9 10 7 86 8 0 Aan de Naisankade te Rotterdam zgn Woensdag aangekomen de zandzaigera Dioakotiac en Alvia tgebonwdbg de Ned Scheepsbouwmaatiohappg te Amsterdam voor rekening van den beer P Goedkoop scheepaboawmf ester te Haarlem en baatemd voor het Russische Gouvernemen 10 64 9 879 47 9 14 10 01 8 80 10 07 6 17 6 87 6 84 6 41 6 4 11 80 10 09 7 45 5 66 10 89 DuriM TartrekkeD g naar de Lek om ter boogte nn Krimpen proef ta zvigen ea om daarm older commaodo ran de kapiteins O Sohnlta m Knipera naar de zae ran Ato te tertrekken Aan boord vao deze achepeu worden alle apwtementen met atoom verwarmd eo electriaoh verlicht Ook aan dek bevindt liob eleotriacbe verlichting om bg nacht te kannen werken Da Igkenvondet in d kerk te Sevilla heeftplotaeling een geheole verborgen indnatrie voorde oogen der jntitie onthnlt Het blgkt dat inalle kerken van Sevilla de koiteri tegen behoorlgke betaling bereid ago de kisljea met de lijken van gealorven kinderen in de kerk bg tezaltenin plaata ao op het kerkhof De gesnapte koiter doet dit an al vgftig jaar overal in denkerk heeft men kisten met geraamten van kinderen ge onden Ook in andere kerken vanSevilla wordt nn een atreng onderzoek ingoilold zoodat bet vermoedelgk wel nit zal wezen metdezen zwendel in begraven Bet volgonde wordt weer bericht uit Amerika Over t geheel wekt een terechtatelling geen vrolgkheid op vooral niet bg hem die de terechtelelling zal ondergaan Er is eobter op dit oogeoblik een ter dood veroordeelde in TexoB te Floreaville die oogetwgfeld de vrooIgkate man der stad ia Het is een zekere Maximo Martinez van Mexicaanache afkomst die zgn verloofde en de onders van deze heeft vermoord na het jonge meisje alle mogelgke mishandelingen te hebben doen ondergaan Toen de rechtbank hem had veroordeeld om den 30n Juli opgehangen te worden verzocht Martinez den sherif om een fanfare gezelschap te haren dat bg zgn tereoritstelling zon spelen en tevens bg die gelegenheid de stad een feest te mogen aanbieden De sherif weigerde dit verzoek maar de veroordeelde had ook aan eenige Trienden eo kennissen daarvan mededeeling gedaan en er is nn door hen een comité gevormd om een feestje te organiaeeren waaraan Martinez zal deelnemen onder goed geleide natnnrlgk vó 3r hg naar de garechtspisala marcheert Het comité opende terstond een inaohrgving en had weldra 50 dollars bgeen en heeft zich met een gedeelte der som den bgatand verzekerd van het beste fanfare gezelschap in Floreaville hetwelk allerlei operettedennijes zal spelen tot op het oogenblik dat Martinez zal worden opgehangen Dit denkbeeld van een executie moge bizar zgn het ia niet alledaagsch In den verkiezingsstrgd die aciiler ons ligtwerd om de venao elgkbaid van graanrechtent hetoogen aangevoerd dal de handelswaardevan granen elk jaar verminderde Niet vanbelang ontbloot is het dsarom er op te wgzeo dat de lage graanprgzen ook te wgiup zgnaan de goodkoope transportkosten De zeevrachtvoor ean ton 20 ctr tarwe van 8anFranciico Amerika naar Glasgow Engeland kostte inhet jaar 1894 nog 57i shilling en nu slechts21i ifa Dit is een vermindering van 20 galdenroia per ton De atoomeohepen vervoeren hetkoren van Amerika naar Engeland 4maalgoedkooper dan voor 20 jaar De veruinderiogvan de vrachtprgzen tusfohan de verschillendesteden van Énropa had niet in dezelfde verhouding plaats