Goudsche Courant, maandag 9 augustus 1897

laten voorlichton door deeknodigen wat evenwel de kwestie van verplaatsing van de brng bitreft B en W kannen wal medegaan dat die niat verploatot wordt De heer Dessii g Ik zoo willen voorstolten da B en W nog eena een nader onderxoek zouden doen insielteo De Voorzitter Dos uwe bedoeling is deze zaak nog aan te houden De heer Deisi ig Javtel M de Voorzitter Daar het voorstol Dessing aiet voldoende onderatonnd wordt an bet geen pont van beraadslaging uitmaken Da heer Deroksen Daar straks aeide de heer Nederborst dat hy een voorstel aon doen mag ik na de heer Nederborst vragen of wg dat voorstel ook zullen krggen De heer de Raadt Ik lees dat er voor f 1800 aan boomen zat worden aangekocht maar de boomen koatou f 3 per stuk zoodai er dan 600 zuUeo komen ik geloof dat het dan volgebjuwd zal worden met jonge piertjes De Voorzitter Ik kan den beer de Raadt gerust stellen dat het onze bedoeling niet ia 1 die mooie boomen daar om te bakken dus gevaar dat wg daar van die joega piertjee zallen planten bestaat ntet De heer Nederborst Ik verschil met den heer Dessing zoover dat ik bet niet zoo lang zon willen taton duren ik stel voor aan B en W een crediet te rerleenen van f 2000 en dan de beatamde brug to behooden De Voorzitter De bedoeling van B en W is niet om dien tuin zoo dnur nogeljjk te laton maken De beer Derckaen Het spgt mg dat de heer Nederborst zgn vooratol niet nader heeft toegelicht de cgfera verschillen hier to veel I de beer Van Qalen noemt eec som van f 400 de beer Nederborat f 2000 en volgens de I plannen van B en W zonden daarTooi f 4500 I noodig zyn dit verschil is te groot en daarom I ben ik bet wel eena met den heer Dessing om I bet nogmaata naar B en W to renvoieereo I De heer Van Galen Mai ik nog ieU in I het midden brengen ik begrijp niet dat B I en W een zoo groot bedrag noodig zonden I hebben aauleg van eeu tuin kost volgens bet I plan van B en W per bunder f 11000 I deze tuin ie slechts een derde bander hier is I wel eena genoemd dat aanleg van een bander I aleoht f 3000 zon kosten dus de cgfers I van B en W zyn veel te hoog In die moM I tnin moeten wat bloemen en beestors geplant I worden en de paden moeten wat verbreed worden en dan zal bet daar een der mooisto I plantsoenen zgn van de gomeento en zoelang I ik geen nadere definitie brgg van de egfsra I van den beer Nedechorat zal ik ook 4aar tegen zgn De beer Nederborat Ik ban mg niet I bezighopjden om daarvan een b rooting te maken wel beb ik eenige cijfers die ik bier I zal opgeven da moestuin zoo koston f 900 I het opknappen der paden f 500 voor bet I wegnemen der vruohtboomen en b t gelgk I maken van den grond zal ongeveer i 600 benoodigd zgo De heer de Raadt Ht t doet mij pleizier I dat de heer Nederborst hier cgfers heelt ge I noemd ik heb ook met personen er over ge I sproken en die gaven mg op verbreeding der brag en het gereed maken van den moestnin I met het leggen van riolen zou ook een f 1000 I kosten de heining moet weggebroken worden I en dan de grond opgehoogd dat ook wel eeu f 1000 zal koston mei f 400 kunnen wg dien tuin niet veranderen een som van f 2000 zal daar wel voor noodig zgo De beer Deroksen Ik ben big dat de heer Nederborst nu de cgfers heeft geapeoificeerd en dank hem daarvoor maar wanneer f 900 Toof deo moestoin noodig is die 7 8 van den gron beslaat begrgp ik nog niat boo bg nog f 600 voor bet verdere opknappen rotkant De heer Nederborat Ik heb de cgiaii globaal genoemd wordt die flohntting weggebroken dan oioet dien grond toch gelgk gemaakt worden De Voor itler Heeft de heer Nederborat de manden aardbetiën aan het juk had beveitigd aanpieai Was mei tal of niet eens o er den koDp dan volgde de onde gewoonte om een