Goudsche Courant, zaterdag 7 augustus 1897

Maandag O Augustus J807 36ste Jaargang i o T343 Wat bwT tim tegen Jiolit MMüE mum JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plat tsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitKondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1J25 franco p r post ƒ 1 70 Alzonderiyke Nommers VUF CENTEN ntg met eut op eed open teneia gtlegen achter het peioeel aaa den Eleineg wyk E No HO welk terrein ksdaatraal bekend ia ectie B No 556 T Zaal ea söoe reobtTerkT geodeu totbet nitbreid D zgDur ko k cd beoketbakkerydoor plaatiing Tan een tweeden oven hpetelacbtoTan in het pe ceel aan de Terfmirkt wyk H No 67 kadastraal bekend eclio BNo 1349 G Tietema en zgne recbtrerkrggenden tot het uitbreiden zijaer aatederg door plaataing ran een gaemotor vao 2 P K in het perceel n de Cappenersteeg wgk G No 14 kadaaIraal bekend lectie C No 638 en 636 GOUDA 6 AogoalBs 1897 Burgemeealer en Wethooder Toornoemd H L MAKTENS De Secretarie BRODWER APVERTENTIEN V De Heer en Mevrouw J J PBIÏ S H DOESBURQH TiH ds Weo geren kennis Tan de geboorte van een Dochter die kort daarna ia overleden atuda 5 Aug 1897 liiijTiir BOBKENt levering op de bekende voordeelige oonditiën zeer spoedig en franco WIEGiND BRDSS BOSKOOP Stedelijke Gasfaliriek te GOUDA De prüs van het tras is 6 cent per M en voor Kooktoestelleu ot Motoren 4Vs et Onder zekere voorwaarden worden peiceelen gratis aan de hoofdbnis verbonden met 15 meter vrjje leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 UcbtgaBmetera bedraagt de haar 10 cent per maand Bewonera Tan perceelen van ten hoogste 2 25 per week kunnen wekelyka afrekenen en van de fabriek lampen kooktoeatellen enz tegen betaling van eenige centen per week in knar bekomen Mmu fforit m of onA jong onae welke opeigMi d8 luittot maxva opwekt lïooT de linryke tariohfciiJg deler ipaarbuk k n men wal kwftrtjei inwerpen mftftr het Mld niet Prys 15 m i porto extra nemen lvoreni fl 10 byeen gespfturd Ryn dMT êent ftlidftn de apaarbunk ifoh aatftmatiaoh van selve onext Na ledera tnwerpinft Hloit aioh de spaarbank automatiBoL on gooft tegölvkertyd dnjdelyk het ingeworpen bedrag aan Na geledigd te syn Ie de Bi aarL ank eer eenvoudig weAr te Hlaiten en wekt op nieuw de luet tot eparen Veraending teg remb of vooraltb Verzendhuis Merkur Comniaudlt MaRtacli o Schubert u Oo Amiterilim N Z Yoorbnrgwal 858 Een ware Schat voor de ongelnkkige elachtofiora der Zelfbevlekking Onanie en gehe me uitspattingen ia het beroemde werk Z Dr Betau s KLFBi WAKIt G HoUandache uitgave met 27 afb Prt 8 2 gulden Ieder die aan de versohrikkelgke gevolgen vau dese ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarl ka duizend van een zekeren dood Te verkrygeu by hetVerlaga Magasin ie Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel iü Holland TANDARTS E CASSUTO van 10 tot B uur kehalTa Ï0NDAG8 en WOENSDAGS voormiddag I Turfmarkt 171 uouüa Rheunstiek lejea L DdeQpuDen horton Anter Paw Expeller Vgt ia niet het tuttmaiaaa Ie weadea tegen PiV 60 oent 76 oeal en 1 26 de Bm l Teorlüuidan in de meeete Apotheken en h i F Ai Biohter k O te Botteidam Te GOUDA bö A WOLFF Markt AU4b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt Iv£ar3s t THEETUIN Ingang BBV6 ZEUGSTBAAT