Het blgkt dat hoe verder deafstand des te biliyker is da vrachtprga berekend Dat op zoo goedkoope wgze de levensmiddelen kenden worden verzonden heeft slechtsweioigeb kwaad gedsan omdat daardoor wedermeer kapitaal aan andere oitgaven koudenworden besleed vooral van artikelen wier ngverheid beter gelegenheid heeft zich te ontwikkelen Arnh Ot Bottenlandsch Overzicht Op Kreta waarschgnJijk nog lang onlusten gevechten miaachien zelfs oorlog ta KonBtantiaopal vrede Deze week wordt de vrede gesloten Het wordt nn heel heel vast verzekerd Ieder blgft oatourlgk vrg ü i niet te geloofen Te Athene ia men oatnnrlgk nog niet erg ingenomen mat de eontrOle der Griekacbe schuld maar zoo ernati ale men eerst gezegd heeft dat ze opgenomen wordt schgnt zg toch niet te worden opgevat De miniater Ralli heeft tenminste de verklaring van zgn collega 3konloodi8 dat de koning zou willen aftreden wanneer Griekenland onder financieele controle kvam te staan en dna afhankelgk werd uitdmkkalgk tegengesproken Zoo vreeselgk zal tron ena de toeatand van het Hellenenrgk na de instelling dier controle niet rgo evenals dat in Bgjpta en Servië gebeurt zal er een raad van vertegenwoordigers der eigenaars van Grieksche ataatspapieren worden ingesteld die het toezicht zal honden op de inkomateo welke voor de belaling der acbnld zullen worden bestemd Bn daarin zal Griekenland wel moeten toeatemmen Het heeft troowens zgn lot onvoorwaardelgk en zonder voorbehoud in de handen van Europa gelegd zooals de Vois Ztg zegt en wat Eoropa met Tnrkge overeenkomt dat haeft Griekenland goed U keuren Dal ia hard maar er i niet aan te ontkomen en de Grieken moeten zich maar troosten met te bedenken wat uit hen zoo zgn geworden ala de aogend heden niai voor hen waren opgekomen t dan zou er nu geen koniokrgk manr een paacnHlik Griekenland zgn De Westminister Gazette c maakt ftau de Fransche en Doitscbe per eu wie er verdeai ook in Engeland van de intrekking der handelsverdragen met Doitschlana en België ala van protectionirtische maatregelen gesproken heeft oog eens heel doidelijydat er van beaeherming geen qunestie Wg willen op goeden voet staan met onze bu en aegt bet blad maar het zou dwaas zgo het feit te verbleamen dat wg ons rrgbandtlaysteem volhooden niet voor hun pleizier of voordeel maar omdat wg meenen dat dit het bestu steUel is voor or s zelf Dat dit stelset tgdelgk ban goed doet weteu wg h ol goed maar wg weteu ook dat het voor hen nog beter zou zgo aU zg ons voorbpefÜ volgden De Westtginster ia orertuigd dat vrijhandel in Engeland nooit vaater geworteld U geweeat dan op het oogenblik Ieder die in de laatate twaalf jaar tot benchermeode rechten geneigd was js dadelgk teraggekrabbeld toen bg in een positie kwam waarin hij practische maatregelen inoest nemen oih ze ingevoerd te krggen Zoo is bet lord Salisbory gegaan en den beer Chaplm en nu den hoer Chamberlain die agn toliinia al uiet meer met een tang wil aaiiraken Dat dit niet algemeen bekend i s eü dat men in Eogeland ook mrent dat protectin in de lucht zit blgkt wel uit een iidres dat een EngeUche vereenigiog van maziknnten onlangs aan den minister van koloniën zond Deze vereeniging beklaa de er zicb ov r dat de heer Chamberlain toen hg een feest gaf ter oere van dö eerste minister der ËngeUche kolootën een Hongaarsch moziekcorps daarvoor had