borrel te koopen en dan warao de laidjes bakker atnct want ouzeo koopman was politiedienaar die ziob heaste te veibaliseeren Er werd door de beklaagde LÏet ontkend maar beweerd dat meo in de meeniog verkeerde een goeden kennis met een glaasje geooegen la doen De eiscb varieerde taucben f 15 a f 80 boete en tnascben 3 en 16 dagea vervangende hecbteoia Opstrai t werddeageiitdoor een troep lieden aobtêrvolgd bem naroepende mooie aare beien Te Groningen was Diua sg 1 1 de a Müniarkt i ta hooger tengevolge waarvan Woenadag e prgg van het brood verhoogd werd met h cent per kilogram Een kiezer te Beaita bracbt dit laatste in verband met de vtrkiesing van den beer B L Tgdena en riep verontwaardigd uil Daar beb ja tal pas ia Tiedens koien of t brood is duurder VERGiDERINGVANDENGEMEENTERA D 1 VRIJDAG 6 AUGUSTUS Voonitter de Bnrgamèester Martens 1 Vervolg Aan de orde I De benoeming van een regent der beid I gaatbaicen I De Voonitter Ik veraoek de bh van Goor 1 Jager ea Herman het stembureau Ie wille I uitmaken Benoemd wordt de heer Mr D N Broawe 1 met 13 stemmen I Aan de orde I De benoeming van twee makelaars 1 De Voorzitter De bedoeling is dat zoo ee 1 der beeieu tegen bet benoemen van makelaars I ia by dan blanco kan stemmen I De heer de Raadt Mogen er twee name op een briefje ataan 1 De Voorzitter Jawel rngDbeer 1 De beer van Gaten Dan gaat die benoe I ming niet goed M de V de blaoco biljetto wolden toob altyd afgetrokken en doet men di 1 hïfT nu ook zoo dan zou het kanoen zyn da I zoo n makelaar werd benoemd met sleehta ee 1 tem en dos ia dat niet goed De Vooraitter Wanneer er meer blanc I biljetten zyn ingekomen dan bet aantal biljetten 1 met namont dau beeft er geen benoemÏDfi plaats I Benoemd worden de bb J A P Montyn I met 13 en A van Raedt Dortlaad met 1 temmen Aan de orde I De stemming over bet voorstel van de Heer van Galen tot wüziging der gemeeniebegrooting dienst 1897 en c q over bet voorstel van B en W tot gelijke wyzigiug De beer Dessing De vorif e maal niet op de vergadering gdweeat zgnde weniobte ik nog wel even het woord Da Voorzitter Vindt de vergaderisg goed dat de diseusiie hierover heropend wordt I De heer Dttssing Uit bet vitrelag lee ik dat B on W voornemous zgü die f 9000 te bestemmen uitsluitend voor aflufleiag van sobnld of vermindering der te sluiten leening en om die reden ga ik met bet voorstel vau B en W mede De heer Herman Nu de dibcuaaie hierover geopend ii weueoh ik ook even bet woord en het komt mg voor dat het voorstel van B eo W in bet fiuantieel belang der gemeente ia en dat ia het voorstel van den heer van Galen niet en wanneer wij nu den post voorouvoortiene nilgeven m t dat bedrag verhoogen d a geloot ik zooveel verlrouweu Wfl in B en W te kunnen stellen dat ay het belang der gemeente ateflda iu het oog zellt n bonden De heer van Galen Ik wil nog even een woord in bet midden brengen waar de heer Deasing zHgt dat B eu W mei r willen aflo aen ik wü nn afï PB maai v m H n W 10 86 l 18 U 80 10 0 Hw 6 487 80 7 48 8 8S 8 48 10 1111 87 18 881 86 8 44 8 40 4 06 4 88 6 80 6 1 7 18 7 66 8 88 10 08 VooX 6 68 10 17 1 41 4 8 8 18 J JJ Z Z gw8 6 10 88 1 66 4 68 6 80 4 ZeF rM e 17 10 48 8 08 6 04 i iJ 1010 J8 0 d 8 88 7 60 8 18 9 08 10 1810 6411 67 18 608 17 8 14 4 08 4 88 6 16 8 60 7 48 8 8S 10 10 10 J 10 84 10 64 8 07 10 08 8 88 8 88 4 10 14 11 10 8 4 U l 7 4 8 48 daar uitkomt I De heer Van Galen Zooals het voorste 1 van B en W luidt kati ik niut medugaan om 1 dien grond te verkoopen doch by gernebt is f my verteld dat indien wg dien grond daa 1 verkoopen de beer Bellaart pbn heeft daa 1 een paar woningen to gaan bouwen wannea 1 het geval wet zoo n dan zou ik voor be 1 voorstel zyn 1 De heer Vingerling Indien dat gerucht I waar was