over de Bank van Leening VERHUISD Mej Ja AUTA WerloikmnOige van de SPIEHINGSTRAAT naar den Langen Tiendeweg D39 8CHIEDAMMEK GEWEVEE Merk NEaHTCAF Verkrijgbaar bij M PEETER8 Jz N B Als bewija van echtheid ii cachet en kurk Bteeda voor CHIEDAM r ® naam der Firma KoniuhUjke Machinale Fabriek DE HONIGBLOEM n II i van Schaik Co gevestigd te s Oravenhage Hepplerttraat X9 en gQa naby de Regentesselaan van Z M den KONING van BELGIË Indien gijhoeatlt gebruikt de alterwege bekroonde en Wereldberoemde Superior Druiven Borst Honig Eitraot 2wd E3Lijéiisra ia E FLACONS van 40 Cta HO Cta en f t verkrjgbaar hjj Firma WOLFF Co Westhaven 408 aouda B H viM MILD Veerstel B 126 te Gouda A BOUMAN Moordrecht J C RATELAND Bos rop B V WIJK Oudtuialrr M KOLKMAN Waddinmem lÏBkroond Tentoon toUingSohoenmakery Hage Aug 1890 VPereldberoemde Bohoen Appretuur LIpaTm Satin ena yn de beite middelen voor het onder moeite keurig poetsen van allo iwart en gekleurd iohoenwerk Terkrygbaar by winkeliers lu echoanwerk Oalantenen Drogeryen eni Men lette iroed op naam en fabrlekamaik enAgent W Sttihmtw Amham 9nik vaa A BRINKMAN k ZOON Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden BerL pracla tigr rL©t xrLg erlclit HËERE HUIS me IM staande aan den KAÏTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gangmet Vestibule wit marmeren Teffels oriawater A les voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 ai f de VïctorJaSron te Oberlahnsfein by£ms Tafeldrank Van h ninklykef uis derj feder anden Maatschappij tot Exploitatie der l ieloria Bron gevestigd te Rotterdam Zuidblaak 8 XLI Jaargang van DE BAZAR Dames Modegids bevattende DAMES en K 1 N D E R M O D E S benevena HAND WERKPATRONEN ar IEDERE WEEK VEBSCBUNT EEN IHDHMER In ieder tektt mwarte platen mmlekrontèH feMUetou enz enz Ie Uitgave zonder gekl pUten met sQ patr en 3 groote gekuipte patr Per 18 nra l 8fi p poit 1 46 Se als do Ie uitg met daarenboven 6 gekleurde platen 1 76 i 90 3e Ie 4e Se H bij hei 6b no 1 gekn patr o keure I8e u een gekleurd iraaie bandwerkpatroon S g 20 mmmïu u mimm alom l Z lif l or Tabfl Patent H Stollen liJiillUcli Warnvng lier ffvOMite Eri i f andere l ateitt H stollen errargsn fiat Anlaê ra r rtehMenen werlfilonen nu htihtnuujffn eittm Mm kaufo daher unsére Hteln mharfen H StoÜmi nar ron un direct odar tn lolctitn itunhtndlui iM P tfWMfl un$$rPlakêl trie nebemtehend auiÉéhèngt kt ZS PreUtistmtund Zeuqniëse gratk and fraaf Het groote aantal zenuwkwalen vaa EBunwhoofdpiJn af tot de voo afgaandekeIlt ekeneuvanapopl xi ll r nb ro rU to trotM nog Bteeda alle middelen door de medisohe wetenachap aangewend Bent aan don nleamn tijd ktnM de eer toe dat s door bet rebnUk maken tad den eesvoadlgsten wag naneUfk luM da höiï mm phyalologüicbe ontdekking gedaan beeft die na honderde proeTnamingea thana over da gahaeltweraU T0rbreld en terwijl liTüi wtteasobappelljko kringen de hoonteTalangataUlog waH tovani weldaad blijkt te zijn voor de aan xennwWalen lijdende menaoblieid Date genèeiwUn U nltnroaden door den geweien Offloier Tan Oeiosdheit Dr Boman Weisamaon te TUahofen en bernit op tw on derrindlng opgedaan in eena eo jarige praktijk 0ttr wMseklar vma het li rd miummU per dar wordVn daartoe geaehiktc door de liBid anlddellUk ma hot bmowBMtel ia