geëngageerd In deu tegeuwoordigen tgd zeiden de musici zond i zg zeker verwacht hebben lat de regeering de vaderlandacbe konit zou hebben geprotegeerd De Belgische Kamer heeft bg de behandeling vao de suikerwet een amendement aangenomen waarbg op bnitenlandache beetwortelen een invoerrecht wordt gelegd van 1 franc per 1000 Ktlo met ingang van 1 Ja i 1898 Ten slotte i het gebeele Ootwerp waarbg ook het invoerrecht op thee wordt afgeschaft met 97 tegeo 17 stemmen aangenomen Voorts beeft de Kamer een wetsontwerp aangenomen wnarbg de Regeerio gemachtigd wordt bet geschil over de verwijdering van eeo lid van het Lagerhuis Ben Tillntt an het Belgische grondgebied aan een scheidareohterlgke nitapraak te onderwerpen Nadat vervolgens nog de aanvalliogtbegrooting waa afgabaodeld werd de zitting gesloten Keizer Wilhelm die Dinsdag met zgn gemalin en groot gevolg per Hohen2otlern naar Kroonstad vertrok zal Zaterdag het vooruitgezonden eskader dicht bg Krooeatad inhalen Zgn oom Clodwig de onde rgkskauselier Von Hnhenlohe maakt de zeereis niet mede en is gisteren over land van Berign naar St Petersborg vertrokken Er loopBo te Berign voortdurend weder allerlei gernohteo over ministerieele crisiscan maar de offioienze pers zegt dat zg allen grond miflsen eu in ieder geval zal de terugkomst des Keizers wel afgewacht worden ïntaBschen bericht tocb de Keiobs Anzeigtsr alvnitt de henoemiu van den oud ministar Von Köller tot opperpresident van Sleeewijk Holsteic De Ueiersche minister van Eeredienst rid der Vou Landsmann heeft aan den bisschop van Spiers eeo dwazen brief geschreven waarin hg verzoekt dat voortaan de biaocboppen bg den overgang van protestanten tot de kaïholiehe Kerk niet at te streng zuUeo zgn met de wederdoop Natoorlgk hebben de biaachoppan aan deze geleerde Excellentie een leerzaam protest moeten toedienen I We hadden wel gedacht de Engelscbe minister van koloniën beweerde indertgd dat da verhouding tuaschen Transvaal en Eogeland naar omstandigheden uitstekend mocbt heeten en ook voor de toekomst geen reden tot zorg meer gaf maar hg ging diarbg uit van de meening dat de regeering te Pretoria xoo wat in alles naar den zin van het Britfche gouvernement zou handelen InHerdaad zóó zgn er geen moeilgkheden te duchten 1 Eerst beeft Transvaal op het stuk ven emmigra ie wet en perswet Engeland genoegen gedaan oit zacht om elke aanleiding tot hotsing weg te nemen Nu bleef nog het voorstel om over de andere gesohilpuoteo en de strekking van de Loodensche conventie de besliasing van een scheidsgerccht in te roepen Wat kon Eogeland DO van zgo goed recht overtnigd beter doen dan dit voorstel aanvaarden Maar neen In het Lagerhuis heeft eergisteren minister Chamberlain het volgende verklaard Me vraagt dat hg moeilgkheden met de Zuidafrikaanache Uepubliek over de uitlegging van de conventie de geschilpunten zullen worden onderworpen aan een scheidsgerecht Maar het zou buitengewoon zonder precedent zgn om aan eeu bnitenlaodsshe rechtbank gpschilleu voor te leggen tuuohen een Buzereio en een oodargesihikteo alaatU Het zelfde staodpnnt das vrotger reededoor den Britachen kolonialen minister iogeaomeo Uit eiken regel van de thans algutegdd verklaring apreekt weer de Britsche trots en zelfaanmatiging Wat indruk aMet dit in Transvaal geven We vreezen dat bet eind der moeilgkheden