dan blyft bet bezwaar van d n beer Nederborat bestoan ik geloof dat die chonr 1 wel 1 25 uit de rooilyn staat dos di leege 1 boek komt dan niet to vervslleo en dat zon I ik betreuren I De heer Jager Ik wenach wet oena te vra 1 gen of er door den beer Bellaart over gespro 1 keu ia dsar te goao bouwen anders lom ik e voorzyn datde beer Bellaart daarover werd ge 1 aprokeu en dit punt zoolang torog to boude i of uit to atollen 1 Dit punt woidt namens B eu W torug I genomen 1 Aan de orde 1 De vüOratollen betreffttnde den door wgle 1 Mr A A van Bergen IJzendooro en zyne I weduwe gelegateerden grond 1 De beer Ntiderbontt Ik ben geen apeciali toit op het gebied van aanleg van tuinen en plajtsopoen maar tucb komt mg de begrouting V8Q B en W to boog voor en ik geloof niet dat er 700veel voor noodig zal zgn ook is be niet uoodig dat die brug wordt opgernimd e dan een andere wordt gelegd Ik wensch daarom nadat het gevoelen van mter heeren hier ia geboord daaromtrent een ander voorstol in te dienen De beer Van Galen Ik ben het volkomen eens met den beer Nederborst Ik dacht toen ik de vorige week met den heer De Raadt in die toin ben geweest waar moaton die f 4500 aan besteed worden ik geloof dat wanneer gedurende een geheele week mu man of vier bier aao bet werk zgn zg dit beat I zouden afkonnen ook woifdt er gezegd dit I bet zoo drosiig is maar het komt mg voor dat dit aoo erg niet is Ik geloof dat het zonde zon zgn indien daar die boomen gehakt werden wanneer wij in Aaasterdam eu Rotterdam eens zien vinden wg dat daar jeist die perken worden aangelgd die hier zgn en het zon mg spgteu indien daar verandering in werd gebracht ook het verleggen der brag acht ik ounoodig wanneer wg die brug verleggen werken wg juiet de vernielzncbt in de baod I de bestaande uitgang kan zoo blyven en in j bet plantsoen bij den koepel kan de ingang I komen zoodat het oor de gemeente veel voorI deeliger zal uitkomen I De heer De Raadt Reeds sedert eenlge maaa I den lang heb ik dagelgka die tnin gezien wel I is waar zgn er enkelu paden die wst drasaig I zgn doch dat ia zoo erg niet en ziJn met I weinig koston goed te maken ook de brug I Kan bigven waar by ia zoodat de koaten voor I die brug kunnen vervallen en dan krggt men I daar geen doode hoek wat andera wel bet I geval zou zgn Er zullen wel wat kosten aao verbonden zgn maar ik zon er voor zgo dat die tuin zgo karakter behield en ueloof ook dat dit de bedoeling ia geweest vau de eifia tors Wat overigena het maken van een rgver betreft daar ben ik niet vo r wy hebben hier water genoeg dus volgeni mg zooden de paden wat breeder gemaakt moeten worden en waar bet zoo drassig s daar kan wat grond op gebracht worden De beer Dessing Ik deel de veraobitlende bem rkiugen die hier ago gemaakt en vind ook de som van i 4500 te boog ik geloof dat vo ir een minder bedrag wel wat te maken i de paden behoeven geen rywegen to zijn de paarden zniUn zg er wel uithouden wat voorts de opmerking van een vijver betreft ik ben wel voor het maken van een vjiverije dau bweft de toin eene afwatoriug De brug behoeft niet verlegd te worden ik zou die wat willen verbreeden en wilde men dan nog een uitgang dat ik evenwel niet noodig a At dau kon over fie anderu straat een brugje k men Oh Voorzittor B en W hn Wu ztdi moeten wy dat nog afwachten en wanneer wg 1 nu van de 3 pCt teeoiog aflossen kunuen wy miaachieo later wel togen 3 of 37 pC iMaeo I De Voorzi tor Ik wil all ïoti bier constaleere I dat alle bankiera met tegen lager dan 3 pC 1 lefnen I Daarop wordt het voorstel van den heer van 1 Galen in stemmiag gebraebt Voor ttemmen de hh Vingerling Jaaper 1 DerckHea van Galen en de Raadt I Tegen de bb Stravar Hoogenboom Jage 1 Herman Dessing van Goor van Vreumiogen i