d Bed ald H t deze genaeawljio werden werkelijk aohltterende ramdtataa Tarki c t en Klj maakte aooveel opgang dat Tan een door den nitvindep geaohreTen werkje OVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE bare voorkomiag en lanezlngbinoen korten tijd reeda de itle druk verscbenen ie Ditboekje bevat niet alleen Tor bet groote pnbllek vfimtaanbare verklaria en omtmnt hnt w nn n r 1 = k j Innigen gMtlcht de Charenton SanltatiretI Dr CohVta Stflmn s roH aai iriaeV r UT Dr P Foreitiw ganeeihBer dlraaleur wan het hoapiUal ts Agen Bahiinratli Dr tahariai kaateel flateahto Bad Emi Danei med dr geaesihier direattur dergalwano therapMtlHbe InrlflHIaaveer lalwwlUdire ta Parljh rua 8t Kaaeré 334 Coaaul von Aaeheabaoh nid dr te Oorfti Dr Mbaali amafl arte da ZirkaJti OfearitibHril Jiotil med dr la Waanae Dr C Baaiaval taU Farrlira Eare lidtaa aa Oeaaa4lOaatral d by lèaa et de Sant Ir Fraakrljk en Töle anderen Aan allen wier enuwBeatel moor of mlndaraansodaaii la ofaan aovoiiBawdo aennwaolidcheld IUden waai a dekenteekenenalja ohrDBl m haa jriwakWng van lebiagan ena en ilj èie reeda onder geneeakondïga aU ook I garaonen 4 geraden xiob het boven vermelde werkje aan te aohaffen betwelk opaannaga koatttaaa eafHiaee var zonden wordt door AmaiterdBni door H I BBAK dk Co Halligeweg 4S JRottordani F B vna HA1VTB1I KObf F Apotheker Korte Hoofbteeg t behandeling geweeat zijn maar door de bekende middei n ala ontbondlngaan aa koudwatarknnr wrijven electriaeeren atoomlool of zsebaden gean genezing of leniging hunner kwaal gavonden hebben en ten elotta zlJ die vroM Toelen voor boroerte an lUwttoe rad babbaa wegena TersobÜnieleD ala iloh aanliaudend angatlg veolaa verdosvtng la Nt hoon fcaafdeija nMt Uall lald kkarlngea en donkar wardaa voor da eagaa drukkinde nljn andar Kal veerbeaM aahini Ie da aarea bat in oa vBB kriaCallas hit lapaa vaa handen en veatan aan al deze drie oatagorUa Tta aOBawmdara k aan leage laalilee litdenda aaa blaakiKcIt an hraahtaleoaliald ook an ceaonde nlfl aan joega n die vaal mat ha hoofd warkaa en geeetelljke reactie willen Toorkomaa wordt drinpnd aaa Qeaeaa wljta VtreeM tOBRY PÖKTOW OndeirèóhVbinë 0 rdbrug F Op de Jongste bygleaniach mediainale tentoonstelllDg ia de Dr WeUanaaan aohe foor de Medlacbe JoriJ net da Kllverea Medaille bekraead Kegelbaan Harmonie Trije BaaQ WedstriJil Prachllge prijzen J J WOÜMEESB BINNENLAND GOUDA 7 AaguBtQi 1897 QJBteren ia te s GraveDbage geslaagd Toor het itkteexamen Boogdni acho taal L O Hej M W JaliQB alhier Door deo btikaem werd Dooderdagavond rao den laodhioawer 3 te Waddio reea eeo schaap gedood DooderdogaTOi d Terdrook Tao dea landbouwer V onder WAddiogsMen een vierjarig kiod Hoewel oog sterk heersohende sch nt toch het mooden kUnwzeer te WaddingsTeen aan het afoemea te Kfja wat betreft de koeien In try erger graad vertooni het zich fchter DOg onder de vatkena Men Bcbrgft oit Baaitrecbt dd 6 Aog Douderdag ging de heer A den O van Linwboten naar de markt te Qouda Komende op bet gedeelte van den IJeeldjJk dat men verhoogt acbrikte het dier ging naar beuedön en bezeerde zich loodADÏg aan da borat dat man te Üooda de hulp aan den Teearts R mooet iaroepBD BsD beer wonende Jan Pietersz Coeoatraat ri QraTeDbage heeft bij de politie aangifte