apgt Charaberleios goe e verwachtingee nog niet gekomen ia want de toegevendheid der Boeren raakt toch ook ten leste op haar eind VERGADERING V4N DEN GËMEEKTERA4D VBIJUAG 6 AUGUSTUS Voorzitter t de Burgemeester Martens Tegenwoordig de hh Noothoven van 0r Jager Herman Nederhorst van VrenmiÉgen Derckaen van Oalen loogenboom Straver Oeesing Vingerling Jaspers en de Raadt Afwezig de hh vau Iterson Prince van der Sanden en van der Post De Voorzitter De hh van der Sanden en van Iterson hebben kennie gegeven verhinderd te zgn deze vergadering b i te wonen £ e Voorzitter M H Alvorens de eigenlgke dttiug aan te vangen wensch ik u voor zooveel noodig mede te deelen dat ik deze vergadering juist op heden heb belegd omdat het vandaag 6 Augostus 1897 ïgf en twintig jaren geleden is dat de heer Straver werd gekozen tot lid van den Qemeenteraad van Gooda omdat ik o in gelegenheid wilde stellen ten minste op deze plaats uw hooggeacht medelid met dat feit geluk te wenschen nu de omstandigheden er toe leiden dat zilveren feest niet op andere wgze te herdenken Mgnheer Straver Het zg mg vergund D namens den Raad hulde te brengen op dezen heriuneringsdag namens het gemeentebestuur Ü dank te zeggen voor de wgze waarop gg gedurende vgf en twintig jaren de belangen der gemeente hebt behartigd als Voorzitter van den Raad U mgne groote waardeering te betuigen voor de steeds waardige wgze waarop gg uw lidmaatschap hebt vervuld Tot mgn leedwezen zult gi nog alechts korten tgd deel nitmaken van deze vergadering ik kan u dus niet toewenschen dat gg uwe betrekking nog lang moogt verrullen Maar laat ik U de verzekering geven dat waarachtige hoogachting van zeer velen uwer stadgenooten en ik VMtrouw van al uwe medeleden T n den Raad u bg uw terugkeer in het ambtelooïo leven zal vergezellen en u toewenschen dat gg nog geruimen tjjd getuige zult zgn van den bloei en den voorspoed dezer gemeente wier belangen gg op deze plaats zoo met hart en ziel hebt voorgestaan en bevorderd De heer Straver verzocht het woord en sprak met bewogen stem het volgende M d V fk kan niet anders dan n mgn hartelgken dank betuigen voor de woorden die u tot mij gesproken hebt II hebt gewezen op den tgd dien ik hier werkzaam hen geweest eo van mgzell kan ik getuigen dat ik voor zoover mg bekend mijn eed en mgn plicht al die jaren getrouw ben gebleven Het heengaan IS direct zoo zwaar niet aangezien mgn leeftijd dat ook meebrengt doch de wgze waarop dat gegaan is het spreekt van zelf dat daarin wel eene kleine teleurstelling is ge plegen Doch ik zal daarover met verder sjirePken Ik beveel mg a M de V en deu vrienden van deae vergadering in uw aller vriendschap aan Alle leden comphmeuteeren daarop den heerStraver en betuigen met hun handdruk instemming met het door den Voorzitter gesprokeneDe N Jtalen der vorige vm gaderiog wordenvoorgelezen en onveranderd goedgekeurd I Ingekomen I l Het Rapport der raadscommissie belastgeweest met het onderzoek der rekening dergemeente over 1896 tot voorloopige goedkeuring adviseerende Ter visie 2 De begrooting der dd Schutterij voor I89Ö Wordt gesteld in handen eener oommissie waarin worden benoemd de hh Dessiug Heren de Raadt De heer Dessing M de Voorzitter zon voor mg geen ander in de plaats kunnen benoemd worden in den laatsten tgd ben ik nogal in commissiê o geweest De Voorzitter