en Nederburst I Dit voorstel ia dus verworpen met 8 tegen 1 5 stemmen 1 Daarop wordt bet voorstel van en B en W I in stemming gebraebt 1 Voor strmmen de hb Straver Hoogenboom I Jager Hermau Dessing van Goor van Vrea 1 mingen fn Nederborat I Tegen de hh Vingerling Jaspers Derckaen I van Galen en de Raadt 1 Het voorstel vau B en W is aangenomen 1 met 8 t gen 5 stemmen 1 Aan de orde Da verordening tot heffing en invordering 1 j van opcenten op de peiaoneele belasting m t 1 htt amendemeut van den beer Derckssn 1 De Voorzitter Alvorena tot stemming over 1 te gasn moet eerst geatemd worden over bet I ametidement van den beer Deroksen die voo I gesteld beeft de opcenton te bepa en op 30 De beer van Galen M de V ik wenecfa o I dezelfde vraag te doen en wel of n al in de 1 gelegenheid beu op te geven boe groot de 1 vaate b drage wel zal zyn I De Voorzitter Tot myo apgt kan ik u 1 I hierop niet antwoorden 1 I In stemming wordt nn gebracht bet amen j I dement van don heer Derckaen om de opcenten 1 te bepalen op 30 I Voor atemmen de bb Vingerling Jasper 1I Derckaen van Galöu en de Raadt 1 I Tegen de bh Straver floogenboom Jage I I Herman Dessing van Goor van Vrenmingeo 1 en Nederborat I Het amendemenl Dercksen is dus verworpen I met 8 tegen 5 atemmen waarna bet voorstel I ven B en W zonder boofdelgke stemming I wordt goedfjekenrd I Aan de orde I Het praeadvies op het verzoek v n F van I Utrecht om roatitntie van kaai en liggeld I Wordt goedgekeard I Aan de ordes I Het voorstel t m P J Bellaart toe te laten I tot den aikoop van de rechten der gemeente I op een sinkje grond I De beer Vingerlieg M de VoorziUpr er I bestaan by my ernstige bezwaren om dat I voorstel aan te nemen reeds vroeger iv door j I den raad besloten loomio mogelyk grond van j I de gemeente te verkoopen alleen zouden wg I in buitengewone omstandigheden daartoe over I kunnen gaan dat onding beeft al meer dan I 50 jaar daar gestaan en de meeste bewoners I der Wi 1 hel mi D ast raat ergeren zioh er aan wanneer wg na den grond verkoopen blyft b t voortbestaan verzekert nog begrgp ik mg niet dat un hier weder het oode tarief van 3 cent per meter wordt gesteld terwgl vol iens het I nieuwe tarief 15 cent wordt betaald matr dat U bet hoofdbeswaar niet die acbnor ontsie t de straat en wanneer wg den grond verkoopen I blgffc die schuur bettaau en daarom ben ik 1 tegen verkoopen van dien grond De beer Nederhorj t De rechten dis de J gemeente op dien grnnd heeft vindt ik verkeerd om die voor f 25 te laten afkoopen wanneer die schuur blyft ataan dan kunnen wij nooit de rooilyn olgen en daarom kan ik niet medoKaan met bet voorstel van B en W De heer Dessing Ik heb ook bezwaar g i maakt om die rechten voor f 25 te verkoopen aan den beer Bellaart ik acht het noodig dat die hekebobnur daar wordt opgernimd De heer De Raadt Ook met den heer Nederborat ben ik het eens eu nu geloof ik ook nog dat wanneer daar gewerkt wordt het zeer ongezond is van bet veln tnf iIhI 8 67 10 04 10 11 10 18 10 87 7 68 7 6 8 08 8 18 8 88 18 86 1 84 8 48 8 67 4 68 4 66 18 88 JM 18 8 j 11 48 18 86 1 18 4 4 16 6 10 6 86 6 40 HOTTIIBAMOOUDA 11 86 11 60 18 87 1 44 8 60 8 46 1 64 8 01 8 08 n 64 18 08 18 47 8 14 1 09 4 06 U 1 18 18 11 48 61 18 88 J M 1 8 36 8 48 8 4 68 C6 J 86 7 88 7 8 7 48 7 66 Quada Uoordreobt y 8 68 8 10 7 86 8 0 7 60 6 86 Kieawerkerk 8 10 8 88 4 10 8 40 9 4710 18 10 80 11 88 OapeUe v 8 88 8 87 8 47 8 84 10 01 IJO 10 07 6 17 8 87 8 84 8 41 8 47 4 M 4 60 4 67 6 04 6 10 Stotterdaa 7 8 68 10 1 10 88 10 88 10 48 10 4 7 86 6 4 66 6 68 6 06 8 08 8 14 8 11 6 81 S lt 6 87 8 86 Rottordam CapeUe Kieawerkerk 6 66 Uoordreeht Qottda 10 18 DEN H4A0 OODDA 7 46 8 18 00 8 47 P 88 8 64 J 4 10 8 11 0 10 08 I 10 16 10 87 9 8 88 10 88 11 6 11 44 r