gedaan dat hem Donderdagavond 10 unr vermoedelijk op het perron van het HollaDdsohe Bpooratation aldaar ia ontstolen uit zgn veatukje een bankbiljet van f 25 eo van zgn horJogeketting een gooden medaillon Toen DooderdagaTond de aneltrein die te 3 u 46 Tan Amaterdam Tertreht te a 6ravenbage aankwam en de brievenbaa werd gelicht die aan bel station der H IJ Mg ia gAplaatat wnrd daarin gevondea eene zwart lederen zakportefeoitle Men vermoedt dat deze afkomstig is van aakkenrollerg daar de inbond geen waarde m er bevatte De portefeaille werd aan de politie ter hand geateld In de bovensaal van hotel Kraanapolaky c hield DooderdagaTond diatrict II van de Try zinnige Kiesvereeni iog aVoornitgangc te Amaterdam een Tergadering tot bet stellen van ten oandidaat Toor de Tweede Kamer der SteteD Qaneraal FEViLLETOX 8 Mal dil plan vervuld stapte ik op dea eeraten BorgflD van het nieawa jaar uaar hem toe en was uiterst verbaaid iu plaila van de doffe hopelooze uitdrukking een glans van vergenoegen op hel bleeke gelaat te zieD i 6oed nieuws riep hij mij reeds uit de verte toe en lij een Vindcrportretje toonende vervolgde hij Hier hebt gy het afbeeldsel van Alfred van Berkel janior die my met zijoe vriendelijkfl oogjes het beste voor bet nieuwe jaar toelacht en dit is een brief v o Ëline waarin zg mij meldt dat de kleine baas nu ond en wys genoeg ts on lijn fortuin bü grootnama te zoeken l e groote Alfred mag niet langer voor den kleinen worden opgeofferd safaryft zij verder hg moet siJDe moeder weer aau vader afstaan die heeft de oudste rechten I De beate medicijn vriend sij werkt ueds voorait leide ik hem gelukwensobende binnea geen tgd Egt g beter Ik wist niet dat ik eeo profeet was en toch werd dit bewezen daar mijne Toonpelling spoedig ia vervulling kwam Mevrouw van Berkel verscheen zag en overwon I Serat werd da lieke ontnaw aaa z n bed ver Bji acclamatie werd nn eenige diacn sie gesteld da heer B F Groen van Waarder Naar wy vernemen hebben nadere orerwegingen mr N O riereon doen bealniten de candidatnnr voor Enschede van de hand te wgseo Een bnitengewooi baar ongetwgfeld doeU treffend middel om kwartjeavioders oit een andere gemeenta te beletten slachtofferA te maken werd bedeamiddag toegepast door een recbercheor van politie a Gravenbage De apeorder ontwaarde op eeo bankje op bet Plein in druk gesprek twee individuen bg de politie overbekend ata heboorende tot het gilde vao bovenbedoelde afzettera Hg plaatste zicb vlak voor beo en riep zoo luid mogelgk meDacbeD past op voor kwartjeavioderB a OomiddelUjk vormde zich een oieowi gierigedrom oni bat tweetal waarrao de eeo glioga bet hazepad kooa terwijl de tweede om zich een bonding te geven den rechercheur bedreigde met een aanklacht bg den officier van joatitie Toen hierop echter de beambte doodieo i aanbood hem op zgo tocht naar bet parket van den officier Tao ju titie te virgezellen werd het doortastend optreden van den politieman den kwarljesTinder ten alotte toch ook te machtig en sloeg hg vlug den weg in naar het tloll Bpooratation ateeds achterrolgd door dea retibercheur die niet tevredeo wao alvorena zgn detinqaeot met den trein naar Rotterdam zgn woonplaats Tertrokkeo waa waarheen zga coUega reeds enkele oogeublilfhen te voren waa afgereisd