Dan benoem ik de bh Herman do Raadt en Jaspers 3 Ëeu schrgven van de Commissie voor de strafverordeningen en een voorstel inzendende tot wgziging van de verordening op het bouwen Ter visie i Een voorstel van B en W tolwjjziging der gomeente bogrooting Ter visie B Eeo schrgven van B en W daarbg aanbiedende voordrachten voor onderwgzend personeel aan de Avoftdschool voor Ambachts Daarop ign geplaatst voor Leeraar in het bouwkundig teekenen J W WILLBMSB te Alkmaar H J nu RICHEMONT Jr te Rotterdam B E SPIJKER te Leiden Tgdelgk leeraar in het teekenen W FETTER te Gouda Tgdelgk leeraar in de Nederlandsche taal en de Wiskonde E VAK DANTZIG te Gouda A VIN KERSEN 6 Een schrgven van de afd Qonda van het Alg Ned WeikliadenverboDd verzoekende NIEUWE ZENDING iiBENSGHE ex i i DEERËPien DAMES UiAÜSÉOEMN L van OS As Md Tailleur Kleiweg E 73 73o GOUDA Telephoou Mo 31 Beurs van Vrkrs slotkrs 88V 881 997 1 98 89 88 6RV 86V 86t g il Vi sïv 68 6S 9S 1 1 i 1 8 68 16 n 2S 1 107 981 4 1 100 1 8 so 989 z 1001 4 100 199 1 186 1 t a 1 9 l 98 1 138 100 80 1 26 Sfi 112 103 198 8351 100 647 14SV T 99 64 0B 77V 1M2V 1 18 100 1B9V 1381 ll l 12 100 64 10 14 18 l 108 7 76 287 29 60 6 188 208 106 106 108 1041 IH 123V mv 34 113 4 AUGUSTUS cmaLiND Cerl Ned W S J i iltto dito dito a dito duo lilo 3 HoNoiB OIil Gfcudl 1881 88 i iTiUE Inschr vini 1868 81 S OosTENR 01 1 n pap i r 1888 6 dil iri iilvor 1868 S PoaTuoiL Obl mei ooupou 3 dito ticket 3 Rusland Old Bnmeiil 18B4 4 dito Gwons IS U 4 Uito bil Blilha 188 4 dito bj lIopol83a l 4 dito ia goud le n 1883 6 dito dilo dito 1884 B Spanje Purp t sobull 1881 4 TUEEEIJ Qepr Uo IV uoti 189Ü 4 Oec leeiiiiiK aütie D Ooc te mvg oris C ZuiDAr B p ï ubl 1892 5 Mexico O I Bu t S h 1890 6 Venezuela Oil 4 i nhe l i8I Ambteedau OduHteu 1896 3 BonEuDAU 3t d Il en I8U4 3 Nbd N Afr llnuite v ajiml ArBnd li Tab M j Certitii alou Dill Maalfohappy iliti Aro Ilvpotticekb paodbr 4 Cult My der Vorsteel iiaiid Gr Hypotheekb i n Mir 31 Nodcrlftudsche barik aaiid Ned lUndelmatlBoh dito N W i P O Hyp b piiidbr S R tt Hypothookb pindbr 3 I tr llypillioekb diln 3 OoBTENE 004 11 iig bank an nd HusL llyp thaiekbaiik psudb AuExlKA IQqut faypoth pinitb 6 Mmw L J l r L eu eert 6 Ned lloll IJ Spoor lg aan l Mu totEi I 9l 3pw aaod l et Ind Hpoorwegm aand Nod Zuid Afr 8pm aand 6 dilo dito dito ISll dito 5 TALiESnoorwl 1887 89 A Bob 8 Zoid Ital t piriiiü A H o il 8 FoLiN Warschau VI eeuon aai d 4 RusL f r l u pw Munbl 4 Haltis bu duo aand Falowa duo aand 5 Iwanp Dooibr i ito aan I 5 Knrsk h Azow ip kap ob 4 dito dito oblig 4 Amekikv ent Stad Boltordaro aay 3 Beloie Stad Antuerpon 18 J S i Stad Rrusael 1886 2 HoNO Thels Bogullr Oesellich 4 Oosten Staatslteniag 1860 5 K K Oost B Cr 1880 8 Spanje Stad Madrid 3 1868 Ned Ver Bei Hvp SpobI oort BurgerlUke Stand Moordrecbt GEBOREN Gerriije ouders H Alphenaar en J Slobbe Berlns ouders S forver en M R van Heitiim Gerritje coders G de Brein en A Perk ONDERTROUWD K A ven der Kroef 27 j Ie Waddinx een en M vao Riet 23 j KoenwUk GEBORE Neeltje ouders J PUk en M A Dekker KEMMiSGEriXG InKIOIITINOE WBLKB GBTiiR SCHADE Of HISDM KÜSNBS VEROOItZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gezien art 8 der Hinderwet Doen te welen Dat zg verituoDing hebben verleend aan 1 M M J öooriBwen en zgne rechtverkrggenden tot het oprichten eeoer tabakiker