o i yJ ïïT ï M6lï H S i 4 l ï i Il sJü iri r j6 6410 441Ï 4 1 48U5 8 o6 il 6ri 6 66 8 8 4 8 81 lS o o r8 6r8 0 8174 88 6 06 66 B S6 10 17 10 85 Ut ht 8 88 7 46 8 49 8 80 10 16 iwt Ïu88 L b Ï 8 66 4 48 6 86 58 7 6 Uoud 6 80 87 7 66 8 81 1 07 1 1 j 1 84 Weerde 6 68 8 06 10 88 11 66 4 18 7 18 Ottdew 6 46 64 l j 4 J n 8 48 10 41 Ottdewaler 7 07 8 14 10 48 84 l lül 5 i ro 9 8 10 1 U l r 8 8 6 o 8 6 6 8 t Ï 69 U l lU Goud 7 88 8 87 9 81 9 6 10 6 11 10 18 11 1 88 8 46 4 87 6 80 8 07 7 8 8 AMSTiaDA H S O D D A7 10 8 16 06 10 4 6 46 4 46 14 14 10 0 18 1118 8 6 4 41 6 4 18 1 48 e O U U A A II8TKH9AII I 7 81 8 48 10 67 18 10 4 11 1 6 0 7 61 8 10 17 10 86 Aautecda C St 7 Ooud tjHtndaa 0 8 10 7 10 60 1 8 1 18 6 16 8 66 10 16 11 41 Smda ook gerakaad dat di oode gabeawen moeteo ordeo fi brokeD De beer De Raadt Die oude gebouweD bnagen waarMhönlak ook el f 500 op ik ua willen tooratelleo daar eoo gebouir te lataii itaag iodieo dat kan en dan daar een tatnbiaa te laten wonen De Voonitter Weet de hoor 0 Raadt wal dat die gebouwen uitermate boawiallig ijjn dna bfl dio f 2000 komt don nog t 500 toodat io plaati tooal bet norttol tan B en W ladl ran f 4500 dit zou worden f 2500 De beer DDising Ik hen de Uekeüiog weien lien maar tot mjn ipyt heb ik de begrooting er niet bg gciien en het is daarom dat ik weder terugkom op hetgeen ik ttraka foorstelda om een nader onderzoek te doen inatellao De Vooraitter Wordt bet oorat l au den beer Deeaing ondentvund De beer Noothoreu ran ioor Het Tooratel au deo heer Deeeiug is bet meest a inbenleniwaardig waarom ik het wel wil ondersteunen De heer tan Galen Ik heb ook het loorBtel 1 e8aiog ondersteund ik geloof efenwel dal er zoo n baast ni t bg is bet loorjaar is toci de tijd san planten eu boTeudien er kan geoonstatp rd worden dat de meeste leden niet gediend agn ran het voorstel vau B en W De Voorzitter Dat is nog niet geooostateerd De beer Derckaen De beer Dee ipg doet cao maar een vooretel de heer Nederborat aoemt cgfera eo dat kao ik best ondereteooeo omdat bg aanneming ran dat voorstel da raad B en W bindt dat bet niet maar mag koaten De Vmriitter Da bedoeling au deo heer Deaaing is om de rjiak uit te stellen terwgl de heer Nederborst f 2000 wil toestaan maar ooa rrg laat iu de uitfOfrirg De beer Deaaing B eu W nebben de bedo liog van den laad geboord eo daarom atel ik voor dat zg eeu nader onderzoek zulleu instellen maar dat niet hooger gaat dan f2000 De beer van Gojr Dan ia nu de bedoeling van den heer Dassiug weder veranderd De Voorzitter Pe beer Deasing beeft voorgeateld bet naar B en W te renvoieeren De heer Herman Ik kao met medegaan met da cgfera He beer Dessiog noemt geen cglars de beer Nederhor t beeft wel cgfera genoemd doch ik weoacbte daaraan toe te voegen dat bet zoo spoedig mogelgk werd uitgevoerd De Vooraitter Mag ik den beer Nederborat ook vragen boe of de bedoeliog is om die galden te krggen wil bij die leauen daarvoor Da beer Nederborat Daar heb ik niet ver gadacbt uiasr ik aeu bet tienri vinden om daarvoor te leeneii mogelgk kan hst vel uit de gewone oatvangateo Da heer Dercksoo Met het voorstel van den beer Dessing kan ik niet medegaan wel met bat voorstol v u deo heer Nederborat en wanneer die gebouwen worden afgebroken die lollen waarscbgnlgk ook wel een f 300 opbrengen dau sou het alechta f 1700 koheu De heer Dessing Met de afbraak der onde C wen zou het dau f 2500 konoeu 1 bet is niet gezegd dut dit beateed behoeft te worden miucbien kan het wel tot een minder bedrdg Het voorstel van den heer Dessing om bet naar B en W te renvoieeren wordt in atemming gebracht voor stemmen de bb Dessing Van Ooor Van Oalan en De Raadt Tegen de hb Ving rlmg Straver Hoogenboom Jager Ilsrson Jaspers Dercksen V Vreumingen en