Zooala men zicb herinnert waa door de erfgenamen van eene dame die jarenlang in oanwe relatie stond tot den heffr E B te a Gravenhage een aanklacht by den officier vao justitie ingediend ala zon genoemde beer wederrechtelyk eeo zeer groot gedeelte van de oalatenaohap dezer dame zich hebbeD toegeeigeud De officier van juatitie had echter zooala deatgda werd gemeld aan de erfgenamen laten weten dat er geen termen tot een rechtsvervolging aangewezen waren hy raadde daarom een minne gke sobikkiog aan De benadeelde erfgenamen willen echter in de voorgestelde schikking niet treden en verlangen dien tengeTolge OTergavevan al het door E B medegeoomeo meubilair gouden en ziTerao voorwtrpen gt ld enz Aangezien de erfgenamen van maening zgn dat bier verzuim an de zgde van den officier van juMitie beeft plaais gehad hebben zg zich iiti krachtens art 33 van het Wetboek volgens aan syne kamer m eindelijk zag men ham gesteund op den arm van zijn allerhekoorlükat vrouwtje naar de Miloh Haüe stappen waar hy op het terras den in en uitweudigen mensch versterkte met melk en zonnewarmte oiet zonder succes want al spoedig gaven die twee versterkende middelen hem de kracht om zijne wandelingen verder uit te strekken Dagelijka werden de tochten grooter de zieke moediger en het lieve vrouwtje gelukkiger Op eeo achooDen voorjaarsdag ontmoeten wij het jonge paar in de nabijheid van het Davoser mee waar het een schilderaohtig plekje voor een oogenblik tot rustpunt heeft verkozen lk moet u wel zeer dankbaar zya Alfred dat gij mg zooveel doet gonieten begon Elize het gesprek Ik wist dat de natuur veel te bewonderen ga maar dat y zoo betooverend schoon was heb ik nooit kunnen droomen Wat is er veel afw sBoling in een sohijnbnar zoo eentonig sneeuwlandschap hernam zij na een oogenblik zwijgens met welgeval en het echouwspel om zich heen bewonder nde trVan daag met de zoa is iiet alsof de aarde voor een feest getooid is en gisteren gaf de gedekte tucht zoo n matte doodsohe tint aan alles Hoe helder is het verschiet en hoe hiauw het itroen der dennen terwijl hun stammen a s van goud schijnen boe anders gisteren met de zware wolken en bet gedempte licht dat da vaalbruine stammen in somberheld deed wedyvereo met het zwarte groen huaner kronen die ala in een floers van rouw schenen gehuld rDe lucht is van daag dan ook zeer helder ik heb zelden zulke scherpe tinten gezien Qy zult mü miaioh n uitlachen maar het maakt van ïitrrt ordering tot de rechtbank gewend met verzoek om ala nog een onderzoek tuwillen beve eo Vad In den afgeloopen nachl heeft er een brutale diefstal plaata gehad in de woning van den landbouwer P Kranenborg op den Dortschen straatweg ond r Oud Charloia De inbrekers hebben zicb toegang ferschaft door het verbreken van de boaten waarmede de briodea gealoton waren en daarna zgn zg door het opicbuiven der ramen waarop m n velgelen bad de pinnen Ie doen naar binnen geklommen Uit een kast die opengebroken werd talen zg f 600 aan baokpapier kioorzocbten voorts alles in dat vertrek aanwezig wierpen eoo eo auder door elkander eo vertrokken daarna zonder dat een der bewoners die allen thuis waren leta van hun komen f gaan bespeurd he ft Kranenburg bad juist enkele dagen geledun eeo parly zaad vaikocbt hetgeen ermoedetyk