Nederborat Het is alzoo verworpen mat 9 tegou 4 atammen Nu is aan de orde het voorstel van den heer Nederborat om B en W eeu crediet vau f 2000 to verleenen Do bear Nederborat Ik zou graag die oil gaaf over twee jaar willen verdeelen Do Voorzitter Dat ia niet in uw voorstel opgegeven Voor stemmen alle leden behalve de beer Oaasing die buiten stemming bigft Zoodat het vooratel Nederhorst is aaogei omeo ian da orde Het praeadviea op het verzoek der agenten van politia om vrgeg ueeaknndige behandeling voor han en hnnna gezinnen Wordt aangenomen Aan de ordei De rekening der dd sebntterg over 1896 Wordt goedgekeurd Aan da orde Da rekeningen der Hoffman a aticbtingeu over 1896 Worden goedgekeurd Aao de orde Do rakeniogeu dor gesubsidieerde inatallingen van weldadigheid over 1896 Worden goedgekeurd Aao de orde De rokouing der bank van leening over X896 7 Wordt goedgekanid Aan de Orde laoo B gemoonlogasfnbriek voor 10b70 Wordt goedgekeord Aan de orde Het voorstel tot nadeie regeling der bezoldiging van den directenr der gem gatfabriek De heer Dercksen Ik kan mg daarmede niet vereenigen ik ben ar niat voor dat de directeur schade zou leiden door een beslnil van dan g meenteraad waarom ik bem voor een jaar die f 400 zou wil en toestaan De Voorzitter De gascommi sie bcfcft geen bezwaar nw voorstal over te nemen Het voorstel aldus gewgzigd wordt londer boofdelgke stemming goedgekeurd Niets meer aan de orde zgnde wordt de vergadering gesloten Bulteolandscb Overzlc t De Engelsöbe regeeriog beeft eergisteren hg een algemeen debat waarin de boitentandsche polititiek de Zaid Afrika commissie en oog veel meer ter sprake kwam een verklaring afgelegd over de straf die de oflScieren welke met dr J meaon de Transvaal zgn binnengetrokken ondergaan hebben De regeeriog verklaarde nn evenals zij lo bet Boogerhnia reeds de vorige week gedaan heeft dat naar baar meeniog de officieren zeer goed wisten dat zg niet handelden oteraankomstig de bevelen der regeering en dus strafwaardig waren Zooals men verderop zien zat beeft de heer Labouchere over deze zaak in Troth een zeer toherp oordeel geveld De admiraals voor Kreta hebben tot nog toe cenaunr laten uiloefenen op de berichten en oordeelvellingen die per draad van Krata verzonden werden Thans is die censunr opgeheven De correspondent van den Times heeft dadelgk van die ophefiSog gehrnik gemaakt om een everricht te geven van den toestand zooals die geworden is sedert de a nkomat van DjavadPaoha De bedoeling van den nieuwen vertegenwoordiger van den Sultan op het eiland is aeer dnidelgk hg wil goede vrienden worden met iedereen hg wil de raat heratellen om zooaU wg steeds vermoed hebben dan te konnen verklaren dat er voor toaschenkomst van vreemden niet de minste reden meer bestaat Daarin ia hg al aardig gealsagd Tegenover de Grieken vooral is bij vol vriendelgkheid en gewilligheid hg staat bon allea toe wet zg wenschen geeft zelfs geld voor kloosters de beste manier om populair te worden die hg kon bedenken Hg zorgt dat de Mohammedanen niet meer weigeren van Christenen ta koopen en zeifa voor hoe lang alle geneigdheid tooufcu in vrede met hen te leven Het is nu zeUs zoo dat de opetandelingen sobiesen op Qrieksohe boeren die de neutrale zone overtrekken om hun waren in de steden te verkoopen De Bobeemacbe regeering heeft self gevoQ den dat het laatste protest vau de Czechen tegen de zoogenaamde mishandelingen die zg van de Doitsobers ondergaan toch wet wat te gek was In zgn antwoord heeft de stadhouder gezegd dat ieder burger in deo staat bescherming geniet ook de Csechische onderdanen in gemeenten waar de meerderheid van Dnitscbe afkomst ia voor zoover zg zelf zich er op beroepen kannen dat zg zich onberispelgk gedragen eo geen aanleiding