voor da inbrekers met onbekend btaef De inspecteur van politie D A Caapera chef van dienst te Oud Oharloisc heeft zich onmiddellgk na het bekend worden van den dielatal op het pad begeven tot optpormg van de bekende daders Da vorige week zgo te Stadskanaal twee jeiwdige manufacturiera geheimzinnig verdwenen Men bad eerst in het geheel geen vermoeden van hun wegblgven en eerat 2 dagen later begon men naaporingen te doen De jongelieden haddeo een aardig sommetje gelda meegenomen Waarscbgniijk zgn ze naar Amerika vertrokken Dat men ook van bet goede te veel kan hebban ondervond Woensdagavond een raim 20 jang joogelmg die zich de weelde veroorloofde er drie meisjes op na te bonden Geruimen tgd wasbetoamelyk mogelgk geneest om de uurtjea van samenkoma zoodanig to regelen dat geen haror argwaan kon krijgen doch onvoorzichtig genoeg had hg een zyner bekenden deelgenoot VRQ zg ¥ l k gemaakt en daarna ecbynen ook de meiajea ingelicht te zyn geworden Altfaana Woensdagavond verscheen niet één barer op de afgesproken plaats doch waren alle drie present zoodat onzen Doe Juan aan allee beüalve hartelgke ontvangot ten deel viel terwgl hg atecbts aau erger ia kunnen ontkomen door met achterlating van zgn hoofddeksel eo een df el van zyn jts op een jaiat passeerende tram te spri igen waar by altbana voor het oogenblik Vf illg HF op mij altyd den indruk dat de sneeuw minder zwaar drukt wanneer de zon schijnt Het is dan alsof bet glinsterend kleed nauwelijks den grond rankl en de dennetakken dartel mat hun sierigken witten tooi pronken terwijl de sohaduw alles zoo droefgeestig maakt Tegelijk mot den zonneglans sobijnt alle fierheid te wyken mat hangen de zwaar beladen takken neer en buigen zich als onder een ondragelyken last mismoedig Ier aarde Dan zoudt gy de sneeuw zonder zon met my zonder u kunnen vergolyken zeide van Herkel zijne vrouw met een uiterst teeder blikje Ranziende Toen gij er niet waart was het o zoo koud en donker en nu t Zyn de wolken weg viel zij hem in de rede zorg tocb dat zij niet terugkomen Ik geloof werkelijk dat myn dertigjarige Alfred moeders hulp nog meer noodig had dan zijn dnemiuindBoh zoontje ïeide zy hem schalks aanziende Maar ik moet de gunsten eeuigszins verdeolen il fsut ue cbacuii ait son tour en aangezien gij dagelijks fiinker en sterker wordt en langzamerhand als reclame voor Üavos vcol succes zult behalen w rdt het tijd dat Alfred de Ildo weer eens in de zonnestralen om by uwe vemelyking te blyven gekoesterd worde Van Berkel bleef niettegensUamle bet vertrek zgner vrouw vooruitgaan Zgne gezondheid werd van slecht goed van goed beter en van beter eindelijk b st Was de taal een méér dan overtreffende trap ryk zy zou op dezen Davoser kurgast ten volle toepssselijk zijn geweest Dit is de geschiedenis van één banneling gelukkig uit het ballingsoord onUlagen zijn deelgenooten in dat geluk zyn velen Morgen Zondair treden te Euacbede iu een openbare aociali tirche meeling io de open lucht ala aprekera op L M Hermaoa van Amsterdam en J Pieteraon van Enachede die ala onderwerp van bespreking hebben gekozen De begrafenis Tan het Socialisme € Oaderwgzer voor 80 jaren I Ia de tLeenwarder 0t c van 1 Aogualaa 1817 lepst mon de vulgende advertentie Alzoo de school vao Jellum door