geven tot rustveratoring Het nieuwste annfje van Czechenonbe sobaamheid ia een oproeping in de pera aan alle partggenoeten zich van revolvers te voor zien I Noorwegen beeft slecht ééne Earner om de zeer gegronde reden dat elke stof voor eeue tweede Earner ontbreekt Adel is er niet groot grondbezit of andere groote fortuinen zgn oob te schaara en waren dit zeker nog meer toen in 1814 de Grondwet tot stand kwam om eene afzonderjgke tak der volksvertegennrourdiging te kunnen vormen Het gemaeutewezen is zeer sterk in Noorwegen ontwikkeld maar behalve kleine groepjes gemeenten die in één dal te zamao liggen beetaat er geen krachtige groe earing geen werkelgke provincie of departement die in slaat zou zgn meerdere districten omvattend een kiesdistrict voor een Hoogerbaia te vormen Toch beeft men bg alle democratie er bezwaar in gezien de beslissing over belangrgke onderwerpen van blgvenden aard te doen afhangen van de soma vluchtige indrukken eo stemmingen eener enkele vergadering en meo heeft daarop dit gevonden De Storthing treedt in zgn geheel om de drie jaar af Dan worden de 114 leden dezer vergadering alle op dezelfde wijze gekozen met volkomen gelgke rechten Zoodra nn de geloofsbrieven onderzocht ego kiest de vergadering zelve uit haar midden ongeveer een kwart van hare leden om gedurende den ganaeben donr der lebislatourperiode het Hoogerbaia de z g Lagthing te vormen De overige drie kwart vormen te zamen de Odelathiig Bik onderwerp nn van wetteigken aard dns dat een blgvend karakter beeft moet eerst in de Xiagthing en daarna in de Odelsthiog worden behandeld Stemt de Lagthing niet toe dan is het voorstel verworpen stemt de Odelsthing niet overeen met de Lagthing dan wordt het voorstel nog eena weder behandeld iu de gecombineerde vergadering dus in volle Storthing Bovendien behandelt de Storthing zelve direct da begrooting eo allerlei moties welke niet op wetgevpuden arbeid betrekking hebbeo evenals de benoemingen enz Door deze vernaftige regeling houden beide deelen van de Storthing met elkaar aameohaog terwgl toch daar de Lagthing eent gekozen even lang leeft als de btorthing de besliaaing over gewichtige onderwerpen door twee van elkatr onifhankelgke veraaderiogen geschiedt NIEUWE ZENDING UEKNSCHE GLACÉ HËËftEK e DAMES U sMMm A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA Teiephoon JWo 31 Beurs van Amsterdam Vrkrs Blotkrs 88 88 7 99 98V 98V i II 8 86i S6V 86 iVI 63 63 98 i 8 n B8V 1 6i ts 76 811 107 88 lOof 50 y loov 4 100 199 186 i8 98 183 lOO i 80 21 96 11 103 z 198 88 SI 100 S4 A 143 58 99 B4 S 77 1 12 1 18 6 AUGUSTLfS ED8EL1KD Gert Neii W S 2V dito liito ilito S dito dito ilito 3 HoNQjB Oal Gtudl 1881 88 4 lïALiK lii ohrijviH 1682 81 6 OoaTBNR O d in p ip er 1888 6 dito lu zilrer 1868 6 FoBTUQiL Obl met coupon 3 dito ticket 9 RusuNu Obl Binoeul 189 1 4 dito Gecons 1890 4 dito bii RottiB 1889 4 dito bg Hope 1839 90 4 ditoiagoud le n 1883 6 I dito dito dito 1884 K I Spanjb Porp t soliull 1881 4 TuBïMj QeprConv eoo 1890 4 Geo leuning otie D Gec lo aitjf aone C ÜUidAfb Rbp V ühl 1892 5 Mexico OM Buit S Ii 1890 6 Venbzükla O il 4ouliep 1681 AuSTKttüAH O lit ten 1896 3 RoTTBftDAii 8t d l eii 1894 3 Ned N Afr Haiide av nand Arendsl Tab My Ceitifinslon DjliMiia ohappij Iit7 Am Hvpoihi ekl piin ilir 4 Cult Mij iU t Vorsteui anud eOr Uypotbeekb lanlbr 31 1 Te lerls lBcbe bank uaiid Nad Hunrlelmaatsch ihto N W k F c Hyp b pindbr 6 ttttt Hypotheakb pandbr 9V Ur HypUbeakb lÜto 3i i OosTKNB Jo t Kr lïg bftnk aaud BcsL tlyp thaiekbaiik psudb 4 AicniKA Equt hypotb panrib K Mhiw L o Pr L eii oart 6 Hbo HoU J Spoor My aaud My totExpi y 81 3pw aauJ Nel Ind 8poor Vegm aand Ned Zuul Afr Spro eaiid 6 dito dito dito 1891 dito6 lTAUBSnoürwl 1887 89 A Eob 