de atzetting van onderwyzer Jiikob Jurmga Wassenaar ia vacant geworden woeden ter vervulling van dezelve door den Grietman van Baarderadeel opgeroepen alle di6g neD welke naar de zalfde zouden willen dingen mita bezitiende ten minste den derden rang en voorzien zgndfl van voldoende getuigschriften vftn een goed zedel k gedrag en liet gaven van goed practicaal onderwgn om te oompareerèo op Woensdag den 20 Aug e k dea amorgena ten negen uren IQ de dorp kerk aldaar terbywooning van het district Franco te hebben ingezonden Voor de waarneming van de poat van onderwyzer wordt betaald de opkomaten van 9 pondematen allerbest Qriedland hetwelk gerekend kan worden op eeo ziivere hnur Tan om treeka f150 in bat jaar behave de schoolpenoiogen eene mime en goede woning en groole tuin Ala kotter voorzangei organist eo klokkenist geniet hji uit de kerkebenrs jaarlyks eeo somme van fSO Onder reeksen aanklachten van drankwel overtreding voor bet kaolougereebt t i a Gravenhage muntten inde zitting van Donderdag naar het Haagache Dagblad opmerkt venige gevallen wedeoiet nit door de pryzenswaardige wijze waarop zy waren aitgevonden De overtredera ZfWen verdienden weinig medelgden daar men den indruk kreeg dat t beroeps overtredpra waren Deze omstandigheid bad er ook hun aanklanger toe geleid de listen te bezitten waar van hij zicb tegenover beu bad bedinnd Korteluiga DOg liep bij met aarbeziën door Den Haag en wa zeer ken bear aim de eigenaardige wyze waarop by zgn koopwaar aanpree door straten ver hoorbasr mooie aare beien te roepen Toen werd by agent van politie Ala aardbeziëokoopmao bad hg dikwgU borrels gekocht bii de heden dia ihana zgn alaobtoffert waren Eenmaal gent nam by ala Rgnaburger gekleed zyn broeder mede liet deze aardheïiëa omroepen en by de bewoners der straten aanbiedeo Zoo gebeurde het ook by de beklaagden die echter bowrciden niet amans broed r maar by Daarom zieken gaat naar Davos en uw druk iiZaX veranderen in geluk 1 II Meen dus niet dal or alleen geleden wordt in Davos integendeel er wordt zelfs zeer veel genoten I s Morgens bij do muiiek flaaeerende zou men bet nCurort zelfs voor een bain de luxe kunnen aanzit n zooveel aanvallige scbtonen en jouge dandies waardij o matrones en deftige heeren wandelen er en smusooren zich mot coquetteeren en critiseeren Verder kan de niatsdoonde badgast zich v rraskea met biljarten Bcbijfschieten schantienrijdeD sleodje glijden comodie spelen musiceoféo en wat al met meerf Maar de kroon van alle gonoegens zyn da wandeltochten door een talrijk gezelschap onder vrool k gekout en begunstigd door helder weder ondernomen De natuur in bet Zwilserache hoogland i indrukwekkend B hoon en vooral in do nabyheid van Davus door de uligeslrekte denetwouden niet zoo woest en aoiIo als hot in net Ober Eogadine kan ziJD De dagen buiten in de btrgen doorgebracht te midden der sneeuw on gekoesterd door de zon zijn dai ook onvergetelyk gij ademt er een opgewektheid en gezondheid waarvan gij u in ons vaderland geen denkbeeld kunt maken Zoowel als de wandelingen faehoordeti ook ie concerten tot mijne geliefste UU spanningen niet zoozeer om de muziek waar ik niet altijd i ven tro nasr luisterde als wel om de Vanity Fair 4ia zich daar dageiyks het bewonderen ty iit rercügii