8 Zud Itat Spwoiy A H obl S PoLBN W ariohau W aauen aaud 4 B118L Gr Ru 8 pw My obl 4Vi Balti8 bti dito aand Fastowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aaui B haraic h Azow p kap obl 4 dito dito oblig 4 100 169 138 11 lüO 64 108 14 103 73 29 28 50 8 188 803 106 106 103 104 irt 123 113 Amerika Ceat PHc Pp Mij oM 6 Cbio k Voith W pr C y aaiid d to dito WiQ St Peter obl 7 De e Rio Gr Spm rert v a IlliDdara tralobl iugoud 4 LouisT fe Vaah villn Gert v aaQd Mexico N Spw Mij Ie byp n 8 M a Kansas v 4pot prJ a nd N ïork Üntaaiok West aaod dito PeoQ Jhio oblig 8 Oregon alif la hyp iu goud 5 St Paul Mino Manit obl 7 Üa Pao Hoofdlyn oblig 6 dito dito liüo Col la hyp 0 5 CANkDA an Soutb Cert r aand Vbk Ö KaUw Ns loh d c O Amsterd Omoibus My aand Botterd TramMeg Masta aand Nbo Ud AmsterdHm aand 8 Stad Kolterdam aan 3 BlLOlB Stad Antwerpen 18 7 21 3 121 Stad Bruaael 1888 t UoNO Theism Regullr GeBelldch 4 Oobtbne Staatal eoiDg 1880 5 K K Oost B t r 1880 3 flPAKJB Stad Madrid 3 1868 Nbd Ver Be Hvp SpobLoort INQEZONDEif Het Bestuur dtr Wiltielmtaa Vereeoiging irelke zich tea doel stelt de feestQo betrekkiog hebbende op het huia vao Oranje te regelou en de uitroeriog daarrao op xiob te nemao beeft JQ bare rergaderiog rao 3 Aag j I be lloteo op 31 Aug e k biertao af te wgkeb eo wel om do ro geode redeaeo Teo eeratt het oog zoo kort geladeo bezoek ran H Q M M aan onze atad waarbgdoor elk zonder onderacbeid oprecht feest ia gevierd en ten tweede er binnen enkele dagen door de ComniiHaie voor bet buldebiyk aao H M da Eoniai n Regente aan de ingezetene weder een inteekeulyst zal worden aangeboden Het Uestnnr van de Wilhelmina Vereeni iDg heeft daa gemeend om deze redenea er door de bargery miuder sjmpathie zon wordeo be toont mat een op 31 Aug e k ta hondeo rolksfflsat maar tameer nog daar de Vereaoiging hoopt binnen korten t d een plan openbaar te maken voor een waardige feestviering by de troonabestijgiag onzer KoniDgio Namens het Bea unr K H COOLS Secretaris BurgerlUke Stand OVERLEDEN 4 Ang C A van Leenwen 16 j A Bakker 2 w 6 P Heuü 5 m ONDERTROUWD 6 A ig H P van Loon 27 j eo L van Wyogaarden te Zwam 1 erdam 22 j A J Kuffels 21 j en J O ds Jong 20 j J A 0 IJnelsIgn 28 j eo A Innkpr 20 j ADVERTENTIEN Ondertrouwd Jg JOHAN A C IJSSELSrLJN ANNA JONKER Gouda 6 Augustus 1897 Receptie Zondag 8 Augustus van 2 4 uur Gouwe C 51 Wnf la da beste bwruvioa tageo Jtvfal dl RheoBialMi Lendelipiineii Ier E legen lea van allerlei aard ygt la aiat bat lilU man aan te vanden tegen EiS Anlier Paln Expellei Ifit auwl laa ataada in iedar hulageiin S gg AnkBrfa ln Expeller Frvs 50 oant 75 oaat an 1 3 de Hiia l Tfforlmnden bi da meeste Apotheken an li I Ai Biiilit r t Ce ta Rottenlaiii Te GOUDA hg A WOLFP Markt AU4ben DB LAAT ea VAN SON apotheker Markt TANDARTS E CASSrTO Turrinarkt 171 uooda van 10 tot S uur behalve ZONDAGS en WOENSDAGS voormiddag Openbare Verkooping De Notaria H GROENBNDAALto iouda ia voornemens op WOENSDAG 8 SEPTEMBER 1897 bö inzet en verhooging en op WOENSDAG IS SEPTEMBER 1897 Hy afalog telkens des voormiddags U our ten berberge van J BROERE te Ouder kerk aid IJtul in het openbaar te veilen eu verkoopen i P F N P BOÏÏWMAHSWOmUG A no 104 met ruim 40 Hectaren Wei en Hooiland en DIJKGKOND in den Polder de SeHêe onder Ouderkerk ajd JJuel In 15 pereeelen en massa s Verhuurd voor Z400 ajaars bet land tot 1 November 1897 en de gebouwen en erf tot 30 April 1898 Breeder omschreven in Notitiën op aanvrage veikrygbaar van af 10 Augustus 1897 ten kantore van genoemden Notaria GROENENDAAL te 6 oudo tËOi FD IKë oude SCHIEDAMMER GEÏÏEVEE Uerkt NIOHTCAP Verkrijgbuar bij j Ma PEETER8 Jz NB A U bewijs van eolithoid ia cachet en kurk ateeda voorziea van den oeam der Fuioa Pa HOPPB